MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 169         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 martie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            96. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            229. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Centrului National al Cinematografiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            33/215. - Ordin al ministrului industriei si resurselor si al ministrului finantelor publice privind aplicarea prevederilor Legii nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si functionării activitătilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

 

            39. - Ordin al ministrului dezvoltării si prognozei pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale”

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru înaltul profesionalism, umanismul si spiritul de sacrificiu dovedite în numeroase actiuni de salvare a vietilor omenesti, la care au participat din partea Serviciului Medical de Urgentă, Reanimare si Descarcerare (SMURD) din Târgu Mures, judetul Mures,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Art. 1. - Se conferă post-mortem Ordinul national Serviciul Credinciosîn grad de Cavaler următorilor:

            - Otilia Diana Monica Cardos, medic;

            - Sebastian Nicolae Marian, pilot coordonator;

            - Cristian-Lucian Stefan-Dragos Husdup, pilot.

            Art. 2. - Se conferă post-mortem Crucea natională Serviciul Credincios clasa a III-a lui Lorand Csongor Ferenczi, asistent medical.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 5 martie 2003.

Nr. 96.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Centrului National al Cinematografiei

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 44 din Legea cinematografiei nr. 630/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea Centrului National al Cinematografiei

 

            Art. 1. - (1) Centrul National al Cinematografiei se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale în domeniul cinematografiei, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Centrul National al Cinematografiei are sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.

Art. 2. - Centrul National al Cinematografiei îsi desfăsoară activitatea pe baza următoarelor principii:

a) libertatea de creatie, de exprimare artistică si de comunicare publică a filmelor cinematografice;

b) afirmarea identitătii culturale nationale si a minoritătilor nationale din România prin promovarea filmelor cinematografice în circuitul mondial de valori;

c) protejarea, dezvoltarea si punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei nationale;

d) încurajarea initiativei private în domeniile creatiei, productiei, finantării, distributiei, difuzării si exploatării filmelor cinematografice românesti sau realizate cu participare românească;

e) promovarea unui sistem concurential deschis, de acces la creditele financiare acordate din Fondul cinematografic.

Art. 3. - Centrul National al Cinematografiei îndeplineste următoarele functii:

a) functia de strategie, prin care se definesc obiectivele politicilor de dezvoltare a sectorului cinematografiei si se asigură participarea la fundamentarea, elaborarea si îndeplinirea Programului de guvernare în domeniul cinematografiei;

b) functia de reglementare, prin care se asigură cadrul normativ si institutional necesar pentru organizarea si functionarea activitătilor din domeniu;

c) functia de administrare, prin care se realizează administrarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei nationale si gestionarea Fondului cinematografic;

d) functia de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul cinematografiei;

e) functia de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea si controlul respectării reglementărilor în domeniul cinematografiei, precum si aplicarea unitară a dispozitiilor legale în cadrul institutiilor si agentilor economici care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.

Art. 4. - (1) Pentru realizarea rolului său Centrul National al Cinematografiei îndeplineste următoarele atributii principale:

1. elaborează politica si strategia sectorială în domeniul cinematografiei;

2. elaborează si propune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate;

3. emite, potrivit legii, norme si metodologii privind desfăsurarea activitătilor în domeniul cinematografiei;

4. emite reglementări, norme si instructiuni pentru unitătile din subordinea sau de sub autoritatea sa;

5. participă la initierea si la negocierea conventiilor, acordurilor si a altor întelegeri internationale în domeniul cinematografiei, potrivit legii;

6. propune încheierea unor conventii, acorduri si a altor întelegeri de cooperare internatională, precum si aderarea sau, după caz, ratificarea conventiilor internationale din domeniul său de competentă;

7. emite norme, asigură organizarea, functionarea si administrarea Registrului cinematografiei, ca instrument unitar de evidentă pentru persoanele fizice si juridice care desfăsoară activităti în domeniul cinematografiei, precum si de clasificare a filmelor, a sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic;

8. asigură protectia publicului spectator prin norme privind clasificarea filmelor si prin stabilirea conditiilor de prezentare a acestora în cadrul sălilor de cinematograf, precum si a conditiilor de comercializare sau de închiriere a filmelor înregistrate pe orice fel de suport;

9. emite norme de clasificare a sălilor si grădinilor de spectacole cinematografice sau a oricăror alte spatii autorizate în care se prezintă proiectii publice de filme, în functie de nivelul dotărilor tehnice si al facilitătilor de confort si de vizionare oferite publicului spectator;

10. suspendă sau retrage înscrierile ori clasificările emise, în cazul nerespectării dispozitiilor legale;

11. administrează, întretine, dezvoltă si exploatează patrimoniul cinematografiei nationale, definit potrivit legii;

12. asigură resursele financiare pentru conservarea, restaurarea si valorificarea filmelor cinematografice românesti, precum si a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei nationale;

13. poate închiria, concesiona sau vinde săli si grădini de spectacole cinematografice aflate în patrimoniul cinematografiei nationale, în conditiile legii;

14. poate închiria sau concesiona ori poate vinde bunuri din patrimoniul cinematografiei nationale, potrivit legii;

15. urmăreste si asigură, în conditiile legii, alocarea resurselor bugetare în domeniul său de activitate;

16. colectează si administrează, potrivit legii, Fondul cinematografic;

17. organizează un sistem concurential deschis de evaluare si selectionare a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare si asigură functionarea comisiilor de evaluare a proiectelor si de acordare a spriji- nului financiar;

18. acordă, în conformitate cu dispozitiile legale, credit financiar rambursabil pentru productia, distributia, difuzarea si exploatarea filmelor românesti;

19. asigură, în conditiile legii, credite financiare nerambursabile pentru conservarea, întretinerea si modernizarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cinematografiei nationale, precum si pentru relansarea distributiei, difuzării si exploatării unor filme românesti;

20. analizează modul de utilizare a creditelor acordate si dispune, potrivit legii, măsuri de recuperare a fondurilor alocate, în situatia nerespectării prevederilor contractelor de creditare;

21. promovează introducerea filmelor românesti în circuitul mondial de valori;

22. poate sprijini financiar, în conditiile legii, organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor si a cineastilor români la manifestări interne si internationale;

23. initiază, organizează si sprijină financiar, în conditiile legii, orice alte forme de punere în valoare a creatiei cinematografice românesti si a patrimoniului cinematografiei nationale;

24. acordă anual Premiul National al Cinematografiei si poate institui premii pentru creatia si productia de filme românesti;

25. elaborează indicatori statistici de specialitate si asigură colectarea datelor statistice pentru domeniul său de activitate;

26. editează, publică si comercializează Anuarul statistic al cinematografiei, alte publicatii de specialitate si poate sprijini editarea unor asemenea publicatii;

27. poate edita si publica, direct sau în colaborare, cu respectarea prevederilor legislatiei privind dreptul de autor, pe orice fel de suport, reproduceri ale filmelor românesti si le comercializează;

28. stabileste preturile si tarifele pentru serviciile pe care le prestează si care, potrivit legii, constituie venit la Fondul cinematografic, precum si pentru cele prestate de institutiile subordonate;

29. sprijină activităti de formare si perfectionare a personalului si realizează atestarea personalului de specialitate care îsi desfăsoară activitatea în cadrul echipelor de filmare sau al altor institutii cinematografice,  pentru care nu există forme speciale de scolarizare; eliberează certificate de liberă practică în domeniul cinematografiei;

30. exercită atributiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu privire la institutiile publice din subordine si la agentii economici care functionează sub autoritatea sa;

31. colaborează cu organizatiile profesionale de cineasti, în scopul sprijinirii si ocrotirii statutului cineastilor în România;

32. colaborează, în conditiile legii, cu sindicatele si patronatul din domeniul cinematografiei, precum si cu alte structuri ale societătii civile;

33. controlează respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei si aplică sanctiunile corespunzătoare, în conformitate cu dispozitiile legale;

34. reprezintă România în organismele internationale sau interguvernamentale cu activitate în domeniul cinematografiei, precum Fondul Eurimages, Europa Cinemas, Observatorul European al Audiovizualului, Reteaua Cinematografică Sud-Est Europeană.

(2) Centrul National al Cinematografiei îndeplineste, în aplicarea Programului de guvernare, orice alte atributii prevăzute de dispozitiile legale, în scopul dezvoltării cinematografiei nationale si al promovării filmului românesc.

Art. 5. - (1) Centrul National al Cinematografiei este abilitat să solicite si să primească de la institutiile publice si persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cinematografiei date si informatii necesare în vederea exercitării competentelor sale.

(2) Centrul National al Cinematografiei centralizează si prelucrează datele statistice primare referitoare la activitătile din domeniul cinematografiei.

(3) În exercitarea atributiilor sale Centrul National al Cinematografiei colaborează cu ministerele si celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorităti publice si cu organisme guvernamentale si neguvernamentale.

 

CAPITOLUL II

Conducerea Centrului National al Cinematografiei

 

            Art. 6. - (1) Centrul National al Cinematografiei este condus de un presedinte si de un vicepresedinte, numiti prin hotărâre a Guvernului.

(2) Presedintele Centrului National al Cinematografiei conduce întreaga activitate a institutiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităti publice, institutii si organizatii, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice, din tară sau din străinătate.

(3) Presedintele Centrului National al Cinematografiei este ordonator principal de credite.

(4) Presedintele Centrului National al Cinematografiei numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul propriu si conducerile institutiilor publice subordonate, precum si ale agentilor economici cu capital integral sau majoritar de stat aflati sub autoritatea Centrului National al Cinematografiei. Pentru societătile comerciale aflate sub autoritatea sa Centrul National al Cinematografiei exercită drepturile si obligatiile ce revin statului în calitate de actionar majoritar.

(5) Presedintele Centrului National al Cinematografiei aprobă, prin ordin, regulamentele de organizare si functionare, precum si statele de functii ale institutiilor publice subordonate.

(6) În exercitarea atributiilor care îi revin presedintele Centrului National al Cinematografiei emite, în conditiile legii, ordine cu caracter normativ.

Art. 7. - (1) Atributiile vicepresedintelui se stabilesc prin ordin al presedintelui Centrului National al Cinematografiei.

(2) Presedintele Centrului National al Cinematografiei poate delega vicepresedintelui unele dintre atributiile ce îi revin, în conditiile legii.

Art. 8. - (1) Secretarul general al Centrului National al Cinematografiei este functionar public de carieră si se numeste în functie prin ordin al presedintelui Centrului National al Cinematografiei.

(2) Functia de secretar general se ocupă prin examen sau prin concurs în conditiile legii.

(3) Secretarul general asigură stabilitatea si continuitatea politicilor si strategiei Centrului National al Cinematografiei, exercită atributiile si responsabilitătile stabilite potrivit legii, asigură realizarea legăturilor functionale dintre structurile Centrului National al Cinematografiei.

(4) Secretarul general poate îndeplini si alte atributii prevăzute de Regulamentul de organizare si functionare a Centrului National al Cinematografiei sau încredintate de presedinte.

Art. 9. - (1) Colegiul Consultativ al Cinematografiei, denumit în continuare Colegiu, este organism consultativ de specialitate al Centrului National al Cinematografiei.

(2) Colegiul este format din 9 membri propusi de presedintele Centrului National al Cinematografiei dintre personalităti ale cinematografiei nationale, cu consultarea uniunilor si asociatiilor de creatori.

(3) Componenta nominală a Colegiului se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Colegiul este condus de un presedinte ales de membrii acestuia.

(5) Secretariatul lucrărilor Colegiului este asigurat de personalul Centrului National al Cinematografiei.

(6) Colegiul se întruneste în sedinte lunare si ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui Colegiului, din proprie initiativă sau la solicitarea presedintelui Centrului National al Cinematografiei.

(7) Colegiul emite avize în legătură cu:

a) programul national de cultură cinematografică elaborat de Centrul National al Cinematografiei;

b) promovarea si reprezentarea pe plan international a cinematografiei nationale;

c) regulamentele pentru acordarea Premiului National al Cinematografiei si a altor premii instituite de Centrul National al Cinematografiei;

d) initierea unor festivaluri ale filmului românesc sau international;

e) prioritătile de alocare a sumelor din Fondul cinematografic pentru conservarea si restaurarea patrimoniului cinematografiei nationale.

(8) Organizarea si functionarea Colegiului se stabilesc prin regulament propriu, aprobat de membrii acestuia.

(9) Fondurile necesare pentru functionarea Colegiului se suportă din veniturile proprii realizate de Centrul National al Cinematografiei.

(10) Indemnizatia lunară cuvenită fiecărui membru al Colegiului, indiferent de numărul sedintelor, nu poate depăsi 12% din indemnizatia corespunzătoare functiei de secretar de stat.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică a Centrului National al Cinematografiei

 

            Art. 10. - (1) Structura organizatorică a Centrului National al Cinematografiei este prevăzută în anexa nr. 1; în cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui Centrului National al Cinematografiei, se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări în domeniul cinematografiei, stabilindu-se numărul posturilor de conducere.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Centrului National al Cinematografiei se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare si functionare a Centrului National al Cinematografiei, aprobat prin ordin al presedintelui.

Art. 11. - (1) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al presedintelui Centrului National al Cinematografiei, în conditiile legii.

(2) Numărul maxim de posturi al Centrului National al Cinematografiei este de 38, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului presedintelui, stabilite potrivit legii.

(3) Personalul necesar pentru desfăsurarea activitătilor Centrului National al Cinematografiei se numeste sau se angajează, după caz, cu respectarea dispozitiilor legale, în limita numărului de posturi aprobat.

(4) Presedintele Centrului National al Cinematografiei poate constitui comisii de specialitate si alte organisme consultative, care să contribuie la realizarea reformei în domeniul cinematografiei si la colaborarea cu structurile societătii civile.

(5) Salarizarea functiilor publice din aparatul propriu al Centrului National al Cinematografiei se face potrivit anexei nr. II la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici.

(6) Salarizarea personalului contractual din aparatul propriu al Centrului National al Cinematografiei se face potrivit prevederilor aplicabile personalului din institutiile publice, salarizat în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, iar pentru personalul contractual al Arhivei Nationale de Filme se aplică prevederile corespunzătoare salarizării personalului contractual din unitătile bugetare de subordonare centrală.

Art. 12. - Cheltuielile curente si de capital ale Centrului National al Cinematografiei se finantează integral de la bugetul de stat.

Art. 13. - Plata cotizatiilor anuale datorate, potrivit legii, organismelor internationale de profil se suportă din bugetul Centrului National al Cinematografiei.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

            Art. 14. - (1) Centrul National al Cinematografiei are în dotare un autoturism, în parc propriu, pentru transportul personalului, cu un consum lunar mediu de 300 litri de carburant.

(2) Pentru îndeplinirea activitătilor specifice Centrul National al Cinematografiei are în dotare 3 autovehicule pentru transport de persoane si de marfă, cu un consum lunar mediu de 300 litri de carburant pentru fiecare autovehicul.

Art. 15. - (1) Institutiile publice care functionează în subordinea Centrului National al Cinematografiei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Sub autoritatea Centrului National al Cinematografiei functionează Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România Film”, precum si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 16. - Centrul National al Cinematografiei va prelua, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol de predare-primire, actiunile aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la societătile comerciale din cinematografie, respectiv Societatea Comercială Studioul Cinematografic “Sahia Film” - S.A., Societatea Comercială Studioul Cinematografic “Rofilm” - S.A., Societatea Comercială Studioul Cinematografic “Animafilm” - S.A.

Art. 17. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 807/2001 privind organizarea si functionarea Centrului National al Cinematografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 august 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Centrului National al Cinematografiei,

Decebal Mitulescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 229.

 

ANEXA Nr. 1

 

Numărul maxim de posturi: 38,

exclusiv demnitarii si cabinetul presedintelui

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CENTRULUI NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI

 

COLEGIUL CONSULTATIV AL CINEMATOGRAFIEI

Directia Registrul cinematografiei

Directia Fondul cinematografic

Directia patrimoniu, dezvoltare, investitii

Directia economică, buget, finante

Directia relatii externe, cooperare internatională

 

            PRESEDINTE

            VICEPRESEDINTE

SECRETAR GENERAL

CABINETUL PRESEDINTELUI

SERVICIUL LEGISLATIE, REGLEMENTĂRI, CONTENCIOS

AUDIT

           

 

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTITUTIILE PUBLICE

care functionează în subordinea Centrului National al Cinematografiei

 

Denumirea institutiei

Sursa de finantare

Arhiva Natională de Filme

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

 

            NOTĂ:

            Unitatea mentionată poate utiliza un număr maxim de 130 de posturi.

 

ANEXA Nr. 3

 

PERSOANELE JURIDICE

aflate sub autoritatea Centrului National al Cinematografiei

 

            1. Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România Film”

            2. Societatea Comercială Studioul Cinematografic “Rofilm” - S.A.

            3. Societatea Comercială Studioul Cinematografic “Sahia Film” - S.A.

            4. Societatea Comercială Studioul Cinematografic “Animafilm” - S.A.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Nr. 33 din 31 ianuarie 2003

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 215 din 27 februarie 2003

 

ORDIN

privind aplicarea prevederilor Legii nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si functionării activitătilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

 

În temeiul art. 2 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si functionării activitătilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie,

în temeiul art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare, aprobată cuodificări si completări prin Legea nr. 380/2002,

în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.520/2002 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2003,

în temeiul art. 6, 7 si 8 din Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

ministrul industriei si resurselor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie retine permanent la dispozitia sa, pentru desfăsurarea corespunzătoare a activitătilor sale în anul 2003, în conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.520/2002:

A. suma de 857 miliarde lei, conform Legii nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si functionării activitătilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, care se compune din:

a) suma de 142 miliarde lei, stabilită în baza Legii nr. 399/2002 si a Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului industriei si resurselor nr. 879/253/2002 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si functionării activitătilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, reprezentând soldul de la începutul anului 2003 (prevăzut la pozitia III din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.520/2002);

b) diferenta de 715 miliarde lei, nevirată din veniturile încasate, începând cu data de 6 ianuarie 2003, din vânzarea actiunilor emise de societătile si companiile nationale, precum si de societătile comerciale la care Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, în numele Ministerului Industriei si Resurselor, îsi exercită drepturile ce decurg din calitatea de actionar si din dividendele cuvenite Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, în limita prevederilor Legii nr. 399/2002;

B. veniturile încasate de la agentii economici din sectorul productiei de apărare care vând active si care, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002, reprezintă 30% din sumele încasate de acesti agenti economici. În soldul de la sfârsitul anului 2003 se vor regăsi eventualele diferente dintre veniturile încasate si cheltuielile efectuate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002, care se utilizează exclusiv pentru restructurarea si reorganizarea agentilor economici din sectorul productiei de apărare.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale”

 

            Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 93/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Investitii în servicii sociale”, care se finantează prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei pe anul 2003 în cadrul programelor regionale specifice,

            în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei,

            ministrul dezvoltării si prognozei emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Se aprobă Procedurile privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 3. - Directia zone asistate va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 18 februarie 2003.

Nr. 39.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURI

privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale”

 

            1. Importanta programului

Începând cu anul 2000 Guvernul României a elaborat si a implementat o serie de măsuri în scopul prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane. În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei, cu modificările si completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării si Prognozei aplică politicile de dezvoltare economică si socială pe ansamblul tării, pe regiuni si zone de dezvoltare. Pentru realizarea acestor obiective, alături de alte actiuni întreprinse, Ministerul Dezvoltării si Prognozei elaborează si implementează programe multianuale de sprijin al regiunilor. Alături de programele de dezvoltare privind stimularea investitiilor în activităti economice generatoare de profit pentru cresterea calitătii vietii pe ansamblul tării este necesară derularea unor programe de investitii în servicii sociale care să sprijine realizarea Planului national antisărăcie si promovare a incluziunii sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 829/2002. În prezent reducerea sărăciei si integrarea efectivă pe piata muncii a grupurilor sociale vulnerabile se realizează printr-o schemă de finantare cuprinsă în cadrul Programului PHARE 2001 - componenta coeziune economică si socială -, implementată în zonele de restructurare industrială cu potential de crestere economică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2001, cu un grad de acoperire a teritoriului tării de circa 30%. Luându-se în considerare problemele sociale recunoscute si în celelalte zone ale tării, prin subprogramul “Investitii în servicii sociale”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2003, se intentionează stimularea înfiintării si modernizării unor servicii sociale. În sensul prezentelor proceduri, prin servicii sociale se întelege activitătile care au drept obiectiv mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitătilor pentru depăsirea unei situatii de nevoie, cronice sau de urgentă, în cazul în care persoana sau familia este incapabilă să o solutioneze singură.

Subprogramul “Investitii în servicii sociale”, denumit în continuare program, sustine financiar serviciile sociale, promovând parteneriatul dintre administratia judeteană sau locală si societatea civilă.

Primăriile/consiliile locale/consiliile judetene, pe baza proiectelor depuse si selectate, vor primi finantare pentru crearea sau modernizarea unor servicii sociale adresate grupurilor vulnerabile care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îsi asigure nevoile sociale sau să îsi dezvolte propriile capacităti si competente pentru integrare socială.

Un accent important este pus pe identificarea cât mai exactă de către solicitanti a grupurilor defavorizate, cât si a solutiilor propuse prin proiecte, pentru protejarea acestor persoane.

Nivelul de implicare a partenerilor va fi un criteriu de selectie, iar parteneriatul creat între autoritătile locale din zonele în care serviciile sociale oferite de asociatii si fundatii sunt mai putin dezvoltate va fi încurajat.

2. Obiectivele programului

2.1. Obiective generale:

- dezvoltarea capacitătii sistemului de asistentă socială în România pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile;

- întărirea capacitătii administratiilor locale si regionale de a crea parteneriate, de a organiza si de a implementa initiative în domeniul serviciilor sociale.

2.2. În cadrul prezentului program se finantează investitiile în înfiintarea, reabilitarea si/sau dotarea următoarelor unităti pentru asigurarea serviciilor sociale:

- centre educative pentru copiii săraci (de exemplu: copiii care au abandonat scoala sau care fac parte din familii aflate în situatii de criză);

- unităti de promovare a sănătătii: planificare familială, educatie sanitară;

- centre sociale pentru copii si adulti:

- centre de găzduire pe perioadă temporară;

- cantine sociale;

- centre de tip azil de noapte;

- centre de integrare socială pentru tinerii aflati în situatii de risc (potentiali si/sau actuali delincventi, cu comportament deviant si/sau antisocial);

- centre de ocrotire pentru persoane cu handicap;

- centre temporare pentru tinerii de 18 ani care nu mai sunt institutionalizati ca urmare a depăsirii limitei de vârstă;

- centre săptămânale pentru copiii săraci din comunitătile urbane sau rurale sărace în care accesul la scoli este dificil;

- centre de ocrotire pentru persoane dependente de alcool si droguri;

- centre de ocrotire pentru femei si copii, victime ale violentei la domiciliu;

- cămine de bătrâni.

3. Bugetul programului

Bugetul total estimat al programului aferent anilor 2003 si 2004 este de 425.719 milioane lei, din care suma de 387.722 milioane lei este alocată de la bugetul de stat.

Programul finantează:

- cheltuieli necesare înfiintării si/sau modernizării serviciilor sociale:

- asistentă tehnică pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale si servicii), destinată agentiilor pentru dezvoltare regională.

De la bugetul de stat programul este finantat astfel:

- milioane lei -

 

2003 Program

2004 Estimat

Bugetul total

Ajutor financiar nerambursabil

164.372

215.600

379.970

Asistentă tehnică

3.350

4.400

7.750

TOTAL:

167.722

220.000

387.722

În cadrul programului ajutorul financiar nerambursabil aferent unui proiect care poate fi finantat are valori cuprinse între:

- suma minimă: 300 milioane lei;

- suma maximă: 3 miliarde lei.

Finantarea nerambursabilă nu poate depăsi 90% din costurile eligibile totale ale proiectului. Diferenta trebuie să fie finantată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse decât cele provenind de la prezentul program. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel putin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, integral în numerar. Contributia în natură nu este eligibilă.

4. Cadrul institutional al programului

Ministerul Dezvoltării si Prognozei este autoritatea contractantă, în numele Guvernului României, care răspunde de implementarea prezentului program.

5. Criterii de eligibilitate

5.1. Solicitantii trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie primărie, consiliu local sau consiliu judetean;

b) să fie direct responsabili de pregătirea si managementul proiectului si să nu actioneze ca intermediari;

c) să aibă surse de finantare stabile si suficiente pentru a asigura derularea si continuitatea proiectului;

d) să aibă experientă si să poată demonstra capacitatea lor de a gestiona activităti de amploarea proiectului pentru care este cerută finantarea nerambursabilă.

Potentialii solicitanti nu sunt în drept să participe la licitatia deschisă sau să primească finantare nerambursabilă, dacă:

- înregistrează obligatii restante de plată a contributiilor la asigurările sociale si de sănătate, conform prevederilor legale în vigoare, la sfârsitul celei mai recente perioade de raportare (31 decembrie 2002);

- înregistrează obligatii restante de plată a taxelor si impozitelor, conform prevederilor legale în vigoare, la sfârsitul celei mai recente perioade de raportare (31 decembrie 2002);

- sunt declarati într-o situatie de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligatiilor provenind dintr-un alt contract încheiat cu Ministerul Dezvoltării si Prognozei sau dintr-un alt contract finantat din fonduri bugetare ori ale Comisiei Europene.

În cazul selectiei proiectului solicitantul va fi parte în contractul de finantare nerambursabilă încheiat cu Ministerul Dezvoltării si Prognozei.

5.2. Parteneriate si eligibilitatea partenerilor

Partenerii trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie asociatie, fundatie sau institutie publică/privată;

b) să aibă sediul înregistrat în România.

Potentialii parteneri nu sunt în drept să participe în asociere la realizarea proiectului, dacă:

- sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile administrate de tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată sau sunt în orice situatie analoagă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislatia în vigoare;

- sunt subiectul procedurilor de declarare a falimentului, de lichidare, de administrări judiciare, de acorduri cu creditorii sau al altor proceduri similare prevăzute de legislatia în vigoare;

- nu si-au îndeplinit obligatiile de plată a contributiilor la asigurările sociale si de sănătate, prevăzute de legislatia în vigoare;

- nu si-au îndeplinit obligatiile de plată a taxelor si impozitelor, prevăzute de legislatia în vigoare;

- sunt declarati într-o situatie de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligatiilor provenind dintr-un alt contract încheiat cu Ministerul Dezvoltării si Prognozei sau dintr-un alt contract finantat din fonduri de la bugetul de stat sau de la Comisia Europeană.

Pentru implementarea proiectului solicitantii, începând cu data depunerii cererii de finantare si până la îndeplinirea obiectivelor propuse, pot actiona individual sau în asociere, cu conditia mentinerii partenerilor initiali. Prin program se urmăreste crearea de parteneriate, în vederea stimulării implicării comunitătilor locale în problemele cu care se confruntă acestea, atribuindu-se astfel un punctaj mai mare proiectelor care prevăd implementarea în parteneriat.

Partenerii solicitantului trebuie să aibă sediul înregistrat în România, indiferent de regiunea de dezvoltare unde se implementează proiectul.

Partenerii solicitantului pot fi fundatii sau asociatii organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, precum si institutii publice sau private (de exemplu, spitale, scoli, universităti, unităti de reeducare din domeniul delincventei juvenile etc.).

Parteneriatul ia nastere ca urmare a încheierii unui contract între parteneri si solicitanti. În sensul prezentelor proceduri, prin contract de parteneriat se întelege actul juridic care statuează drepturile si obligatiile autoritătii publice si ale asociatiilor/fundatiilor pentru întreaga perioadă de functionare a parteneriatului, acoperind una sau mai multe dintre etapele de pregătire, finantare, realizare si/sau exploatare a proiectului.

Partenerii solicitantului nu pot participa ca furnizori sau ca intermediari la licitatiile organizate în implementarea proiectului si nu pot face achizitii publice în numele solicitantului.

Pe perioada derulării proiectului partenerii solicitantului nu pot încasa de la Ministerul Dezvoltării si Prognozei plăti care fac obiectul contractului de finantare nerambursabilă încheiat în cadrul acestui program. Partenerii vor tine evidentă contabilă separată de cea a beneficiarului.

5.3. Eligibilitatea proiectelor

- Valoarea proiectului: Solicitarea de ajutor financiar nerambursabil trebuie să respecte valoarea minimă de 300 milioane lei si maximă de 3 miliarde lei, indiferent de costul total al proiectului (nu există limită maximă referitoare la costul total al proiectului).

- Durata proiectului: să nu depăsească 12 luni de la semnarea contractului de finantare nerambursabilă. În cazul proiectelor care prevăd activităti de constructii-montaj nu se vor depăsi 12 luni de la finalizarea proiectului tehnic.

- Sectoare sau domenii de activitate finantate:

înfiintarea, reabilitarea si dotarea categoriilor de unităti prevăzute la pct. 2.2

- Zone geografice eligibile: Sunt eligibile toate localitătile urbane si/sau rurale, cu exceptia localitătilor cuprinse în zonele de restructurare industrială, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 399/2001.

- Numărul cererilor de finantare depuse de un solicitant:

Un solicitant poate depune mai multe cereri de finantare pentru proiecte diferite.

- Activităti neeligibile:

- sponsorizări individuale pentru participarea la workshopuri, seminarii, conferinte, congrese;

- burse de studii sau cursuri de instruire individuală ori în grup;

- activităti curente de exploatare si de întretinere;

- activităti pentru care au fost deja alocate resurse de Guvern sau de alti finantatori.

5.4. Costuri

În sensul prezentului program, prin bugetul total al proiectului se întelege valoarea estimată, în monedă natională, a totalitătii cheltuielilor economice generate de implementarea proiectului propus.

Prin costuri eligibile se întelege valoarea estimată, în monedă natională, a totalitătii cheltuielilor cofinantate de la program. Costurile eligibile sunt singurele costuri luate în considerare pentru finantarea nerambursabilă.

Costurile eligibile sunt costuri justificabile si nu pot lua forma unor sume forfetare.

Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, costurile trebuie să îndeplinească următoarele conditii generale:

- să fie strict necesare pentru realizarea proiectului;

- să fie prevăzute a fi efectuate după semnarea contractului, în perioada de executie a proiectului.

Pentru unitătile prevăzute la pct. 2.2 sunt eligibile următoarele costuri:

- construirea de imobile aflate numai pe terenurile în proprietatea solicitantilor;

- extinderea de imobile aflate numai pe terenurile în proprietatea solicitantilor;

- reabilitarea, renovarea sau modernizarea clădirilor;

- dotarea cu bunuri si echipamente specifice (mobilier, aparatură medicală, instalatii sanitare, obiecte de uz casnic si electrocasnic, instalatii termice, electrice, de climatizare, de filtrare si epurare a apei etc.).

Sunt neeligibile următoarele costuri:

- cheltuieli de personal;

- taxe si impozite;

- amenzi;

- asigurare, instruire, audit, garantii financiare;

- provizioane pentru posibile pierderi sau datorii viitoare;

- comisioane;

- cumpărări de terenuri;

- cumpărări de autovehicule;

- pierderi de schimb valutar;

- taxa pe valoarea adăugată;

- costuri ale unor studii pregătitoare (proiect tehnic) sau ale altor activităti pregătitoare;

- avize, autorizatii, taxe pentru constructii.

6. Promovarea programului

Pentru a permite informarea clară si unitară a potentialilor solicitanti va fi sustinută o campanie publicitară la nivel national, regional si local de către Ministerul Dezvoltării si Prognozei, împreună cu agentiile pentru dezvoltare regională. Pentru sustinerea campaniei de promovare a programului Ministerul Dezvoltării si Prognozei va încheia cu agentiile pentru dezvoltare regională contracte de prestări de servicii.

Anuntul pentru lansarea publică a cererii de ofertă pentru proiecte în cadrul programului va fi făcut public, inclusiv pe pagina de Internet a Ministerului Dezvoltării si Prognozei: www.mdp.ro.

Agentiile pentru dezvoltare regională vor publica în cotidienele/publicatiile locale anuntul pentru lansarea publică a cererii de ofertă pentru proiecte în cadrul programului si vor organiza sesiuni de informare cu această tematică în municipiile resedintă de judet.

7. Distribuirea procedurilor de implementare

Prezentele proceduri de implementare vor fi utilizate si drept “Ghidul solicitantului” si se distribuie gratuit celor interesati, la cerere, de către Ministerul Dezvoltării si Prognozei si agentiile pentru dezvoltare regională, pe suport hârtie, prin e-mail sau pe suport magnetic. De asemenea, acesta poate fi accesat de pe pagina de Internet a Ministerului Dezvoltării si Prognozei www.mdp.ro si la următoarele adrese ale agentiilor pentru dezvoltare regională:

 

Nr. crt.

Regiuni

Judete

Adresele agentiilor pentru dezvoltare regională

1.

Nord-Est

Bacău, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui

Agentia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, str. Alexandru cel Bun nr. 27 bis, cod 5600 Piatra-Neamt, judetul Neamt, telefon: 0233/218071; fax: 0233/218071; e-mail: adrnordest@adrnordest.ro

2.

Sud-Est

Brăila, Buzău, Constanta, Galati, Vrancea, Tulcea

Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Piata Independentei nr. 1, et. 5, cod 6100 Brăila, judetul Brăila, telefon: 0239/611086; fax: 0239/623403; e-mail: seagency_ro@cibnet.flex.ro

3.

Sud Muntenia

Arges, Călărasi, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman

Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, cod 8500 Călărasi, judetul Călărasi, telefon: 0242/331769; fax: 0242/313167; e-mail: adr3sud@nex.ro

4.

Sud-Vest

Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vâlcea

Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest, Str. Unirii nr. 19, cod  1100  Craiova,  judetul  Dolj,  telefon:  0251/414904; fax: 0251/419494; e-mail: adr@rdslink.ro

5.

Vest

Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis

Agentia pentru Dezvoltare Regională Vest, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, cod 1900, Timisoara, judetul Timis, telefon: 0256/191981; 0256/191923; fax: 0256/191981, 0256/191923; e-mail: office@adr5vest.ro

6.

Nord-Vest

Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramures

Agentia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, str. Sextil Puscariu nr. 2, cod 3400, Cluj-Napoca, judetul Cluj, telefon: 0264/431550; fax: 0264/43922; e-mail: adrnv@mail.dntcj.ro

7.

Centru

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

Agentia pentru Dezvoltare Regională Centru, str. Decebal nr. 12, cod  2500,  Alba  Iulia,  judetul  Alba,  telefon:  0258/818613; 0258/818616; fax: 0258/818613; e-mail: adcentru@abx.logicnet.ro

8.

Bucuresti Ilfov

Bucuresti-Ilfov

Agentia pentru Dezvoltare Regională Bucuresti Ilfov, Calea Victoriei nr. 16-20, sc. A, et. 2, sectorul 1, Bucuresti, telefon: 0213159659; fax: 0213159665, e-mail: adrbi@newsys.ro

 

8. Completarea formularului “Cerere de finantare nerambursabilă”

Pentru completarea cererii de finantare nerambursabilă Ministerul Dezvoltării si Prognozei, precum si agentiile pentru dezvoltare regională furnizează toate informatiile cerute, în mod gratuit, potentialilor solicitanti.

Solicitantii trebuie să respecte strict formularul cererii de finantare nerambursabilă, precum si ordinea paginilor. Este important să fie furnizate suficiente detalii pentru a se asigura claritatea privind în special modul în care vor fi atinse scopurile proiectului, avantajele care vor rezulta din implementare, precum si modul în care proiectul propus este relevant pentru obiectivele programului.

În scopul asigurării unor sanse egale tuturor solicitantilor, se va respecta confidentialitatea datelor si informatiilor mentionate în proiecte si nu se va face nici o apreciere cu privire la sansele de finantare a cererilor depuse.

Nu au dreptul să completeze cereri de finantare nerambursabilă salariatii Ministerului Dezvoltării si Prognozei si cei ai agentiilor pentru dezvoltare regională, precum si rudele până la gradul II si afinii acestora.

Documentele care însotesc cererea de finantare nerambursabilă:

Pentru solicitanti:

1. copie de pe bilantul contabil la data de 31 decembrie 2002;

2. copie de pe hotărârea consiliului local/judetean privind aprobarea cofinantării proiectului;

3. CV-ul managerului de proiect si al persoanelor responsabile cu realizarea activitătilor-cheie din proiect;

4. copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a solicitantului;

5. declaratie de atestare fiscală, în original, eliberată de administratia financiară, care să stipuleze că solicitantul nu are datorii fiscale la sfârsitul celei mai recente perioade de raportare (31 decembrie 2002);

6. certificat emis de casa judeteană de pensii, din care să rezulte că solicitantul nu are obligatii restante la plata către bugetul asigurărilor sociale de stat, la sfârsitul celei mai recente perioade de raportare (31 decembrie 2002);

7. certificat emis de casa de asigurări de sănătate judeteană, din care să rezulte că solicitantul nu are obligatii restante la plata către fondul asigurărilor de sănătate, la sfârsitul celei mai recente perioade de raportare (31 decembrie 2002);

8. schema de organizare a solicitantului.

Pentru parteneri:

1. copie de pe contractul de parteneriat;

2. copie de pe raportul de activitate pe anul 2002, care să cuprindă elemente economice si financiare;

3. CV-ul persoanelor responsabile cu realizarea activitătilor-cheie din proiect;

4. declaratie pe propria răspundere că îndeplinesc conditiile de eligibilitate prevăzute la pct. 5.2.

Toate documentele vor fi anexate la cererea de finantare, în ordinea enumerată mai sus. Cererea de finantare si documentele anexate trebuie să fie în mod obligatoriu îndosariate si să aibă paginile numerotate.

9. Depunerea formularului “Cerere de finantare nerambursabilă”

Cererile de finantare nerambursabilă trebuie trimise prin postă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau depuse la Ministerul Dezvoltării si Prognozei, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, sectorul 1, Bucuresti (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire cu dată si semnătură).

Cererile de finantare nerambursabilă trimise prin orice alte mijloace (de exemplu: fax sau e-mail) ori trimise la alte adrese vor fi respinse.

Pentru a fi acceptată cererea de finantare nerambursabilă trebuie să respecte următoarele conditii:

- va fi redactată în limba română, pe suport hârtie;

- completarea se va face pe calculator. Cererile completate de mână sau la masina de scris nu vor fi acceptate;

- va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau se va depune la sediul Ministerului Dezvoltării si Prognozei;

- va fi depusă într-un exemplar original si două copii, toate într-un pachet sigilat, cu următoarele mentiuni:

- adresa Ministerului Dezvoltării si Prognozei;

- precizarea: Licitatie deschisă de proiecte pentru subprogramul “Investitii în servicii sociale”;

- fiecare exemplar va purta mentiunea “ORIGINAL” si, după caz, “COPIA 1”, “COPIA 2”;

- numele si adresa solicitantului/responsabilului de proiect;

- termenul limită de depunere este 30 mai 2003, ora 16,00. Orice cerere primită după termenul limită va fi respinsă în mod automat si nu va fi deschisă chiar dacă stampila postei indică o dată anterioară datei limită.

Fiecare cerere de finantare nerambursabilă primeste un număr de înregistrare dintr-un registru special întocmit de Ministerul Dezvoltării si Prognozei pentru acest program. Cererile de finantare nerambursabilă nu vor fi deschise înaintea sesiunii de deschidere.

În urma sesiunii de deschidere a propunerilor de proiect Ministerul Dezvoltării si Prognozei trimite confirmări de primire tuturor solicitantilor, mentionând dacă propunerea de proiect a fost sau nu primită înaintea încheierii termenului limită si informându-i asupra numărului de înregistrare al cererii de finantare nerambursabilă.

10. Evaluarea si selectarea cererilor de finantare nerambursabilă

Membrii Comisiei de evaluare sunt alesi dintre specialisti cu experientă în domeniu, pe baza CV depuse, si sunt numiti prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei. Vor fi nominalizate cel putin două rezerve, pentru cazurile în care se identifică un conflict de interese sau apar evenimente neprevăzute.

Secretariatul si presedintia Comisiei de evaluare vor fi asigurate de Ministerul Dezvoltării si Prognozei.

Comisia de evaluare va fi formată din 7 membri, dintre care:

a) 5 membri cu drept de punctare:

- 2 reprezentanti ai agentiilor pentru dezvoltare regională;

- 2 reprezentanti ai Ministerului Dezvoltării si Prognozei;

- un reprezentant al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale;

b) 2 membri fără drept de punctare, din partea Ministerului Dezvoltării si Prognozei, respectiv presedintele si secretarul Comisiei de evaluare.

Rolul Comisiei de evaluare este de a evalua proiectele depuse de solicitanti si de a selecta, în vederea finantării, proiectele care au obtinut cel mai bun punctaj.

Secretarul va redacta Raportul de evaluare si proceseleverbale ale sedintelor Comisiei de evaluare.

În prima sesiune toti membrii Comisiei de evaluare semnează declaratia de confidentialitate si impartialitate.

Orice membru al Comisiei de evaluare implicat într-un conflict de interese va fi recuzat si exclus din comisie.

În prima sesiune Comisia de evaluare stabileste regulile si programul de desfăsurare a sesiunilor acesteia în procesul de evaluare, inclusiv cazurile în care se pot cere clarificări din partea solicitantilor, precum si modalitătile în care comisia va comunica cu solicitantii.

Toate proiectele solicitantilor vor fi evaluate conform următoarelor criterii:

10.1. Conformitate

În sesiunea de deschidere au loc desigilarea pachetelor continând cererile de finantare nerambursabilă, precum si verificarea conformitătii de către Comisia de evaluare.

Cererile de finantare nerambursabilă care nu sunt însotite de toate documentele solicitate sau nu sunt semnate ori stampilate sunt respinse. Aceste cereri care nu corespund din punct de vedere al conformitătii vor fi

incluse în Lista proiectelor respinse la verificarea conformitătii.

La fiecare cerere de finantare nerambursabilă se atasează Fisa proiectului, care va fi completată de secretarul Comisiei de evaluare.

Toate cererile de finantare nerambursabilă care corespund cerintelor de conformitate intră în etapa de verificare a eligibilitătii.

10.2. Eligibilitatea solicitantilor, partenerilor si proiectelor Comisia de evaluare verifică eligibilitatea solicitantilor, a partenerilor si a proiectelor, descrise la pct. 5.1, 5.2 si 5.3. Cererile de finantare nerambursabilă care nu îndeplinesc unul dintre criteriile de eligibilitate sunt respinse. Acestea se includ în Lista proiectelor respinse după verificarea eligibilitătii.

Solicitantii care au fost respinsi în urma verificării conformitătii si eligibilitătii vor fi anuntati în scris de către secretarul Comisiei de evaluare.

Proiectele care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate vor fi acceptate pentru procesul de evaluare.

10.3. Evaluarea calitătii proiectelor Evaluarea si selectia proiectelor sunt realizate pe baza criteriilor de evaluare si selectie prevăzute în anexa “Lista criteriilor de evaluare”. Punctajul final pentru fiecare criteriu

se notează în Fisa proiectului. Fiecare membru al Comisiei de evaluare evaluează toate proiectele. Punctajul total al proiectului, acordat de un evaluator, este calculat prin adunarea punctelor acordate pentru fiecare criteriu. Punctajul final al fiecărui proiect este calculat prin media aritmetică, cu 3 zecimale, a punctajelor totale acordate de fiecare membru al Comisiei de evaluare. Punctajul maxim care poate fi acordat unui proiect este de 100 de puncte. La sfârsitul sedintei de evaluare secretarul Comisiei de evaluare centralizează punctajele din fisele proiectelor în formularul “Centralizator - punctaj proiecte”. Acest formular trebuie să fie semnat de presedintele Comisiei de evaluare si de secretarul acesteia.

Proiectele se selectează în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute, după care Comisia de evaluare le propune spre aprobare, în vederea finantării, ministrului dezvoltării si prognozei.

Pentru proiectele propuse spre finantare se pot verifica informatiile furnizate de solicitanti, prin inspectii pe teren, efectuate de reprezentanti ai Ministerului Dezvoltării si Prognozei, în colaborare cu cei ai agentiilor pentru dezvoltare regională din raza teritorială de implementare a proiectelor.

11. Aprobarea proiectelor

Aprobarea finantării proiectelor va fi dată în limita fondului alocat din bugetul programului pentru cofinantarea acestora, începând în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Secretarul Comisiei de evaluare întocmeste un raport final de evaluare care este înaintat ministrului dezvoltării si prognozei.

12. Conditiile de încheiere a contractelor

Procesul de contractare se va desfăsura după cum urmează:

12.1. Contractul de finantare nerambursabilă a proiectului Între Ministerul Dezvoltării si Prognozei si beneficiarii finantării se încheie un contract de finantare nerambursabilă, iar proiectul beneficiarului este parte integrantă a contractului.

Principalele elemente ale contractului sunt:

- obiectul contractului;

- durata de executie a proiectului;

- finantarea proiectului;

- continutul raportului tehnic si financiar, precum si sistemul modalitătii de plată;

- obligatii generale;

- obligatii privind informarea lunară si rapoartele tehnice si financiare;

- răspundere;

- confidentialitate;

- publicitate;

- evaluarea proiectului;

- amendamente ce pot fi aduse contractului;

- rezilierea contractului;

- rezolvarea litigiilor;

- verificările tehnice, financiare si contabile;

- stabilirea termenelor.

12.2. Asistentă tehnică pentru implementarea programului Între Ministerul Dezvoltării si Prognozei si agentiile pentru dezvoltare regională în a căror rază teritorială se implementează proiectele se încheie contracte de prestări de servicii pentru implementarea programului, conform prezentelor proceduri.

După încheierea contractelor cu beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile Ministerul Dezvoltării si Prognozei transmite agentiilor pentru dezvoltare regională proiectele si o copie a contractelor, inclusiv anexele acestora.

13. Achizitionarea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor în cadrul programului

Achizitionarea de către beneficiarii proiectelor a bunurilor, serviciilor sau lucrărilor eligibile, prevăzute în contractul de finantare nerambursabilă încheiat între acestia si Ministerul Dezvoltării si Prognozei, se realizează cu respectarea legislatiei în vigoare privind achizitiile publice.

Aceeasi obligatie revine si agentiilor pentru dezvoltare regională în achizitionarea bunurilor si serviciilor finantate din bugetul de asistentă tehnică.

14. Plăti

Sumele acordate de Ministerul Dezvoltării si Prognozei din bugetul programului reprezintă ajutoarele financiare nerambursabile acordate beneficiarilor si asistenta tehnică acordată agentiilor pentru dezvoltare regională. Ajutoarele financiare nerambursabile sunt efectuate strict în limita valorii totale prevăzute în contract. În vederea obtinerii ajutorului financiar nerambursabil beneficiarul transmite agentiei pentru dezvoltare regională din raza teritorială de implementare a proiectului cererea de plată, însotită de documentele justificative originale si de copii ale acestora. După verificarea documentelor si, după caz, la fata locului, agentia pentru dezvoltare regională transmite Ministerului Dezvoltării si Prognozei cererea de plată, în termen de 10 zile.

Plătile se efectuează în contul beneficiarului proiectului, în baza cererilor de plată efectuate. Plata se efectuează în transe conform derulării proiectului si pe măsura achitării contributiei proprii.

Pe perioada derulării proiectului partenerii solicitantului nu pot încasa plăti de la Ministerul Dezvoltării si Prognozei.

15. Monitorizarea

Monitorizarea va fi bazată pe rapoartele periodice elaborate de beneficiari cu referire la indicatorii fizici, tehnici, financiari si de management. Rapoartele vor fi analizate de agentiile pentru dezvoltare regională si de

Ministerul Dezvoltării si Prognozei.

Agentiile pentru dezvoltare regională au obligatia de a raporta către Ministerul Dezvoltării si Prognozei:

- măsurile luate pentru asigurarea publicitătii la nivel judetean;

- raportări privind evolutia implementării proiectelor;

- raportări financiare privind modul de folosire a fondurilor aferente asistentei tehnice, ori de câte ori se solicită aceasta de către Ministerul Dezvoltării si Prognozei.

Ministerul Dezvoltării si Prognozei răspunde de evaluarea rezultatelor si a impactului programului, precum si de informarea Guvernului si a opiniei publice.

Ministerul Dezvoltării si Prognozei elaborează periodic rapoarte de examinare calitativă a activitătilor de implementare.

16. Raportarea

16.1. Raportări efectuate de către beneficiar

Beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile înaintează rapoarte tehnice si financiare privind stadiul implementării proiectelor agentiilor pentru dezvoltare regională si, la cerere, Ministerului Dezvoltării si Prognozei.

Beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile sunt obligati să elaboreze:

a) rapoarte de achizitie având ca scop prezentarea procedurii de selectare a furnizorului de echipamente si încadrarea în prevederile legale privind achizitiile publice;

b) rapoarte periodice (intermediare) care se întocmesc după achitarea de către beneficiar a procentului (conform contractului de finantare nerambursabilă) din valoarea facturii emise de furnizor (dacă achitarea are loc în transe, prima raportare se va face la achitarea primei transe);

c) raport final care trebuie transmis în 30 de zile de la data încheierii proiectului.

16.2. Raportări efectuate de agentiile pentru dezvoltare regională Agentiile pentru dezvoltare regională transmit periodic Ministerului Dezvoltării si Prognozei rapoarte privind stadiul implementării proiectelor.

16.3. Raportări efectuate de Ministerul Dezvoltării si Prognozei Ministerul Dezvoltării si Prognozei elaborează un raport anual privind implementarea programului, care este prezentat Consiliului National pentru Dezvoltare Regională si Guvernului.

17. Controlul

Sistemul de control cuprinde următoarele niveluri:

- agentiile pentru dezvoltare regională controlează modul de implementare a proiectelor de către beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile;

- Ministerul Finantelor Publice, prin compartimentele sale specializate, colaborează cu Ministerul Dezvoltării si Prognozei pentru realizarea activitătilor de control asupra modului de implementare a programului;

- Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltării si Prognozei îsi rezervă dreptul de a controla în orice etapă desfăsurarea proiectelor finantate prin prezentul program.

18. Publicitatea ex post

Ministerul Dezvoltării si Prognozei în colaborare cu agentiile pentru dezvoltare regională asigură transparenta si publicitatea ex post.

Lista ajutoarelor financiare nerambursabile acordate prin program se publică pe pagina de Internet a Ministerului Dezvoltării si Prognozei, la sfârsitul contractării proiectelor, si va contine următoarele informatii:

- numele beneficiarilor;

- pozitia geografică a beneficiarilor (regiunea de dezvoltare, judetul, localitatea);

- titlul proiectului;

- valoarea finantării; rata de finantare, ca proportie a costurilor totale eligibile ale operatiunii.

19. Dispozitii finale

Procedurile privind implementarea, monitorizarea si evaluarea programului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

la proceduri

 

LISTA CRITERIILOR DE EVALUARE

 

Comisia de evaluare va evalua cererea de finantare nerambursabilă pe baza listei criteriilor de evaluare si selectie prezentate în continuare:

 

Criteriul

Nota

Coeficientul de importantă

Total

Justificarea necesitătii proiectului:

de la 1 la 5

7

35

- există studii/analize din care să rezulte dacă este identificat grupul-tintă si necesitătile acestuia (2 pct.)

- proiectul răspunde necesitătilor grupului-tintă (3 pct.)

 

 

 

Rezultate asteptate, durabilitate:

de la 1 la 5

5

25

- există indicatori de evaluare a rezultatelor (1 pct.)

- cum îmbunătăteste proiectul situatia grupului-tintă (1 pct.)

- posibilitatea de extindere a proiectului (1 pct)

- rezultatele au impact de durată asupra grupului-tintă (1 pct.)

- există si necesităti alternative pentru utilizarea proiectului (1 pct.)

 

 

 

Coerenta activitătilor si a planului de actiune:

de la 1 la 5

2

10

- activitătile sunt necesare realizării proiectului (1 pct.)

- activitătile sunt corelate cu planul de actiune (1 pct.)

- ordinea activitătilor este logică (1 pct.)

- este posibilă realizarea activitătilor incluse în graficul prevăzut (2 pct.)

 

 

 

Detalierea cheltuielilor si necesitatea lor:

de la 1 la 5

2

10

- cheltuielile sunt justificate prin planul de actiune (2 pct.)

- bugetul proiectului este bine întocmit (1 pct.)

- estimarea cheltuielilor aferente fiecărei activităti este realistă (2 pct.)

 

 

 

Implicarea partenerilor:

de la 1 la 5

2

10

- există partener/parteneri (1 pct.)

- partenerul are experientă relevantă în domeniul vizat în proiect (1 pct.)

- este definit clar rolul fiecărui partener pe întreaga durată de implementare a proiectului (1 pct.)

- fiecare partener îsi păstrează rolul după realizarea proiectului (1 pct.)

- resursele puse la dispozitie de partener (1 pct.)

 

 

 

Capacitatea de realizare a proiectului (experientă, resurse):

de la 1 la 5

2

10

- experienta solicitantului în domeniu (1 pct.)

- are personal cu expertiză/experientă în derularea activitătilor din proiect (2 pct.)

- există dotarea materială necesară derulării proiectului (1 pct.)

- existenta si dimensiunea resurselor financiare necesare proiectului (1 pct.)

 

 

 

 

 

TOTAL:

100

 

 

            Modul de punctare:

            Fiecare criteriu va fi apreciat cu o notă între 1 si 5.

            Această notă se multiplică cu coeficientul de importantă.

            În cazul în care diferenta de punctare la nota finală între evaluatori este mai mare de 20 de puncte, urmează o mediere la care participă presedintele Comisiei de evaluare, în care evaluatorii îsi prezintă argumentele si cad de acord asupra punctajului.

            Nota finală va fi calculată prin însumarea punctajelor tuturor criteriilor.

            Comisia de evaluare va stabili ponderea minimă de îndeplinire a cerintelor de la care un proiect poate fi finantat.

            MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

            Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, sectorul 1, Bucuresti, România

            SUBPROGRAMUL “INVESTITII ÎN SERVICII SOCIALE”

 

FORMULAR DE “CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABILĂ”

(doar pentru uz intern)

I. PROIECTUL

1. Descriere

1.1. Titlu

1.2. Localizare

Regiune de dezvoltare, judet, localitate

1.3. Suma solicitată de la Ministerul Dezvoltării si Prognozei lei % din costul total al proiectului

Dosar nr.

Numele solicitantului:

1.4. Rezumat

Maximum 10 rânduri [se includ informatii despre: a) scopul proiectului; b) grupurile-tintă; c) activitătile principale]

1.5. Obiective

Maximum 1 pagină. Descrieti obiectivele proiectului.

1.6. Justificare

Maximum 7 pagini. Furnizati următoarele informatii:

a) identificarea necesitătilor percepute în regiune/zonă;

b) lista grupurilor-tintă si estimarea anticipată a numărului beneficiarilor directi si indirecti;

c) motivele alegerii grupurilor-tintă si a activitătilor;

d) relevanta proiectului pentru grupurile-tintă;

e) relevanta proiectului pentru obiectivele programului.

 

NOTĂ: Grupurile-tintă vor face parte din categoria grupurilor vulnerabile prezentate în Procedurile privind implementarea programului. Dacă la identificarea grupului-tintă si a necesitătilor acestuia au stat la bază studii/analize, se vor anexa la cerere.

1.7. Descrierea detaliată a activitătilor

Maximum 9 pagini. Cuprinde titlul, descrierea detaliată a fiecărei activităti. În acest sens descrierea detaliată a activitătilor nu trebuie confundată cu planul de actiune (a se vedea sectiunea1.8).

1.8. Durata si planul de actiune

Durata proiectului va fi de ... luni (nu va depăsi 12 luni de la semnarea contractului).

NOTĂ: Planul de actiune orientativ nu trebuie să mentioneze date actuale, dar trebuie să înceapă cu “luna 1”, “luna 2” etc. Solicitantii sunt sfătuiti să prevadă o marjă de sigurantă în planul de actiune propus. Planul de actiune nu trebuie să contină descrieri detaliate ale activitătilor, ci doar denumirea lor (vă rugăm să verificati dacă denumirea lor este aceeasi cu cea mentionată în sectiunea 1.7).

Planul de actiune trebuie să fie suficient de detaliat pentru a furniza informatii cu privire la pregătirea si implementarea fiecărei activităti mentionate în proiect. Planul de actiune trebuie prezentat conform următorului model:

 

Activitatea

Localizarea

Organismul de implementare

(exemplu)

 

(exemplu)

Luna 1

Pregătirea activitătii 1

Solicitant

 

Pregătirea activitătii 2

Partener 1

Luna 2

Punerea în aplicare a activitătii 1

 

 

Pregătirea activitătii 3

...

 

Luna 12

Implementarea activitătii n

 

 

ATENTIE! Finalizarea proiectului va corespunde cu data punerii în functiune si nu poate depăsi data de 31 decembrie 2004.

2. Rezultate asteptate

2.1. Impactul estimat asupra grupurilor-tintă

Maximum 2 pagini. Includeti informatii despre:

a) cum va îmbunătăti proiectul situatia grupurilor-tintă;

b) cum va îmbunătăti proiectul capacitătile tehnice si manageriale ale institutiei care prestează servicii sociale.

2.2. Rezultate

Maximum 1 pagină. Descrierea va fi precisă si va cuantifica rezultatele. Va fi prezentată lista indicatorilor generali si specifici, cu specificarea valorii si a datei realizării în vederea monitorizării.

2.3. Efecte multiplicatoare

Maximum 1 pagină. Descrierea posibilitătilor de extindere a rezultatelor proiectului

2.4. Durabilitate

Maximum 3 pagini. Vor fi prezentate următoarele aspecte ale durabilitătii:

a) durabilitatea financiară (se prezintă un plan prin care se urmăreste mentinerea în functiune pe termen lung a obiectivelor realizate prin proiect si sunt descrise sursele financiare identificate pentru întretinerea si acoperirea cheltuielilor curente, după terminarea finantării nerambursabile);

b) durabilitatea implicării partenerilor (Parteneriatul îsi va continua activitătile după finalizarea prezentului proiect?).

3. Bugetul proiectului

Bugetul se elaborează detaliat, structurat pe capitole si subcapitole de cheltuieli pentru întreaga durată a proiectului. În cadrul fiecărui capitol/subcapitol se înscriu:

a) cheltuieli aferente constructiei de imobile;

b) cheltuieli aferente reabilitării, renovării si modernizării clădirilor;

c) cheltuieli pentru extinderea clădirilor;

d) cheltuieli pentru dotarea cu bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar specifice activitătilor proiectate.

NOTĂ: Bugetul trebuie prezentat în conformitate cu anexa A la prezenta cerere.

4. Surse de finantare preconizate

Furnizati informatii cu privire la sursele de finantare preconizate pentru proiect.

II. SOLICITANTUL

1. Identitate

Denumirea legală completă:

Codul fiscal:

Adresa:

Reprezentant:

Responsabil de proiect:

Telefon:

Fax:

Adresă e-mail:

Website:

2. Detalii despre trezorerie

Numele titularului contului:

Cont curent nr.:

Adresa trezoreriei:

Numele persoanei/persoanelor cu drept de semnătură:

Functia/Functiile persoanei/persoanelor cu drept de semnătură:

3. Descrierea solicitantului (maximum 1 pagină)

4. Capacitatea de management si de implementare a proiectelor

4.1. Experienta în derularea unor proiecte similare

Maximum 1 pagină pentru fiecare proiect. Descrierea detaliată a proiectelor derulate de institutia dumneavoastră în ultimii 5 ani, în domeniile acoperite de acest program, mentionând pentru fiecare proiect:

a) localizarea proiectului;

b) descrierea proiectului;

c) costul proiectului (valoarea eligibilă si a ajutorului financiar nerambursabil);

d) lucrări/produse/servicii achizitionate;

e) rezultatele proiectului;

f) rolul implicării în proiect;

g) sponsorii proiectului (nume, adresă si e-mail, telefon, suma cu care au contribuit).

4.2. Resurse

Maximum 3 pagini. Descrierea detaliată a surselor aflate la dispozitia institutiei dumneavoastră, incluzând:

a) valoarea investitiilor în domeniul serviciilor sociale prevăzute în bugetul local pentru anul 2003;

b) cheltuielile efectuate în domeniul serviciilor sociale în ultimii 2 ani;

c) descrierea detaliată a compartimentului pentru servicii publice de asistentă socială si gradul de implicare a acestuia în proiect;

d) dotarea materială necesară derulării proiectului;

e) alte resurse relevante.

5. Alte ajutoare financiare primite pentru implementarea unor proiecte care au obiective asemănătoare

Se completează pentru fiecare ajutor de care a beneficiat:

a)

Programul:

Finantatorul:

Titlul proiectului:

Suma:

Felul ajutorului (nerambursabil/împrumut):

Anul primirii:

Alte informatii relevante:

b)

Programul:

Finantatorul:

Titlul proiectului:

Suma:

Felul ajutorului (nerambursabil/împrumut):

Anul primirii:

Alte informatii relevante:

c) ...

III. PARTENERI AI SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ LA PROIECT

1. Descrierea partenerilor

Această sectiune trebuie completată pentru fiecare organizatie partener. Puteti completa tabelul (dacă este cazul) cu “Partener 3” etc., pentru a prezenta mai multi parteneri.

Partener 1 Partener 2

Denumirea legală completă (numele organizatiei):

Nationalitate:

Statut juridic:

Număr de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor/cod unic de înregistrare:

Adresa oficială:

Reprezentant:

Telefon:

Fax:

Adresă e-mail:

Număr de angajati

(permanenti si temporari):

Experientă în domeniul abordat în proiect:

Istoricul cooperării cu solicitantul:

Rolul si implicarea în pregătirea proiectului propus:

Rolul si implicarea în punerea în aplicare a proiectului propus:

2. Contractul de parteneriat:

- parteneriat - cooperarea dintre diferite institutii publice centrale sau locale si asociatii si/sau fundatii, cu scopul de a realiza obiectivele programului;

- contract de parteneriat - actul juridic care statuează drepturile si obligatiile autoritătii publice si ale asociatiilor/fundatiilor pentru întreaga perioadă de functionare a parteneriatului, acoperind una sau mai multe dintre etapele de pregătire, finantare, realizare si/sau exploatare a proiectului.

IMPORTANT: Acesta se va anexa la cerere.

IV. DECLARATIA SOLICITANTULUI

Declar pe propria răspundere că informatia furnizată în această cerere si orice altă informatie furnizată ca suport pentru această cerere sunt complete si corecte.

Declar că ajutorul financiar nerambursabil solicitat, dacă va fi acordat, va fi utilizat în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de finantare.

Înteleg că neîndeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor informatii va duce în mod automat la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca ajutor financiar nerambursabil în cadrul acestui program, dacă acesta a fost acordat.

Am înteles că, dacă prezenta cerere nu este completă în toate detaliile relevante si sub toate aspectele, ea va fi respinsă.

Semnătura:

Nume:

Functie:

Data:

Documente care se anexează la cerere:

Pentru solicitanti:

1. copie de pe bilantul contabil la data de 31 decembrie 2002;

2. copie de pe hotărârea consiliului local/judetean privind aprobarea cofinantării proiectului;

3. CV-ul managerului de proiect si al persoanelor responsabile cu realizarea activitătilor-cheie din proiect;

4. copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a solicitantului;

5. declaratie de atestare fiscală, în original, eliberată de administratia financiară, care să stipuleze că solicitantul nu are datorii fiscale la sfârsitul celei mai recente perioade de raportare (31 decembrie 2002);

6. certificat emis de casa judeteană de pensii, din care să rezulte că solicitantul nu are obligatii restante la plata către bugetul asigurărilor sociale de stat, la sfârsitul celei mai recente perioade de raportare (31 decembrie 2002);

7. certificat emis de casa de asigurări de sănătate judeteană, din care să rezulte că solicitantul nu are obligatii restante la plata către fondul asigurărilor de sănătate, la sfârsitul celei mai recente perioade de raportare (31 decembrie 2002);

8. schema de organizare a solicitantului.

Pentru parteneri:

1. copie de pe contractul de parteneriat;

2. copie de pe raportul de activitate pe anul 2002, care să cuprindă elemente economice si financiare;

3. CV-ul persoanelor responsabile cu realizarea activitătilor-cheie din proiect;

4. declaratie pe propria răspundere că îndeplinesc conditiile de eligibilitate prevăzute la pct. 5.2 din proceduri.

 

ANEXA A*)

la cerere

 

BUGETUL PROIECTULUI

Pagina a 2-a