MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 165            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE           Luni, 17 martie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

            252/2002. - Ordin privind punerea în aplicare a regulamentelor Consiliului Concurentei, elaborate în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a regulamentelor Consiliului Concurentei, elaborate în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

În baza:

- Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, precum si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma aprobării în plenul Consiliului Concurentei si ca urmare a avizului favorabil al Consiliului Legislativ, se pun în aplicare următoarele regulamente si instructiuni:

- Regulament multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii;

- Regulament multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii în sectoare industriale nespecifice;

- Instructiuni privind ajutorul de stat acordat sub forma garantiilor.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin împreună cu regulamentele si instructiunile prevăzute la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,

THEODOR VALENTIN PURCĂREA

 

Bucuresti, 23 decembrie 2002.

Nr. 252.

 

REGULAMENT MULTISECTORIAL

privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii

 

INTRODUCERE

 

Scopul notificării si autorizării ajutoarelor de stat acordate de autoritătile publice sau de organismele care administrează surse ale statului este de a urmări măsura în care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, într-o economie de piată în care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si ofertă.

Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor existent trebuie să fie notificată Consiliului Concurentei. Fără autorizarea Consiliului Concurentei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat.

Elaborarea unui cadru juridic care reglementează materia ajutorului de stat reprezintă continuarea armonizării legislatiei românesti cu legislatia europeană, parte a procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.

La 13 februarie 2002 Comisia Europeană a aprobat o reformă majoră, mai rapidă, mai simplă si mai riguroasă de stabilire a sistemului de control privind sprijinul guvernamental pentru investitiile mari din Uniunea Europeană. Asa-numitul Cadru multisectorial privind ajutorul regional pentru proiectele mari de investitii va crea o transparentă mai mare si va reduce nivelul total al subventiilor acordate în Uniunea Europeană, în beneficiul unei concurente sănătoase, precum si în beneficiul contribuabilului. Reforma va creste responsabilitatea statelor membre în implementarea reglementărilor privind ajutorul de stat.

Pentru România introducerea unor reglementări specifice ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii reprezintă un pas necesar, în primul rând în analiza impactului pe care îl au aceste proiecte, cât si în necesitatea stabilirii unor reguli în concordantă cu normele europene în domeniu.

Deoarece Comisia Europeană a elaborat un nou Cadru multisectorial privind ajutorul regional pentru proiectele mari de investitii, conceput ca un instrument de analiză mult mai flexibil, mai simplu si mai transparent, pentru completarea legislatiei ajutorului de stat din tara noastră a fost necesară elaborarea a două regulamente privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii, care se aplică diferentiat ca dată, în functie de sectoare:

- Regulament multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii în sectoare industriale nespecifice - se aplică de la data publicării până la data de 31 decembrie 2003, cu exceptia sectoarelor siderurgic, autovehiculelor si fibrelor sintetice;

- Regulament multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii - se aplică de la data publicării pentru sectoarele siderurgic, autovehiculelor si fibrelor sintetice si de la data de 1 ianuarie 2004 pentru celelalte sectoare.

            În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,

            Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică ajutorului de stat regional acordat pentru proiecte mari de investitii în sectoare industriale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), începând cu data de 1 ianuarie 2004 până la aderarea României la Uniunea Europeană.

(2) Pentru sectorul siderurgic, asa cum este definit în anexa nr. 1, sectorul autovehiculelor, asa cum este definit în anexa nr. 2, si sectorul fibrelor sintetice, asa cum este definit în anexa nr. 3, prezentul regulament se aplică de la data publicării lui.

Art. 2. - Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru întreprinderi mici si mijlocii (IMM) reprezintă cadrul general care se aplică ajutoarelor de stat regionale. În consecintă, prezentul regulament vine în completarea acestuia cu reguli particulare aplicabile acelei categorii speciale de ajutoare de stat regionale pe care o reprezintă ajutoarele de stat regionale pentru proiecte mari de investitii, altele decât cele care sunt prevăzute de art. 3 si 4.

Art. 3. - Sectoarele specifice, cum sunt: agricultura, pescuitul, transporturile si cel al cărbunelui, vor fi supuse reglementărilor specifice. Până la adoptarea acestor reglementări Consiliul Concurentei va aplica prevederile Legii nr. 143/1999, cu completările ulterioare, si ale regulamentelor emise în aplicarea acestei legi.

Art. 4. - Prezentul regulament nu se aplică ajutoarelor de stat pentru restructurare, care sunt reglementate de Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate în dificultate.

Art. 5. - Prezentul regulament nu afectează aplicarea următoarelor regulamente:

a) Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare;

b) Regulamentul privind ajutorul de stat pentru protectia mediului înconjurător.

Definitii

Art. 6. - Termenii folositi în prezentul regulament sunt definiti în art. 7-11.

Proiect de investitii

Art. 7. - Proiectul de investitii reprezintă o investitie initială în sensul art. 5 din Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru IMM. Un proiect de investitii nu trebuie divizat în mod artificial în subproiecte cu scopul de a se sustrage prevederilor prezentului regulament. În sensul prezentului regulament, un proiect de investitii include toate investitiile fixe dintr-o anumită locatie, efectuate de una sau mai multe întreprinderi într-o perioadă de 3 ani. În sensul prezentului regulament, o locatie de productie reprezintă o serie de elemente de capital fix indivizibile din punct de vedere economic, care îndeplinesc o functie tehnică precisă, unite printr-o legătură fizică sau functională si care au obiective clar identificate, cum ar fi fabricarea unui anumit produs. Acolo unde două sau mai multe produse sunt fabricate din aceleasi materii prime, unitătile de fabricatie a produselor vor fi considerate drept o singură locatie de productie. Cheltuieli eligibile

Art. 8. - Cheltuielile eligibile vor fi determinate în conformitate cu prevederile în acest sens din Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru IMM.

Plafonul ajutorului regional

Art. 9. - Plafonul ajutorului regional reprezintă intensitatea maximă a ajutorului autorizată pentru companiile mari la momentul acordării ajutorului. Intensitătile maxime ale ajutorului sunt determinate în conformitate cu Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru IMM si cu harta regională aprobată de Comisia Europeană.

Produs implicat

Art. 10. - Produsul implicat reprezintă produsul planificat prin proiectul de investitii si, atunci când este cazul, substituentii săi, apreciati fie de către consumatori, pe criterii de caracteristici, pret si utilizare a produsului, fie de către producători, prin intermediul flexibilitătii instalatiilor de productie. Dacă proiectul implică un produs intermediar si o parte semnificativă din productia intermediară nu este vândută pe piată, se va considera că produsul implicat va include si produsele intermediare.

Consum aparent

Art. 11. - (1) Consumul aparent al produsului implicat reprezintă productia plus importurile minus exporturile.

(2) În ceea ce priveste cresterea medie anuală a consumului aparent al produsului respectiv, atunci când va fi cazul, va fi luată în considerare orice modificare semnificativă a acestei tendinte.

(3) Atunci când proiectul de investitii se referă la un sector de servicii, în scopul de a determina mărimea si evolutia pietei, Consiliul Concurentei va folosi, în locul consumului aparent, cifra de afaceri referitoare la serviciile implicate, pe baza unei segmentări a pietei general acceptate în legătură cu serviciile în cauză si pentru care datele statistice sunt deja disponibile.

 

CAPITOLUL II

Cerintele notificării

 

Art. 12. - În scopul notificării, furnizorii de ajutoare de stat vor respecta prevederile Legii nr. 143/1999, cu completările ulterioare, si ale Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificării unui ajutor de stat.

Art. 13. - Conform prezentului regulament, nu este solicitată nici o notificare în avans a ajutorului aflat sub anumite praguri pentru proiectele mari de investitii, cu conditia ca ajutorul să fie acordat în conformitate cu o schemă de ajutor aprobată de către Consiliul Concurentei.

Art. 14. - Intentia de acordare a unui ajutor individual trebuie notificată în fiecare caz, evaluarea realizându-se pe baza regulilor prevăzute în cap. III si în conformitate cu criteriile generale de evaluare prevăzute în Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru IMM.

Art. 15. - Proiectele cofinantate din fonduri de preaderare vor fi luate în considerare ca suma totală a ajutorului (din fonduri de preaderare plus fonduri de cofinantare).

Art. 16. - Pentru notificarea intentiei de acordare a ajutoarelor conform prezentului regulament, furnizorii de ajutor de stat vor folosi formularul specific de notificare, cuprins în anexa nr. 4.

 

CAPITOLUL III

Niveluri pentru proiecte mari de investitii

 

Art. 17. - Fără a contraveni prevederilor Regulamentului privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru IMM si fără a contraveni obligatiei de notificare prevăzute în art. 19 sau în dispozitiile tranzitorii prevăzute în cap. VII, ajutoarele de stat regionale privind investitiile care implică cheltuieli eligibile corespunzătoare pragurilor valorice stabilite în continuare vor face obiectul unui plafon regional diminuat conform următoarei scale:

 

Cheltuieli eligibile

Plafon regional ajustat

Până la echivalentul în lei a 50 milioane euro

100% din plafonul regional

Pentru valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 50 milioane euro si echivalentul în lei a 100 milioane euro

50% din plafonul regional

Pentru ceea ce depăseste echivalentul în lei a 100 milioane euro

34% din plafonul regional

 

            Art. 18. - (1) Astfel, suma admisibilă ca ajutor de stat pentru un proiect care depăseste echivalentul în lei a 50 milioane euro va fi calculată conform formulei: suma maximă a ajutorului de stat = R x (50 + 0,50B + 0,34C), unde:

            R reprezintă plafonul regional neajustat prevăzut de Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul pentru IMM; B reprezintă cheltuielile eligibile între echivalentul în lei a 50 milioane euro si echivalentul în lei a 100 milioane euro;

            C reprezintă cheltuielile eligibile peste echivalentul în lei a 100 milioane euro.

            (2) Ca exemplu, pentru o companie mare care investeste echi valentul în lei a 80 milioane euro într-o zonă în care plafonul regional neajustat este de 50% echivalent subventie netă (ESN), suma maximă admisibilă ca ajutor de stat va fi echivalentul în lei a 32,5 milioane euro echivalent subventie netă, care corespunde unei intensităti a ajutorului de stat de 40,6% echivalent subventie netă. Pentru o companie mare care investeste echivalentul în lei a 160 milioane euro în aceeasi zonă, suma maximă admisibilă ca ajutor de stat va fi echivalentul în lei a 47,7 milioane euro echivalent subventie netă, care corespunde unei intensităti a ajutorului de stat de 29,8% echivalent subventie netă.

            Art. 19. - Furnizorii de ajutor de stat sunt obligati să notifice fiecare caz de investitie regională dacă ajutorul propus este mai mare decât maximul ajutorului admisibil pe care o investitie a cărei valoare este echivalentul în lei a 100 milioane euro o poate obtine pe scala si conform regulilor prevăzute la art. 17.

            Art. 20. - (1) Proiectele individuale care trebuie notificate nu pot beneficia de ajutoare de stat acordate sub forma investitiilor în oricare dintre următoarele situatii:

            a) beneficiarul ajutorului de stat totalizează mai mult de 25% din vânzările produsului înainte sau după investitie; sau

            b) capacitatea de productie creată de proiectul de investitie este mai mare de 5% din piată, măsurată folosindu-se datele de consum aparent al produsului vizat, numai dacă rata de crestere anuală medie a consumului aparent pe ultimii 5 ani nu a fost superioară ratei de crestere anuală medie a produsului intern brut (PIB) al Spatiului Economic European (SEE) si al tărilor candidate.

            (2) Furnizorului ajutorului de stat îi incumbă sarcina probei că beneficiarul ajutorului de stat nu se încadrează în situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b). Dacă furnizorul de ajutor de stat demonstrează că beneficiarul de ajutor de stat creează, printr-o reală inovatie, un nou produs pe piată, conditiile stabilite la alin. (1) lit. a) si b) nu se aplică si ajutorul va fi autorizat în conformitate cu scala prevăzută la art. 17.

            Art. 21. - (1) Intensitatea maximă admisibilă a ajutorului de stat pe care un proiect notificabil o poate obtine conform prevederilor art. 17 poate fi mărită prin înmultirea cu 1,15 dacă proiectul este cofinantat din resurse ale fondurilor structurale (respectiv de preaderare).

            (2) Rata de cofinantare trebuie să fie de cel putin 25% din totalul cheltuielilor publice.

            Art. 22. - Majorarea sumei totale a ajutorului de stat, rezultată conform art. 21, nu trebuie să conducă la o intensitate a ajutorului de stat mai mare decât intensitatea maximă admisibilă a ajutorului pentru o investitie a cărei valoare este echivalentul în lei a 100 milioane euro, adică 75% din plafonul regional neajustat.

 

CAPITOLUL IV

Interzicerea ajutorului de stat în proiecte de investitii pentru sectorul siderurgic

 

            Art. 23. - (1) Sectorul siderurgic este definit în anexa nr. 1 si include sectorul siderurgic asa cum era definit de Tratatul de instituire a Comunitătii Europene a Cărbunelui si Otelului (Tratatul CECO), precum si subsectoarele tevi tubulare si tevi mari sudate, care nu erau acoperite de Tratatul CECO, dar care fac parte dintr-un proces integrat de productie si care au caracteristici similare cu sectorul siderurgic.

            (2) Datorită caracteristicilor specifice ale sectorului siderurgic, în special datorită structurii sale, supracapacitătii existente la nivel european si mondial, nivelului mare al capitalizării, localizării majoritătii fabricilor de otel în regiuni eligibile pentru ajutor de stat regional, sumelor substantiale din fondurile publice destinate restructurării sectorului otelului si conversiei zonelor siderurgice, ajutorul pentru investitii în acest sector, indiferent de dimensiunea investitiei, este interzis.

 

CAPITOLUL V

Proiectele de investitii în sectoare cu dificultăti structurale, altele decât cel al siderurgiei

 

            Art. 24. - (1) La începutul anului 2004 sectoarele cu dificultăti structurale vor fi specificate pe o listă de sectoare anexată la prezentul regulament. Nici un ajutor regional supus prevederilor acestui capitol nu va fi autorizat în sectoarele mentionate.

            (2) Pentru a putea elabora lista de sectoare dificultătile structurale grave vor fi evaluate pe baza datelor consumului aparent, la un nivel corespunzător clasificării CPA în SEE sau, dacă o asemenea informatie nu este disponibilă, pe baza oricărei alte segmentări a pietei general acceptate pentru produsele respective si pentru care datele statistice sunt deja disponibile. Se consideră că există probleme structurale serioase atunci când sectorul respectiv este în declin; un indiciu relevant privind declinul în cadrul sectorului poate apărea dacă rata medie anuală de crestere a consumului aparent în SEE în ultimii 5 ani este negativă.

            (3) Lista sectoarelor va fi actualizată periodic, după o frecventă care va fi determinată la data la care această listă va fi stabilită.

            Art. 25. - (1) De la 1 ianuarie 2004 pentru sectoarele incluse în lista sectoarelor cu serioase probleme structurale trebuie notificate la Consiliul Concurentei toate ajutoarele regionale de investitii privind proiecte de investitii implicând cheltuieli eligibile peste un nivel care urmează să fie stabilit la data elaborării listei sectoarelor, nivel care, în principiu, ar putea fi echivalentul în lei a 25 milioane euro, dar poate varia de la un sector la altul.

            2) Consiliul Concurentei va examina aceste notificări în concordantă cu următoarele reguli: în primul rând, proiectul de ajutor de stat trebuie să fie în conformitate cu criteriile generale de evaluare stabilite în Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru IMM; în al doilea rând, cheltuielile eligibile, asa cum sunt definite conform art. 8 si care depăsesc suma care va fi determinată la data stabilirii listei sectoarelor, nu vor fi eligibile pentru ajutor de stat pentru investitii, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 26.

            Art. 26. - Prin derogare de la art. 25, Consiliul Concurentei poate autoriza acordarea de ajutoare de stat pentru investitii în sectoare incluse în lista mentionată, pe baza intensitătilor ajutorului stabilite în art. 17-22, cu conditia ca furnizorul de ajutor de stat să demonstreze că, desi sectorul este considerat în declin, piata produsului respectiv este în crestere rapidă. Se presupune că piata pentru produsul respectiv este în crestere rapidă în cazul în care consumul aparent în ultimii 5 ani - la un nivel stabilit pe baza clasificării Prodcom din SEE si tările candidate sau, dacă aceste informatii nu sunt disponibile, la un nivel stabilit pe baza unei alte segmentări a pietei general acceptate pentru produsele implicate si pentru care datele statistice sunt deja disponibile - este în crestere în termeni valorici la o rată de crestere egală cu sau superioară mediei anuale a PIB în SEE si tările candidate.

 

CAPITOLUL VI

Monitorizarea

 

            Art. 27. - (1) Asigurarea transparentei modului efectiv de acordare a ajutoarelor de stat se va face în concordantă cu prevederile legislatiei în vigoare privind procedurile de monitorizare, inventariere si raportare a ajutoarelor de stat, precum si cu atributiile ce revin Oficiului Concurentei în acest domeniu.

            (2) De asemenea, formularul postmonitorizare prevăzut în anexa nr. 5 va fi completat si depus la Consiliul Concurentei în cazurile în care se solicită acest lucru prin decizia Consiliului Concurentei de autorizare a ajutorului de stat.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii

 

            Art. 28. - (1) Până la data aplicării listei de sectoare prevăzute la art. 24 si fără a prejudicia aplicarea prezentului regulament:

            a) intensitatea maximă a ajutorului pentru ajutorul regional pentru investitii în sectorul autovehiculelor, asa cum este definit în anexa nr. 2, acordat conform unei scheme aprobate în favoarea acelor proiecte care implică fie cheltuieli eligibile peste echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie o valoare a ajutorului peste echivalentul în lei a 5 milioane euro, exprimati în echivalent subventie brută, va fi egală cu 30% din plafonul ajutorului regional. Intentiile de acordare a unui ajutor individual trebuie notificate în fiecare caz si vor fi evaluate pe baza acestei reguli si în conformitate cu criteriile generale de evaluare prevăzute în Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul pentruIMM;

            b) nici o cheltuială apărută în contextul proiectelor de investitii în sectorul fibrelor sintetice, asa cum este definit în anexa nr. 3, nu va fi eligibilă pentru ajutorul regional pentru investitii.

            (2) Înainte de data de aplicare a listei sectoarelor la care se referă art. 24, se va decide dacă si în ce măsură sectorul autovehiculelor, asa cum este definit în anexa nr. 2, si sectorul fibrelor sintetice, asa cum este definit în anexa nr. 3, trebuie incluse în lista sectoarelor.

            Art. 29. - Înainte de data de 31 decembrie 2003 Consiliul Concurentei va analiza oportunitatea includerii ajutorului pentru sectorul constructiilor de nave în sfera de aplicare a prezentului regulament, precum si în lista de sectoare.

            Art. 30. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

 

DEFINITIA

sectorului siderurgic în sensul Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional

pentru proiecte mari de investitii

 

            Sectorul siderurgic, în acceptiunea prezentului regulament, reprezintă agentii economici implicati în producerea produselor din

otel prezentate în lista următoare:

 

Produsul

Nomenclatorul european combinat(codul CN)

Fontă brută

7201

Feroaliaje

7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11

Produse feroase obtinute prin reducerea directă a minereului de fier sau a altor produse feroase spongioase

7203

Fier si oteluri nealiate

7206

Produse semifabricate din fier sau din oteluri nealiate

7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 11, 7207 19 14, 7207 19 16, 7207 19 31, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 51, 7207 20 55, 7207 20 57, 7207 20 71

Produse laminate plate din fier sau din oteluri nealiate

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54, 7208 90 10, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90 10, 7210 11 10, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 20 10, 7210 30 10, 7210 41 10, 7210 49 10, 7210 50 10, 7210 61 10, 7210 69 10, 7210 70 31, 7210 70 39, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38, 7211 13 00, 7211 14, 7211 19, 7211 23 10, 7211 23 51, 7211 29 20, 7211 90 11, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 20 11, 7212 30 11, 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 50 31, 7212 50 51, 7212 60 11, 7212 60 91

Bare si tije din fier sau din oteluri nealiate, cu deformări de productie, laminate la cald

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99

Alte bare si tije din fier sau din oteluri nealiate

7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 10

Profile din fier sau din oteluri nealiate

7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 10

Oteluri inoxidabile

7218 10 00, 7218 91 11, 7218 91 19, 7218 99 11, 7218 99 20

Produse laminate plate din oteluri inoxidabile

7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90 10, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20 10, 7220 90 11, 7220 90 31

Bare si tije din oteluri inoxidabile

7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 10, 7222 40 10, 7222 40 30

Produse laminate plate din alte oteluri aliate

7225 11 00, 7225 19, 7225 20 20, 7225 30 00, 7225 40, 7225 50 00, 7225 91 10, 7225 92 10, 7225 99 10, 7226 11 10, 7226 19 10, 7226 19 30, 7226 20 20, 7226 91, 7226 92 10, 7226 93 20, 7226 94 20, 7226 99 20

Bare si profile din alte oteluri aliate

7224 10 00, 7224 90 01, 7224 90 05, 7224 90 08, 7224 90 15, 7224 90 31, 7224 90 39, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 10, 7228 10 30, 7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10, 7228 70 31, 7228 80

Palplanse

7301 10 00

Sine si traverse de cale ferată

7302 10 31, 7302 10 39, 7302 10 90, 7302 20 00, 7302 40 10, 7302 10 20

Tevi, conducte si profile tubulare fără sudură

7303, 7304

Tevi si conducte din fier sau din otel (sudate sau nituite), cu diametrul exterior de peste 406,4 mm

7305

 

ANEXA Nr. 2

 

 

DEFINITIA

industriei autovehiculelor în sensul Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional

pentru proiecte mari de investitii

 

Industria autovehiculelor reprezintă dezvoltarea, fabricarea si asamblarea autovehiculelor, motoarelor pentru autovehicule si modulelor sau subsistemelor pentru astfel de autovehicule ori motoare, fie în mod direct de către producător, fie de către un furnizor care realizează o primă asamblare a componentelor si, în acest ultim caz, numai în contextul unui proiect complex.

a) Autovehicule

Termenul autovehicule reprezintă masinile pentru transportul persoanelor, dube, camioane, tractoare de sosea, autobuze, autocare si alte vehicule comerciale. Acest termen nu include masinile de curse, vehicule care se folosesc în afara soselelor (de exemplu, vehicule destinate folosirii pe zăpadă sau transportului de persoane la jocurile de golf), motociclete, remorci, tractoare forestiere si pentru agricultură, caravane, vehicule speciale (de exemplu, masini pentru pompieri, ateliere mobile), camioane de descărcare, mijloace de transport de muncă (de exemplu, cărucioare, motostivuitoare, camioane cu platformă) si vehicule militare pentru armată.

b) Motoare pentru autovehicule

Termenul motoare pentru autovehicule reprezintă motoare de compresie si aprindere, precum si motoare electrice si turbine, motoare pe gaz si alte motoare pentru autovehicule.

c) Module si subsisteme

Un modul sau un subsistem reprezintă un set de componente primare pentru un vehicul ori un motor care este produs, asamblat sau pregătit de un furnizor care realizează o primă asamblare a componentelor si care sunt furnizate printr-un sistem de comandă computerizat sau prin sistemul just-in-time. Sistemele logistice de furnizare si depozitare si operatiunile subcontractate care reprezintă o verigă a fluxului de productie, cum este vopsirea subansamblurilor, trebuie, de asemenea, să fie clasificate printre aceste module si subsisteme.

d) Furnizorul care realizează o primă asamblare a componentelor

Un furnizor care realizează o primă asamblare a componentelor reprezintă un furnizor, independent sau nu, care aprovizionează un producător, care împarte responsabilitatea pentru design si dezvoltare si care produce, asamblează sau furnizează unui producător de vehicule subansambluri sau module pe parcursul fazei de fabricatie sau asamblare. Ca parteneri industriali, astfel de furnizori sunt deseori legati de un producător printr-un contract pe o durată aproximativ egală cu durata de viată a modelului implicat (de exemplu, până când modelul este remodelat). Un furnizor care realizează o primă asamblare a componentelor poate, de asemenea, să furnizeze servicii, în special servicii logistice, cum este organizarea unui centru de furnizare.

e) Proiectul complex

Un producător poate, în actuala locatie a investitiei ori în unul sau mai multe parcuri industriale dintr-o zonă geografică relativ apropiată, să integreze unul sau mai multe proiecte ale furnizorilor care realizează o primă asamblare a componentelor pentru furnizarea modulelor sau subsistemelor pentru vehiculele sau motoarele produse. Un proiect complex reprezintă acel proiect care reuneste astfel de proiecte. Un proiect complex durează pe toată perioada proiectului de investitii al producătorului de vehicule. Investitia furnizorului care realizează o primă asamblare a componentelor este integrată în definitia proiectului global dacă cel putin jumătate din profitul rezultat din această investitie este transferat producătorului implicat.

 

ANEXA Nr. 3

 

DEFINITIA

industriei fibrelor sintetice în sensul Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii

 

            În sensul prezentului regulament, sectorul fibrelor sintetice este definit după cum urmează:

 a) extragerea/texturizarea tuturor tipurilor generice de fibre si firelor bazate pe poliester, poliamidă, acril sau propilenă, indiferentde utilizarea lor finală; sau

b) polimerizarea (inclusiv policondensarea) acolo unde este integrată cu extragerea în ceea ce priveste echipamentele utilizate; sau

c) orice proces suplimentar legat de instalatiile simultane de extragere/texturizare de către un viitor beneficiar sau de către o altă companie a grupului din care acesta face parte, în cadrul activitătii specifice implicate, este în mod normal integrat cu o astfel de capacitate la nivelul echipamentelor utilizate.

 

ANEXA Nr. 4

 

FORMULAR DE NOTIFICARE

 

SECTIUNEA 1

Furnizorul ajutorului de stat

 

1.1. Informatii despre autoritatea publică care face notificarea

            1.1.1. Denumirea si adresa autoritătii publice care face notificarea

1.1.2. Numele, numărul de telefon si de fax, e-mail, functia persoanei de contact pentru informatii suplimentare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Beneficiarul ajutorului de stat

 

2.1. Structura companiei sau a companiilor care investesc în proiect

2.1.1. Identitatea beneficiarului ajutorului de stat

2.1.2. Dacă identitatea legală a beneficiarului ajutorului de stat este diferită de întreprinderea/întreprinderile care finantează proiectul sau care primeste/primesc ajutorul, descrieti, de asemenea, si aceste diferente.

2.1.3. Identificati grupul de companii din care face parte beneficiarul ajutorului de stat, descrieti structura grupului si structura actionariatului fiecărei companii-mamă.

2.2. Pentru compania/companiile care investeste/investesc în proiect furnizati următoarele date pentru ultimii 3 ani financiari:

2.2.1. cifra de afaceri totală, cifra de afaceri din Spatiul Economic European si tările candidate, cifra de afaceri în România;

2.2.2. profitul net si fluxul de numerar, pe o bază consolidată;

2.2.3. locurile de muncă totale în Spatiul Economic European si tările candidate, precum si în România;

2.2.4. defalcarea pe piată a vânzărilor: în România, în Spatiul Economic European si tările candidate si în afara Spatiului Economic European si tărilor candidate;

2.2.5. declaratiile de audit financiar si bilantul contabil pentru ultimii 3 ani.

2.3. Dacă investitia se realizează într-o companie industrială existentă, furnizati următoarele date pentru ultimii 3 ani financiari ai societătii:

2.3.1. cifra de afaceri;

2.3.2. profitul net si fluxul de numerar;

2.3.3. locurile de muncă totale;

2.3.4. defalcarea pe piată a vânzărilor: în România, în Spatiul Economic European si tările candidate si în afara Spatiului Economic European si tărilor candidate.

 

SECTIUNEA a 3-a

Prevederi privind ajutorul din fonduri publice

 

Pentru fiecare măsură de ajutor din fonduri publice furnizati următoarele:

3.1. Detalii:

3.1.1. titlul schemei (sau indicati dacă este un ajutor individual);

3.1.2. baza legală (lege, hotărâre a Guvernului);

3.1.3. entitatea publică care acordă ajutorul;

3.1.4. dacă baza legală este o schemă de ajutor aprobată de Consiliul Concurentei, furnizati numărul si data deciziei de autorizare.

3.2. Forma ajutorului propus:

3.2.1. ajutorul propus este sub formă bănească, subventii, reducerea contributiei la asigurările sociale, scutirea de la plata datoriilor, împrumuturi cu dobândă scăzută, amânarea de la plata impozitelor etc.;

3.2.2. furnizati conditiile atasate la plătile privind ajutorul.

3.3. Cuantumul ajutorului propus:

3.3.1. suma nominală a ajutorului si echivalentul subventiei nete si brute;

3.3.2. măsura de ajutor este subiect al impozitului/profit (sau alte impozite directe). Dacă este numai partial, specificati în ce măsură;

3.3.3. furnizati o listă completă a plătilor ajutorului propus.

Pentru schema de ajutor din fondurile publice furnizati următoarele:

3.4. Caracteristicile măsurilor de ajutor:

3.4.1. Este vreuna dintre măsurile de ajutor de stat din totalul acestora încă nedefinită? Dacă da, specificati.

3.4.2. Indicati care dintre măsurile enumerate mai sus nu constituie ajutor de stat si care este motivul.

3.5. Finantarea din surse comunitare (Banca Europeană de Investitii, fonduri de preaderare si alte fonduri):

3.5.1. Ajutoarele mentionate mai sus vor fi cofinantate din fonduri comunitare? Explicati.

3.5.2. Pentru acelasi proiect de investitii s-a solicitat sprijin si de la alte institutii de finantare europene sau internationale? Dacă da, pentru ce sumă.

3.6. Cumularea măsurilor de ajutor din fonduri publice:

3.6.1. echivalentul subventiei brute estimat (înainte de impozitare) a măsurilor de ajutor combinate;

3.6.2. echivalentul subventiei nete estimat (după impozitare) a măsurilor de ajutor combinate.

 

SECTIUNEA a 4-a

Proiectele finantate

 

4.1. Localizarea proiectului:

4.1.1. Specificati regiunea, adresa.

4.2. Durata proiectului:

4.2.1. Specificati data demarării proiectului de investitii si data finalizării.

4.2.2. Specificati data planificată pentru începerea noului proces de productie si anul până la care poate fi realizată întreaga productie.

4.3. Descrierea proiectului:

4.3.1. Specificati tipul proiectului si dacă este o unitate nouă sau o extindere a capacitătii uneia existente sau altceva.

4.3.2. Prezentati o scurtă descriere generală a proiectului.

4.4. Defalcarea costurilor proiectului:

4.4.1. Specificati costul total al cheltuielilor de capital ce urmează a fi investit si amortizat după derularea proiectului.

4.4.2. Prezentati o defalcare detaliată a cheltuielilor care sunt asociate proiectului de investitii - cheltuielile de capital si cheltuielile de investitii care nu pot fi amortizate după încetarea perioadei de viată a proiectului de investitii.

4.5. Finantarea costurilor totale ale proiectului:

4.5.1. Indicati finantarea costurilor totale ale proiectului de investitii.

 

SECTIUNEA a 5-a

Caracteristicile produsului si ale pietei

 

5.1. Caracterizarea produsului (produselor) cuprins în proiect:

5.1.1. Specificati produsul (produsele) care se va produce ca urmare a acordării ajutorului până la terminarea investitiei si sectorul sau subsectorul relevant căruia îi apartine produsul (produsele) respectiv (indicati codul potrivit nomenclatorului Prodcom sau CPA, pentru proiectele în sectoarele de prestări de servicii).

5.1.2. Ce produse vor fi înlocuite? Dacă aceste produse înlocuite nu sunt fabricate în acelasi loc, indicati unde sunt produse în mod curent.

5.1.3. Ce alte produse pot fi fabricate cu noile facilităti obtinute cu putine sau chiar fără costuri aditionale?

5.2. Consideratii privind capacitatea de productie:

5.2.1. Cuantificati impactul proiectului asupra capacitătii de productie maxime a beneficiarului ajutorului în Spatiul Economic European si celelalte tări candidate (la nivelul grupului), pentru fiecare produs (în unităti pe an în anul precedent anului de începere si terminare a proiectului).

5.2.2. Furnizati o estimare a capacitătii totale de productie pentru producătorii din Spatiul Economic European si tările candidate, pentru fiecare produs.

5.3. Informatii privind piata:

5.3.1. Furnizati pentru fiecare dintre ultimii 6 ani financiari informatii privind consumul aparent pentru produsul (produsele) respectiv. Dacă sunt disponibile, se vor furniza date statistice privind aceste informatii, care să provină de la alte surse.

5.3.2. Furnizati pentru următorii 3 ani financiari o previziune a evolutiei consumului aparent (productia plus importurile minus exporturile) aferent produsului (produselor) respectiv. Dacă sunt disponibile, se vor furniza date statistice din surse independente privind aceste informatii.

5.3.3. Piata relevantă este în declin? Care este motivul? Dacă nu, de ce?

5.3.4. Furnizati o estimare a cotei de piată (valorică) a beneficiarului ajutorului ori a grupului din care beneficiarul ajutorului face parte, în anul care precedă anul initial, si data privind finalizarea proiectului.


ANEXA Nr. 5

 

FORMULAR PENTRU MONITORIZAREA AJUTORULUI DE STAT

 

Acest formular va fi completat si prezentat Consiliului Concurentei de către Oficiul Concurentei în cazurile în care s-a solicitat acest lucru prin decizia de autorizare a ajutorului de stat.

a) Titlul schemei (sau indicati dacă este un ajutor individual)

b) Autoritatea publică furnizoare a ajutorului

c) Dacă baza legală este o schemă aprobată de Consiliul Concurentei, furnizati numărul si data deciziei de autorizare.

d) Specificati regiunea si localitatea unde se desfăsoară proiectul.

e) Specificati numele societătii, dacă este IMM sau întreprindere mare, si, dacă este cazul, numele companiei care o controlează.

f) Specificati tipul proiectului si dacă este vorba despre o unitate nouă sau despre o extindere a capacitătii uneia existente sau altceva.

g) Specificati costul total si costul eligibil al cheltuielilor ce urmează a fi investite pe durata derulării proiectului.

h) Suma nominală a ajutorului si echivalentul subventiei brute si nete

i) Furnizati conditiile legate de plata ajutorului, dacă este cazul.

j) Specificati produsele sau serviciile si codul acestora potrivit clasificării Prodcom sau CPA, pentru proiecte în sectoarele de prestări de servicii.

 

REGULAMENT MULTISECTORIAL

privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii în sectoare industriale nespecifice

 

INTRODUCERE

 

Scopul notificării si autorizării ajutoarelor de stat acordate de autoritătile publice sau de organismele care administrează surse ale statului este de a urmări măsura în care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, într-o economie de piată în care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si ofertă.

Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor existent trebuie să fie notificată Consiliului Concurentei. Fără autorizarea Consiliului Concurentei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat.

Elaborarea unui cadru juridic care reglementează materia ajutorului de stat reprezintă continuarea armonizării legislatiei românesti cu legislatia europeană, parte a procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.

La 13 februarie 2002 Comisia Europeană a aprobat o reformă majoră, mai rapidă, mai simplă si mai riguroasă de stabilire a sistemului de control privind sprijinul guvernamental pentru investitiile mari din Uniunea Europeană. Asa-numitul Cadru multisectorial privind ajutorul regional pentru proiectele mari de investitii va crea o transparentă mai mare si va reduce nivelul total al subventiilor acordate în Uniunea Europeană, în beneficiul unei concurente sănătoase, precum si în beneficiul contribuabilului. Reforma va creste responsabilitatea statelor membre în implementarea reglementărilor privind ajutorul de stat.

Pentru România introducerea unor reglementări specifice ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii reprezintă un pas necesar, în primul rând în analiza impactului pe care îl au aceste proiecte, cât si în necesitatea stabilirii unor reguli în concordantă cu normele europene în domeniu.

Deoarece Comisia Europeană a elaborat un nou Cadru multisectorial privind ajutorul regional pentru proiectele mari de investitii, conceput ca un instrument de analiză mult mai flexibil, mai simplu si mai transparent, pentru completarea legislatiei ajutorului de stat din tara noastră a fost necesară elaborarea a două regulamente privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii, care se aplică diferentiat ca dată, în functie de sectoare:

- Regulament multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii în sectoarele industriale nespecifice - se aplică de la data publicării până la data de 31 decembrie 2003, cu exceptia sectoarelor siderurgic, autovehiculelor si fibrelor sintetice;

- Regulament multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii - se aplică de la data publicării pentru sectoarele siderurgic, autovehiculelor si fibrelor sintetice si de la data de 1 ianuarie 2004 pentru celelalte sectoare.

În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,

 

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică ajutorului de stat regional acordat pentru proiecte mari de investitii în sectoarele industriale nespecifice până la data de 31 decembrie 2003.

Art. 2. - Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru întreprinderi mici si mijlocii (IMM) reprezintă cadrul general care se aplică ajutoarelor de stat regionale. Ca urmare, prezentul regulament cuprinde reguli specifice aplicabile ajutoarelor de stat regionale acordate pentru proiectele mari de investitii, altele decât cele care sunt prevăzute la art. 3 si 4.

Art. 3. - (1) Sectoarele specifice, cum ar fi: agricultura, piscicultura, constructiile de nave, transporturile, vor fi acoperite de reguli specifice, cu exceptia sectorului textil, care va fi singurul sector supus prevederilor prezentului regulament. Până la adoptarea acestor reguli specifice, Consiliul Concurentei va aplica Legea nr. 143/1999, cu completările ulterioare, si regulamentele în vigoare pentru aplicarea acesteia.

(2) Sectoarele privind siderurgia, autovehiculele si fibrele sintetice vor fi acoperite de Regulamentul multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii.

Art. 4. - Prezentul regulament nu se aplică:

a) ajutorului regional pentru investitii acordat doar pentru crearea de locuri de muncă, asa cum este prevăzut în Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru IMM;

b) ajutorului pentru restructurare, care va fi acoperit de Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate în dificultate.

Art. 5. - Prezentul regulament nu va afecta aplicarea:

a) Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare;

b) Regulamentului privind ajutorul de stat pentru protectia mediului.

Art. 6. - Conform prezentului regulament, Consiliul Concurentei va stabili, de la caz la caz, o intensitate maximă admisibilă a ajutorului pentru proiectele care cad sub incidenta obligatiei de notificare. Aceasta poate conduce la intensităti ale ajutorului situate sub plafonul regional aplicabil.

Definitii

Proiect de investitii

Art. 7. - (1) Proiect de investitii reprezintă o investitie initială în capital/active fixe, în legătură cu crearea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente sau demararea unei activităti care implică o schimbare fundamentală în produsul sau în procesul de fabricatie al unei unităti existente, prin rationalizare, diversificare sau modernizare.

(2) Proiectul de investitii poate lua si forma achizitionării unei unităti care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată, dar nu include achizitia activelor unei companii aflate în dificultate financiară, caz în care se aplică Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate în dificultate.

(3) Un proiect de investitii nu trebuie divizat în mod artificial în subproiecte cu scopul de a eluda obligatia de notificare.

Costul total al proiectului

Art. 8. - Costul total al proiectului reprezintă totalul cheltuielilor efectuate de o întreprindere pentru a dobândi, în cadrul proiectului de investitii, noi imobilizări corporale si necorporale care vor fi amortizate pe durata lor de viată sau luate în locatie financiară (leasing).

Cheltuieli eligibile

Art. 9. - Cheltuielile eligibile vor fi determinate în conformitate cu prevederile în acest sens din Regulamentul privind ajutorul de stat regional si pentru IMM.

Locul de muncă

Art. 10. - (1) Locul de muncă reprezintă locul de muncă permanent cu normă întreagă sau echivalent ori cu normă redusă.

(2) Locul de muncă poate fi un loc de muncă nou sau un loc de muncă existent care este mentinut, în măsura în care cel din urmă este în mod direct legat de proiectul de investitii; acesta ar necesita o sumă semnificativă pentru recalificare profesională si nu ar mai exista la începutul unui nou proces de productie în afara acestei investitii.

Piata relevantă

Art. 11. - (1) Piata relevantă a produsului, pentru determinarea cotei de piată, cuprinde produsele prevăzute de proiectul de investitii si, atunci când este cazul, substituentii săi, apreciati de consumatori pe criterii de caracteristici, pret si utilizare a produsului sau apreciati de producători prin intermediul flexibilitătii instalatiilor de productie.

(2) Dacă investitia implică fabricarea produselor intermediare, piata relevantă poate reprezenta piata pentru produsul final, dacă cea mai mare parte din productia intermediară nu este vândută pe piata liberă.

(3) Dacă investitia implică fabricarea produselor intermediare, piata relevantă poate fi piata pentru produsul final dacă cea mai mare parte din productie nu este vândută pe piata liberă.

(4) Piata geografică relevantă cuprinde teritoriul national si, de obicei, Spatiul Economic European si tările candidate sau, în mod alternativ, orice parte semnificativă a acestora dacă conditiile de concurentă în acea zonă pot fi suficient de bine distinse de cele din alte zone ale Spatiului Economic European si tărilor candidate. Atunci când este cazul, piata relevantă poate fi considerată a fi globală.

Supracapacitatea structurală

Art. 12. - (1) Supracapacitatea structurală există atunci când rata de utilizare a capacitătii sectorului/subsectorului în cauză, calculată ca medie a ultimilor 5 ani, este mai mică cu cel putin 2% decât cea a industriei în totalitate. Sectorul sau subsectorul va fi definit în conformitate cu nivelul cel mai de jos al Clasificării activitătilor din economia natională (CAEN).

(2) Supracapacitate structurală semnificativă există atunci când diferenta în comparatie cu media pentru industrie este mai mare de 5 puncte procentuale.

Piata în declin

Art. 13. - (1) Piata pentru produsele în cauză este în declin dacă în ultimii 5 ani rata medie anuală de crestere a consumului aparent aferent produselor respective este cu cel putin 10% mai mică decât media anuală a industriei prelucrătoare în totalitate din Spatiul Economic European si tările candidate, doar dacă nu există o evolutie ascendentă puternică în legătură cu rata de crestere a cererii pentru produsele respective.

(2) Piata în declin absolut este aceea în care rata medie anuală de crestere a consumului aparent în ultimii 5 ani este negativă.

 

CAPITOLUL II

Cerintele notificării

 

Art. 14. - (1) Prezentul regulament impune furnizorilor de ajutor de stat obligatia notificării, conform Legii nr. 143/1999, cu completările ulterioare, si ale Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificării ajutorului de stat, a oricărei intentii de acordare a unui ajutor regional pentru investitii în cadrul unei scheme aprobate, atunci când unul sau altul dintre următoarele două criterii sunt îndeplinite:

a) costul total al proiectului este cel putin echivalentul în lei a 50 milioane euro, 15 milioane euro în cazul proiectelor realizate în sectorul textil si intensitatea cumulată a ajutorului, inclusiv orice cofinantare din fonduri de preaderare, exprimată ca procent din costurile eligibile ale investitiei, este cel putin 50% din plafonul ajutorului regional pentru companii mari în zona respectivă si ajutorul pentru locurile de muncă create sau pentru mentinerea acestora ajunge până la cel putin echivalentul în lei a 40.000 euro si 30.000 euro în cazul proiectelor realizate în sectorul textil; sau

b) ajutorul total este cel putin echivalentul în lei a 50 milioane euro.

(2) Cerinta de notificare se aplică, de asemenea, si intentiilor de acordare a ajutorului individual.

Formularul de notificare

Art. 15. - Formularul standard de notificare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

 

CAPITOLUL III

Reguli de evaluare

 

Art. 16. - (1) Consiliul Concurentei va determina intensitatea maximă admisibilă a ajutorului pentru o intentie de acordare a ajutorului de stat în conformitate cu formula de calcul prezentată în art. 20.

(2) O serie de factori de ajustare vor fi aplicati plafonului regional în conformitate cu cele 3 criterii specifice de evaluare mentionate în art. 17, 18 si 19, în scopul calculării intensitătii maxime admisibile a ajutorului pentru proiectul respectiv.

(3) Referitor la al treilea criteriu, cel al impactului regional, va fi posibilă aplicarea unui coeficient pozitiv sau bonus, în functie de importanta avantajelor estimate a fi realizate prin proiectul de investitie în zona considerată.

(4) Problema viabilitătii unui proiect de investitie anume tinede aprecierea exclusivă a furnizorului ajutorului de stat. Consiliul Concurentei poate totusi, dacă consideră necesar, să solicite informatii asupra viabilitătii unui proiect de investitie. Totodată, dacă este cazul, Consiliul Concurentei va utiliza informatii din surse exterioare independente pentru a aprecia efectele probabile asupra concurentei pe piata relevantă. Dacă obtinerea de informatii din surse exterioare ridică dificultăti, Consiliul Concurentei va acorda un rol preponderent argumentării furnizorului ajutorului de stat.

Trei criterii de evaluare

Concurenta

Art. 17. - (1) Autorizarea ajutorului pentru întreprinderi care îsi desfăsoară activitatea în sectoarele cu supracapacitate de productie structurală comportă anumite riscuri în ceea ce priveste denaturarea concurentei. Orice extindere a capacitătii care nu este compensată de reduceri ale capacitătii de productie pe alte planuri va agrava problema supracapacitătii structurale. Dacă o asemenea extindere este ajutată, atunci beneficiarul ajutorului ar putea rămâne cu un exces de capacitate pe care să nu o poată folosi în viitor sau beneficiarul ajutorului ar putea începe un război al preturilor, astfel încât să-i înlăture pe ceilalti producători de pe piata relevantă. Pe de altă parte, acest lucru ar putea ameninta numărul locurilor de muncă. De aceea, factorul concurentă va presupune o analiză a proiectului propus, si anume dacă acesta se va desfăsura în cadrul unui sector sau subsector care suferă de supracapacitate structurală.

(2) Pentru a stabili dacă sectorul/subsectorul considerat este sau nu afectat de supracapacitate structurală, Consiliul Concurentei va lua în considerare, la nivel national, decalajul dintre rata medie de utilizare a capacitătilor de productie ale industriei prelucrătoare în ansamblu si rata de utilizare a capacitătilor în sectorul/subsectorul în cauză. Pentru stabilirea variatiilor cicliceale ratelor de utilizare referitoare la capacitătile de productie, perioada de referintă avută în vedere va cuprinde ultimii 5 ani pentru care sunt disponibile date.

(3) Dacă datele relative la utilizarea capacitătilor sunt insuficiente, Consiliul Concurentei va examina dacă investitiile avute în vedere sunt realizate pe o piata aflată în declin. În acest scop, Consiliul Concurentei va compara evolutia consumului aparent al produsului/produselor în cauză (adică productia natională plus importurile, minus exporturile) cu rata de crestere a industriei prelucrătoare în ansamblu la nivel national.

(4) Pentru a stabili dacă investitia avută în vedere va avea ca rezultat o crestere de capacitate, capacitatea luată în considerare reprezintă capacitatea totală maximă a potentialului beneficiar (si/sau, dacă este cazul, a grupului căruia îi apartine) pentru fabricarea produsului în cauză. În toate situatiile capacitatea viabilă va include capacitatea temporar nefolosită (adică capacitatea ce ar putea fi reactivată în caz de crestere a vânzărilor), dar va exclude capacitatea învechită si neexploatată (însemnând capacitate neutilizată si care nu va putea fi utilizată fără o altă investitie substantială suplimentară).

(5) În conditiile în care, înainte de a solicita ajutorul, compania detine o parte importantă din piata produsului (produselor) respectiv, ceea ce, în sensul acestui regulament, înseamnă cel putin 40%, există riscul ca prin acordarea nivelului maxim de ajutor, permis în mod normal în regiunea în cauză, să distorsioneze în mod nejustificat concurenta. În asemenea circumstante întreprinderea ar trebui, în principiu, să primească un ajutor inferior celui pe care l-ar putea solicita în situatia normală, chiar dacă investitia contribuie la dezvoltarea regională. Totusi pot exista si exceptii de la această regulă generală, cum ar fi cazul în care compania creează, printr-o inovatie originală, un nou produs pe piată.

Raportul capital/fortă de muncă

Art. 18. - (1) În măsura în care ajutorul regional este, de regulă, acordat sub forma unor subventii de capital, proiectele cu o mare intensitate a investitiei de capital au tendinta firească de a se orienta către zonele asistate. Chiar dacă este vorba de o evolutie pozitivă, această politică nu contribuie în mod necesar la crearea de numeroase locuri de muncă si nici la reducerea somajului. Numai proiectele cu foarte mare intensitate a investitiei de capital vor fi vizate de acest criteriu. Notiunea de locuri de muncă salvate si mentinute nu este pertinentă decât atunci când este demonstrat că aceste locuri de muncă sunt direct legate de proiectul de investitie în cauză, caz în care intentia de ajutor poate fi apreciată ca ajutor pentru investitie, iar nu ca ajutor pentru creare de locuri de muncă.

(2) În aplicarea acestui criteriu se va tine cont si de posibilul efect al ajutorului de distorsionare a concurentei prin pretul produsului final. Gratie ajutoarelor, întreprinderile pentru care cheltuielile de capital reprezintă o parte importantă a costurilor totale pot reduce semnificativ costul lor pe unitatea de produs si ar putea obtine astfel un avantaj considerabil asupra concurentilor care nu beneficiază de ajutor de stat. Cu cât intensitatea capitalistică a proiectului de investitii beneficiind de ajutor de stat este mai mare, cu atât efectele de distorsionare a concurentei imputabile subventiilor de capital riscă să fie mai pronuntate.

Impactul regional

Art. 19. - În timp ce criteriul concurentei si raportul capital/fortă de muncă servesc la evaluarea potentialelor efecte de distorsionare a concurentei, impactul regional ia în calcul efectele benefice asupra economiei regiunii asistate. Consiliul Concurentei consideră că crearea de locuri de muncă poate servi drept indicator al contributiei proiectului la dezvoltarea regiunii respective.

Când o investitie mare de capital creează doar un număr limitat de locuri de muncă directe, aceeasi investitie poate crea un număr semnificativ de locuri de muncă indirecte în regiunea asistată respectivă si în orice regiune adiacentă. În acest context crearea de locuri de muncă se referă la locuri de muncă create în mod direct datorită proiectului si la locurile de muncă create de furnizorii si clientii beneficiarului de ajutor ca răspuns la investitia acordată.

Formula de calcul

Art. 20. - Formula completă de calcul este obtinută prin multiplicarea plafonului de ajutor regional cu coeficientii rezultati în urma examinării celor 3 factori mentionati anterior si care sunt reprezentati de simbolurile următoare:

R = intensitatea maximă a ajutorului autorizat, pentru companii mari, în zona asistată în cauză (plafonul regional);

T = factorul concurentă;

I = factorul capital/fortă de muncă;

M = factorul impact regional.

Formula intensitătii maxime admisibile pentru ajutor este:

R x T x I x M

Nici un proiect nu va putea primi ajutor mai mare decât îi permite plafonul regional [vezi art. 21 lit. c)].

Art. 21. - Următorii factori de ajustare se vor aplica fiecărui criteriu de evaluare:

a) factorul concurentă:

(i) proiecte ce au ca efecte extinderea capacitătii 0,25 într-un sector ce se confruntă cu o supracapacitate de productie structurală gravă si/sau o scădere absolută a cererii

(ii) proiecte ce au ca efecte extinderea capacitătii 0,50 într-un sector ce se confruntă cu o supracapacitate de productie structurală si/sau o piată în declin  si susceptibile să consolideze o cotă de piată  ridicată

(iii) proiecte ce au ca efecte extinderea capacitătii 0,75 într-un sector ce se confruntă cu o supracapacitate de productie structurală gravă si/sau o piată în declin

(iv) fără efectele negative probabile enumerate 1,00 la pct. (i)-(iii)

            b) factorul capital/fortă de muncă:

 

Capital nou/locuri de muncă (suma totală a capitalului propus împărtită la numărul de locuri de muncă create sau salvate)

(mii euro)

Factor

 

<200

1,0

200-400

0,9

401-700

0,8

701-1000

0,7

>1000

0,6

 

            c) factorul impact regional:

            (i) grad înalt al creării de locuri de muncă 1,5 indirecte (adică locuri de muncă înfiintate  de furnizorii si clientii directi ai beneficiarului

în regiunea asistată unde este localizată  compania sau în orice regiune adiacentă),  pentru fiecare loc de muncă creat de beneficiarul ajutorului (mai mult de 100%)

            (ii) grad mediu al creării de locuri de muncă 1,25 indirecte (adică locuri de muncă înfiintate de furnizorii si clientii directi ai beneficiarului în regiunea asistată unde este localizată compania sau în orice regiune adiacentă), pentru fiecare loc de muncă creat de beneficiarul ajutorului (50-100%)

            (iii) grad scăzut al creării de locuri de muncă 1,0 indirecte (adică locuri de muncă înfiintate  de furnizorii si clientii directi ai beneficiarului în regiunea asistată unde este localizată compania sau în orice regiune adiacentă), pentru fiecare loc de muncă creat de beneficiarul ajutorului (sub 50%)

 

CAPITOLUL IV

Procedura de evaluare a ajutoarelor de stat de către Consiliul Concurentei

 

            Art. 22. - Consiliul Concurentei va lua o decizie în conformitate cu prevederile art. 8 si 12 din Legea nr. 143/1999, fie de autorizare a ajutorului, fie de deschidere a unei proceduri de investigatie în termen de o lună de la primirea unei notificări complete, perioadă mentionată în art. 9 din Legea nr. 143/1999.

            Notificarea trebuie să urmărească formatul standard prezentat în anexă.

            Art. 23. - În cazul în care Consiliul Concurentei initiază o procedură de investigatie conform art. 8 din Legea nr. 143/1999, Consiliul Concurentei va lua o decizie finală într-o perioadă de 4 luni de la decizia de deschidere a procedurii. Consiliul Concurentei va lua în considerare toate probele care pot fi adunate în această perioadă, inclusiv informatii de la tertii interesati sau orice alte elemente suplimentare care nu au fost luate în considerare pe parcursul investigatiei initiale. Astfel, perioada maximă de investigare într-un caz individual nu trebuie să depăsească 5 luni.

 

CAPITOLUL V

Monitorizarea

 

            Art. 24. - (1) Având în vedere “natura sensibilă” a marilor investitii mobiliare implicate în astfel de proiecte, este esentială existenta unui mecanism care să ajute la asigurarea că nivelul ajutorului plătit efectiv beneficiarului este în conformitate cu decizia Consiliului Concurentei.

(2) Pentru fiecare proiect de ajutor autorizat de către Consiliul Concurentei în aplicarea prezentului regulament, Consiliul Concurentei va solicita orice act privitor la ajutorul de stat, încheiat între furnizor si beneficiar, care să contină o clauză referitoare la rambursarea ajutorului în caz de nerespectare a contractului (actul privind ajutorul), ori ca ultima plată a ajutorului (25%) să fie făcută doar când beneficiarul a arătat furnizorului că a satisfăcut conditiile de executie a proiectului în concordantă cu decizia Consiliului Concurentei si, în conditiile în care Consiliul Concurentei, pe baza informatiilor prezentate de către furnizor privind implementarea proiectului, în termen de 60 de zile (lucrătoare), să-si fi dat acordul sau să nu fi formulat nici o obiectie privitoare la ultima rată a plătii ajutorului.

(3) O copie de pe actul juridic prin care se acordă ajutorul de stat, încheiat între furnizor si beneficiar, trebuie transmisă Oficiului Concurentei (si Consiliului Concurentei) imediat după ce acesta a fost semnat de părti.

Art. 25. - În vederea asigurării concordantei cu prevederile deciziei Consiliului Concurentei, furnizorul, în cooperare cu beneficiarul, trebuie să furnizeze Oficiului Concurentei o dată cu raportarea anuală asupra desfăsurării proiectului, incluzând informatii privind subventiile deja vărsate, si orice raport provizoriu privind derularea ajutorului si un raport final indicând realizarea obiectivelor în termenii stabiliti, a investitiilor si conformitatea cu orice conditie specifică stabilită de autoritatea furnizoare a ajutorului de stat.

 

ANEXĂ

 

FORMULARUL

de notificare a ajutoarelor de stat care cad sub incidenta Regulamentului multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii în sectoare industriale nespecifice

 

Introducere

Acest formular specifică informatiile care trebuie furnizate de notificator când notifică la Consiliul Concurentei un proiect mare de investitii localizat într-o zonă asistată, căruia i se aplică regulile de notificare prevăzute în Regulamentul multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat pentru proiecte mari de investitii.

Notificatorul trebuie să tină cont că:

a) toate informatiile solicitate conform acestui formular trebuie să fie furnizate. Cu toate acestea, dacă partea notificatoare, cu bună-credintă, este în imposibilitate de a formula un răspuns la o întrebare sau poate furniza doar date generale în ceea ce priveste informatia disponibilă, va trebui să indice si motivele pentru care face acest lucru;

b) notificarea este incompletă atunci când nu sunt completate toate punctele sau nu sunt oferite explicatii asupra motivelor pentru care nu a fost posibilă furnizarea de informatii complete si va deveni efectivă la data la care toate informatiile sunt înregistrate;

c) Consiliul Concurentei poate cere furnizorului si beneficiarului ajutorului să furnizeze informatii suplimentare si/sau explicatii la informatiile furnizate în formularul de notificare pentru a facilita evaluarea initială.

Documente însotitoare

a) o copie de pe proiectul de act normativ care stabileste ajutorul de stat; dacă acesta este indisponibil, o copie de pe întelegerea preconizată privind ajutorul de stat. Dacă acest proiect este indisponibil la data notificării, el va trebui să fie depus imediat ce este posibil acest lucru, dar nu mai târziu de data la care a fost transmis beneficiarului;

b) copii de pe cele mai recente rapoarte si bilanturi contabile ale beneficiarului (beneficiarilor) ajutorului si, dacă beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, copii de pe cele mai recente rapoarte si bilanturi contabile ale grupului;

c) o listă si o scurtă descriere a continutului tuturor analizelor, rapoartelor, studiilor si anchetelor pregătite de beneficiar (beneficiari) în scopul evaluării sau analizării propunerii de ajutor de investitii, cu respectarea conditiilor de concurentă, concurentilor (actuali si potentiali) si conditiilor de piată. Fiecare punct de pe listă va trebui să contină numele si functia autorului.

Procedura de notificare

Datele financiare cerute trebuie să fie furnizate în moneda natională, indicându-se cursul de schimb leu/euro în cazul celor provenite de pe alte piete.

Formularul de notificare va fi transmis către Consiliul Concurentei la următoarea adresă:

Palatul Parlamentului - Consiliul Concurentei

Calea 13 Septembrie nr. 1, sectorul 5, Bucuresti

Confidentialitate

Furnizorul si/sau beneficiarul ajutorului de stat trebuie să fie informati de faptul că orice informatie solicitată poate fi folosită drept bază pentru fundamentarea unei decizii în cazul respectiv.

Părtile care notifică trebuie să specifice care sunt acele informatii incluse în formularul de notificare care nu trebuie publicate sau divulgate pe altă cale către terte persoane, prin marcarea lor cu “Secret de afaceri”. De asemenea, părtile care notifică trebuie să prezinte motivele pentru care aceste informatii nu trebuie divulgate sau publicate. Oricum, dacă o informatie secretă este necesară pentru fundamentarea deciziei, Consiliul Concurentei trebuie să consulte mai întâi furnizorul si/sau beneficiarul ajutorului de stat în legătură cu publicarea acelor părti din decizie care contin respectiva informatie.

Controlul ulterior al autorizării

Consiliul Concurentei recunoaste faptul că acele informatii solicitate în formularul de notificare nu pot fi ex ante în totalitate exacte.

Furnizorului si/sau beneficiarului ajutorului de stat li se solicită prezentarea celei mai bune estimări a lor si furnizarea unei justificări privind informatiile ce urmează a fi prezentate. Proiectul de investitii care va fi finantat va fi supus unui control ulterior care îi permite Consiliului Concurentei/Oficiului Concurentei să verifice exactitatea informatiilor prezentate în formularul de notificare.

 

SECTIUNEA 1

Furnizorul ajutorului de stat

 

            1.1. Informatii despre autoritatea publică care face notificarea

1.1.1. Denumirea si adresa autoritătii care face notificarea

1.1.2. Numele, numărul de telefon si de fax, e-mail, pozitia ocupată de persoana ce urmează a fi contactată în caz de cercetări suplimentare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Beneficiarul ajutorului de stat

 

2.1. Structura companiei sau a companiilor care investesc în proiect

2.1.1. Identitatea beneficiarului ajutorului de stat

2.1.2. Dacă identitatea legală a beneficiarului ajutorului de stat este diferită de întreprinderea/întreprinderile care finantează proiectul sau care primeste/primesc ajutorul, descrieti, de asemenea, si aceste diferente.

2.1.3. Identificati grupul de întreprinderi din care face parte beneficiarul ajutorului de stat, descrieti structura grupului si structura actionariatului fiecărei companii-mamă.

2.2. Pentru întreprinderea/întreprinderile care investeste/investesc în proiect furnizati următoarele date pentru ultimii 3 ani financiari:

2.2.1. cifra de afaceri totală, cifra de afaceri din Spatiul Economic European si tările candidate, cifra de afaceri în România;

2.2.2. profitul net si fluxul de numerar, pe o bază consolidată;

2.2.3. locurile de muncă totale, în Spatiul Economic European si tările candidate si în România;

2.2.4. defalcarea pe piată a vânzărilor în România, în Spatiul Economic European si tările candidate si în afara Spatiului Economic European si tărilor candidate.

2.3. Dacă investitia priveste o instalatie industrială existentă, furnizati următoarele date pentru ultimii 3 ani financiari ai societătii:

2.3.1. cifra de afaceri;

2.3.2. profitul net si fluxul de numerar;

2.3.3. locurile de muncă totale;

2.3.4. defalcarea pe piată a vânzărilor în România, în Spatiul Economic European si tările candidate si în afara Spatiului Economic European si tărilor candidate.

 

SECTIUNEA a 3-a

Prevederi privind ajutorul din fonduri publice

 

Pentru fiecare măsură de ajutor din fonduri publice furnizati următoarele:

3.1. Detalii:

3.1.1. titlul schemei (sau indicati dacă este un ajutor individual);

3.1.2. baza legală (lege, hotărâre a Guvernului);

3.1.3. entitatea publică care acordă ajutorul;

3.1.4. dacă baza legală este o schemă de ajutor aprobată de Consiliul Concurentei, furnizati numărul si data deciziei de autorizare.

3.2. Forma ajutorului de stat propus:

3.2.1. ajutorul de stat propus este sub formă bănească, subventii, reducerea contributiei la asigurările sociale, scutirea de la plata datoriilor, împrumuturi cu dobândă scăzută, amânarea de la plata impozitelor etc.;

3.2.2. furnizati conditiile atasate la plătile privind ajutorul.

3.3. Cuantumul ajutorului propus:

3.3.1. suma nominală a ajutorului si echivalentul subventiei nete si brute;

3.3.2. măsura de ajutor este subiect al impozitului/profit (sau altor impozite directe). Dacă numai partial, în ce măsură;

3.3.3. furnizati o listă completă a plătilor ajutorului propus.

Pentru schema de ajutor din fondurile publice furnizati următoarele:

3.4. Caracteristicile măsurilor de ajutor:

3.4.1. Este vreuna dintre măsurile de ajutor de stat din totalul acestora încă nedefinită? Dacă da, specificati.

3.4.2. Indicati care dintre măsurile enumerate mai sus nu constituie ajutor de stat si care este motivul.

3.5. Finantarea din surse comunitare (Banca Europeană de Investitii, fonduri de preaderare si alte fonduri)

3.5.1. Măsurile mentionate mai sus trebuie să fie finantate si de fonduri comunitare. Explicati.

3.5.2. Pentru acelasi proiect de investitii s-a solicitat sprijin si de la alte institutii de finantare europene sau internationale. Dacă da, pentru ce sumă.

3.6. Cumularea măsurilor de ajutor din fonduri publice:

3.6.1. echivalentul subventiei brute estimat (înainte de impozitare) al măsurilor de ajutor combinate;

3.6.2. echivalentul subventiei nete estimat (după impozitare) al măsurilor de ajutor combinate.

 

SECTIUNEA a 4-a

Proiectele finantate

 

Informatiile ce vor fi furnizate în această parte sunt utilizate inter alia pentru determinarea rezultatului evaluării factorului capital-muncă al notificării depuse.

4.1. Localizarea proiectului

4.1.1. Specificati regiunea, adresa.

4.2. Durata proiectului

4.2.1. Specificati data demarării proiectului de investitii si data finalizării.

4.2.2. Specificati data planificată pentru începerea noului proces de productie si anul până la care poate fi realizată întreaga productie

4.3. Descrierea proiectului

4.3.1. Specificati tipul proiectului si dacă este o unitate nouă sau o extindere a capacitătii uneia existente sau altceva.

4.3.2. Prezentati o scurtă descriere generală a proiectului.

4.4. Defalcarea costurilor proiectului

4.4.1. Specificati costul total al cheltuielilor de capital ce urmează a fi investit si amortizat după perioada de viată a proiectului.

4.4.2. Prezentati, prin completarea tabelului de mai jos, o defalcare detaliată a cheltuielilor care sunt asociate proiectului de investitii - cheltuielile de capital si cheltuielile de investitii care nu pot fi amortizate după încetarea perioadei de viată a proiectului de investitii.

Capital

Cheltuieli totale

Cheltuieli eligibile

Anul 1

Anul 2

Anul 3

etc.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

etc.

Pământ

 

 

 

 

 

 

 

 

Clădiri

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalatii, masini

 

 

 

 

 

 

 

 

Unelte

 

 

 

 

 

 

 

 

Necorporale*)

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele (specificati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Pentru întreprinderile mari anumite categorii de investitii necorporale pot fi incluse în cheltuielile eligibile de capital, care nu depăsesc oricum 25% din cheltuielile totale eligibile de capital, în conformitate cu Regulamentul pentru ajutor de stat regional si ajutorul de stat pentru IMM.

 

Investitii care nu pot fi amortizate

Fond de rulment complementar

 

 

 

 

 

Cercetare-dezvoltare

 

 

 

 

Costuri de demarare a activitătii

 

 

 

 

Altele (specificati)

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Finantarea costurilor totale ale proiectului

4.5.1. Indicati finantarea costurilor totale ale proiectului de investitii prin completarea următorului tabel:

Resurse interne

Cuantum

Aporturi în capital

Anul 1

Anul 2

Anul 3

etc.

Împrumuturi de la institutii financiare private

 

 

 

 

Împrumuturi de la institutii financiare publice

 

 

 

 

Fonduri publice (nationale sau comunitare)

 

 

 

 

Altele (specificati)

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

4.6. Crearea de locuri de muncă

4.6.1. Prin proiect se creează locuri de muncă permanente noi? Dacă da, furnizati numărul locurilor de muncă ce urmează a fi create si precizati în care perioadă si descrieti locurile de muncă ce urmează a fi create.

4.7. Păstrarea locurilor de muncă existente

4.7.1. Prin proiect se mentin locurile de muncă existente?

Dacă da, furnizati numărul locurilor de muncă ce urmează a fi mentinute si precizati în care perioadă si descrieti locurile de muncă ce urmează a fi mentinute.

4.7.2. Explicati în detaliu numărul de ore si costurile medii pentru recalificarea fortei de muncă (excluzând salariile lectorilor), necesare pentru mentinerea locurilor de muncă permanente.

4.7.3. Explicati care dintre aceste locuri de muncă ar putea reprezenta un risc iminent dacă proiectul nu se va aplica.

 

SECTIUNEA a 5-a

Precizări privind capacitatea de productie si piata (pietele) afectate

 

Informatiile ce urmează a fi furnizate în această sectiune servesc la evaluarea proiectului de ajutor prin raportare la concurentă. Definitiile pietei relevante, supracapacitătii de productie structurale si pietei în declin sunt date în art. 11-13 din regulament.

5.1. Caracterizarea produsului (produselor) cuprins în proiect 5.1.1. Specificati produsul (produsele) care se va produce ca urmare a acordării ajutorului până la terminarea investitiei (indicati codul european CN) si sectorul sau subsectorul căruia îi apartine produsul respectiv (indicati codul european NACE)

5.1.2. Ce produse vor fi înlocuite? Dacă aceste produse înlocuite nu sunt fabricate în acelasi loc, indicati unde sunt produse în mod curent.

5.1.3. Ce alte produse pot fi fabricate în noua instalatie fără nici un cost suplimentar sau cu costuri suplimentare mici.

5.2. Caracterizarea pietei geografice relevante

5.2.1. Specificati care este piata geografică atunci când aceasta este diferită de cea a Spatiului Economic European si a celorlalte tări candidate.

5.2.2. De ce este considerată piata geografică diferită de cea a Spatiului Economic European si a celorlalte tări candidate?

5.3. Consideratii privind capacitatea de productie

5.3.1. Cuantificati impactul proiectului asupra capacitătii de productie maxime a beneficiarului ajutorului în Spatiul Economic European si celelalte tări candidate (la nivelul grupului) pentru fiecare produs (în unităti pe an în anul precedent anului de începere si terminare a proiectului).

5.3.2. Se va furniza o estimare a ratei de utilizare a capacitătii în Spatiul Economic European si în celelalte tări candidate (sau a pietei geografice relevante) a (sub)sectoarelor pentru ultimii 5 ani. Ce proportie a acestei capacităti pe parcursul acestei perioade este justificată de beneficiarul ajutorului si care a fost rata de utilizare în (sub)sectorul relevant.

5.4. Informatii privind piata

5.4.1. Furnizati pentru fiecare dintre ultimii 5 ani financiari informatii privind consumul real (productia plus importurile minus exporturile) pentru produsul (produsele) respectiv. Dacă sunt disponibile, se vor furniza date statistice privind aceste informatii, care să provină de la alte surse.

5.4.2. Furnizati pentru următorii 3 ani financiari o previziune a evolutiei consumului real (productia plus importurile minus exporturile) aferent produsului (produselor) respectiv. Dacă sunt disponibile, se vor furniza date statistice privind aceste informatii, care să provină de la alte surse.

5.4.3. Piata relevantă este în declin? Care este motivul? Dacănu, de ce?

5.4.4. Furnizati o estimare a cotei de piată (valorică) a beneficiarului ajutorului ori a grupului din care beneficiarul ajutorului face parte, în anul care precedă anul de demarare, si data privind finalizarea proiectului.

 

SECTIUNEA a 6-a

Impactul regional

 

6.1. Informatii privind locurile de muncă create de furnizorii si clientii beneficiarului ajutorului

6.1.1. În opinia Consiliului Concurentei si/sau a beneficiarului ajutorului, care dintre cele 3 optiuni descrie mai bine nivelul locurilor de muncă create de furnizorii si clientii beneficiarului ajutorului:

(i) nivelul ridicat al creării locurilor de muncă pentru fiecare loc de muncă creat de către beneficiarul ajutorului (mai mult decât 100%);

(ii) nivelul mediu al creării locurilor de muncă pentru fiecare loc de muncă creat de către beneficiarul ajutorului (între 50% si 100%);

(iii) nivelul redus al creării locurilor de muncă pentru fiecare loc de muncă creat de către beneficiarul ajutorului (mai putin de 50%)?

6.1.2. Justificati si explicati răspunsul la întrebarea anterioară.

6.1.3. Furnizati în completare o listă a posibililor furnizori pentru productia nouă din cadrul regiunii asistate si/sau al regiunilor asistate.

6.1.4. Furnizati în completare o listă a posibililor clienti pentru productia nouă din cadrul regiunii asistate si/sau al regiunilor asistate.

 

INSTRUCTIUNI

privind ajutorul de stat acordat sub forma garantiilor

 

            În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,

 

            Consiliul Concurentei adoptă prezentele instructiuni.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Prezentele instructiuni stabilesc regimul ajutorului de stat acordat sub forma garantiilor în aplicarea dispozitiilor Legii nr. 143/1999, cu completările ulterioare, denumită în continuare lege. Garantiile sunt, de regulă, legate de un împrumut, credit, emisiune de obligatiuni etc., care urmează a fi contractate între un împrumutător si un împrumutat.

Aceste instructiuni acoperă toate formele de garantii, indiferent de temeiul lor juridic si de tranzactia la care se referă. Ajutorul de stat poate fi acordat sub forma garantiilor individuale sau în cadrul unor scheme. În majoritatea cazurilor, de eventualul ajutor de stat implicat într-o astfel de operatiune beneficiază cel care obtine împrumutul.

Totusi, în anumite împrejurări, poate fi vorba si de un ajutor de stat acordat împrumutătorului.

Prezentele instructiuni nu se aplică garantiilor acordate în vederea obtinerii creditelor pentru export.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

SECTIUNEA 1

Ajutorul de stat pentru împrumutat

 

1.1. De regulă beneficiarul ajutorului este împrumutatul.

Garantia de stat dă posibilitatea împrumutatului să obtină conditii financiare mai bune pentru un împrumut decât cele care sunt în mod normal disponibile pe pietele financiare. De obicei, beneficiind de o garantie de stat, împrumutatul poate obtine niveluri mai scăzute ale dobânzii si/sau să ofere mai putine garantii. În unele cazuri împrumutatul, fără o garantie de stat, nu ar putea găsi o institutie financiară dispusă să îl împrumute în orice conditii.

Garantiile de stat pot astfel să faciliteze crearea unor noi afaceri si să dea posibilitatea unor întreprinderi să obtină resurse financiare în scopul de a desfăsura noi activităti sau, pur si simplu, să rămână în activitate, în loc să fie eliminate sau restructurate, creându-se astfel distorsiuni ale concurentei. În felul acesta garantiile de stat intră sub incidenta legii.

1.2. O garantie de stat prezintă pentru beneficiar avantajul că riscul asociat cu garantia este suportat de stat. Această preluare a riscului de către stat ar trebui în mod normal să fie remunerată printr-o primă adecvată. Atunci când statul renuntă la o asemenea primă, există, în acelasi timp, un avantaj pentru întreprindere si o pierdere de resurse publice. Prin urmare, chiar dacă nu se fac nici un fel de plăti de către stat în contul unei garantii, totusi ea poate reprezenta ajutor de stat, în conformitate cu art. 2 din lege. În caz afirmativ, valoarea ajutorului se determină în momentul în care garantia este acordată, iar nu în momentul în care ea este invocată sau în momentul când se efectuează plăti în conformitate cu conditiile garantiei.

1.3. De asemenea, constituie ajutor de stat sub forma unei garantii si conditiile mai favorabile de finantare obtinute de întreprinderile ale căror statute legale exclud falimentul sau alte proceduri de insolvabilitate ori oferă o garantie de stat explicită sau prevăd acoperirea pierderilor de către stat.

1.4. Ajutor de stat este si achizitionarea de către stat a unei participatii la capitalul social al unei societăti comerciale când ceasta este însotită de o răspundere nelimitată asumată de stat pentru obligatiile sociale.

1.5. La fel ca si în alte forme de ajutor potential, garantiile acordate de stat în mod direct, respectiv prin autoritătile publice centrale sau locale, precum si garantiile acordate de întreprinderi sau institutii aflate sub influenta dominantă a autoritătilor publice (CEC, casa de pensii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate etc.) pot constitui ajutor de stat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Ajutorul de stat pentru cel care acordă împrumutul

 

2.1. În anumite cazuri poate beneficia de ajutor si împrumutătorul.

2.2. În spetă, dacă o garantie este acordată ex post cu privire la un împrumut ori altă obligatie financiară existentă deja, fără ca termenii sau conditiile acestui împrumut ori acestei obligatii financiare să fie modificati, sau dacă un împrumut garantat este folosit pentru a rambursa un altul, negarantat, către aceeasi institutie de credit, atunci poate să fie un ajutor pentru împrumutător, prin aceea că se măreste securitatea împrumuturilor. Un asemenea ajutor poate să favorizeze împrumutătorul si să distorsioneze concurenta si, de aceea, intră sub incidenta legii.

 

CAPITOLUL III

Valoarea ajutorului de stat

 

3.1. În cazul unei garantii de stat individuale, elementul de ajutor trebuie evaluat prin referire la detaliile garantiei si împrumutului (sau altui tip de obligatie financiară). Factorii relevanti includ în special durata si valoarea garantiei si împrumutului, riscul neachitării de către împrumutat, pretul plătit de către împrumutat pentru garantie, natura oricărei alte asigurări date, conditiile si momentul în care statul va fi solicitat să plătească datoria creată în urma împrumutului si mijloacele (de exemplu, declararea falimentului), care să fie folosite de către stat pentru a recupera sumele datorate de împrumutat, după executarea garantiei.

3.2. Echivalentul-subventie al unei garantii pentru un împrumut acordat într-un anumit an poate fi:

a) calculat în acelasi mod ca echivalentul-subventie al unui împrumut acordat în conditii preferentiale, bonificatia de dobândă reprezentând diferenta dintre dobânda pietei si dobânda obtinută datorită garantiei de stat, după ce orice prime plătite au fost deduse; sau

b) luat ca diferentă între suma principală garantată încă nerambursată înmultită cu factorul de risc (probabilitatea de a nu rambursa) si orice primă plătită, adică (suma garantată nerambursată x riscul) - prima; sau

c) calculat prin orice altă metodă obiectivă justificată si general acceptată.

Pentru garantiile individuale prima metodă ar trebui să fie, în principiu, forma standard de calcul, iar pentru schemele de garantii, cea de-a doua.

3.2.1. Factorul de risc trebuie să se bazeze pe experienta anterioară privind frecventa nerambursării unor împrumuturi date în circumstante similare (sectorul, mărimea firmei, nivelul activitătii economice generale). Echivalentele-subventie anuale vor trebui actualizate la valoarea lor prezentă, folosindu-se nivelul ratei de actualizare, apoi adunate pentru a se obtine echivalentul-subventie total.

3.2.2. Atunci când în momentul acordării împrumutului există o mare probabilitate ca împrumutatul să nu-l poată rambursa (de exemplu, pentru că are dificultăti financiare), valoarea garantiei poate fi la fel de mare ca si suma acoperită efectiv de acea garantie.

3.3. Dacă o obligatie financiară este acoperită în întregime de o garantie de stat, împrumutătorul este mai putin stimulat să evalueze în mod corespunzător, să asigure si să minimizeze riscul care decurge din operatia de împrumut si, în special, să evalueze în mod corect gradul de solvabilitate al împrumutatului. O astfel de evaluare a riscului poate, de asemenea, să nu fie efectuată nici de cel care garantează, din lipsa mijloacelor necesare.

Această lipsă de stimulare care minimalizează riscul de neplată a împrumutului poate încuraja împrumutătorii să contracteze împrumuturi cu un risc comercial mai mare decât normal si poate astfel mări valoarea garantiilor cu risc mare din portofoliul statului.

3.4. Un procent de cel putin 20% din valoarea împrumutului, care să nu fie acoperit de o garantie de stat, este o limită corespunzătoare pentru a determina împrumutătorul să evalueze în mod corect gradul de solvabilitate al împrumutatului si să minimizeze în acest fel riscul asociat tranzactiei. Prin urmare, Consiliul Concurentei va examina în mod critic orice garantii care acoperă în întregime (sau aproape în întregime) o tranzactie financiară.

3.5. În cazul schemelor privind garantii de stat, caracteristicile specifice ale cazurilor individuale pot să nu fie cunoscute în momentul în care se evaluează schema. În aceste conditii elementul de ajutor este evaluat prin referire la prevederile schemei care privesc, printre altele, suma maximă si durata împrumuturilor, categoria de întreprindere si tipul proiectului eligibil, garantia soli- citată împrumutatilor, prima care trebuie plătită si ratele dobânzii obtinute de acestia.

 

CAPITOLUL IV

Conditiile care exclud existenta ajutorului de stat

 

4.1. O garantie individuală sau o schemă de garantii instituită de stat nu intră sub incidenta legii atunci când prin aceasta nu se conferă un avantaj special numai anumitor agenti economici ori anumitor bunuri, servicii sau regiuni. În asemenea cazuri nu este necesară notificarea către Consiliul Concurentei.

4.2. De asemenea, o garantie de stat individuală nu constituie ajutor de stat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) împrumutatul nu se află în dificultate financiară;

b) împrumutatul este, în principiu, capabil să obtină un împrumut în conditii de piată de pe pietele financiare, fără nici o interventie a statului;

c) garantia este acordată în legătură cu o operatiune financiară precisă, se referă la o sumă maximă determinată, nu acoperă mai mult de 80% din împrumutul de rambursat sau din altă obligatie financiară, cu exceptia obligatiunilor si altor instrumente similare, si nu este nelimitată în timp;

d) garantia implică plata unei prime la pretul pietei. Acest pret este determinat, printre altele, de suma si de durata garantiei, garantiile oferite de către împrumutat, situatia sa financiară, sectorul de activitate, perspective, de nivelul riscului de neplată si dealte conditii economice.

4.3. O schemă de garantie de stat nu constituie ajutor de stat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) schema nu permite ca garantiile să fie acordate împrumutatilor care se află în dificultate financiară;

b) beneficiarii împrumutului sunt, în principiu, capabili să obtină un împrumut în conditii de piată de pe pietele financiare, fără nici o interventie a statului;

c) garantiile sunt acordate în legătură cu o operatiune financiară precisă, se referă la o sumă maximă determinată, nu acoperă mai mult de 80% din împrumutul de rambursat sau din altă obligatie financiară, cu exceptia obligatiunilor si altor instrumente similare, si nu sunt nelimitate în timp;

d) conditiile schemei se bazează pe o evaluare realistă a riscului, astfel încât primele plătite de agentii economici beneficiari să asigure autofinantarea schemei;

e) schema prevede conditiile în care viitoarele garantii vor fi acordate, precum si analiza, cel putin o dată pe an, a finantării generale a schemei;

f) primele acoperă atât riscurile obisnuite asociate cu acordarea garantiilor, cât si costurile administrative ale schemei si permit obtinerea unui randament normal al capitalului initial, eventual furnizat de către stat, la demararea schemei.

4.4. Nerespectarea conformitătii cu oricare dintre conditiile prezentate la pct. 4.2 si 4.3 nu înseamnă că acea garantie individuală sau schemă de garantie este în mod automat privită ca ajutor de stat. Dacă furnizorul are vreo îndoială cu privire la faptul că o garantie sau o schemă planificată este sau nu ajutor de stat, aceasta va trebui notificată.

4.5. Există situatii în care se planifică folosirea garantiilor de stat pentru a da posibilitatea agentilor economici, si în special întreprinderilor mici si mijlocii, să obtină împrumuturi pe care piata nu le-ar oferi. Întreprinderile care se găsesc în faza de început a activitătii, care cunosc o crestere rapidă sau sunt de mici dimensiuni nu oferă siguranta necesară pentru a garanta un împrumut sau a obtine o garantie. Ele pot intra în categoria întreprinderilor cu mare risc, al căror prag de rentabilitate nu poate fi atins decât pe termen lung si/sau având o rată deosebit de mare de esec.

Acesta poate fi cazul proiectelor care privesc produse sau procedee noi si inovatoare. Aceste circumstante nu exceptează, în general, garantiile de stat de la incidenta legii. Garantiile de stat acordate în asemenea conditii vor fi, în consecintă, notificate Consiliului Concurentei la fel ca si garantiile de stat acordate în alte circumstante.

 

CAPITOLUL V

Compatibilitatea ajutorului de stat în forma garantiilor cu mediul concurential

 

5.1. Garantiile de stat ce intră sub incidenta legii sunt analizate de Consiliul Concurentei în scopul determinării compatibilitătii acestora cu mediul concurential. Înainte ca o asemenea evaluare a compatibilitătii să poată fi făcută, beneficiarul ajutorului trebuie să fie identificat. Acesta poate fi împrumutatul, împrumutătorul sau amândoi.

5.2. În majoritatea cazurilor garantia contine ajutor pentru împrumutat. Consiliul Concurentei va analiza dacă acest ajutor este sau nu compatibil cu mediul concurential, în conformitate cu aceleasi reguli care se aplică la măsurile privind ajutorul de stat acordat sub alte forme. Criteriile concrete pentru evaluarea compatibilitătii sunt prevăzute în regulamentele Consiliului Concurentei emise în aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, referitoare la ajutoarele de stat având obiectiv orizontal, regional si sectorial. Analiza va lua în considerare, în special, intensitatea ajutorului, caracteristicile beneficiarilor si obiectivele urmărite.

5.3. Consiliul Concurentei autorizează ajutorul de stat sub forma garantiilor numai dacă executarea lor este, din punct de vedere contractual, legată de conditii specifice ce pot merge până la declararea obligatorie a falimentului beneficiarului sau orice altă procedură similară. Aceste conditii vor trebui să fie agreate de către Consiliul Concurentei, în cadrul notificării, în momentul în care garantia se acordă. În cazul în care furnizorul de ajutor doreste să acorde garantia în conditii diferite decât cele convenite în momentul notificării, Consiliul Concurentei consideră acordarea garantiei ca un nou ajutor de stat ce trebuie notificat în conformitate cu art. 6 din lege, cu completările ulterioare.

5.4. Atunci când garantia reprezintă ajutor pentru împrumutător, un asemenea ajutor poate constitui, în principiu, ajutor de operare. Acesta este considerat, în general, incompatibil cu mediul concurential.

 

CAPITOLUL VI

Consecintele încălcării art. 6 si 7 din lege, respectiv ale nerespectării obligatiei de notificare si clauzei suspensive

 

6.1. Atunci când furnizorii nu respectă obligatia notificării prevăzută la art. 6 si, respectiv, clauza suspensivă prevăzută în art. 7 din lege, cu completările ulterioare, elementul de ajutor al garantiei trebuie calificat drept ilegal, în conformitate cu art. 16 din lege.

6.2. Atunci când ajutorul a fost acordat în mod ilegal, beneficiarii ajutorului de stat au de făcut fată unui anumit risc. Dacă în urma analizei Consiliul Concurentei stabileste că ajutorul de stat este imcompatibil în sensul legii, va dispune recuperarea, rambursarea sau suspendarea acestuia, potrivit prevederilor art. 17 din lege, chiar dacă aceasta înseamnă declararea falimentului împrumutatului.

6.3. Garantiile diferă de alte măsuri ale ajutorului de stat, cum ar fi împrumuturi nerambursabile sau exceptările de la plata taxelor si impozitelor, în măsura în care, atunci când este vorba despre o garantie, statul intră, de asemenea, într-o relatie juridică cu împrumutătorul. De aceea trebuie să se ia în considerare dacă un ajutor de stat acordat în mod ilegal are consecinte în privinta tertilor. În cazul unor garantii pentru împrumuturi, aceasta priveste, în principal, institutiile financiare de credit. În cazul unor garantii pentru obligatiunile emise pentru a obtine finantarea unor întreprinderi, aceasta priveste institutiile financiare implicate în emisiunea de obligatiuni.

6.4. Avându-se în vedere cele mentionate la pct. 6.3, împrumutătorii pot avea un interes în a verifica, ca o măsură standard de prevedere, că reglementările privind ajutorul de stat au fost respectate ori de câte ori au fost acordate garantii.

 

CAPITOLUL VII

Rapoartele care trebuie prezentate Oficiului Concurentei de către furnizori si beneficiari

 

7.1. Avându-se în vedere că pietele financiare sunt în continuă dezvoltare si că valoarea garantiilor este greu de evaluat, activitatea de monitorizare, în conformitate cu art. 26 din lege, a ajutoarelor de stat sub forma garantiilor de stat autorizate de Consiliul Concurentei este de o importantă deosebită.

7.2. Pe lângă datele uzuale privind cheltuielile, raportările transmise anual Oficiului Concurentei trebuie să ofere, atât pentru scheme, cât si pentru garantiile individuale, date privind suma totală a garantiilor de stat încă nerambursate, suma totală plătită de stat în contul debitorilor restanti în anul precedent prin executarea garantiilor (valoare netă, luându-se în considerare sumele recuperate) si primele plătite de beneficiari pentru garantiile de stat din acelasi an. Aceste informatii vor fi de folos în calcularea ratei de nerambursare ce va fi utilizată pentru a se evalua viitoarele garantii si, dacă este necesar, primele care vor fi plătite în viitor.

7.3. Consiliul Concurentei poate folosi asemenea informatii pentru a solicita furnizorului de ajutor măsuri corespunzătoare, în conformitate cu art. 13 si 19 din lege, în scopul de a modifica un ajutor de stat existent, dacă acesta denaturează mediul concurential si afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internationale la care România este parte.