MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 197         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 martie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

85. - Legea minelor

 

130. - Decret pentru promulgarea Legii minelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           

1.146/2002. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referintă pentru clasificarea calitătii apelor de suprafată

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA MINELOR

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Prezenta lege reglementează desfăsurarea activitătilor miniere în România, stimulând valorificarea resurselor minerale, proprietate publică a statului. Legea asigură maximă transparentă activitătilor miniere si concurentă loială, fără discriminare între formele de proprietate, originea capitalului si nationalitatea operatorilor.

Investitiile în domeniul minier sunt încurajate prin facilităti de ordin fiscal si administrativ, fiind libere de orice constrângeri în ceea ce priveste recuperarea investitiilor si utilizarea profitului realizat.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Resursele minerale situate pe teritoriul si în subsolul tării si al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră, delimitate conform principiilor dreptului international si reglementărilor din conventiile internationale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietătii publice si apartin statului român.

Art. 2. - (1) Resursele minerale care fac obiectul prezentei legi sunt: cărbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu si roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, de pământuri rare si disperse, sărurile haloide, substantele utile nemetalifere, rocile utile, pietrele pretioase si semipretioase, turba, nămolurile si turbele terapeutice, rocile bituminoase, gazele necombustibile, apele geotermale, gazele care le însotesc, apele minerale naturale (gazoase si plate), apele minerale terapeutice, precum si produsul rezidual minier din haldele si iazurile de decantare.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică si apelor subterane potabile si industriale pentru activitătile de prospectiune, explorare, determinare si evidentă a rezervelor.

Art. 3. - În întelesul prezentei legi, termenii folositi se definesc după cum urmează:

1. activitate minieră - ansamblul de lucrări privind prospectiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor miniere, conservarea si închiderea minelor, inclusiv lucrările aferente de refacere si reabilitare a mediului;

2. administrare - dreptul acordat de stat, prin autoritatea competentă, unei institutii publice de a efectua activităti miniere în baza unei licente sau a unui permis;

3. administrator - institutia publică care execută activităti miniere în baza unei licente sau a unui permis;

4. autoritatea competentă - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, care reprezintă interesele statului în domeniul resurselor minerale, conform atributiilor stabilite de prezenta lege;

5. Cadastru extractiv - cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidentă si inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente activitătilor miniere (terenuri, constructii si instalatii de la suprafată si subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic si alte informatii privind perimetrul instituit;

6. Carte minieră - componentă a Cadastrului extractiv, care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafetelor aferente perimetrului de prospectiune, explorare si exploatare, proprietatea, situatia topografică a lucrărilor aferente activitătii miniere, a resurselor/rezervelor minerale si de productie;

7. concedent - autoritatea competentă abilitată de lege să acorde darea în administrare sau concesiunea;

8. concesiune minieră - operatiunea juridică prin care statul, reprezentat de autoritatea competentă, în calitate de concedent, transmite pentru o perioadă determinată unei persoane, în calitate de concesionar, dreptul si obligatia de a executa, pe risc si cheltuială proprii, activităti miniere având ca obiect resursele minerale ce cad sub incidenta prezentei legi, în schimbul unei redevente miniere pentru exploatare si al unei taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale;

9. concesionar - titularul căruia i se acordă concesiunea minieră;

10. dezvoltare - ansamblul lucrărilor care constau în realizarea minelor si carierelor, construirea si montarea instalatiilor specifice, a echipamentelor si a altor utilităti necesare extractiei, prelucrării, transportului si stocării provizorii ale produselor miniere;

11. exploatare - ansamblul de lucrări executate în subteran si/sau la suprafată pentru extragerea resurselor minerale, prelucrarea si livrarea acestora în forme specifice;

12. explorare - ansamblul de studii si activităti pentru identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă si calitativă a acestora, precum si determinarea conditiilor tehnice si economice de valorificare;

13. fond geologic national - totalitatea datelor privind resursele si rezervele minerale obtinute din activităti miniere si petroliere, indiferent de natura suportului de stocare;

14. fond national de resurse/rezerve - totalitatea resurselor/rezervelor evidentiate si înregistrate de către autoritatea competentă pentru fiecare tip de resursă minerală a tării, determinate conform reglementărilor specifice;

15. fortă majoră - evenimentul imprevizibil, inevitabil si insurmontabil care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare, partială sau totală, a activitătilor miniere;

16. garantie financiară pentru refacerea mediului - obligatia si răspunderea persoanelor fizice sau juridice care desfăsoară activităti miniere pe bază de licentă ori permis de exploatare pentru asigurarea fondurilor financiare necesare refacerii mediului si care poate fi sub formă de depozit bancar, scrisoare de garantie bancară irevocabilă sau alte modalităti prevăzute de lege;

17. licentă - actul juridic prin care se acordă concesionarea/darea în administrare a activitătilor miniere de explorare/exploatare;

18. mediu - ansamblul de conditii si elemente naturale, definite conform Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care pot fi afectate prin activitătile miniere;

19. minereu radioactiv - acumulările de uraniu, toriu, sub formă de compusi chimici naturali;

20. minister de resort - organul specializat al administratiei publice centrale cu atributii si competente în domeniul activitătilor miniere, conform prezentei legi;

21. perimetru de prospectiune, explorare si exploatare - aria corespunzătoare proiectiei la suprafată a conturului părtii din scoarta terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de prospectiune, explorare, respectiv de exploatare, precum si suprafetele necesare desfăsurării activitătilor de prelucrare, preparare a resurselor minerale si de stocare a produselor reziduale miniere;

22. permis de exploatare - actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se acordă dreptul de exploatare a unor cantităti determinate de roci utile, turbă si aur aluvionar, în conditiile art. 28 si 30;

23. permis de prospectiune - actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se acordă dreptul de a efectua lucrări de prospectiune;

24. pilier de sigurantă - partea din rezervele/resursele minerale sau din rocile înconjurătoare care nu se extrage într-o anumită perioadă sau permanent si în care nu se execută lucrări, în scopul protejării lucrărilor miniere din subteran sau de la suprafata perimetrului de exploatare, a malurilor apelor sau a altor obiective de la suprafată;

25. plan de încetare a activitătii - complexul de documentatii tehnice, economice, sociale si de mediu care motivează închiderea exploatării si contine actiunile necesare pentru asigurarea finantării si realizării efective a măsurilor de încetare a activitătii;

26. plan de refacere a mediului - măsurile de refacere si de reabilitare a mediului în perimetrul de explorare/exploatare, tinând cont si de optiunile colectivitătilor locale privind utilizarea postînchidere a perimetrului, si care contine si proiectul tehnic de realizare a acestora;

27. productie minieră - cantitatea de produse miniere extrasă în vederea prelucrării si/sau comercializării de către titular;

28. produs minier - produsul rezultat din activitatea de exploatare a unui zăcământ, livrat ca atare sau sub formă de sorturi rezultate în urma unui proces tehnologic de prelucrare/preparare pentru a fi utilizat ca produs finit sau ca materie primă la fabricarea unui alt produs;

29. produs rezidual minier - produsul remanent depus în halde si iazuri de decantare, rezultat din activităti miniere;

30. prospectiune - ansamblul de studii si lucrări de suprafată care se realizează pentru identificarea posibilitătilor existentei unor acumulări de resurse minerale;

31. redeventă minieră - suma datorată de concesionar bugetului de stat pentru produsele miniere extrase de către titular, reprezentând compensarea scăderii rezervelor minerale;

32. resursă minerală - substanta naturală din scoarta terestră, formată în urma proceselor geologice, utilizabilă ca atare sau prin prelucrare în activitatea economico-socială;

33. rezervă - partea de zăcământ determinată cantitativ si calitativ prin lucrări de explorare si exploatare, având stabilite conditiile tehnice si economice de valorificare;

34. titular - orice persoană juridică sau fizică, română ori străină, care poate efectua activităti miniere în baza unei licente sau a unui permis;

35. zăcământ - acumularea naturală de resurse/rezerve minerale, valorificabilă din punct de vedere tehnic si economic.

Art. 4. - (1) Activitătile miniere se efectuează de către persoane juridice care sunt înregistrate, conform legii, si sunt specializate si atestate în desfăsurarea unor astfel de activităti sau se organizează în acest scop. Întocmirea documentatiilor tehnico-economice si expertizele aferente activitătilor miniere se efectuează si de către persoane fizice atestate în acest scop de autoritatea competentă, conform legii.

(2) Activitătile miniere de exploatare pot fi efectuate si de persoane fizice, în conditiile art. 28-30.

(3) Activitătile miniere se realizează numai în cadrul unor perimetre autorizate în acest scop de autoritatea competentă, cu exceptia persoanelor fizice care execută activităti miniere de exploatare în conditiile art. 29, în cazul cărora autorizarea perimetrului nu este necesară.

Art. 5. - (1) Toate datele si informatiile, indiferent de modalitatea de stocare, cu privire la resursele minerale românesti, determinate conform art. 1, vor fi puse la dispozitie autoritătii competente si apartin statului român, evidenta si gestiunea lor fiind făcute la nivel national de către autoritatea competentă, conform prezentei legi.

(2) Titularii de licente sau de permise pentru activităti miniere pot utiliza datele si informatiile obtinute numai în interes propriu, pe toată durata activitătii miniere.

(3) Transmiterea către alte părti interesate a datelor si informatiilor privind resursele minerale din România se face numai cu acordul autoritătii competente, conform normelor de aplicare a prezentei legi.

(4) Autoritatea competentă, titularii de licente/permise, precum si alte autorităti publice si institutii cu atributii în aplicarea prevederilor prezentei legi au obligatia de a păstra confidentialitatea asupra datelor si informatiilor transmise de titularii licentelor si/sau permiselor, de care iau cunostintă în executarea atributiilor de serviciu, pe toată durata activitătilor miniere, în conditiile prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL II

Dobândirea folosintei si accesul la terenurile pe care se efectuează activităti miniere

 

Art. 6. - Dreptul de folosintă a terenurilor necesare efectuării activitătilor miniere din perimetrul de explorare/exploatare se dobândeste, în conditiile legii, prin:

a) vânzarea-cumpărarea terenurilor si, după caz, a constructiilor situate pe acestea, la pretul convenit între părti;

b) schimbul de terenuri, însotit de strămutarea proprietarului afectat si de reconstructia clădirilor pe terenul nouacordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul eliberat, conform conventiei încheiate între părti;

c) închirierea terenului pe durată determinată, pe bază de contracte încheiate între părti;

d) exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în conditiile legii;

e) concesionarea terenurilor;

f) asocierea dintre proprietarul terenului si titularul de licentă;

g) alte proceduri prevăzute de lege.

Art. 7. - (1) Asupra terenurilor necesare accesului în perimetrele de exploatare sau explorare si oricăror alte activităti pe care acestea le implică se instituie în favoarea titularului un drept de servitute legală de trecere.

(2) Exercitarea dreptului de servitute legală de trecere, stabilit potrivit alin. (1), se face contra plătii unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate de aceasta, pe baza conventiei încheiate între părti cu respectarea prevederilor legale, în termen de 60 de zile de la comunicarea către proprietarii de terenuri a unei notificări scrise din partea titularilor de licente si/sau permise.

(3) În cazul în care părtile nu ajung la un acord de vointă în termenul prevăzut la alin. (2), stabilirea cuantumului rentei se va face de către instantă, în conditiile legii.

(4) Durata servitutii legale este cea a activitătilor miniere, iar terenurile care urmează a fi afectate vor fi determinate, în ceea ce priveste suprafetele si proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate.

Art. 8. - (1) Accesul la terenurile afectate de servitutea legală se stabileste prin negocieri între titularul activitătii miniere si proprietarii terenurilor, cu respectarea principiului egalitătii de tratament si al echitătii.

(2) Orice neîntelegeri între titularii care desfăsoară activităti miniere si proprietarii terenurilor se solutionează de către instantele judecătoresti competente, potrivit legii.

Solutionarea unor astfel de cauze se va face de către instantele competente în regim de urgentă.

Art. 9. - Exproprierea pentru cauză de utilitate publică de interes national se face în conditiile legii, sub coordonarea ministerului de resort.

Art. 10. - În cazul vânzării bunurilor expropriate în conditiile art. 6 lit. d), fostii proprietari sau, după caz, succesorii lor au drept de preemtiune, scop în care vor fi înstiintati despre conditiile vânzării pe cale administrativă si prin publicitate.

Art. 11. - (1) Efectuarea de activităti miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervatii naturale, zonele de protectie sanitară si perimetrele de protectie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă, precum si instituirea dreptului de servitute pentru activităti miniere pe astfel de terenuri sunt strict interzise.

(2) Exceptiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu avizul autoritătilor competente în domeniu si cu stabilirea de despăgubiri si alte măsuri compensatorii.

Art. 12. - Dreptul de proprietate asupra terenului nu conferă dreptul de preemtiune asupra concesionării/dării în administrare a activitătilor miniere.

 

CAPITOLUL III

Regimul de punere în valoare a resurselor minerale

 

Art. 13. - Resursele minerale se pun în valoare prin activităti miniere care se concesionează persoanelor juridice române sau străine ori se dau în administrare institutiilor publice de către autoritatea competentă, potrivit prezentei legi.

Art. 14. - (1) Prospectiunea se realizează pe bază de permis neexclusiv eliberat în conditiile legii de autoritatea competentă pe baza primirii unei solicitări scrise, pentru un perimetru definit prin coordonate topogeodezice. Forma si dimensiunile perimetrului de prospectiune se stabilesc de către autoritatea competentă.

(2) Permisul de prospectiune se eliberează pentru o durată de maximum 3 ani, fără drept de prelungire, cu plata anticipată, în fiecare an, a taxei pe activitatea de prospectiune.

(3) Titularii de permise de prospectiune au obligatia de a efectua un volum de lucrări cu o valoare minimă ce se va stabili, prin negocieri cu autoritatea competentă, la eliberarea permisului de prospectiune, corelat cu durata de valabilitate a permisului si suprafata perimetrului de prospectiune.

(4) Titularul permisului de prospectiune prezintă autoritătii competente rapoarte semestriale si anuale privind lucrările executate si valoarea acestora, justificată prin documente. În termen de 60 de zile de la expirarea duratei pentru care a fost emis permisul de prospectiune, titularul prezintă un raport final cuprinzând metodele de investigare aplicate, lucrările executate, justificarea valorii acestora, precum si rezultatele obtinute.

(5) Titularul permisului de prospectiune care participă la concursul public de ofertă, organizat pentru acordarea licentei de explorare în cadrul perimetrului în care a realizat prospectiunea, beneficiază de un punctaj suplimentar la evaluare, stabilit în conditiile art. 15 alin. (8).

Art. 15. - (1) Explorarea se realizează pe baza unei licente exclusive acordate pentru oricare dintre resursele minerale descoperite în perimetru, la cerere, persoanelor juridice române sau străine interesate.

(2) Licenta de explorare se acordă câstigătorului unui concurs public de ofertă, organizat de autoritatea competentă în conditiile prezentei legi, pentru resursele minerale stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (4).

(3) Initiativa concesiunii activitătilor miniere de explorare poate apartine autoritătii competente sau persoanelor juridice române ori străine interesate.

(4) Lista perimetrelor de explorare se stabileste de autoritatea competentă prin ordin care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) În vederea participării la concursul public de ofertă, persoanele juridice române sau străine vor depune ofertele într-un termen determinat, stabilit de autoritatea competentă prin ordinul prevăzut la alin. (4).

(6) Ofertele contin programul de explorare propus, actele doveditoare privind capacitatea tehnică si financiară a ofertantului, precum si alte documente stabilite de autoritatea competentă.

(7) Programul de explorare propus cuprinde în volumul anual de explorare si cheltuielile aferente acestuia, obligatorii de realizat.

(8) Conditiile de organizare si desfăsurare a concursului public de ofertă stabilit la alin. (2), criteriile de selectare si desemnare a câstigătorului, punctajul suplimentar acordat unui titular de permis de prospectiune, precum si alte aspecte vor fi stabilite de autoritatea competentă prin norme.

Art. 16. - (1) Licenta de explorare se acordă pentru o durată de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, în limitele perimetrului acordat, cu plata anticipată, în fiecare an, a taxei pe activitatea de explorare si constituirea unei garantii financiare corespunzătoare pentru refacerea mediului, stabilită prin proiectul de refacere a mediului.

(2) Programul de explorare convenit se execută integral, până la expirarea duratei licentei de explorare.

(3) Suprafata perimetrului, definită prin coordonate topogeodezice, în sistemul national în vigoare, în care se execută activităti miniere de explorare este de formă si dimensiuni corespunzătoare formatiunilor si structurilor geologice si zăcămintelor de resurse minerale care fac obiectul licentei de explorare.

(4) Titularul licentei de explorare este obligat să prezinte autoritătii competente rapoarte semestriale si anuale privind activitatea desfăsurată si cheltuielile aferente acesteia, la date stabilite de autoritatea competentă prin norme, si un raport final cuprinzând metodologia aplicată, lucrările executate, cheltuielile aferente acestora si rezultatele obtinute, în termen de 60 de zile de la expirarea duratei licentei.

(5) Titularul are dreptul să reducă suprafata perimetrului de explorare, cu acordul autoritătii competente, pe baza documentelor de etapă, furnizând dovezi că pe suprafata la care renuntă au fost executate toate lucrările necesare de refacere a mediului, cu obligativitatea efectuării lucrărilor prevăzute pentru primul an contractual.

Art. 17. - (1) La solicitarea titularului licentei de explorare, acesta are dreptul să obtină direct licenta de exploatare pentru oricare dintre resursele minerale descoperite, în conditiile art. 18 alin. (2) lit. a) si ale art. 20.

(2) Titularul licentei de explorare are dreptul să continue, până la data intrării în vigoare a licentei de exploatare acordate în conditiile art. 18 alin. (2) lit. a) si ale art. 20, executarea activitătilor miniere de exploatare experimentală, de conservare si întretinere a lucrărilor miniere executate în perimetrul de explorare instituit.

Art. 18. - (1) Exploatarea minieră se realizează pe baza unei licente exclusive, care se acordă în conditiile prezentei legi.

(2) Licenta de exploatare se acordă:

a) direct titularului licentei de explorare, la solicitarea acestuia, pentru oricare dintre resursele minerale descoperite, în termen de 90 de zile de la data transmiterii către autoritatea competentă a raportului final de explorare acceptat de aceasta;

b) câstigătorului unui concurs public de ofertă, organizat de autoritatea competentă în conditiile prezentei legi, pentru resursele minerale stabilite prin ordinul prevăzut la art. 19 alin. (2).

Art. 19. - (1) Initiativa concesiunii activitătilor miniere de exploatare în conditiile prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. b) poate apartine autoritătii competente sau persoanelor juridice române ori străine interesate.

(2) Lista perimetrelor de exploatare în conditiile art. 18 alin. (2) lit. b) se stabileste de către autoritatea competentă prin ordin care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În vederea participării la concursul public de ofertă, persoanele juridice române sau străine vor depune ofertele într-un termen determinat, stabilit de autoritatea competentă prin ordinul prevăzut la alin. (2).

(4) Ofertele vor contine actele doveditoare privind capacitatea tehnică si financiară a ofertantului, precum si alte documente stabilite de autoritatea competentă prin procedura de desfăsurare a concursului public de ofertă.

(5) Pentru a putea fi respectate conditiile tehnice necesare protectiei apelor subterane vor fi scoase la concursul public de ofertă pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare doar perimetre pentru care s-a obtinut în prealabil acceptul autoritătii competente în domeniul gospodăririi apelor.

(6) Conditiile de organizare si desfăsurare a concursului public de ofertă stabilit la art. 18 alin. (2) lit. b), criteriile de selectare si desemnare a câstigătorului, precum si alte aspecte se vor stabili, prin derogare de la legislatia privind regimul concesiunilor, de către autoritatea competentă prin norme.

Art. 20. - (1) Licenta de exploatare se acordă prin negociere, în baza unei cereri însotite de:

a) studiul de fezabilitate privind valorificarea resurselor minerale si protectia zăcământului, ce va cuprinde si planul initial de încetare a activitătii, întocmit în conformitate cu normele emise de autoritatea competentă;

b) planul de dezvoltare a exploatării, întocmit în conformitate cu instructiunile tehnice emise de autoritatea competentă;

c) studiul de impact asupra mediului si bilantul de mediu, după caz, întocmite în conditiile legii;

d) planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, întocmite în conformitate cu instructiunile tehnice emise de autoritatea competentă;

e) studiul de evaluare a impactului social si planul de atenuare a impactului social, în conformitate cu instructiunile tehnice emise de autoritatea competentă în domeniul muncii si solidaritătii sociale împreună cu ministerul de resort.

(2) Licenta de exploatare se acordă pentru maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani.

(3) Titularul licentei de exploatare va plăti anual o taxă pe activitatea de exploatare si o redeventă minieră, conform prezentei legi.

(4) Titularul licentei de exploatare constituie o garantie financiară pentru refacerea mediului, în conformitate cu instructiunile tehnice emise de autoritatea competentă.

Art. 21. - (1) Licenta se încheie în formă scrisă.

Pentru explorare licenta intră în vigoare la data publicării ordinului presedintelui autoritătii competente de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I; pentru exploatare licenta intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului de aprobare a acesteia.

(2) Prevederile legale existente la data intrării în vigoare a licentei rămân valabile pe toată durata acesteia, cu exceptia aparitiei unor eventuale dispozitii legale favorabile titularului.

Art. 22. - (1) Începerea activitătilor miniere prevăzute în licentă se autorizează în scris de către autoritatea competentă, în termen de până la 180 de zile de la intrarea în vigoare a licentei, după prezentarea de către titular, cumulativ, a următoarelor documente:

a) dovada plătii taxei pe activitatea minieră;

b) dovada constituirii garantiei financiare pentru refacerea mediului;

c) certificatul de atestare fiscală, din care să rezulte că titularul licentei nu înregistrează obligatii restante fată de bugetul de stat;

d) acord/autorizatie de mediu;

e) pentru explorare - avizul autoritătii competente pentru programul anual de lucrări; pentru exploatare – avizul autoritătii competente pentru programul anual de exploatare;

f) acordul proprietarului sau administratorului terenului privind accesul la suprafetele necesare executării activitătii miniere prevăzute în programul anual de exploatare.

(2) Autorizarea începerii activitătilor miniere se face de către autoritatea competentă, în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (1).

Art. 23. - Persoanele juridice străine care au obtinut dreptul de a efectua activităti miniere sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a licentei, să înfiinteze si să mentină pe toată durata concesiunii o filială în România.

Art. 24. - (1) Titularul unei licente poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobândite si obligatiile asumate numai cu aprobarea prealabilă scrisă a autoritătii competente. Orice transfer realizat fără aprobare scrisă este nul de drept.

(2) În vederea aprobării transferului autoritatea competentă va avea în vedere criterii de aprobare, ce se stabilesc prin norme.

(3) În cazul în care titularul licentei îsi modifică statutul prin reorganizare, vânzare sau orice alte motive, licenta, asa cum a fost negociată, va fi acordată prin act aditional succesorilor legali ai titularului, în baza contractului dintre părti sau a hotărârii judecătoresti, prezentată autoritătii competente.

(4) Licenta de dare în administrare nu este transferabilă.

Art. 25. - În limitele unui perimetru de explorare/exploatare, autoritatea competentă poate acorda, în conditiile legii, unor persoane juridice, altele decât titularul licentei, dreptul de explorare si/sau exploatare pentru alte resurse minerale, cu acordul titularului.

Art. 26. - Dreptul obtinut prin concesiune, drept distinct de cel de proprietate asupra terenurilor, nu poate fi în nici un fel transmis de către titular în beneficiul unei alte persoane juridice decât în conditiile art. 24.

Art. 27. - Titularul licentei de explorare/exploatare poate contracta împrumuturi bancare în vederea executării activitătilor miniere, cu certificarea existentei concesiunii de către autoritatea competentă.

Art. 28. - (1) Rocile utilizabile în constructii si acumulările de turbă pot fi extrase de către persoane fizice sau juridice în cantităti determinate, pe termen de până la un an si pe bază de permis de exploatare emis de autoritatea competentă. Permisul se eliberează primului solicitant.

(2) Pentru exploatările de nisipuri si pietrisuri din albiile minore ale râurilor permisele de exploatare se eliberează după obtinerea avizelor prevăzute de legislatia în vigoare în domeniul gospodăririi apelor.

(3) Pentru obtinerea permisului de exploatare solicitantii sunt obligati la constituirea garantiei financiare pentru refacerea mediului, precum si la plata taxei pe activitatea de exploatare si a redeventei miniere, în conditiile legii.

Constituirea garantiei financiare pentru refacerea mediului si plata taxei se vor face la data eliberării permisului, iar plata redeventei miniere se realizează în conditiile art. 45, etapizat, pe durata valabilitătii permisului de exploatare.

Art. 29. - (1) Rocile utilizabile în constructii, turba si apele minerale, situate pe suprafete de teren aflate în proprietatea persoanelor fizice, pot fi folosite de către proprietarul suprafetei numai dacă nu fac obiectul unei concesiuni existente si numai pentru nevoile proprii, fără drept de comercializare. Folosirea este scutită de la plata taxelor si a redeventelor legale, cu conditia încunostintării autoritătii competente prin organele sale teritoriale.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază si căminele de copii si casele de bătrâni situate pe suprafete de teren aflate în proprietatea lor.

Art. 30. - (1) Recuperarea aurului din aluviuni, realizată în afara concesiunilor, se face de către persoane fizice si juridice, în baza unui permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă.

(2) Persoanele fizice si juridice autorizate pentru activitatea de recuperare a aurului din aluviuni sunt obligate la plata taxelor si a redeventelor prevăzute de lege.

Art. 31. - Concesiunea minieră sau darea în administrare minieră încetează:

a) prin expirarea duratei pentru care a fost acordată;

b) prin renuntarea de către titularul licentei, în conditiile stabilite la art. 32;

c) prin revocarea licentei/permisului de către autoritatea competentă, conform prevederilor art. 34 si 35;

d) la cererea titularului, în caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de fortă majoră si care determină imposibilitatea obiectivă si definitivă de îndeplinire a unor obligatii si/sau de realizare a unor drepturi ale titularului, prevăzute în licentă si care sunt esentiale pentru realizarea activitătii miniere;

e) prin epuizarea rezervelor exploatabile, numai în cazul concesiunii/dării în administrare a activitătilor miniere de exploatare.

Art. 32. - (1) Titularul licentei/permisului poate renunta la acesta/aceasta dacă la data notificării renuntării către autoritatea competentă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) pune la dispozitie autoritătii competente documentatia privind activitatea desfăsurată până la data notificării renuntării, precum si rezultatele acesteia;

b) pune la dispozitie autoritătii competente suma reprezentând contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul de lucrări de prospectiune/explorare prevăzut prin permisul de prospectiune/licenta de explorare, scadentă la data notificării renuntării si neexecutate din motive imputabile titularului. Sumele rezultate se fac venit la bugetul de stat;

c) pune la dispozitie autoritătii competente documentul de atestare a executiei lucrărilor de refacere a mediului deteriorat ca urmare a activitătilor miniere desfăsurate până la momentul renuntării, emis de autoritatea competentă în domeniul mediului;

d) pune la dispozitie autoritătii competente suma reprezentând contravaloarea lucrărilor de conservare/închidere neexecutate, aferente activitătilor miniere desfăsurate până la momentul renuntării, si a programului de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere, prevăzute în planul de încetare a activitătii.

(2) Autoritatea competentă verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1), în termen de 60 de zile de la data notificării renuntării la licentă/permis.

(3) În termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (2), concesiunea/administrarea încetează dacă autoritatea competentă nu a comunicat refuzul său, aceasta fiind obligată să emită decizia de încetare a administrării sau a concesiunii, cu efect de la data împlinirii termenului.

(4) În cazul în care autoritatea competentă refuză să emită decizia de încetare a administrării sau a concesiunii pe motiv de renuntare, partea interesată se poate adresa, în termen de 30 de zile de la comunicare, instantei de contencios administrativ competente, care judecă litigiul si hotărăste, potrivit legii. Hotărârea instantei de contencios administrativ este definitivă si irevocabilă. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

(5) Hotărârea instantei de contencios administrativ se duce la îndeplinire de către autoritatea competentă în termen de 15 zile, sub sanctiunea unei amenzi de 5 milioane lei pe zi de întârziere. Amenzile se fac venit la bugetul de stat. Sunt aplicabile si prevederile legii penale privind neexecutarea hotărârilor judecătoresti.

Art. 33. - (1) Autoritatea competentă suspendă licenta/permisul când constată că:

a) titularul nu respectă hotărârea unei instante judecătoresti privind litigiile apărute în executarea activitătilor miniere;

b) titularul este supus procedurii reorganizării judiciare si/sau a falimentului;

c) titularului i s-au suspendat acordul si/sau autorizatia privind protectia mediului si/sau cea de protectie a muncii;

d) titularul periclitează, prin modul de executare a activitătilor miniere, posibilitatea exploatării viitoare a zăcământului, încalcă normele privind protectia si exploatarea în sigurantă a zăcămintelor;

e) titularul aduce grave încălcări privind sănătatea si siguranta muncii, constatate de autoritătile competente în domeniu.

(2) Suspendarea licentei/permisului pentru oricare dintre motivele prevăzute la alin. (1) produce efect asupra titularului de la data comunicării făcute de autoritatea competentă până la disparitia cauzei care a determinat suspendarea, pentru o perioadă de maximum un an.

Art. 34. - Autoritatea competentă anulează licenta/permisul titularului sanctionat contraventional, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, când constată că:

a) titularul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate cu privire la autorizarea si termenul privind începerea activitătilor miniere;

b) titularul continuă sistarea lucrărilor pe o perioadă mai mare de 60 de zile fără acordul autoritătii competente;

c) titularul utilizează metode si tehnologii de exploatare, altele decât cele prevăzute în planul de dezvoltare, fără acordul autoritătii competente;

d) titularul execută activităti miniere cu încălcarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. e);

e) titularului i s-au anulat acordul si/sau autorizatia privind protectia mediului si/sau cea de protectie a muncii;

f) titularul furnizează, cu bună stiintă, autoritătii competente date si informatii false cu privire la activitătile sale miniere sau încalcă clauzele de confidentialitate prevăzute în licentă;

g) titularul nu achită în termen de 6 luni de la data exigibilitătii taxele si redeventele miniere datorate statului;

h) titularul nu îndeplineste conditiile si nu respectă termenul prevăzute la art. 33 alin. (2) privind suspendarea licentei/permisului.

Art. 35. - (1) În termen de 30 de zile de la data notificării prevăzute la art. 33 alin. (2), titularul poate cere instantei de contencios administrativ revocarea măsurii de suspendare/anulare a licentei/permisului.

(2) La cererea titularului si cu audierea autoritătii competente care a dispus măsurile prevăzute la alin. (1), instanta poate dispune suspendarea măsurii luate până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti prin care instanta se pronuntă asupra legalitătii si temeiniciei suspendării/anulării.

(3) Dispozitiile procedurale prevăzute la art. 32 alin. (4) si (5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 36. - (1) În cazul în care survine un eveniment dintre cele prevăzute la art. 31 lit. d), titularul notifică autoritătii competente situatia în termen de 5 zile de la producerea evenimentului, cu prezentarea documentelor certificând forta majoră în 15 zile de la producerea lui, eliberate de institutia legal abilitată în acest scop. Încetarea concesiunii sau a administrării produce efect după 30 de zile de la data notificării cauzei de fortă majoră.

(2) Dacă, în limita termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea competentă notifică titularului licentei refuzul său de a accepta evenimentul invocat de titular ca fiind o cauză de fortă majoră, provocând imposibilitatea definitivă a initierii sau a continuării executării activitătilor miniere, neimputabilă acestuia, titularul licentei poate cere instantei de contencios administrativ pronuntarea anulării unilaterale a licentei pentru caz de fortă majoră, fără obligarea la plata de daune-interese.

(3) În caz de pronuntare a anulării licentei, după rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoresti, autoritatea competentă va emite decizia de încetare a concesiunii sau a administrării.

(4) Dispozitiile procedurale prevăzute la art. 32 alin. (4) si (5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 37. - (1) Decizia de încetare a concesiunii sau a administrării acordate prin licentă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu mentiunea datei la care produce efect, si se înscrie în Cartea minieră de către autoritatea competentă.

(2) În termen de 3 luni de la încetarea concesiunii sau a administrării pentru oricare dintre cauzele prevăzute la art. 31 lit. a)-d), anexele tehnice si dependintele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor trec în proprietatea statului, fără nici o indemnizatie si libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora.

(3) Concesionarii sau administratorii răspund material si financiar până la refacerea tuturor factorilor de mediu afectati de activitătile miniere, în conformitate cu planul de refacere a mediului aprobat de autoritatea competentă.

(4) În termen de maximum 3 luni de la încetarea concesiunii sau a administrării, autoritatea competentă va stabili măsurile ce urmează a fi luate cu privire la perimetrul de explorare/exploatare si la dotările aferente acestuia.

(5) Titularul licentei rămâne tinut, potrivit regulilor răspunderii civile extracontractuale, la repararea prejudiciilor cauzate altor persoane fizice sau juridice din culpa sa prin activitătile miniere efectuate până la data expirării ori renuntării, chiar dacă asemenea prejudicii sunt constatate după încetarea concesiunii sau a administrării.

 

CAPITOLUL IV

Drepturile si obligatiile titularului

 

Art. 38. - Titularul licentei/permisului are următoarele drepturi:

a) să aibă acces, în conditiile legii, la terenurile necesare desfăsurării activitătilor miniere în limitele perimetrului prevăzut în licentă/permis;

b) să execute toate activitătile miniere prevăzute în licentă/permis, în limitele perimetrului acordat;

c) să dispună asupra cantitătilor de produse miniere realizate;

d) să folosească, cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi apelor si al protectiei mediului, surse de apă de suprafată sau subterane necesare desfăsurării activitătilor miniere;

e) să se asocieze cu alte persoane juridice în vederea executării activitătilor miniere prevăzute în licentă, cu aprobarea prealabilă a autoritătii competente. Responsabilitatea îndeplinirii obligatiilor din licentă revine în exclusivitate asociatului care are calitatea de titular de licentă. În vederea emiterii aprobării asocierii autoritatea competentă va avea în vedere cel putin următoarele elemente: capacitatea tehnică si financiară a celui cu care se încheie asocierea, obiectul asocierii, modul de delimitare a drepturilor si obligatiilor asociatilor. Companiile si societătile nationale care execută activităti miniere vor obtine aprobarea autoritătii competente numai cu acordul prealabil al ministerului de resort;

f) să obtină de la autoritatea competentă, în conditiile legii, datele si informatiile necesare desfăsurării activitătilor sale miniere, să detină si să utilizeze aceste date si informatii, precum si pe cele obtinute din activitătile proprii, pe durata valabilitătii licentei/permisului;

g) să întrerupă activitatea pe o perioadă ce depăseste 60 de zile, cu acordul prealabil al autoritătii competente;

h) să construiască drumuri, poduri, căi ferate, retele electrice, precum si alte utilităti de infrastructură necesare activitătilor miniere, în conditiile legii.

Art. 39. - (1) Titularul licentei/permisului are următoarele obligatii:

a) să respecte prevederile prezentei legi, ale normelor si instructiunilor emise în aplicarea acesteia si prevederile licentei/permisului;

b) să elaboreze, pe baza licentei/permisului, înaintea începerii si pe parcursul activitătilor miniere, documentatii tehnice si economice pentru realizarea acestora, documentatii în vederea obtinerii acordului/autorizatiei de mediu conform legislatiei de mediu în vigoare, potrivit art. 22 alin. (1) lit. d), si să le supună avizării autoritătii competente, conform art. 14-20, 28 si 30. În cazul agentilor economici aflati sub autoritatea ministerului de resort este necesar avizul prealabil al acestuia;

c) să înceapă activitătile miniere în termen de cel mult 210 zile de la intrarea în vigoare a licentei;

d) să obtină, să întocmească, să tină la zi si să transmită autoritătii competente, la termenele fixate, datele, informatiile si documentele prevăzute în licentă/permis, referitoare la activitătile miniere executate, precum si rezultatele obtinute, pentru a fi înregistrate în Cartea minieră si în Cadastrul extractiv. În cazul minereurilor radioactive, aceste date se vor transmite si autoritătii competente în domeniu, conform prevederilor legale;

e) să informeze autoritatea competentă cu privire la actele de control efectuate de autoritătile locale de protectie a mediului si de protectie a muncii;

f) să păstreze confidentialitatea asupra datelor si informatiilor obtinute, în conditiile legii, de la autoritatea competentă si ministerul de resort, precum si din activitatea proprie si să le difuzeze numai în conditiile prevăzute în licentă;

g) să actualizeze periodic planul de încetare a activitătii si să îl supună aprobării autoritătii competente;

h) să recupereze si să protejeze asociatiile naturale de minerale cu valoare estetică si stiintifică, denumite flori de mină, întâlnite în lucrările miniere executate, si să informeze autoritatea competentă;

i) în cazul încetării concesionării prin oricare dintre modurile prevăzute la art. 31, să procedeze la predarea către autoritatea competentă a perimetrului instituit, în conditiile prevăzute la art. 37 alin. (2) si (5);

j) să îndeplinească în termenele stabilite măsurile dispuse în scris de către autoritatea competentă, în exercitarea atributiilor ce îi revin, potrivit legii;

k) să execute si să finalizeze lucrările de refacere a mediului în perimetrele afectate de activitătile miniere;

l) să efectueze la zi măsurătorile topografice necesare si să completeze planurile de situatie a tuturor lucrărilor executate pe parcursul derulării activitătilor miniere, în conformitate cu Regulamentul de topografie minieră;

m) să nu transporte, să nu folosească, să nu manipuleze si să nu depoziteze în lucrările executate deseuri si substante periculoase si/sau toxice, radioactive sau orice alte substante poluante, decât cu respectarea prevederilor legale;

n) să obtină avizul autoritătilor portuare si al autoritătilor publice competente în domeniul transporturilor si gospodăririi apelor pentru efectuarea activitătilor miniere în zona căilor navigabile;

o) să organizeze, pe lângă intrările în mină prin care se face accesul personalului, precum si în subteran, servicii medicale de prim ajutor, dotate cu personal, aparatură, instrumentar de specialitate si materiale, conform normelor emise de autoritatea competentă în domeniul sănătătii;

p) la încetarea concesiunii, să execute lucrările de conservare si/sau închidere a minei/carierei, conform planului de încetare a activitătii, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postînchidere;

q) să suporte cheltuielile aferente transferului de tehnologie si perfectionării profesionale, prevăzute în licentă. Sumele respective vor fi virate într-un cont separat al autoritătii competente, deschis în acest scop, si vor fi evidentiate ca atare;

r) să pregătească si să finanteze implementarea măsurilor cuprinse în planul de atenuare a impactului social;

s) să mentină pe toată perioada exploatării garantia financiară pentru refacerea mediului;

t) să achite taxele privind activitatea minieră si redeventa minieră în termenele stabilite de prezenta lege.

(2) În cazul în care titularul licentei este o companie sau o societate natională minieră, aceasta are si următoarele obligatii fată de ministerul de resort:

a) să fundamenteze si să transmită anual, la termenele stabilite, volumele de finantare necesare realizării lucrărilor prevăzute în licentă;

b) să transmită informatiile solicitate referitoare la productia si investitiile realizate, precum si la modul de utilizare a fondurilor acordate de la bugetul de stat;

c) să transmită autoritătii competente datele si documentele prevăzute la lit. a) si b), aprobate de ministerul de resort, pentru a fi înregistrate în Cartea minieră si în Cadastrul extractiv;

d) să execute, în cazul privatizării, lucrările de conservare/închidere a minelor/carierelor si de refacere a mediului e suprafetele afectate până la momentul privatizării.

 

CAPITOLUL V

Autorizatii

 

Art. 40. - Procedurile pentru obtinerea autorizatiilor, acordurilor si/sau avizelor de mediu si de protectia muncii, necesare pentru desfăsurarea activitătilor miniere, vor fi coordonate de fiecare autoritate, conform competentelor si reglementărilor stabilite prin legislatia în vigoare.

Art. 41. - (1) Autoritatea competentă va informa în scris, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a licentelor de exploatare, consiliile judetene, consiliile locale si prefecturile judetene în raza cărora se află perimetrele concesionate despre activitătile miniere si perimetrele concesionate prin aceste licente.

(2) În termen de 90 de zile de la primirea informării prevăzute la alin. (1), consiliile judetene si consiliile locale vor modifica si/sau vor actualiza planurile de amenajare a teritoriului si planurile urbanistice generale existente, pentru a permite executarea tuturor operatiunilor necesare desfăsurării activitătilor miniere concesionate.

Art. 42. - (1) Autorizatiile, acordurile si alte aprobări si avize necesare activitătilor de constructii-montaj de mine si altor activităti de constructii necesare în vederea începerii si desfăsurării activitătilor miniere se vor emite, de regulă, pentru ansamblul acestor constructii si nu separat pentru fiecare constructie, conform solicitării titularilor de licente.

(2) Autorizatiile, acordurile si alte aprobări si avize necesare activitătilor de constructii-montaj de mine si altor activităti de constructii necesare în vederea începerii si desfăsurării de activităti miniere pot impune conditii privind parametrii si caracteristicile de functionare a constructiilor si instalatiilor respective.

Art. 43. - (1) Autorizatiile, acordurile si celelalte aprobări si avize de functionare necesare desfăsurării de activităti miniere sunt valabile pe toată durata permiselor si a licentelor în baza cărora se desfăsoară aceste activităti. În cazul modificării conditiilor avute în vedere la emiterea autorizatiilor, acordurilor si a celorlalte avize si aprobări necesare desfăsurării de activităti miniere, titularii acestor activităti trebuie să solicite emiterea de noi autorizatii, acorduri, avize si aprobări.

(2) Autorizatiile, acordurile si alte aprobări si avize de functionare necesare desfăsurării activitătilor miniere se emit pentru ansamblul operatiunilor necesare activitătilor miniere sau separat pentru fiecare operatiune ori categorie de operatiuni, conform solicitării titularilor de licente.

(3) Respectarea conditiilor impuse prin autorizatiile, acordurile si alte aprobări si avize emise pentru activitătile de constructii-montaj de mine si alte constructii necesare în vederea începerii si desfăsurării de activităti miniere, conform art. 42 alin. (2), si respectarea conditiilor prevăzute de lege în privinta desfăsurării de activităti miniere se monitorizează de către titularii de licente si se verifică de către autoritătile competente în domeniu, pe perioada probelor tehnologice, care nu poate să depăsească 6 luni de la terminarea operatiunilor de constructii-montaj.

(4) Dacă se constată respectarea conditiilor în conformitate cu prevederile alin. (3), autorizatiile, acordurile si alte aprobări si avize de functionare necesare desfăsurării de activităti miniere se emit în termen de maximum 10 zile de la finalizarea probelor tehnologice, numai dacă legislatia în vigoare nu prevede altfel.

 

CAPITOLUL VI

Taxe, redevente miniere si tarife

 

Art. 44. - (1) Titularii licentelor/permiselor sunt obligati la plata către bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, precum si a unei redevente miniere.

(2) Taxa anuală pentru activitatea de prospectiune se stabileste la 25.000 lei/km2.

(3) Taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileste la 100.000 lei/km2. Aceasta se dublează după 2 ani si devine de 5 ori mai mare după 4 ani.

(4) Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileste la 25.000.000 lei/km2.

(5) Valoarea taxelor prevăzute la alin. (2)-(4) va fi reactualizată anual, la propunerea autoritătii competente, prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei.

(6) Taxele prevăzute la alin. (2)-(4) se datorează annual si se plătesc anticipat pentru anul viitor, până la data de 31 decembrie a anului în curs.

Art. 45. - (1) Redeventa minieră cuvenită bugetului de stat se stabileste la o cotă procentuală din valoarea productiei miniere, după cum urmează:

a) o cotă de 2% pentru cărbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu si roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, pământuri rare si disperse, pietre pretioase si semipretioase, produse reziduale miniere, roci

bituminoase, ape terapeutice, ape termominerale, ape geotermale si gazele care le însotesc, gaze necombustibile, nămoluri si turbe terapeutice;

b) o cotă de 6% pentru substante nemetalifere;

c) o cotă de 6% pentru roci utile, cu exceptia rocilor ornamentale, la care cota este de 10%;

d) o cotă de 8% pentru săruri haloide.

(2) Redeventa minieră cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale naturale la sursă se stabileste în echivalentul a 2 euro/1.000 litri, la cursul Băncii Nationale a României de la data plătii.

(3) În valoarea productiei miniere nu intră valoarea rezultată din activitatea de prelucrare a produselor extrase.

(4) Redeventa minieră este datorată din ziua începerii realizării productiei si este plătibilă trimestrial, cu scadentă până la data de 20 a primei luni a trimestrului următor.

Art. 46. - Titularii au obligatia de a transmite autoritătii competente datele si informatiile necesare pentru a calcula redeventa minieră cuvenită conform legii.

Art. 47. - (1) Verificarea exactitătii datelor si a informatiilor pe baza cărora se calculează taxa pentru activitatea minieră si redeventa minieră se face de către autoritatea competentă, precum si de către organele administratiei publice cu atributii în domeniul controlului financiar.

(2) Pentru neplata în termen a taxelor pentru activitatea minieră si/sau a redeventei miniere se datorează majorări de întârziere si penalităti de întârziere, conform legislatiei fiscale în vigoare.

Art. 48. - (1) Pentru actele eliberate în exercitarea atributiilor sale: avize, permise de prospectiune si exploatare, licente de explorare si exploatare, documente de înregistrare a rezervelor, decizii de încetare a activitătii miniere, aprobări de asociere, de transfer al licentei, acte aditionale la licente, atestate, autorizări sau alte asemenea acte, precum si pentru consultarea si utilizarea unor documente si informatii referitoare la resursele minerale si a Cărtii miniere, autoritatea competentă percepe tarife stabilite prin ordin al presedintelui autoritătii competente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Veniturile extrabugetare realizate conform alin. (1) de autoritatea competentă sunt utilizate pentru finantarea cheltuielilor pentru alcătuirea pachetelor de date si lansarea apelurilor publice de oferte, organizarea rundelor de prezentare a conditiilor de participare la oferta publică, tinerea licitatiilor si elaborarea de studii, expertizări si consultantă tehnică si alte cheltuieli materiale, dotări, precum si pentru acordarea de stimulente personalului.

(3) Veniturile rămase neutilizate la sfârsitul anului bugetar se preiau ca venituri în anul următor, la dispozitia autoritătii competente.

(4) Categoriile de cheltuieli care se finantează din venituri extrabugetare aprobate prin legea bugetului de stat si modul de acordare a stimulentelor se stabilesc prin ordin al presedintelui autoritătii competente.

Art. 49. - Plata taxelor, tarifelor si a redeventelor prevăzute în prezenta lege nu îl scuteste pe titularul licentei/permisului de plata obligatiilor bugetare datorate conform legislatiei fiscale în vigoare.

Art. 50. - (1) Titularii licentelor beneficiază de următoarele facilităti fiscale:

a) nu datorează taxe vamale pentru importurile de bunuri necesare pentru executarea activitătilor miniere de explorare si exploatare pentru obtinerea produsului minier, efectuate de titularii de licentă;

b) nu datorează taxe vamale pentru echipamentele, instalatiile si aparatura în stare nouă, care nu se produc în tară, importate, necesare pentru actiunile de refacere a mediului deteriorat în urma activitătilor miniere.

(2) Facilitătile care se acordă titularilor licentelor, potrivit prezentei legi, rămân nemodificate pe întreaga durată a licentei.

(3) Administratiile publice locale pot acorda facilităti pentru investitii în minerit, potrivit reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL VII

Închiderea minelor

 

Art. 51. - (1) Activitatea minieră de exploatare a unui zăcământ încetează când:

a) resursele minerale exploatabile s-au epuizat;

b) continuarea exploatării a devenit imposibilă datorită unor cauze naturale - inundatii, surpări, alunecări de teren - sau provocate - focuri endogene, explozii de gaze -, ale căror efecte nu pot fi înlăturate prin interventii tehnice, în conditii economice;

c) exploatarea a devenit nerentabilă economic.

(2) Când una dintre cauzele enumerate la alin. (1) este constatată, titularul licentei supune autoritătii competente avizarea încetării exploatării.

(3) Autoritatea competentă avizează închiderea definitivă sau temporară a activitătii de exploatare pe baza planului de încetare a activitătii. Pentru perimetrele concesionate companiilor si societătilor nationale miniere închiderea va fi aprobată în prealabil de ministerul de resort.

Art. 52. - (1) Initiativa de încetare a activitătii unei mine sau cariere apartine titularului licentei de exploatare, care prezintă autoritătii competente o cerere însotită de planul de încetare a activitătii actualizat, cuprinzând:

a) motivatia încetării activitătii, bazată pe o documentatie tehnico-economică;

b) programul tehnic de dezafectare sau conservare a exploatării, ce va include si programul de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere. În cazul companiilor si societătilor nationale miniere, programul va fi aprobat în prealabil de ministerul de resort;

c) programul de protectie socială a personalului, prin redistribuire si/sau reconversie profesională, despăgubiri financiare si/sau măsuri de dezvoltare regională pentru crearea de noi locuri de muncă, întocmit conform legii, după consultarea cu grupurile afectate, si aprobat de autoritatea competentă în domeniul protectiei sociale. În cazul companiilor si societătilor nationale miniere, acesta este aprobat în prealabil si de ministerul de resort;

d) autorizatia de gospodărire a apelor si autorizatia de mediu pentru închiderea minei sau a carierei respective;

e) procedura de dezafectare si de eliberare a terenului.

(2) Activitatea minieră încetează prin decizia autoritătii competente, după analiza si acceptarea de către autoritatea competentă si ministerul de resort, după caz, a planului de încetare a activitătii si după punerea lui în aplicare. Decizia de conservare/închidere a minei sau a carierei apartinând companiilor si societătilor nationale miniere va fi aprobată de Guvern, conservarea/închiderea urmând a fi finantată si din fonduri bugetare.

(3) Închiderea minelor si refacerea mediului în cazul minelor sau carierelor, al lucrărilor de explorare oprite înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi si care nu fac obiectul unei licente se vor face cu acordul autoritătii competente, de către ministerul de resort, prin directiile de specialitate, cu fonduri bugetare.

(4) Perimetrele miniere cu activitate de exploatare temporar închisă, avizată conform art. 51 alin. (3), pot fi date în concesiune/administrare altui titular după oprirea activitătii. În acest scop autoritatea competentă va organiza concurs public de ofertă.

Art. 53. - (1) Responsabilitatea urmăririi obligatiilor rezultate din planul de încetare a activitătii minei sau a carierei apartine autoritătii competente. Pentru companiile si societătile nationale miniere această urmărire se va face împreună cu ministerul de resort.

(2) În timpul implementării planului de încetare a activitătii minei sau a carierei titularul trebuie să îndeplinească conditiile impuse de autoritătile legale care au acordat avize.

(3) Punerea în aplicare a programului de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere se va face de către titular, cu fonduri proprii. Pentru companiile si societătile nationale miniere monitorizarea factorilor de mediu postînchidere se va face de către ministerul de resort, prin directiile de specialitate, cu fonduri bugetare.

 

CAPITOLUL VIII

Autoritatea competentă

 

Art. 54. - Autoritatea competentă abilitată pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi este Agentia Natională pentru Resurse Minerale, organizată ca institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, ordonator principal de credite, în subordinea Guvernului.

Art. 55. - (1) Agentia Natională pentru Resurse Minerale are următoarele atributii principale:

a) gestionează resursele minerale si fondul geologic national, proprietate publică a statului;

b) stabileste clauzele si conditiile licentelor/permiselor, acordă si emite licentele/permisele prevăzute de lege si reglementează derularea activitătilor miniere prin norme si instructiuni tehnice privind derularea activitătilor miniere, emise în aplicarea prezentei legi;

c) primeste, verifică si înregistrează datele si informatiile privind resursele si rezervele minerale si organizează fondul geologic national; constituie fondul national de resurse/rezerve minerale. Datele oficiale cu privire la resursele/rezervele minerale sunt cele înscrise în fondul national;

d) stabileste tarifele prevăzute la art. 48 alin. (1), în conditiile legii;

e) urmăreste si verifică productia de resurse minerale pentru calcularea redeventelor;

f) urmăreste aplicarea măsurilor stabilite pentru protectia suprafetei si a subsolului, în cursul si după terminarea activitătilor miniere, în conformitate cu prevederile legale;

g) controlează respectarea de către titular a prevederilor din licentă/permis, precum si a celor din normele si instructiunile din domeniu si dispune măsuri pentru impunerea acestora;

h) avizează documentatiile privind executarea activitătilor miniere, precum si documentatiile de încetare a activitătilor miniere, numai cu prevederea si aprobarea, conform legii, a măsurilor de protectie a mediului si de reconstructie ecologică;

i) instituie perimetre de protectie hidrogeologică pentru zăcămintele de ape subterane minerale naturale, geotermale si termominerale, de nămoluri si de turbe terapeutice si avizează instituirea perimetrelor de protectie sanitară;

j) în exercitarea activitătii de control, colaborează cu autoritătile teritoriale de gospodărire a apelor, de protectie a mediului si de protectie a muncii;

k) dispune suspendarea activitătilor miniere executate în afara perimetrului instituit, a celor fără documentatii tehnice aprobate, precum si a celor care prin modul de desfăsurare pot conduce la pierderi nejustificate de rezerve ori la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs;

l) elaborează normele si instructiunile tehnice pentru aplicarea prezentei legi, cu asistenta ministerelor interesate;

m) elaborează si tine la zi Cartea minieră si Cadastrul extractiv, după cum este prevăzut în normele de aplicare a prezentei legi. Actele juridice si documentele neînregistrate în Cartea minieră si în Cadastrul extractiv nu sunt opozabile tertilor;

n) constată si notifică nerespectarea prevederilor prezentei legi;

o) elaborează proiecte de legi si proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru activitătile miniere.

(2) Functionarea si organizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL IX

Responsabilitătile ministerului de resort

 

Art. 56. - Ministerul de resort asigură desfăsurarea activitătilor miniere conform prezentei legi, astfel:

a) elaborează strategii si politici în domeniul resurselor minerale, care se supun aprobării Guvernului; urmăreste si participă la realizarea acestora, în conformitate cu competentele proprii. Strategiile si politicile elaborate se aplică participantilor la activităti miniere numai în sens favorabil;

b) evaluează si aprobă bugetul pentru realizarea productiei de resurse minerale la companiile si societătile nationale miniere, conform art. 39 alin. (2);

c) elaborează programe în aplicarea strategiilor si politicilor prevăzute la lit. a), precum si a bugetului prevăzut la lit. b), inclusiv programe de prospectiune care se realizează cu fonduri alocate de la bugetul de stat;

d) este ordonator principal de credite pentru alocatiile bugetare pentru retehnologizare-dezvoltare, programe de prospectiune, după cum sunt prevăzute în planul annual geologic elaborat conform lit. c), cercetare tehnologică, protectia si refacerea mediului, restructurare, conservarea/închiderea minelor sau a carierelor, conform lit. k), măsurile de protectie socială în cazul închiderii minelor, conform lit. j), si alte activităti în domeniul resurselor minerale;

e) asigură întocmirea de studii, pe baza cărora, împreună cu autoritatea competentă în domeniul finantelor, selectionează produsele miniere a căror exploatare se realizează cu fonduri de la bugetul de stat; fundamentează pretul acestora, în conditiile legii;

f) avizează, împreună cu autoritatea competentă în domeniul muncii si solidaritătii sociale, normative de protectie a muncii în minerit;

g) avizează, împreună cu autoritatea competentă în domeniul protectiei mediului, normative de protectie a mediului specifice activitătii miniere;

h) elaborează, împreună cu autoritatea competentă în domeniul muncii si solidaritătii sociale si cu organizatiile patronale si de sindicat, programe de asistentă medicală si de asigurări pentru risc si accidente, în vederea reabilitării si compensării celor care au suferit accidente de muncă si boli profesionale în activitatea minieră;

i) avizează studiile de fezabilitate si planurile de dezvoltare a companiilor si societătilor nationale miniere, precum si încetarea definitivă sau temporară a activitătilor de exploatare;

j) fundamentează si elaborează politici nationale în domeniul problemelor sociale din zonele cu activitate minieră, împreună cu autoritatea competentă în domeniul muncii si solidaritătii sociale si cu organele administratiei publice locale;

k) prin directiile de specialitate, angajează executarea lucrărilor de conservare/închidere a minelor sau a carierelor apartinând companiilor si societătilor nationale miniere, precum si a minelor sau a carierelor, a lucrărilor de explorare oprite înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi si care nu fac obiectul unei licente si asigură monitorizarea factorilor de mediu postînchidere;

l) avizează proiectele de legi si proiectele de hotărâri ale Guvernului pentru activitătile miniere.

 

CAPITOLUL X

Sanctiuni

 

Art. 57. - (1) Nerespectarea de către titularii permiselor si licentelor a obligatiilor prevăzute în prezenta lege constituie contraventie dacă, potrivit legii penale, nu constituie infractiune si se sanctionează cu amendă contraventională după cum urmează:

a) de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, pentru încălcarea obligatiilor stabilite la art. 23 si la art. 39 alin. (1) lit. b), d), e), f), h) si i) si alin. (2) lit. c);

b) de la 60.000.000 lei la 200.000.000 lei, pentru încălcarea obligatiilor stabilite la art. 39 alin. (1) lit. a), c), g), j), l), n), o) si s);

c) de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, pentru încălcarea obligatiilor stabilite la art. 4 alin. (3) si la art. 39 alin. (1) lit. k), m), p) si t).

(2) Executarea de activităti miniere fără permis sau licentă, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 29, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

(3) Constatarea executării de activităti fără permis sau licentă se face de către autoritatea competentă si se aduce la cunostintă organelor de stat competente.

Art. 58. - (1) Săvârsirea pentru a doua oară a vreuneia dintre contraventiile sanctionate potrivit prevederilor art. 57 se sanctionează cu dublul amenzii maxime prevăzute la art. 57.

(2) Încălcarea în continuare a dispozitiilor pentru care sunt stabilite sanctiuni la art. 57 atrage revocarea licentei/permisului.

(3) Contraventiilor prevăzute la art. 57 le sunt aplicabile, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, dispozitiile legale privind regimul juridic al contraventiilor.

(4) Limitele valorice ale amenzilor prevăzute la art. 57 vor fi actualizate periodic, conform prevederilor art. 44 alin. (5).

Art. 59. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit al autoritătii competente.

(2) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, conform dispozitiilor legale privind regimul juridic al contraventiilor.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 60. - (1) Prevederile licentelor de explorare si/sau exploatare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi si aprobate sau în curs de aprobare de către Guvern rămân valabile pe întreaga lor durată, în conditiile în care au fost încheiate.

(2) La solicitarea titularilor de licente de explorare si/sau exploatare, prevederile licentelor valabil încheiate la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică si se completează în sensul prevederilor prezentei legi.

(3) Acordarea directă a licentelor de exploatare se va face în conditiile existente la data depunerii solicitărilor numai pentru institutiile publice, companiile nationale miniere si societătile comerciale care la data de 15 iunie 2001 aveau depuse la autoritatea competentă documentatiile necesare obtinerii acestora.

Art. 61. - Solutionarea litigiilor în legătură cu interpretarea si executarea licentelor/permiselor este de competenta instantelor din România, dacă părtile nu au convenit solutionarea pe cale arbitrară, inclusiv a instantelor internationale.

Art. 62. - În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea competentă va elabora normele de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 63. - Ministerul de resort împreună cu autoritatea competentă în domeniul muncii si solidaritătii sociale, cu consultarea sindicatelor si patronatelor de ramură, vor elabora, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Statutul personalului din industria minieră, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 64. - Ministerul de resort împreună cu autoritatea competentă vor elabora, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Regulamentul de topografie minieră.

Art. 65. - (1) Pentru interventia rapidă în cazurile de accidente si avarii, titularul organizează statii de salvare minieră.

(2) Organizarea statiilor de salvare minieră se face la mine si cariere sau în unităti centrale, pe bazine sau regiuni miniere. Decizia de organizare apartine titularului, care este obligat să obtină în prealabil avizul inspectoratului teritorial pentru protectia muncii si al inspectoratului teritorial de mediu.

(3) Organizarea si functionarea statiilor de salvare minieră se fac conform legislatiei românesti din domeniile protectiei mediului si protectiei muncii.

Art. 66. - (1) În scopul prevenirii accidentelor în activitatea minieră, precum si pentru recuperarea fortei de muncă si/sau acordarea despăgubirilor si ajutoarelor urmasilor legali în cazuri de deces, se pot organiza, potrivit legii, asociatii profesionale, ca persoane juridice fără scop lucrativ.

(2) Asociatiile prevăzute la alin. (1) se organizează si functionează în conformitate cu legislatia în vigoare.

(3) Obligatia contributiei titularilor licentelor la fondurile de interventie ale asociatiei va fi înscrisă în statutul acestora, iar cuantumul contributiei va fi convenit între părti.

Art. 67. - Pentru materiile prime radioactive Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare exercită controlul de securitate nucleară, informează Agentia Natională pentru Energie Atomică, iar aceasta raportează organismelor internationale de specialitate, conform acordurilor si conventiilor la care România este parte.

Art. 68. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 69. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea minelor nr. 61/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 16 martie 1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 martie 2003.

Nr. 85.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii minelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea minelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 martie 2003.

Nr. 130.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referintă pentru clasificarea calitătii apelor de suprafată

 

În temeiul prevederilor art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996 si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările ulterioare,

ministrul apelor si protectiei mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normativul privind obiectivele de referintă pentru clasificarea calitătii apelor de suprafată, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile normativului prevăzut la art. 1 se aplică la toate apele de suprafată, cu exceptia apelor cu salinitate ridicată, înlocuind STAS 4706/88 “Ape de suprafată - Categorii si conditii tehnice de calitate”.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2002.

Nr. 1.146.

 

ANEXĂ

 

NORMATIV

privind obiectivele de referintă pentru clasificarea calitătii apelor de suprafată

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) În scopul protectiei împotriva oricărei forme de poluare si de refacere a calitătii apelor, clasificarea calitătii apelor se poate face în conditiile prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare, si cu respectarea prezentelor obiective de referintă.

(2) Obiectivele de referintă urmărite prin clasificarea calitătii apei au în vedere următoarele:

a) abordarea integrată a evaluării calitătii apei din punct de vedere chimic, biologic si microbiologic;

b) coroborarea datelor de calitate a apei cu cele specifice sedimentelor;

c) armonizarea cu practica de la nivelul Uniunii Europene în domeniul protectiei calitătii apelor de suprafată curgătoare;

d) asigurarea conditiilor de implementare a Directivei-cadru a apei;

e) încadrarea în metodologia adoptată în activitatea de monitoring a Retelei transnationale de monitoring pentru bazinul hidrografic al Dunării din cadrul Conventiei privind protectia fluviului Dunărea.

(3) În cadrul prezentei clasificări a calitătii apei obiectivele de referintă corespund valorilor corespunzătoare clasei a II-a de calitate si reprezintă nivelurile ce urmează să fie atinse pe plan national si regional într-o strategie pe termen mediu.

(4) Prezenta clasificare a calitătii apelor de suprafată înlocuieste prevederile STAS 4706/88 “Ape de suprafată - Categorii si conditii tehnice de calitate”.

Art. 2. - (1) Valorile limită precizate pentru fiecare clasă prevăzută în tabelul nr. 1 corespund limitei maxime admisibile pentru respectiva clasă de calitate.

(2) Clasa I. Limitele maxime admisibile reflectă conditiile naturale de referintă sau concentratiile de fond. În situatia substantelor toxice (sintetice) se adoptă limita de detectie a metodei de analiză sau pragul minim posibil de interes în activitatea de monitoring. În cazul substantelor de provenientă naturală, inclusiv metale grele, conditia de referintă se referă la fondul natural care se stabileste în cadrul bazinului hidrografic, pentru fiecare sectiune de referintă din cadrul retelei bazinale de monitoring. Sectiunile de referintă corespund acelor amplasamente la care influenta antropică este sub 10%.

(3) Clasa a II-a. Limitele corespunzătore acestei clase corespund valorilor-tintă (obiective de referintă) si reflectă conditia de calitate pentru protectia ecosistemelor acvatice. În cazul altor substante toxice, valorile-tintă se stabilesc în baza evaluării de risc.

(4) Clasele III-IV. Valorile limită corespunzătoare acestor clase sunt de 2-5 ori mai mari decât cele ale obiectivelor de referintă si reflectă ponderea influentei antropice.

(5) Substante specifice. În cazul metalelor valorile limită se referă atât la concentratia totală a unui metal (proba de apă nefiltrată si suspensie), cât si la cea sub formă dizolvată. Determinarea continutului de metale dizolvate implică o filtrare prealabilă a probei.

(6) Convertirea datelor de calitate a apelor de suprafată din STAS 4706/88 la sistemul prezentului normativ se realizează pe baza coeficientilor de echivalare prevăzuti în tabelul nr. 2.

Art. 3. - Evaluarea încadrării în clasele de calitate în scopul stabilirii calitătii apei se face din punct de vedere chimic, biologic si microbiologic. Pentru probe lunare (12/an) se consideră valoarea corespunzătoare la 90% asigurare, cu exceptia oxigenului dizolvat la care se consideră 10% asigurare.

Art. 4. - Radioactivitatea trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.

II. Dispozitii finale

Art. 5. - Metodele de prelevare, transport si analiză utilizate pentru determinarea cantitativă a indicatorilor de calitate prevăzuti în tabelul nr. 1 sunt cele prevăzute de standardele în vigoare.

Art. 6. - Prezentul normativ constituie un instrument de lucru pentru autoritătile de gospodărire a apelor si de protectie a mediului în activitatea de evaluare calitativă a resurselor de apă.

 

Tabelul nr. 1*)

 

CLASIFICAREA

calitătii apei de suprafată si a sedimentelor

pagina a 2-a

 

 

Tabelul nr. 2*)

 

COEFICIENTI

de echivalare a limitelor din STAS 4706/88 cu cele din normativ