MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 191         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 martie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 7 din 14 ianuarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 506/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice si, în subsidiar, a dispozitiilor art. 10 alin. (11) si art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2001

 

Decizia nr. 53 din 6 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

254. - Hotărâre privind aprobarea activitătilor si amplasamentelor punctelor de lansare ale Unitătii-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova, pentru etapa a IV-a - 2003 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor

 

255. - Hotărâre pentru aprobarea Statutului antrenorului

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

91. - Decizie privind concentrarea economică realizată de LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL - S.A prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale LAFARGE ARCOM GIPS - S.A. Bucuresti

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 7

din 14 ianuarie 2003

referitoare exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 506/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice si, în subsidiar, a dispozitiilor art. 10 alin. (11) si art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2001

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 506/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 si, în subsidiar, a dispozitiilor art. 10 alin (11) si art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Continent Marine Enterprise” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 497/2002 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde avocatul Doru Băjan pentru autorul exceptiei, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită constatarea neconstitutionalitătii dispozitiilor Legii nr. 506/2001 si, în subsidiar, a dispozitiilor art. 10 alin. (11) si art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2001. Se arată că asupra exceptiei de neconstitutionalitate a acestor prevederi legale Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 266/2002, aceasta fiind respinsă ca neîntemeiată. Această practică a Curtii ar trebui însă, în opinia autorului exceptiei, schimbată, deoarece în decizie sunt recunoscute efectele Deciziei nr. 1/1995, inaplicabile în materia contenciosului administrativ. Totodată, se consideră că, în conditiile în care Legea nr. 29/1990 este lege organică, Legea nr. 506/2001, fiind adoptată ca lege ordinară, este neconstitutională în raport cu prevederile art. 74 alin. (1) din Constitutie. De asemenea, se arată în subsidiar că art. 10 alin. (11) si art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 sunt neconstitutionale, deoarece prevăd ca judecata reglementată de aceste texte să se facă cu participarea procurorului.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că Legea nr. 506/2001 este un act normativ care excede domeniului contenciosului administrativ. Totodată, se arată că prin participarea procurorului la judecarea actiunilor în contenciosul administrativ promovate în baza Legii nr. 506/2001 nu se ajunge la “o inegalitate a armelor”.

Procurorul apără legalitatea, interesul public, iar nu interesele unei anumite părti. Se invocă si jurisprudenta Curtii Constitutionale, care a statuat că dispozitiile Legii nr. 506/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 si ale art. 10 alin. (11) si art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 mai 2001, pronuntată în Dosarul nr. 497/2002, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 506/2001 si, în subsidiar, a dispozitiilor art. 10 alin. (11) si a celor ale art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 506/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Continent Marine Enterprise” - S.A. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că Legea nr. 506/2001 “a fost adoptată cu violarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutie, raportat la art. 72 lit. j) din Constitutie”, întrucât, prin introducerea participării procurorului la solutionarea litigiilor de contencios administrativ, având ca obiect plângerile formulate în materie de impozite si taxe, a fost modificată o lege organică, Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, desi Legea nr. 506/2001 a fost adoptată cu procedura prevăzută de art. 74 alin. (2) din Constitutie pentru legile ordinare. În subsidiar, autorul exceptiei sustine neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 10 alin. (11) si art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, referitoare la participarea reprezentantului Ministerului Public la judecarea unor cauze, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 506/2001. În legătură cu acest aspect, se consideră că prin regimul derogatoriu instituit în cazul litigiilor de contencios fiscal prevăzute de cele două texte criticate, fată de celelalte cauze de contencios administrativ, se încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie si cele ale art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, desi nu există o justificare obiectivă si rezonabilă pentru această diferentiere. Se apreciază totodată că “procurorul nu se află în situatia obiectivă care să-i permită exercitarea functiei sale sub conditia absolută de impartialitate, pe care o impune art. 131 din Constitutie, întrucât el este un organ al puterii executive, respectiv al Ministerului Justitiei, asa cum, de altfel, a fost confirmat si de Curtea Constitutională, în Deciziile nr. 73 din 4 iunie 1996, nr. 96 din 24 septembrie 1996 si nr. 339 din 18 iulie 1997”. În aceste conditii, consideră autorul exceptiei, este justificată “temerea rezonabilă că reprezentantul Ministerului Public se va alătura pozitiei organului executiv care este parte în proces”. În legătură cu sintagma “temere rezonabilă”, autorul exceptiei face referire la sensul conferit de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, “de temere care poate fi justificată în mod obiectiv cu privire la lipsa impartialitătii” (Hotărârea din 25 iunie 1992, Cauza Thorgeirson contra Islandei, si Hotărârea din 24 mai 1989, Cauza Hanschild contra Danemarcei).

De asemenea, autorul exceptiei sustine că “prin normele de la art. 10 si 12 ale Ordonantei de urgentă nr. 13/2001 se ajunge practic la riscul unei suprareprezentări «de facto» a statului (a executivului) în proces, mai întâi de către organul emitent al actului atacat, iar apoi de către procuror, la fel membru al executivului”, ceea ce este de natură să aducă atingere flagrantă “principiului echilibrului (egalitătii) armelor prevăzut de art. 6 alin. 1 al Conventiei privind apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale”. În acelasi timp, în conceptia autorului exceptiei, “suprareprezentarea statului în procesele în care acesta are un interes (este parte) este de natură să sugereze judecătorilor să încline balanta în favoarea acestuia sau este, în orice caz, de natură să trezească justitiabililor temerea rezonabilă că un asemenea fapt s-a produs”.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât Legea nr. 506/2001 “nu influentează caracterul de lege organică al Legii privind contenciosul administrativ, fiind respectate prevederile art. 74 alin. (1) si art. 72 lit. j) din Constitutie”. Referitor la dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2001, acestea privesc “solutionarea contestatiilor formulate împotriva măsurilor dispuse prin acte de control sau impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, dispuse în cadrul competentelor legale ale acestora, contestatiile fiind căi administrative de atac al actelor de control sau impunere”.

În legătură cu dispozitiile art. 10 si 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 506/2001, prin care s-a stabilit participarea reprezentantului Ministerului Public la judecarea de către instanta de judecată a căii de atac împotriva deciziilor de suspendare a solutionării cauzei de către organul financiar, atunci când există indiciile săvârsirii unei infractiuni, la judecarea căilor de atac împotriva deciziilor directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si împotriva deciziilor Ministerului Finantelor Publice, instanta apreciază că acestea nu încalcă principiul independentei judecătorilor, prevăzut la art. 123 alin. (2) din Constitutie. Totodată, instanta arată că, potrivit art. 130 alin. (1) din Constitutie, în activitatea judiciară Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societătii si apără ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor. Or, participarea procurorului în cauzele respective reprezintă “o garantie si un suport legal real în apărarea interesului public”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată, în esentă, că “prevederile art. 3 din Legea nr. 29/1990 exclud din competenta instantelor de contencios administrativ solutionarea cererilor referitoare la impozite si taxe, acestea neintrând în domeniul de reglementare al Legii contenciosului administrativ. Astfel, Legea nr. 506/2001 apare ca lege specială în raport cu Legea contenciosului administrativ, stabilind o procedură specială de rezolvare a contestatiilor în materia impozitelor si taxelor, în raport cu cea stabilită de Legea nr. 29/1990”. În consecintă, opinează Guvernul, aprobarea Legii nr. 506/2001 conform procedurii legislative prevăzute de art. 74 alin. (2) din Constitutie nu încalcă aceste prevederi constitutionale.

În legătură cu invocarea neconstitutionalitătii dispozitiilor art. 10 alin. (11) si ale art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind participarea reprezentantului Ministerului Public la solutionarea cauzelor prevăzute în cele două texte ale ordonantei, Guvernul consideră, de asemenea, că exceptia este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că, potrivit dispozitiilor art. 130 alin. (1) din Constitutie, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societătii si apără ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor. Ca atare, “este firesc ca acest rol să se concretizeze sub forma participării procurorului la judecarea proceselor”.

Guvernul face referire, în acest sens, si la Decizia Curtii Constitutionale nr. 1 din 4 ianuarie 1995 privind solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 din Codul de procedură civilă, prin care s-a stabilit că “rolul instantei de a solutiona procesul în care a fost sesizată, precum si independenta judecătorilor si supunerea lor numai legii nu sunt afectate prin participarea procurorului la procesul civil si prin punerea de concluzii”, întrucât prevederile art. 130 alin. (1) din Constitutie nu au în vedere “transformarea procurorului într-un avocat al uneia dintre părti”.

În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei că raporturile dintre Ministerul Public si executiv, prevăzute la art. 131 din Constitutie, ar afecta impartialitatea procurorului, Guvernul apreciază că “ratiunea participării procurorului la solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice este tocmai reprezentarea intereselor generale ale societătii”.

Referindu-se la invocarea încălcării prevederilor art. 6 alin. (1) si a celor ale art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Guvernul o consideră neîntemeiată, având în vedere că “procedura specială instituită prin dispozitiile legale criticate este justificată de interesul public”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Legii nr. 506/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 16 octombrie 2001.

În subsidiar, autorul exceptiei a invocat si neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 10 alin. (11) si ale art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului 13/2001, astfel cum au fost modificate si completate prin pct. 3 si, respectiv, 5 ale articolului unic al Legii nr. 506/2001, texte care au următorul cuprins:

- Art. 10 alin (11): “Decizia de suspendare poate fi atacată la instanta de contencios administrativ competentă.

Judecata se face în regim de urgentă, cu participarea reprezentantului Ministerului Public. Solutia instantei este definitivă si irevocabilă.”;

- Art. 12 alin. (1): “Deciziile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si deciziile Ministerului Finantelor Publice pot fi atacate la instanta de contencios administrativ competentă. Judecarea se face în regim de urgentă, cu participarea reprezentantului Ministerului Public.”

1. Critica de neconstitutionalitate a Legii nr. 506/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 vizează încălcarea dispozitiilor art. 74 alin. (1), raportat la art. 72 alin. (3) lit. j) din Constitutie privind adoptarea legilor organice, considerându-se, de către autorul exceptiei, că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 a modificat Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990. În această situatie, potrivit sustinerilor autorului exceptiei, legea pentru aprobarea ordonantei de urgentă trebuia să fie adoptată conform procedurii prevăzute pentru legile organice, iar nu conform procedurii prevăzute de art. 74 alin. (2) din Constitutie pentru legile ordinare, asa cum rezultă din mentiunea cuprinsă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 16 octombrie 2001.

Analizând această critică de neconstitutionalitate, Curtea observă că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 are ca obiect reglementarea procedurii de solutionare a contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice. Nici o prevedere a ordonantei de urgentă nu dispune modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. În ceea ce priveste referirea pe care Legea nr. 506/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 o face la instanta de contencios administrativ, aceasta este o dispozitie procedurală, cu caracter special, care nu are altă semnificatie decât aceea de precizare a instantei competente să solutioneze categoria de litigii pe care cele două acte normative o reglementează si nicidecum de modificare a Legii contenciosului administrativ. Legiuitorul constituant a prevăzut că domeniul contenciosului administrativ va fi reglementat prin lege organică, iar, conform art. 125 alin. (3) din Constitutie, “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”. Rezultă deci că dispozitiile din Legea nr. 506/2001, potrivit cărora decizia de suspendare a procedurii prealabile, precum si deciziile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti si deciziile Ministerului Finantelor Publice pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, nu au caracter organic. De altfel, din întreaga sa reglementare rezultă că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 506/2001, are ca obiect o procedură paralelă, dar diferită de procedura contenciosului administrativ. Această diferentă este evidentă, având în vedere si natura specială a actelor la care se referă, termenele diferite de contestare a actelor, scutirea de taxa de timbru s.a.

În consecintă, Curtea nu poate retine sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia cele două acte normative criticate pentru neconstitutionalitate ar fi adus modificări Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, pentru a fi necesară respectarea procedurii de adoptare a legilor organice prevăzute la art. 72 alin. (3) lit. j) din Constitutie.

Curtea retine, de asemenea, că, potrivit art. 3 din Legea contenciosului administrativ, “Cererile privitoare la stabilirea si scăderea impozitelor si a taxelor, precum si a amenzilor prevăzute în legile de impozite si taxe, se rezolvă de către organele prevăzute de legea specială si în conditiile stabilite de acestea”. Or, din însăsi această formulare a legii contenciosului administrativ rezultă că materia contenciosului financiar-fiscal este o materie separată, reglementată prin lege specială.

Întrucât, pe de o parte, potrivit art. 72 alin. (3) lit. j) din Constitutie, numai contenciosul administrativ formează obiect de reglementare prin lege organică, iar nu si rezolvarea litigiilor în materie financiară si fiscală, care, în lipsa unei alte prevederi constitutionale contrare, rămâne obiect al legii ordinare, iar, pe de altă parte, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, competenta (inclusiv stabilirea căilor de atac) si procedura de judecată se stabilesc prin lege ordinară, Curtea constată că sub acest aspect Legea nr. 506/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 este constitutională.

2. Cea de-a doua critică de neconstitutionalitate, formulată în subsidiar de autorul exceptiei, vizează dispozitiile art. 10 alin. (11) si ale art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 506/2001, în ceea ce priveste participarea reprezentantului Ministerului Public la solutionarea cauzelor prevăzute în cele două texte legale. Autorul exceptiei consideră că aceste prevederi legale contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 123 din Constitutie, precum si celor ale art. 6 si 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994. Aceste dispozitii au următorul cuprins:

- Art. 16 alin. (1) din Constitutie: “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 123: “(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”;

- Art. 16 alin. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”;

- Art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale: “Exercitarea drepturilor si libertătilor recunoscute de prezenta conventie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine natională sau socială, apartenentă la o minoritate natională, avere, nastere sau orice altă situatie.”

Toate aceste dispozitii sunt invocate de autorul exceptiei în legătură cu sustinerea că participarea procurorului la judecarea cauzelor respective ar fi de natură să ducă la o suprareprezentare a statului, la o inegalitate a armelor între părtile procesului, întrucât procurorii îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea ministrului justitiei. Autorul exceptiei invocă, în acest context, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si dispozitiile constitutionale ale art. 130 si cele ale art. 131 din Constitutie, texte care au următorul continut:

- Art. 130: “(1) În activitatea juridiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societătii si apără ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor.

(2) Ministerul Public îsi exercită atributiile prin procurori constituiti în parchete, în conditiile legii.”;

- Art. 131: “(1) Procurorii îsi desfăsoară activitatea potrivit principiului legalitătii, al impartialitătii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei.

(2) Functia de procuror este incompatibilă cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior.”

Analizând, sub acest aspect, exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că cele două texte criticate nu contin dispozitii de natură să instituie un tratament juridic inegal, discriminatoriu, pentru anumite categorii de persoane. Dimpotrivă, din examinarea textelor criticate rezultă că, în toate cazurile, judecata se face în aceleasi conditii, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, ceea ce dă expresie concretă rolului său în activitatea judiciară, consacrat de art. 130 din Constitutie. Pe de altă parte, dispozitiile criticate sunt corelate cu cele ale art. 45 alin. 4 din Codul de procedură civilă, conform cărora, “În cazurile anume prevăzute de lege, participarea si punerea concluziilor de către procuror sunt obligatorii”.

Această dispozitie din Codul de procedură civilă este conformă jurisprudentei Curtii Constitutionale, care a stabilit că “Procurorul nu este adversarul instantei si nici al vreuneia din părti, el intervine în proces pentru a veghea la respectarea legii” (în acest sens este si Decizia nr. 1/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 11 aprilie 1995).

În ceea ce priveste invocarea jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, Curtea Constitutională retine că aceasta este nerelevantă, în conditiile în care nici una din hotărârile pronuntate cu privire la solutionarea exceptiei de fată, mentionate de autorul exceptiei, nu se referă la participarea procurorului în anumite procese, ci la impartialitatea judecătorilor. De altfel, Curtea observă că textul art. 6 alin. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale se referă la dreptul la un proces echitabil, judecat de o instantă independentă si impartială, într-un termen rezonabil. Or, participarea procurorului la judecarea unor procese nu poate influenta, sub nici o formă, asupra impartialitătii instantei de judecată. Pentru aceleasi motive, este nerelevantă si invocarea, în sustinerea exceptiei, a dispozitiilor art. 123 din Constitutie. De asemenea, Curtea nu poate retine ca temeinică nici argumentarea, în sprijinul sustinerii exceptiei de neconstitutionalitate, a deosebirilor dintre Legea nr. 29/1990 si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, astfel cum a fost aprobată, cu privire la participarea procurorului la judecarea cauzelor. Fiind două legi diferite, cu deosebiri de continut în ceea ce priveste procedura, nu se poate considera că participarea procurorului în cadrul uneia dintre proceduri ar fi de natură să creeze o anumită discriminare sau să afecteze impartialitatea instantei. În ceea ce priveste raporturile constitutionale dintre procuror si ministrul justitiei, acestea, în orice caz, nu pot fi considerate de natură să afecteze impartialitatea instantei, întrucât procurorul nu intră în compunerea completului de judecată.

Singurii care “spun dreptul”, care decid în cauză, transează litigiul, sunt judecătorii care compun acest complet, procurorul având un cu totul alt rol în desfăsurarea procesului, si anume acela prevăzut de art. 130 alin. (1) din Constitutie.

Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor legale criticate, prin Decizia nr. 266 din 16 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 3 decembrie 2002, aceasta fiind respinsă ca neîntemeiată. Referitor la critica potrivit căreia Legea nr. 506/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 ar încălca dispozitiile art. 74 alin. (1), raportat la art. 72 alin. (3) lit. j) din Constitutie privind adoptarea legilor organice, Curtea a retinut că “Nici o dispozitie constitutională nu împiedică, însă, legiuitorul să adopte, pe calea unei legi ordinare, dispozitii de procedură sau referitoare la competenta instantelor de contencios administrativ, în măsura în care asemenea dispozitii nu contravin celor cuprinse în legea contenciosului administrativ si nu ar avea, astfel, caracterul unei modificări implicite a acesteia”. Prin aceeasi decizie Curtea Constitutională s-a pronuntat si asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (11) fraza a doua si art. 12 alin. (1) fraza a treia din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001. S-a statuat, în acest sens, că “prezenta procurorului în litigiile la care se referă dispozitiile criticate prin exceptia de neconstitutionalitate nu contravin dispozitiilor art. 130 din Constitutie si nici celor ale art. 6 si art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, căci solutionarea acestor litigii se face de către instantele judecătoresti în cadrul unui proces public, contradictoriu si echitabil, în care procurorul nu are mai multe drepturi decât au părtile în proces si nici nu participă la deliberări pentru a influenta în vreun fel hotărârea judecătorilor”. Întrucât în cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, solutia si considerentele Deciziei nr. 266/2002 îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 506/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice si, în subsidiar, a dispozitiilor art. 10 alin. (11) si art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Continent Marine Enterprise” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 497/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 ianuarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 53

din 6 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 130/1999, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Eskimo” - S.R.L. din Satu Mare în Dosarul nr. 4.871/2002 al Judecătoriei Satu Mare.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca nefondată, arătând că dispozitiile art. 14 din Legea nr. 130/1999 nu interzic actualizarea cuantumului amenzii, în corelare cu cresterea indicelui inflatiei prin hotărâre a Guvernului.

Faptul că în prezent nu mai este posibilă modificarea prin hotărâre a Guvernului a limitelor amenzilor stabilite prin lege nu are consecinte pentru trecut.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 iunie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 4.871/2002 Judecătoria Satu Mare a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 130/1999, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Eskimo” - S.R.L. din Satu Mare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că textul art. 14 din Legea nr. 130/1999 este neconstitutional, deoarece este sinvocat ca temei legal pentru aplicarea amenzii de 30.000.000 lei, întrucât H.G. nr. 238/2002, ca act normativ de sine stătător, nu poate constitui temei legal pentru aplicarea unei amenzi prevăzute de o lege”. Astfel, consideră autorul exceptiei, este încălcat art. 107 alin. (2) din Constitutie.

Judecătoria Satu Mare consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În argumentarea punctului de vedere exprimat se arată că, în realitate, “exceptia de neconstitutionalitate vizează textul alin. (4) al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, text conform căruia ÇLimitele amenzilor prevăzute în actele normative care contin reglementări cu privire la stabilirea si sanctionarea unor fapte ce constituie contraventii, precum si limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) si (3) pot fi reduse sau majorate prin hotărâri ale GuvernuluiČ, alineat care însă nu se mai regăseste în cuprinsul art. 8, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea acestei ordonante”. Potrivit punctului de vedere al Guvernului, “chiar dacă, la data ridicării exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile alin. (4) al art. 8 nu mai sunt în vigoare”, majorarea limitelor amenzilor contraventionale nu înseamnă modificarea, ci actualizarea cuantumului acestei amenzi, în corelare cu cresterea indicelui inflatiei. În consecintă, realizarea acestei măsuri, prin hotărâre a Guvernului, adoptată în baza si în executarea legii, “nu încalcă [...] nici o dispozitie constitutională, de vreme ce asigură mentinerea semnificatiei prevederilor legale initiale, adoptate de legiuitor”. De altfel, mai arată Guvernul, autorul exceptiei “nici nu indică care sunt dispozitiile constitutionale pe care le consideră a fi încălcate prin textul legal criticat”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 14 din Legea nr. 130 din 20 iulie 1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, în forma actuală, care, “în urma modificării intervenite prin H.G. nr. 238/2002, prevede cuantumul amenzii între 30.000.000-60.000.000 lei, fată de forma initială a legii care prevede un cuantum între 3.000.000-6.000.000 lei”.

Potrivit dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 130/1999, “Nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (3), art. 8, art. 9 si ale art. 10 alin. (2) din prezenta lege constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei”.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Conform art. III din Hotărârea Guvernului nr. 238 din 13 martie 2002 pentru majorarea limitelor amenzilor contraventionale prevăzute de Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, de Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, precum si de Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, “Limitele amenzilor contraventionale prevăzute la art. 14 [...] din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă [...], cu modificările si completările ulterioare, se majorează după cum urmează: a) de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, pentru cele stabilite la art. 14 [...]”. Asa cum rezultă din preambulul Hotărârii Guvernului, aceasta a fost emisă în temeiul art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, text potrivit căruia “Limitele amenzilor prevăzute în actele normative care contin reglementări cu privire la stabilirea si sanctionarea unor fapte ce constituie contraventii, precum si limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) si (3) [care se referă la contraventiile stabilite prin hotărâri ale Guvernului si la cele stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, judetene si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti] pot fi reduse sau majorate periodic prin hotărâri ale Guvernului”.

Totodată Curtea constată că prin punctul 6 al articolului unic din Legea nr. 180 din 11 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, articolului 8 din ordonantă i s-a dat un alt continut privind limitele maxime ale amenzilor (în general mai ridicat), dispărând astfel dispozitiile cuprinse în fostul alineat (4) al articolului, care permitea ca prin hotărâre a Guvernului să fie reduse sau majorate periodic limitele amenzilor prevăzute în actele normative care contin reglementări cu privire la stabilirea si sanctionarea unor fapte ce constituie contraventii, precum si limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) si (3) ale art. 8 din ordonantă. Astfel, după intrarea în vigoare a Legii privind aprobarea, cu modificări si completări, a Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, nu mai este posibilă modificarea prin hotărâre a Guvernului a limitelor amenzilor stabilite prin lege.

În consecintă, la data ridicării exceptiei de neconstitutionalitate, 25 iunie 2002, dispozitiile fostului alin. (4) al Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor nu mai erau în vigoare, ca efect al Legii nr. 180/2002. În cauză însă exceptia de neconstitutionalitate a avut ca obiect, în mod clar, determinat de autorul acesteia, atât în memoriul depus la instantă, cât si în cuprinsul Încheierii din 25 iunie 2002, dispozitiile art. 14 al Legii nr. 130/1999 în forma actuală, în urma modificării intervenite prin Hotărârea Guvernului nr. 238/2002, care prevede cuantumul amenzii între 30.000.000-60.000.000 lei, fată de forma initială a legii, care prevedea un cuantum între 3.000.000-6.000.000 lei.

Analizând exceptia sub acest aspect, Curtea constată că dispozitia legală criticată pentru neconstitutionalitate nu este incompatibilă cu prevederile Constitutiei, respectiv cu cele ale art. 107 alin. (2) din Constitutie, indicate expres de autorul exceptiei, potrivit cărora “Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor”.

La data emiterii Hotărârii Guvernului nr. 238/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2002, art. 8 alin. (4) al Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 era încă în vigoare în forma sa initială, cu alin. (4) care împuternicea Guvernul să reducă sau să majoreze periodic limitele amenzilor prevăzute în actele normative care contin reglementări cu privire la stabilirea si sanctionarea unor fapte ce constituie contraventii. Ca atare, nu se pune problema ca art. 14 din Legea nr. 130/1999, în partea privind cuantumul amenzilor astfel stabilite, să fie neconstitutional, nici direct si nici cel putin în mod indirect, prin stabilirea neconstitutionalitătii art. 8 alin. (4) al Ordonantei Guvernului nr. 2/2001. Dispozitia cuprinsă la art. 107 alin. (2) din Constitutie, ca, de altfel, oricare altă dispozitie constitutională, nu se opune actualizării periodice, prin hotărâri ale Guvernului, a cuantumului amenzilor stabilite prin legi, în conditiile în care legiuitorul, în cazul dat, Guvernul, prin ordonantă emisă în baza unei legi de abilitare adoptate de Parlament conform art. 114 alin. (1) din Constitutie, îsi manifestă vointa în acest sens. Faptul că, ulterior, Parlamentul, prin legea de aprobare a ordonantei, a eliminat dispozitiile alin. (4) al art. 8 nu are consecinte pentru trecut, cât timp acest text a fost în vigoare si si-a produs efectele. Doar după data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 nu mai era posibil ca prin hotărâre a Guvernului să fie modificat cuantumul unor amenzi stabilite pentru fapte contraventionale prevăzute prin legi, întrucât dispozitiile alin. (4) al art. 8 al Ordonantei Guvernului  nr. 2/2001 au fost eliminate.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Eskimo” - S.R.L. din Satu Mare în Dosarul nr. 4.871/2002 al Judecătoriei Satu Mare.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea activitătilor si amplasamentelor punctelor de lansare ale Unitătii-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova, pentru etapa a IV-a – 2003 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă activitătile si amplasamentele punctelor de lansare ale Unitătii-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova, ce se finantează în anul 2003 de la bugetul de stat, pentru etapa a IV-a - 2003 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele pentru finantarea activitătilor etapei a IV-a - 2003 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor, prevăzute în anexă, se asigură din fondurile alocate cu această destinatie în bugetul pentru anul 2003 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

Art. 3. - Regulamentul de organizare si functionare a Unitătii-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului apelor si protectiei mediului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 254.

 

ANEXĂ

 

ACTIVITĂTI SI AMPLASAMENTE

pentru Programul de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor

 

Nr. crt.

Denumirea

activitătii

Fonduri pentru

finantarea

activitătilor

(milioane lei)

Termen

final

de

realizare

Unitatea executantă

Unitatea

beneficiară

Observatii

 

1.

 

Executie de rachete antigrindină pentru

testarea operatională a Unitătii-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova

10.000

- 30 aprilie

2003 pentru

primul lot de

rachete;

- 30 septembrie

2003 pentru

ultimul lot de

rachete

Societatea Comercială “Electromecanica Ploiesti” - S.A.

Directia generală

pentru agricultură

si industrie

alimentară

Prahova

 

2.

Tehnologie de combatere a grindinei (Trageri experimentale de combatere în perioada aprilie-septembrie)

1.600

- 30 octombrie 2003

Societatea Comercială “Electromecanica Ploiesti” - S.A. I.N.M.H.

Directia generală

pentru agricultură

si industrie

alimentară

Prahova

Trageri test

de combatere

 

3.

Executia rachetei de sondaj izotermic

2.000

- 30 iulie 2003

Societatea Comercială “ElectromecanicaPloiesti” - S.A.

Directia generală

pentru agricultură

si industrie

alimentară

Prahova

 

4.

Finalizarea si dotarea punctului de comandă si incintă pentru unitatea-pilot

11.200

- 30 aprilie 2003

Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară Prahova

Directia generală

pentru agricultură

si industrie

alimentară

Prahova

Continuarea

activitătii

din 2002

 

5.

Testarea operatională a unitătii-pilot în vederea omologării

3.900

- 30 octombrie 2003

Directia generală pentru agricultură  si industrie alimentară Prahova Societatea Comercială “Electromecanica Ploiesti” - S.A. I.N.M.H.

Directia generală

pentru agricultură

si industrie

alimentară

Prahova

 

6.

Asigurarea si amenajarea mijloacelor de transport speciale pentru unitatea-pilot (transport rachete si instalatii de lansare, reparatii si interventii)

1.600

- 15 aprilie 2003

Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară Prahova Societatea Comercială “Electromecanica Ploiesti” - S.A.

Directia generală

pentru agricultură

si industrie

alimentară

Prahova

 

7.

Extinderea unitătii-pilot în judetul Prahova cu punctele de lansare: Tătaru, Mehedinta (finalizare), Câmpina, Tohani

6.400

- 20 decembrie 2003

Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară Prahova Societatea Comercială “Electromecanica Ploiesti” - S.A.

Directia generală

pentru agricultură

si industrie

alimentară

Prahova

 

8.

Extinderea unitătii-pilot în judetul Buzău cu două puncte de lansare: Pietroasele si Viperesti

4.500

- 30 noiembrie 2003

Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară Prahova Societatea Comercială “Electromecanica Ploiesti” - S.A. I.N.M.H.

Directia generală

pentru agricultură

si industrie

alimentară

Prahova

 

9.

Studii si cercetări privind tehnologia de stimulare a precipitatiilor

1.300

- 30 noiembrie 2003

Societatea Comercială “Electromecanica Ploiesti” - S.A. I.N.M.H.

Directia generală

pentru agricultură

si industrie

alimentară

Prahova

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Statutului antrenorului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 60 alin. (2) din Legea educatiei fizice si sportului, nr. 69/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Statutul antrenorului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul tineretului si sportului,

Nicolae Ion Anton Mărăsescu,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 255.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL ANTRENORULUI

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Pregătirea sportivă, în forme organizate, potrivit legii, se asigură de persoane atestate în domeniu prin diplomă de licentă, diplomă de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute în conditiile legii.

Art. 2. - Antrenorul este persoana atestată într-o anumită ramură de sport pe baza diplomei de licentă, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, după caz.

 

CAPITOLUL II

Formarea antrenorului

 

Art. 3. - Formarea antrenorului se realizează în cadrul:

a) institutiilor de învătământ superior de lungă durată, cu specializarea “educatie fizică si sport”, acreditate sau autorizate în conditiile legii;

b) institutiilor de învătământ superior de scurtă durată, cu specializarea “măiestrie sportivă”, acreditate sau autorizate în conditiile legii;

c) scolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Ocupatia de antrenor se atestă cu carnetul de antrenor.

(2) Absolventii institutiilor de învătământ superior si ai scolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate în conditiile legii, pot obtine carnetul de antrenor pe baza diplomei de licentă, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, după caz, care atestă specializarea în ramura de sport respectivă.

(3) Absolventii unei institutii de învătământ superior de lungă durată, acreditată sau autorizată în conditiile legii, cu specializarea “educatie fizică si sport”, pot obtine carnetul de antrenor si la o a doua ramură de sport dacă au promovat examenul pentru a doua specializare.

Art. 5. - Carnetul de antrenor se eliberează la cerere, conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Clasificarea ocupatiei de antrenor.

Promovarea antrenorului

 

Art. 6. - (1) Ocupatia de antrenor se clasifică în

următoarele categorii:

a) antrenor categoria I;

b) antrenor categoria a II-a;

c) antrenor categoria a III-a;

d) antrenor categoria a IV-a;

e) antrenor categoria a V-a.

(2) Promovarea într-o categorie superioară de clasificare se face la cererea persoanei interesate, adresată federatiei sportive nationale, cu respectarea criteriilor prevăzute pentru fiecare categorie. La solicitarea federatiilor sportive nationale, Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, denumit în continuare CNFPA, unitate în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, organizează examene de promovare în categorii superioare de clasificare, în colaborare cu federatiile sportive nationale respective si cu institutiile de învătământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în conditiile legii.

(3) Categoria I se acordă antrenorului de categoria a II-a, care, după un stagiu de minimum 4 ani efectuat în această categorie, a fost declarat reusit la examenul de promovare. Se poate înscrie la examenul de promovare antrenorul care:

- a promovat cursul de perfectionare pentru antrenorii de categoria a II-a, organizat de CNFPA în colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de învătământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în conditiile legii;

- a obtinut minimum nota 8 la inspectia de specialitate.

(4) Categoria a II-a se acordă antrenorului de categoria a III-a, care, după un stagiu de minimum 3 ani efectuat în această categorie, a fost declarat reusit la examenul de promovare. Se poate înscrie la examenul de promovare antrenorul care:

- a promovat cursul de perfectionare pentru antrenorii de categoria a III-a, organizat de CNFPA în colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de învătământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în conditiile legii;

- a obtinut minimum nota 7 la inspectia de specialitate.

(5) Categoria a III-a se poate acorda:

a) absolventului unei institutii de învătământ superior de lungă durată cu specializarea “educatie fizică si sport”, acreditată sau autorizată în conditiile legii, care a promovat examenul de licentă sau de diplomă si s-a specializat într-o ramură de sport;

b) antrenorului de categoria a IV-a, care, după un stagiu de minimum 2 ani efectuat în această categorie, a fost declarat reusit la examenul de promovare. Se poate înscrie la examenul de promovare antrenorul care:

- a promovat cursul de perfectionare pentru antrenorii de categoria a IV-a, organizat de CNFPA în colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de învătământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în conditiile legii. CNFPA poate delega competenta organizării acestor cursuri directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, iar federatiile sportive nationale, prin statutul propriu, pot delega competenta organizării acestor cursuri asociatiilor judetene pe ramură de sport

- a obtinut minimum nota 6 la inspectia de specialitate

(6) Categoria a IV-a se poate acorda:

a) absolventului institutiilor de învătământ superior de scurtă durată, acreditate sau autorizate în conditiile legii, cu diplomă de absolvire si care s-a specializat într-o ramură de sport;

b) absolventului unei institutii de învătământ superior de lungă durată, acreditată sau autorizată în conditiile legii, cu specializarea “educatie fizică si sport”, care a promovat examenul pentru a doua specializare, organizat de CNFPA în colaborare cu federatiile sportive nationale si institutiile de învătământ superior acreditate sau autorizate în conditiile legii. Se poate înscrie la examenul pentru obtinerea celei de a doua specializări absolventul care:

- are categoria I de clasificare sportivă la sporturile individuale si categoria a II-a de clasificare sportivă la jocurile sportive - în specializarea respectivă;

- în timpul studiilor universitare a obtinut minimum nota 7 la disciplina respectivă;

c) antrenorului de categoria a V-a, care, după un stagiu de minimum un an efectuat în această categorie, a fost declarat reusit la examenul de promovare. Se poate înscrie la examenul de promovare antrenorul care:

- a promovat cursul de perfectionare pentru antrenorii de categoria a V-a, organizat de CNFPA în colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de învătământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în conditiile legii. CNFPA poate delega competenta organizării acestor cursuri directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, iar federatiile sportive nationale, prin statutul propriu, pot delega competenta organizării acestor cursuri asociatiilor judetene pe ramură de sport.

(7) Categoria a V-a se acordă:

a) absolventului unei scoli postliceale de antrenori cu durata minimă de 2 ani, acreditată sau autorizată în conditiile legii, cu diplomă sau certificat de absolvire si care s-a specializat într-o ramură de sport;

b) absolventului unei institutii de învătământ superior de lungă durată, acreditată sau autorizată în conditiile legii, cu specializarea “educatie fizică si sport”, care:

- a promovat examenul pentru a doua specializare organizat de CNFPA, în colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de învătământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în conditiile legii;

- nu are categorie de clasificare sportivă în specializarea respectivă;

- în timpul studiilor universitare nu a studiat această disciplină.

Art. 7. - (1) Înscrierea antrenorilor la examenul de promovare în categorii de clasificare se face în baza unui dosar care trebuie să cuprindă:

a) cererea de înscriere la examenul de promovare, avizată de conducerea structurii sportive la care este angajat;

b) aprobarea federatiei sportive nationale;

c) confirmarea promovării formei de perfectionare specifice acelei categorii de antrenori din care face parte;

d) o lucrare metodico-stiintifică realizată de candidat si avizată de federatia sportivă natională. Federatia sportivă natională stabileste tematica si criteriile de elaborare a lucrărilor metodico-stiintifice, diferentiat, în functie de categoria de clasificare căreia i se adresează;

e) recomandarea structurii sportive unde îsi desfăsoară activitatea, avizată de directia pentru tineret si sport judeteană sau a municipiului Bucuresti;

f) copie xerox de pe carnetul de antrenor, cu viza anuală la zi;

g) pentru examenul de promovare la categoriile I, a II-a si a III-a, se anexează raportul de inspectie.

(2) Raportul de inspectie prevăzut la alin. (1) lit. g) va fi efectuat de către o comisie formată din 2 specialisti în ramura de sport respectivă, numiti de Colegiul antrenorilor al federatiei sportive nationale care, prin statutul propriu, poate delega această competentă asociatiilor judetene pe ramură de sport, si conducătorul structurii sportive unde este angajat antrenorul. Comisia va asista antrenorul la minimum două lectii de antrenament. Continutul inspectiei de specialitate se stabileste de fiecare federatie sportivă natională, în functie de categoria de antrenori căreia i se adresează, si vizează cel putin următoarele aspecte ale activitătii antrenorului:

- numărul de sportivi legitimati la nivelul sectiei;

- numărul de sportivi promovati la nivelurile superioare;

- numărul de sportivi componenti ai loturilor nationale si olimpice;

- rezultatele la competitiile din calendarul intern si international - analizarea obiectivelor planificate si a celor realizate la aceste competitii;

- aprecieri asupra continutul metodic al lectiilor de antrenament - eficienta metodelor si mijloacelor folosite, gradul de individualizare, concordanta dintre continutul lectiilor si documentele de planificare ale antrenamentului sportiv.

Art. 8. - Pentru promovarea într-o categorie superioară de clasificare, examenele de atestare a competentei constau în verificarea cunostintelor prin probe de specialitate, stabilite de CNFPA în colaborare cu federatia sportivă natională si cu institutiile de învătământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în conditiile legii.

Art. 9. - Antrenorul din categoriile a II-a si a III-a, cu rezultate deosebite, de nivel international, în activitatea sportivă, poate beneficia, la propunerea federatiilor sportive nationale de specialitate, de reducere cu un an a stagiului minim prevăzut în prezentul statut pentru prezentarea la examenele de promovare, dacă a pregătit cel putin 2 ani sportivi - pentru sporturile individuale - si a pregătit cel putin un an o echipă - pentru jocurile sportive de echipă - care au obtinut următoarele performante sportive:

a) locurile I-IX la Jocurile Olimpice;

b) locurile I-VI la Campionatele Mondiale si Campionatele Europene de seniori;

c) locurile I-III la Campionatele Mondiale si Campionatele Europene de cadeti, juniori, tineret, la finalele de cupe mondiale si cupe europene;

d) calificarea la turneele finale - pentru jocurile sportive de echipă.

Art. 10. - Se consideră vechime în ocupatia de antrenor perioada de activitate în specialitate, efectuată în:

a) structurile sportive recunoscute în conditiile legii;

b) Ministerul Tineretului si Sportului si unitătile din subordinea acestuia;

c) alte organizatii sportive nationale;

d) compartimentele de specialitate din cadrul organelor administratiei publice centrale sau locale.

Art. 11. - Pentru rezultatele de exceptie în activitate, indiferent de categoria de clasificare, la propunerea federatiei sportive nationale de specialitate, antrenorul poate primi titlul onorific de “antrenor emerit” în baza criteriilor elaborate si aprobate prin ordin al ministrului tineretului si sportului, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Formarea continuă a antrenorilor. Perfectionarea pregătirii profesionale

 

Art. 12. - Formarea continuă a antrenorilor se face prin cursuri de perfectionare si stagii de pregătire, organizate de federatiile sportive nationale împreună cu institutiile de învătământ superior, acreditate sau autorizate în conditiile legii.

Art. 13. - Pentru promovarea într-o categorie superioară antrenorul trebuie să parcurgă, în functie de categoria de clasificare, un curs de perfectionare organizat de:

a) CNFPA în colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de învătământ superior, acreditate sau autorizate în conditiile legii, pentru promovarea la categoria I si la categoria a II-a de antrenor;

b) CNFPA în colaborare cu federatiile sportive nationale si cu institutiile de învătământ superior, acreditate sau autorizate în conditiile legii, pentru promovarea la categoria a III-a si la categoria a IV-a de antrenor. CNFPA poate delega competenta organizării acestor cursuri directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, iar federatiile sportive nationale, prin statutul propriu, pot delega competenta organizării acestor cursuri asociatiilor judetene pe ramură de sport.

Art. 14. - (1) Antrenorii care au obtinut categoria I trebuie să promoveze, cel putin o dată la 4 ani, o formă de perfectionare profesională organizată de federatiile sportive nationale în colaborare cu Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor si cu institutiile de învătământ superior, acreditate sau autorizate în conditiile legii.

(2) Participarea la formele de perfectionare organizate conditionează promovarea profesională.

 

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile antrenorului

 

Art. 15. - Pentru activitatea depusă antrenorul beneficiază de drepturi salariale si de alte drepturi, stabilite potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 16. - Antrenorul are următoarele drepturi:

a) să fie promovat în categorii superioare de clasificare si în functii administrative, în raport cu pregătirea profesională, cu rezultatele obtinute sau cu cerintele unitătii sportive, în conditiile legii;

b) să fie nominalizat de federatia sportivă natională de specialitate ca antrenor al lotului national de juniori, tineret sau seniori, potrivit competentei profesionale;

c) să beneficieze de conditii corespunzătoare de muncă si protectie socială în conditiile legii;

d) să fie nominalizat de federatiile sportive nationale în propriile colective tehnice;

e) să facă parte din organisme interne si internationale de specialitate, să participe la consfătuiri, cursuri si conferinte nationale si internationale de specialitate;

f) să fie membru în asociatii profesionale sau în alte organizatii, în scopul reprezentării intereselor proprii, perfectionării pregătirii profesionale si protejării statutului antrenorului;

g) să primească premii, prime, titluri si distinctii, în conditiile legii.

Art. 17. - Antrenorul are următoarele obligatii:

a) să fie loial si devotat profesiei alese;

b) să realizeze pregătirea si participarea sportivilor la competitiile interne si internationale cuprinse în calendar;

c) să realizeze selectia, initierea, pregătirea si perfectionarea tinerelor talente pentru sportul de performantă;

d) să aplice, în procesul de antrenament, linia metodică si cerintele stabilite de federatia sportivă natională de specialitate;

e) să promoveze spiritul de fair-play, să combată fenomenul de dopaj, actiunile de violentă;

f) să cunoască si să respecte normele de securitate, protectie si igiena muncii;

g) să contribuie, prin lucrări de specialitate proprii la îmbunătătirea teoriei si metodicii antrenamentului în ramura de sport în care activează;

h) să participe periodic, la una din formele de perfectionare organizate, pentru a fi la curent cu cerintele si dezvoltarea ramurii sportive;

i) să îsi îndeplinească obiectivele de performantă stabilite anual de conducerea institutiei unde este salariat;

j) alte obligatii prevăzute în contractul individual de muncă.

 

CAPITOLUL VI

Angajarea antrenorului

 

Art. 18. - Angajarea antrenorului se face cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 19. - Delegarea, detasarea sau încetarea activitătii unui antrenor angajat în structuri sportive pentru a conduce pregătirea loturilor olimpice si nationale sau alte activităti de interes national se efectuează cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare privitoare la încheierea, modificarea si încetarea contractelor individuale de muncă.

 

CAPITOLUL VII

Evaluarea si aprecierea activitătii antrenorului. Recompense si sanctiuni

 

Art. 20. - Evaluarea si aprecierea activitătii antrenorului se fac de către angajator, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 21. - (1) Antrenorul cu rezultate deosebite în activitatea sportivă poate primi de la structurile sportive angajatoare premii si alte recompense materiale, potrivit prevederilor contractului individual/colectiv de muncă si legislatiei în vigoare.

(2) Structurile sportive la care sunt angajati antrenori pot stabili si alte forme de recompense pentru merite deosebite în activitate, în conditiile legii.

Art. 22. - Încălcarea de către antrenor a prezentului statut, a regulamentelor federatiei sportive nationale de specialitate, a regulamentelor structurii sportive unde este angajat, a obligatiilor contractuale, a normelor de comportament se sanctionează în conditiile legii.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 23. -Prevederile prezentului statut se aplică tuturor antrenorilor în activitate, indiferent de ramura de sport, categoria de clasificare si de structura sportivă unde îsi desfăsoară activitatea.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL - S.A. prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale

LAFARGE ARCOM GIPS - S.A. Bucuresti

 

În baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. prevederilor Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

4. prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice, înregistrată cu nr. RS-347 din 20 decembrie la Consiliul Concurentei;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-347 din 20 decembrie 2002;

9. Notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată;

având în vedere următoarele:

1. Concentrarea economică s-a realizat la data de 6 decembrie 2002 prin achizitionarea de către LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL - S.A. de la Societatea Comercială ARCOM - S.A. Bucuresti a unui pachet de actiuni reprezentând 40% din capitalul social al Societătii Comerciale LAFARGE ARCOM GIPS - S.A. Bucuresti.

Anterior realizării acestei operatiuni, LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL - S.A. detinea la Societatea Comercială LAFARGE ARCOM GIPS - S.A. Bucuresti un pachet de actiuni reprezentând 50% din capitalul social al acestei societăti. Acest pachet a fost obtinut de LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL - S.A. prin înfiintarea, împreună cu Societatea Comercială ARCOM - S.A. Bucuresti, a societătii în comun concentrative Societatea Comercială LAFARGE ARCOM GIPS - S.A. Bucuresti. Această operatiune de concentrare economică a fost autorizată prin Decizia presedintelui Consiliului Concurentei nr. 44 din 22 februarie 2001.

2. Societatea achizitoare, LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL - S.A., conduce Divizia Gips din cadrul Grupului LAFARGE. Grupul LAFARGE este prezent pe piata românească prin Societatea Comercială LAFARGE ROMCIM - S.A. Bucuresti, societate care activează în principal pe pietele materialelor de constructii.

3. Societatea achizitionată, Societatea Comercială LAFARGE ARCOM GIPS - S.A. Bucuresti, are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea panourilor de gips carton.

4. Piata relevantă aferentă concentrării economice a fost definită ca fiind piata panourilor de gips carton pe întregul teritoriu al României.

5. Segmentul detinut de LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL - S.A. pe piata panourilor de gips carton pe întregul teritoriu al României este de fapt cota de piată a Societătii Comerciale LAFARGE ARGOM GIPS - S.A. Bucuresti, anterior realizării operatiunii de concentrare economică. Pe piata relevantă definită, în anul 2002, cota de piată detinută de Societatea Comercială LAFARGE ARCOM GIPS - S.A. Bucuresti a avut valoarea de circa 25%.

6. Prin concentrarea economică realizată segmentul detinut de LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL - S.A. pe piata relevantă definită nu se modifică, întrucât, anterior dobândirii controlului unic asupra Societătii Comerciale LAFARGE ARCOM GIPS - S.A. Bucuresti, societatea achizitoare era prezentă pe această piată prin Societatea Comercială LAFARGE ARCOM GIPS - S.A. Bucuresti, societatea la care detinea controlul în comun împreună cu Societatea Comercială ARCOM - S.A. Bucuresti. Nici LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL - S.A. si nici o altă societate apartinând Grupului LAFARGE nu mai controlează alte societăti comerciale active pe piata relevantă definită.

7. Pe piata relevantă definită oferta este reprezentată de Societatea Comercială LAFARGE ARCOM GIPS - S.A. Bucuresti, ca producător autohton, si de societăti comerciale importatoare.

8. Pe piata relevantă definită cererea este reprezentată de agenti economici care îsi desfăsoară activitatea în domeniul constructiilor. În anul 2002 Societatea Comercială LAFARGE ARCOM GIPS - S.A. Bucuresti nu a realizat exporturi de plăci de gips carton.

9. Operatiunea de concentrare economică realizată de LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL - S.A. prin dobândirea controlului unic direct la Societatea Comercială LAFARGE ARCOM GIPS - S.A. Bucuresti nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei,

presedintele Consiliului Concurentei decide:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si pct. 124 din cap. II, partea a II-a din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică notificată, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare, prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea nr. 21/1996, este de 119.749.000 lei si se va plăti cu ordin de plată în contul nr. 361280051300, deschis la Banca Natională a României – Sucursala

Municipiului Bucuresti, beneficiar Trezoreria sectorului 1, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Pe versoul ordinului de plată, în rubrica “Cod cont”, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale LAFARGE ARCOM GIPS - S.A. Bucuresti.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general al Consiliului Concurentei vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se comunică de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei către:

Societatea achizitoare:

LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL - S.A.

500, rue Marcel Demonque, Agroparc, 84915 Avignon Cedex 9, France

Telefon: 33.4.32.44.41.99

Fax: 33.4.32.44.44.71

Prin împuternicit, Avocat Ilinca Popovici

Tel. 201 12 00

Fax: 201 12 10

Societatea achizitionată:

Societatea Comercială LAFARGE ARCOM GIPS - S.A.

Str. Virgiliu nr. 81, sectorul 1, 77106 Bucuresti

Telefon: 632 21 37, 638 20 44

Fax: 312 01 29.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 6 martie 2003.

Nr. 91.