MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 193         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 martie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

71. - Lege pentru acceptarea Codului international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.5(48) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum si pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 si 2000 referitoare la acesta

 

112. - Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea Codului international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.5(48) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum si pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 si 2000 referitoare la acesta

 

76. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor

 

119. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor

 

79. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

122. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru acceptarea Codului international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.5(48) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum si pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 si 2000 referitoare la acesta

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se acceptă Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.5(48) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele adoptate prin Rezolutia MSC.30(61) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 11 decembrie 1992, prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - Se acceptă Amendamentele la Codul IGC, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.17(58) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 24 mai 1990, prevăzute în anexa nr. 2*).

Art. 3. - Se acceptă Amendamentele la Codul IGC, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.32(63) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 23 mai 1994, prevăzute în anexa nr. 3*).

Art. 4. - Se acceptă Amendamentele la Codul IGC, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.59(67) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 5 decembrie 1996, prevăzute în anexa nr. 4*).

Art. 5. - Se acceptă Amendamentele la Codul IGC, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.103(73) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 5 decembrie 2000, prevăzute în anexa nr. 5*).

Art. 6. - Constructorii de nave, producătorii de echipamente navale, armatorii si operatorii navelor sub pavilion român, utilizate pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate, si personalul lor navigant, precum si alti factori implicati în transportul pe mare al acestui tip de marfă sunt obligati să respecte prevederile cuprinse în reglementările prevăzute la art. 1-5.

Art. 7. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va lua măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor reglementărilor prevăzute la art. 1-5.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 martie 2003.

Nr. 71.


*) Anexele nr. 1-5 se publică ulterior.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru acceptarea Codului international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.5(48) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum si pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 si 2000 referitoare la acesta

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru acceptarea Codului international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.5(48) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum si pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 si 2000 referitoare la acesta si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2003.

Nr. 112.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, punctele 6, 10 si 13 vor avea următorul cuprins:

“6. broker de asigurare - persoana juridică română sau străină, autorizată în conditiile prezentei legi, care negociază pentru clientii săi, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, încheierea contractelor de asigurare sau reasigurare si acordă asistentă pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz;

.…………………………

10. actionar semnificativ - persoana fizică sau juridică care, nemijlocit si singură ori prin intermediul sau în legătură cu alte persoane fizice sau juridice, actionând în mod concertat, exercită drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, fie ar reprezenta cel putin 5% din capitalul social al societătii de asigurări, fie i-ar conferi cel putin 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală, sau care dau posibilitatea să exercite o influentă semnificativă asupra conducerii societătii de asigurare în care au pozitia semnificativă;

.………………………….

13. prime brute subscrise - primele încasate si de încasat, inclusiv primele de reasigurare încasate si de încasat, aferente tuturor contractelor de asigurare si contractelor de reasigurare, care intră în vigoare în exercitiul financiar, înainte de deducerea oricăror sume din acestea;”

2. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru nevoile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, ale reprezentantelor sale pe care aceasta le înfiintează, Guvernul si, după caz, autoritătile administratiei publice locale vor atribui acesteia în administrare imobilele necesare - terenuri si clădiri - din domeniul public de interes national sau local, după caz, în termen de 60 de zile de la data cererii. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate utiliza propriile venituri pentru construirea, achizitionarea sau închirierea unor imobile corespunzătoare, conform prevederilor legale în vigoare.”

3. La articolul 4, după alineatul (18) se introduce alineatul (181) cu următorul cuprins:

“(181) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum si personalul acesteia, însărcinat să exercite atributii de supraveghere, nu răspund civil ori penal, după caz, dacă instantele judecătoresti constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credintă si fără neglijentă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor de supraveghere.”

4. La articolul 4, alineatul (19) va avea următorul cuprins:

“(19) Presedintele este reprezentantul de drept al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public si în raporturi de drept comun.”

5. La articolul 4, după alineatul (24) se introduce alineatul (241) cu următorul cuprins:

“(241) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor îsi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu exceptia situatiei în care au votat împotriva unei hotărâri si au consemnat opinia separată în procesul-verbal.”

6. La articolul 4, alineatul (25) va avea următorul cuprins:

“(25) În exercitarea atributiilor sale Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate încheia acorduri de cooperare cu organisme similare, cu autorităti publice sau cu institutii din alte tări, privind asigurarea schimbului de informatii confidentiale necesare în activitatea de supraveghere. Aceste informatii nu vor putea fi făcute publice decât prin acordul explicit al autoritătilor care le-au transmis sau, în anumite cazuri, doar în scopul pentru care autoritătile si-au dat acordul.”

7. La articolul 5, literele e) si j) vor avea următorul cuprins:

“e) aprobă actionarii semnificativi directi sau indirecti, persoane fizice sau juridice, precum si persoanele semnificative ale asigurătorilor, în conformitate cu criteriile stabilite prin norme;

.……………………………

j) aprobă propriul buget de venituri si cheltuieli.”

8. La articolul 5, după litera j) se introduc literele k)-n) cu următorul cuprins:

“k) aprobă orice modificare a documentelor sau conditiilor pe baza cărora s-a acordat autorizarea de constituire si functionare asigurătorilor si brokerilor de asigurare;

l) autorizează anual practicarea asigurărilor obligatorii si încasează ca venituri proprii o contributie procentuală din valoarea primelor brute încasate aferent asigurărilor respective, în vederea exercitării supravegherii si controlului activitătii de asigurări obligatorii, în conditiile prezentei legi si ale normelor emise în aplicarea acestei legi;

m) aplică măsurile sanctionatorii prevăzute în prezenta lege în legătură cu exercitarea unei influente directe sau indirecte, care este incompatibilă cu principiile de conducere prudentială a activitătii asigurătorilor, stabilite prin norme;

n) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege.”

9. La articolul 6, după litera c) a alineatului (2) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

“d) în baza acordurilor de cooperare cu organisme similare, cu autorităti publice sau cu institutii din alte tări, conform prevederilor art. 4 alin. (25).”

10. La articolul 8, litera f) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“f) aprobă actionarii semnificativi directi sau indirecti si persoanele semnificative ale asigurătorului;”

11. La articolul 12, literele d), f) si g) ale alineatului (4) vor avea următorul cuprins:

“d) societatea prezintă calcule specifice pentru activitatea de asigurări de viată, dacă solicită autorizare pentru practicarea acestei categorii de asigurări;

.…………………………

f) societatea va desfăsura numai operatiuni de asigurare, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 pct. 3

g) în cazul unui asigurător străin, dacă face dovada că în tara în care este înregistrat s-a constituit legal.”

12. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:

“Art. 131. - (1) Actul prin care se constată si se individualizează obligatia de plată a unui asigurător, întocmit sau emis, după caz, de către organele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, conform legii, constituie titlu de creantă.

(2) La data scadentei titlul de creantă devine titlu executoriu, în baza căruia Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va declansa procedura silită de recuperare a creantelor sale, conform dispozitiilor Codului de procedură civilă.”

13. La articolul 16, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Capitalul social vărsat sau, după caz, fondul de rezervă liberă vărsat, prevăzute la alin. (1) lit. a), trebuie să fie depuse integral în formă bănească, atât la constituirea, cât si la majorarea acestora.”

14. La articolul 20, litera c) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

“c) să îsi organizeze procedurile de control intern, astfel încât să îndeplinească prevederile legale si să prezinte organelor de control ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor toate documentele, situatiile si informatiile solicitate de acestea.”

15. La articolul 21, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“a) rezerva de primire se calculează lunar prin însumarea cotelor-părti din primele brute subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenta dintre volumul primelor brute subscrise si această rezervă să reflecte primele brute alocate părtii din riscurile expirate la data calculării;”

16. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:

“(41) Primele brute subscrise, pe baza cărora se vor calcula rezervele tehnice prevăzute la alin. (1) lit. a), d) si e) si la alin. (3), se vor stabili în conformitate cu prevederile normelor.”

17. La articolul 21, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) În cazurile în care contractul de asigurare prevede încasarea primelor si plata despăgubirilor în valută, rezervele tehnice aferente se pot constitui si mentine în valută. Evaluarea se va efectua în conformitate cu prevederile normelor.”

18. După articolul 24 se introduc articolele 241 si 242 cu următorul cuprins:

“Art. 241. - Asigurătorii sunt obligati să pună la dispozitie asiguratilor sau potentialilor asigurati, înainte de încheierea contractului de asigurare, cel putin următoarele informatii: durata contractului, modalitătile de executare, suspendare sau încetare a acestuia, mijloacele si termenele de plată a primelor de asigurare, metodele de calcul si de distributie a rezultatelor financiare, procedurile de solutionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, precum si alte informatii necesare protejării intereselor acestora.

Art. 242. - Asigurătorii si brokerii de asigurare efectuează operatiunile de asigurare si de reasigurare de regulă în lei, iar dacă îsi asumă obligatii de plată în monedă străină, aceste operatiuni se efectuează în monedă străină, potrivit legii.”

19. La articolul 25, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Asigurătorii emitenti de documente internationale de asigurare “Carte verde” vor constitui Biroul Român Carte Verde, în conformitate cu prevederile Conventiei Internationale Carte Verde, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Activitatea Biroului Român Carte Verde este supusă reglementării si supravegherii Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.”

20. La articolul 39, litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

c) aprobarea prealabilă a actionarilor semnificativi directi, a celor indirecti si a persoanelor semnificative ale asigurătorului, conform prevederilor art. 5 lit. e);”

Art. II. - Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 12 martie 2003.

Nr. 76.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 martie 2003.

Nr. 119.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 61 din 29 august 2002 privind colectarea creantelor bugetare, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se abrogă.

2. La articolul 7, litera b) a alineatului (2) si alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

“b) administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credintă, sub orice formă, a bunurilor mobile si imobile proprietatea acesteia ori prin nedeclararea schimbării sediului social.

(3) Pentru obligatiile bugetare restante ale societătii comerciale debitoare răspund solidar administratorii, directorii si persoanele care exercită sau au exercitat administrarea si conducerea societătii si care:

a) au determinat, cu rea-credintă, acumularea de obligatii bugetare restante pe o perioadă de 12 luni într-un interval de 2 ani consecutivi;

b) au sustras bunurile debitorului de la executarea silită.”

3. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Răspunderea asociatilor si actionarilor la societătile comerciale debitoare se stabileste potrivit Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Răspunderea prevăzută la art. 7 alin. (2) si (3) se stabileste în conformitate cu procedura prevăzută de prezenta ordonantă pentru obligatiile bugetare datorate si neachitate după data de 1 ianuarie 2003.”

5. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Exercitarea de către plătitori a căilor de atac la organele competente ale creditorilor bugetari, cu privire la stabilirea obligatiilor bugetare, nu suspendă obligatia acestora de plată. La cererea debitorului si tinând seama de motivele invocate de acesta, autoritătile administratiei publice, prin organul competent în solutionarea contestatiilor, vor dispune suspendarea obligatiei de plată a creantelor bugetare, până la solutionarea contestatiei, cu constituirea unei garantii la nivelul sumei contestate.”

6. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Pentru neachitarea la termenul scadent a obligatiilor bugetare debitorii datorează dobânzi si penalităti de întârziere. Dobânzile si penalitătile de întârziere datorate sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.”

7. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Cota penalitătilor de întârziere se poate modifica anual prin legea bugetului de stat.”

8. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Pentru sumele de restituit de la buget plătitorii au dreptul la dobândă după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii la organul competent a cererii de restituire sau compensare, după caz. Această prevedere este aplicabilă si în cazul impozitului pe venit.”

9. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) În cazul în care cererea de compensare sau restituire, după caz, precum si documentatia anexată care stă la baza acesteia, depuse de plătitor, sunt incomplete si nu îndeplinesc conditiile prevăzute de reglementările legale în materie, termenul de 30 de zile curge de la data prezentării de către acesta a documentatiei complete.”

10. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru sumele de rambursat aferente operatiunilor efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru care, potrivit reglementărilor legale în materie, nu se face control anticipat, plătitorii au dreptul la dobândă după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de restituire.”

11. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Veniturile din dobânzile prevăzute la alin. (1) sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil.”

12. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul plătii efectuate prin decontare bancară sau prin mandat postal, pentru obligatiile bugetare cu termen de plată fix sau stabilit sub formă de interval, obligatia bugetară se consideră plătită la data creditării contului curent general al trezoreriei statului, deschis la Banca Natională a României.”

13. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Nedecontarea de către unitătile bancare a sumelor cuvenite bugetului, în termen de 48 de ore de la data debitării contului titularului, atrage pentru banca prestatoare dobânzi si penalităti la nivelul celor prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 16 si art. 17 alin. (1), în favoarea titularului de cont”.

14. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Măsurile asigurătorii dispuse atât de creditorii bugetari, cât si de instantele judecătoresti ori de alte organe competente, dacă nu au fost desfiintate în conditiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităti.”

15. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - Dacă valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoperă integral creanta bugetară, măsurile asigurătorii pot fi înfiintate si asupra bunurilor detinute de către debitor în proprietate comună cu terte persoane, pentru cota-parte detinută de acesta.”

16. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - Împotriva actelor prin care se dispun si se aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestatie în conformitate cu prevederile art. 124.”

17. La articolul 55, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 55. - (1) La cererea organului de executare băncile, organele de politie, institutiile care gestionează registre publice sau altele asemenea, alte persoane juridice sau persoane fizice care exercită profesii libere, desfăsurate în mod independent în conditiile legii, sunt obligate să furnizeze de îndată în scris datele si informatiile solicitate, în vederea aplicării procedurii de executare silită, precum si pentru luarea altor măsuri privind stingerea creantelor bugetare, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel, fără perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte sume.”

18. La articolul 57, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) Ministerul Finantelor Publice, la cererea celorlalti creditori bugetari, va transmite acestora datele detinute în temeiul prevederilor alin. (1).”

19. La articolul 57, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Informatiile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate exclusiv în scopul colectării creantelor bugetare si cu respectarea obligatiei prevăzute la art. 163.”

20. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

“Art. 59. - În absenta debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la art. 58 alin. (1), executorul bugetar poate să pătrundă în acestea în prezenta unui reprezentant al politiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al fortei publice si a 2 martori majori. Dispozitiile art. 58 alin. (2) si (3) sunt aplicabile.”

21. La articolul 63 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri si disponibilităti în valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimtământul titularului de cont, la cursul de schimb afisat de acestea pentru ziua respectivă.”

22. La articolul 65, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 65. - (1) Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiintează de către organul de executare printr-o adresă care va fi trimisă prin scrisoare recomandată, cu dovada de primire, tertului poprit, împreună cu o copie certificată de pe titlul executoriu. Totodată va fi înstiintat si debitorul despre înfiintarea popririi.”

23. La articolul 68, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Judecarea contestatiei se face de urgentă si cu precădere.”

24. La articolul 93, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Înaintea valorificării bunurilor acestea vor fi evaluate. În acest scop organul de executare va apela la organe si persoane de specialitate, a căror selectare nu este supusă reglementărilor privind achizitiile publice si care sunt obligate să îsi îndeplinească atributiile ce le revin în acest sens.”

25. La articolul 93, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) Organul de executare va actualiza pretul de evaluare tinând cont de rata inflatiei.”

26. La articolul 93, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Atunci când se consideră necesar, organul de executare va proceda la o nouă evaluare.”

27. La articolul 94, alineatele (2) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(2) În sensul alin. (1), valorificarea bunurilor sau a unui ansamblu de bunuri mobile si/sau imobile se face prin:

a) întelegerea părtilor;

b) vânzare directă;

c) vânzare la licitatie;

d) vânzare în regim de consignatie, numai în cazul bunurilor mobile;

e) alte modalităti admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licitatii, agentii imobiliare sau societăti de brokeraj, după caz.

……………………….

(4) Vânzarea directă se poate face de îndată după sechestrarea bunurilor, dacă acestea sunt supuse pericolului degradării sau alterării, după caz.”

28. La articolul 95, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 95. - (1) Valorificarea bunurilor potrivit întelegerii părtilor se realizează de debitorul însusi, cu acordul organului de executare, astfel încât să se asigure o recuperare corespunzătoare a creantelor bugetare. Debitorul este obligat să prezinte în scris organului de executare propunerile ce i s-au făcut si nivelul de acoperire a creantelor bugetare, indicând numele si adresa potentialului cumpărător, precum si termenul în care acesta din urmă va achita pretul propus.”

29. La articolul 96, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 96. - (1) Valorificarea bunurilor prin vânzare directă se poate realiza în următoarele cazuri:

a) pentru bunurile prevăzute la art. 94 alin. (4);

b) înaintea începerii procedurii de valorificare prin licitatie, dacă se recuperează integral creanta bugetară;

c) pe parcursul procedurii de valorificare prin licitatie sau după finalizarea ei, dacă bunul nu a fost vândut si o persoană oferă cel putin pretul de evaluare.”

30. La articolul 97, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Publicitatea vânzării se realizează prin afisarea anuntului privind vânzarea la sediul organului de executare, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, în cazul vânzării bunurilor imobile si prin anunturi într-un cotidian national de largă circulatie, într-un cotidian local, în pagina de Internet, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si prin alte modalităti prevăzute de lege.

(3) Vor fi înstiintati despre data, ora si locul licitatiei si debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum si titularii drepturilor reale si ai sarcinilor care grevează bunul urmărit.”

31. La articolul 101, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 101. - (1) Pretul de pornire al licitatiei este pretul de evaluare pentru prima licitatie, diminuat cu 25% pentru a doua licitatie si cu 50% pentru a treia licitatie.”

32. La articolul 107, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) La a treia licitatie creditorii urmăritori sau intervenienti nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la un pret mai mic de 50% din pretul de evaluare.”

33. La articolul 116, după alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:

“(7) În cazul în care bunurile imobile trecute în proprietatea publică a statului conform prezentei ordonante au fost revendicate si restituite, potrivit legii, tertelor persoane, debitorul persoană juridică va fi obligat la plata sumelor stinse prin această modalitate.”

34. Articolul 126 va avea următorul cuprins:

“Art. 126. - Contestatia se introduce la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul organului de executare si se judecă în procedură de urgentă.”

35. La articolul 131, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Pentru obligatiile bugetare ale debitorilor declarati în stare de insolvabilitate conducătorul organului de executare dispune scoaterea creantei din evidenta curentă si trecerea ei într-o evidentă separată.”

36. La articolul 133, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 133. - (1) Organul de executare este obligat ca pentru creantele bugetare datorate de comercianti societăti comerciale, cooperative de consum ori cooperative mestesugăresti sau persoane fizice să ceară instantelor judecătoresti competente începerea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului, în conditiile legii.”

37. La articolul 134, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În vederea executării silite a bunurilor urmărite, creditorul bugetar poate solicita judecătorului-sindic luarea în posesie a acestora. Judecătorul-sindic poate dispune ca administratorul sau lichidatorul să predea creditorului bugetar bunul în vederea valorificării.”

38. La articolul 136 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Cheltuielile generate de comunicarea somatiei prin postă sunt suportate de fiecare creditor bugetar.”

39. La articolul 140, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plată a obligatiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoasterii în orice alt mod a datoriei;”

40. Denumirea titlului IX va avea următorul cuprins:

Infractiuni si contraventii”

41. După denumirea titlului IX se introduc articolele 1501 si 1502 cu următorul cuprins:

“Art. 1501. - Sustragerea, substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terte persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) si art. 76 alin. (3) se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 1502. - Retinerea si nevărsarea de către plătitorii obligatiilor bugetare a sumelor reprezentând impozit pe salarii si venituri asimilate salariilor, impozit pe dividende si impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile realizate în România, în cel mult 30 de zile de la scadentă, constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.”

42. La articolul 155, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Sumele confiscate, precum si cele realizate din valorificarea bunurilor confiscate, mai putin cheltuielile impuse de aducerea la îndeplinire si de valorificare, se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, conform legii.”

43. Articolul 159 va avea următorul cuprins:

“Art. 159. - (1) Creditorul bugetar poate constitui fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu si din unitătile subordonate, după caz, prin retinerea unei cote de 5% din sumele încasate prin executare silită potrivit prevederilor prezentei ordonante, precum si din sumele încasate în cadrul procedurii de reorganizare judiciară si faliment.

(2) Sistemul de acordare a stimulentelor pentru personalul din aparatul propriu si din unitătile subordonate creditorilor bugetari, care desfăsoară activitătile prevăzute la alin. (1), va fi stabilit similar sistemului de salarizare pentru personalul bugetar si va fi aprobat prin ordine ale acestora.”

44. La articolul 168, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru celelalte impozite cu retinere la sursă, calculate si retinute de plătitori la data plătii veniturilor, termenul de plată este data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a plătit venitul.”

45. Articolul 169 va avea următorul cuprins:

“Art. 169. - Sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată, datorate de institutiile publice pentru prestări de servicii constând în închirieri si/sau concesiuni de bunuri imobile, care până la data de 31 mai 2002 nu au fost facturate beneficiarilor si nu au fost achitate la bugetul de stat, se anulează, inclusiv dobânzile si penalitătile de întârziere aferente.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 12 martie 2003.

Nr. 79.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 martie 2003.

Nr. 122.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 129/1992

privind protectia desenelor si modelelor industriale*)

 


*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 585/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 7 noiembrie 2002, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993 si a mai fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 2 iulie 2002, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Drepturile asupra desenelor si modelelor industriale sunt recunoscute si protejate pe teritoriul României prin înregistrarea desenului sau modelului industrial, în conditiile prezentei legi, la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, denumit în continuare O.S.I.M.

Art. 2. - În întelesul prezentei legi, termenii sau expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) Aranjamentul de la Haga - Aranjamentul privind depozitul international de desene si modele industriale, adoptat la Haga la 6 noiembrie 1925, cu modificările si completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 44/1992;

b) autor - persoana fizică sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei întelegeri, care a creat desenul sau modelul industrial;

c) certificat de înregistrare - titlul de protectie acordat de O.S.I.M. pentru desenele si modelele industriale înregistrate;

d) desen industrial - aspectul exterior al unui produs sau al unei părti a acestuia, redat în două dimensiuni, rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură si/sau materiale si/sau ornamentatia produsului în sine;

e) detalii nesemnificative - acele elemente grafice sau de formă, care nu determină caracterul individual al desenului sau modelului industrial;

f) industrial - un desen sau model este considerat industrial dacă obiectul la care se referă desenul sau modelul poate fi reprodus pe cale industrială sau artizanală ori de câte ori este necesar;

g) mandatar autorizat - persoana care exercită profesiunea de consilier în proprietate industrială în conditiile legii si care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în fata O.S.I.M.;

h) model industrial - aspectul exterior al unui produs sau al unei părti a acestuia, redat în trei dimensiuni, rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură si/sau ornamentatia produsului în sine;

i) model de utilitate - creatie care rezolvă o problemă tehnică, în special cu privire la forma constructiei, asamblarea unui produs, si prezintă noutate pe plan mondial;

j) produs - orice articol obtinut printr-un proces industrial sau artizanal, continând printre altele si elemente concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice; programele de calculator nu sunt considerate produs;

k) produs complex - un produs compus din elemente multiple ce pot fi înlocuite de o manieră care să permită dezasamblarea si reasamblarea produsului;

l) solicitant - persoana fizică sau juridică ce solicită la O.S.I.M. înregistrarea, respectiv eliberarea unui certificat de înregistrare a unui desen sau model industrial;

m) titular - persoana fizică sau juridică căreia îi apartin drepturile conferite prin înregistrarea desenului sau modelului industrial si pentru care se eliberează certificatul de înregistrare.

Art. 3. - Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare apartine autorului desenului sau modelului industrial ori succesorului său în drepturi, pentru desenele si modelele industriale create în mod independent.

Se consideră desen sau model industrial creat în mod independent desenul sau modelul industrial care nu a fost realizat ca urmare a unor contracte cu misiune creativă sau de către salariati, în cadrul atributiilor de serviciu.

Art. 4. - Dacă mai multe persoane au creat acelasi desen sau model industrial, independent una de alta, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare apartine aceleia care a depus cea dintâi cererea de înregistrare la O.S.I.M. sau, dacă o prioritate a fost recunoscută, aceleia a cărei cerere are cea mai veche dată de prioritate.

Art. 5. - Până la proba contrară, solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial.

Art. 6. - În cazul în care desenul sau modelul industrial este rezultatul unui contract cu misiune creativă, dreptul la certificatul de înregistrare apartine persoanei care a comandat realizarea desenului sau modelului industrial, cu exceptia unor prevederi contractuale contrare.

În cazul în care desenul sau modelul industrial este realizat de către un salariat în cadrul atributiilor sale de serviciu, încredintate explicit, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare apartine unitătii angajatoare, cu exceptia unor prevederi contractuale contrare.

Art. 7. - Persoanele fizice sau persoanele juridice având domiciliul sau sediul, după caz, în afara teritoriului României beneficiază de dispozitiile prezentei legi, în conditiile conventiilor si tratatelor internationale privind desenele si modelele industriale, la care România este parte.

Art. 8. - Recunoasterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază si nu exclude protectia acordată prin alte dispozitii legale privind proprietatea intelectuală, în special cu privire la dreptul de autor si cele referitoare la mărci, brevete de inventie, modele de utilitate, caractere tipografice, topografii ale circuitelor integrate si concurenta neloială.

 

CAPITOLUL II

Conditii pentru protectia desenelor si modelelor industriale

 

Art. 9. - Obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau model industrial, în sensul art. 2, este nou si are un caracter individual.

Un desen sau model industrial este considerat nou dacă nici un desen sau model industrial identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.

Se consideră că desenele sau modelele industriale sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce priveste detaliile nesemnificative.

Se consideră că un desen sau model industrial are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model industrial făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înainte de data de prioritate.

Dacă un desen sau model industrial aplicat la un produs sau încorporat într-un produs constituie o parte componentă a unui produs complex, acesta va fi considerat nou si având caracter individual numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) partea componentă, o dată încorporată în produsul complex, rămâne vizibilă pe durata utilizării normale a acestuia; utilizare normală înseamnă utilizarea de către beneficiar, fără a include întretinerea sau reparatiile;

b) caracteristicile vizibile ale părtii componente îndeplinesc ele însele conditiile privind noutatea si caracterul individual.

Art. 10. - În conformitate cu art. 9, se consideră că un desen sau model industrial a fost făcut public dacă a fost publicat sau a fost expus, utilizat în comert sau divulgat în alt mod, cu exceptia cazului în care aceste actiuni nu puteau deveni cunoscute în cursul normal al activitătii din domeniul respectiv, înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.

Nu se consideră că desenul sau modelul industrial a fost făcut public dacă a fost divulgat unei terte persoane în conditii de confidentialitate explicite sau implicite.

Nu se consideră că s-a produs o divulgare dacă un desen sau model industrial pentru care s-a solicitat protectie a fost făcut public de către autor, de succesorul său în drepturi sau de un tert, ca urmare a informatiilor oferite de autor sau a actiunii întreprinse de către acesta ori de către succesorul lui în drepturi, în cursul perioadei de 12 luni care precedă data de depunere a cererii sau data de prioritate. Se consideră abuz aducerea la cunostinta publicului prin orice mijloc a desenului sau modelului industrial, precum si valorificarea acestuia fără acordul autorului. Nu este luată în considerare divulgarea, ca urmare a unui abuz fată de autor sau succesorul său în drepturi, produsă în perioada de 12 luni care precedă data de depunere a cererii sau data de prioritate.

Art. 11. - Desenul sau modelul industrial care este determinat exclusiv de o functie tehnică nu poate fi înregistrat. Nu poate fi înregistrat un desen sau model industrial care trebuie reprodus în forma si la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul în care este încorporat sau la care este aplicat să fie legat mecanic ori amplasat în jurul unui alt produs, astfel încât fiecare dintre produse să îsi poată îndeplini functia.

Art. 12. - Sunt excluse de la protectie desenele sau modelele industriale ale căror destinatie si aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri.

 

CAPITOLUL III

Înregistrarea si eliberarea titlului de protectie

 

Art. 13. - Cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial trebuie să cuprindă:

a) solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului industrial;

b) datele de identificare a solicitantului;

c) numărul de desene sau modele industriale pentru care se solicită protectia;

d) indicarea produselor în care este încorporat desenul sau modelul industrial, dacă este cazul;

e) descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului industrial pentru care se solicită protectia, asa cum apar în reprezentările grafice depuse;

f) numele autorilor sau o declaratie pe răspunderea solicitantului, că autorii au renuntat la dreptul de a fi mentionati în cerere si/sau în publicatiile desenului sau modelului industrial;

g) reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial, în 3 exemplare.

Cererea de înregistrare mai poate contine, după caz, si alte elemente care nu conditionează data depozitului reglementar:

a) datele de identificare a mandatarului autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat în cererea de înregistrare;

b) actele de prioritate, în cazul în care se invocă una dintre prioritătile prevăzute la art. 19 si 20;

c) solicitarea amânării publicării;

d) procura de reprezentare în fata O.S.I.M.;

e) declaratia indicând informatiile care, după cunostinta solicitantului, permit să se dovedească îndeplinirea conditiilor de acordare a protectiei desenului sau modelului industrial pentru care se solicită înregistrarea.

Art. 14. - Reprezentările grafice trebuie să redea complet desenul sau modelul industrial care face obiectul cererii de înregistrare, astfel încât caracteristicile sale estetice să fie evidentiate. În caz contrar, cererea de înregistrare se respinge. Reprezentările grafice trebuie să fie de o calitate suficientă, pentru că toate detaliile desenului sau modelului industrial să fie evidentiate si publicarea să fie posibilă.

În cazul unui desen industrial reprezentările grafice pot fi însotite de 3 specimene.

Art. 15. - Cererea de înregistrare si descrierea, prezentate conform art. 13 si redactate în limba română, însotite de reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial ori, după caz, de specimene, se depun la O.S.I.M. si constituie depozitul national reglementar. O.S.I.M. înregistrează cererea dacă sunt depuse minimum următoarele: o cerere care să contină solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului industrial, datele de identificare a solicitantului si reprezentările grafice sau specimenele, într-un exemplar.

Dacă în termen de două luni de la data depunerii cererii de înregistrare conform alin. 2 nu sunt depuse completările necesare pentru constituirea depozitului national reglementar conform alin. 1, cererea de înregistrare se respinge. Data depozitului national reglementar este data la care au fost depuse documentele prevăzute la alin. 2 sau data care rezultă din tratatele ori conventiile privind desenele sau modelele industriale, la care România este parte. În Registrul national al cererilor depuse se înscriu depozitele nationale reglementare, constituite conform alin. 1 si 2, precum si depozitele internationale constituite conform

Aranjamentului de la Haga.

Art. 16. - În procedurile în fata O.S.I.M. solicitantul certificatului de înregistrare sau succesorul său în drepturi poate beneficia de asistenta unui consilier în proprietate industrială autorizat. Pentru persoanele care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, reprezentarea conform alin. 1 este obligatorie, cu exceptia depunerii cererii.

Art. 17. - Un depozit multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele industriale destinate a fi încorporate în aceeasi categorie de produse, în conformitate cu clasificarea internatională a desenelor si modelelor industriale. Desenele si modelele industriale care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie să satisfacă o regulă de unitate de conceptie, de unitate de productie sau de unitate de utilizare ori trebuie să apartină aceluiasi ansamblu sau compozitii de articole.

Art. 18. - Depozitul national reglementar asigură solicitantului un drept de prioritate, cu începere de la data constituirii acestuia, fată de orice alt depozit ulterior privind acelasi desen sau model industrial.

Art. 19. - Persoanele fizice sau persoanele juridice ale statelor părti la conventiile la care România este parte beneficiază de un drept de prioritate de 6 luni, cu începere de la data primului depozit, dacă solicită protectia în acest termen, pentru acelasi desen sau model. Se recunoaste un drept de prioritate de 6 luni, întemeiat pe un depozit de model de utilitate.

Art. 20. - Invocarea prioritătii se poate face si în urma expunerii desenului sau modelului industrial într-o expozitie internatională, dacă cererea este depusă în termen de 6 luni de la data introducerii produsului în expozitie. Această perioadă nu prelungeste termenul de prioritate prevăzut la art. 19.

Art. 21. - Prioritătile prevăzute la art. 19 si 20 sunt recunoscute dacă sunt invocate o dată cu depunerea cererii si dacă în termen de 3 luni de la data depunerii cererii se confirmă prin acte de prioritate.

Art. 22. - Cererile de înregistrare depuse la O.S.I.M. vor fi supuse unei examinări preliminare din care să rezulte:

a) îndeplinirea conditiilor de formă ale cererii, prevăzute la art. 13 alin. 1;

b) îndeplinirea conditiilor prescrise pentru reprezentările grafice, prevăzute la art. 14;

c) îndeplinirea conditiilor prescrise pentru celelalte documente sau acte anexate la cerere, prevăzute la art. 13 alin. 2;

d) achitarea taxelor în termenul si cuantumul prevăzute de lege.

În cazul în care neregularitătile nu sunt remediate în termenul acordat de O.S.I.M., cererea se va respinge sau, după caz, nu se va recunoaste prioritatea.

Dacă se constată neregularităti, acestea se notifică solicitantului, acordându-i-se un termen necesar pentru remedieri. Cererile care nu îndeplinesc conditiile de depozit multiplu se vor diviza de către solicitant, la cererea O.S.I.M. Solicitantul are obligatia să divizeze cererea în termenul acordat de O.S.I.M., constituind câte un depozit national reglementar pentru fiecare grup de desene sau modele industriale care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 17. În cazul în care solicitantul nu divizează cererea în termenul acordat, O.S.I.M. divizează din oficiu cererea în mai multe cereri divizate si va lua în examinare numai prima cerere, respingându-le pe celelalte. Cererile divizate nu pot fi depuse decât pentru elementele care nu depăsesc continutul cererii initiale. Cererile divizate sunt considerate ca fiind depuse la data de depozit a cererii initiale.

Art. 23. - Datele bibliografice ale cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial, precum si reproducerea, fotografia sau orice reprezentare grafică a acestuia se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M., în termen de maximum 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar, în alb-negru sau, la cerere, în culori. Publicarea prevăzută la alin. 1 poate fi amânată, la cererea solicitantului, pe o perioadă care nu poate depăsi 30 de luni, calculată de la data depunerii cererii sau de la data prioritătii, când aceasta a fost invocată. Publicarea cererilor internationale de către Organizatia Mondială a Proprietătii Intelectuale este considerată o publicare conform alin. 1.

Art. 24. - Persoanele interesate pot face opozitii scrise la O.S.I.M. privind înregistrarea desenului sau modelului industrial, în termen de 3 luni de la data publicării acestuia, pentru următoarele motive:

a) desenul sau modelul industrial nu are noutate;

b) desenul sau modelul industrial contravine ordinii publice sau bunelor moravuri;

c) solicitantul nu este persoana care a depus cea dintâi cererea;

d) în cazul nerespectării art. 25 alin. 3 lit. d).

Opozitiile se solutionează de către o comisie de specialitate în termen de 3 luni de la depunerea acestora la O.S.I.M.

Art. 25. - Cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale se examinează de către Comisia de examinare desene si modele industriale. Comisia hotărăste, după caz, înregistrarea sau respingerea desenului sau modelului industrial, în termen de 12 luni de la data publicării cererii, ori poate luat act de renuntarea la cerere sau de retragerea acesteia. Comisia va lua hotărârea de acordare a certificatului de înregistrare pe baza unui raport de examinare si în conformitate cu prevederile art., 2, 9 si 10. Înregistrarea desenelor sau modelelor industriale se face în Registrul national al desenelor si modelelor industriale si

se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M.

Cererea de înregistrare va fi respinsă dacă:

a) nu sunt îndeplinite prevederile art. 2, 9 si 10;

b) obiectul cererii se încadrează în prevederile art. 11 si 12;

c) nu sunt achitate taxele legale în termenele si cuantumurile prevăzute de lege;

d) încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat;

e) constiutie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele mentionate în lista cuprinsă în art. 6 ter din Conventia de la Paris pentru protectia proprietătii industriale la care România a aderat prin Decretul nr. 1.177/1968 sau o utilizare abuzivă a emblemelor si stemelor, altele decât cele mentionate în art. 6 ter din conventie.

În examinarea cererii se va lua în considerare fondul documentar existent la Serviciul de desene si modele industriale din cadrul O.S.I.M., precum si orice alte documente relevante pentru procesul de examinare, depuse de persoanele interesate. În procesul de examinare O.S.I.M. poate solicita orice completări necesare, iar în cazul desenelor industriale, chiar specimene. Dispozitiile prezentei legi se aplică si cererilor

internationale depuse conform Aranjamentului de la Haga, care îsi extind efectele lor în România, afară de cazul în care nu se prevede altfel.

Art. 26. - Pentru neîndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 9 O.S.I.M. poate proceda la revocarea din oficiu a hotărârilor sale, până la comunicarea acestora.

Art. 27. - Hotărârile privind cererile de înregistrare a desenului sau modelului industrial pot fi contestate pe cale administrativă, în scris si motivat, la O.S.I.M., în termen de 3 luni de la comunicare.

Contestatia va fi examinată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia, de către Comisia de reexaminare din Departamentul de apeluri al O.S.I.M.

Art. 28. - Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părtilor în termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucuresti, Sectia contencios administrativ, în termen de 3 luni de la comunicare.

Hotărârea Tribunalului Bucuresti poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare.

Judecarea la Tribunalul Bucuresti si la Curtea de Apel Bucuresti se face cu participarea procurorului.

Hotărârile Comisiei de reexaminare rămase definitive si irevocabile se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M., în termen de 60 de zile de la pronuntarea hotărării.

Hotărârile judecătoresti se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestora către O.S.I.M.

În fata Comisiei de reexaminare părtile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate prin avocat, prin consilier juridic sau printr-un consilier în proprietate industrială.

Art. 29. - Toate hotărârile luate în cadrul O.S.I.M. vor fi motivate.

Art. 30. - Eliberarea certificatelor de înregistrare de desene sau modele industriale de către O.S.I.M. se face în temeiul hotărârilor de admitere rămase definitive, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea de admitere a rămas definitivă.

Art. 31. - Procedurile privind cererile de înregistrare de desene si modele industriale si certificatele de înregistrare sunt supuse taxelor, în cuantumul si la termenele stabilite conform legii. Taxele se plătesc în contul O.S.I.M. Taxele datorate de persoanele fizice si persoanele juridice cu domiciliul sau, după caz, cu sediul în străinătate se plătesc în valută în contul O.S.I.M. Neplata taxelor la termenele legale atrage neefectuarea

procedurii respective.

Art. 32. - Solicitantul sau titularul certificatului de înregistrare care, din motive de fortă majoră, nu a putut să respecte un termen privind procedurile în fata O.S.I.M. este repus în termen, dacă prezintă o cerere motivată, în termen de 60 de zile de la încetarea cauzei care l-a împiedicat să actioneze, dar nu mai târziu de un an de la expirarea termenului nerespectat.

Dispozitiile alin. 1 nu se aplică în următoarele situatii:

a) invocarea prioritătii conform art. 19-21;

b) plata taxelor de înregistrare si publicare;

c) înregistrarea unei opozitii conform art. 24;

d) formularea contestatiilor conform art. 27.

Cererea de repunere în termen va fi însotită de dovada privind plata taxei legale.

 

CAPITOLUL IV

Drepturi si obligatii

 

Art. 33. - Pe întreaga perioadă de valabilitate certificatul de înregistrare conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial si dreptul de a interzice tertilor să efectueze, fără consimtământul său, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vânzare, folosirea, importul sau stocarea în vederea comercializării, oferirea spre vânzare sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul industrial este încorporat sau la care acesta se aplică.

Art. 34. - Întinderea protectiei este determinată de reprezentările grafice ale desenelor sau modelelor înregistrate.

Protectia acordată unui desen sau model industrial în baza prezentei legi se extinde la orice desen sau model industrial care nu produce o impresie vizuală globală diferită asupra unui utilizator avizat.

La stabilirea sferei de protectie se ia în considerare gradul de libertate a autorului în realizarea desenului sau modelului industrial.

Art. 35. - Drepturile conferite la art. 33 nu se exercită în privinta:

a) actelor efectuate exclusiv în scop personal si necomercial, experimental, de cercetare sau învătământ, cu conditia ca aceste acte să nu prejudicieze exploatarea normală a desenelor sau modelelor industriale si să se mentioneze sursa;

b) echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian înregistrate într-o altă tară, atunci când acestea intră temporar pe teritoriul României, ori importului de piese de schimb si accesorii în scopul reparării acestor vehicule sau al executării de reparatii pe aceste vehicule;

c) folosirii sau luării măsurilor efective si serioase de folosire a desenelor sau modelelor industriale de către terti, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului si revalidarea certificatului;

d) folosirii desenului sau modelului industrial cu bunăcredintă, în perioada cuprinsă între termenul vizat la art. 31 si data publicării dreptului restabilit.

Art. 36. - Drepturile decurgând dintr-un certificat de înregistrare a desenului sau modelului industrial nu se vor putea exercita în cazul introducerii pe piată, pe teritoriul României, a produselor în care sunt încorporate desene sau modele industriale protejate, vândute anterior de către titularul certificatului de înregistrare sau cu consimtământul acestuia.

Art. 37. - Începând cu data publicării cererii persoana fizică sau persoana juridică îndreptătită la eliberarea certificatului de înregistrare beneficiază provizoriu de aceleasi drepturi conferite în conformitate cu prevederile art. 33, până la eliberarea certificatului de înregistrare, cu exceptia cazurilor în care cererea de înregistrare a fost respinsă sau retrasă. Încălcarea prevederilor alin. 1 atrage pentru persoanele vinovate obligatia de despăgubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despăgubirilor se poate executa numai după eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial.

Art. 38. - Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului industrial este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar si poate fi reînnoită pe 3 perioade succesive de 5 ani.

Pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de mentinere în vigoare a acestuia. O.S.I.M. acordă un termen de gratie de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de mentinere în vigoare, pentru care se percep majorări. Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din drepturi.  Decăderea titularului din drepturi se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M.

În cazul decăderii din drepturi a titularului, acesta poate solicita la O.S.I.M. revalidarea certificatului de înregistrare, în termen de 6 luni de la data decăderii, pentru motive temeinice.

Art. 39. - Dreptul exclusiv de exploatare decurgând din înregistrarea desenului sau modelului industrial încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea perioadei de valabilitate;

b) prin anularea certificatului de înregistrare;

c) prin decăderea titularului din drepturi;

d) prin renuntarea titularului certificatului de înregistrare.

Art. 40. - Titularii certificatelor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale pot mentiona pe produse semnul D, respectiv litera “D” majusculă, înscrisă într-un cerc, însotită de numele titularului sau numărul certificatului.

Art. 41. - Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, drepturile care decurg din cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial, precum si drepturile născute din certificatul de înregistrare eliberat sunt transmisibile în tot sau în parte.

Transmiterea se poate face pe cale succesorală, prin cesiune sau licentă.

Transmiterea se înregistrează la O.S.I.M. si produce efecte fată de terti numai de la data publicării în Buletinul oficial de proprietate industrială a mentiunii de transmitere.

Art. 42. - Autorul, titular al certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite pe bază de contract cu persoanele care exploatează desenul sau modelul industrial. În cazul încheierii unui contract de cesiune, drepturile patrimoniale ale autorului se stabilesc în acest contract.

Art. 43. - Înregistrarea în străinătate a desenelor si modelelor industriale, create pe teritoriul României, se face de către persoana fizică sau persoana juridică îndreptătită la eliberarea certificatului, numai după depunerea cererii la O.S.I.M.  Cererile internationale făcute în conformitate cu Aranjamentul de la Haga se depun la Organizatia Mondială a Proprietătii Intelectuale, direct sau prin intermediul O.S.I.M.

Art. 44. - Autorul are dreptul să i se mentioneze numele, prenumele si calitatea în certificatul de înregistrare eliberat, precum si în orice acte sau publicatii privind desenul sau modelul industrial.

Datele din certificatul de înregistrare se înscriu în carnetul de muncă.

Art. 45. - Certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial, eliberat de O.S.I.M., poate fi anulat, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, în cazul când se constată că, la data înregistrării cererii, nu erau îndeplinite conditiile pentru acordarea protectiei.

Anularea poate fi cerută pe toată durata de valabilitate a certificatului de înregistrare si se judecă de către Tribunalul Bucuresti. Hotărârea de anulare se înregistrează la O.S.I.M. si se publică în termen de maximum două luni de la data înregistrării acesteia.

Art. 46. - Litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului industrial, calitatea de titular al certificatului de înregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale născute din contractele de cesiune sau licentă sunt de competenta instantelor judecătoresti, potrivit dreptului comun.

 

CAPITOLUL V

Atributiile Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci în domeniul protectiei desenelor si modelelor industriale

 

Art. 47. - O.S.I.M. este organul guvernamental de specialitate, cu autoritate unică pe teritoriul României, care asigură protectia desenelor si modelelor industriale.

Art. 48. - O.S.I.M. are următoarele atributii în domeniul protectiei desenelor si modelelor industriale:

a) acordă protectie prin eliberarea certificatului de înregistrare a desenelor si modelelor industriale;

b) este depozitarul Registrului national al cererilor depuse si al Registrului national al desenelor si modelelor industriale înregistrate;

c) efectuează, la cerere, informarea din desenele si modelele industriale publicate;

d) întretine relatii cu organizatiile guvernamentale similare si cu organizatiile internationale de specialitate la care România este membră;

e) acordă, la cerere, asistentă în domeniul proprietătii industriale, organizează cursuri de instruire pentru specialistii în domeniu;

f) editează si publică periodic în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M. date privitoare la desenele simodelele industriale.

 

CAPITOLUL VI

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 49. - Însusirea fără drept, în orice mod, a calitătii de autor al desenului sau modelului industrial constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 15 milioane lei la 30 milioane lei.

Art. 50. - În cazul în care, printr-o hotărâre judecătorească, se stabileste că o altă persoană decât cea care figurează în cererea de înregistrare sau în certificatul de înregistrare este îndreptătită la eliberarea certificatului de înregistrare, O.S.I.M. eliberează certificatul de înregistrare persoanei îndreptătite si publică schimbarea titularului.

Art. 51. - Reproducerea, fără drept, a desenului sau modelului industrial în scopul fabricării de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse în vederea punerii în circulatie ori folosirii, fără acordul titularului certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, în perioada de valabilitate a acestuia, constituie infractiunea de contrafacere a desenului sau a modelului industrial si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 15 milioane lei la 30 milioane lei. Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate sau din oficiu. Pentru prejudiciile cauzate titularul are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, si poate solicita instantei judecătoresti competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor contrafăcute; aceste dispozitii se aplică si materialelor si echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârsirea infractiunii de contrafacere.

Art. 52. - Titularul unui desen sau model industrial înregistrat poate solicita instantei judecătoresti:

a) dispunerea unor măsuri asigurătorii, atunci când există un risc de încălcare a drepturilor asupra unui desen sau model înregistrat si dacă această încălcare riscă să cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă;

b) dispunerea, imediat după vămuire, a unor măsuri de încetare a faptelor de încălcare a drepturilor unui desen sau model industrial ce au fost săvârsite de un tert cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate care implică o atingere a acestor drepturi. Pentru ordonarea măsurilor asigurătorii sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun. La luarea măsurilor asigurătorii, ordonate de către instantă, va putea fi cerută constituirea de către reclamant a unei garantii suficiente pentru prevenirea abuzurilor. Instanta va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente de probă de care acesta dispune, pentru a dovedi că este titularul dreptului încălcat ori a cărui încălcare este inevitabilă. În cazul în care mijloacele de probă în sustinerea pretentiilor reclamantului se află sub controlul pârâtului, instanta va putea să dispună ca probele să fie produse de către pârât, sub conditia garantării confidentialitătii informatiilor, potrivit legii.  Instanta va putea să dispună ca autorul încălcării drepturilor decurgând dintr-un certificat de înregistrare să furnizeze informatii imediate privind provenienta si circuitele de distribuire a mărfurilor contrafăcute, precum si informatii despre identitatea fabricantului sau a comerciantului, cu conditia ca o astfel de măsură să nu fie excesivă în raport cu gravitatea atingerii aduse dreptului titularului.

Art. 53. - Autoritătile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului desenului sau modelului înregistrat, suspendarea vămuirii la importul mărfurilor, în cazurile prevăzute la art. 52, până la pronuntarea hotărârii judecătoresti.

Art. 54. - Certificatele de înregistrare a desenelor si modelelor industriale în vigoare reprezintă active necorporale si pot fi înregistrate în patrimoniul titularului, persoană juridică.

Art. 55. - La cererea instantei judecătoresti, O.S.I.M. este obligat să înainteze actele, documentele si informatiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 585/2002 care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 129/1992 si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 585/2002.

“Art. II. - (1) Dispozitiile prezentei legi intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Până la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul va aproba regulamentul de aplicare a legii.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispozitie contrară se abrogă.”