MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 162         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 martie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 11 din 14 ianuarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            160. - Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni pe anii 2003 si 2004 al Programului de guvernare

 

            235. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern

 

            236. - Hotărâre pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru realizarea unor actiuni dedicate Anului european al persoanelor cu handicap

 

            238. - Hotărâre pentru aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de împrumuturi în baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

            239. - Hotărâre privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de extinderea înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare

 

            240. - Hotărâre privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

            241. - Hotărâre pentru aprobarea Listei societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

            242. - Hotărâre pentru aprobarea organizării Seminarului international “Migratia ilegală si securitatea în zona Mării Negre”, la Sinaia, în perioada  11-14 martie 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            9. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “U.C.M.R.” - S.A.  Resita

 

            91. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii din sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

            98. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R 19-2002, editia 1, “Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joacă”

 

115. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Rompiro” - S.A. Orăstie

 

Rectificări

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 11

din 14 ianuarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 133/1999

privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 133/1999, exceptie ridicată de J. Friedmann-Nicolescu în Dosarul nr. 2.621/2001 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V- a comercială.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 12 decembrie 2002 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea a amânat pronuntarea pentru data de 14 ianuarie 2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 martie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 2.621/2001, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 133/1999, exceptie ridicată de J. Friedmann-Nicolescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 2 din Legea nr. 133/1999 este neconstitutional în partea referitoare la “persoana fizică autorizată” definită ca întreprinzător.

În opinia autorului exceptiei, textul criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 43 alin. (1) referitoare la obligatia statului de a lua măsuri de dezvoltare economică, precum si celor ale art. 49 alin. (1) privind restrângerea exercitiului unor drepturi.

Se arată că si “avocatul este un Çîntreprinzător privatČ, exercitând o profesie liberală prin excelentă, pentru a cărui dezvoltare economică statul este obligat să ia măsuri de protectie”. Ca atare, autorul exceptiei sustine că sintagma “o persoană fizică autorizată”, prevăzută de art. 2 din Legea nr. 133/1999, este contrară dispozitiilor constitutionale invocate.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială, contrar dispozitiilor art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, nu si-a formulat, în încheierea de sesizare, opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele

de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile criticate ale Legii nr. 133/1999 “nu încalcă prevederile constitutionale arătate. Sfera persoanelor cărora li se adresează această lege este una vastă, exceptiile fiind expres prevăzute în cuprinsul art. 4 din lege. Includerea sau neincluderea în sfera de aplicare a acestei legi a unei categorii de persoane, de agenti economici sau de activităti este expresia politicii economice a statului”. Potrivit acestui punct de vedere, aplicarea sau neaplicarea unor norme juridice privind un anume întreprinzător “rămâne, în toate situatiile, o problemă de interpretare si nu una de constitutionalitate”.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În sustinerea acestui punct de vedere se arată că din analiza dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 133/1999, cu modificările ulterioare, “se constată că acestea definesc «întreprinzătorul» ca fiind «o persoană fizică autorizată sau o persoană juridică care, în mod individual sau în asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizează o societate comercială, denumită în continuare întreprindere, în vederea desfăsurării unor fapte si acte de comert conform prevederilor art. 3» din aceeasi lege”. Ca atare, “legea reglementează o categorie specială de întreprinzători, si anume pe cei care «desfăsoară fapte si acte de comert»”. Totodată, se mai arată că dispozitiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevăd că “exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comert”.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

În motivarea acestui punct de vedere se arată că “textul de lege criticat nu are caracter discriminatoriu. Statutele ambelor categorii, al avocatului si al întreprinzătorului, sunt reglementate distinct, prin legi speciale, fără a îngrădi drepturile constitutionale ale acestora”.

În legătură cu sustinerea autorului exceptiei de neconstitutionalitate ca avocatii să fie asimilati categoriei întreprinzătorilor, se apreciază că “trebuie avute în vedere dispozitiile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995, potrivit cărora exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comert. Or, prin definitie, calitatea de întreprinzător implică desfăsurarea unor fapte materiale de comert”.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 2 din Legea nr. 133 din 20 iulie 1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, în partea referitoare la “«persoana fizică autorizată» definită ca «întreprinzător»”, astfel cum a precizat autorul exceptiei. Dispozitiile art. 2 din Legea nr. 133/1999 au următorul cuprins: “În sensul prezentei legi, întreprinzătorul este o persoană fizică autorizată sau o persoană juridică care, în mod individual sau în asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizează o societate comercială, denumită în continuare întreprindere, în vederea desfăsurării unor fapte si acte de comert conform prevederilor art. 3.”

În esentă, critica de neconstitutionalitate are în vedere că prin dispozitiile art. 2 din Legea nr. 133/1999 avocatii sunt exclusi de la beneficiul legii, în conditiile în care aceste dispozitii fac referire numai la “persoana fizică autorizată”, categorie din care, se consideră, nu face parte si avocatul.

Textele constitutionale invocate de autorul exceptiei în motivarea acesteia sunt art. 16 alin. (1), art. 43 alin. (1) si art. 49 alin. (1), care au următorul cuprins:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 43 alin. (1): “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.”;

- Art. 49 alin. (1): “Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, Curtea constată că este neîntemeiată.

Dispozitiile legale criticate de către autorul exceptiei se referă la “întreprinderi”, notiune definită la art. 3, prin care se întelege “orice formă de organizare a unei activităti economice, autonomă patrimonial si autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte si fapte de comert, în scopul obtinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestări de servicii, din vânzarea acestora pe piată, în conditii de concurentă”. Or, potrivit art. 1 al Legii nr. 51/1995, republicată, care reglementează organizarea si exercitarea profesiei de avocat, profesia de avocat este liberă si independentă, având un continut precizat la art. 3 din aceeasi lege, care exclude ideea că ar consta din efectuarea de acte de comert.

Curtea constată că prevederile cuprinse la art. 2 din Legea nr. 133/1999 nu încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât nu instituie un tratament inegal între anumite categorii de întreprinzători sau între întreprinderile mici si mijlocii a căror activitate o stimulează; faptul că avocatii nu sunt inclusi în aceste dispozitii constituie vointa legiuitorului, care tine seama de statutul profesional al acestora.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 43 alin. (1) din Constitutie, Curtea observă că acest text, care reglementează nivelul de trai, nu este incident în cauză. De altfel, Legea nr. 51/1995, republicată, prevede măsuri specifice pentru sprijinirea avocatilor în obtinerea de sedii, precum si pentru respectarea statutului lor profesional.

Nici invocarea dispozitiilor art. 49 alin. (1) din Constitutie nu poate fi retinută, în conditiile în care autorului exceptiei nu i s-a restrâns, prin prevederile legale criticate, exercitiul vreunuia dintre drepturile sau libertătile înscrise în Constitutie.

De altfel, autorul exceptiei, criticând optiunea legiuitorului, consideră prea restrânsă notiunea de “întreprinzător”, în care nu se pot, astfel, încadra si avocatii, pentru a putea beneficia de înlesnirile acordate prin Legea nr. 133/1999. Curtea nu poate retine această critică ce neagă legislatorului pozitiv dreptul de a opta asupra solutiilor adoptate prin reglementările pe care le emite. Potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională, în calitate de legislator negativ, nu poate modifica sau completa prevederea legală supusă controlului si nici nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, exceptie ridicată de J. Friedmann-Nicolescu în Dosarul nr. 2.621/2001 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 ianuarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de actiuni pe anii 2003 si 2004 al Programului de guvernare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de actiuni pe anii 2003 si 2004 al Programului de guvernare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate subordonate Guvernului au obligatia de a urmări îndeplinirea la termenele stabilite a prevederilor specifice domeniului lor de activitate din Planul de actiuni pe anii 2003 si 2004.

Art. 3. - Prefecturile judetelor si a municipiului Bucuresti vor asigura urmărirea realizării măsurilor si actiunilor ce revin fiecărui judet si municipiului Bucuresti, cuprinse în Planul de actiuni pe anii 2003 si 2004.

Art. 4. - Ministerul Dezvoltării si Prognozei, împreună cu celelalte ministere si organe ale administratiei publice centrale de specialitate din subordinea Guvernului, va prezenta Executivului trimestrial o informare privind stadiul realizării prevederilor Planului de actiuni pe anii 2003 si 2004, precum si măsurile necesare în vederea respectării angajamentelor pe anul 2003.

Art. 5. - Ministerul Dezvoltării si Prognozei, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Integrării Europene si Ministerul Finantelor Publice, împreună cu celelalte ministere si organe ale administratiei publice centrale de specialitate din subordinea Guvernului, vor prezenta Executivului până la data de 15 noiembrie 2003 Planul de actiuni pe anul 2004, detaliat pe luni.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 160.


*) Anexa va fi pusă la dispozitie institutiilor interesate, prin grija Secretariatului General al Guvernului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Normele privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 235.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern

 

            Art. 1. - (1) Comitetul pentru Audit Public Intern este un organism cu caracter consultativ, care functionează pe lângă Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern din Ministerul Finantelor Publice.

(2) Comitetul pentru Audit Public Intern este format din:

a) presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România;

b) 2 profesori universitari cu specialitate în domeniul auditului public intern;

c) 3 specialisti cu înaltă calificare în domeniul auditului public intern;

d) 2 experti în contabilitate publică;

e) 1 expert în domeniul juridic;

f) 1 expert în sisteme informatice;

g) directorul general al Unitătii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern.

Art. 2. - (1) Membrii Comitetului pentru Audit Public Intern, cu exceptia presedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România si a directorului general al Unitătii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, sunt selectati în baza propunerilor formulate de ministere si institutii publice, ca urmare a scrisorilor de intentie adresate în acest scop de către ministrul finantelor publice.

(2) Pentru desemnarea profesorilor universitari cu specialitate în domeniul auditului public intern se vor consulta cel putin 5 institutii de învătământ superior din România.

(3) Desemnarea auditorilor specialisti cu o înaltă calificare în domeniul auditului public intern se efectuează prin consultarea următoarelor institutii publice:

a) ministere cu atributii economice, respectiv Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

b) ministere cu atributii sociale, respectiv Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale;

c) institutii publice din sistemul de apărare natională, ordine publică, securitate si sigurantă, respectiv Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul de Informatii Externe.

(4) Pentru desemnarea expertilor în domeniul contabilitătii publice se va consulta Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, precum si Asociatia Generală a Economistilor din România.

(5) Pentru desemnarea de experti în domeniul juridic se va consulta Ministerul Justitiei, iar pentru desemnarea de experti în sisteme informatice se va consulta Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(6) Institutiile nominalizate la alin. (2)-(5) formulează propuneri în termen de 10 zile de la primirea scrisorilor de intentie.

(7) Persoanele desemnate depun la Secretariatul tehnic al Unitătii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern un curriculum vitae detaliat, precum si alte materiale reprezentative privind activitatea lor.

(8) Ministrul finantelor publice, pe baza analizei documentatiei prezentate, precum si a consultărilor directe cu persoanele nominalizate, aprobă prin ordin lista membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) Calitatea de membru al Comitetului pentru Audit Public Intern încetează în următoarele situatii:

a) la cerere;

b) în cazul incapacitătii de a-si exercita atributiile o perioadă mai mare de 6 luni;

c) în cazul unei condamnări penale aplicate în baza unei hotărâri judecătoresti rămase definitivă;

d) deces.

(2) Constatarea situatiilor prevăzute la alin. (1) este de competenta presedintelui Comitetului pentru Audit Public Intern, care le aduce la cunostintă ministrului finantelor publice.

(3) Încetarea calitătii de membru în situatiile prevăzute la alin. (1) se dispune prin ordin al ministrului finantelor publice, la sesizarea presedintelui Comitetului pentru Audit Public Intern.

(4) Locul de membru al Comitetului pentru Audit Public Intern devenit vacant se ocupă după aceeasi procedură utilizată la numirea acestuia.

Art. 4. - (1) Directorul general al Unitătii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern este numit de ministrul finantelor publice numai după obtinerea avizului favorabil al Comitetului pentru Audit Public Intern si a rezultatului obtinut în urma parcurgerii etapelor de selectie stabilite în desfăsurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice.

(2) În vederea obtinerii avizului candidatii pentru functia de director general depun la Secretariatul tehnic al Unitătii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern un curriculum vitae detaliat privind activitatea în domeniul auditului, precum si alte documente reprezentative privind activitatea lor.

(3) Comitetul pentru Audit Public Intern analizează materialul documentar al fiecărui candidat si efectuează consultări directe cu persoanele nominalizate în legătură cu activitatea profesională desfăsurată, conform procedurii prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului pentru Audit Public Intern, urmând ca în termen de 10 zile să emită si să comunice avizul favorabil sau nefavorabil, după caz.

Art. 5. - (1) Directorul general al Unitătii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern poate fi eliberat din functie de către ministrul finantelor publice numai cu avizul Comitetului pentru Audit Public Intern.

(2) Ministrul finantelor publice îsi exprimă intentia de eliberare din functie a directorului general al Unitătii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern printr-o scrisoare adresată Comitetului pentru Audit Public Intern, însotită de motivatia corespunzătoare.

(3) Comitetul pentru Audit Public Intern analizează motivele, efectuează investigatiile necesare si în termen de 10 zile prezintă avizul favorabil sau nefavorabil la cererea de eliberare din functie a directorului general al Unitătii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru realizarea unor actiuni dedicate Anului european al persoanelor cu handicap

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie, ale art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului pe anul 2003 al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, cu suma de 4 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru realizarea unor actiuni dedicate Anului european al persoanelor cu handicap.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap pe anul 2003.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se întregeste până la data de 10 decembrie 2003 Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap

Constantin Stoenescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 236.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare  si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de împrumuturi în baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale

cu capital majoritar de stat

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Societătile comerciale care beneficiază de împrumuturi acordate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru plata consumului de energie electrică si gaze naturale aferent lunii decembrie 2002 sunt cele cuprinse în lista-anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Datoriile restante reprezentând plata consumului de energie electrică si gaze naturale aferent lunii decembrie 2002 sunt stabilite de o comisie formată din câte un reprezentant al institutiei publice implicate în privatizare, Ministerului Industriei si Resurselor, Ministerului Finantelor Publice, precum si un reprezentant al furnizorului de utilităti.

Art. 3. - În termen de 5 zile de la publicarea prezentei hotărâri Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului va încheia cu societătile comerciale nominalizate contractele de împrumut, în următoarele conditii:

- perioada: 5 ani;

- termen de gratie: 6 luni - 1 an, atât pentru rata de capital, cât si pentru dobândă;

- dobânda la nivel BUBOR (Bucuresti Offered Rate) stabilită de Banca Natională a României în prima zi din lună.

Art. 4. - (1) Sumele considerate drept împrumuturi pentru plata consumului de energie electrică si gaze naturale aferent lunii decembrie vor fi virate direct societătilor furnizoare de utilităti cu care fiecare societate comercială are contract.

(2) Împrumuturile prevăzute la art. 1 se acordă de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului din veniturile totale ale institutiei, începând cu încasările lunii februarie 2003, urmând ca regularizarea să se efectueze până la 31 iulie 2003 cu sumele obtinute din alte venituri decât cele din privatizare, pe măsura realizării acestora.

Art. 5. - În cazul Societătii Comerciale “Siderurgica” - S.A. Hunedoara Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului va putea acorda împrumuturi si pentru plata unei părti din consumul de energie electrică si gaze naturale aferent lunilor ianuarie-iunie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 238.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de împrumuturi în baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Nr.crt.

Denumirea societătii comerciale

1.

Societatea Comercială “CUG” - S.A. Cluj-Napoca

2.

Societatea Comercială “Fortus” - S.A. Iasi

3.

Societatea Comercială “Siderurgica” - S.A. Hunedoara

4.

Societatea Comercială “Letea” - S.A. Bacău

5.

Societatea Comercială “Industria Sârmei” - S.A. Câmpia Turzii

6.

Societatea Comercială “Faur” - S.A. Bucuresti

7.

Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov

8.

Societatea Comercială “Turnu” - S.A. Turnu Măgurele

9.

Societatea Comercială “Tepro” - S.A. Iasi

10.

Societatea Comercială “Chimcomplex” - S.A. Borzesti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de extinderea înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă extinderea înlesnirilor la plată pentru obligatiile bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2002, prevăzute de art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, pentru societătile comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si privatizate după intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 239.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de extinderea înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

1.

Societatea Comercială “Industria Sârmei” - S.A. Câmpia Turzii

2.

Societatea Comercială “Chimcomplex” - S.A. Borzesti

3.

Societatea Comercială “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov

4.

Societatea Comercială “Republica” - S.A. Bucuresti

5.

Societatea Comercială “Nitramonia” - S.A. Făgăras

6.

Societatea Comercială “U.S.G.” - S.A. Govora

7.

Societatea Comercială “Tepro” - S.A. Iasi

8.

Societatea Comercială “Carom” - S.A. Onesti

9.

Societatea Comercială “Mecanica” - S.A. Mârsa

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Lista societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 240.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

1.

Societatea Comercială “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov

2.

Societatea Comercială “Turnu” - S.A. Turnu Măgurele

3.

Societatea Comercială “Electroputere” - S.A. Craiova

4.

Societatea Comercială “C.S.R.” - S.A. Resita

5.

Societatea Comercială “Republica” - S.A. Bucuresti

6.

Societatea Comercială “Iasitex” - S.A. Iasi

7.

Societatea Comercială “Mefin” - S.A. Sinaia

8.

Societatea Comercială “Mecanica” - S.A. Mârsa

9.

Societatea Comercială “Chimcomplex” - S.A. Borzesti

10.

Societatea Comercială “Letea” - S.A. Bacău

11.

Societatea Comercială “Rempes” - S.A. Deva

12.

Societatea Comercială “U.S.G.” - S.A. Govora

13.

Societatea Comercială “CUG” - S.A. Cluj-Napoca

14.

Societatea Comercială “Fortpres” - S.A. Cluj-Napoca

15.

Societatea Comercială “Siderurgica” - S.A. Hunedoara

16.

Societatea Comercială “Tepro” - S.A. Iasi

17.

Societatea Comercială “Fortus” - S.A. Iasi

18.

Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung

19.

Societatea Comercială “Carom” - S.A. Onesti

20.

Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov

21.

Societatea Comercială “Faur” - S.A. Bucuresti

22.

Societatea Comercială “Industria Sârmei” - S.A. Câmpia Turzii

23.

Societatea Comercială “Rulmentul” - S.A. Brasov

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Lista societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat.

Art. 2. - Furnizorii de utilităti ale căror creante înregistrate până la data de 30 noiembrie 2002 se convertesc în actiuni potrivit art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 sunt unitătile aflate în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, autoritătilor publice locale, precum si a altor institutii publice, care livrează societătilor comerciale cuprinse în anexă energie electrică, energie termică, gaze naturale, abur si alte utilităti.

Art. 3. - (1) Creantele care se convertesc în actiuni potrivit art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 sunt stabilite de o comisie formată din câte un reprezentant al institutiei publice implicate în privatizare, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Industriei si Resurselor, autoritătii publice locale sau al altei institutii publice în subordinea căreia se află furnizorul de utilităti, precum si un reprezentant al furnizorului de utilităti.

(2) Comisia constituită potrivit alin. (1) are obligatia să stabilească întinderea creantelor care se convertesc în actiuni, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.528/2002 pentru aprobarea Listei societătilor comerciale prevăzute în programul de privatizare din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de facilitătile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 241.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Nr.crt.

Denumirea societătii comerciale

1.

Societatea Comercială “U.S.G.” - S.A. Govora

2.

Societatea Comercială “Industria Sârmei” - S.A. Câmpia Turzii

3.

Societatea Comercială “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov

4.

Societatea Comercială “Republica” - S.A. Bucuresti

5.

Societatea Comercială “Nitramonia” - S.A. Făgăras

6.

Societatea Comercială “Chimcomplex” - S.A. Borzesti

7.

Societatea Comercială “Letea” - S.A. Bacău

8.

Societatea Comercială “Moldosin” - S.A. Vaslui

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea organizării Seminarului international “Migratia ilegală si securitatea în zona Mării Negre”, la Sinaia, în perioada 11-14 martie 2003

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă organizarea Seminarului international “Migratia ilegală si securitatea în zona Mării Negre”, la Sinaia, în perioada 11-14 martie 2003.

            Art. 2. - Cheltuielile aferente organizării seminarului prevăzut la art. 1, în sumă de 137.922 mii lei, se suportă din bugetele aprobate pe anul 2003 Ministerului de Interne, la capitolul 55.01 “Ordine publică si sigurantă natională”, si Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, cu respectarea prevederilor legale, conform devizului cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 242.


*) Anexa se comunică Ministerului de Interne si Ministerului Afacerilor Externe.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “U.C.M.R.” - S.A. Resita

 

            În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

            în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “U.C.M.R.” - S.A. Resita,

            ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “U.C.M.R.” - S.A. Resita, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Resita, Str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J11/4/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a Societătii Comerciale “U.C.M.R.” - S.A. Resita, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 9.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli

pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii din sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

            În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, cu modificările ulterioare, si al Legii nr. 500/2002 privind finantele publice,

            văzând Referatul de aprobare nr. DB958 din 5 februarie 2003,

            ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii din sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directiile de sănătate publică judetene, Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, unitătile sanitare publice, precum si directiile si directiile generale din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 5 februarie 2003.

Nr. 91.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii din sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

1. Institutii sanitare publice finantate integral din venituri proprii

1.1. Spitalele si celelalte unităti sanitare publice care îsi acoperă cheltuielile curente si de capital din veniturile proprii realizate din prestări de servicii medicale, pe bază de contracte, în calitate de furnizori de servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum si din alte activităti functionează pe principiul finantării integrale din venituri proprii, încadrându-se în prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

1.2. Spitalele si unitătile sanitare publice pot primi sume de la bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, care se utilizează, în conditiile legii, numai pentru destinatiile pentru care au fost aprobate.

1.3. Veniturile si cheltuielile spitalelor si ale celorlalte unităti sanitare publice prevăzute la alin. (1) se aprobă anual prin bugetele de venituri si cheltuieli ce stau la baza functionării institutiilor sanitare în cadrul exercitiului financiar respectiv.

1.4. Bugetul de venituri si cheltuieli se aprobă si se execută în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, Ordonantei Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor si ale Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, precum si cu alte reglementări în domeniu.

2. Elaborarea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli de către institutiile sanitare publice

2.1. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se elaborează avându-se în vedere pentru activitatea curentă de acordare a asistentei medicale, atât la venituri, cât si la cheltuieli, estimarea sumelor ce se pot realiza potrivit prevederilor legale în vigoare, iar pentru alte activităti ce se desfăsoară în cadrul unitătilor sanitare, baza legală a finantării acestora.

2.2. Elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli se face pe baza următoarelor elemente de fundamentare:

a) - dimensionarea veniturilor proprii, pe surse, în concordantă cu volumul prestărilor de servicii medicale si al celorlalte activităti, precum si cu contractele de servicii ce se vor încheia, având ca nivel de referintă realizările estimate pentru anul în curs, cresterea sau reducerea capacitătii unitătii de a presta servicii medicale, indicele de inflatie prognozat de institutiile abilitate, noi surse de venituri etc.;

- sumele care pot fi primite în conditiile cap. 1 pct. 1.2;

- sumele provenite din valorificarea unor bunuri, donatii si sponsorizări cu caracter general sau destinatie specială;

b) dimensionarea cheltuielilor se face pe bază de calcule analitice pentru fiecare articol si alineat de cheltuieli, având ca punct de plecare realizările estimate ale anului curent, limitarea tuturor categoriilor de cheltuieli la strictul necesar functionării unitătii pentru asigurarea îndeplinirii obligatiilor asumate prin contractul privind serviciile medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate, precum si realizarea unei bune gestiuni a fondurilor publice.

2.3. Ordonatorii de credite au obligatia de a analiza propunerile de venituri si cheltuieli, acordându-se o atentie deosebită pentru ca:

- veniturile propuse să asigure acoperirea integrală a cheltuielilor necesare realizării serviciilor medicale care urmează a fi prestate pe bază de contracte;

- cheltuielile pe articole si alineate să fie stabilite la strictul necesar al functionării institutiei sanitare, fiind reduse cele care s-au dovedit ineficiente si inoportune;

- să se ia măsurile necesare în vederea asigurării realizării veniturilor, efectuării plătilor în limitele aprobate si a disponibilului din cont.

În cazul în care veniturile curente nu acoperă cheltuielile curente, diferenta rămasă poate fi acoperită din soldul de disponibil rămas la finele anului, urmând ca la finele machetei bugetului de venituri si cheltuieli să se înscrie: total venituri, total cheltuieli, diferenta care se acoperă cu soldul din anul precedent.

2.4. Negocierea bugetului de venituri si cheltuieli:

a) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli întocmit de institutiile sanitare publice se negociază de conducerea acestora cu conducerea directiei de sănătate publică sau a ministerului, în functie de subordonare, si cu conducerea casei de asigurări de sănătate cu care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, potrivit art. 13 din Legea nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 68/2001.

b) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se definitivează si se aprobă după semnarea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate.

2.5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei sanitare publice se face după cum urmează:

a) pentru cele de interes national, de către conducerea acestora, cu acordul ordonatorului principal de credite, respectiv al Ministerului Sănătătii si Familiei;

b) pentru cele de interes local, de către conducerea acestora, după obtinerea avizelor conform art. 3 lit. a) si art. 4 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002, de la directiile de sănătate publică si de la presedintii consiliilor judetene si primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti.

Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei sanitare publice poate fi rectificat, în cazuri justificate, de către persoanele care l-au aprobat, prevăzute la lit. a) si b), prin aplicarea acelorasi proceduri ca si în cazul bugetului initial.

3. Structura bugetului de venituri si cheltuieli

3.1. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor prevăzute la cap. 1 se întocmeste conform structurii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

a) Veniturile se constituie din:

- venituri proprii, care provin din veniturile realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate, din sumele încasate potrivit actelor aditionale la contract pentru cheltuieli cu destinatie specială si din alte venituri, în care se includ veniturile obtinute din serviciile medicale acordate la cererea persoanelor fizice sau juridice, veniturile din chirii, asocieri investitionale în profil medical, precum si alte venituri dobândite în conditiile legii;

- venituri din valorificarea unor bunuri;

- venituri din donatii si sponsorizări;

- sume primite cu destinatie specială, potrivit legii, din bugetul local sau bugetul de stat, precum si venituri din contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare furnizate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, fără plată.

b) Cheltuielile sunt evidentiate pe total pentru activitatea finantată din venituri proprii si alte venituri si separat pentru activitătile finantate din sumele primite de la bugetul local, din contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare furnizate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, fără plată, si de la bugetul de stat, conform destinatiilor speciale stabilite de legea care le reglementează.

3.2. Indicatorii financiari din proiectul de buget au la bază veniturile ce urmează a se încasa din contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate si din celelalte surse de finantare, precum si cheltuielile unitătii, fundamentate în conformitate cu normele si normativele aprobate, urmărind realizarea echilibrului financiar, conform machetei prevăzute în anexă.

4. Veniturile institutiei sanitare publice

4.1. Veniturile institutiei sanitare publice se încasează, se administrează, se utilizează si se contabilizează potrivit dispozitiilor legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.

4.2. Veniturile institutiei sanitare publice aferente activitătii de acordare a serviciilor medicale se constituie din sumele prevăzute la pct. I, II si VII din macheta de buget.

4.3. Sumele primite de la bugetul local, bugetul de stat si contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare repartizate fără plată de Casa Natională de Asigurări de Sănătate se cuprind distinct în bugetul de venituri si cheltuieli, conform pct. X din macheta de buget.

5. Cheltuielile institutiei sanitare publice

5.1. Cheltuielile institutiei sanitare publice aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli se efectuează în limita veniturilor realizate, avându-se în vedere următoarele:

a) Cheltuieli de personal

Cheltuielile de personal se stabilesc pe baza numărului de posturi pe functii si a drepturilor salariale, potrivit statului de functii.

Ca regulă generală, numărul de angajati trebuie corelat cu necesarul strict de fortă de muncă pentru realizarea serviciilor medicale, a celorlalte activităti de întretinere si exploatare, actionându-se pentru rationalizarea serviciilor utilitare, externalizarea acestora în cazul în care se realizează servicii de mai bună calitate si cu costuri mai reduse.

b) Cheltuieli materiale si servicii

Unitătile sanitare vor prevedea, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, cheltuielile, în conditiile legii, cu maximum de eficientă si eficacitate.

În cazul unor cheltuieli (medicamente, materiale sanitare si consumabile etc.) pentru eficientizarea activitătii se vor aproba de către conducerea unitătii norme interne proprii.

c) Cheltuieli de capital

Pentru cheltuielile de capital se va întocmi lista investitiilor ce urmează a fi finantate în cursul anului, care se aprobă o dată cu bugetul de venituri si cheltuieli.

Listele de investitii se întocmesc conform Ordinului ministrului finantelor nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului si a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 30 decembrie 1996, modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.169/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 30 iunie 1997.

Aprobarea listelor de investitii se face, în cazul institutiilor sanitare publice de interes judetean si local, de către conducerea institutiilor respective, cu avizul directiilor de sănătate publică si al presedintilor consiliilor judetene sau primarilor comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, si al Ministerului Sănătătii si Familiei pentru institutiile sanitare de interes public national.

5.2. Din fondurile primite de la bugetul de stat se pot efectua cheltuieli numai pe destinatiile pentru care au fost alocate aceste sume, după cum urmează:

- pentru derularea unor activităti din programele de sănătate (cheltuieli de personal, materiale si servicii si de capital), conform actelor normative care reglementează derularea acestora;

- cheltuieli de personal reprezentând drepturile salariale si contributiile aferente rezidentilor din anii I si II de studiu;

- functionarea unor unităti fără personalitate juridică din structura spitalului (cheltuieli de personal, materiale si servicii si de capital);

- cheltuieli de capital pentru expertizarea, proiectarea si consolidarea constructiilor si pentru achizitionarea aparaturii de înaltă performantă.

5.3. Din fondurile primite de la bugetul local se poate asigura finantarea pentru finalizarea constructiilor noi de interes local, precum si a cheltuielilor pentru întretinere si gospodărire, realizarea de reparatii curente si capitale, consolidare, extindere si modernizare.

6. Executia bugetului de venituri si cheltuieli

6.1. Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat intră în executie o dată cu exercitiul financiar, moment în care se încasează venituri, se angajează cheltuieli si se efectuează plăti.

6.2. Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat se depune, în copie, la unitatea de trezorerie a statului la care institutia sanitară are conturile deschise. Conform prevederilor Legii nr. 500/2002, până la depunerea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat nu pot fi dispuse plăti.

6.3. Conducerea institutiei sanitare publice îndeplineste atributiile ordonatorilor tertiari de credite prevăzute de Legea nr. 500/2002 si răspunde pentru:

- asigurarea realizării la termen a veniturilor din bugetul propriu care constituie sursa de acoperire a plătilor;

- prevenirea înregistrării de obligatii de plată către furnizori si creditori fără acoperire în bugetul de venituri si cheltuieli;

- asigurarea lichidării obligatiilor de plată rămase la încheierea exercitiului financiar, din prevederile bugetului aprobat pentru anul curent;

- angajarea, lichidarea si ordonantarea plătilor în limita prevederilor aprobate în bugetul propriu, pe subcapitole, titluri, articole si alineate;

- organizarea achizitiilor publice, în conformitate cu dispozitiile legale;

- angajarea, lichidarea si ordonantarea plătilor din sumele primite de la alte bugete, respectându-se limita pe fiecare destinatie;

- organizarea evidentei contabile a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, inclusiv a activelor si pasivelor unitătii, precum si inventarierea patrimoniului;

- organizarea în mod distinct a evidentei derulării programelor de sănătate, precum si a indicatorilor specifici aferenti acestora.

6.4. Pentru veniturile încasate si plătile dispuse în limita bugetului de venituri si cheltuieli (pe subdiviziunile acestuia) institutia sanitară publică are deschise la trezoreria statului următoarele conturi:

- contul 5041 “Disponibil din venituri proprii din activitatea sanitară conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002”, în care se înregistrează:

- veniturile proprii încasate din activitatea de prestări de servicii medicale pe bază de contracte si din acte aditionale, încheiate cu casa de asigurări de sănătate, alte venituri din activitatea proprie, precum si veniturile din valorificarea unor bunuri;

- plătile dispuse în limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli;

- contul 5007 “Disponibil din donatii si sponsorizări”;

- contul 5047 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială”, în care se înregistrează sumele primite de la bugetul de stat si bugetele locale, precum si plătile dispuse de institutiile publice sanitare pentru îndeplinirea actiunilor respective.

6.5. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si efectuarea plătilor se vor organiza în fiecare institutie publică de către ordonatorul de credite, în conformitate cu Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.

Ordonatorii de credite tertiari ai institutiilor sanitare publice vor stabili prin decizie internă:

- persoanele angajate care au atributii si responsabilităti pentru compartimentele de specialitate privind operatiunile de angajare, lichidare si ordonantare. Pentru cheltuielile cu procurarea medicamentelor si a materialelor sanitare, documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea se emit de sectiile din spital, în calitate de compartiment de specialitate, si se semnează de seful de sectie sau de înlocuitorul acestuia;

- persoanele autorizate care efectuează plătile pe baza documentelor ordonantate de către ordonatorul de credite;

- persoanele angajate pentru executarea controlului financiar preventiv.

6.6. Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor se efectuează pe parcursul exercitiului financiar, în limita disponibilului de prevederi de cheltuieli la subdiviziunea (subcapitol, titlu, articol si alineat) la care se încadrează plata respectivă.

6.7. Plătile se efectuează de către persoanele care îndeplinesc functia de contabil, stabilite de conducătorul institutiei sanitare publice, în conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.

Plătile se efectuează în limita bugetului de venituri si cheltuieli, atât pentru angajamentele aferente activitătii curente, cât si pentru datoriile aferente anilor anteriori, astfel încât arieratele de la începutul anului să fie mai mici decât cele de la sfârsitul anului.

Arieratele anului precedent pot fi plătite din prevederile anului curent, potrivit normelor de aplicare a contractului-cadru si a altor reglementări legale elaborate în acest scop.

6.8. Ordonatorii de credite vor organiza contabilitatea încasărilor si plătilor pe subdiviziunile bugetului aprobat (subcapitol, titlu, articol si alineat) în cadrul contului contabil de activ 127 “Disponibil din activitatea sanitară conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002”, al contului de activ 192 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială” si al contului de activ 119 “Disponibil din fonduri cu destinatie specială”, după caz.

6.9. În conformitate cu pct. 5 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, ordonatorii de credite tertiari ai institutiilor sanitare publice au obligatia să organizeze evidenta angajamentelor bugetare si legale cu ajutorul conturilor din afara bilantului, si anume:

- contul 940 “Credite bugetare aprobate”;

- contul 950 “Angajamente bugetare”;

- contul 960 “Angajamente legale”.

În institutiile sanitare evidenta conturilor de angajamente se organizează potrivit structurii bugetului de venituri si cheltuieli, fiecare cont fiind desfăsurat pe conturi analitice de gradul II, astfel:

940.01 “Credite bugetare aprobate pentru activitatea realizată din venituri proprii”;

940.02 “Credite bugetare aprobate pentru cheltuielile din sume primite de la alte bugete pentru destinatii speciale”. Acest cont se desfăsoară pe actiuni si programe;

950.01 “Angajamente bugetare pe seama creditelor bugetare aprobate pentru activitatea realizată din venituri proprii”;

950.02 “Angajamente bugetare pe seama cheltuielilor din sumele primite de la alte bugete pentru destinatii speciale (se desfăsoară în analitic pe activităti si programe)”;

960.01 “Angajamente legale pentru cheltuielile pentru activitatea realizată din venituri proprii”;

960.02 “Angajamente legale pentru cheltuielile din sumele primite de la alte bugete pentru destinatii speciale (se desfăsoară pe fiecare actiune si program)”.

Fiecare cont mentionat mai sus se desfăsoară pe capitole si în cadrul acestora pe titluri, articole si alineate.

Pentru cheltuielile din bugetul de stat, în conturile respective, se desfăsoară pe fiecare actiune si program, pe titluri, articole si alineate.

6.10. Ordonatorii de credite tertiari au obligatia de a analiza lunar situatia privind executia cheltuielilor bugetare angajate, conform anexei nr. 4 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.

Ordonatorii de credite tertiari vor stabili de fiecare dată măsuri pentru îmbunătătirea executiei bugetare.

7. Dispozitii finale

Ordinul ministrului sănătătii nr. 441/2000 privind aprobarea Normelor metodologice nr. GH/2.617/2000 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătătii se abrogă.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

Institutia sanitară publică ..

APROBAT Acord/Aviz

Organ de conducere

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pentru anul ….

 

23.03 VENITURI

I. VENITURI CURENTE

I. VENITURI PROPRII

din care:

25 01 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate

02 Venituri din actele aditionale la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru cheltuieli cu destinatie specială*)

30 Alte venituri în domeniul sănătătii**)

30.03 II. VENITURI DE CAPITAL

Venituri din valorificarea unor bunuri

01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

40.03 VII. DONATII SI SPONSORIZĂRI

01 Donatii

02 Sponsorizări

X. SUME PRIMITE CU DESTINATIE SPECIALĂ POTRIVIT LEGII

din care:

a) Sume primite de la bugetul local

sume primite pentru:

01 Întretinere si gospodărire

02 Reparatii curente

03 Reparatii capitale

04 Consolidare, extindere, modernizare

b) Contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice din

programele nationale de sănătate, furnizate fără plată de CNAS

01 Medicamente

02 Materiale sanitare

c) Sume primite de la bugetul de stat sume primite pentru:

01 Programele nationale de sănătate

02 Expertizare, proiectare, construire si consolidare institutii sanitare

03 Reparatii capitale

04 Cheltuieli de personal pentru rezidenti anii I si II, potrivit legii

05 Actiuni sanitare din unitătile fără personalitate juridică din structura spitalului

06 Aparatură medicală de înaltă performantă

58.03 II. CHELTUIELI - TOTAL

01 Cheltuieli curente

02 Cheltuieli de personal

20 Cheltuieli materiale si servicii

70 Cheltuieli de capital

II.1. Cheltuieli din venituri proprii si alte venituri***)

01 Cheltuieli curente

02 Cheltuieli de personal

20 Cheltuieli materiale si servicii

70 Cheltuieli de capital

II.2. Cheltuieli din sume primite de la alte bugete pentru destinatii speciale***)

a) Cheltuieli din sumele primite de la bugetul local****)

b) Cheltuieli de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele furnizate fără plată de către CNAS

c) Cheltuieli din sumele primite de la bugetul de stat****)

03 Spitale

04 Sanatorii de recuperare

08 Servicii de ambulantă

09 Centre de sănătate

10 Unităti de asistentă medicală ambulatorie de specialitate

50 Alte institutii si actiuni sanitare


*) Se detaliază pe fiecare act aditional la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate.

**) Se detaliază pe surse: servicii acordate persoanelor fizice si juridice, chirii, asocieri investitionale în domeniul medical etc.

***) Cheltuielile se desfăsoară pe titluri, articole si alineate conform clasificatiei veniturilor si cheltuielilor.

****) Se urmăresc pe fiecare destinatie pentru care au fost alocate, conform clasificatiei bugetare, iar în cazul sumelor primite pentru programele nationale de sănătate, se defalchează pe fiecare program de sănătate, subprogram si actiune sanitară, conform clasificatiei bugetare.

 

NOTĂ:

Soldul disponibil din contul deschis la Trezoreria statului, rămas la finele anului precedent, poate fi folosit la aco-

perirea cheltuielilor curente în cazul în care veniturile curente sunt insuficiente.

 

Director general,

Director financiar contabil,

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R 19-2002, editia 1, “Cerinte tehnice de securitate privind

echipamentele si instalatiile montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joacă”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare, ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT R 19-2002, editia 1, “Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joacă”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 98.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Rompiro” - S.A. Orăstie

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Rompiro” - S.A. Orăstie,

ministrul industriei si resurselor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Rompiro” - S.A. Orăstie, cu sediul în localitatea Orăstie, Str. Codrului nr. 25, judetul Hunedoara, având numărul de înregistrare la Registrul comertului J20/811/1997, denumită în continuare societate comercială, începând cu data emiterii prezentului ordin.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si supravegherii financiare în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul industriei si resurselor.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar si, în mod obligatoriu, pentru modificarea statutului, în sensul separării functiei de presedinte al consiliului de administratie de cea de director general;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) întocmirea unui grafic împreună cu societatea comercială pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

d) notificarea tuturor creditorilor, furnizorilor, clientilor, partenerilor sau tertilor privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară, în sensul că toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societătii comerciale înainte sau după instituirea supravegherii financiare se suspendă pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare si data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 6 luni de la data instituirii supravegherii financiare. Pe durata supravegherii financiare se suspendă orice termene de prescriptie a actiunilor prevăzute mai sus;

e) solicitarea, împreună cu Ministerul Industriei si Resurselor - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătilor comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 21 februarie 2003.

Nr. 115.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 36/2003 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 6 martie 2003, se fac următoarele rectificări:

- la pct. 3.1 lit. d), în loc de: “ … numărul mediu scriptic anual de personal până la 249 (inclusiv), conform…” se va citi: “…numărul mediu scriptic anual de personal până la 49 (inclusiv), conform…”;

- la pct. 4.5, în loc de: “… sunt numai societătile comerciale care sunt înregistrate si care au sediul…” se va citi: “… sunt numai cei care sunt înregistrati si care au sediul…”.