MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 168         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 martie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            57. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si desfăsurării activitătilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor si Locuintei

 

            91. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si desfăsurării activitătilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

            128. - Decret pentru acreditarea unui ambasador

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            11. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finantarea unor actiuni de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova

 

            244. - Hotărâre pentru finantarea unor cheltuieli suplimentare aferente vizitelor fostului Suveran al României, Mihai I, si ale însotitorilor săi, pentru promovarea si sustinerea aderării României la structurile euroatlantice

 

            246. - Hotărâre pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.341/2002

 

            249. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru constatarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2000

 

            251. - Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Întărirea capacitătii consiliilor locale de a implementa proiecte pentru dezvoltarea locală”, care se finantează prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei pe anul 2003, în cadrul programelor regionale specifice

 

            263. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si desfăsurării activitătilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148 din 31 octombrie 2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si desfăsurării activitătilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, cu următoarele modificări:

            1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile alin. (1) al art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, pentru organizarea si desfăsurarea activitătilor legate de procesul de privatizare Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în calitate de institutie publică implicată, retine la dispozitia sa o sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul propriu de venituri si cheltuieli privind activitatea de privatizare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Din veniturile încasate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei se acoperă cheltuielile aferente activitătii de privatizare si se reîntregeste suma prevăzută la art. 1, care rămâne la dispozitia acestuia.”

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 februarie 2003.

Nr. 57.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si desfăsurării activitătilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si desfăsurării activitătilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 91.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acreditarea unui ambasador

 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României, având în vedere propunerea Guvernului,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Domnul Liviu Maior se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Canada.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 17 martie 2003.

Nr. 128.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finantarea unor actiuni de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Articol unic. - Legea nr. 36/1993 privind finantarea unor actiuni de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 28 iunie 1993, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Pentru finantarea de actiuni importante de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova se constituie Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova.”

2. Articolul 4 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 11.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru finantarea unor cheltuieli suplimentare aferente vizitelor fostului Suveran al României, Mihai I, si ale însotitorilor săi, pentru promovarea si sustinerea aderării României la structurile euroatlantice

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

            având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. a) si e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă finantarea cheltuielilor suplimentare aferente vizitelor în străinătate ale fostului Suveran al României, Mihai I, si ale însotitorilor săi, pentru promovarea si sustinerea aderării României la structurile euroatlantice, efectuate în anul 2002 de secretariatul fostului Suveran, pentru comunicatii - telefon, fax -, aferente pregătirii si desfăsurării acestor vizite.

            Art. 2. - Finantarea cheltuielilor prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 10 din 4 martie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 59.130.000 lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

            Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 30 aprilie 2003.

            Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003.

            Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.426/2002 pentru finantarea unor cheltuieli suplimentare aferente vizitelor fostului Suveran al României, Mihai I, si ale însotitorilor săi, pentru promovarea si sustinerea aderării României la structurile euroatlantice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 16 decembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 244.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.341/2002

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.341/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 16 decembrie 2002, se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Membrii supleanti ai comisiilor pot fi nominalizati si din aparatul propriu al consiliului local, respectiv judetean, din rândul functionarilor publici cu studii superioare. La orase si comune pot fi numite ca membri supleanti si persoane angajate cu contract de muncă, chiar dacă nu au studii superioare.

(2) Primarii comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv presedintii consiliilor judetene, pot constitui, prin dispozitie, colective de lucru ale comisiilor, care au următoarele atributii:

a) verificarea situatiei juridice, economice si tehnice a spatiilor comerciale sau de prestări de servicii supuse vânzării;

b) pregătirea documentatiei necesare vânzării spatiilor.”

2. După articolul 3 se introduce articolul 31 cu următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Comisiile prevăzute la art. 1 vor verifica, în fiecare caz, situatia juridică a spatiilor care se pun în vânzare.

(2) În realizarea atributiei prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 550/2002 comisia va identifica spatiile care cad sub incidenta prevederilor art. 24 din lege, pentru care procedurile de vânzare sunt suspendate de drept până la data încheierii procedurilor de restituire prevăzute de Legea nr. 10/2001, cu modificările si completările ulterioare.”

3. După articolul 15 se introduc articolele 151-154 cu următorul cuprins:

“Art. 151. - La încheierea contractelor de vânzare-cumpărare comisia va asigura aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 469/2002 privind înfiintarea magazinelor «Economat», cu modificările si completările ulterioare.

Art. 152. - Comisia prevăzută la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 550/2002 asigură îndrumarea si sprijinul necesar pentru solutionarea problemelor apărute în aplicarea prezentelor norme metodologice, la cererea comisiilor constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 153. - Comisia poate hotărî ca, în functie de specificul propriu al unor spatii comerciale sau de prestări de servicii, vânzarea prin licitatie publică a acestora să se facă anumitor categorii de comercianti, respectiv prestatori de servicii, în conditiile legii. În astfel de situatii în caietele de sarcini vor fi făcute precizările necesare.

Art. 154. - Pentru activitatea desfăsurată în sprijinul comisiei, până la încheierea actiunii de vânzare a spatiilor comerciale si de prestări de servicii, consiliile judetene, respectiv consiliile locale, pot acorda unele recompense bănesti secretarului comisiei.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 246.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru constatarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2000

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru constatarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2000, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 95 din 2 martie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Comisia are sediul la Ministerul Justitiei.”

2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Secretariatul comisiei este condus de presedintele acesteia si este coordonat de un secretar de stat din Ministerul Justitiei.

(2) Secretariatul comisiei cuprinde, ca personal de specialitate, 7 consilieri juridici din cadrul Ministerului Justitiei, numiti prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea presedintelui comisiei, precum si 4 persoane cu functia de secretar-dactilograf.”

3. Alineatele (3) si (4) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“(3) În cazul în care cererea nu este însotită de acte doveditoare ori acestea sunt incomplete, presedintele comisiei solicită date, documente sau informatii necesare solutionării cererii de la institutiile publice care le detin.

(4) Institutiile publice sunt obligate să transmită datele, documentele sau informatiile, în original sau în copie certificată, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării.”

4. Alineatele (2) si (3) ale articolului 6 se abrogă.

5. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Modelul deciziei de acordare a calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.”

6. După articolul 7 se introduc articolele 71 si 72 cu următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) Orice eroare materială din cuprinsul deciziei poate fi îndreptată din oficiu sau la cerere.

(2) Comisia se pronuntă asupra cererii de îndreptare a erorii materiale, prin încheiere.

(3) Încheierea de îndreptare a erorii materiale poate fi atacată la instanta de contencios administrativ competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 72. - După solutionare dosarele comisiei se arhivează la Ministerul Justitiei, în conditiile legii.”

7. Anexa la regulament se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

 

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 249.

 

ANEXĂ

 

COMISIA PENTRU CONSTATAREA CALITĂTII DE LUPTĂTOR

ÎN REZISTENTA ANTICOMUNISTĂ

 

DECIZIA Nr. .../...

privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă

 

În conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 568/2001, cu modificările si completările ulterioare, Comisia pentru constatarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă, tinând seama de prevederile art. 6, raportat la art. 1, coroborat cu art. ..... din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999, având în vedere că ...,

 

DECIDE :

Se acordă domnului/doamnei ...., fiul/fiica lui ..... si al/a ...., născut/născută la ...... în ......, domiciliat/domiciliată în ........., calitatea de luptător în rezistenta anticomunistă

Domnul/doamna .... beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege, ca urmare a acordării acestei calităti.

 

Presedinte,

Secretar,

 

Data eliberării:

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Întărirea capacitătii consiliilor locale de a implementa proiecte pentru dezvoltarea locală”, care se finantează prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei pe anul 2003, în cadrul programelor regionale specifice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă structura, indicatorii si fondurile aferente subprogramului “Întărirea capacitătii consiliilor locale de a implementa proiecte pentru dezvoltarea locală”, care se finantează prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei pe anul 2003, în cadrul programelor regionale specifice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Indicatorii aferenti subprogramului prevăzut la alin. (1) sunt stabiliti în conditiile care au stat la baza elaborării bugetului de stat.

Art. 2. - Finantarea subprogramului prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul pe anul 2003 al Ministerului Dezvoltării si Prognozei, capitolul 69.01 “Alte actiuni economice”.

Art. 3. - Procedura de implementare a subprogramului prevăzut la art. 1 se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 251.

 

ANEXĂ

 

Ordonator principal de credite:

Ministerul Dezvoltării si Prognozei

 

STRUCTURA, INDICATORII SI FONDURILE

aferente suprogramului “Întărirea capacitătii consiliilor locale de a implementa proiecte pentru dezvoltarea locală”

 

1. Scop: cresterea capacitătii consiliilor locale ale oraselor de a achizitiona proiecte competitive pentru a accesa surse de finantare în vederea dezvoltării locale si regionale

2. Obiective:

- obtinerea finantărilor necesare realizării sau modernizării infrastructurii de interes public;

- cresterea calitătii proiectelor implementate de consiliile locale;

- stimularea consiliilor locale de a initia si implementa proiecte de dezvoltare;

- reducerea diferentelor dintre consiliile locale în ceea ce priveste capacitatea de a achizitiona proiecte de dezvoltare locală.

3. Program: programe regionale specifice

Subprogram: Întărirea capacitătii consiliilor locale de a implementa proiecte pentru dezvoltarea locală

4. Indicatori:

 

Indicatori

Valori estimate

- Indicatori de rezultate:

Investitii directe în elaborarea proiectelor de dezvoltare

326 miliarde lei

(30% fonduri de la bugetul de stat)

- Indicatori fizici:

 

Număr de beneficiari

Număr de proiecte implementate

245

245

- Indicatori de eficientă:

 

Investitii directe în infrastructura oraselor, modernizată în baza proiectelor elaborate cu cofinantare de la bugetul de stat

6.520 miliarde lei

 

            5. Finantarea subprogramului

- mii lei -

 

2003

subprogram

2004

estimat

Buget total

Finantarea subprogramului- Total, din care pe surse de finantare:

164.000.000

164.000.000

328.000.000

- bugetul de stat

50.000.000

50.000.000

100.000.000

- alte surse:

114.000.000

114.000.000

228.000.000

- surse proprii ale solicitantilor

114.000.000

114.000.000

228.000.000

 

            6. Sursa de finantare:

            Cod 01

            Denumire: Bugetul de stat

 

- mii lei -

 

 

 

Denumire linii bugetare

Codul bugetar

2003

subprogram

2004

estimat

Buget total

Capitol

Subcapitol

Titlu

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

69.01

 

 

50.000.000

50.000.000

100.000.000

Cheltuieli curente

 

 

01

50.000.000

50.000.000

100.000.000

Transferuri

 

 

38

50.000.000

50.000.000

100.000.000

Administratie centrală

 

01

 

50.000.000

50.000.000

100.000.000

 

 

            Cod 31

 

            7. Denumire: Alte surse

 

- mii lei -

 

2003

subprogram

2004

estimat

Buget total

Surse proprii ale solicitantilor

114.000.000

114.000.000

228.000.000

 

            8. Alte informatii:

            - Subprogramul este implementat de Ministerul Dezvoltării si Prognozei împreună cu agentiile pentru dezvoltare regională, constituite potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările si completările ulterioare. Relatia dintre Ministerul Dezvoltării si Prognozei si agentiile pentru dezvoltare regională, pentru realizarea prezentului subprogram, se asigură prin contracte de prestări de servicii.

            - Subprogramul se încheie la 31 decembrie 2004.

            - Subprogramul se adresează consiliilor locale ale oraselor, cu exceptia municipiilor, de pe întregul teritoriu al României.

- Subprogramul finantează:

- achizitionarea de către consiliile locale a serviciilor de elaborare de proiecte privind investitiile pentru reabilitarea/modernizarea/extinderea/amenajarea:

- retelelor de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze;

- statiilor de epurare a apelor reziduale;

- obiectivelor de salubritate, asanare si îndepărtarea gunoaielor;

- clădirilor din domeniul public al oraselor;

- asistenta tehnică (cheltuieli de personal, materiale si servicii) destinată agentiilor pentru dezvoltare regională.

- Ajutorul financiar nerambursabil se acordă consiliilor locale pentru elaborarea proiectelor care au aprobare, prin hotărâre a consiliului local respectiv.

- Prezentul subprogram nu sprijină proiectele a căror elaborare este sustinută financiar în cadrul altor programe de finantare nerambursabilă.

- Consiliile locale sunt obligate să implementeze proiectul pentru a cărui elaborare au obtinut ajutor financiar nerambursabil, în conditiile asumate de acestea în cererea de finantare.

- Procentul maxim de cofinantare asigurat consiliilor locale prin prezentul subprogram de la bugetul de stat este de 30% din valoarea totală a serviciului de elaborare de proiecte, dar nu mai mult de 400 milioane lei.

- Suma totală destinată pentru activitătile de asistentă tehnică efectuate de agentiile pentru dezvoltare regională este de 2 miliarde lei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 400 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pe anul 2003, familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă dun prezenta hotărâre, ai căror membri au decedat în accidentul aviatic din data de 4 martie 2003 din judetul Cluj.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 263.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordată (milioane lei)

1.

Marian Maria Simona

Medias, str. Turda nr. 8, bl. 21, sc. C, ap. 2, judetul Sibiu

100

2.

Husdup Camelia

Medias, Str. Dorobantilor nr. 3, bl. 20, sc. B, ap. 16, judetul Sibiu

100

3.

Cardos Ana

Oradea, str. Parcul Traian nr. 1, ap. 14, judetul Bihor

100

4.

Ferenczi Margareta

Târgu Mures, str. Decembrie 1918 nr. 187, ap. 22, judetul Mures

100

 

TOTAL:

400