MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 180         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 martie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 46 din 4 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată, si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea si functionarea Presedintiei României

 

Decizia nr. 72 din 18 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

275. - Hotărâre privind aprobarea Programului de actiuni si lucrări finantate din bugetul de stat în domeniul aviatiei civile pentru anul 2003

 

277. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 46

din 4 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată, si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea si functionarea Presedintiei României

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsoká Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 47/1994, republicată, si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea si functionarea Presedintiei României, exceptie ridicată de Toma Ioan Seghedi în Dosarul nr. 3.218/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 288/2002 Curtea Constitutională a respins, ca nefondată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 47/1994, republicată, si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2001, prin raportare la dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 iunie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 3.218/2001, Curtea Supremă de Justitie - Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 47/1994, republicată, si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea si functionarea Presedintiei României, exceptie ridicată de Toma Ioan Seghedi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate încalcă principiul neretroactivitătii legii, prevăzut de dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Curtea Supremă de Justitie - Sectia de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În esentă, se sustine, în argumentarea acestui punct de vedere, că art. II din ordonanta de urgentă criticată prevede expres că dispozitiile art. 41 din Legea nr. 47/1994 se aplică în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordonantei, astfel încât “problema retroactivitătii dispozitiilor legale criticate iese din discutie”.

Referitor la critica privind încălcarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, întrucât prevederile art. 41 din Legea nr. 47/1994 se aplică unor situatii reglementate prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, Guvernul consideră că exceptia este inadmisibilă, deoarece se referă la necorelarea unor dispozitii legale, ceea ce excede controlului de constitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si a celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 aprilie 2001, precum si dispozitiile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea si functionarea Presedintiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, aprobată prin Legea nr. 124/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 4 aprilie 2001.

Art. 41 din Legea nr. 47/1994, criticat ca fiind neconstitutional, a fost introdus prin art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2001 si a devenit art. 5 din lege, Curtea urmând a se pronunta cu privire la acesta.

Dispozitiile legale care formează obiectul exceptiei de neconstitutionalitate au următorul cuprins:

Art. 5: “(1) Personalul Administratiei prezidentiale este alcătuit din persoane detasate, la cererea Presedintelui României, din ministere si alte autorităti publice, precum si din persoane încadrate direct pe functiile sau posturile pe care urmează să le îndeplinească.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi încadrat numai pe baza încrederii acordate de Presedintele României si cu conditia semnării unui angajament de loialitate stabilit prin regulamentul prevăzut la art. 2. Retragerea încrederii are ca efect revocarea încadrării, precum si încetarea detasării, eliberarea sau destituirea din functie ori desfacerea contractului de muncă, după caz.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător si personalului de ordine si pază afectat Administratiei prezidentiale.”

În esentă, critica de neconstitutionalitate vizează încălcarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, care au următorul cuprins: “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”

Dispozitiile legale criticate au mai format obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curte. Astfel, prin Decizia nr. 288 din 5 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din

20 noiembrie 2002, Curtea Constitutională a respins, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată, si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea si functionarea Presedintiei României, prin raportare la dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie. În considerentele deciziei s-a retinut că art. 5 din Legea nr. 47/1994, republicată, prevede, cu privire la personalul ce alcătuieste Administratia prezidentială, că “acesta poate fi încadrat, numai pe baza încrederii acordate de Presedintele României” si “cu conditia semnării unui angajament de loialitate”, precum si efectele retragerii încrederii. Din analiza continutului acestui articol nu rezultă existenta unor dispozitii care retroactivează. De asemenea, prin aceeasi decizie s-a stabilit că nu retroactivează nici prevederile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2001, potrivit cărora dispozitiile art. 5 din lege “se aplică personalului existent la Administratia prezidentială în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pe baza unui examen de atestare pe post”. Dimpotrivă, textul dispune că prevederile de lege criticate se aplică personalului existent, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordonantei. În considerentele deciziei, s-a retinut că în jurisprudenta sa “Curtea Constitutională a statuat că o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior si nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să refuze supravietuirea legii vechi si să reglementeze modul de actiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare”.

(De exemplu, Decizia Curtii Constitutionale nr. 330 din 27 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 28 ianuarie 2002.)

În legătură cu sustinerea potrivit căreia dispozitiile art. 5 din Legea nr. 47/1994, republicată, sunt neconstitutionale si prin raportare la Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, Curtea a stabilit că “examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea lui cu prevederile Constitutiei, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele”.

În prezenta cauză nu au fost învederate elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată, si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea si functionarea Presedintiei României, exceptie ridicată de Toma Ioan Seghedi în Dosarul nr. 3.218/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 72

din 18 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, exceptie ridicată de Victoria Aritie Niculescu, Gabriela Ionescu si Mihai Alexandru Ionescu în Dosarul nr. 2.872/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal se prezintă autoarea exceptiei Gabriela Ionescu, personal si asistată de avocat, precum si ceilalti doi autori reprezentati prin acelasi avocat. De asemenea, a răspuns personal si asistată de avocat partea Mariana Roman si reprezentată partea Constantin Roman, lipsind Societatea Comercială “Herăstrău Nord” - S.A. si Primăria Municipiului Bucuresti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorilor exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, depunând note scrise în sustinerea pretentiilor formulate.

Avocatul celorlalte părti consideră exceptia ridicată ca fiind neîntemeiată, arătând că principiul bunei-credinte este un vechi principiu consacrat în dreptul românesc, astfel încât textul de lege criticat nu contravine art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că nu sunt încălcate dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie referitoare la principiul neretroactivitătii, întrucât textele de lege criticate consacră protectia dobânditorului de bună-credintă, justificată din ratiuni de echitate socială, care reprezintă o exceptie de la regula “resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis”.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 21 iunie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 2.872/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, exceptie ridicată de Victoria Aritie Niculescu, Gabriela Ionescu si Mihai Alexandru Ionescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 contravine principiului neretroactivitătii prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constitutie, întrucât este evidentă intentia legiuitorului de a valida, cu efect retroactiv, actele juridice preexistente referitoare la imobilele preluate fără titlu valabil, în cazul în care se invocă buna-credintă, care, fiind prezumată, conform legii, transformă dovedirea relei-credinte a cumpărătorului într-o probatio diabolica. În acest caz, elementul psihologic - buna-credintă - este nu numai necesar, ci si suficient pentru a dobândi în mod valabil un drept real imobiliar de la un neproprietar.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind întemeiată.

Se apreciază că, în absenta unei norme exprese, în vigoare la momentul încheierii actului juridic, nu se poate ignora faptul că textul de lege criticat consacră in terminis situatia achizitorului de bună-credintă drept o exceptie de la regula “resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis”, cu posibile implicatii asupra modalitătii de dobândire a dreptului de proprietate în materie imobiliară. Materializarea intentiei legiuitorului în acest sens conduce la încălcarea principiului neretroactivitătii.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că art. 46 alin. (2) nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate, întrucât instituirea protectiei dobânditorului de bună-credintă este justificată de consideratiuni de echitate si utilitate socială si constituie una dintre exceptiile de la principiul “resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis”. În concluzie, exceptia de neconstitutionalitate este considerată ca fiind neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 15 alin. (2), întrucât în jurisprudenta sa Curtea Constitutională a statuat în mod constant că nu intră în competenta Curtii controlul aplicării dispozitiilor unei legi sub raportul actiunii legilor în timp.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, text de lege care are următorul continut:

- Art. 46 alin. (2): “Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credintă.”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), conform cărora: “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”

Examinând punctul de vedere al instantei si sustinerile autorilor exceptiei, Curtea constată că, în realitate, critica de neconstitutionalitate are în vedere numai teza a doua a textului dedus controlului, care consacră validitatea actelor juridice de înstrăinare a imobilelor preluate fără titlu valabil dacă au fost încheiate cu bună-credintă, considerată a fi în contradictie cu prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie. Cu privire la acest text de lege Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 191 din 25 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 1 august 2002, respingând exceptia ca fiind neîntemeiată.

În motivarea solutiei adoptate au fost aduse o serie de argumente care îsi păstrează actualitatea si pertinenta, Curtea apreciind că nu există ratiuni suficiente care să impună reconsiderarea solutiei adoptate.

Si cu acel prilej sustinerile autorilor au fost în sensul că reglementarea criticată instituie post factum un criteriu de validitate pentru acte juridice încheiate anterior, criteriu inexistent la data încheierii, încălcând astfel principiul “tempus regit actum” si, prin aceasta, având caracter retroactiv. Asadar, esentială pentru calificarea reglementării în cauză ca fiind retroactivă nu este sustinerea că aceasta întelege să îsi extindă efectele pentru trecut, prin raportare la situatii juridice finalizate înainte de intrarea sa în vigoare, cât, mai ales, că aduce un element novator, care nu se regăsea în reglementarea anterioară. Întrucât exceptia de neconstitutionalitate nu constituie un scop în sine, ci are o finalitate pragmatică – constatarea neconstitutionalitătii unui text de lege -, invocarea, pe această cale, a retroactivitătii unei prevederi legale care nu face decât să reitereze o solutie adoptată si sub imperiul vechii reglementări este, evident, lipsită de interes.

În considerarea acestor ratiuni, Curtea, având a se pronunta asupra exceptiei de neconstitutionalitate întemeiate pe o pretinsă retroactivitate a art. 46 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 10/2001, si-a motivat solutia adoptată pe conceptul de “caracter novator” al reglementării criticate.

În atare conditii, dispozitiile art. 46 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 10/2001, departe de a impune o altă solutie decât cea consacrată anterior intrării sale în vigoare, nu au făcut decât să si-o însusească si să o valideze din punct de vedere legal.

Neaducând nici o modificare conditiilor de validitate existente la data încheierii actului juridic, fiind deci lipsită de caracter novator, reglementarea în cauză nu are caracter retroactiv.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, exceptie ridicată de Victoria Aritie Niculescu, Gabriela Ionescu si Mihai Alexandru Ionescu în Dosarul nr. 2.872/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

 

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 februarie 2003.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de actiuni si lucrări finantate din bugetul de stat în domeniul aviatiei civile pentru anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2001, si al anexei nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de actiuni si lucrări finantate din bugetul de stat în domeniul aviatiei civile pentru anul 2003, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sinteza bugetului programului de actiuni si lucrări prevăzut la art. 1, cu detalierea cheltuielilor pe capitole/subcapitole si titluri/alineate, este prevăzută în anexa nr. 3/24/07 la bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 275.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM

de actiuni si lucrări finantate din bugetul de stat în domeniul aviatiei civile pentru anul 2003

 

a) Actiuni si lucrări pentru aeroporturile de interes national 44.577.500 mii lei

 

Nr. crt.

Denumirea actiunii sau lucrării

Suma alocată(mii lei)

 

Cheltuieli curente - TOTAL din care:

44.577.500

 

Transferuri neconsolidabile din care:

44.577. 500

 

Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviatie si navigatie din care:

44.577.500

1.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitală a suprafetelor de miscare

Beneficiar: Societatea Natională “Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” - S.A.

11.800.000

2.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitală a platformei de stationare aeronave Beneficiar: Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara” - S.A.

5.277.500

3.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitală a balizajului luminos

Beneficiar: Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara” - S.A.

6.500.000

4.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitală a balizajului luminos

Beneficiar: Societatea Natională “Aeroportul International Constanta” - S.A.

21.000.000

 

b) Actiuni si lucrări pentru aeroporturile de interes local 29.355.000 mii lei

 

Nr. crt.

Denumirea actiunii sau lucrării

Suma alocată(mii lei)

 

Cheltuieli curente - TOTAL din care:

29.355.000

 

Transferuri consolidabile din care:

29.355.000

 

Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local din care:

29.355.000

1.

Achizitie echipamente aeroportuare Beneficiar: Aeroportul Baia Mare

1.500.000

2.

Completarea surselor de finantare sistem de apropiere vizuală directia 26

Beneficiar: Aeroportul Cluj

2.500.000

3.

Achizitie echipamente aeroportuare Beneficiar: Aeroportul Cluj

3.000.000

4.

Achizitie echipamente aeroportuare Beneficiar: Aeroportul Oradea

1.500.000

5.

Completarea surselor de finantare pentru reparatia capitală a pistei de decolare-aterizare, a platformei si a căii de rulare

Beneficiar: Aeroportul Oradea

500.000

6.

Modernizare balizaj luminos Beneficiar: Aeroportul Satu Mare

5.000.000

7.

Modernizare balizaj luminos Beneficiar: Aeroportul Târgu Mures

4.500.000

8.

Achizitie echipamente aeroportuare Beneficiar: Aeroportul Sibiu

500.000

9.

Completarea surselor de finantare pentru reparatia capitală cale de rulare

Beneficiar: Aeroportul Sibiu

5.000.000

10.

Achizitie echipamente aeroportuare Beneficiar: Aeroportul Suceava

2.000.000

11.

Completarea surselor de finantare pentru reparatia capitală PDA Beneficiar: Aeroportul Tulcea

3.355.000

c)

Achizitionarea de tehnică pentru aviatia civilă, utilizată în domenii de interes public

71.464.000 mii lei

 

Cheltuieli - TOTAL din care:

71.464.000

 

I. Cheltuieli curente din care:

5.464.000

 

A. Cheltuieli materiale din care:

5.464.000

1.

Achizitionare de piese de schimb pentru reparatia capitală a aeronavelor

Beneficiar: Aeroclubul României

5.464.000

 

II. Cheltuieli de capital din care:

66.000.000

2.

Achizitionare aeronave Beneficiar: Academia Română de Aviatie

43.000.000

3.

Achizitionare aeronave Beneficiar: Aeroclubul României

8.000.000

4.

Achizitionare tehnică pentru aviatia civilă

Beneficiar: Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA

15.000.000

 

d) Asigurarea conditiilor de desfăsurare si de executare a programelor de formare, pregătire, instruire si perfectionare a personalului din aviatia civilă

33.898.653 mii lei

 

Cheltuieli - TOTAL din care:

33.898.653

 

I. Cheltuieli curente din care:

30.320.000

 

A. Cheltuieli materiale din care:

2.000.000

1.

Reparatie capitală aeronave Beneficiar: Aeroclubul României

2.000.000

 

B. Transferuri neconsolidabile din care:

28.320.000

 

burse din care:

28.320.000

2.

Burse pregătire piloti

Beneficiar: Academia Română de Aviatie

28.320.000

 

II. Cheltuieli de capital din care:

3.578.653

3.

Dotare subunităti cu mobilier, echipamente de birotică si aparatură electrică
Beneficiar: Academia Română de Aviatie

2.078.653

4.

Dotare subunităti cu mobilier, echipamente de birotică si aparatură electrică

Beneficiar: Aeroclubul României

1.500.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si al art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a  Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 935.245,3 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judete si municipiul Bucuresti, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor repartiza sumele prevăzute în anexă pe unităti administrativ-teritoriale, respectiv pe sectoare ale municipiului Bucuresti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în functie de numărul de familii si persoane singure identificate de autoritătile administratiei publice locale pe bază de anchete sociale, în vederea acordării de ajutoare de urgentă în conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice.

Art. 2. - (1) Borderourile cu persoanele propuse a beneficia de ajutor de urgentă pentru stingerea datoriei acestora către furnizorii de energie termică, întocmite de primării în baza anchetelor sociale, se transmit asociatiilor de proprietari/chiriasi în vederea completării pe coloană distinctă cu sumele restante la plata energiei termice si se confirmă prin semnătură pe propria răspundere de conducerea asociatiilor de proprietari/chiriasi. În situatia persoanelor fizice cu contracte individuale de furnizare a energiei termice, borderourile se transmit la furnizorii de energie termică care au obligatia completării si confirmării sumelor respective.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data repartizării sumelor, potrivit art. 1 alin. (2), ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor vira sumele reprezentând ajutoarele de urgentă, aprobate în conditiile legii, dar nu mai mult decât sumele restante la plata energiei termice, în conturile de tip escrow deschise la bănci comerciale de către furnizorii de energie termică, astfel cum sunt definiti în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003.

(3) Sumele din conturile de tip escrow, cuvenite societătilor comerciale înfiintate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si functionarea unor societăti comerciale în domeniul energetic, se virează în termen de 3 zile lucrătoare la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în vederea achitării serviciului datoriei rezultat în conditiile prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.524/2002.

(4) Sumele încasate potrivit alin. (3) împreună cu cele cuvenite Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. se virează de către această societate, în termen de 3 zile lucrătoare, la fondul de risc pentru garantiile acordate de stat, în vederea achitării obligatiilor pe care le are fată de acest fond.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor transmite câte un exemplar din borderourile cu beneficiarii de ajutoare de urgentă, aprobate potrivit legii, la furnizorii de energie termică, precum si la asociatia de proprietari/chiriasi, în vederea stingerii datoriilor acestora la plata energiei termice, sau la persoanele fizice cu contracte individuale de furnizare a energiei termice.

Art. 4. - (1) În situatia în care asociatiile de proprietari/chiriasi nu au datorii fată de furnizorii de energie termică sau datoriile acestora sunt mai mici decât sumele reprezentând ajutoare de urgentă pentru familiile si persoanele singure cu restante la plata energiei termice, sumele respective se deduc de către furnizorii de energie termică din factura pe luna sau lunile următoare, după caz.

(2) Asociatiile de proprietari/chiriasi vor repartiza la plată valoarea integrală a facturii, fără deduceri, în vederea reîntregirii fondurilor asociatiei, utilizate anterior pentru efectuarea plătilor către furnizorii de energie termică.

Art. 5. - (1) Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctionează de organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29. 

Art. 6. - Sumele rămase neutilizate după aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2) si ale art. 2 alin. (2) se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 30 iunie 2003.

Art. 7. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 277.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 pentru aplicarea prevederilor art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003

 

Nr. crt.

Judetul

Suma (milioane lei)

1.

Alba

12.893,0

2.

Arad

412,4

3.

Arges

1.376,8

4.

Bacău

4.096,30

5.

Bihor

12.496,0

6.

Bistrita-Năsăud

434,8

7.

Botosani

79.664,0

8.

Brasov

4.120,0

9.

Brăila

2.664,0

10.

Buzău

22.045,3

11.

Caras-Severin

12.372,2

12.

Călărasi

455,0

13.

Cluj

10.391,0

14.

Constanta

38.988,0

15.

Covasna

16.845,2

16.

Dâmbovita

15.687,4

17.

Dolj

156.272,0

18.

Galati

189.325,0

19.

Giurgiu

7.711,0

20.

Gorj

4.155,0

21.

Harghita

15.950,0

22.

Hunedoara

9.795,4

23.

Ialomita

1.342,0

24.

Iasi

54.245,1

25.

Ilfov

28.786,0

26.

Maramures

427,4

27.

Mehedinti

6.233,0

28.

Mures

27.696,1

29.

Neamt

3.836,4

30.

Olt

37.050,0

31.

Prahova

37.051,0

32.

Satu Mare

1.500,0

33.

Sălaj

3.680,5

34.

Sibiu

4.073,0

35.

Suceava

18.002,3

36.

Teleorman

33.189,0

37.

Timis

631,0

38.

Tulcea

21.000,0

39.

Vaslui

4.530,0

40.

Vâlcea

2.606,0

41.

Vrancea

5.776,0

42.

Bucuresti

25.440,7

TOTAL:

935.245,3