MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 195         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 martie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

84. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv

 

129. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv

 

93. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Nationale care a participat la activitătile desfăsurate în cadrul procesului de aderare a României la NATO

 

138. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Nationale care a participat la activitătile desfăsurate în cadrul procesului de aderare a României la NATO

 

94. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003

 

139. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003

 

95. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

140. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

96. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unitătii administrativ-teritoriale

 

141. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unitătii administrativ-teritoriale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

280. - Hotărâre privind transmiterea unor constructii si a terenului aferent, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei pentru Directia Generală a Penitenciarelor - Penitenciarul Ploiesti

 

281. - Hotărâre privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

247. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind stabilirea tarifelor pentru prestatiile medicale acordate cu plată, la cerere, în policlinicile cu plată

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 301/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

ORDONANTĂ

privind controlul intern si controlul financiar preventiv

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 1

Scopul ordonantei

Prezenta ordonantă reglementează controlul intern si controlul financiar preventiv la entitătile publice si cu privire la utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 2

Definitii

În întelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) angajament legal - orice act cu efect juridic, din care rezultă sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public;

b) conformitate - caracteristica unei operatiuni, a unor acte sau fapte administrative produse în cadrul unei entităti publice de a corespunde politicii asumate în mod expres în domeniul respectiv de către entitatea în cauză sau de către o autoritate superioară acesteia, potrivit legii;

c) control financiar preventiv - activitatea prin care se verifică legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora;

d) control intern - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitătii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordantă cu obiectivele acesteia si cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient si eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile;

e) controlor delegat - functionarul public al Ministerului Finantelor Publice, care exercită atributii de control financiar preventiv delegat, în mod independent, potrivit prezentei ordonante;

f) credit de angajament - limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exercitiului bugetar, în limitele aprobate;

g) credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanta si efectua plăti în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plăti din buget pentru celelalte actiuni;

h) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităti, cu mentinerea calitătii corespunzătoare a acestor rezultate;

i) eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităti si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitătii respective;

j) eficientă - maximizarea rezultatelor unei activităti în relatie cu resursele utilizate;

k) fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele institutiilor publice autonome, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale căror rambursare, dobânzi si alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autoritătile administratiei publice locale, împrumuturi interne contractate de autoritătile administratiei publice locale, precum si din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale;

l) inspectie - verificarea efectuată la fata locului, în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate si al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice si a patrimoniului public si pentru repararea prejudiciului produs, după caz;

m) entitate publică - autoritate publică, institutie publică, companie/societate natională, regie autonomă, societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice si/sau patrimoniu public;

n) institutie publică - Parlamentul, Administratia Prezidentială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autorităti publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora;

o) legalitate - caracteristica unei operatiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia;

p) operatiune - orice actiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia;

q) oportunitate - caracteristica unei operatiuni de a servi în mod adecvat, în circumstante date, realizării unor obiective ale politicilor asumate;

r) ordonator de credite - persoana împuternicită prin lege sau prin delegare, potrivit legii, să dispună si să aprobe operatiuni;

s) patrimoniu public - totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, unitătilor administrativ-teritoriale sau ale entitătilor publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu. Drepturile si obligatiile statului si ale unitătilor administrativ-teritoriale se referă atât la bunurile din domeniul public, cât si la cele din domeniul privat al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale;

t) persoană desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu - persoana din cadrul compartimentelor de specialitate, numită de conducătorul entitătii publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care îndeplineste această atributie pe bază de contract, în conditiile legii;

u) proiect de operatiune - orice document prin care se urmăreste efectuarea unei operatiuni, în forma pregătită în vederea aprobării sale de către autoritatea competentă, potrivit legii;

v) regularitate - caracteristica unei operatiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatiuni din care face parte.”

4. La alineatul (1) al articolului 10, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) ordonantarea cheltuielilor;”

5. La alineatul (1) al articolului 10, după litera e) se introduc literele e1)-e4) cu următorul cuprins:

“e1) constituirea veniturilor publice, în privinta autorizării si a stabilirii titlurilor de încasare;

e2) reducerea, esalonarea sau anularea titlurilor de încasare;

e3) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentând contributia viitoare a României la acest organism;

e4) recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite;”

6. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(2) În functie de specificul entitătii publice, conducătorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv si asupra altor tipuri de proiecte de operatiuni decât cele prevăzute la alin. (1).”

7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 12

Organizarea controlului financiar preventiv

(1) Ministerul Finantelor Publice este autoritatea de coordonare si reglementare a controlului financiar preventiv pentru toate entitătile publice.

(2) Controlul financiar preventiv se organizează si se exercită de autorităti competente, în mod unitar, potrivit prevederilor prezentei ordonante si ale actelor normative emise în aplicarea acesteia.

(3) Controlul financiar preventiv se organizează si se exercită în următoarele forme:

a) controlul financiar preventiv propriu, la toate entitătile publice si asupra tuturor operatiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice si a patrimoniului public;

b) controlul financiar preventiv delegat, la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum si ai bugetului oricărui fond special, la Fondul national si la agentiile de implementare a fondurilor comunitare, precum si la alte entităti publice cu risc ridicat, prin controlori delegati ai Ministerului Finantelor Publice.

(4) Controlul financiar preventiv se va integra în mod treptat în sfera răspunderii manageriale, proces ce trebuie finalizat până la data aderării României la Uniunea Europeană, pe măsură ce controlul managerial va asigura eliminarea riscurilor în administrarea fondurilor publice. Atingerea acestui nivel va fi evaluată de auditul public intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice.”

8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 13

Organizarea controlului financiar preventiv propriu

(1) Entitătile publice, prin conducătorii acestora, au obligatia de a organiza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor în cadrul compartimentului contabil.

(2) Conducătorii entitătilor publice au obligatia să stabilească proiectele de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, potrivit art. 10, documentele justificative si circuitul acestora, cu respectarea dispozitiilor legale.

(3) Evidenta angajamentelor se organizează, se tine, se actualizează si se raportează conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Ministerul Finantelor Publice organizează controlul financiar preventiv propriu si pentru operatiunile privind bugetul trezoreriei statului, operatiunile privind datoria publică si alte operatiuni specifice Ministerului Finantelor Publice.

(5) Controlul financiar preventiv propriu se exercită, prin viză, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate, desemnate în acest sens de către conducătorul entitătii publice. Actul de numire va cuprinde si limitele de competentă în exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Persoanele desemnate să efectueze această activitate sunt altele decât cele care initiază operatiunea supusă vizei.

(6) Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfăsoară activităti de control financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entitătii publice, cu acordul entitătii publice superioare, iar în cazul entitătilor publice în care se exercită functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, cu acordul Ministerului Finantelor Publice. Persoanele desemnate cu exercitarea activitătii de control financiar preventiv propriu trebuie să aibă competentele profesionale solicitate de această activitate. Ele vor respecta un cod specific de norme profesionale, elaborat de Ministerul Finantelor Publice, care va cuprinde si conditiile si criteriile unitare pe care entitătile publice trebuie să le respecte în cazul numirii, suspendării, destituirii sau schimbării personalului care desfăsoară această activitate.

(7) Prin decizie internă a conducătorului entitătii publice, persoanele desemnate să efectueze controlul financiar preventiv propriu pot beneficia de un spor pentru complexitatea muncii de până la 25%, aplicat la salariul de bază brut lunar.

(8) Evaluarea activitătii persoanei care desfăsoară activităti de control financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entitătii publice, cu acordul entitătii publice care a avizat numirea, anual, prin calificative, pe baza informatiilor cuprinse în rapoartele auditului public intern si în rapoartele Curtii de Conturi, unde este cazul.

(9) Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitării controlului financiar preventiv propriu. De asemenea, Ministerul Finantelor Publice va aviza norme metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu, elaborate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat, ai bugetului oricărui fond special, precum si pentru operatiunile Fondului national si ale agentiilor de implementare care derulează fonduri comunitare.

(10) Ministerul Finantelor Publice va coordona sistemul de pregătire profesională a persoanelor desemnate să efectueze controlul financiar preventiv.”

9. Alineatul (5) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“(5) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea si încadrarea în limitele angajamentelor bugetare aprobate, în privinta operatiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.”

10. Alineatul (2) al articolului 15 se abrogă.

11. La articolul 16 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) tipurile de operatiuni ale căror proiecte se supun controlului financiar preventiv delegat;”

12. Alineatul (6) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“(6) Controlorii delegati îsi desfăsoară activitatea la sediul institutiilor publice la care au fost numiti. Institutiile publice prevăzute la alin. (2) asigură controlorului/controlorilor delegat/delegati spatiul de lucru si dotarea necesară, precum si cooperarea personalului propriu, îndeosebi a personalului desemnat să exercite controlul financiar preventiv propriu, pentru îndeplinirea în bune conditii a atributiilor de control financiar preventiv delegat.”

13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 17

Viza de control financiar preventiv delegat

(1) Operatiunile care, potrivit art. 16 alin. (3) si (4), fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobării ordonatorului de credite numai însotite de viza de control financiar preventiv delegat.

(2) Viza de control financiar preventiv delegat se acordă sau se refuză în scris, pe formular tipizat, si trebuie să poarte semnătura si sigiliul personal al controlorului delegat competent.

(3) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv delegat răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea si încadrarea în limitele creditelor de angajament si creditelor bugetare aprobate, în privinta operatiunilor pentru care au acordat viza.

(4) Înainte de a emite un refuz de viză, controlorul delegat are obligatia să informeze, în scris, în legătură cu intentia sa ordonatorul de credite, precizând motivele refuzului.

(5) Dacă ordonatorul de credite prezintă în scris argumente în favoarea efectuării operatiunii pentru care se intentionează refuzul de viză, controlorul delegat poate consulta, înainte de a înregistra oficial refuzul de viză, opinia neutră asupra cazului. Pentru formularea opiniei neutre se constituie ad-hoc o comisie formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegati, prin decizie a controlorului financiar sef.

(6) Opinia neutră se motivează si se formulează în scris si are rol consultativ, solutia finală fiind de competenta exclusivă a controlorului delegat, potrivit principiului exercitării în mod independent a atributiilor de control financiar preventiv delegat.”

14. Alineatele (3) si (4) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

“(3) Perioada prevăzută la alin. (2) este suspendată de la înregistrarea informării prevăzute la art. 17 alin. (4) până la primirea răspunsului ordonatorului de credite. Perioada de suspendare se aplică si pentru intervalul necesar în vederea formulării opiniei neutre, care însă nu poate depăsi 3 zile lucrătoare.

(4) În cazuri exceptionale controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada prevăzută la alin. (2) cu maximum 5 zile lucrătoare, pe baza unui referat de justificare pe care are obligatia să îl transmită de îndată spre informare controlorului financiar sef si ordonatorului de credite.”

15. La articolul 21 alineatul (1), literele a) si d) vor avea următorul cuprins:

“a) exercitarea controlului financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operatiuni ale ordonatorului de credite, în conformitate cu ordinul de numire si cu normele metodologice aprobate potrivit prezentei ordonante;

……………………………..

d) formularea de avize cu caracter consultativ, la solicitarea ordonatorului de credite pe lângă care este numit sau la cererea ministrului finantelor publice, precum si din initiativă proprie, în privinta conformitătii, economicitătii, eficacitătii sau eficientei unor operatiuni ori proiecte de acte normative.”

16. La articolul 21 alineatul (1), după litera d) se introduce litera d1) cu următorul cuprins:

“d1) monitorizarea si îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv propriu;”

17. La articolul 21, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Evaluarea activitătii controlorului delegat se face annual prin calificative, pe baza informatiilor cuprinse în rapoartele anuale privind activitatea controlorilor delegati, rapoartele structurilor de audit public intern ale Ministerului Finantelor Publice si în rapoartele Curtii de Conturi. Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat se păstrează pe toată durata exercitării de către acesta a atributiilor functiei. Ministrul finantelor publice îl demite de îndată pe controlorul delegat care a înregistrat calificativul «insufficient» sau, de 3 ori consecutiv, calificativul «satisfăcător».”

18. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 23

Corpul controlorilor delegati

(1) Corpul controlorilor delegati se organizează ca un compartiment distinct în structura Ministerului Finantelor Publice, la nivel central si teritorial, si cuprinde ansamblul controlorilor delegati.”

19. La articolul 23 alineatul (8), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) asigură formularea de opinii neutre, potrivit prevederilor art. 17 alin. (5);”

20. La articolul 23 alineatul (8), după litera g) se introduce litera g1) cu următorul cuprins:’

“g1) elaborează raportul national anual privind controlul preventiv, pe care îl prezintă spre dezbatere Guvernului;”

21. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 25

Autorizarea efectuării unor operatiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv

(1) O operatiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv se poate efectua de către ordonatorul de credite pe propria răspundere, numai dacă prin aceasta nu se depăseste creditul bugetar aprobat. Ordonatorul de credite poate decide efectuarea operatiunii numai în baza unui act de decizie internă, emis în formă scrisă, prin care dispune, pe propria răspundere, efectuarea operatiunii. O copie a actului de decizie internă se transmite compartimentului de audit public intern al entitătii publice, precum si controlorului delegat, după caz.

(2) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viză de control financiar preventiv propriu, conducătorii persoanelor juridice dispun, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă, efectuarea operatiunii pe propria răspundere, persoana desemnată să efectueze controlul financiar preventiv propriu are obligatia să informeze în scris Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice si, după caz, organul ierarhic superior al institutiei publice, numai în această situatie persoana respectivă fiind exonerată de răspundere.

(3) Pentru operatiunile care se supun si controlului financiar preventiv delegat al Ministerului Finantelor Publice, refuzul vizei de control financiar preventiv propriu face ca proiectul de operatiune să nu poată fi supus controlului preventiv delegat. În aceste conditii ordonatorul de credite va solicita controlorului delegat formularea unui aviz consultativ. Ordonatorul de credite va analiza punctul de vedere al controlorului delegat, exprimat în avizul consultativ, si va decide în conditiile prevăzute la alin. (1).

(4) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viză de control financiar preventiv delegat, conducătorii persoanelor juridice dispun, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă, efectuarea operatiunii pe propria răspundere, controlorul delegat are obligatia să informeze în scris Curtea de Conturi si Ministerul Finantelor Publice.

(5) Documentele privind proiectele de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate decât cu asumarea răspunderii ordonatorului de credite.

(6) Operatiunile efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite se înregistrează si într-un cont în afara bilantului.”

22. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 32

Contraventii

Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:

a) neîndeplinirea de către conducătorul entitătii publice a obligatiei de a organiza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor, conform prevederilor art. 13 alin. (1);

b) nerespectarea obligatiei privind stabilirea proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, precum si omisiunea de evidentiere a angajamentelor, conform art. 13 alin. (2) si (3);

c) prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite a proiectelor de operatiuni fără viza de control financiar preventiv;

d) depăsirea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2)-(4);

e) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5);

f) emiterea unui refuz de viză fără motivare, conform art. 24 alin. (2);

g) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (2);

h) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5);

i) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (6).”

23. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 33

Sanctionarea contraventiilor

Contraventiile prevăzute la art. 32 lit. a), b) si d)-i) se

sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la

50.000.000 lei, iar contraventia prevăzută la lit. c), cu

amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.”

24. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 34

Constatarea contraventiilor, stabilirea si aplicarea amenzilor, căi de atac, actualizarea nivelului amenzilor

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către:

a) persoanele cu atributii de inspectie din cadrul Ministerului Finantelor Publice, pentru contraventiile prevăzute la art. 32;

b) controlorii din cadrul Corpului controlorilor delegati, pentru contraventiile prevăzute la art. 32 lit. a) si h).

(2) Nivelul amenzilor prevăzute la art. 33 se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflatiei.

(3) Amenzile prevăzute ca sanctiuni pentru săvârsirea contraventiilor mentionate la art. 32 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât si persoanelor juridice.

(4) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor, întocmit conform competentelor stabilite la alin. (1), se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării acestuia. Plângerea, însotită de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei, se depune la organul din care face parte agentul constatator, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.”

25. Alineatul (2) al articolului 37 se abrogă.

26. În cuprinsul ordonantei sintagma angajamente bugetare se înlocuieste cu sintagma credite bugetare sau credite de angajament, după caz.

Art. II. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 martie 2003.

Nr. 84.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 martie 2003.

Nr. 129.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Nationale care a participat la activitătile desfăsurate în cadrul procesului de aderare a României la NATO

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 178 din 6 decembrie 2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Nationale care a participat la activitătile desfăsurate în cadrul procesului de aderare a României la NATO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 martie 2003.

Nr. 93.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Nationale care a participat la activitătile desfăsurate în cadrul procesului de aderare a României la NATO

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Nationale care a participat la activitătile desfăsurate în cadrul procesului de aderare a României la NATO si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 martie 2003.

Nr. 138.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003

           

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168 din 27 noiembrie 2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 10 decembrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 martie 2003.

Nr. 94.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României

pentru anul 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003 si se dispune publicarea

acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 martie 2003.

Nr. 139.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138 din 17 octombrie 2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, cu următoarea completare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

Articol unic. - La articolul 45 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

«(3) Pentru sederea în statiunile turistice, declarate conform legii, taxa se determină pe baza cotei stabilite de consiliile locale, între 0,5% si 5%, la tarifele practicate de unitătile hoteliere pentru o singură noapte de cazare, indiferent de durata sejurului.»”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 18 martie 2003.

Nr. 95.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 martie 2003.

Nr. 140.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unitătii administrativ-teritoriale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 53 din 16 august 2002 privind Statutul-cadru al unitătii administrativ-teritoriale, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 27 august 2002, cu următoarele modificări:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază, care cuprinde populatia rurală reunită prin comunitate de interese si traditii. Comuna este alcătuită din unul sau mai multe sate componente, în functie de conditiile economice, social-culturale, geografice si demografice. Unul dintre satele componente este resedintă a comunei.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - În statut se precizează rangul unitătii administrativ-teritoriale, stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti.”

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Statutul precizează autoritătile administratiei publice locale, sediul acestora, numărul si structura politică a membrilor consiliului local, precum si data constituirii acestuia.”

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Persoanele născute în comună primesc, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul si certificatul de fiu/fiică al/a comunei în cadrul unei festivităti care se organizează de primar.”

5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Statutul stabileste conditiile de realizare a cooperării sau asocierii cu persoane juridice române ori străine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantării si realizării în comun a unor actiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum si de stabilire a unor relatii de parteneriat cu unităti administrativ-teritoriale similare din alte tări.”

6. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Statutul cuprinde mentiuni privind cooperarea sau asocierea cu alte autorităti ale administratiei publice locale din tară sau din străinătate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritătilor administratiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 martie 2003.

Nr. 96.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unitătii administrativ-teritoriale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unitătii administrativ-teritoriale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 martie 2003.

Nr. 141.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor constructii si a terenului aferent, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei pentru Directia Generală a Penitenciarelor - Penitenciarul Ploiesti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor constructii si a terenului aferent, proprietate publică a statului, situate în localitatea Berceni, judetul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei pentru Directia Generală a Penitenciarelor – Penitenciarul Ploiesti.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 280.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor constructii si a terenului aferent, proprietate publică a statului, situate în judetul Prahova, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei pentru Directia Generală a Penitenciarelor - Penitenciarul Ploiesti

 

Locul unde sunt situate constructiile si terenul aferent

Persoana juridică de la care se transmit constructiile si terenul aferent

Persoana juridică la care se transmit constructiile si terenul aferent

Caracteristicile tehnice ale constructiilor si terenului aferent si numărul de identificare din inventarul M.F.

Localitatea Berceni, judetul Prahova

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Justitiei pentru Directia Generală a Penitenciarelor - Penitenciarul Ploiesti

Nr. M.F. 103685

Constructii:

Suprafata construită = 1.673,50 m2

Teren în suprafată de 12,3 ha

(partial din imobilul 1037)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, situat în localitatea Buzias, judetul Timis, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Justitiei – Directia Generală a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Apărării Nationale.

            Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 281.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului, proprietate publică a statului, situat în localitatea Buzias, judetul Timis, care se transmite din administrarea

Ministerului Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

 

Locul unde sunt situate constructiile si terenul aferent

Persoana juridică de la care se transmit constructiile si terenul aferent

Persoana juridică la care se transmit constructiile si terenul aferent

Caracteristicile tehnice ale constructiilor si terenului aferent si numărul de identificare din inventarul M.F.

Orasul Buzias, Str. Florilor nr. 6,  judetul Timis

Ministerul Justitiei - Directia Generală a

Penitenciarelor

 

Ministerul Apărării Nationale

- Dimensiuni 55 x 35 m

Suprafata totală = 2.090 m2

- Nr. M.F. 144404

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor pentru prestatiile medicale acordate cu plată, la cerere, în policlinicile cu plată

 

            În temeiul prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plată în unitătile sanitare si ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul Directiei generale a bugetului nr. DB 2.668/2003,

            ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru prestatiile medicale acordate cu plată, la cerere, în policlinicile cu plată, potrivit anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Tarifele sunt maxime si intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.041/2000 privind modificarea tarifelor prestatiilor medicale cu plată, la cerere, acordate cetătenilor români în policlinicile cu plată, Ordinul ministrului sănătătii nr. 198/1983 privind stabilirea tarifelor pentru prestatiile medicale acordate străinilor aflati temporar pe teritoriul României si Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.690/1991 privind alinierea tarifelor pentru prestatiile medicale acordate cetătenilor străini care solicită asistentă medicală.

            Art. 4. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si policlinicile cu plată vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 247.

 

Anexe