MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 208         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 martie 2003

 

SUMAR

 

 

DECRETE

 

            166. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

            167. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Ofiter

 

            168. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 111 din 13 martie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            314. - Hotărâre privind organizarea la Bucuresti, în perioada 9-10 mai 2003, a celei de-a 6-a Conferinte ministeriale anuale UE - tările asociate si a reuniunii pregătitoare a acesteia

 

            317. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu pe anul 2003

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea presedintelui Academiei Române, cu prilejul sărbătoririi zilei Academiei Române, pentru importantele contributii la dezvoltarea cercetării stiintifice din tara noastră,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler următorilor:

            - domnului academician Paul Mircea Cosmovici, director onorific al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române;

            - domnului profesor doctor docent Eugen Segal, membru corespondent al Academiei Române, chimist.

            Art. 2. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler doamnei doctor Dorina-Elena Rusu, secretar stiintific al Sectiei de Stiinte Istorice si Arheologie a Academiei Române.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 166.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Ofiter

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea presedintelui Academiei Române, cu prilejul sărbătoririi zilei Academiei Române, pentru întreaga activitate si contributia la studierea, conservarea si promovarea patrimoniului cultural românesc,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter doamnei academician Zoe Dumitrescu-Busulenga.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 167.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea presedintelui Academiei Române, pentru întreaga sa activitate stiintifică si didactică, pentru rolul personal avut în dezvoltarea relatiilor de prietenie si colaborare culturală si stiintifică dintre Republica Franceză si România,

 

Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter domnului profesor universitar Jacques Barrat, codirector al Forumului Franco-Român.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 168.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 111

din 13 martie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Ion Rosca si Irina Rosca în Dosarul nr. 7.347/2001 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal sunt lipsă părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca inadmisibilă, arătând că asupra constitutionalitătii textului legal criticat Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 98/2002, declarând textul neconstitutional.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 martie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 7.347/2001, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Ion Rosca si Irina Rosca.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii exceptiei consideră că dispozitiile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 a mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea constatând prin Decizia nr. 98/2002 neconstitutionalitatea acestor prevederi.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 98/2002, statuând că aceste dispozitii sunt neconstitutionale.

Avocatul Poporului consideră, de asemenea, că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor, al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, care prevăd că “Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobilele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), sunt lovite de nulitate absolută, buna-credintă neputând fi invocată în aceste cazuri”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 98 din 21 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 8 mai 2002, Curtea a constatat că aceste dispozitii sunt neconstitutionale.

Potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, nu pot face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale, iar conform alin. (6) al aceluiasi articol, într-o asemenea situatie instanta judecătorească are obligatia de a respinge ea însăsi exceptia ridicată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională.

În raport cu aceste reglementări Curtea retine că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 a fost ridicată la data de 29 martie 2002, deci la o dată anterioară publicării Deciziei nr. 98/2002 în Monitorul Oficial al României, Partea I. Având în vedere acestea, desi Curtea a fost legal sesizată, exceptia a devenit inadmisibilă si urmează a fi respinsă ca atare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Ion Rosca si Irina Rosca în Dosarul nr. 7.347/2001 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 martie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea la Bucuresti, în perioada 9-10 mai 2003, a celei de-a 6-a Conferinte ministeriale anuale UE - tările asociate si a reuniunii pregătitoare a acesteia

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. III alin. (11) lit. k) si alin. (111) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea la Bucuresti, în perioada 9-10 mai 2003, a celei de-a 6-a Conferinte ministeriale anuale UE - tările asociate si a reuniunii pregătitoare a acesteia.

Art. 2. - (1) În vederea realizării demersurilor si luării măsurilor necesare pentru buna organizare si desfăsurare a actiunilor prevăzute la art. 1, se constituie o comisie de organizare.

(2) Comisia de organizare este condusă de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si are în componentă câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat sau asimilat acestuia, din cadrul următoarelor autorităti:

- Secretariatul General al Guvernului;

- Ministerul Finantelor Publice;

- Ministerul Afacerilor Externe;

- Ministerul Integrării Europene;

- Ministerul Administratiei Publice;

- Ministerul de Interne;

- Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

- Departamentul de Comert Exterior;

- Serviciul de Protectie si Pază;

- Prefectura Municipiului Bucuresti.

(3) În vederea organizării si desfăsurării evenimentelor prevăzute la art. 1, comisia de organizare va coopera si cu alte institutii publice si private, precum si cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale.

(4) Comisia de organizare va putea constitui colective tehnice de lucru, formate din reprezentanti ai autoritătilor prevăzute la alin. (2) si ai altor autorităti si institutii publice.

Art. 3. - (1) Finantarea actiunii prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 12 din 13 martie 2003, se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, în limita sumei de 2 miliarde lei.

(2) În vederea desfăsurării în bune conditii a evenimentelor prevăzute la art. 1, se pot atrage fonduri provenite din donatii si sponsorizări ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, din tară si din străinătate, alte surse atrase în conditiile legii, precum si resurse financiare externe pentru finantarea cheltuielilor.

Art. 4. - (1) Gestionarea actiunilor prevăzute de prezenta hotărâre va fi realizată de Secretariatul General al Guvernului.

(2) Secretariatul General al Guvernului are în responsabilitate asigurarea tuturor bunurilor, serviciilor si lucrărilor necesare pentru buna organizare si desfăsurare a evenimentelor prevăzute la art. 1, prin achizitionarea sau închirierea acestora, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 5. - (1) Structura detaliată a bugetului aferent actiunilor prevăzute la art. 1 se aprobă prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Executia bugetului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Eventualele pagube neimputabile se acoperă din bugetul aferent organizării si desfăsurării evenimentelor prevăzute la art. 1, prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Departamentul de Comert Exterior

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 314.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu pe anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 2 alin. (2) si al art. 10 alin. (4) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Fondului pentru mediu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administratia Fondului pentru Mediu, institutie de utilitate publică cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administratia Fondului pentru Mediu poate efectua cheltuieli totale, proportional cu gradul de realizare a veniturilor încasate, în limita a 3% din veniturile Fondului pentru mediu, conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată.

(3) Cheltuielile Fondului pentru mediu, prevăzute la cap. II pct. 1 din bugetul prezentat în anexă, sunt destinate pentru finantarea proiectelor eligibile, stabilite în planul anual pe 2003 adoptat de Comitetul de avizare, conform art. 10 din Legea nr. 73/2000, republicată.

(4) Sumele rămase neutilizate la sfârsitul anului, rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu pe anul 2003, rămân la dispozitia acestuia si se utilizează în anul următor cu aceeasi destinatie, cu exceptia sumelor alocate de la bugetul de stat, conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 73/2000, republicată, si art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

(5) Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare prevăzute în anul 2003 se propune de către directorul general al Administratiei Fondului pentru Mediu si se aprobă de către ministrul apelor si protectiei mediului.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de specialitate ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 4. - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, prin Administratia Fondului pentru Mediu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 317.

 

ANEXĂ*)

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Fondului pentru mediu pe anul 2003

 

Pagina a 2-a