MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 204         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 martie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

6. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

DECRETE

 

159. - Decret pentru acordarea gradului profesional următor unor chestori de politie, înaintarea în gradul următor a unor generali si acordarea gradului profesional de chestor de politie unor comisari-sefi de politie, din Ministerul de Interne

 

164. - Decret pentru numirea unui judecător financiar

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

15. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat

 

273. - Hotărâre privind înfiintarea unor filiale, societăti comerciale pentru reparatii si servicii, prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

 

305. - Hotărâre privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Iasi

 

306. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului si vânzarea acestuia de către Ministerul Apărării Nationale

 

307. - Hotărâre pentru stabilirea cotei-părti care va fi retinută de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” din sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate publică a statului pe care le are în administrare

 

308. - Hotărâre privind numirea coordonatorului national si a coordonatorului national executiv ai Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (PSESE)

 

309. - Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 105/2002 privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al municipiului Arad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 67 alin. (2) din Constitutia României si ale art. 190 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Maior Liviu, ales în Circumscriptia electorală nr. 5 Bihor, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist), si declară vacant locul de senator detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 martie 2003.

Nr. 6

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acordarea gradului profesional următor unor chestori de politie, înaintarea în gradul următor a unor generali si acordarea gradului profesional de chestor de politie unor comisari-sefi de politie, din Ministerul de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea ministrului de interne si hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 38 si 39/2003,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se acordă gradul profesional următor unor chestori de politie, se înaintează în gradul următor unii generali din Ministerul de Interne si se acordă gradul profesional de chestor de politie unor comisari-

sefi de politie, prevăzuti în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 martie 2003.

Nr. 159.

 

ANEXĂ.

 

- domnul chestor principal de politie Zaharia Ilie Toma, în gradul profesional de chestor-sef adjunct de politie;

- domnul chestor de politie Marian-Grigore Tutilescu, în gradul profesional de chestor principal;

- domnul general de divizie Tudor Dumitru Cearapin, în gradul de general de corp de armată;

- domnul general de brigadă George Marin Velicu, în gradul de general de divizie;

- domnul comisar-sef de politie Jănică Gheorghe Arion-Tigănasu, în gradul profesional de chestor de politie;

- domnul comisar-sef de politie Constantin Constantin Codită, în gradul profesional de chestor de politie;

- domnul comisar-sef de politie Vasile-Gabriel Tănase Nită, în gradul profesional de chestor de politie;

- domnul comisar-sef de politie Ion Gheorghe Sultănescu, în gradul profesional de chestor de politie;

- domnul comisar-sef de politie Ion Dumitru Tomescu, în gradul profesional de chestor de politie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător financiar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 106 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată,

având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi, potrivit Hotărârii nr. 41 din 13 martie 2003,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Domnul Teodor Vichente Borz se numeste în functia de judecător financiar în cadrul Colegiului Jurisdictional Mures, pe un termen de 6 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 martie 2003.

Nr. 164.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 470/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 30 iulie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Literele b, d) si g) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“b) proiect public-privat - proiectul care se realizează în întregime sau în majoritate cu resurse financiare proprii ori atrase de către investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, în urma căruia va rezulta un bun public; bunul public poate fi realizat si prin intermediul unei companii de proiect;

..

d) companie de proiect - societate comercială rezidentă în România, constituită de investitorul privat si autoritatea publică prin unitătile aflate în subordinea sau sub autoritatea acesteia, functionând în baza legii, având drept unic scop proiectarea, finantarea, constructia, exploatarea, întretinerea si transferul oricărui bun public, pe baza unui proiect de parteneriat public-privat;

………

g) autoritate publică centrală - Guvernul României, reprezentat de unul sau mai multe ministere, de autorităti ori institutii publice, direct sau prin unitătile aflate în subordinea ori sub autoritatea acestora, responsabile pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes national;”

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Contractul de parteneriat în forma negociată este supus spre aprobare Guvernului sau autoritătii publice locale, potrivit competentei si atributiilor legale aferente categoriei bunului public în cauză.

(2) Autoritatea publică poate delega atributiile sale în negocierea, semnarea si realizarea unui contract de parteneriat public-privat unitătilor aflate în subordinea sau sub autoritatea sa.”

3. După alineatul (3) al articolului 12 se introduc două alineate noi, alineatele (31) si (32), cu următorul cuprins:

“(31) Dreptul de uzufruct asupra instalatiilor, clădirilor, inclusiv asupra clădirilor nefinalizate, precum si asupra dotărilor aferente proiectului de parteneriat public-privat, proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, se poate transmite companiei de proiect, prin hotărâre a Guvernului sau a autoritătii publice locale, după caz.

(32) Bunurile prevăzute la alin. (31) si/sau dreptul de uzufruct asupra acestora pot constitui aport în natură, în cazul înfiintării unei companii de proiect, pe perioada existentei acesteia, si având scopul prevăzut la art. 2 lit. d).”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 15.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea unor filiale, societăti comerciale pentru reparatii si servicii, prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Societatea Comercială de Reparatii si Servicii “Termoserv Rovinari” - S.A., denumită în continuare “Termoserv Rovinari” - S.A., Societatea Comercială de Reparatii si Servicii “Termoserv Turceni” - S.A., denumită în continuare “Termoserv Turceni” - S.A., Societatea Comercială de Reparatii si Servicii “Termoserv Deva” - S.A., denumită în continuare “Termoserv Deva” - S.A., Societatea Comercială de Reparatii si Servicii “Termoserv Craiova” - S.A., denumită în continuare “Termoserv Craiova” - S.A., Societatea Comercială de Reparatii si Servicii “Termoserv Bucuresti” - S.A., denumită în continuare “Termoserv Bucuresti” - S.A., Societatea Comercială de Reparatii si Servicii “Termoserv Constanta” - S.A., denumită în continuare “Termoserv Constanta” - S.A., Societatea Comercială de Reparatii si Servicii  “Termoserv Mures” - S.A., denumită în continuare “Termoserv Mures” - S.A., Societatea Comercială de Reparatii si Servicii “Termoserv Borzesti” - S.A., denumită în continuare “Termoserv Borzesti” - S.A., Societatea Comercială de Reparatii si Servicii “Termoserv Doicesti” - S.A., denumită în continuare “Termoserv Doicesti” - S.A., Societatea Comercială de Reparatii si Servicii “Termoserv Paroseni” - S.A., denumită în continuare “Termoserv Paroseni” - S.A., Societatea Comercială de Reparatii si Servicii “Termoserv Brăila” - S.A., denumită în continuare  “Termoserv Brăila” - S.A., Societatea Comercială de Reparatii si Servicii “Termoserv Galati” - S.A., denumită în continuare “Termoserv Galati” - S.A., filiale ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., denumită în continuare “Termoelectrica” - S.A., prin reorganizarea acestei societăti comerciale si a filialelor sale.

(2) Societătile comerciale prevăzute la alin. (1), filiale ale “Termoelectrica” - S.A., sunt persoane juridice române care se organizează ca societăti comerciale pe actiuni si functionează potrivit legii si statutelor prevăzute în anexele nr. 1-12.

Art. 2. - Societătile comerciale înfiintate potrivit art. 1, filiale ale “Termoelectrica” - S.A., au fiecare ca obiect principal de activitate realizarea lucrărilor de reparatii, alte activităti de prestări de servicii, precum si executarea de lucrări de investitii, prin efectuarea de acte de comert, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 3. - (1) Capitalul social initial al societătilor comerciale înfiintate potrivit art. 1 se constituie prin preluarea, după caz, a unei părti din patrimoniul “Termoelectrica” - S.A. sau a unor părti din patrimoniul filialelor sale: Societatea Comercială “Electrocentrale Rovinari” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale Turceni” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., respectiv Societatea Comercială “Electrocentrale Deva” - S.A., în baza situatiei financiare de la 28 februarie 2003, conform proceselor-verbale de predare-preluare.

(2) Capitalul social al societătilor comerciale prevăzute la alin. (1) se reduce în mod corespunzător.

(3) Capitalul social al societătilor comerciale înfiintate potrivit art. 1 este detinut în întregime de “Termoelectrica” - S.A. în calitate de actionar unic, iar actiunile detinute la cele 12 filiale societăti comerciale constituie proprietatea sa.

Art. 4. - (1) Societătile comerciale înfiintate potrivit art. 1 vor prelua toate drepturile si îsi vor asuma toate obligatiile corespunzătoare patrimoniului preluat de la “Termoelectrica” - S.A. si de la filialele societăti comerciale “Electrocentrale Rovinari” - S.A., “Electrocentrale Turceni” - S.A., “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., “Electrocentrale Deva” - S.A. si se subrogă în drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale acestor societăti comerciale cu tertii, inclusiv în litigiile în curs.

(2) Predarea-preluarea activului si pasivului aferente capitalului social vărsat se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - (1) Personalul din cadrul “Termoelectrica” - S.A. si al filialelor sale: Societatea Comercială “Electrocentrale Rovinari” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale Turceni” - S.A., Societatea Comercială

“Electrocentrale Bucuresti” - S.A., respectiv Societatea Comercială “Electrocentrale Deva” - S.A., se preia si se consideră transferat la societătile comerciale înfiintate potrivit art. 1.

(2) Contractul colectiv de muncă încheiat anterior de “Termoelectrica” - S.A. rămâne în vigoare până la încheierea noilor contracte colective de muncă, potrivit prevederilor legale.

Art. 6. - (1) Societătile comerciale înfiintate potrivit art. 1 sunt conduse de adunarea generală a actionarilor, constituită din reprezentantii actionarilor, si sunt administrate de consiliile de administratie.

(2) Adunările generale ale actionarilor societătilor comerciale înfiintate potrivit art. 1 sunt formate din 3 membri care sunt numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor de la “Termoelectrica” - S.A. în baza mandatului emis de ministrul industriei si resurselor.

(3) Consiliile de administratie ale societătilor comerciale înfiintate potrivit art. 1 sunt formate din 3 membri care sunt numiti si revocati de adunările generale ale acestor societăti în baza mandatului emis de ministrul industriei si resurselor.

Art. 7. - Pe o perioadă de 5 ani reparatiile si alte prestări de servicii pentru “Termoelectrica” - S.A., filialele si sucursalele sale vor fi efectuate, pe baze contractuale, de către societătile comerciale înfiintate potrivit art. 1.

Art. 8. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si functionarea unor societăti comerciale în domeniul energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 9 ianuarie 2003, precum si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.182/2001 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Electrocentrale Deva” - S.A. - Filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., prin divizarea partială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. – Sucursala Electrocentrale Deva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 4 decembrie 2001, se modifică în mod corespunzător.

Art. 9. - Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 273.


*) Anexele nr. 1-12 se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Iasi

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Iasi.

Art. 2. - (1) Organele teritoriale apartinând Ministerului de Interne, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Sănătătii si Familiei asigură personalul necesar pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat - vamal, sanitar-uman, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat.

(2) Spatiile si utilitătile necesare pentru desfăsurarea activitătii de control la punctul de trecere a frontierei de stat si pentru activitatea vamală se asigură de Regia Autonomă a Aeroportului Iasi, conform anexelor nr. 1 si 2.

Art. 3. - Programul de functionare a punctului de trecere a frontierei de stat si a biroului vamal de control si vămuire la frontieră, înfiintate conform art. 1, este acelasi cu cel al Aeroportului Iasi.

Art. 4. - În punctul de trecere a frontierei de stat si în biroul vamal de control si vămuire la frontieră, deschise în temeiul prezentei hotărâri, se asigură operatiunile specifice pentru toti pasagerii si mărfurile fiecărui zbor

international.

Art. 5. - Cheltuielile privind personalul si dotarea corespunzătoare a punctului de trecere a frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră, precum si asigurarea mijloacelor de transport necesare în vederea bunei desfăsurări a activitătii se suportă din bugetul institutiilor prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 305.

 

ANEXA Nr. 1

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

necesare pentru Punctul de trecere a frontierei de stat “Aeroportul Iasi”

 

1. o încăpere pentru seful punctului de trecere a frontierei de stat;

2. o încăpere pentru sefii de tură;

3. o încăpere pentru ofiterul de serviciu si dispecerat;

4. o încăpere pentru agentii operativi;

5. o încăpere pentru efectuarea cercetării penale;

6. o încăpere pentru biroul criminalistic (expertize, cercetarea falsurilor etc.);

7. trei tonete cu câte două posturi pentru sensul de intrare din tară;

8. trei tonete cu câte două posturi pentru sensul de iesire din tară;

9. o încăpere pentru persoanele retinute (străini declarati indezirabili, făptuitori etc.);

10. o încăpere pentru solicitantii de azil, cu amenajările corespunzătoare pentru o sedere de până la 20 de zile;

11. o zonă de tranzit aeroportuar delimitată;

12. 5 calculatoare;

13. 3 imprimante;

14. un server;

15. un rastel pentru armament si munitie;

16. 8 fisete;

17. 6 dulapuri tip vestiar;

18. un copiator;

19. o linie telefonică interurbană;

20. o linie telefonică pentru transmitere de date;

21. o linie telefonică inter C;

22. mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia.

 

ANEXA Nr. 2

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

necesare pentru Biroul vamal de control si vămuire la frontiera “Aeroportul Iasi”

 

1. o încăpere pentru seful Biroului vamal de control si vămuire la frontiera “Aeroportul Iasi”;

2. o încăpere pentru personalul vamal de serviciu;

3. o încăpere pentru controlul vamal corporal;

4. o încăpere pentru bunuri retinute sau confiscate;

5. o încăpere pentru personalul cu atributii privind datoria vamală (financiar-contabilitate);

6. un calculator;

7. o linie telefonică interurbană;

8. mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului si vânzarea acestuia de către Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (2) si art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului format din constructii si terenul în suprafată de 132 m2, situat în municipiul Bucuresti, aleea Alexandru nr. 20, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale, din domeniul public în domeniul privat al statului.

Art. 2. - (1) Se aprobă valorificarea imobilului prevăzut la art. 1 prin vânzare către proprietarul terenului pe care se află constructiile, la valoarea de 1.387.500.377 lei, stabilită prin expertiza tehnică în constructii, la data de 7 mai 2002, si se autorizează Ministerul Apărării Nationale să încheie contractul de vânzare-cumpărare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se actualizează în ziua efectuării plătii si se achită integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

(3) Cheltuielile necesare pentru perfectarea vânzării se suportă de către cumpărător.

Art. 3. - Suma rezultată din vânzarea imobilului prevăzut la art. 1 se face venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantii Ministerului Apărării Nationale si cumpărător, în termen de 30 de zile de la data achitării integrale a contravalorii acestuia, respectiv încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 306.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea vânzării acestuia de către Ministerul Apărării Nationale

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică care detine imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, aleea Alexandru nr. 20, sectorul 1

 

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 3390 (partial)

cod 8.29.09, nr. MF 103.626

 

- Pavilionul B - laborator medical

- suprafata construită = 155,25 m2;

- suprafata desfăsurată = 465,75 m2;

- valoarea  rămasă,  actualizată,  rezultată  din

expertiză = 804.698.069 lei.

- Pavilionul D - magazie (depozit)

- suprafata construită = 18,75 m2;

- suprafata desfăsurată = 18,75 m2;

- valoarea rămasă, actualizată, rezultată din expertiză = 13.982.737 lei.

- Teren în suprafată de 132,00 m2

- valoarea de circulatie rezultată din expertiză = 565.819.571 lei.

- Contravaloarea expertizei = 3.000.000 lei.

- Valoarea totală = 1.387.500.377 lei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea cotei-părti care va fi retinută de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” din sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate publică a statului pe care le are în administrare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă retinerea de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a unei cote de 50% din sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate publică a statului pe care le are în administrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 307.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea coordonatorului national si a coordonatorului national executiv ai Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (PSESE)

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se numeste domnul Miron Tudor Mitrea, ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, în functia de coordonator national al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (PSESE).

Art. 2. - Se numeste doamna Ileana Tureanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în functia de coordonator national executiv al Pactului de Stabilitate pentru Europa de

Sud-Est (PSESE).

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 308.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 105/2002 privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al municipiului Arad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 105/2002 privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al municipiului Arad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 14 februarie 2002, se prorogă până la data de 15 mai 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 309.