MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 203            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 28 martie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 61 din 11 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 392 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

122. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune

 

147. - Ordin al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 

330. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publică de asociatiile si fundatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 61

din 11 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 392 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 392 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mircea Todericiu în Dosarul nr. 6.822/2002 al Tribunalului Cluj - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât art. 392 din Codul de procedură civilă nu încalcă, în nici un fel, dispozitiile constitutionale referitoare la accesul liber la justitie. Se arată, totodată, că, referitor la prevederile legale criticate, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 126/2000 si prin Decizia nr. 297/2001. Prin aceste decizii s-a statuat, în principiu, că stabilirea unor conditii privind exercitarea unor drepturi, de natură să împiedice abuzul de drept, nu constituie o îngrădire a liberului acces la justitie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 iunie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 6.822/2002, Tribunalul Cluj - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 392 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mircea Todericiu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat încalcă dispozitiile art. 21 din Constitutie care consacră accesul liber la justitie.

În argumentarea sustinerii, autorul exceptiei consideră că suma de 1.000.000.000 lei, stabilită cu titlu de cautiune prin încheierea pe care a atacat-o cu apel, împiedică accesul său liber la instanta judecătorească, întrucât are calitatea de pensionar. Se invocă, în sustinerea exceptiei, hotărârea din 9 octombrie 1979 si cea din 13 mai 1990 ale Curtii Europene a Dreptului Omului, care s-a pronuntat “în sensul că articolul 6 paragraf 1 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului este încălcat dacă cheltuielile de judecată împiedică accesul liber la justitie” (Cazul Artico versus Italia).

Tribunalul Cluj - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. S-a retinut că “acest cuantum stabilit pentru cautiune este în conformitate cu dispozitiile legale, si anume cu art. 392 Cod procedură civilă si proportional cu debitul datorat de către contestator care constă în 111.419 USD si 62.117.000 lei”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În acest sens, invocă dispozitiile art 125 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora reglementarea competentei si a procedurii de judecată se face “prin lege”. Totodată, apreciază că “normele continute de articolul 392 din Codul de procedură civilă, concepute de legiuitor ca o măsură de evitare a abuzului procesual, constituie, asadar, în ansamblul lor, expresia aplicării dispozitiilor constitutionale invocate mai sus”.

Guvernul sustine, de asemenea, că “autorul exceptiei îsi exprimă nemultumirea numai cu privire la cuantumul cautiunii stabilite în spetă, ceea ce, evident, nu reprezintă o problemă de neconstitutionalitate, ci de aplicare a textului procedural criticat în functie de datele concrete ale cauzei”.

Pe de altă parte, Guvernul arată că “textul art. 392 din Codul de procedură civilă nu se referă si la cuantumul cautiunii, acesta rămânând de la caz la caz la aprecierea instantei de judecată”.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate se referă, de fapt, la “aplicarea dispozitiilor art. 392 din Codul de procedură civilă, fapt ce intră în competenta de solutionare a instantei de judecată”. Totodată, precizează, în concluzie, că dispozitiile legale invocate de autorul exceptiei “sunt constitutionale”. În punctul de vedere al Avocatului Poporului se face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale, care a stabilit că “este de competenta exclusivă a legiuitorului de a institui regulile de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti” si că “judecătorul spune dreptul pentru solutionarea unui litigiu, dar numai în formele si în conditiile procedurale instituite de lege” (Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994). De asemenea, se precizează că, în legătură cu constitutionalitatea măsurii obligării la plata unei cautiuni, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 126 din 4 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 11 septembrie 2000, si prin Decizia nr. 297 din 6 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 17 ianuarie 2002. Prin aceste decizii s-a statuat că stabilirea unor conditii privind exercitarea unor drepturi, de natură să împiedice abuzul de drept, nu constituie o îngrădire a liberului acces la justitie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 392 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

- Art. 392: “Hotărârea care obligă pe o parte ca să dea o cautiune sau un garant va arăta si termenul când să se aducă acea cautiune sau să se înfătiseze acel garant.”

Critica de neconstitutionalitate se bazează pe sustinerea încălcării accesului liber la justitie, prevăzut de art. 21 din Constitutie, text care are următorul cuprins:

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

Din examinarea actelor din dosarul cauzei, Curtea retine că autorul exceptiei, invocând neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 392 din Codul de procedură civilă, se referă, în motivarea apelului său adresat instantei de judecată, atât la instituirea cautiunii, cât si la cuantumul acesteia, stabilit de instantă, iar nu prin lege. Autorul exceptiei are în vedere, în mod evident, modul în care instanta a aplicat legea, fixând cautiunea la suma de 1.000.000.000, pe care o consideră exagerată, desi, în punctul său de vedere, Tribunalul Cluj apreciază că aceasta este proportională cu debitul datorat de contestator (111.419 USD si 62.117.000 lei).

Acest ultim aspect excede însă controlului de constitutionalitate.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Din examinarea comparativă a textului de lege criticat si a textului constitutional invocat în motivarea exceptiei, nu rezultă existenta unor elemente de incompatibilitate. Textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Curtea Constitutională a mai examinat constitutionalitatea unor dispozitii legale (altele decât textul criticat în prezenta cauză), care reglementau cautiunea, stabilind, de principiu, că obligarea la plata unei cautiuni nu este neconstitutională (în acest sens sunt deciziile Curtii Constitutionale: nr. 126 din 4 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 11 septembrie 2000; nr. 297 din 6 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 17 ianuarie 2002; nr. 235 din 5 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 7 noiembrie 2001; nr. 236 din 5 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 20 noiembrie 2001; nr. 231 din 10 septembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 25 noiembrie 2002). În aceste cazuri au fost respinse exceptiile de neconstitutionalitate întemeiate pe invocarea încălcării dreptului de acces la justitie prevăzut de art. 21 din Constitutie.

Prin aceste decizii s-a retinut, pe de o parte, că instituirea cautiunii, ca o conditie a sesizării instantei judecătoresti, reprezintă o garantie a exercitării cu bună-credintă a drepturilor subiective, iar pe de altă parte, că specificul cautiunii îl constituie restituirea ei reclamantului (contestatorului), cu exceptia cazului când cererea a fost respinsă.

În ceea ce priveste hotărârile Curtii Europene a Drepturilor Omului, invocate de autorul exceptiei (Cazul Artico contra Italiei, 1980, si Cazul Airey contra Irlandei, 1979), Curtea retine că această jurisprudentă nu este de natură să conducă la reconsiderarea solutiilor pronuntate de Curtea Constitutională cu privire la problema de principiu a instituirii unei cautiuni. Hotărârile Curtii Europene a Drepturilor Omului se referă la cu totul alte situatii, care nu au legătură cu această cauză. Astfel, în cazul Artico contra Italiei, 1980 (cauză penală), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a retinut, pe fondul cauzei, că prevederile art. 6 paragraful 3.c) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale au fost încălcate, întrucât, potrivit acestui text, care garantează o apărare efectivă, “aceasta nu este asigurată prin simpla desemnare a unui avocat din oficiu, deoarece acesta poate să moară, să se îmbolnăvească grav, poate să fie împiedicat o lungă perioadă să exerseze sau se poate sustrage de la îndatoririle sale. Dacă sunt avertizate, autoritătile trebuie să-l înlocuiască sau să-l facă să se achite de sarcină. În spetă, dl. Artico nu s-a bucurat de asistenta efectivă în fata Curtii de Casatie”. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai retinut, totodată, că “art. 6 paragraful 3.c) nu face obligatorie acordarea asistentei judiciare decât atunci când interesele justitiei o reclamă”, cerintă îndeplinită în cazul dat. În acelasi timp, în hotărârea Curtii Europene a Drepturilor Omului se subliniază că “nu s-ar putea imputa unui stat orice deficientă a unui avocat din oficiu; în spetă, Conventia nu cerea mai putine măsuri pozitive din partea autoritătilor italiene care ar fi trebuit să înlocuiască avocatul desemnat sau să-l aducă în situatia de a-si îndeplini sarcina”. În baza acestor considerente, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat în cazul respectiv “existenta unei încalcări a art. 6 paragraful 3.c)” din Conventie. În cauza Airey contra Irlandei, 1979 (în materie civilă), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că “Doamna Airey nu a beneficiat de un drept de acces efectiv la Înalta Curte pentru a cere o hotărâre de separare de corp”, ceea ce constituie o încălcare a articolului 6 paragraful 1 al Conventiei. Curtea a mai retinut, în esentă, că, desi Conventia nu cuprinde nici o clauză cu privire la ajutorul judiciar pentru contestatiile cu caracter civil, prevăzut de art. 6 paragraful 3.c) numai în materie penală, totusi “articolul 6 paragraful 1 poate uneori să oblige statul să asigure asistenta unui membru al baroului când ea este indispensabilă pentru un acces efectiv în justitie fie pentru că legea prescrie reprezentarea de către un avocat, cum legislatia natională a unor state contractante o face pentru diverse categorii de litigii, fie datorită complexitătii procedurii sau a cauzei”.

În concluzie, în primul caz s-a retinut nu încălcarea liberului acces la justitie, ci a dreptului efectiv la apărare în materie penală [a prevederilor art. 6 paragraful 3.c) din Conventie]. În cel de al doilea caz, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a retinut încălcarea liberului acces la justitie (a prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventie) doar datorită neasigurării posibilitătii de a se recurge la un avocat pentru ca reclamanta să ceară, în conditiile specifice prevăzute de legislatia irlandeză, separarea de corp.

În consecintă, Curtea retine că nici una dintre cele două hotărâri ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, invocate de autorul exceptiei, nu are relevantă în cauza de fată.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 392 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mircea Todericiu în Dosarul nr. 6.822/2002 al Tribunalului Cluj - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune

 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002,

în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (1) si ale art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se înfiintează Comisia de desemnare a organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune, denumită în continuare Comisia de desemnare, care functionează în cadrul Directiei generale produse industriale.

(2) Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de desemnare este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Componenta nominală a Comisiei de desemnare este prevăzută în anexa nr. 3*).

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

 

Bucuresti, 26 februarie 2003.

Nr. 122.


*) Anexa nr. 3 se pune la dispozitie institutiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune

 

A. Dispozitii generale

1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune, denumite în continuare organisme, si a organizatiilor de tertă parte pentru efectuarea încercărilor îmbinărilor nedemontabile si a încercărilor nedistructive, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune.

2. Poate fi desemnată drept organism, respectiv organizatie de tertă parte, orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, înregistrată la camera de comert si industrie, care dovedeste că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii, respectiv încercările specifice, echipamentelor sub presiune si care respectă criteriile aplicabile organismelor notificate si organizatiilor de tertă parte, prevăzute în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2002, precum si cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice.

3. Organismele si organizatiile de tertă parte, desemnate conform prevederilor prezentelor norme metodologice, îndeplinesc sarcinile ce fac obiectul desemnării, atât pentru operatori economici români, cât si străini, si prestează serviciile pentru care au fost desemnate, atât pe teritoriul României, cât si în afara acestuia, după caz.

B.1. Documentele solicitate organismelor pentru evaluare în vederea desemnării

4. Cererea pentru desemnare se completează de către organism, conform modelului redat în anexa la prezentele norme metodologice, si se transmite la Ministerul Industriei si Resurselor - Comisia de desemnare a organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune, denumită în continuarea Comisia de desemnare. Cererea de desemnare trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la camera de comert si industrie sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitătii, emis de organismul national de acreditare, în copie;

c) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însotită de o adresă emisă de societatea de asigurare, prin care să se certifice că polita de asigurare acoperă

despăgubirile care pot fi solicitate în urma activitătii pentru care se solicită desemnarea;

d) prezentarea activitătii organismului, din care să rezulte experienta si abilitătile acestuia în domeniul evaluării echipamentelor sub presiune, cu indicarea detaliată a tipurilor de echipamente sub presiune pentru care solicită desemnarea, a codului si a clasei CAEN din care aceste produse fac parte;

e) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se aplică de către organism în functie de produs, cu indicarea procedurilor pe care are capabilitate să le efectueze si a dotărilor de care dispune, aferente acestora; schema/schemele trebuie să facă referire la cerintele aplicabile si procedura pentru evaluarea conformitătii utilizată;

f) prezentarea listei personalului implicat în activitatea de evaluare a conformitătii, din care să rezulte experienta si expertiza personalului;

g) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie autoritătii competente, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa;

h) raportul întocmit de organismul national de acreditare referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformitătii, documentată si aplicată de către solicitant, si sistemul de management al calitătii, conform prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002;

i) documentele încheiate pentru subcontractarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul.

B.2. Documentele solicitate organizatiilor de tertă parte pentru evaluare în vederea desemnării

5. Cererea pentru desemnare se completează de către organizatia de tertă parte, conform modelului redat în anexa la prezentele norme metodologice, si se transmite la Ministerul Industriei si Resurselor - Comisia de desemnare.

Cererea de desemnare trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la camera de comert si industrie sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitătii pentru personal si/sau proceduri, emis de organismul national de acreditare, în copie, pentru încercările prevăzute la pct. 3.1.2 sau 3.1.3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 sau pentru ambele, după caz;

c) un memoriu în care se prezintă capacitatea proprie de evaluare si aprobare a procedurilor pentru îmbinări nedemontabile, conform prevederilor pct. 3.1.2. din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2002;

d) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însotită de o adresă emisă de societatea de asigurare, prin care să se certifice că polita de asigurare acoperă

despăgubirile care pot fi solicitate în urma activitătii pentru care se solicită desemnarea;

e) prezentarea activitătii organizatiei de tertă parte, din care să rezulte experienta si abilitătile acesteia în domeniul încercărilor pentru care solicită desemnarea;

f) prezentarea metodelor de încercare sau, după caz, a procedurilor de certificare a personalului;

g) indicarea modulelor de evaluare a conformitătii pentru care se utilizează personalul autorizat si procedurile aprobate în functie de produs; referire la cerintele aplicabile care sunt îndeplinite;

h) raportul întocmit de organismul national de acreditare, referitor la acordul privind procedurile de evaluare a conformitătii aplicate de către organizatia de tertă parte, documentată si aplicată de către solicitant, si sistemul de management al calitătii, conform prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002;

i) prezentarea listei personalului implicat în activitatea de evaluare a conformitătii, din care să rezulte experienta si expertiza personalului;

j) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie autoritătii competente, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa;

k) documentele încheiate pentru subcontractarea unor activităti prevăzute la pct. 3.1.2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2002, în copie, dacă este cazul.

C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării

6. Comisia de desemnare evaluează solicitarea privind desemnarea, în urma examinării documentelor prevăzute la pct. 4 sau, după caz, la pct. 5 si verificării respectării:

a) criteriilor pentru evaluarea organismelor prevăzute în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2002;

b) prevederilor art. 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor;

c) cerintelor privind competenta tehnică si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea echipamentelor sub presiune cu cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2002;

d) sarcinilor în legătură cu procedura/procedurile de evaluare a conformitătii pentru care organismul solicită desemnarea, prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2002; sau sarcinilor în legătură cu activitătile prevăzute la pct. 3.1.2 sau 3.1.3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2002, după caz;

e) cunoasterii modului de utilizare a diagramelor de evaluare a conformitătii, prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2002;

f) valorii minime a asigurării de răspundere civilă conform pct. 4 lit. c);

g) oricăror alte cerinte aplicabile organismelor sau organizatiilor de tertă parte, conform prezentelor norme metodologice.

7. În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind desemnarea, Comisia de desemnare poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă si corectă. În vederea luării deciziei Comisia de desemnare poate realiza si o evaluare a solicitantului la sediul acestuia. Toate cheltuielile ocazionate de deplasarea Comisiei de desemnare la sediul solicitantului (transport, cazare, diurnă) se suportă de către solicitant.

8.1. Comisia de desemnare emite un certificat de recunoastere solicitantului care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi desemnat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare. Modelul certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002.

8.2. În situatia în care solicitantul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice, Comisia de desemnare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare, comunică solicitantului respingerea motivată a desemnării.

8.3. Rezultatul evaluării realizate de Comisia de desemnare si decizia acesteia se consemnează într-un procesverbal întocmit si păstrat conform Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de desemnare.

8.4. Comisia de desemnare solicită, conform prevederilor art. 18 si 19 din normele metodologice prevăzute la pct. 8.1, înscrierea organismului care a obtinut desemnarea în Registrul organismelor notificate.

9.1. Lista cuprizând organismele notificate se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002.

9.2. Lista cuprinzând organizatiile de tertă parte desemnate conform prevederilor art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

9.3. Ordinul prevăzut la pct. 9.1 contine pentru fiecare organism notificat informatii privind denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării, asociate claselor CAEN, procedura/procedurile de evaluare a conformitătii produselor respective pentru care este notificat, precum si numărul de identificare din Registrul organismelor notificate.

9.4. În cazuri motivate, desemnarea si notificarea pot fi acordate pentru o perioadă limitată; în această situatie Comisia de desemnare va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării si notiticării.

9.5. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la pct. 9.1 Comisia de desemnare solicită organismului notificat sau organizatiei de tertă parte, după caz, stabilirea, împreună cu organismul national de acreditare, a programului de supraveghere; organismul notificat va transmite, în copie, programul de supraveghere astfel convenit Comisiei de desemnare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care organismul a primit cererea.

10.1. Comisia de desemnare poate limita, suspenda sau retrage desemnarea unui organism, respectiv unei organizatii de tertă parte, în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza desemnării sau în situatia în care organismul, respectiv organizatia de tertă parte, solicită acest lucru.

10.2. Solicitarea privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării trebuie înaintată Comisiei de desemnare cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii organismului, respectiv a organizatiei de tertă parte în cauză.

10.3. În situatia prevăzută la pct. 10.1, organismul sau organizatia de tertă parte trebuie să asigure predarea, într-un mod corespunzător, a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat/desemnată, cu acceptul clientului, către Comisia de desemnare sau către un alt organism, respectiv organizatie de tertă parte, desemnat/desemnată din domeniu, stabilit/stabilită de Comisia de desemnare.

10.4. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării determină actualizarea ordinului ministrului industriei si resurselor prevăzut la pct. 9.1, respectiv la pct. 9.2.

10.5. Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui organism, respectiv unei organizatii de tertă parte, nu afectează valabilitatea documentelor emise de către acesta/aceasta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării.

11. Organismele, respectiv organizatiile de tertă parte, pot contesta la instanta judecătorească competentă decizia privind retragerea desemnării, în conformitate cu legislatia în vigoare.

D. Supravegherea organismelor si organizatiilor de tertă parte desemnate

12.1. Organismele si organizatiile de tertă parte desemnate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea.

12.2. Organismele si organizatiile de tertă parte desemnate trebuie să facă cunoscut Comisiei de desemnare si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a unora dintre documentele prevăzute la pct. 4 sau 5, precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu desemnarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele si organizatiile de tertă parte desemnate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării.

12.3. Organismele si organizatiile de tertă parte desemnate vor transmite Comisiei de desemnare raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificărilor, dacă acestea afectează conditiile prevăzute la pct. 12.1. În situatia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare la camera de comert si industrie, organismul desemnat va transmite Comisiei de desemnare si copia documentului actualizat.

13.1. Supravegherea organismelor si organizatiilor de tertă parte desemnate se realizează de către organismul national de acreditare în conformitate cu procedura de supraveghere proprie.

13.2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii auditului de supraveghere, organismele, respectiv organizatiile de tertă parte, desemnate vor informa Comisia de desemnare cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit, încheiat de echipa de evaluare a organismului national de acreditare.

13.3. Organismele, respectiv organizatiile de tertă parte, desemnate vor informa Comisia de desemnare cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si/sau reînnoirea acesteia.

14.1. În caz de existentă a oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza desemnării, organismele, respectiv organizatiile de tertă parte, desemnate vor transmite, la solicitarea Comisiei de desemnare, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Dacă este cazul, la solicitarea Comisiei de desemnare, organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul, respectiv organizatia de tertă parte, desemnat/desemnată în cauză. Totodată Comisia de desemnare poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente.

14.2. Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de desemnare raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere prevăzut la pct. 14.1, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

15.1. În situatia în care, în cadrul procesului de evaluare sau supraveghere, se constată neconformitătii fată de cerintele prezentelor norme metodologice, Comisia de desemnare împreună cu organismul national de acreditare si organismul sau organizatia de tertă parte desemnat/desemnată în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor.

15.2. În functie de natura neconformitătilor, Comisia de desemnare poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului sau a organizatiei de tertă parte în domeniul în care este desemnat/desemnată să fie limitată sau suspendată.

16. Organismele, respectiv organizatiile de tertă parte, desemnate trebuie să permită neconditionat accesul reprezentantilor Comisiei de desemnare la documente, precum si participarea la activitătile care privesc încercările si/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul desemnării si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

17. Organismele, respectiv organizatiile de tertă parte, desemnate vor transmite Comisiei de desemnare în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine în principal informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite ca urmare a desemnării;

b) reclamatiile si apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului sau organizatiei de tertă parte desemnat/desemnată, inclusiv informatii privind negocierile si rezultatele în legătură cu acestea;

c) experienta acumulată în urma realizării sarcinilor ce le-au revenit ca urmare a desemnării si propuneri de perfectionare a activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii si experienta dobândită ca urmare a subcontractării activitătilor pentru realizarea sarcinilor ce le-au revenit ca urmare a desemnării, după caz;

e) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor ce le-au revenit ca urmare a desemnării si măsurile pe care le-au luat pentru eliminarea acestora sau pe care urmează să le ia în acest scop;

f) modul de participare la activitătile de standardizare din domeniul în care au fost desemnate.

18. Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

CERERE DE DESEMNARE

- model -

 

Organismul/organizatia de tertă parte ............................... (denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail, cod unic de înregistrare, nmr. de ordine în registrul comertului)

Nr. ....... /data ..........1)

 

CERERE DE DESEMNARE

 

Organismul/organizatia de tertă parte2) ..............., având sediul în3) .........................., reprezentat/reprezentată prin director/presedinte4) ........................, în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, si ale art. 17 sau art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, solicită Ministerului Industriei si Resurselor – Comisia de desemnare a organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune să fie evaluat/evaluată în vederea desemnării în scopul de a realiza evaluarea conformitătii/efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 pentru grupa de produse5) ... prin6) ..................................

Anexăm la prezenta următoarele documente7):

........................................................................................................................

 

Directorul/Presedintele8)

organismului/organizatiei de tertă parte,

....................................


1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de desemnare.

2) Denumirea completă a organismului/organizatiei de tertă parte.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Denumirea si codul grupei de produse ce face obiectul evaluării/încercărilor prevăzute în anexa 2 pct. 3.1.2 si 3.1.3, asociate activitătilor CAEN.

6) Denumirea procedurilor de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

7) Documentele conform prevederilor pct. 4 sau 5 din normele metodologice privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 122/2003.

8) Numele, prenumele, semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Comisiei de desemnare a organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune

 

1. Comisia de desemnare a organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune, denumită în continuare Comisia de desemnare, functionează în cadrul Directiei generale produse industriale din Ministerul Industriei si Resurselor si are componenta redată în anexa nr. 3.

2. Comisia de desemnare are următoarele atributii principale:

- desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune si eliberarea certificatului de recunoastere;

- supravegherea periodică a organismului desemnat.

3. Convocarea Comisiei de desemnare se face ori de câte ori este necesar de către presedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepresedinte.

4. Convocarea va fi însotită de ordinea de zi.

5. Comisia de desemnare este legal întrunită dacă sunt prezenti cel putin 4 membri.

6. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenti.

7. Comisia de desemnare analizează cererea de desemnare si documentele prevăzute la lit. B1 sau B2, după caz, din anexa nr. 1 si poate decide efectuarea unor vizite de verificare la sediul si în spatiile de încercare ale solicitantului, actiuni în urma cărora ia decizia de acceptare sau de respingere a solicitării de desemnare.

8. Deciziile Comisiei de desemnare se consemnează într-un proces-verbal înscris într-un registru unic gestionat de Comisia de desemnare.

9. În termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de recunoastere Comisia de desemnare solicită înscrierea organismului care a obtinut desemnarea în Registrul organismelor notificate, conform Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor.

10. Comisia de desemnare propune spre aprobare ministrului industriei si resurselor lista organismelor notificate. Lista organismelor notificate va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 752/2002, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune.

11. În cazul acordării certificatului de recunoastere unor organizatii de tertă parte, Comisia de desemnare propune spre aprobare ministrului industriei si resurselor lista organizatiilor de tertă parte desemnate. Lista organizatiilor de tertă parte desemnate va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 752/2002.

12. Modificarea sau completarea regulamentului de organizare si functionare se face la cererea presedintelui sau a majoritătii membrilor si se aprobă prin votul a două treimi din numărul membrilor prezenti.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (4) lit. c) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001 si ale art. 7 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice,

ministrul administratiei publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prefectii împreună cu presedintii consiliilor judetene vor sprijini Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală în realizarea atributiilor ce îi revin potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 24 februarie 2003.

Nr. 147.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Scop

 

Art. 1. - Prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului României nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C. si are ca scop prevenirea si combaterea abaterilor de la reglementările în vigoare pentru sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală.

Art. 2. - Prezentul regulament stabileste procedurile Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, denumită în continuare A.N.R.S.C., privind efectuarea activitătilor de control, modul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul său de activitate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

 

Art. 3. - Prevederile prezentului regulament se aplică operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, indiferent de forma de organizare si de natura capitalului.

 

CAPITOLUL II

Agenti constatatori

 

Art. 4. - (1) În întelesul prezentului regulament, calitatea de agent constatator o are personalul A.N.R.S.C. si al agentiilor sale teritoriale, împuternicit în acest sens.

(2) Continutul împuternicirii de control este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Împuternicirile de control acordate agentilor constatatori sunt valabile pentru o perioadă determinată – de regulă, maximum 2 ani - si numai însotite de actul de identitate si de legitimatia de serviciu ale agentului constatator.

(4) Directia control din cadrul A.N.R.S.C. va asigura coordonarea activitătii agentilor constatatori.

Art. 5. - Agentii constatatori au următoarele atributii:

a) să efectueze controale periodice, planificate sau neplanificate, la operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, pentru verificarea respectării de către acestia a prevederilor legale în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală si a reglementărilor emise de A.N.R.S.C.;

b) să constate contraventiile si să aplice sanctiunile corespunzătoare, potrivit prevederilor legale privind organizarea si functionarea A.N.R.S.C., precum si reglementărilor din sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală;

c) să propună suspendarea sau retragerea licentelor/autorizatiilor operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, în conditiile prevăzute de reglementările în vigoare;

d) să propună declansarea procedurii de modificare a licentelor/autorizatiilor operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, în conditiile prevăzute de reglementările în vigoare;

e) să dispună, în conditiile legii, sigilarea si confiscarea bunurilor destinate ori folosite pentru săvârsirea contraventiilor sau rezultate din contraventii;

f) să sesizeze organele de urmărire penală competente în legătură cu faptele care, potrivit legii penale, constituie infractiuni, constatate cu ocazia exercitării atributiilor de serviciu;

g) orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 6. - În exercitarea atributiilor prevăzute la art. 5, agentii constatatori au următoarele obligatii:

a) să se legitimeze înainte de exercitarea atributiilor de serviciu;

b) să efectueze controalele cu obiectivitate si să încheie proces-verbal de constatare a contraventiilor, în cazul în care constată că operatorul controlat a săvârsit fapte sanctionate contraventional prin dispozitiile reglementărilor legale în vigoare;

c) să păstreze secretul informatiilor cu caracter confidential, detinute ca urmare a exercitării atributiilor de serviciu, si să nu le facă publice decât în cazurile expres prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Procedura de control a A.N.R.S.C.

SECTIUNEA 1

Aspecte generale

 

Art. 7. - Controlul A.N.R.S.C. la operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală se efectuează în vederea verificării respectării prevederilor legale si a reglementărilor emise în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală.

Art. 8. - Activitatea de control a A.N.R.S.C. se exercită prin următoarele modalităti:

a) controale planificate, pe baza planului anual de controale elaborat de Directia control din cadrul A.N.R.S.C. si aprobat de presedintele A.N.R.S.C.;

b) controale neplanificate, efectuate în următoarele situatii:

1. din ordinul ministrului administratiei publice;

2. din ordinul presedintelui A.N.R.S.C.;

3. ca urmare a unor reclamatii si sesizări ori a unor semnale de presă.

Art. 9. - Obiectivele de control nu pot depăsi atributiile si competentele conferite A.N.R.S.C. prin actele normative în vigoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Notificarea controlului

 

Art. 10. - (1) Înainte de desfăsurarea unei actiuni de control planificat, Directia control din cadrul A.N.R.S.C. va proceda la înstiintarea, în scris, a operatorilor funizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, prin transmiterea unei notificări de verificare, care va cuprinde:

- denumirea A.N.R.S.C.;

- denumirea si adresa sediului operatorului furnizor/ prestator de servicii publice de gospodărie comunală supus verificării;

- data la care este programat să înceapă controlul;

- perioada care urmează să fie supusă controlului;

- documentele, evidentele, datele si informatiile pe care operatorul furnizor/prestator trebuie să le pună la dispozitie echipei de control;

- semnătura directorului Directiei control din cadrul A.N.R.S.C.

(2) Notificarea va fi transmisă operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală cu cel putin 10 zile înainte de data începerii efective a actiunii de control planificat.

Art. 11. - Controalele si verificările neplanificate nu se notifică în prealabil operatorilor vizati, acestia urmând a fi informati în momentul începerii activitătilor de control si verificare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Echipa de control

 

Art. 12. - Controalele A.N.R.S.C. la operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală se efectuează de echipe de control, pe bază de împuternicire de control.

Art. 13. - (1) Echipa de control este compusă din cel putin 3 persoane, una dintre ele având obligatoriu calitatea de agent constatator.

(2) Unul dintre membrii echipei de control, care are si calitatea de agent constatator, va avea responsabilitatea generală a controlului si va fi seful echipei de control.

(3) Nu poate fi membru al echipei de control persoana care are calitatea de membru al consiliului de administratie, de actionar ori de asociat al operatorului furnizor/prestator de servicii publice de gospodărie comunală supus controlului.

Art. 14. - (1) A.N.R.S.C. va desemna, la solicitarea altor autorităti publice ale statului, agenti constatatori sau alte categorii de specialisti, care să participe la controalele organizate de acestea.

(2) Modul de colaborare si procedurile de control se vor stabili, după caz, prin protocoale încheiate între A.N.R.S.C. si respectivele autorităti.

Art. 15. - Membrii echipelor de control au următoarele responsabilităti si obligatii:

a) să îsi decline calitatea, legitimându-se în prealabil în fata reprezentantului operatorului ce urmează a fi controlat;

b) să efectueze controalele în conformitate cu mandatele de control primite, cu împuternicirile si cu procedurile specifice de control;

c) să participe la întocmirea rapoartelor de control si a proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, după caz;

d) să păstreze secretul informatiilor cu caracter confidential, detinute ca urmare a exercitării atributiilor de serviciu si să nu le facă publice decât în cazurile expres prevăzute de reglementările legale în vigoare;

e) să nu pretindă si să nu primească bunuri sau bani si să nu îsi creeze avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea functiei;

f) să participe la verificarea eficientei actiunilor corective întreprinse ca rezultat al controalelor.

Art. 16. - (1) În timpul efectuării activitătilor de control membrii echipei de control au acces, în conditiile legii, în incinta clădirilor, la instalatii, precum si în orice alt loc în perimetrul căruia sunt situate instalatiile de productie, transport, tranzit, înmagazinare/stocare, dispecerizare, distributie si furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală.

(2) Pentru efectuarea activitătilor de control operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală sunt obligati să pună la dispozitie membrilor echipei de control toate documentele, evidentele si actele specifice.

Art. 17. - Seful echipei de control are următoarele responsabilităti suplimentare:

a) întocmeste si înaintează spre aprobare mandatul de control;

b) selectează membrii echipei de control;

c) înregistrează mandatul de control la registratura operatorului furnizor/prestator ce urmează a fi controlat si informează operatorul asupra obiectivelor controlului;

d) reprezintă echipa de control în fata conducerii operatorului controlat;

e) coordonează si asigură întocmirea raportului de control.

 

SECTIUNEA a 4-a

Documentele de control

 

Art. 18. - Documentele de control sunt:

a) mandatul de control (anexa nr. 2);

b) raportul de control (anexa nr. 3).

Art. 19. - Mandatul de control este acel document emis de A.N.R.S.C., prin care se autorizează efectuarea unei actiuni de control.

Art. 20. - (1) Raportul de control este acel document care consemnează datele, investigatiile si concluziile rezultate, precum si măsurile corective stabilite si sanctiunile aplicate.

(2) Raportul de control va fi întocmit în două exemplare, dacă actiunea de control este organizată de către A.N.R.S.C., si în trei exemplare, dacă actiunea este organizată de către o agentie teritorială a A.N.R.S.C.

(3) Un exemplar al raportului de control va fi înmânat împuternicitului operatorului controlat si un exemplar va fi depus la Directia control din cadrul A.N.R.S.C.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de constatare si sanctionare a contraventiilor

 

Art. 21. - Procedura de constatare si sanctionare a contraventiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală este cea prevăzută în actele normative în vigoare privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 22. - (1) Constatarea săvârsirii contraventiei si aplicarea amenzii se fac prin proces-verbal întocmit de agentii constatatori, conform anexei nr. 4.

(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator si de contravenient.

(3) În cazul în care contravenientul nu se află de fată, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel putin un martor. În acest caz, procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnătura acestuia.

(4) Înaintea întocmirii procesului-verbal de constatare a contraventiei agentul constatator are posibilitatea, în functie de complexitatea cauzei, să completeze o notă de constatare preliminară.

Art. 23. - (1) A.N.R.S.C. are obligatia de a transmite agentilor constatatori carnete continând procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.

(2) Eliberarea si evidenta carnetelor continând proceseverbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, a registrelor de evidentă, a proceselor-verbale si a împuternicirilor de control se fac de către Directia control din cadrul A.N.R.S.C., cu respectarea regulilor privind evidenta si circuitul imprimatelor cu regim special.

Art. 24. - (1) Evidenta proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se înscrie într-un registru special, tinut si completat de A.N.R.S.C.

(2) Procesele-verbale se arhivează conform criteriilor stabilite pentru imprimatele cu regim special.

(3) Modelul registrului de evidentă a proceselor-verbale este prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Agentii constatatori raportează sefului ierarhic, în scris, situatia privind procesele-verbale întocmite si amenzile aplicate, lunar sau ori de câte ori li se solicită de către acesta.

(5) Agentii constatatori au obligatia să întocmească raportul de control cu ocazia oricărei actiuni de control dispuse. În baza rapoartelor de control agentii constatatori vor întocmi trimestrial/semestrial un raport sintetic privind evidenta proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, în trei exemplare, care vor fi depuse la cabinetul presedintelui A.N.R.S.C., la Directia control si la Directia financiar, contabilitate, administrativ.

Art. 25. - (1) O dată cu aplicarea amenzii contraventionale agentul constatator va fixa prin raportul de control si un termen de conformare, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare privind serviciile publice de gospodărie comunală si reglementărilor emise de A.N.R.S.C.

(2) În cazul termenului prevăzut la alin. (1), contravenientul are obligatia să se conformeze măsurilor dispuse de agentul constatator, neconformarea determinând aplicarea unei noi sanctiuni, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 26. - Dacă aceeasi persoană juridică a săvârsit mai multe contraventii, sanctiunea se va aplica pentru fiecare contraventie.

 

CAPITOLUL V

Căi de atac

 

Art. 27. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la sediul A.N.R.S.C. însotită de o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei.

(2) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se vor transmite la judecătoria în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.

(3) Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, precum si exercitarea căilor de atac împotriva hotărârii judecătoresti sunt suspensive de executare.

Art. 28. - (1) Plata amenzii contraventionale se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contraventiilor această posibilitate trebuie mentionată în mod expres.

(3) Dacă după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) contravenientul nu a achitat amenda sau nu a depus plângerea prevăzută la art. 27 alin. (1) în acelasi termen, se va trece la punerea în executare a acesteia, prin comunicarea de către A.N.R.S.C. la administratia finantelor publice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

 

CAPITOLUL VI

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 29. - Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea materială, disciplinară, contraventională, civilă sau penală, după caz, în conditiile legii.

Art. 30. - Contraventiile sunt cele prevăzute si sanctionate de Hotărârea Guvernului nr. 373/2002, cu modificările ulterioare, si de celelalte acte normative din domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală.

Art. 31. - (1) Plata amenzilor contraventionale se face prin orice instrument legal de plată, într-un cont prevăzut în procesul-verbal remis de agentul constatator.

Confirmarea plătii va fi depusă la A.N.R.S.C.

(2) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat în cota stabilită prin actele normative de stabilire a contraventiilor, diferenta revenind A.N.R.S.C.

Art. 32. - Sanctiunile prevăzute de prezentul regulament se aplică persoanei juridice/fizice care încalcă dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 373/2002, cu modificările ulterioare, precum si ale reglementărilor legale în vigoare specifice fiecărui serviciu public de gospodărie comunală.

Art. 33. - Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale si executarea acesteia se prescriu în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 34. - Cauzele care înlătură caracterul contraventional al faptei sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 35. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

 

Presedinte,

.....

 

ÎMPUTERNICIRE DE CONTROL

 

Doamna/Domnul ...., având functia de ..., în conformitate cu prevederile art. 6 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C. si ale Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 147/2003, este împuternicită/împuternicit:

1. să efectueze, în vederea verificării modului de respectare a reglementărilor emise de A.N.R.S.C., controale planificate si neplanificate la operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală;

2. să constate si să sanctioneze contraventiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 373/2002, de Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora, de Normele metodologice privind calculul tarifelor aplicabile produselor si serviciilor publice de gospodărie comunală si activitătilor cu caracter de monopol natural din domeniul de activitate al A.N.R.S.C., precum si de legislatia specifică fiecărui serviciu de gospodărie comunală;

3. să dispună măsuri de conformare a operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală;

4. să ia măsuri de sigilare si confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârsirea contraventiilor din sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală.

Împuternicirea este valabilă pentru o perioadă de ...... .

Data eliberării ... Directia control

 

Director,

.....

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Presedinte,

.....

 

MANDAT DE CONTROL

 

În perioada ... o echipă a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, formată din:

1. ....., care se legitimează cu ...... seria ... nr. ...;

2. ....., care se legitimează cu ..... seria ... nr. ...;

3. ....., care se legitimează cu ...... seria ... nr. ...;

4. ....., care se legitimează cu ...... seria ... nr. ...;

5. ....., care se legitimează cu ...... seria ... nr. ...,

va efectua un control la ......, cu sediul în localitatea ...., str. ... nr. ...., judetul/sectorul ... .

Pe timpul activitătii de control vor fi verificate următoarele probleme: .....................

 

Data ...

 

Directia control

 

Director,

...…………….

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

RAPORT DE CONTROL

 

În perioada ... echipa de control a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, formată din:

1. ...;

2. ...;

3. ...;

4. ...;

5. ...,

a efectuat un control planificat/neplanificat la ......, cu sediul în ..... str. ...... nr. ..., judetul/sectorul ......, activitate în urma căreia au rezultat următoarele:

A. Constatări:

......

B. Sanctiuni aplicate:

......

C. Măsuri de conformare:

......

D. Recomandări pentru îmbunătătirea activitătii:

......

Seful echipei de control, Operator,

.. ...

Membrii echipei de control:

......

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

PROCES – VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor

 

Încheiat în ziua ....., luna ......, anul ....., localitatea ......, judetul ......

Subsemnatul, ....., agent constatator, împuternicit de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu sediul în Bucuresti, str. .... nr. ..., sectorul ..., posesorul legitimatiei nr. ....., eliberată de A.N.R.S.C., constat că persoana juridică ..., cu sediul în localitatea ......, str. ..... nr. ....., judetul/sectorul ..., cod unic de înregistrare ...... si nr. de ordine în registrul comertului ……..., reprezentată prin ......, identificat cu actul de identitate seria ...... nr. ..., CNP ..., eliberat de ...... la data de …………., a săvârsit următoarele: ……..

Cele mentionate constituie contraventie/contraventii, prevăzută/prevăzute de art. …... lit. …… din ……. si sanctionată/sanctionate de art. ...... lit. .... din ....

Stabilesc avertisment/amendă ... (în cifre) (...)(în litere) lei, care va fi achitată în contul nr. ..., deschis la Trezoreria .., si repartizată conform prevederilor Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al A.N.R.S.C., iar copia chitantei si a procesului-verbal vor fi depuse la sediul A.N.R.S.C. în termen de 15 zile calendaristice de la data înstiintării/comunicării prezentului proces-verbal.

Totodată dispun confiscarea următoarelor bunuri destinate, folosite sau rezultate din contraventie/contraventii (caracteristici ale acestora, măsuri de conservare sau de valorificare, precum si date de identificare a proprietarului): ....

Contravenientul (nu) se angajează să plătească pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege, respectiv suma de ... ((în cifre) (...)(în litere) lei, conform actelor normative în vigoare privind regimul juridic al contraventiilor.

Contravenientul, semnând procesul-verbal, recunoaste că a primit o copie de pe acesta.

Neplata amenzii în termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunostintă despre procesul-verbal atrage executarea silită, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

În cazul în care contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate lua cunostintă despre continutul procesului-verbal, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurări, care vor fi confirmate si semnate de un martor, identificat cu datele din buletinul/cartea de identitate .....

Alte mentiuni .....

Obiectii ale contravenientului privind cele consemnate în procesul-verbal ......

Căi de atac din partea contravenientului: plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data înmânării/comunicării prezentului proces-verbal, însotită de copie de pe acesta, depusă la A.N.R.S.C., care o primeste si eliberează depunătorului o dovadă în acest sens.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în ... exemplare semnate pe fiecare pagină, un exemplar fiindu-I înmânat/comunicat contravenientului.

 

Agent constatator,

Numele si prenumele ...

Semnătura .....

Stampila

Contravenient,

(reprezentant al contravenientului)

Numele si prenumele .....

Semnătura

...

Stampila

Martor,

Numele si prenumele ......

B.I./C.I. seria .... nr. ....., CNP ......

Semnătura ...

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

REGISTRU DE EVIDENTĂ A PROCESELOR – VERBALE

 

Nr. crt.

Nr. procesului-verbal

Data/locul încheierii procesului-verbal

Agentul constatator

Denumirea contravenientului

Sediul

contravenientului

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Descrierea pe scurt a faptei

Încadrarea juridică a contraventiei

Amendă

Obiectii

Măsuri de conformare

 

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

Mod de comunicare

Date de identificare a martorului

Plângere, depunere/solutionare

Finalizarea procesului-verbal

Comunicare către

administratia financiară

 

11

12

13

14

15

 

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

Către

Administratia finantelor publice a ....

Adresa ....

 

Vă transmitem alăturat procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. ..... din data de ..... (denumirea persoanei juridice), prin care ....., cu sediul în ......, str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul ..., cod unic de înregistrare ..... si nr. de ordine în registrul comertului ......, cod fiscal ..., a fost sanctionată contraventional, amenda fiind în cuantum de ..... lei.

Procesul-verbal de constatare a contraventiei a rămas definitiv la data de ..... prin trecerea termenului prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Conform prevederilor art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, procesul-verbal rămas definitiv constituie titlu executoriu.

Ca urmare, vă solicităm să procedati la punerea sa în executare, potrivit prevederilor legale.

 

Director,

…………………..

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publică de asociatiile si fundatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 41 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul extrasului situatiilor financiare anuale ale asociatiilor si fundatiilor recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si în Registrul national al persoanelor juridice fără scop patrimonial, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 martie 2003.

Nr. 330.

 

ANEXĂ

 

MODELUL

extrasului situatiilor financiare anuale care se publică de asociatiile si fundatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică

 

Codul fiscal:

Denumirea:

Adresa:

Codul postal:

Telefon:

Fax:

Numărul de înscriere în registrul asociatiilor si fundatiilor:

Actul de autorizare:

Actul normativ de recunoastere a utilitătii publice:

Valoarea patrimoniului initial, în mii lei:

Indicatorii din situatiile financiare anuale depuse:

A. Indicatorii din bilant (formular cod 10, în mii lei):

TOTAL ACTIV, din care:

- Active imobilizate - TOTAL

- Active circulante - TOTAL, din care:

- Stocuri (materiale, productie în curs de executie, semifabricate, produse finite, mărfuri etc.)

- Furnizori - debitori

- Clienti si conturi asimilate

- Alte creante

- Disponibilităti bănesti

- Conturi de regularizare si asimilate - TOTAL

- Prime privind rambursarea obligatiunilor

TOTAL PASIV, din care:

- Capitaluri - TOTAL, din care:

- Aporturi

- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

- Datorii - TOTAL

- Conturi de regularizare si asimilate - TOTAL

 

B. Indicatorii din contul rezultatului exercitiului (formular cod 20, în mii lei):

- Venituri din activitătile fără scop patrimonial, din care:

- Subventii primite de la buget

- Cheltuieli privind activitătile fără scop patrimonial

- Cheltuieli din subventiile primite de la buget*)

- Excedent din activitătile fără scop patrimonial

- Deficit din activitătile fără scop patrimonial

- Venituri din activitătile cu destinatie specială

- Cheltuieli privind activitătile cu destinatie specială

- Excedent din activitătile cu destinatie specială

- Deficit din activitătile cu destinatie specială

- Venituri din activitătile economice

- Cheltuieli privind activitătile economice

- Excedent din activitătile economice

- Deficit din activitătile economice

- Venituri totale

- Cheltuieli totale

- Rezultatul net al exercitiului:

- Excedent

- Deficit

C. Alte informatii:

- Cod CAEN privind activitătile fără scop patrimonial

- Efectivul de personal privind activitătile fără scop patrimonial

- Cod CAEN privind activitătile economice

Efectivul de personal privind activitătile economice.

 


*) Totalul cheltuielilor din subventiile primite de la buget se preia din contul de executie pe care asociatiile si fundatiile sunt obligate să îl raporteze institutiilor care le-au acordat subventiile, în conformitate cu prevederile normelor metodologice prevăzute la pct. 139 din anexa la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.591/1998, cu modificările si completările ulterioare.