MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 166            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 17 martie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            154/120.- Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistentei medicale în România cetătenilor străini în baza acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii, la care România este parte

 

            179/154/9. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei, al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind regimul de comercializare a produselor prezentate ca miraculoase, precum si a unor produse alimentare, în scopul protejării vietii, sănătătii, securitătii si intereselor economice ale consumatorilor

 

            180. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind eliberarea autorizatiei de liberă practică medicală pentru personalul medical cu pregătire superioară de scurtă durată, postliceală si medie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 154/26 februarie 2003

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 120/28 februarie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistentei medicale în România cetătenilor străini în baza acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii,

la care România este parte

 

            n temeiul prevederilor:

             Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistentei medicale în România cetătenilor străini în baza acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii, la care România este parte;

            - Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

            - Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind modul de decontare si documentele justificative pentru acordarea asistentei medicale în România cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetătenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau

protocoale internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii si stiintelor medicale, precum si cetătenilor români aflati pe teritoriul acestor state, în contrapartidă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Lista tărilor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii este prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice.

            Art. 3. - Ministerul Sănătătii si Familiei, denumit în continuare MSF, prin structurile sale teritoriale, CasaNatională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, prin casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale spitalicesti aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, prevăzuti în cuprinsul normelor metodologice, voraplica prevederile prezentului ordin.

            Art. 4. - Serviciile medicale furnizate în baza acordurilor vor fi acordate de furnizorii de servicii medicale spitalicesti aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, denumiti în continuare furnizori de servicii medicale.

            Art. 5. - Tipurile de: Formular de raportare către CNAS referitor la cetăteni străini care beneficiază de asistentă medicală în baza acordurilor; Formular pentru cetătenii străini care beneficiază de asistentă medicală în România în baza acordurilor; Formular pentru cetătenii

români care beneficiază de asistentă medicală în străinătate în baza acordurilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice.

            Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind modul de decontare si documentele justificative pentru acordarea asistentei medicale în România cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetătenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii si stiintelor medicale, precum si cetătenilor români aflati pe teritoriul acestor state, în contrapartidă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - În sensul prezentelor norme metodologice, acordurile, întelegerile, conventiile sau protocoalele internationale cu prevederi în domeniul sănătătii în conditiile legii sunt denumite în continuare acorduri.

            Art. 2. - Lista acordurilor la care România este parte, categoriile de persoane care beneficiază de servicii medicale, precum si tipul serviciilor medicale prevăzute în aceste acorduri sunt prezentate în anexa nr. 1.

            Art. 3. - Contravaloarea serviciilor medicale furnizate în conditiile acordurilor cuprinse în anexa nr. 1 se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, la tarifele stabilite pentru cetătenii români asigurati.

            Art. 4. - MSF si CNAS vor asigura aplicarea unitară a modalitătilor de acordare a asistentei medicale cetătenilor statelor cu care România a încheiat acorduri.

            Art. 5. - (1) În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie prezentele norme metodologice se vor modifica si completa în mod corespunzător.

            (2) Lista acordurilor se va actualiza semestrial în functie de semnarea noilor acorduri.

 

CAPITOLUL II

SECTIUNEA 1

Acordarea asistentei medicale în România cetătenilor statelor cu care România a încheiat acorduri

 

            Art. 6. - Cetătenii statelor cu care România a încheiat acorduri beneficiază de servicii medicale prevăzute în anexa nr. 1, acordate de furnizorii de servicii medicale la tarifele stabilite pentru cetătenii români asigurati, în conformitate cu prevederile acordurilor.

Art. 7. - Furnizorii de servicii medicale care acordă asistentă medicală în conditiile art. 2 pentru cetătenii străini vor raporta caselor de asigurări de sănătate în mod distinct serviciile medicale acordate, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. - Acordarea asistentei medicale după depăsirea situatiei de urgentă, constatată prin referat medical al sefului de sectie, se face numai în conditiile acordurilor încheiate.

Art. 9. - Furnizorii de servicii medicale transmit caselor de asigurări de sănătate decontul privind serviciile medicale acordate cetătenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, însotit de documentele justificative care atestă calitatea de beneficiar al acordurilor încheiate de România.

Art. 10. - (1) Cetătenii statelor cu care România a încheiat acorduri vor prezenta, în conditiile în care acordul nu prevede altfel, un document care să ateste calitatea de beneficiar al acordului, în baza căruia primesc asistentă medicală.

(2) Pentru acele acorduri în cazul cărora se solicită un document de atestare a calitătii de asigurat si acesta nu se prezintă, cetăteanul străin va suporta integral contravaloarea serviciilor medicale primite.

Art. 11. - (1) Fiecare furnizor de servicii medicale transmite casei de asigurări de sănătate o situatie statistică referitoare la asistenta medicală acordată cetătenilor străini, până pe data de 3 a lunii următoare.

(2) Casele de asigurări de sănătate vor centraliza aceste situatii si le vor transmite CNAS în termen de 15 zile de la sfârsitul fiecărei luni, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 12. - (1) CNAS solicită organismelor de legătură ale statelor ai căror cetăteni au beneficiat de asistentă medicală pe teritoriul României, în baza acordurilor, decontarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate, conform prevederilor fiecărui acord.

(2) Moneda în care se solicită efectuarea plătii este cea prevăzută în acord. Dacă moneda nu este prevăzută în acord, plata se efectuează în euro sau în dolari S.U.A.

(3) În cazul în care CNAS nu primeste sumele solicitate, are obligatia de a retransmite solicitarea organismului de legătură în cauză si se vor face demersuri instrumentate juridic către Ministerul Afacerilor Externe pentru recuperarea sumelor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Acordarea asistentei medicale cetătenilor români în străinătate

 

Art. 13. - Cetătenii români aflati pe teritoriul statelor cu care România a încheiat acorduri beneficiază de asistentă medicală, în conditiile prevăzute de acordurile la care România este parte.

Art. 14. - (1) Cetătenii români aflati pe teritoriul statelor cu care România a încheiat acorduri vor prezenta, în conditiile în care acordul nu prevede altfel, un document care să ateste calitatea de beneficiar al acordului, în baza căruia primesc asistentă medicală. În conditiile în care cetătenii români nu prezintă documentele respective, suportă integral contravaloarea serviciilor medicale primite.

(2) Modelele de formulare eliberate sunt cele utilizate pentru aplicarea fiecărui acord.

(3) Duratele pentru care se pot elibera formularele sunt cele prevăzute în fiecare acord.

(4) În termen de 15 zile de la sfârsitul fiecărei luni casele de asigurări de sănătate vor transmite către CNAS o situatie centralizată a cetătenilor români care au solicitat documentele mentionate la alin. (1) conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 15. - Casele de asigurări de sănătate au obligatia să elibereze formularul în functie de fiecare acord, pe bază de documente justificative.

Art. 16. - CNAS, în conformitate cu prevederile fiecărui acord, poate transmite organismelor de legătură din străinătate acceptul pentru continuarea acordării asistentei medicale după depăsirea situatiei de urgentă.

 

CAPITOLUL III

Decontarea asistentei medicale cetătenilor români în străinătate, conform acordurilor

 

Art. 17. - (1) Deconturile primite de la organismele de legătură din străinătate vor fi verificate de CNAS pentru fiecare caz.

(2) Verificarea se referă la:

- dacă persoana care a primit asistentă medicală era îndreptătită să o primească conform acordului;

- dacă asistenta medicală era cea prevăzută în acord;

- în cazul în care a fost acordată asistenta medicală după depăsirea situatiei de urgentă, dacă aceasta era aprobată de CNAS.

(3) Rezultatul verificării va fi adus la cunostintă organismului de legătură din străinătate, conform acordului de la primirea decontului, cu justificarea faptului pentru care se refuză decontarea unor servicii medicale.

(4) Plata asistentei medicale acordate cetătenilor români în străinătate se efectuează conform acordurilor.

(5) Moneda în care se efectuează plata este cea prevăzută în acord. Dacă aceasta nu este prevăzută, plata se efectuează în euro sau în dolari S.U.A.

Art. 18. - Sumele pentru decontarea plătii asistentei medicale acordate cetătenilor români în străinătate, conform acordurilor, se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate la tarifele prevăzute pentru cetătenii români asigurati.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 19. - Ministerul Sănătătii si Familiei, ca autoritate competentă natională în domeniul sănătătii publice, are următoarele atributii:

a) asigură, răspunde, coordonează si controlează, după caz, organizarea activitătii de asistentă medicală acordată în cazul aplicării acordurilor;

b) asigură supravegherea si controlul respectării prezentelor norme metodologice de către toti furnizorii de servicii medicale, colaborând în acest scop cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România si Ordinul Asistentilor Medicali din România, cu autoritătile publice locale si cu alte institutii abilitate;

c) aplică măsurile corespunzătoare în situatiile în care se constată de către organele abilitate nerespectarea prevederilor legale.

Art. 20. - CNAS este organismul de legătură pentru aplicarea acordurilor cu prevederi în domeniul sănătătii.

Art. 21. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1*)

la normele metodologice

 

ACORDURI

privind asistenta medicală gratuită pe bază de reciprocitate pentru membrii misiunilor diplomatice, încheiate de Ministerul Afacerilor Externe

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pgina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 179 din 5 martie 2003

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 Nr. 154 din 26 februarie 2003

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU

PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 9 din 12 februarie 2003

 

ORDIN

privind regimul de comercializare a produselor prezentate ca miraculoase, precum si a unor produse alimentare, în scopul protejării vietii, sănătătii, securitătii si intereselor economice ale consumatorilor

 

Având în vedere dispozitiile:

- art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, modificată prin Legea nr. 283/2002;

- art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei, ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se stabilesc cerintele privind regimul de comercializare a produselor prezentate ca miraculoase, precum si cerintele privind publicitatea si etichetarea unor produse alimentare, în scopul asigurării protejării vietii, sănătătii, securitătii si intereselor economice ale consumatorilor.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, prin produse prezentate ca miraculoase se întelege acele produse cu asa-zis efect asupra sănătătii, altele decât cele înregistrate oficial ca produse medicamentoase sau dispozitive medicale, prezentate ca având proprietăti care să permită tratamentul sau prevenirea bolilor la om, utilizate în vederea stabilirii unui diagnostic medical ori pentru refacerea, corectarea sau modificarea functiilor fiziologice, neavând o sustinere stiintifică a rezultatelor promise consumatorilor.

Art. 3. - Prezentarea în vederea comercializării, precum si comercializarea produselor prezentate ca miraculoase sunt interzise.

Art. 4. - Orice practici de prezentare în vederea comercializării, comercializarea produselor, precum si oferirea cu titlu gratuit a produselor care, fiind în legătură cu produsele sau cu aparatele, altele decât cele medicale, fac referire în mod abuziv la îmbunătătirea stării de sănătate a consumatorului sunt interzise.

Art. 5. - În publicitatea si etichetarea produselor alimentare se interzice utilizarea de:

a) cuvinte de natură să indice unul dintre următorii termeni: sigienă”, “medical”, “bolnav”, “farmacie”, “boală”, “remediu”, “medicament”, precum si de traduceri ale acestora, sinonime sau cuvinte care provin din familia lexicală a acestora;

b) nume de boli, numele sau reprezentarea de simptome ale bolilor ori ale persoanelor bolnave;

c) referinte la slăbire sau îngrăsare;

d) nume sau reprezentări, chiar si stilizate, ale organelor umane, ale sângelui ori ale sistemului circulator sau nervos si care se referă la efectele produsului alimentar asupra acestora;

e) reprezentări de persoane, îmbrăcăminte sau aparate, care pot sugera profesii medicale, paramedicale sau farmaceutice;

f) referinte care generează sau exploatează sentimente de teamă, frică ori credulitate;

g) referinte la recomandări, atestări, declaratii ori prescriptii medicale sau la declaratii de aprobare, cu exceptia mentiunii că un produs nu poate fi consumat sau folosit decât cu avizul medicului;

h) referinte la organisme, institutii sau autorităti publice care activează în domeniul sănătătii publice, precum si la persoane care îsi desfăsoară activitatea în cadrul acestora;

i) mentiuni, indicatii, specificatii, denumiri, reprezentări sau semne care induc în eroare sau sunt susceptibile de a induce în eroare consumatorii, privind natura, identitatea, calitatea, compozitia, modul de producere sau de preparare, starea, modul de păstrare, caracteristicile, originea si/sau provenienta, utilizarea produselor sau materiilor prime si a ingredientelor utilizate;

j) afirmatii care fac să se creadă în mod fals că produsul nu contine pesticide si nici reziduuri de pesticide sau alti contaminanti.

Art. 6. - În publicitatea si etichetarea produselor alimentare este interzisă utilizarea cuvintelor, expresiilor, textelor sau, după caz, a reprezentărilor, după cum urmează:

a) “ecologic”, “biologic”, “organic”, precum si traduceri ale acestora, sinonime sau cuvinte care provin din familia lexicală a acestora, în cazul în care nu se încadrează în prevederile legale în vigoare;

b) “natur”, “pur”, precum si traduceri ale acestora, sinonime sau cuvinte care provin din familia lexicală a acestora, dacă sunt utilizate în sensul propriu si nu ca termeni culinari, în cazul în care produsul alimentar trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la lit. a) si nu poate, în plus, să fie rafinat sau purificat suplimentar din punct de vedere tehnologic;

c) afirmatii nutritionale, în cazul în care acestea nu pot fi probate.

Art. 7. - În cadrul publicitătii produselor alimentare este interzis:

a) să se atribuie, în ceea ce priveste compozitia produsului, proprietăti care se raportează la criterii obiective sau măsurabile si care nu pot fi demonstrate;

b) să se inducă faptul că produsul de marcă posedă calităti speciale, atunci când toate produsele alimentare similare, cu aceeasi compozitie, prezintă aceleasi calităti;

c) să se mentioneze adaosul de vitamine sau provitamine, dacă acestea au fost adăugate în scop tehnologic sau organoleptic;

d) să se mentioneze absenta unui aditiv specific, atunci când produsul alimentar contine un alt aditiv din aceeasi grupă;

e) să se facă referire la un efect al produsului alimentar asupra sănătătii sau asupra metabolismului, dacă această referire nu poate fi probată.

Art. 8. - Orice mesaj publicitar referitor la produsele alimentare trebuie să utilizeze în mod vizibil o denumire a produsului, stabilită sau reglementată, după caz, prin prevederi legale, dacă omiterea acestei denumiri este susceptibilă de a induce în eroare consumatorul în ceea ce priveste natura sau proprietătile produsului.

Art. 9. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz.

(2) Faptele care constituie contraventii si valoarea amenzilor aplicate se stabilesc în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 10. - Monitorizarea si controlul respectării dispozitiilor prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de reprezentantii împuterniciti ai Ministerului Sănătătii si Familiei, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 11. - Produsele aflate în stoc la data intrării în vigoare a prezentului ordin pot fi comercializate până la lichidarea acestora, dar nu mai mult de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind eliberarea autorizatiei de liberă practică medicală pentru personalul medical cu pregătire superioară de scurtă durată, postliceală si medie

 

Văzând Referatul Directiei generale resurse umane, formare profesională, concursuri si examene nr. DB 2.188 din 5 martie 2003,

având în vedere prevederile Legii nr. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu anul 2003 personalul medical cu pregătire superioară de scurtă durată, postliceală si medie, care practică profesiunea în unităti publice sau private, areobligatia de a se înscrie în Registrul unic al asistentilor medicali si de a poseda autorizatia de liberă practică medicală conform art. 5 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 84/1998, cu modificările si completările ulterioare, eliberată de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cu avizul Ordinului Asistentilor Medicali din România.

Art. 2. - Autorizatia de liberă practică medicală va avea formatul prevăzut în anexa nr. 1 si se va elibera de către Ministerul Sănătătii si Familiei prin directiile de sănătate publică, pe baza următoarelor documente:

- cerere-tip;

- diplomă de absolvire a unei institutii de învătământ de specialitate, acreditată în conditiile legii;

- certificat de cazier judiciar;

- certificat medical tip A5;

- avizul Ordinului Asistentilor Medicali din România (filiala judeteană/a municipiului Bucuresti).

Art. 3. - Autorizatia de liberă practică medicală este valabilă 5 ani si va fi reavizată la 2 ani de către Ordinul Asistentilor Medicali din România prin filialele sale judetene/a municipiului Bucuresti. Reavizarea se face fără cerere expresă din partea asistentului medical autorizat să practice profesiunea si fără întocmirea unui nou dosar conform art. 2, prin reprezentantii Ordinului Asistentilor Medicali din România abilitati la nivelul unitătii sanitare. 

Art. 4. - Asistentii medicali care au fost autorizati să practice profesiunea si au obtinut avizul Colegiului Asistentilor Medicali din România în ultimii 3 ani si în cazul cărora nu au intervenit modificări în fisa de înregistrare în Registrul unic al asistentilor medicali vor obtine avizul Ordinului Asistentilor Medicali din România pentru anul 2003 fără a mai întocmi un nou dosar conform art. 2.

Art. 5. - Asistentilor medicali debutanti li se va elibera, în vederea angajării, autorizatia de practică medicală de către Ministerul Sănătătii si Familiei prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, în baza documentelor prevăzute la art. 2, valabilă 6 luni. Modelul formularului de autorizatie de practică medicală este prezentat în anexa nr. 2.

Art. 6. - (1) Autorizatia de liberă practică medicală pentru cetătenii străini se va elibera de către Ministerul Sănătătii si Familiei prin directiile de sănătate publică, pe baza următoarelor documente:

- cerere-tip;

- diplomă de absolvire a unei institutii de învătământ de specialitate din tara de origine, recunoscută de statul respectiv, pentru cetătenii Uniunii Europene;

- diplomă de absolvire a unei institutii de învătământ de specialitate din tara de origine, recunoscută de statul român, tradusă si autentificată, pentru cetătenii din afara spatiului Uniunii Europene;

- certificat de cazier judiciar din tara de origine, tradus si autentificat, si certificat de cazier din România, în cazul în care solicitantul se află pe teritoriul României de mai mult de 3 luni;

- certificat medical tip A5;

- avizul Ordinului Asistentilor Medicali din România (filiala judeteană/a municipiului Bucuresti).

(2) Ordinul Asistentilor Medicali din România va elibera avizul cetătenilor străini, dacă acestia au cunostinte minime de limba română pentru a comunica în vederea exercitării profesiei. Verificarea cunostintelor se face în cadrul unui interviu.

(3) Cetătenii străini care doresc să practice profesiunea de asistent medical pe teritoriul României, solicitanti ai autorizatiei de liberă practică medicală, se vor supune prevederilor legislatiei române.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Directia generală resurse umane, formare profesională, concursuri si examene si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinele ministrului sănătătii nr. 984/1998 si nr. 195/1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 10. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 5 martie 2003.

Nr. 180.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Directia de sănătate publică …..

 

AUTORIZATIE DE LIBERĂ PRACTICĂ MEDICALĂ

Nr.

 

Se autorizează domnul/doamna ………….., absolvent/absolventă al/a ………., specialitatea …….., domiciliat/domiciliată în ... .

Autorizatia de liberă practică medicală conferă titularului dreptul de a practica profesiunea de asistent medical pe teritoriul României, conform Legii nr. 461/2001, în unităti publice si private recunoscute de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Prestatiile avizate se pot desfăsura cu îndeplinirea conditiilor de spatiu si dotare minimă, conform baremului de aparate si produse tehnico-medicale de specialitate, stabilite de Ministerul Sănătătii prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 84/1998. Orice aparat sau produs tehnico-medical utilizat la desfăsurarea prestatiilor medicale avizate trebuie să fie autorizat de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Prezenta autorizatie este valabilă pe o perioadă de 5 ani si va fi reavizată la 2 ani de către Ordinul Asistentilor Medicali din România.

 

Director,

………………….

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Directia de sănătate publică …….

 

AUTORIZATIE DE PRACTICĂ MEDICALĂ

Nr.

 

            Se autorizează domnul/doamna …...., absolvent/absolventă al/a …..., specialitatea ……, domiciliat/domiciliată în .. .

            Autorizatia de practică medicală conferă titularului dreptul de a practica profesiunea de asistent medical pe teritoriul României, conform Legii nr. 461/2001, în unităti medicale publice sau private recunoscute de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Prezenta autorizatie este valabilă 6 luni, până la eliberarea autorizatiei de liberă practică medicală.

 

Director,

……………………