MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 186         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 martie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

5. - Hotărâre privind contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2002

 

DECRETE

 

151. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

152. - Decret pentru numirea a doi procurori financiari

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

284. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2003

 

286. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului energetic national prin modernizarea statiei de 400/220/110 kV Iernut”, judetul Mures

 

287. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a instalatiilor aferente statiei Fundeni 220/110 kV”, judetul Ilfov

 

288. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului energetic national prin modernizarea statiei 400/220/110 kV Gutinas”, judetul Bacău

 

289. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului energetic national prin retehnologizarea statiei electrice 400/220/110 kV Brazi Vest”, judetul Prahova

 

290. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României la programele comunitare ale Uniunii Europene “Program comunitar referitor la strategia comunitară cadru privind egalitatea între femei si bărbati” (2001-2005) si “Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale” (2002-2006) pentru anul 2003

 

291. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Vrancea

 

293. - Hotărâre privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2003-2004

 

294. - Hotărâre privind plata contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2003 la programele Comunitătii Europene în domeniul educatiei si formării profesionale “Socrates II” si “Leonardo da Vinci II”

 

298. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Sfintei Mănăstiri Polovragi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

88. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente si instalatii  tehnologice industriale

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

119. - Decizie pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 64 din Constitutia României, precum si ale art. 32 alin. (1) lit. j) si ale art. 201 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2002, potrivit Raportului privind executia bugetului Senatului la 31 decembrie 2002, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 5.


*) Anexa se comunică celor interesati.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului educatiei si cercetării, cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiintarea Universitătii de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Bucuresti, pentru rolul avut în promovarea si dezvoltarea învătământului superior în aceste domenii, pentru rezultatele deosebite obtinute în activitatea de cercetare teoretică si punerea în practică a celor mai valoroase rezultate stiintifice,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler următorilor:

- domnului Gheorghe Bâlteanu;

- domnului Costică Bărbulescu;

- domnului Ioan Burzo.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler următorilor:

- domnului Stefan Diaconescu;

- domnului Manea Drăghici;

- doamnei Margareta Oancea;

- domnului Mihai Vâjială.

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler următorilor:

- domnului Nicolae Constantin;

- domnului Valentin Gheorghe Roman;

- domnului Sevastian Udrescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 151.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea a doi procurori financiari

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 110 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi, potrivit Hotărârii nr. 42 din 13 martie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numesc în functia de procuror financiar, pe un termen de 6 ani, doamna Gabriela Adriana Pop, pe lângă Camera de Conturi Satu Mare, si domnul Ciprian Butnaru, pe lângă Camera de Conturi Brăila.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 152.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, ale art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2003, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 284.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2003

 

Nr.

crt.

Denumirea indicatorilor

Prevederi anuale/Mii lei*)

I.

Venituri - total, din care:

1.024.146.961

 

1. Venituri din privatizare

1.024.146.961

II.

Cheltuieli - total, din care:

1.024.146.961

 

a) cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti sau firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea

privatizării societătilor comerciale

18.170.350

 

b) cheltuieli privind taxele la instantele judecătoresti, registre

ale actionarilor, comisioane si speze bancare etc.

330.370

 

c) vărsăminte la trezoreria statului, într-un cont special deschis pe seama Ministerului Finantelor Publice

1.005.646.241

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului energetic national prin modernizarea statiei de 400/220/110 kV Iernut”, judetul Mures

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului energetic national prin modernizarea statiei de 400/220/110 kV Iernut”, judetul Mures, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din credite externe de la Banca Mondială, garantate de stat, din surse proprii si, în completare, din venituri cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice, prevăzute în bugetul de stat.

Art. 3. - Rambursarea creditelor externe garantate de stat se realizează din surse proprii si, în completare, din venituri cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice, prevăzute în bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 286.


*) Anexa se comunică Ministerului Industriei si Resurselor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a instalatiilor aferente statiei Fundeni 220/110 kV”, judetul Ilfov

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a instalatiilor aferente statiei Fundeni 220/110 kV”, judetul Ilfov, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din credite externe de la Banca Mondială, garantate de stat, din surse proprii si, în completare, din venituri cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice, prevăzute în bugetul de stat.

Art. 3. - Rambursarea creditelor externe garantate de stat se realizează din surse proprii si, în completare, din venituri cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice, prevăzute în bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 287.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului energetic national prin modernizarea statiei 400/220/110 kV Gutinas”, judetul Bacău

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului energetic national prin modernizarea statiei 400/220/110 kV Gutinas”, judetul Bacău, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din credite externe, din surse proprii si, în completare, din venituri cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice, prevăzute în bugetul de stat.

Art. 3. - Rambursarea creditelor externe se realizează din surse proprii si, în completare, din venituri cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice, prevăzute în bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 288.


*) Anexa se comunică Ministerului Industriei si Resurselor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului energetic national prin retehnologizarea statiei electrice 400/220/110 kV Brazi Vest”, judetul Prahova

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului energetic national prin retehnologizarea statiei electrice 400/220/110 kV Brazi Vest”, judetul Prahova, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din credite externe, din surse proprii si, în completare, din venituri cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice, prevăzute în bugetul de stat.

Art. 3. - Rambursarea creditelor externe se realizează din surse proprii si, în completare, din venituri cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice, prevăzute în bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 289.


*) Anexa se comunică Ministerului Industriei si Resurselor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României la programele comunitare ale Uniunii Europene “Program comunitar referitor la strategia comunitară cadru privind egalitatea între femei si bărbati” (2001-2005) si “Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale” (2002-2006) pentru anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei financiare a României pentru participarea la programele comunitare ale Uniunii Europene “Program comunitar referitor la strategia comunitară cadru privind egalitatea între femei si bărbati” (2001-2005) si “Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale” (2002-2006) pentru anul 2003, în limita echivalentului în lei al sumei de 270.000 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă astfel:

a) echivalentul în lei a 145.000 euro, din bugetul pe anul 2003 al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, de la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Transferuri”;

b) echivalentul în lei a 125.000 euro, din fonduri PHARE.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 290.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe programe a contributiei României

 

Programul

Anul

Contributia României, din care

(euro)

Bugetul Ministerului

Muncii si Solidaritătii

Sociale

Fonduri PHARE

Program comunitar referitor la strategia comunitară cadru privind egalitatea între femei si barbate (2001-2005)

2003

80.000

70.000

Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale (2002-2006)

2003

65.000

55.000

TOTAL:

2003

145.000

125.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Vrancea

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 14.953.000 mii lei, pentru judetul Vrancea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea, pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 291.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2003-2004

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 54 si al art. 141 lit. b) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cifrele de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat finantat de la bugetele locale, precum si cifrele de scolarizare pentru învătământul superior de stat cu finantare de la bugetul de stat, pentru anul scolar/universitar 2003-2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anul scolar pentru învătământul preuniversitar începe pe data de 15 septembrie 2003, iar anul universitar începe pe data de 1 octombrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 293.

 

ANEXĂ

 

CIFRA DE SCOLARIZARE

pentru anul scolar/universitar 2003-2004 la toate gradele învătământului de stat

 

I. Învătământ prescolar

Numărul copiilor cuprinsi în grădinite, total 600.000 din care în:

a) grădinite cu program normal 465.000

b) grădinite cu program prelungit si săptămânal 135.000

II. Învătământ primar

Numărul elevilor în clasele I-IV 1.120.000

III. Învătământ secundar

1. Învătământ gimnazial

Numărul elevilor în clasele V-VIII, total 1.195.000 din care:

a) învătământ de zi 1.180.000

b) învătământ seral, cu frecventă redusă si la distantă 15.000

2. Învătământ liceal

a) Numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ de zi 175.000 1)

b) Numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ seral si/sau cu frecventă redusă 5.000

c) Numărul elevilor în clasa a X-a, învătământ seral si/sau cu frecventă redusă 5.000 2)

d) Numărul elevilor în clasa a XI-a, învătământ seral si/sau cu frecventă redusă 20.000 3)

3. Învătământ profesional

Numărul elevilor în anul I 140.000

4. Învătământ postliceal

Numărul elevilor în anul I, total 2.230 din care:

a) învătământ special 300

b) învătământ militar (Ministerul de Interne si Ministerul Apărării Nationale) 1.930

IV. Învătământ de artă si sportiv

1. Numărul total de elevi în clasele si grupele cu program de muzică, arte plastice si coregrafie (exclusiv învătământul liceal) 20.000

2. Numărul total de elevi în scolile cu program sportiv (exclusiv învătământul liceal) 20.000

Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie sportivă scolară 50.000

V. Învătământ special pentru prescolari si elevi cu deficiente si boli cronice

1. Numărul copiilor cuprinsi în grădinite pentru copii cu deficiente si în grupe de copii cu boli cronice din cadrul unitătilor sanitare 3.000

2. Numărul elevilor cu deficiente si/sau boli cronice din scolile cu clasele I-VIII 30.000 4)

3. Numărul elevilor din învătământul profesional pentru deficienti, anul I 5.000 4)

4. Numărul elevilor din licee speciale, total 350 din care:

a) clasa a IX-a, învătământ de zi 250

b) clasa a XI-a, învătământ seral si/sau cu frecventă redusă 1005)

VI. Învătământ superior

Numărul locurilor pentru studenti în anul I 61.2206)

VII. Învătământ postuniversitar

Numărul locurilor pentru admiterea în învătământul postuniversitar 16.766 6)

VIII. Numărul de locuri cu finantare totală sau partială din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pentru tinerii de origine română de pretutindeni, din tări învecinate si alti cetăteni străini

1. Învătământ preuniversitar, fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 1.000 6)

2. Învătământ superior

Numărul locurilor pentru studenti în anul I, total 1.720 din care:

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 1.570

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă 150

3. Învătământ postuniversitar

Numărul locurilor pentru admiterea în învătământul postuniversitar, fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 330

4. Număr luni cu bursă pentru stagii de specializare, total 1.230


1) Inclusiv pentru învătământul liceal militar (Ministerul de Interne si Ministerul Apărării Nationale).

2) La clasele de început organizate pentru absolventii scolilor de ucenici.

3) La clasele de început organizate pentru absolventii scolilor profesionale.

4) Inclusiv pentru învătământul organizat de Ministerul Justitiei.

5) La clasele de început organizate pentru absolventii scolilor profesionale speciale care doresc să-si continue studiile.

6) Inclusiv pentru învătământul militar (Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Nationale si Serviciul Român de Informatii).

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2003 la programele Comunitătii Europene în domeniul educatiei si formării profesionale “Socrates II” si “Leonardo da Vinci II”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României pentru participarea în anul 2003 la Programul Comunitătii Europene “Leonardo da Vinci II”, în limita echivalentului în lei al sumei de 2.486.000,00 euro.

Art. 2. - Se aprobă plata contributiei României pentru participarea în anul 2003 la Programul Comunitătii Europene “Socrates II”, în limita echivalentului în lei al sumei de 4.607.000,00 euro.

Art. 3. - Sumele prevăzute la art. 1 si 2 se suportă din creditele bugetare aprobate Ministerului Educatiei si Cercetării la capitolul 57.01 “Învătământ”, titlul 38 “Transferuri”, alineatul 40.93 “Programe comunitare” prin

Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 294.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Sfintei Mănăstiri Polovragi

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, situat în comuna Polovragi, judetul Gorj, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor, de sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Sfintei Mănăstiri Polovragi, pe durata existentei constructiei, în scopul desfăsurării unor activităti bisericesti cu caracter educativ, cultural, ecumenic si social.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 298.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate privată a statului, care se transmite din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Sfintei Mănăstiri Polovragi, judetul Gorj

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Comuna Polovragi, judetul Gorj, în raza Ocolului Silvic Polovragi,

U.P. III Polovragi, u.a. 1 73 C1 si C2

Regia Natională a Pădurilor, de sub autoritatea Ministerului

Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

Ministerul Culturii si Cultelor, în folosinta gratuită a Sfintei Mănăstiri Polovragi

Canton silvic

Suprafata construită = 70,3 m2

Suprafata desfăsurată = 140,6 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată si modificată prin Legea nr. 440/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală sinteze, strategii, politică industrială, programe dezvoltare împreună cu Directia resurse umane, pregătire profesională, directiile de specialitate din minister, Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) si Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - În termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se va trece la aplicarea sanctiunilor legale pentru utilizarea la lucrările de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale a proiectelor neverificate de verificatori de proiecte atestati, realizarea de lucrări de montaj fără responsabili tehnici atestati si realizarea de expertize fără experti tehnici de calitate atestati.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 14 februarie 2003.

Nr. 88.


*) Anexa se publică ulterior.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate si ale Legii nr. 551/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, precum si referatul de aprobare al vicepresedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 119.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Pentru a primi prestatii de boală si maternitate, în conditiile Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale, denumit în continuare acord, solicitantul trebuie să prezinte institutiei locului de resedintă (casa de asigurări de sănătate pentru România si, respectiv, directia regională pentru Turcia) un formular în care să se mentioneze perioadele de asigurare si care să ateste că el si membrii săi de familie au dreptul la primirea acestor prestatii.

(2) În vederea eliberării formularului mentionat la alin. (1) solicitantul va depune o cerere în acest sens la institutia competentă sau la institutia locului de resedintă.

(3) Cererea trebuie să fie însotită de toate documentele prevăzute în legislatia pe care institutia competentă o aplică si va fi solutionată în termen de maximum 90 de zile de la înregistrarea acesteia la institutia competentă.

(4) Institutia locului de resedintă căreia i-a fost adresată cererea este obligată să informeze, în termen de maximum 30 de zile, institutia competentă a celeilalte părti contractante si să solicite formularele necesare.

 

CAPITOLUL II

Acordarea prestatiilor de boală si maternitate cetătenilor români aflati pe teritoriul Republicii Turcia, în conditiile acordului

 

Art. 2. - (1) Pentru a beneficia de prestatii de boală si maternitate, în conformitate cu legislatia în domeniul asigurărilor sociale de sănătate din România, institutiile competente din România (casele de asigurări de sănătate) eliberează următoarele formulare pentru cetătenii români aflati pe teritoriul Republicii Turcia, în conditiile acordului:

a) formularul R/TR 3 se eliberează pentru:

a.1) persoana asigurată în România, detasată de angajatorul său pe teritoriul Republicii Turcia, si pentru membrii săi de familie care îsi au resedinta pe teritoriul Republicii Turcia. Prestatiile se acordă pe cheltuiala casei de asigurări de sănătate din România la care persoana este asigurată;

a.2) pensionarii care primesc pensie conform legislatiei din România si Republica Turcia, precum si pentru membrii lor de familie, care îsi au resedinta în Republica Turcia, pentru a beneficia de tratament medical de urgentă pe teritoriul Republicii Turcia. Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiilor competente ale ambelor părti contractante, proportional cu perioadele de asigurare;

a.3) pensionarii care primesc pensie conform legislatiei din România, precum si pentru membrii lor de familie, care îsi au resedinta în Republica Turcia, pentru a beneficia de tratament medical de urgentă pe teritoriul Republicii Turcia. Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiei competente din România;

b) formularul R/TR 5 se eliberează de casa de asigurări de sănătate, fiind transmis de casa teritorială de pensii pentru:

- pensionarii care primesc pensie conform legislatiei din România si Republica Turcia, precum si pentru membrii lor de familie, care îsi au domiciliul în România. Acest formular va fi transmis institutiei competente din Republica Turcia în vederea înregistrării. Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiilor competente ale ambelor părti contractante, proportional cu perioadele de asigurare.

Art. 3. - Persoana angajată conform legislatiei din Republica Turcia si membrii săi de familie, în cursul unei sederi temporare pe teritoriul României, beneficiază de tratament medical de urgentă în caz de boală si maternitate în baza prezentării la casa de asigurări de sănătate a formularului TR/R 3. Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiei competente din Republica Turcia.

Art. 4. - Persoana angajată conform legislatiei din Republica Turcia si membrii săi de familie, care revin pe teritoriul României în timp ce primesc prestatii de boală si maternitate în Republica Turcia, continuă să primească aceste prestatii de boală si maternitate în baza prezentării la casa de asigurări de sănătate a formularului TR/R 3. Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiei competente din Republica Turcia.

Art. 5. - (1) Membrii de familie ai unei persoane care lucrează pe teritoriul Republicii Turcia si care nu au dreptul la prestatii de boală si maternitate potrivit legislatiei asigurărilor sociale de sănătate din România, pe al cărei teritoriu îsi au domiciliul, beneficiază de prestatii de boală si maternitate în baza prezentării la casa de asigurări de sănătate a formularului TR/R 6. Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiei competente din Republica Turcia.

(2) În situatia în care membrii de familie prevăzuti la alin. (1) îsi schimbă resedinta pe teritoriul Republicii Turcia, beneficiază de prestatii de boală si maternitate fără a fi necesară eliberarea unui formular. Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiei competente din Republica Turcia.

Art. 6. - (1) Titularul de pensie acordată în baza legislatiei din Republica Turcia si membrii lui de familie, chiar dacă acestia au domiciliul pe teritoriul României, beneficiază de prestatii de boală si maternitate în baza prezentării la casa de asigurări de sănătate a formularelor TR/R 4 si, respectiv, TR/R 6. Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiei competente din Republica Turcia.

(2) În cazul suspendării sau încetării dreptului la prestatii de boală si maternitate pentru persoanele prevăzute la alin. (1), institutia competentă din Republica Turcia procedează la notificarea casei de asigurări de sănătate din România, pe baza formularului TR/R 7.

Art. 7. - (1) Protezele, materialele sanitare si alte prestatii substantiale în natură, prezentate în anexa nr. 1, se acordă pentru cetătenii români aflati pe teritoriul Republicii Turcia, numai în baza autorizării prealabile emise de casa de asigurări de sănătate la care persoana este asigurată, cu exceptia cazurilor de urgentă.

(2) În acest sens casa de asigurări de sănătate va completa formularul TR/R 8, transmis de institutia din Republica Turcia.

Art. 8. - În situatia în care cetătenilor români aflati pe teritoriul Republicii Turcia li se acordă servicii medicale spitalicesti, institutia locului de resedintă din Republica Turcia transmite institutiei competente din România formularul TR/R 9. Acest formular poate fi transmis si pentru solicitarea prelungirii perioadei de valabilitate a formularului R/TR 3, precum si pentru recuperarea sumelor aferente prestatiilor cauzate de o tertă persoană.

Art. 9. - Pentru prestatiile de boală si maternitate acordate persoanelor române aflate pe teritoriul Republicii Turcia institutia competentă din Republica Turcia completează formularul TR/R 10 si îl va transmite casei de asigurări de sănătate din România, în vederea verificării acestuia pentru efectuarea decontării cheltuielilor.

Art. 10. - Casa de asigurări de sănătate verifică documentatia de solicitare a rambursării si, în cazul în care în urma acestor verificări solicitarea se consideră nejustificată, înstiintează Casa Natională de Asigurări de Sănătate, care notifică organismului de legătură din Republica Turcia, motivând refuzul de plată.

Art. 11. - După verificarea documentatiei casa de asigurări de sănătate transmite un exemplar al acesteia la Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

Art. 12. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate verifică documentatiile transmise de casele de asigurări de sănătate în termen de 6 luni de la sfârsitul perioadei de raportare, în vederea efectuării plătii către institutia omoloagă din Republica Turcia.

 

CAPITOLUL III

Acordarea prestatiilor de boală si maternitate cetătenilor turci aflati pe teritoriul României, în conditiile acordului

 

Art. 13. - Institutia locului de resedintă, pe baza formularului emis de institutia competentă a celeilalte părti contractante, eliberează un document (adeverintă-tip - anexa nr. 2) care să ateste calitatea si drepturile de asigurat pe teritoriul României ale persoanelor care fac obiectul acordului.

Art. 14. - (1) Pentru a beneficia de prestatii de boală si maternitate, în conformitate cu legislatia asigurărilor de sănătate din Republica Turcia, casele de asigurări de sănătate din România înregistrează următoarele formulare pentru cetătenii turci aflati pe teritoriul României:

a) formularul TR/R 3 se înregistrează pentru:

a.1) persoana asigurată în Republica Turcia, detasată de angajatorul său pe teritoriul României, si pentru membrii săi de familie care îsi au resedinta pe teritoriul României.

Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiei competente din Republica Turcia la care persoana este asigurată.

Formularul TR/R 3 este eliberat de institutia competentă (directia regională) din Republica Turcia;

a.2) pensionarii care primesc pensie conform legislatiei din România si Republica Turcia, precum si pentru membrii lor de familie, care îsi au resedinta în România, pentru a beneficia de tratament medical de urgentă pe teritoriul României. Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiilor competente ale ambelor părti contractante, proportional cu perioadele de asigurare;

a.3) pensionarii care primesc pensie conform legislatiei din Republica Turcia, precum si pentru membrii lor de familie, care îsi au resedinta în România, pentru a beneficia de tratament medical de urgentă pe teritoriul României. Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiei competente din Turcia;

b) formularul TR/R 5 se înregistrează pentru:

- pensionarii care primesc pensie conform legislatiei din România si Republica Turcia, precum si pentru membrii lor de familie, care îsi au domiciliul în Turcia. Formularul TR/R 5 este eliberat de către directia regională din Turcia.

Acest formular va fi transmis casei de asigurări de sănătate din România în vederea înregistrării. Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiilor competente ale ambelor părti contractante, proportional cu perioadele de asigurare.

Art. 15. - Persoana angajată conform legislatiei din România si membrii săi de familie, în cursul unei sederi temporare pe teritoriul Republicii Turcia, beneficiază de tratament medical de urgentă în caz de boală si maternitate în baza prezentării la directia regională din Republica Turcia a formularului R/TR 3. Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiei competente din România.

Art. 16. - Persoana angajată conform legislatiei din România si membrii săi de familie, care revin pe teritoriul Republicii Turcia în timp ce primesc prestatii de boală si maternitate în România, continuă să primească aceste prestatii de boală si maternitate în baza prezentării la directia regională din Republica Turcia a formularului R/TR 3. Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiei competente din România.

Art. 17. - (1) Membrii de familie ai unei persoane care lucrează pe teritoriul României si care nu au dreptul la prestatii de boală si maternitate potrivit legislatiei asigurărilor de sănătate din Republica Turcia, pe al cărei teritoriu îsi au domiciliul, beneficiază de prestatii de boală si maternitate în baza prezentării la directia regională din Republica Turcia a formularului R/TR 6. Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiei competente din România.

(2) În situatia în care membrii de familie prevăzuti la alin. (1) îsi schimbă resedinta pe teritoriul României, beneficiază de prestatii de boală si maternitate fără a fi necesară eliberarea unui formular. Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiei competente din România.

Art. 18. - (1) Titularul de pensie acordată în baza legislatiei din România si membrii săi de familie, chiar dacă acestia au domiciliul pe teritoriul Republicii Turcia, beneficiază de prestatii de boală si maternitate în baza prezentării la directia regională din Republica Turcia a formularelor R/TR 4 si, respectiv, R/TR 6. Prestatiile se acordă pe cheltuiala institutiei competente din România.

(2) În cazul suspendării sau încetării dreptului la prestatii de boală si maternitate pentru persoanele prevăzute la alin. (1), casa de asigurări de sănătate notifică directiei regionale din Turcia în baza formularului R/TR 7.

Art. 19. - (1) Protezele, materialele sanitare si alte prestatii substantiale în natură, prezentate în anexa nr. 1, se acordă pentru cetătenii turci aflati pe teritoriul României, numai în baza autorizării prealabile emise de directia regională la care persoana este asigurată, cu exceptia cazurilor de urgentă.

(2) În acest sens directia regională din Republica Turcia completează formularul R/TR 8 transmis de casa de asigurări de sănătate din România.

Art. 20. - În situatia în care cetătenilor turci aflati pe teritoriul României li se acordă servicii medicale spitalicesti, casa de asigurări de sănătate din România transmite institutiei competente din Republica Turcia formularul R/TR 9. Acest formular poate fi transmis si pentru solicitarea prelungirii perioadei de valabilitate a formularului TR/R 3, precum si pentru recuperarea sumelor aferente prestatiilor cauzate de o tertă persoană.

Art. 21. - Pentru prestatiile de boală si maternitate acordate cetătenilor turci aflati pe teritoriul României casa de asigurări de sănătate din România completează formularul R/TR 10 si îl transmite directiei regionale din Republica Turcia, în vederea verificării acestuia pentru decontarea cheltuielilor.

Art. 22. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate verifică dacă institutia competentă din Republica Turcia a efectuat decontarea cheltuielilor în conformitate cu termenele stabilite si, în cazul în care aceste termene nu au fost respectate, se adresează Ministerului Afacerilor Externe în vederea solutionării.

Art. 23. - (1) Prestatiile în natură în caz de boală si maternitate, acordate pe teritoriul României cetătenilor care fac obiectul acordului si membrilor lor de familie, sunt furnizate numai de către furnizorii de servicii medicale aflati în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

(2) Furnizorii de servicii medicale mentionati la alin. (1) raportează casei de asigurări de sănătate, până la data de 3 a lunii următoare, prestatiile medicale acordate; raportarea se face pe baza formularului-tip prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 24. - Modalitătile de decontare a serviciilor medicale acordate cetătenilor făcând obiectul acordului se vor detalia pentru partea română prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 25. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

LISTA

protezelor, materialelor sanitare si altor prestatii substantiale în natură

 

a) Proteze, orteze, dispozitive de protezare în domeniul ORL si pentru deficiente vizuale

b) Încăltăminte ortopedică

c) Dispozitive necesare în chirurgia plastică si reparatorie

d) Ochelari

e) Proteze dentare fixe si mobile

f) Dispozitive de mers si cărucioare pentru bolnavi

g) Înlocuirea dispozitivelor mentionate la lit. a)-f)

h) Servicii de recuperare balneară

i) Dispozitive pentru protezare stomii si incontinentă urinară

j) Alte prestatii substantiale în natură (tratarea bolilor cronice, a bolilor oncologice, transplant de organe, dializă, tomografie computerizată, rezonantă magnetică nucleară, scintigrafie, angiografie si alte investigatii de înaltă performantă).

În afara cazurilor de urgentă, părtile îsi vor cere acordul pentru prestatiile enumerate mai sus.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

ADEVERINTĂ

Nr. de înregistrare ...

 

Date despre titular:

Numele …. prenumele .…, sexul….., data si locul nasterii ……………

Resedinta …..

Pasaport: seria ... nr.

Formular de asigurare ...

Cod asigurări sociale din Republica Turcia .., nr. de identificare din Republica Turcia ...

Cod asigurări sociale din România , codul numeric personal din România

Termenul de valabilitate a adeverintei ..

Pachet de servicii medicale acordate titularului prezentei adeverinte în conditiile Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 29 octombrie 2002

¨ Pachet de bază

¨ Pachet minimal

Pachet de servicii medicale acordate membrilor de familie eligibili în conditiile Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 29 octombrie 2002

¨ Pachet de bază

¨ Pachet minimal

Date despre membrii de familie eligibili:

 

Numele si prenumele

Data si locul nasterii

Gradul de rudenie

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Adeverinta s-a eliberat în vederea prezentării la furnizorul de servicii medicale aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Adeverinta s-a eliberat în două exemplare originale, dintre care unul se înmânează solicitantului.

 

Presedinte director general,

…………………………

Consilier,

……………………

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...

Unitatea medicală ... Reprezentantul legal al cabinetului ……….

 

Adresa …….... Localitatea …………. Judetul ……..

Medic ……. Telefon ……

Datele de identificare a beneficiarului de prestatii medicale furnizate în conditiile acordului

Numele .… prenumele .…..

Data si locul nasterii ., sex , resedinta …….…

Pasaport: seria ... nr.

Adeverinta: nr. de înregistrare .../data ..

Serviciile medicale acordate de către unitatea sanitară: ..................

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

 

 

Reprezentantul legal al cabinetului,

Semnătura si parafa medicului de specialitate

…………………...

Acest formular va fi însotit de fotocopia adeverintei eliberate de casa de asigurări de sănătate si de originalul facturii fiscale pe baza căreia se face decontul.

 

NOTĂ:

Formularul se întocmeste în două exemplare originale, dintre care un exemplar se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unitătii sanitare, până la data de 3 a lunii următoare.