MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 164         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 martie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

2. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

10. - Ordonantă de urgentă pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

247. - Hotărâre privind întocmirea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

168/111.- Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind plata serviciilor medicale din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, rămase nedecontate până la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizati

 

180. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor  eligibili de gaze naturale în anul 2003

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38 alin. 4 si al art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că domnul deputat

Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist), este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru politică externă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 10 martie 2003.

Nr. 2.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Termenul de depunere a actelor doveditoare prevăzut la art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, se prelungeste cu două luni, respectiv până la data de 14 mai 2003.

(2) În toate cazurile, actele depuse sau invocate de persoana îndreptătită după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) nu mai pot fi admise ca probe pentru solutionarea cauzei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 10.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind întocmirea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste metodologia de întocmire a registrului general de evidentă a salariatilor, înregistrările care se efectuează, precum si orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestuia.

Art. 2. - (1) Încadrarea în muncă a unei persoane se realizează, potrivit Codului muncii, numai prin încheierea unui contract individual de muncă în temeiul căruia persoana fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneratii denumite salariu.

(2) Fiecare angajator are obligatia de a înfiinta un registru general de evidentă a salariatilor, denumit în continuare registru.

Art. 3. - În termen de 10 zile lucrătoare de la data începerii activitătii, angajatorul are obligatia de a înregistra registrul la inspectoratul de muncă în a cărui rază teritorială îsi are sediul sau domiciliul, după caz.

Art. 4. - (1) Registrul se întocmeste în regim tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, si devine document oficial de la data înregistrării.

(2) Prima pagină a registrului cuprinde elementele de identificare a angajatorului, numărul de înregistrare la inspectoratul teritorial de muncă, precum si numărul de file ale registrului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Registrul se numerotează pe fiecare pagină si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de muncă.

(4) La solicitarea inspectoratului teritorial de muncă, registrul se întocmeste si în format electronic.

(5) Evidenta registrelor la inspectoratul teritorial de muncă se face într-un registru special, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(6) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Angajatorul are obligatia completării registrului în ordinea încheierii contractelor individuale de muncă.

(2) Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor, data încheierii contractului, data începerii activitătii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii exprimată în ore/zi, ocupatia (functia si/sau meseria), salariul de bază prevăzut la data încheierii contractului, data si temeiul legal în baza căruia încetează contractul.

(3) Înscrierile prevăzute la alin. (2) se efectuează la data încheierii, modificării sau suspendării contractului individual de muncă, precum si la data emiterii actului privind încetarea contractului individual de muncă.

(4) Corectarea erorilor materiale din cuprinsul registrului se face prin bararea datelor înscrise eronat, astfel încât să se poată citi vechea înregistrare, înscriindu-se dedesubt în culoare rosie datele exacte. În cazul în care înscrierea nu se poate face dedesubt, se barează întregul rând si se face trimitere la noul rând care contine datele exacte.

Art. 6. - Registrul se păstrează la sediul sau domiciliul angajatorului.

Art. 7. - (1) Registrul se pune la dispozitie inspectorului de muncă sau altor autorităti publice, la solicitarea acestora, în conditiile legii.

(2) Inspectorul de muncă are dreptul de a retine registrul pentru o perioadă de maximum 10 zile lucrătoare în vederea verificării completării corecte a acestuia, în concordantă cu documentele existente în dosarul personal al salariatului.

(3) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin:

actele necesare angajării, contractul individual de muncă care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de muncă, precum si orice alte documente care certifică legalitatea si corectitudinea completărilor din registru.

(4) La solicitarea salariatului, angajatorul este obligat să îi elibereze o copie a dosarului personal, precum si a filei din registru care cuprinde înscrieri referitoare la acel salariat.

Art. 8. - Registrul se depune, în termen de 15 zile lucrătoare de la încetarea activitătii angajatorului, la inspectoratul teritorial de muncă la care a fost înregistrat, completat cu toate înregistrările la zi.

Art. 9. - (1) Inspectoratul teritorial de muncă poate aproba, la cererea motivată a angajatorului, înregistrarea unui nou registru numai în următoarele situatii:

a) registrul existent este completat în întregime;

b) registrul a fost pierdut sau distrus;

c) registrul a fost deteriorat, iar completarea acestuia cu noi date nu se mai poate face.

(2) Cererea se depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data intervenirii situatiilor prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul în care registrul a fost deteriorat, datele cuprinse în acesta se copiază în noul registru în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării noului registru.

Registrul deteriorat se depune la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la data completării noului registru.

(4) În situatia în care registrul a fost pierdut, distrus sau datele nu mai sunt lizibile, angajatorul are obligatia de a reface înscrierile, în termen de 10 zile lucrătoare, pe baza documentelor existente la dosarul personal.

Art. 10. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte săvârsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:

a) neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă;

b) neînfiintarea registrului si/sau neînregistrarea acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în termenele prevăzute de prezenta hotărâre;

c) refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de muncă registrul, precum si dosarul personal al salariatilor;

d) necompletarea registrului în conformitate cu prevederile art. 5;

e) neîndeplinirea de către angajator a obligatiilor prevăzute la art. 9;

f) nedepunerera registrului la inspectoratul teritorial de muncă unde a fost înregistrat, în termen de 15 zile de la data încetării activitătii.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. d) si e) se sanctionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.

(4) Contraventia prevăzută la alin. (1) lit. f) se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

(6) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - Angajatorii au obligatia de a achita inspectoratelor teritoriale de muncă comisionul de 0,25%, respectiv de 0,75% din fondul lunar de salarii, datorat în baza art. 12 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările si completările ulterioare, până la data finalizării operatiunilor de eliberare a carnetelor de muncă.

Art. 12. - (1) Angajatorii care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îsi desfăsoară activitatea au obligatia înfiintării registrului în termen de 60 de zile calendaristice.

(2) Registrul înfiintat potrivit alin. (1) se completează până la 31 decembrie 2003.

Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 935/1999 privind stabilirea conditiilor în care pot presta munca persoanele care nu încheie contracte individuale de muncă si modul de utilizare a sumelor reprezentând comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de muncă, respectiv de directiile de muncă si protectie socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 17 noiembrie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 247.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGISTRU GENERAL DE EVIDENTĂ A SALARIATILOR

 

Numărul

contractului

individual

de muncă

Numele

si

prenumele

salariatului

Date de

identificare

a salariatului*)

Data

încheierii

contractulu

individual

de muncă

Data

începerii

activitătii

 

Durata

contractului

individual

de muncă

Durata

muncii

ore/zi)

 

Durata

perioadei

de probă

 

Locul

de

muncă

 

Ocupatia**)

(functia

si/sau

meseria)

Salariul

de bază***)

 

Modificarea,

suspen-

darea

contractului

individual

de muncă

Data

încetării

contractului

individual

de muncă

Temeiul

legal al

încetării

contractului

individual

de muncă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Domiciliul/resedinta, actul de identitate, codul numeric personal.

**) Se va mentiona inclusiv codul ocupatiei respective prevăzut în Clasificarea ocupatiilor din România.

***) Prevăzut la data încheierii contractului individual de muncă.

 

NOTĂ:

Registrul general de evidentă a salariatilor se întocmeste pe hârtie format A3 si va contine 100 de file.

Modelul-cadru al contractului individual de muncă se stabileste prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale.

 

ANEXA Nr. 2

 

.............................................................................................

(denumirea angajatorului)

.............................................................................................

(sediul angajatorului)

.............................................................................................

(denumirea filialei, sucursalei, agentiei, reprezentantei sau a altui

asemenea sediu secundar)

.............................................................................................

(adresa filialei, sucursalei, agentiei, reprezentantei sau a altui

asemenea sediu secundar)

.............................................................................................

(nr. de înregistrare la registrul comertului)

Nr. de înregistrare........................................

Seria*)............................................................

Inspectoratul teritorial de muncă.................

 

 

REGISTRU GENERAL DE EVIDENTĂ A SALARIATILOR

 


*) Rezultată în urma numerotării paginilor registrului.

 

ANEXA Nr. 3

 

REGISTRU SPECIAL

 

Nr.

crt.

Data

 

 

Denumirea  angajatorului

Sediul/adresa

angajatorului

 

Numărul

certificatului unic

de înregistrare

Numărul de registre

generale eliberate

angajatorului

Numărul

de

înregistrare*)

Seria**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) La inspectoratul teritorial de muncă.

**) Rezultată în urma numerotării paginilor registrului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 168 din 3 martie 2003

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 111 din 26 februarie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind plata serviciilor medicale din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, rămase nedecontate până la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizati

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, ale Hotărârii Guvernului nr. 80/2003 privind plata serviciilor medicale din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, rămase nedecontate până la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizati,

văzând referatele de aprobare nr. D.B. 2.103 din 3 martie 2003 si nr. ET/1.374 din 26 februarie 2003,

ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind plata serviciilor medicale din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, rămase nedecontate până la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizati, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitătile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind plata serviciilor medicale din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, rămase nedecontate până la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizati

 

1. În sensul prezentelor norme metodologice, prin obligatii de plată ale caselor de asigurări de sănătate se întelege contravaloarea serviciilor medicale acordate si rămase nedecontate până la finele anului 2002, concretizate în arierate ale spitalelor către furnizorii de bunuri si servicii, precum si contravaloarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice acordate în cadrul unor programe de sănătate.

2. Sunt recunoscute drept obligatii de plată ale spitalelor sumele datorate furnizorilor pentru bunurile si serviciile care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizitiile publice si sunt evidentiate la data de 31 decembrie 2002 în contabilitatea spitalului, pe baza documentelor justificative, avizate si aprobate de persoanele în drept.

Sumele datorate furnizorilor pentru bunuri si servicii potrivit paragrafului de mai sus, determinate ca diferentă între suma aferentă serviciilor medicale spitalicesti realizate în limita prevederilor actelor normative aplicabile în anul 2002 si sumele reprezentând valoarea decontată din contract pentru serviciile medicale spitalicesti, în aceeasi perioadă, se alocă prin încheierea de acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti si se plătesc esalonat conform graficului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

3. Tot prin acte aditionale la contractele de furnizare încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănătate în anul 2003 se vor evidentia si sumele pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, acordate prin programele nationale de sănătate si rămase nedecontate până la finele anului 2002.

4. Actele aditionale mentionate la pct. 3 se vor încheia numai cu spitalele la care numărul de bolnavi tratati si costul mediu pe bolnav realizat în anul 2002 justifică necesitatea alocării de fonduri peste cele contractate.

5. Spitalele care îndeplinesc conditiile mentionate mai sus au obligatia ca în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice să prezinte caselor de asigurări de sănătate situatia pe furnizori a bunurilor si serviciilor. Situatiile mentionate în paragraful de mai sus se întocmesc pe răspunderea ordonatorului de credite si a directorului financiar-contabil de la nivelul fiecărui spital, care vor semna pentru exactitatea si realitatea datelor transmise.

Serviciul de audit intern al spitalului va certifica prin semnătură aplicarea de către spital a procedurilor legale privind achizitiile publice pentru bunurile si serviciile procurate, precum si existenta în evidentele contabile a arieratelor la data de 31 decembrie 2002.

6. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si ministrul sănătătii si familiei, în calitate de ordonatori principali de credite, împuternicesc ordonatorii de credite, respectiv directorii generali ai caselor de asigurări de sănătate si directorii directiilor de sănătate publică, să analizeze situatiile prezentate de spitale, ca presedinti ai comisiilor mixte constituite la nivel judetean si, respectiv, la nivelul municipiului Bucuresti.

7. Comisia mixtă constituită la nivelul fiecărui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, este formată din specialisti ai caselor de asigurări de sănătate si ai directiilor de sănătate publică.

8. Comisia mixtă are următoarele atributii:

- verifică dacă spitalul a realizat în anul precedent indicatori peste cei contractati;

- verifică dacă sumele solicitate de spital pentru plata arieratelor se încadrează în limita sumei ce putea fi contractată în anul 2002 potrivit prevederilor normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru;

- verifică oportunitatea si necesitatea decontării medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice acordate prin programele ationale de sănătate în functie de numărul bolnavilor tratati si costul mediu pe bolnav, realizat în anul 2002;

- stabileste si avizează sumele care urmează a fi achitate de spitale furnizorilor;

- întocmeste situatia centralizată, pe judet sau pe municipiul Bucuresti, după caz, a sumelor avizate si o transmite Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Pe baza situatiilor verificate, analizate si avizate de către comisia mixtă si a ordinelor de plată emise de spitale pe seama furnizorilor de bunuri si servicii, casele de asigurări de sănătate virează în contul spitalului suma de plată aferentă obligatiilor restante.

9. Spitalele au obligatia să justifice utilizarea sumelor primite, scop în care prezintă casei de asigurări de sănătate, în termen de 48 de ore de la data efectuării plătii, ordinele de plată către furnizori, cu viza trezoreriei (în copie).

10. Casa Natională de Asigurări de Sănătate centralizează si supune spre aprobare ordonatorului de credite situatia sumelor de finantat pentru transele I-IV, în limita prevederilor trimestriale aprobate si conform graficului de esalonare prezentat în anexa nr. 1.

11. Casa Natională de Asigurări de Sănătate va supraveghea derularea operatiunilor de stingere a obligatiilor spitalelor către furnizorii de bunuri si servicii, rămase neachitate până la data de 31 decembrie 2002.

În acest sens directorii generali ai caselor de asigurări de sănătate prin Casa Natională de Asigurări de Sănătate si directiile de sănătate publică au obligatia să informeze permanent Ministerul Sănătătii si Familiei si Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu privire la stadiul si modul de aplicare a prezentului ordin.

12. Directorii generali ai caselor de asigurări de sănătate sunt obligati ca în termen de 3 zile de la data stabilită ca limită maximă de plată a fiecărei transe să transmită Casei Nationale de Asigurări de Sănătate situatia plătilor efectuate de către spitale, pe furnizori, indicând numărul, data si suma documentului de plată.

13. Nerespectarea de către spitale a metodologiei de plată cuprinse în prezentele norme metodologice atrage rezilierea actelor aditionale încheiate cu casele de asigurări de sănătate si, în consecintă, sistarea plătii obligatiilor restante către furnizorii de bunuri si servicii.

14. Directorii generali ai caselor de asigurări de sănătate si directorii directiilor de sănătate publică, în calitate de ordonatori de credite, răspund administrativ si contraventional conform prevederilor legale pentru neaplicarea dispozitiilor cuprinse în prezentele norme metodologice.

15. Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si serviciile de specialitate din cadrul caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentelor norme metodologice.

16. Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, respectiv spitalele apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie, vor aplica în mod corespunzător prevederile prezentelor norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

GRAFIC

de esalonare la plată a obligatiilor înregistrate de spitale către furnizorii de bunuri si servicii, rămase nedecontate până la data de 31 decembrie 2002

 

Nr.crt.

Explicatii

Data

1.

Constituirea comisiei mixte: specialisti de la casa de asigurări de sănătate - directia de sănătate publică

- 28 februarie 2003

2.

Informarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a Ministerului Sănătătii si Familiei privind componenta nominală a comisiilor mixte

- 28 februarie 2003

3.

Prezentarea de către spitale la casa de asigurări de sănătate a cererilor fundamentate

- 24 februarie - 5 martie 2003

4.

Informarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a Ministerului Sănătătii si Familiei privind depunerea tuturor situatiilor de către spitale

- 5 martie 2003

5.

Analiza si avizarea situatiilor prezentate de spitale de către comisia mixtă

- 5-12 martie 2003

6.

Transmiterea la Casa Natională de Asigurări de Sănătate a situatiilor centralizate pe judete privind sumele de plată stabilite

- 13-15 martie 2003

7.

Finantare efectuată de Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru plata arieratelor transa I

- 17 martie 2003

8.

Plata arieratelor transa I

- 20-31 martie 2003

9.

Finantare efectuată de Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru plata arieratelor transa a II-a

- 1 aprilie 2003

10.

Plata arieratelor transa a II-a

- 7-18 aprilie 2003

11.

Finantare efectuată de Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru plata arieratelor transa a III-a

- 1 iulie 2003

12.

Plata arieratelor transa a III-a

- 7-18 iulie 2003

13.

Finantare efectuată de Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru plata arieratelor transa a IV-a

- 1 octombrie 2003

14.

Plata arieratelor transa a IV-a

- 6-17 octombrie 2003

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Judetul

 

SITUATIA

sumelor de plată stabilite în limita indicatorilor realizati în anul 2002

 

Avizat pentru plată

Presedintele comisiei mixte,

...

- mii lei -

Spitalul

 

Suma posibil de contractat conform actelor normative din anul 2002 (pe cost zi spitalizare, tarif pe caz)

Suma contractată de spital

cu casa de asigurări de sănătate în anul 2002 (pe cost zi spitalizare, tarif pe caz)

Indicatori realizati

în anul 2002 în cadrul celor posibil de

contractat

Diferenta

 

Arierate înregistrate

la 31 decembrie 2002

Arierate ce se pot

achita în limita indicatorilor

realizati în anul 2002

0

1

2

3*)

4=3-2

5

6

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 


*) Nu pot fi mai mari decât sumele din coloana 1.

 

Comisia mixtă

.……………

.……………

.……………

.……………

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2003

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, respectiv ale art. 6 alin. (1) si ale art. 25 din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Lista centralizată a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2003, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - (1) Consumatorii eligibili de gaze naturale înscrisi în lista prevăzută la art. 1 vor încheia cu furnizorii de gaze naturale contracte de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, în conditiile Contractului-cadru de vânzarecumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 3/2000.

(2) Consumatorii eligibili de gaze naturale înscrisi în lista prevăzută la art. 1 pot încheia contracte distincte pentru serviciile de transport/înmagazinare/distributie a gazelor naturale, în conditiile contractelor-cadru aprobate prin deciziile presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 187/2001, cu modificările si completările ulterioare, nr. 247/2002 si nr. 533/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Consumatorii eligibili de gaze naturale care la data înscrierii în lista centralizată prevăzută la art. 1 au încheiate acorduri de esalonare/reesalonare a datoriilor restante au obligatia să respecte integral clauzele acestora.

(2) În situatia nerespectării clauzelor din acordurile prevăzute la alin. (1), Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale va proceda la retragerea calitătii de consumator eligibil de gaze naturale, potrivit art. 28 alin. (1) lit. c) si alin. (2)-(5) din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002.

Art. 4. - Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale, protectia consumatorilor, Serviciul legislatie, contencios, precum si consumatorii eligibili de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 5. - Prezenta decizie intră în vigoare la data de 1 aprilie 2003.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 180.

 

ANEXĂ

 

LISTA CENTRALIZATĂ

a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2003

 

Nr. crt.

Agentul economic

Locul de consum

I.

Consumatori eligibili de gaze naturale reconfirmati

 

1.

S.C. “AZOMURES” - S.A. TÂRGU MURES

AZOMURES - Platforma de îngrăsăminte

2. 

S.C. “ISPAT SIDEX” GALATI - S.A.

ISPAT SIDEX GALATI

3. 

S.C. “ELECTROCENTRALE DEVA” - S.A.

ELECTROCENTRALE DEVA

4. 

S.C. “ROMPETROL RAFINARE COMPLEXUL PETROMIDIA” - S.A.

ROMPETROL PETROMIDIA-SRM MIDIA

5. 

S.C. “CET GOVORA” - S.A.

CET GOVORA

6. 

S.C. “PETROTUB” - S.A. ROMAN

PETROTUB ROMAN

7. 

S.C. “HOLCIM ROMÂNIA” - S.A. BUCURESTI

HOLCIM TURDA

8.

S.C. “CET ENERGOTERM RESITA” - S.R.L.

ENERGOTERM RESITA

9.

S.C. “HOLCIM ROMÂNIA” - S.A. BUCURESTI

HOLCIM CÂMPULUNG 

10. 

S.C. “ALRO” - S.A. SLATINA

ALRO SLATINA - incintă

11.

S.C. “AUTOMOBILE DACIA” - S.A.

AUTOMOBILE DACIA - Mioveni

12.

S.C. “MOLDOCIM” - S.A. BICAZ

MOLDOCIM BICAZ - Platforma Tasca

13.

S.C. “ALPROM” S.A. SLATINA

ALPROM SLATINA

14.

S.C. “CASIAL” - S.A. DEVA

CASIAL DEVA

15.

S.C. “SANEX” - S.A. CLUJ- NAPOCA

SANEX CLUJ - CT + tehnologie

16.

S.C. “SOMETRA” - S.A. COPSA MICĂ

SOMETRA COPSA MICĂ

17.

S.C. “PRESCON” BV - S.A. BRASOV

PRESCON BRASOV - Fabrica de var Stejeris

18.

S.C. “UZINA CONSTRUCTOARE DE MASINI” RESITA - S.A.

UCM RESITA

19.

S.C. “LAFARGE ROMCIM” - S.A. BUCURESTI

LAFARGE ROMCIM TÂRGU-JIU

20. 

S.C. “CESAROM” - S.A. BUCURESTI

CESAROM BUCURESTI - Cuptoare

21. 

S.C. “SUBANSAMBLURI MATERIAL RULANT” - S.A. BALS

SMR BALS

22. 

S.C. “SILCOTUB” - S.A. ZALĂU

SILCOTUB ZALĂU

23. 

S.C. “RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ” - S.A PLOIESTI

RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ

24. 

S.C. “ELECTROCARBON” - S.A. SLATINA

ELECTROCARBON SLATINA

25. 

S.C. “ARTROM” - S.A. SLATINA

ARTROM SLATINA

26. 

S.C. “DUCTIL STEEL” - S.A. BUZĂU

DUCTIL STEEL BUZĂU

27. 

S.C. “ARTEGO” - S.A. TÂRGU-JIU

ARTEGO TÂRGU-JIU

28. 

S.C. “MONDIAL” - S.A. LUGOJ

MONDIAL LUGOJ

29. 

S.C. “FIROS” - S.A. BUCURESTI

FIROS BUCURESTI

30. 

S.C. “EMAILUL” - S.A. MEDIAS

EMAILUL MEDIAS

31. 

S.C. “VITROMETAN” - S.A. MEDIAS

VITROMETAN MEDIAS

32. 

S.C. “FIBREXNYLON” - S.A. SĂVINESTI

FIBREXNYLON SĂVINESTI

33. 

S.C. “ROMPETROL” - S.A. BUCURESTI

ROMPETROL - Rafinăria Vega

34. 

S.C. “VRANCART” - S.A. ADJUD

VRANCART ADJUD

35. 

S.C. “CERAMICA” - S.A. IASI

CERAMICA IASI

36. 

S.C. “AZOMURES” - S.A. TÂRGU MURES

AZOMURES - Uzina Foto

37. 

S.C. “ELSID TITU” - S.A.

ELSID TITU

38. 

S.C. “BRAU UNION ROMÂNIA” - S.A. BUCURESTI

BRAU UNION - Sucursala Miercurea-Ciuc Centrala termică

39. 

S.C. “TERAPIA” - S.A. CLUJ- NAPOCA

TERAPIA CLUJ - scop tehnologic

40. 

S.C. “BRAU UNION ROMÂNIA” - S.A. BUCURESTI

BRAU UNION - Sucursala Hateg

41. 

S.C. “LAFARGE ROMCIM” - S.A. BUCURESTI

LAFARGE ROMCIM HOGHIZ

II.

Consumatori de gaze naturale acreditati

 

A.

Producători de energie electrică si/sau termică

 

42.

S.C. “ELECTROCENTRALE BUCURESTI” - S.A.

CTE IERNUT

43.

S.C. “ELECTROCENTRALE BUCURESTI” - S.A.

CET SUD

44.

S.C. “ELECTROCENTRALE BUCURESTI” - S.A.

CET PROGRESUL

45.

S.C. “ELECTROCENTRALE BUCURESTI” - S.A.

CET VEST

46.

S.C. “ELECTROCENTRALE TURCENI” - S.A.

CET TURCENI

47.

S.C. “ELECTROCENTRALE BUCURESTI” - S.A.

CET GROZĂVESTI

48.

S.C. “CET” IASI - S.A.

CET I IASI

49.

S.C. “ELECTROCENTRALE BUCURESTI” - S.A.

CET PALAS CONSTANTA

50.

S.C. “ELECTROCENTRALE ROVINARI” - S.A.

ELECTROCENTRALE ROVINARI

51.

S.C. “ELECTROCENTRALE BUCURESTI” - S.A.

CET TITAN

52.

S.C. “ELECTROCENTRALE BUCURESTI” - S.A.

CET CRAIOVA 2

53.

S.C. “ELECTROCENTRALE BUCURESTI” - S.A.

CET ISALNITA

54.

S.C. “UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA” - S.A. NĂVODARI

UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA

B.

Alti consumatori

 

55.

S.C. ”VIROMET” - S.A. VICTORIA

VIROMET VICTORIA

56.

S.C. SOFERT” - S.A. BACĂU

SOFERT BACĂU

57.

S.C. “COST” - S.A.

COST TÂRGOVISTE

58.

S.C. “BEGA UPSOM” - S.A. OCNA

SRM Statia C BEGA UPSOM

59.

S.C. “OLTCHIM” - S.A.

PLATFORMA CHIMICĂ OLTCHIM

60.

S.C. “VICTORIA” - S.A.

SRMG VICTORIA FLORESTI - sediu

61.

S.C. “DANUBIANA ROMAN” - S.A.

DANUBIANA ROMAN

62.

S.C. “ROMCIF FIENI” - S.A.

ROMCIF FIENI

63.

S.C. “CAROM” - S.A. ONESTI

SRM - Platforma Borzesti

64.

S.C. “SILVANIA” - S.A.

SRM SILVANIA ZALĂU - sediu

65.

S.C. “BEGA REAL” - S.A. PLEASA

BEGA REAL PLEASA

66.

S.C. “DOROBANTUL” - S.A. PLOIESTI

DOROBANTUL PLOIESTI - Sediul de productie si administrativ

67.

S.C. “BRAU UNION ROMÂNIA” - S.A. BUCURESTI

BRAU UNION - Sucursala Craiova