MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 179         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 martie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

58. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

 

92. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

 

62. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului

 

103. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului

 

65. - Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal

 

106. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal

 

74. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

117. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

259. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare

 

267. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

286. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.433/2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 iulie 1997, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Consiliul Economic si Social este institutie publică de interes national, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului social la nivel national dintre patronat, sindicate si Guvern si a climatului de stabilitate si pace socială.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Consiliul Economic si Social are rol consultativ în stabilirea strategiilor si politicilor economice si sociale, în aplanarea stărilor conflictuale la nivel de ramură sau la nivel national apărute între partenerii sociali, precum si în realizarea, promovarea si dezvoltarea dialogului social si a solidaritătii sociale.”

3. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Consiliul Economic si Social este consultat obligatoriu de către initiatorii proiectelor de acte normative si ai proiectelor de programe si strategii nematerializate în proiecte de acte normative, din domeniul său de competentă. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative si la proiectele de programe si strategii.

(2) Consiliul Economic si Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publică ori de patronatele si sindicatele reprezentative asupra unor stări de fapt, evolutii sau evenimente economico-sociale de interes national. În urma acestor sesizări Consiliul Economic si Social emite puncte de vedere si recomandări.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Consiliul Economic si Social analizează situatia economică si socială a tării si face propuneri Guvernului si Parlamentului, în conditiile prevăzute de lege, privind:

a) restructurarea si dezvoltarea economiei nationale;

b) privatizarea, functionarea si cresterea competitivitătii agentilor economici;

c) relatiile de muncă si politica salarială;

d) protectia socială si ocrotirea sănătătii;

e) învătământul, cercetarea si cultura;

f) politicile monetare, financiare, fiscale si de venituri.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Pentru îndeplinirea rolului consultativ în solutionarea problemelor prevăzute la art. 5 Consiliul Economic si Social are următoarele atributii principale:

a) analizează si avizează proiectele de hotărâri si de ordonante ale Guvernului si proiectele de lege ce urmează a fi prezentate spre adoptare Parlamentului;

b) analizează si avizează proiectele de programe si strategii nematerializate în proiecte de acte normative, înainte de adoptarea lor;

c) semnalează Guvernului sau Parlamentului aparitia unor fenomene economice si sociale care impun elaborarea unor noi acte normative;

d) analizează cauzele stărilor conflictuale apărute la nivel national sau de ramură si face propuneri de rezolvare a acestora în interes national;

e) elaborează, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie initiativă, analize si studii privind realitătile economice si sociale;

f) elaborează si sustine implementarea de strategii, programe, metodologii si standarde în domeniul dialogului social;

g) urmăreste îndeplinirea obligatiilor ce decurg din Conventia nr. 144/1976 a Organizatiei Internationale a Muncii privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internationale ale muncii, adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificată de România prin Legea nr. 96/1992.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Initiatorii proiectelor de acte normative si de programe si strategii nationale sau sectoriale care privesc domeniile prevăzute la art. 5 au obligatia de a solicita pentru acestea avizul consultativ al Consiliului Economic si Social.

(2) Avizul prevăzut la alin. (1) va însoti obligatoriu proiectul de act normativ, de program sau strategie până la adoptare.”

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) În îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 7 Consiliul Economic si Social are obligatia de a analiza proiectele de acte normative, de programe si strategii primite si de a transmite avizul său, după cum urmează: 

a) în termen de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de hotărâri si de ordonante ale Guvernului sau, după caz, de legi ordinare;

b) în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de legi organice si în cazul proiectelor de programe si strategii nematerializate în acte normative.

(2) Depăsirea termenelor prevăzute la alin. (1) dă dreptul initiatorului să adopte strategiile si programele nematerializate în proiecte de acte normative si să transmită proiectele de acte normative spre adoptare fără avizul Consiliului Economic si Social, cu mentionarea acestei situatii.”

8. Articolele 9 si 10 se abrogă.

9. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Consiliul Economic si Social este compus dintr-un număr de 27 de membri care constituie plenul Consiliului Economic si Social, numiti de partenerii sociali, după cum urmează:

a) 9 membri numiti, de comun acord, de confederatiile patronale reprezentative la nivel national;

b) 9 membri numiti, de comun acord, de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;

c) 9 membri numiti de Guvern.”

10. După alineatul (1) al articolului 13 se introduc alineatele (11)-(15) cu următorul cuprins:

“(11) Repartizarea locurilor între confederatiile patronale reprezentative la nivel national se realizează de comun acord, înainte de nominalizarea reprezentantilor acestora în cadrul Consiliului Economic si Social.

(12) Repartizarea locurilor între confederatiile sindicale reprezentative la nivel national se realizează de comun acord, înainte de nominalizarea reprezentantilor acestora în cadrul Consiliului Economic si Social.

(13) Fiecare confederatie patronală si sindicală reprezentativă la nivel national care detine unul sau mai multe locuri în Consiliul Economic si Social nominalizează persoana sau persoanele, după caz, care urmează să reprezinte confederatia în cadrul Consiliului Economic si Social.

(14) Guvernul poate hotărî înlocuirea a câte unui membru care reprezintă Guvernul cu câte un reprezentant al altor asociatii profesionale, organizatii neguvernamentale si altor asemenea organizatii ale societătii civile.

(15) Procedura de înlocuire a membrilor Consiliului Economic si Social numiti de Guvern se stabileste prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social.”

11. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(2) Sunt reprezentative la nivel national confederatiile nationale sindicale si patronale care au dobândit această calitate potrivit legislatiei în vigoare.”

12. Litera d) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

“d) nu au antecedente penale.”

13. Litera d) a alineatului (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“d) în situatia în care plenul Consiliului Economic si Social sau, după caz, confederatia patronală, confederatia sindicală sau Guvernul, care l-a numit, cere revocarea sa;”

14. După litera e) a alineatului (1) al articolului 18 se introduce litera f) cu următorul cuprins:

“f) în situatia în care confederatia patronală sau confederatia sindicală care l-a nominalizat îsi pierde calitatea de organizatie reprezentativă la nivel national.”

15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - În situatiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-e) confederatia patronală, confederatia sindicală sau Guvernul, după caz, va numi un nou membru, numire care va fi transmisă spre validare potrivit art. 16.”

16. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(2) Comisiile de specialitate permanente sunt, în principal, următoarele:

a) Comisia pentru restructurarea si dezvoltarea economiei nationale;

b) Comisia pentru privatizarea, functionarea si cresterea competitivitătii agentilor economici;

c) Comisia pentru relatiile de muncă si politica salarială;

d) Comisia pentru protectia socială si ocrotirea sănătătii;

e) Comisia pentru învătământ, cercetare si cultură;

f) Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale si de venituri.”

17. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Numărul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic si Social este de minimum 9 persoane, repartizati în mod egal între partenerii sociali reprezentati.”

18. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Functionarea Consiliului Economic si Social este asigurată de:

a) plen;

b) biroul executiv;

c) presedinte si vicepresedinti;

d) secretarul general.”

19. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Plenul asigură conducerea generală a Consililului Economic si Social si are următoarele atributii principale:

a) alege, la propunerea partenerilor sociali, presedintele si îl propune spre validare Parlamentului;

b) îi alege, la propunerea partenerilor sociali, pe cei 2 vicepresedinti si pe membrii biroului executiv;

c) adoptă regulamentul de organizare si functionare;

d) stabileste componenta comisiilor de specialitate permanente;

e) aprobă proiectul propriu al bugetului de venituri si cheltuieli, precum si raportul privind executia bugetară;

f) adoptă propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate;

g) avizează proiecte de acte normative si proiecte de programe si strategii;

h) numeste secretarul general al Consiliului Economic si Social.”

20. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care nu se realizează consensul, hotărârile se adoptă prin vot, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor Consiliului Economic si Social prezenti.”

21. După alineatul (1) al articolului 28 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Functiile de presedinte, respectiv vicepresedinte, sunt asigurate prin rotatie de fiecare partener social. Pentru functia de presedinte rotatia se va efectua cu respectarea duratei fiecărui mandat.”

22. Alineatul (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Presedintele Consiliului Economic si Social este validat de Parlament, pe o perioadă de 4 ani, la propunerea plenului Consiliului Economic si Social, adoptată cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor.”

23. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Presedintele Consiliului Economic si Social reprezintă consiliul în relatiile cu tertii, potrivit hotărârilor luate în plen sau în biroul executiv.”

24. Literele b) si c) ale alineatului (1) al articolului 35 vor avea următorul cuprins:

“b) salariile angajatilor Secretariatului tehnic al Consiliului Economic si Social, stabilite pe baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001;

c) indemnizatiile pentru cei 27 de membri ai Consiliului Economic si Social si pentru 54 de membri ai comisiilor de specialitate permanente, care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic si Social;”

25. După litera d) a alineatului (1) al articolului 35 se introduce litera e) cu următorul cuprins:

“e) contributiile datorate de angajator asupra sumelor reprezentând salarii si indemnizatii plătite persoanelor prevăzute la lit. b) si c), conform reglementărilor în domeniu.”

26. Alineatul (2) al articolului 35 se abrogă.

27. La articolul 36 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Angajatii Secretariatului tehnic al Consiliului Economic si Social nu au statut de functionari publici.”

28. La capitolul VI - Dispozitii finale, articolele 40, 41 si 42 se abrogă.

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I pct. 24, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

Art. III. - Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 iulie 1997, cu completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 februarie 2003.

Nr. 58.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 92.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 27 noiembrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 martie 2003.

Nr. 62.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea

Agentiei Nationale a Medicamentului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2003.

Nr. 103.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prevederile prezentului statut se aplică personalului vamal din sistemul institutional al autoritătii vamale.

Personalul vamal are calitatea de functionar public.”

2. Alineatul (2) al articolului 41 se abrogă.

3. Alineatul (3) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

“(3) Prevederile art. 12 alin. (1) se aplică numai în cazul functiilor de conducere de director, director adjunct, sef serviciu si sef birou.”

4. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

“Art. 79. - Personalul vamal poate fi avansat în categorie, grad, clasă si treaptă, potrivit reglementărilor aplicabile în sectorul bugetar.”

5. După articolul 118 se introduce un articol nou, articolul 119, cu următorul cuprins:

“Art. 119. - Până la data de 1 mai 2003 Directia Generală a Vămilor împreună cu Agentia Natională a Functionarilor Publici vor proceda la adaptarea prevederilor prezentei ordonante cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 martie 2003.

Nr. 65.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2003.

Nr. 106.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 132 din 10 octombrie 2002 pentru punerea în aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 23 octombrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Termenul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2003, în vederea modificării si completării.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Până la data prevăzută la art. 1 salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la agentii economici din industria de apărare a căror activitate este întreruptă temporar din lipsă de comenzi sau contracte vor desfăsura activităti de întretinere, conservare, reparatii, pază, activităti administrative si alte activităti specifice. Sumele necesare pentru plata drepturilor salariale se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Industriei si Resurselor pe anul 2002.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 12 martie 2003.

Nr. 74.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2002 pentru

punerea în aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 martie 2003.

Nr. 117.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 6 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată, precum si al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru recuperarea creantelor statului si diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, cu defalcarea pe trimestre, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Bancare,

Mircea Ursache

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 259.

 

ANEXĂ*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale si principalele atributii

 

Art. 1. - (1) Ministerul Finantelor Publice se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia si programul Guvernului în domeniul

finantelor publice.

(2) Ministerul Finantelor Publice este minister cu rol de sinteză si are personalitate juridică.

(3) Sediul Ministerului Finantelor Publice este în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. - (1) Ministerul Finantelor Publice contribuie în mod eficient, transparent si orientat la elaborarea si implementarea strategiei si a programului Guvernului în domeniul finantelor publice, în exercitarea administrării generale a finantelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare si valutare în concordantă cu cerintele economiei de piată si pentru stimularea initiativei agentilor economici.

(2) Ministerul Finantelor Publice asigură, prin redistribuirea veniturilor, desfăsurarea activitătilor din domenii de interes public, cum este cel social, cel economic, cel al apărării nationale si ordinii publice. Prin atributiile încredintate si prin structura sa Ministerul Finantelor Publice îndeplineste următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul finantelor publice;

b) de reglementare si sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate;

c) de elaborare si implementare a politicii bugetare si a politicii fiscale a Guvernului;

d) de corelare a politicilor fiscale si bugetare cu celelalte politici economico-sociale;

e) de administrare a veniturilor statului;

f) de administrare a datoriei publice;

g) de exercitare a controlului financiar public intern;

h) de asigurare a evidentei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;

i) de elaborare si supraveghere a cadrului legal în domeniul contabilitătii;

j) de reprezentare, prin care se asigură în numele statului român si al Guvernului României reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

k) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare si respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum si al functionării institutiilor care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.

(3) Ministerul Finantelor Publice urmăreste, pe termen mediu, îndeplinirea măsurilor necesare în vederea realizării cerintelor de aderare la Uniunea Europeană.

(4) Principiile care stau la baza activitătii Ministerului Finantelor Publice sunt:

a) coerenta, stabilitatea si predictibilitatea cadrului macroeconomic;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;

c) întărirea autoritătii institutiei;

d) perfectionarea managementului fondurilor publice;

e) transparenta activitătii în toate domeniile de activitate;

f) satisfacerea asteptărilor partenerilor sociali;

g) asigurarea unui mediu de afaceri concurential si predictibil.

Art. 3. - (1) În realizarea obiectului său de activitate stabilit de legislatia în vigoare Ministerul Finantelor Publice are, în principal, următoarele atributii:

1. propune strategii de dezvoltare pe termen lung si solutii de reformă în domeniul finantelor publice;

2. elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale si raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare;

3. stabileste echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a rectificării acestuia;

4. stabileste metodologii pentru elaborarea proiectului bugetului de stat, a proiectelor bugetelor fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale;

5. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, si prezintă Guvernului informări, cu propuneri de îmbunătătire;

6. urmăreste executia operativă a bugetului general consolidat; stabileste măsurile necesare pentru încasarea veniturilor si limitarea cheltuielilor în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;

7. elaborează si aprobă clasificatia indicatorilor privind finantele publice;

8. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, al legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, precum si proiectul legii de rectificare a acestuia;

9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator principal de credite în cadrul fiecărui exercitiu bugetar;

10. monitorizează cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat si în bugetul asigurărilor pentru somaj;

11. aprobă, prin delegare de competente, modificări în fisele de investitii anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;

12. aprobă repartizarea pe trimestre a veniturilor si a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si în bugetele fondurilor speciale;

13. avizează proiectele de acte normative care generează sporuri de cheltuieli sau modificări de venituri ale statului si care au influente asupra echilibrului bugetar;

14. analizează, fundamentează, propune cadrul legislativ si stabileste măsuri privind împrumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar si refinantării datoriei publice sau pentru actiuni si lucrări de interes public; administrează datoria publică, urmăreste rambursarea acesteia si achitarea dobânzilor aferente, în conditiile legii;

15. reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse, la propunerea ordonatorilor principali de credite;

16. avizează bugetele celorlate sisteme autonome de asigurări sociale;

17. elaborează metodologia de aplicare a criteriilor pentru selectarea si prioritizarea obiectivelor din componenta programelor de investitii publice;

18. verifică modalitatea în care ordonatorii principali de credite au reevaluat portofoliul de proiecte si au respectat criteriile pentru selectarea si prioritizarea proiectelor de investitii;

19. analizează respectarea încadrării în limitele de cheltuieli de capital a proiectelor anuale de buget si a esalonării angajamentelor legale în functie de durata de realizare a investitiilor;

20. organizează sistemul de monitorizare a programelor de investitii publice si elaborează rapoarte anuale privind stadiul realizării investitiilor;

21. coordonează cadrul general referitor la efectuarea achizitiilor publice si asigură transpunerea acquisului comunitar si îndrumarea metodologică unitară în acest domeniu;

22. elaborează si actualizează metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publică;

23. stabileste modul de organizare si functionare a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizitie publică, precum si sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;

24. analizează documentatiile tehnico-economice si emite acordul pentru realizarea obiectivelor noi de investitii, finantate partial sau integral de la bugetul de stat, de la bugetele fondurilor speciale si din credite externe;

25. avizează programe de investitii publice anuale si multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;

26. administrează contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Natională a României, scop în care încheie conventii cu aceasta;

27. stabileste sistemul de organizare si functionare a trezoreriei statului în vederea asigurării efectuării operatiunilor de încasări si plăti pentru sectorul public;

28. elaborează si administrează bugetul de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului;

29. colaborează cu Banca Natională a României la elaborarea balantei de plăti externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementărilor din domeniul monetar si valutar si informează semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de solutii în acoperirea deficitului sau utilizării excedentului din contul curent al balantei de plăti externe;

30. contractează si garantează împrumuturi de stat de pe piata financiară internă si externă, în scopul si în limitele competentelor stabilite de lege;

31. asigură punerea în circulatie prin Banca Natională a României, pe bază de conventie, a unor instrumente financiare specifice;

32. elaborează lucrările privind contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum si conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si proiectele de legi referitoare la aceste conturi de executie, pe care le prezintă spre însusire Guvernului, în vederea transmiterii spre aprobare Parlamentului;

33. elaborează sau avizează proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor si normativelor de cheltuieli si acordarea unor drepturi personalului din institutiile publice;

34. colaborează cu alte autorităti publice în procesul elaborării de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;

35. elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe si indirecte, urmăreste perfectionarea asezării acestora si armonizarea legislativă în acest domeniu;

36. elaborează, pe baza modelului-cadru al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (O.E.C.D.), proiectul românesc de conventie pentru evitarea dublei impuneri si urmăreste actualizarea acestuia în concordantă cu recomandările adoptate de O.E.C.D.;

37. negociază, pregăteste parafarea, semnarea si ratificarea conventiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;

38. elaborează strategii, studii comparative, priorităti si proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul conventiilor pentru evitarea dublei impuneri;

39. urmăreste realizarea unui management eficient si coerent al sistemului fiscal românesc, având ca scop elaborarea si mentinerea unui sistem fiscal unitar, stabil si armonizat în strânsă concordantă cu indicatorii macroeconomici din Strategia de dezvoltare economică a Guvernului;

40. elaborează proiecte de acte normative în domeniul contabilitătii financiare si de gestiune si urmăreste perfectionarea acestuia în corelatie cu normele europene în domeniu;

41. urmăreste organizarea administratiei fiscale si aplicarea uniformă si eficientă a sistemului fiscal;

42. elaborează proiecte de acte normative cu privire la colectarea veniturilor bugetare, procedurile de control fiscal, achizitiile publice, combaterea si sanctionarea evaziunii fiscale, atribuirea codului fiscal si relatiile dintre contribuabili si administratia fiscală;

43. urmăreste exercitarea de către administratia fiscală,

cu profesionalism si integritate, a prerogativelor stabilite prin lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;

44. urmăreste încurajarea conformării voluntare de către administratia fiscală, prin oferirea de servicii de calitate contribuabililor, facilitându-le acestora îndeplinirea obligatiilor fiscale;

45. exercită prin organele sale de specialitate controlul utilizării creditelor bugetare de către institutiile publice; controlează, în conditiile legii, activitatea financiară a agentilor economici, urmărind stabilirea corectă si îndeplinirea integrală si la termen a obligatiilor financiare si fiscale fată de stat;

46. exercită prin organele sale de specialitate controlul operativ si inopinat în legătură cu aplicarea si cu respectarea legislatiei fiscale si vamale;

47. elaborează proceduri de control fiscal; coordonează, îndrumă si verifică modul de respectare a procedurilor de control fiscal si a legislatiei fiscale de către întregul aparat de control fiscal;

48. efectuează investigatii si anchete fiscale;

49. actionează prin mijloace specifice pentru combaterea evaziunii fiscale si a coruptiei;

50. elaborează politica vamală în concordantă cu cadrul legislativ existent;

51. asigură administrarea monopolului de stat, în conditiile legii;

52. reglementează controlul financiar preventiv si exercită controlul financiar preventiv delegat în scopul constituirii si utilizării legale si eficiente a fondurilor publice;

53. îndrumă metodologic, organizează activitatea de instruire si pregătire profesională în domeniul auditului intern;

54. realizează activităti de control operativ la institutii publice si solutionează contestatiile depuse de acestea

55. exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internationale cu caracter financiar;

56. coordonează, negociază si încheie acorduri internationale în numele statului, în domeniul relatiilor financiare si valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;

57. reprezintă statul, ca subiect de drepturi si obligatii, în fata organelor de justitie, precum si în orice alte situatii în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabileste în acest scop un alt organ;

58. asigură legătura cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social, sindicatele, patronatele si alti exponenti ai societătii civile, în problemele specifice activitătii sale;

59. asigură un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc si în conformitate cu principiile si standardele europene, în vederea asigurării eficientei activitătii si stabilitătii sociale, si sustine în Parlament proiectele de acte normative pe care le initiază;

60. solutionează, în conformitate cu prevederile legale, plângerile, contestatiile si petitiile persoanelor fizice si juridice;

61. elaborează, implementează si dezvoltă sistemul informatic în domeniul finantelor publice;

62. asigură, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum si a formularelor si imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală si financiar-contabilă;

63. elaborează, monitorizează si implementează sistemul de comunicare internă si externă si al cadrului comunicational în scopul sustinerii activitătii sale;

64. asigură prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesională un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, în scopul creării unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente;

65. editează materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoasterii sale de către personalul propriu si de către contribuabili;

66. asigură elaborarea, tipărirea si difuzarea publicatiei “Revista Finante Publice si Contabilitate”, prin finantare din fonduri proprii, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Finantelor Publice a unei activităti finantate integral din venituri proprii;

67. exercită atributiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activitătii companiilor nationale aflate sub autoritatea sa;

68. gestionează asistenta financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană potrivit prevederilor memorandumurilor de întelegere, memorandumurilor si acordurilor de finantare semnate de Guvernul României si de Comisia Europeană;

69. asigură fundamentarea, coordonarea si realizarea activitătilor specifice procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană pe domeniile din competenta si responsabilitatea sa;

70. elaborează strategia si cadrul normativ general, coordonează si evaluează activitatea de audit public intern la nivel national, efectuează misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale si exercită activităti de audit public intern la nivelul aparatului propriu;

71. efectuează inspectii privind abaterile de la legalitate si regularitate, atât la nivelul aparatul propriu, cât si la nivelul celorlalte institutii publice.

(2) Ministerul Finantelor Publice îndeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.

Art. 4. - În exercitarea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile publice locale si cu alte organisme.

Art. 5. - În îndeplinirea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice este autorizat:

1. să dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

2. să ia măsuri pentru aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege în competenta sa;

3. să aprobe înlesniri, restituiri, compensări si amânări la plata impozitelor, taxelor si a altor vărsăminte obligatorii la bugetul de stat, precum si repunerea în termen a cererilor si a contestatiilor, în conditiile legii, si să informeze periodic Guvernul;

4. să aplice, prin organele abilitate, modalitătile de executare silită si măsurile asigurătorii, în conditiile legii, pentru recuperarea creantelor bugetare;

5. să încheie protocoale de schimb de informatii, documente si de colaborare cu ministere, institutii publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;

6. să refuze cererile de finantare de la bugetul de stat, de suplimentare si de virare a creditelor bugetare, în cazurile în care acestea nu îndeplinesc conditiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare;

7. să retragă creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite;

8. să respingă situatii financiare contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc conditiile stabilite de normele în vigoare si să stabilească noi termene pentru refacerea si prezentarea acestora, cu aplicarea amenzilor prevăzute în dispozitiile legale în vigoare;

9. să stabilească orice alte măsuri în conditiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Ministerele, celelalte autorităti ale administratiei publice, institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia de a pune la dispozitie Ministerului Finantelor Publice, la cererea acestuia, datele si informatiile necesare în vederea realizării atributiilor sale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea Ministerului Finantelor Publice

 

Art. 7. - (1) Ministerul Finantelor Publice are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numărul posturilor de conducere.

(2) În cadrul structurii organizatorice a Directiei generale a politicilor si resurselor umane functionează Scoala de Finante Publice, la nivel de directie. Conducerea stiintifică si executivă, precum si atributiile acesteia sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.511, conform anexei nr. 1.

(4) În numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) nu sunt incluse posturile de demnitari si posturile aferente cabinetelor acestora, posturile aferente activitătii de control financiar si a Gărzii financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, se stabilesc separat prin ordin al ministrului finantelor publice, în conditiile legii.

(5) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu I se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

Art. 8. - (1) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice si din unitătile sale teritoriale se stabilesc prin fisa postului, în urma evaluării posturilor, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevăzute la alin. (1) si (2), se semnează de salariat si se aprobă în conditiile legii.

Art. 9. - (1) Pe lângă ministrul finantelor publice functionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.

(2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Colegiul ministerului se întruneste, la cererea si sub presedintia ministrului finantelor publice sau a reprezentantului desemnat de acesta, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducerea Ministerului Finantelor Publice

 

Art. 10. - (1) Conducerea Ministerului Finantelor Publice se exercită de către ministrul finantelor publice.

(2) Ministrul finantelor publice reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate. Prin ordin al ministrului finantelor publice unele atributii pot fi delegate si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate.

(3) Ministrul finantelor publice îndeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor.

(4) Ministrul finantelor publice îndeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.

(5) Ministrul finantelor publice conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(6) În exercitarea atributiilor sale ministrul finantelor publice emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(7) Ministrul finantelor publice îndeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.

(8) Ministrul finantelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat numiti prin decizii ale primului-ministru.

Art. 11. - (1) Secretarii de stat exercită atributiile delegate de ministrul finantelor publice. Răspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) În cazul în care ministrul finantelor publice, din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 12. - (1) Secretarul general al ministerului este functionar public de carieră, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în conditiile legii.

(2) Secretarul general îndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.

(3) Secretarul general al ministerului îndeplineste si alte atributii prevăzute în regulamentul de organizare si functionare al ministerului ori încredintate de ministru.

Art. 13. - Ministrul finantelor publice aprobă prin ordin, pentru aparatul propriu si pentru unitătile sale subordonate, criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare privind colectarea creantelor bugetare.

Art. 14. - (1) Unitătile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Repartizarea la nivel de judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, a numărului maxim de posturi de specialitate prevăzut la cap. I din anexa nr. 2, pentru unitătile subordonate, se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Structura organizatorică, normativele de personal si criteriile de constituire a compartimentelor unitătilor subordonate: Oficiul Concurentei, Directia Generală a Vămilor, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 15. - Conducătorii serviciilor publice descentralizate se numesc si se eliberează din functie de ministrul finantelor publice, cu avizul consultativ al prefectului.

Art. 16. - Ministerul Finantelor Publice are în dotare un parc auto necesar activitătii sale, în structura, cu numărul si consumul de carburanti prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 17. - (1) Prefecturile împreună cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzătoare pentru desfăsurarea activitătii unitătilor din teritoriu subordonate Ministerului Finantelor Publice.

(2) În localitătile în care unitătile teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice nu dispun de spatii corespunzătoare consiliile locale vor sprijini aceste unităti prin asigurarea, în conditiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii finale

 

Art. 18. - (1) Personalul din cadrul Ministerului Finantelor Publice care are calitatea de functionar public se bucură de toate drepturile si are obligatiile prevăzute în Legea nr. 188/1999.

(2) Salarizarea personalului Ministerului Finantelor Publice se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.

Art. 19. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 21. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 267.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Numărul maxim de posturi = 1.511

(exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a ministerului finantelor publice

 

ANEXA Nr. 2

UNITĂTILE

aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

I. Institutii publice si unităti finantate de la bugetul de stat

1. Oficiul Concurentei*) 400

2. Directia Generală a Vămilor si unitătile subordonate acesteia**) 4.600

3. Directiile generale ale finantelor publice judetene, în subordinea cărora functionează administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice orăsenesti si administratiile finantelor publice comunale; Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti, în subordinea căreia functionează administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov 26.664

II. Activităti care functionează pe lângă Ministerul Finantelor Publice

1. Tipărirea si difuzarea publicatiei “Revista Finante Publice si Contabilitate”***)

III. Companii nationale asupra cărora Ministerul Finantelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca actionar

1. Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

2. Compania Natională “Loteria Română” - S.A.


*) Este organizat si functionează potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 233/2001, si Hotărârii Guvernului nr. 277/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Concurentei în subordinea Ministerului Finantelor Publice.

**) Functionează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 170/2001 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vămilor.

***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Finantelor Publice a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

 

ANEXA Nr. 3

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI

 

Nr. crt.

Unitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat (bucăti)

Consumul maxim de carburant pentru

un autovehicul

(litri/lună)

0

1

2

3

4

1.

a) Aparatul propriu

 

 

 

 

- parc auto propriu -

autoturism

6

300

 

- parc auto comun -

autoturism

131)

300

 

 

- autovehicul pentru transport de marfă si de persoane

1

400

 

 

- autovehicul pentru transport de marfă

1

400

 

 

- autovehicul pentru transport de persoane(delegatii) 

1

450

 

b) Aparatul propriu pentru programe PHARE2)

- autoturism

2

450

 

 

- autoturism de teren

1

450

 

2. Directiile generale ale finantelor publice pentru judetene; Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti; Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov

- autoturism

- câte 3 fiecare D.G.F.P. si D.G.A.M.C.*)

300

 

 

- autoturism

- câte 1 pentru fiecare D.G.F.P. judeteană si 2 pentru D.G.F.P a municipiului Bucuresti

450

 

 

- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie

- câte 1 pentru fiecare D.G.F.P. judeteană si 2 pentru D.G.F.P. a municipiului Bucuresti

600

 

 

- autovehicul pentru transport de marfă

- câte 2 pentru fiecare D.G.F.P. Arad, Bihor, Constanta, Timis, respectiv a municipiului Bucuresti, si câte 1 pentru celelalte D.G.F.P.

400

3.

Administratiile finantelor publice municipale si orăsenesti din municipiile si orasele cu peste 50.000 de locuitori si din sectoarele municipiului Bucuresti

- autoturism

- câte 1 pentru fiecare unitate

300

 

 

- autoturism

- câte 1 pentru fiecare administratie a finantelor publice de sector

450

 

 

- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie

- câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie

600

 

 

- autovehicul pentru transport de marfă

- câte 1 pentru fiecare unitate

400

4.

Administratiile finantelor publice municipale si orăsenesti din municipii si orase, altele decât cele prevăzute la pct. 3

- autoturism

- câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie

450

 

- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie

 

- câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie

600

5.

Garda financiară

- autoturism

300

400


1) Cuprinde si un autoturism necesar în vederea extinderii activitătii de control si deservirii secretarului general, care implică numeroase deplasări impuse de natura muncii.

2) Autoturismele si consumul de carburanti se finantează din fondurile PHARE. Numărul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului finantelor publice, în functie de dotările rezultate din protocoalele si memorandumurile încheiate cu organismele internationale.

 

*) Directia generală a finantelor publice; Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov.

 

NOTĂ:

1. Directia generală a finantelor publice a judetului Tulcea are în dotare o salupă pentru control si activitate curentă.

2. Mijloacele de transport si consumul de carburanti pentru Directia Generală a Vămilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2001.

3. Nu se consideră depăsiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităti.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.433/2002

 

În temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.433/2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 13 noiembrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Sumele încasate în urma aplicării T.U.R.D.N. se constituie venit la dispozitia Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România» si vor fi utilizate, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, pentru finantarea lucrărilor de constructie, modernizare, întretinere si reparatie a drumurilor nationale, în regie proprie sau cu terti, inclusiv pentru plăti în numele autoritătii contractante, ca urmare a obligatiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor nationale si al autostrăzilor, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate în acest scop, inclusiv pentru garantarea emisiunilor de obligatiuni pe pietele nationale si internationale, după caz.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Cheltuielile legate de tipărirea rovinietelor autocolant se suportă de către Regia Autonomă «Administratia Natională a Drumurilor din România».”

3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Personalizarea rovinietei se realizează de către distribuitor prin marcarea cu un dispozitiv mecanic a zonelor prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 1, respectiv: masa totală maximă autorizată (M.T.M.A.), numărul de axe ale autovehiculului, încadrarea în clasa de emisii poluante, anul, luna, ziua de la care este valabilă si anul, luna, ziua expirării, în functie de tipul si durata de valabilitate declarate de plătitor pe propria răspundere.”

4. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Utilizatorii români pot achita T.U.R.D.N. la oficiile Companiei Nationale «Posta Română» - S.A., la statiile publice de distribuire a carburantilor auto ce apartin persoanelor juridice cu care Regia Autonomă «Administratia Natională a Drumurilor din România» a încheiat conventii de distribuire a rovinietelor, denumite în continuare prestatori, sau la agentiile de control si încasare ale Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România», amplasate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, denumite în continuare încasatori.”

5. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(2) Utilizatorii români pot achita T.U.R.D.N. integral sau esalonat, în două până la patru rate trimestriale. Achitarea esalonată a T.U.R.D.N. se poate efectua numai la oficiile Companiei Nationale «Posta Română» - S.A. Sumele esalonate vor fi achitate conform prevederilor art. 13. La eliberarea sau vizarea anuală de către «Autoritatea Rutieră Română» - A.R.R. a licentei de executie pentru vehicul utilizatorii români vor face dovada achitării T.U.R.D.N., în caz contrar nu se eliberează sau nu se vizează licenta de executie.”

6. Alineatul (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(3) Utilizatorii străini pot achita T.U.R.D.N. la agentiile de control si încasare ale Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România», amplasate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, sau la statiile publice de distribuire a carburantilor auto ce apartin persoanelor juridice cu care Regia Autonomă «Administratia Natională a Drumurilor din România» a încheiat conventii de distribuire a rovinietelor.”

7. Alineatul (7) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(7) Regia Autonomă «Administratia Natională a Drumurilor din România» va încheia cu Compania Natională «Posta Română» - S.A. si cu persoanele juridice ce dispun de statii publice de distribuire a carburantilor auto conventii privind încasarea T.U.R.D.N. si eliberarea rovinietelor, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.”

8. După alineatul (7) al articolului 10 se introduce alineatul (8) cu următorul cuprins:

“(8) Pentru acoperirea cheltuielilor generate de încasarea T.U.R.D.N. si vânzarea rovinietelor, în conventii se va prevedea o cotă procentuală din aceste încasări, negociată de către părti, pe baza căreia prestatorii vor deduce din încasări sumele datorate, cu titlul de comision, de către Regia Autonomă «Administratia Natională a Drumurilor din România», diferenta virându-se în contul regiei. Controlul asupra virării integrale si la termenele convenite a sumelor datorate de prestatori revine organelor abilitate ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România».”

9. Alineatul (8) al articolului 10 devine alineatul (9) si va avea următorul cuprins:

“(9) Conventiile vor fi avizate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”

10. Alineatul (9) al articolului 10 devine alineatul (10) si va avea următorul cuprins:

“(10) Conventiile vor prevedea obligativitatea dotării prestatorilor, pe cheltuiala acestora, cu tehnica de calcul necesară emiterii facturilor. Prin conventii se vor stabili: circuitul documentelor, modul de gestionare si verificare a emiterii rovinietei, încasarea T.U.R.D.N. si virarea decadală în contul Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România» a sumelor determinate potrivit alin. (8).”

11. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) La achitarea T.U.R.D.N. încasatorul sau, după caz, prestatorul va elibera utilizatorilor români rovinieta compostată corespunzător, factura aferentă, completată cu toate informatiile de personalizare prezentate la art. 8 alin. (1), inclusiv numărul de înmatriculare si de identificare ale autovehiculului, precum si contractul cu toate anexele, în cazul achitării T.U.R.D.N. în rate trimestriale.”

12. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(2) Valabilitatea rovinietei începe de la data precizată de plătitor si expiră după 12 luni calendaristice sau după fiecare perioadă aferentă achitării T.U.R.D.N. în 2-4 rate trimestriale.”

13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Plata T.U.R.D.N. se efectuează în lei, pe baza cursului de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării rovinietei.”

14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - În cazul în care utilizatorii străini vor solicita eliberarea rovinietei pentru durate de parcurs si stationare pe teritoriul României, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, încasatorul va elibera rovinieta sau rovinietele corespunzătoare acoperirii integrale a perioadei de parcurs si stationare în România, fără întrerupere.”

15. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(2) Gestionarea rovinietei si răspunderea pentru respectarea prevederilor conventiilor încheiate potrivit art. 10 alin. (7), (8), (9) si (10) revin încasatorilor sau prestatorilor.”

16. După alineatul (2) al articolului 20 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Regia Autonomă «Administratia Natională a Drumurilor din România» va pune, la cerere, la dispozitie prestatorilor definiti la art. 10 alin. (1) aplicatiile informatice, personalizate conform specificului activitătii, necesare asigurării unui cadru unitar de comercializare a rovinietelor si gestiune informatizată a rezultatelor financiare.

În cazul în care prestatorul se angajează să realizeze cu forte proprii sistemul informatic, baza de date va contine în mod obligatoriu minimum informatiile specificate, în scris, de către Regia Autonomă ÇAdministratia Natională a Drumurilor din RomâniaČ.”

17. Alineatul (3) al articolului 20 devine alineatul (4) si va avea următorul cuprins:

“(4) Numărul rovinietelor ce se vor distribui prestatorilor sau, după caz, încasatorilor de către Regia Autonomă «Administratia Natională a Drumurilor din România» se stabileste pe baza cererilor acestora si a estimărilor privind vânzările.”

18. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Fapta posesorilor de autovehicule sau a conducătorilor auto care utilizează reteaua de drumuri nationale din România fără să detină rovinieta valabilă, însotită de copia facturii corespunzătoare sau, după caz, de copia documentului-anexă la factura care atestă plata T.U.R.D.N., constituie contraventie.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 286.