MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 210       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 martie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

165. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si unui colonel din Serviciul de Informatii Externe si trecerea acestora în rezervă

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 34 din 30 ianuarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. g) sintagma “cu titlu valabil” si lit. h) cu exceptia sintagmei “orice alte imobile”, precum si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 41 din 4 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

310. - Hotărâre privind darea în folosintă gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale

 

311. - Hotărâre privind aprobarea înfiintării pe lângă Ministerul Tineretului si Sportului a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

7. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind functionarea pietei de energie electrică având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.524/2002

 

86. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei nformatiei privind adoptarea unor reglementări tehnice comune europene ca reglementări tehnice nationale

 

139. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

181/2002. - Decizie privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială “Bega” - S.A. Timisoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Romtensid” - S.A. Timisoara

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si unui colonel din Serviciul de Informatii Externe si trecerea acestora în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale si directorului Serviciului de Informatii Externe si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/41/2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 30 aprilie 2003, domnului colonel Viorel Alexandru Căliman, si pe data de 31 martie 2003, domnului colonel mentionat în anexa*) la prezentul decret li se acordă gradul de general de brigadă si se trec în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 martie 2003.

Nr. 165.


*) Anexa la prezentul decret se comunică numai institutiilor interesate.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 34

din 30 ianuarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. g) sintagma “cu titlu valabil” si lit. h) cu exceptia sintagmei “orice alte imobile”, precum si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. g) sintagma “cu titlu valabil” si lit. h) cu exceptia sintagmei “orice alte imobile”, precum si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Vlad Opran în Dosarul nr. 7.659/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 175C/2002 si nr. 176C/2002, având în vedere că atât obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, cât si autorul acesteia sunt identice cu cele ale cauzei mentionate.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Partea prezentă nu se opune conexării.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si ale art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 175C/2002 si nr. 176C/2002 la Dosarul nr. 173C/2002, care este primul înregistrat.

Autorul exceptiei solicită admiterea exceptiei pentru aceleasi motive pe care le-a invocat în fata instantei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca neîntemeiată, arătând că textele legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale. Se arată că art. 2 din Legea nr. 10/2001 stabileste obiectul reglementării acestei legi, iar art. 8 alin. (1) din aceeasi lege exclude în mod expres de sub incidenta sa terenurile, al căror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991 si prin Legea nr. 1/2000. Apreciază că solutia reglementării diferite a celor două categorii de imobile este rezultatul optiunii legiuitorului, iar pe calea controlului de constitutionalitate nu se pot modifica sau completa prevederile legale criticate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierile din 25 martie 2002, pronuntate în dosarele nr. 7.658/2001, nr. 7.659/2001 si nr. 7.660/2001, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. g) sintagma “cu titlu valabil” si lit. h) cu exceptia sintagmei “orice alte imobile”, precum si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Vlad Opran.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textele criticate ar contraveni prevederilor art. 1, 11, 16, 20 si 21 din Constitutie, precum si prevederilor art. 5 alin. 2 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale.

Instanta de judecată apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Se arată că Legea nr. 10/2001, în ansamblu, reprezintă o lege specială de reparatie, continând norme ce vizează diferite categorii de bunuri cărora le este specific faptul preluării lor abuzive în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că textele legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale. De asemenea, consideră că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 353/2001, statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că textul legal criticat nu contravine prevederilor constitutionale. Obligatia proprietarului de a înapoia chiriasului valoarea îmbunătătirilor necesare si utile se justifică - în opinia Guvernului - prin considerente de echitate si reprezintă o aplicare a principiului îmbogătirii fără justă cauză.

Avocatul Poporului apreciază de asemenea că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În opinia sa legiuitorul, reglementând distinct situatia terenurilor agricole si forestiere, a făcut-o tot în interesul proprietarilor, orice persoană, fără discriminare, fiind îndreptătită să apeleze la procedurile speciale prin care s-a stabilit regimul juridic al acestor bunuri. De asemenea, se arată că măsurile reparatorii prevăzute de lege sunt valabile pentru toate categoriile de bunuri de natura celor reglementate.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. g) sintagma “cu titlu valabil” si lit. h) cu exceptia sintagmei “orice alte imobile”, precum si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, texte care au următoarea redactare:

- Art. 2: “(1) În sensul prezentei legi, prin imobile preluate în mod abuziv se întelege: [É] g) orice alte imobile preluate de stat cu titlu valabil, astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind

proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

h) orice alte imobile preluate fără titlu valabil sau fără respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data preluării, precum si cele preluate fără temei legal prin acte de dispozitie ale organelor locale ale puterii sau ale administratiei de stat.” ;

- Art. 8 alin. (1): “Nu intră sub incidenta prezentei legi terenurile al căror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997.”

Autorul exceptiei consideră, în esentă, că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale, deoarece exclud de sub incidenta Legii nr. 10/2001 terenurile agricole si forestiere, el având în cauza de fată o actiune în revendicarea unor terenuri forestiere.

Examinând criticile de neconstitutionalitate, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate, exceptia urmând a fi respinsă.

Potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, “În exercitarea controlului, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului […]”, iar în conformitate cu art. 58 alin. (1) din Constitutie, “Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării”.

Prin urmare, Curtea Constitutională nu are competenta să modifice ori să completeze prevederea legală supusă controlului, deoarece aceste atributii apartin în exclusivitate autoritătii legiuitoare. Solutia de restituire a unor asemenea categorii de terenuri este rezultatul optiunii legiuitorului si are la bază exercitarea dreptului pe care statul îl avea de a decide asupra modului de reparare a injustitiilor si abuzurilor din legislatia trecută cu privire la proprietatea funciară.

Astfel cum, în mod constant, a statuat Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, ca, de exemplu, în Decizia nr. 73/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995, precum si prin Decizia nr. 136/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, “trebuie să se recunoască statului dreptul de a hotărî neîngrădit asupra regimului juridic al bunurilor intrate în proprietatea sa în baza unor titluri conforme cu legislatia existentă în momentul dobândirii dreptului său de proprietate”.

Totodată, Curtea a mai statuat cu acelasi prilej că “Această prerogativă a statului este pe deplin compatibilă cu competenta instantelor judecătoresti de a stabili [É], în fiecare caz în parte, valabilitatea titlului de preluare, ceea ce este în deplină concordantă cu prevederile constitutionale”.

Solutia si motivarea cuprinse în deciziile mentionate sunt valabile si în această cauză, nefiind aduse în discutie elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. g) sintagma “cu titlu valabil” si lit. h) cu exceptia sintagmei “orice alte imobile”, precum si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Vlad Opran în dosarele nr. 7.658/2001, nr. 7.659/2001 si nr. 7.660/2001 ale Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 ianuarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 41

din 4 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Prepozitura Ordinului Canonic Premonstratens din Oradea în Dosarul nr. 241/C/2002 a Tribunalului Bihor.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca neîntemeiată, arătând că, asupra constitutionalitătii textului legal criticat, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 353/2001, statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 martie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 241/C/2002, Tribunalul Bihor a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Prepozitura Ordinului Canonic Premonstratens din Oradea într-o cauză având ca obiect revendicarea unor imobile.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 contravine prevederilor art. 16 din Constitutie, întrucât face referire “la nerepararea încălcării dreptului de proprietate al comunitătilor minoritătilor nationale”. Este invocată si încălcarea prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea fundamentală, întrucât textul criticat nu respectă Avizul Consiliului Europei nr. 176/1993, care defineste conditiile de primire a României, ca membru cu puteri depline, în acest organism european, si nici Hotărârea Consiliului Europei nr. 1.123/1997, care prevede restituirea bunurilor bisericesti în baza principiului “restitutio in integrum”.

De asemenea autorul exceptiei consideră că dispozitiile legale criticate încalcă “principiul egalitătii formelor de proprietate, discriminând în mod inadmisibil dreptul de proprietate al imobilelor care au apartinut cultelor religioase sau comunitătilor minoritătilor nationale în raport cu ceilalti titulari de drept de proprietate” si contravenind astfel prevederilor art. 41 alin. (2) din Constitutie.

Tribunalul Bihor apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, arată că textul legal criticat nu contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie. Dimpotrivă, prin acest text se prevede că regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase, fără distinctie, sau minoritătilor nationale se va stabili prin acte normative speciale, iar până la adoptarea acestora imobilele se indisponibilizează.

În legătură cu sustinerea potrivit căreia textul criticat contravine prevederilor art. 20 alin. (2) din Constitutie, Guvernul arată că aceste dispozitii constitutionale se referă la preeminenta pactelor si tratatelor care privesc drepturile fundamentale ale omului, prevederile constitutionale neputând fi extinse si la alte angajamente pe care România si le-ar asuma prin acte cu caracter international.

Simpla amânare a reglementării situatiei juridice a acestor imobile nu poate fi asimilată cu încălcarea obligatiei de restituire. În ceea ce priveste încălcarea prevederilor art. 41 alin. (2) din Legea fundamentală, Guvernul arată că “până în momentul stabilirii prin lege a modului de restituire a imobilelor ce au apartinut cultelor religioase, nu se pune problema ocrotirii vreunui drept de proprietate”.

Presedintii celor două camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, potrivit cărora: “Regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase sau comunitătilor minoritătilor nationale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale. Până la adoptarea acestor reglementări este interzisă înstrăinarea imobilelor în cauză sau schimbarea destinatiei acestora.”

Analizând criticile de neconstitutionalitate, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate, pentru cele ce urmează.

Art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, criticat ca fiind neconstitutional, stabileste că regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase sau comunitătilor minoritătilor nationale, ce au fost preluate de stat sau alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale, iar până la adoptarea unor asemenea reglementări înstrăinarea sau schimbarea destinatiei imobilelor în cauză este interzisă.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine, în esentă, că aceste prevederi încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16, 20 si ale art. 41 alin. (2).

Examinând aceste sustineri, Curtea observă că art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 nu stabileste vreo distinctie sau discriminare în sensul celor arătate de către autorul exceptiei, astfel că nu se poate retine încălcarea art. 16 din Constitutie. Dimpotrivă, prin dispozitia legală criticată se prevede că regimul juridic al imobilelor ce au apartinut cultelor religioase, fără distinctie, sau minoritătilor nationale se va stabili prin acte normative speciale, iar până la adoptarea acestora imobilele se indisponibilizează.

În legătură cu încălcarea dispozitiilor art. 20 din Constitutie, referitoare la interpretarea si aplicarea drepturilor si libertătilor cetătenesti în concordantă cu prevederile tratatelor si pactelor internationale la care România este parte, precum si preeminenta acestor reglementări în situatia existentei unor neconcordante între ele si reglementările interne, Curtea constată că textul constitutional face vorbire de pacte si tratate internationale si nu se referă si la alte angajamente pe care România si le-ar asuma prin alte acte cu caracter international.

De altfel, asupra constitutionalitătii art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, în raport cu prevederile art. 16 si 20 din Legea fundamentală, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 353 din 19 decembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 15 februarie 2002, constatând că acest text este constitutional.

Curtea constată că nu au intervenit elemente noi de natură a determina o modificare a jurisprudentei sale, astfel că exceptia urmează a fi respinsă.

În ce priveste sustinerea potrivit căreia acest text contravine prevederilor art. 41 alin. (2) din Legea fundamentală, Curtea în jurisprundenta sa, de exemplu prin Decizia nr. 73 din 19 iulie 1995, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995 si prin Decizia nr. 136 din 21 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, a statuat că prevederile privind garantarea si ocrotirea proprietătii, potrivit art. 41 din Constitutie, se aplică numai după reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate.

Considerentele din această decizie sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Prepozitura Ordinului Canonic Premonstratens din Oradea în Dosarul nr. 241/C/2001 al Tribunalului Bihor.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosintă gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, precum si al art. 80 alin. (14) si art. 94 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în folosintă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, unor federatii sportive nationale, persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, fără scop lucrativ, a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, reprezentând spatii cu destinatie de sediu al acestora.

Art. 2. - Spatiile cu destinatie de sediu si federatiile sportive nationale care le primesc în folosintă gratuită sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cheltuielile aferente consumului de energie electrică, gaze, apă, canal, telefon, precum si celelalte cheltuieli privind folosinta si întretinerea bunurilor prevăzute la art. 1, inclusiv impozitele si taxele locale

corespunzătoare, se suportă de federatiile sportive nationale pe bază de contract încheiat cu Ministerul Tineretului si Sportului sau cu unitătile subordonate acestuia, prevăzute în anexă.

Art. 5. - Dreptul de folosintă gratuită al federatiilor sportive nationale asupra bunurilor primite conform art. 1 încetează în situatia în care Ministerul Tineretului si Sportului constată că bunurile nu sunt folosite potrivit destinatiei lor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 310.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile (spatii cu destinatia de birouri), aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, date în folosintă gratuită unor federatii sportive nationale

 

Nr.crt.

Nr. Ministerul

Finantelor

Publice

Cod

clasificare

Adresa bunurilor

imobile care se

dau în folosintă

Persoana juridică

de la care se dau

în folosintă

bunurile imobile

Persoana juridică

la care se dau

în folosintă

bunurile imobile

Caracteristicile tehnice

ale bunurilor imobile

1.

34.228

 

8.29.04

 

Municipiul

Bucuresti,

str. Vasile

Conta nr. 16,

sectorul 2

 

Ministerul Tineretului

si Sportului

 

Federatia Română

de Volei

Federatia Română

de Tenis de Masă

Federatia Română

de Schi-Biatlon

Federatia Română

de Canotaj

Federatia Română

de Bob si Sanie

Federatia Aeronautică

Română

Federatia Română

de Polo

Federatia Română

de Karate Traditional

Federatia Română

de Dans Sportiv

Federatia Română

de Gimnastică

Federatia Română

de Yachting

Federatia Română

de Caiac-Canoe

Federatia Română

de Lupte

Federatia Română

de Haltere

Federatia Română

de Popice

Federatia Română

Sportul pentru Toti

Federatia Română

de Gimnastică

Ritmică

Federatia Română

de Tenis

Federatia Română

de Şah

Federatia Română

de Biliard

Federatia Română

de Ciclism

Federatia Română

de Fotbal-Tenis

Federatia Română

de Badminton

Federatia Română

de Box

Federatia Română

de Baschet

Federatia Română

Sportul pentru

Persoane cu

Handicap

Camerele 503, 505, 506,

507 = 66,52 m2

Camerele 508, 509,

510 = 62,15 m2

Camerele 511, 512 = 33,30 m2

Camerele 513, 514,

515 = 60,69 m2

Camerele 516, 517 = 27,40 m2

Camera 518 = 15,13 m2

Camerele 521, 522, 

523 = 41,67 m2

Camera 525 = 20,59 m2

Camera 603 = 19,21 m2

Camerele 604, 605, 606,

607, 608 = 109,92 m2

Camera 609 = 10,90 m2

Camerele 610, 611, 

612 = 58,80 m2

Camerele 613, 617,

618 = 78,92 m2

Camerele 614, 615, 

616 = 47,18 m2

Camerele 619, 620 = 51,30 m2

Camerele 621, 622 = 46,96 m2

Camera 703 = 19,21 m2

Camerele 704, 705,

706 = 55,10 m2

Camerele 707, 708,

709 = 67,90 m2

Camera 710 = 16,61 m2

Camerele 711, 712 = 41,98 m2

Camera 713 = 21,05 m2

Camera 714 = 18,81 m2

Camerele 715, 716, 717,

718 = 86,26 m2

Camerele 719, 720, 721,

722 = 98,26 m2

Camerele 9, 18 (parter) =

38,45 m2

 

 

 

2.

34.224

 

8.29.04

 

Municipiul

Bucuresti,

bd. Basarabia

nr. 37-39,

sectorul 2

 

 

 

Ministerul

Tineretului

si Sportului -

Complexul

Sportiv National

“Lia Manoliu”

(Sediul central)

 

 

 

Federatia Română

de Arte Martiale

Federatia Română

de Arte Martiale

de Contact

Federatia Română

de Baseball si

Softball

Federatia Română

de Culturism si

Fitness

Federatia Română

de Karate Modern

Federatia Română

de Taekwondo

Federatia Română

de Karate Traditional

Federatia Română

de Alpinism si

Escaladă

Federatia Română

de Patinaj

Federatia Română

de Motociclism

Federatia Română

de Oină

Federatia Română

de Radioamatorism

Federatia Română

de Bridge

Federatia Română

de Scrabble

Federatia Română

de Orientare

Federatia Română

de Oină,

Federatia Română

de Radioamatorism,

Federatia Română

de Bridge si

Federatia Română

de Orientare

1 cameră = 20,50 m2

1 cameră = 20,50 m2

2 camere = 38,08 m2

1 cameră = 20,50 m2

1 cameră = 20,50 m2

1 cameră = 19,04 m2

1 cameră = 20,50 m2

1 cameră = 20,50 m2

2 camere = 44,14 m2

1 cameră = 50,37 m2

1 cameră = 11,84 m2

2 camere = 23,66 m2

1 cameră = 11,84 m2

1 cameră = 11,84 m2

1 cameră = 11,84 m2

au în folosintă gratuită

exclusivă:

- 2 holuri = 131,74 m2

- grupuri sanitare =

31,25 m2

 

34.210

 

8.29.04

Municipiul

Bucuresti,

Bd. Basarabia

nr. 37-39,

sectorul 2

 

Ministerul Tineretului

si Sportului -

Complexul Sportiv

National “Lia Manoliu”

(Complexul de natatie

si atletism)

Federatia Română de

Natatie si Pentatlon

(inclusiv holuri si

grupuri sanitare)

 

Birouri = 116,15 m2

3.

101.319

8.29.04

Municipiul

Bucuresti,

Parcul

Tineretului,

sectorul 4

 

Ministerul Tineretului

si Sportului -

Complexul Sportiv

National “Sala

Polivalentă”

Federatia Română

de Go

Federatia Ecvestră

Română

Federatia Română

de Modelism

Federatia Română

de Tir cu Arcul

Camera 203 = 20,80 m2

Camera 219 = 28,16 m2

Camera 210 = 28,60 m2

Camera 220 = 22,60 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfiintării pe lângă Ministerul Tineretului si Sportului a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiintarea pe lângă Ministerul Tineretului si Sportului a unei activităti finantate integral din venituri proprii, denumită în continuare activitatea, constând în:

a) premierea sportivilor, antrenorilor si a altor tehnicieni pentru rezultatele obtinute la campionatele mondiale si europene, precum si premierea altor persoane, conform dispozitiilor legale;

b) activităti de promovare a educatiei fizice si sportului si a valorilor si politicilor europene privind toleranta, fairplay-ul, prevenirea violentei pe terenurile de sport si în tribune, lupta împotriva dopajului;

c) activităti stiintifice pe bază de contracte de cercetare, informare, documentare, precum si organizarea de conferinte si alte manifestări stiintifice în domeniul sportului;

d) activităti de instruire si perfectionare a personalului, precum si de consultantă în domeniul sportului;

e) activităti de promovare si dezvoltare a relatiilor si schimburilor internationale în domeniul sportului;

f) activităti de dezvoltare a fondului documentar în domeniul educatiei fizice si sportului prin achizitii de carte si alte publicatii, materiale audio-video, servicii editoriale si altele asemenea;

g) informatizarea activitătii sportive;

h) activităti privind organizarea si evidenta structurilor sportive;

i) efectuarea probelor de control doping;

j) activităti privind dotarea bazei materiale sportive aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului cu bunuri de natura mijloacelor fixe;

k) activităti privind dotarea institutiilor publice care desfăsoară activitate sportivă, precum si a structurilor sportive cu materiale si echipament sportiv.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se încadrează la acelasi capitol bugetar la care este încadrat si ordonatorul de credite pe lângă care s-a înfiintat.

Art. 2. - (1) Finantarea activitătii prevăzute la art. 1 se realizează integral din venituri proprii constând din:

a) venituri provenite din încasarea cotei de 1% din taxele si accizele aplicate la nivel national pentru tigări si băuturi alcoolice, stabilite potrivit legii;

b) venituri provenite din încasările Companiei Nationale Loteria Română” - S.A., stabilite potrivit legii;

c) donatii si sponsorizări;

d) alte venituri, în conditiile legii.

(2) Cheltuielile curente si de capital ce se efectuează pentru realizarea activitătii prevăzute la art. 1 se finantează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea prevăzută la art. 1 se aprobă o dată cu bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli prevăzut la alin. (1) se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

(3) Executia de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii prevăzute la art. 1 se realizează prin trezoreria statului, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice.

(4) Raportarea executiei de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii prevăzute la art. 1 se efectuează în conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 4. - Ministerul Tineretului si Sportului poate utiliza personal de specialitate pentru realizarea activitătii prevăzute la art. 1.

Art. 5. - În relatiile contractuale activitatea prevăzută la art. 1 este reprezentată de persoanele autorizate ale institutiei publice care o organizează.

Art. 6. - Contractele aflate în derulare, care au ca obiect actiuni ce se desfăsoară în cadrul activitătii prevăzute la art. 1, vor fi derulate în continuare în conditiile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 311.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind functionarea pietei de energie electrică având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.524/2002

 

În temeiul art. 4, al art. 5 pct. 3, 4 si 26, al art. 9 alin. (4) si (5) si al art. 91 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si al art. 37 alin. (2), al art. 41 alin. (1) si (2) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

având în vedere asigurarea stabilitătii tarifului la energia electrică livrată consumatorilor captivi, dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 48/2002 pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energiei electrice, dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.342/2001 privind reorganizarea Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., precum si dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si functionarea unor societăti comerciale în domeniul energetic,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 21 martie 2003,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se completează si/sau se modifică, conform prevederilor din anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, următoarele reglementări:

a) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2002 privind functionarea pietei angro de energie electrică în conditiile reorganizării Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 11 decembrie 2002;

b) Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2002 privind achizitionarea de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. a energiei electrice corespunzătoare acoperirii pierderilor din reteaua de transport;

c) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2003 privind stabilirea elementelor pentru facturarea serviciului de transport al energiei electrice aferente pietei consumatorilor captivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 17 februarie 2003.

(2) Orice alte dispozitii contrare din reglementările Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei se modifică în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A. nu mai are dreptul să încheie contracte pe piata concurentială pentru furnizare de energie electrică, din productie proprie, la consumatori eligibili, la furnizori de energie electrică sau pentru export.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) contractele de export pentru care Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A. a obtinut aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, pe baza avizului prealabil al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(3) Contractele încheiate de Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A. pe piata concurentială vor fi derulate în continuare până la încetare si nu vor mai fi modificate prin acte aditionale după data intrării în vigoare a prezentului ordin, în sensul prelungirii duratei sau cresterii cantitătilor de energie electrică total contractate.

Art. 4. - Participarea la piata angro de energie electrică si operatorul pietei de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Departamentele si directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domenul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 24 martie 2003.

Nr. 7.


*) Anexa la prezentul ordin se publică pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei: www.anre.ro; pe aceeasi pagină web se vor publica Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2002, Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2002, Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2003, modificate prin prezentul ordin.

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind adoptarea unor reglementări tehnice comune europene ca reglementări tehnice nationale

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se adoptă ca reglementări tehnice nationale pentru echipamente terminale de telecomunicatii reglementările tehnice comune europene care includ standardele elaborate de Institutul European de Standardizare în Telecomunicatii (ETSI), prevăzute în anexa la prezentul ordin.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Specificatiile tehnice nationale CD 2.9.1.1, CD 2.9.1.3, CD 2.9.2.1, CS 2.9.3, CD 2.10.1.1, CD 2.2.1.2, CD 2.2.1.4 si CD 2.2.1.5 îsi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi pus în aplicare prin grija Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si a Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică nr. 106/2000 privind aprobarea aplicării reglementărilor tehnice europene pentru echipamentele terminale de telecomunicatii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 24 iulie 2000.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 18 martie 2003.

Nr. 86.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând standardele (TBR) elaborate de Institutul European de Standardizare în Telecomunicatii (ETSI), incluse în reglementările tehnice comune europene (CTR) adoptate ca reglementări tehnice nationale pentru echipamente terminale de telecomunicatii

 

- EN 301 401 (v 1.2.6-1999) - Cerinte esentiale pentru echipamente terminale de date (DTE) ce se conectează la retele publice care au caracteristici de retea fizice si electrice bazate pe Recomandările ITU-T din seriile V

- TBR 003 (Edition 1-1995 si Amendment 1-1997)

Retea digitală cu servicii integrate (ISDN); Cerinte esentiale pentru echipamente terminale ce se conectează la o retea digitală cu servicii integrate (ISDN) utilizând accesul de bază ISDN (ISDN BRA)

- TBR 004 (Edition 1-1995 si Amendment 1-1997) -

Retea digitală cu servicii integrate (ISDN); Cerinte esentiale pentru echipamente terminale ce se conectează la o retea digitală cu servicii integrate (ISDN) utilizând accesul primar ISDN (ISDN PRA)

- TBR 006 (Edition 3-1999) - Cerinte esentiale generale pentru echipamente terminale DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - Telecomunicatii digitale fără cordon modernizate)

- TBR 008 (Edition 2-1998 si Corrigendum-2000) - Retea digitală cu servicii integrate (ISDN); Teleserviciu în banda telefonică de 3,1 kHz; Cerinte esentiale pentru terminale cu microreceptor

- TBR 010 (Edition 3-1999) - Cerinte esentiale generale pentru echipamente terminale DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - Telecomunicatii digitale fără cordon modernizate); Aplicatii de telefonie

- TBR 012 (Edition 1-1993 si Amendment 1-1996) - Cerinte tehnice pentru clauza retelei deschise (ONP - Open Network Provision); Linii închiriate digitale pentru fluxuri de 2048 kbps nestructurate (D2048U); Cerinte esentiale pentru interfata de echipament terminal

- TBR 013 (Edition 1-1996) - Cerinte tehnice pentru clauza retelei deschise (ONP - Open Network Provision); Linii închiriate digitale pentru fluxuri de 2048 kbps structurate (D2048S); Cerinte esentiale pentru interfata de echipament terminal

- TBR 014 (Edition 1-1994 si Amendment 1-1996) - Linii închiriate digitale fără restrictii, cu debit binar de 64 kbps, cu integritate de octet (D64U); Cerinte esentiale pentru interfata de echipament terminal

- TBR 015 (Edition 1-1997) - Linii închiriate analogice, pe două fire, cu lărgime de bandă vocală, de calitate obisnuită si specială (A2O si A2S); Cerinte esentiale pentru interfata de echipament terminal

- TBR 017 (Edition 1-1997) - Linii închiriate analogice, pe 4 fire, cu lărgime de bandă vocală, de calitate obisnuită si specială (A4O si A4S); Cerinte esentiale pentru interfata de echipament terminal

- TBR 019 (Edition 5-1998) - Sistem celular digital european de telecomunicatii (Faza 2); Cerinte esentiale pentru statii mobile GSM; Acces

- TBR 020 (Edition 3-1997) - Sistem celular digital european de telecomunicatii (Faza 2); Cerinte esentiale pentru statii mobile GSM; Telefonie

- TBR 021 (Edition 1-1998) - Echipamente terminale (TE); Cerinte esentiale pentru aprobare paneuropeană privind conectarea la retele telefonice comutate publice  (PSTNS) analogice a echipamentelor terminale (altele decât cele ce asigură serviciu de telefonie vocală) si care, dacă sunt prevăzute să adreseze reteaua, realizează aceasta prin intermediul semnalizării multifrecventă (DTMF)

- TBR 022 (Edition 1-1997 si Amendment 1-1998) - Cerinte esentiale generale pentru echipamente terminale DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - Telecomunicatii digitale fără cordon modernizate); Aplicatii DECT GAP (Generic Access Profile)

- TBR 024 (Edition 1-1997) - Linii închiriate digitale pentru fluxuri de 34 Mbps structurate si nestructurate (D34S si D34U); Cerinte esentiale pentru interfata de echipament terminal

- TBR 025 (Edition 1-1997) - Linii închiriate digitale pentru fluxuri de 140 Mbps structurate si nestructurate (D140S si D140U); Cerinte esentiale pentru interfata de echipament terminal

- TBR 031 (Edition 2-1998) - Sistem celular digital de telecomunicatii (Faza 2); Cerinte esentiale pentru statii mobile în bandă duală DCS 1800 si GSM 900; Acces

- TBR 032 (Edition 2-1998) - Sistem celular digital de telecomunicatii (Faza 2); Cerinte esentiale pentru statii mobile în bandă duală DCS 1800 si GSM 900; Telefonie - TBR 033 (Edition 1-1997) - Retea digitală cu servicii integrate (ISDN); Cerinte esentiale pentru echipamente terminale ce transferă informatia în mod pachet si se conectează la o retea digitală cu servicii integrate (ISDN) utilizând accesul de bază ISDN (ISDN BRA)

- TBR 034 (Edition 1-1997) - Retea digitală cu servicii integrate (ISDN); Cerinte esentiale pentru echipamente terminale ce transferă informatia în mod pachet si se conectează la o retea digitală cu servicii integrate (ISDN) utilizând accesul primar ISDN (ISDN PRA)

- TBR 036 (Edition 1-1998) - Accesul DECT către retele terestre mobile publice de tip GSM (GSM PLMNS) pentru aplicatii vocale cu lărgimea de bandă 3,1 kHz;

- EN 301 437 (v 1.1.1-1999) - Echipamente terminale (TE); Cerinte esentiale pentru aprobare paneuropeană privind conectarea la retele telefonice comutate publice (PSTNS) analogice a echipamentelor terminale ce asigură serviciu de telefonie vocală si care, dacă sunt prevăzute să adreseze reteaua, realizează aceasta prin intermediul semnalizării multifrecventă (DTMF)

- TBR 038 (Edition 1-1998) - Retea telefonică comutată publică (PSTN); Cerinte esentiale pentru un echipament terminal încorporând functia microreceptorului analogic capabil să suporte serviciul cazului justificat, când este conectat la interfata analogică a PSTN în Europa

- TBR 040 (Edition 1-1998) - Telecomunicatii digitale fără cordon modernizate (DECT); Retea digitală cu servicii integrate (ISDN); Cerinte esentiale pentru echipamente terminale destinate aplicatiilor ce necesită interoperabilitatea DECT/ISDN.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind aprobarea listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lista cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 139.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor române care adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

 

Nr. crt.

Numărul de referintă

Titlul

1.

SR EN 378-1:2002

Sisteme de răcire si pompe de căldură. Conditii de securitate si de mediu. Partea 1: Conditii de bază, definitii, clasificare si criterii de alegere

2.

SR EN 378-2:2002

Sisteme de răcire si pompe de căldură. Conditii de securitate si de mediu. Partea 2: Proiectare, executie, încercări, marcare si documente

3.

SR EN 378-3:2002

Sisteme de răcire si pompe de căldură. Conditii de securitate si de mediu. Partea 3: Instalatie în situ si protectia persoanelor

4.

SR EN 378-4:2002

Sisteme de răcire si pompe de căldură. Conditii de securitate si de mediu. Partea 4: Functionare, întretinere, reparare si recuperare

5.

SR EN 1252-1:2002

Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Conditii de rezistentă pentru temperaturi mai mici de Đ 80 grade C

6.

SR EN 1289:2002

Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare

7.

SR EN 1291:2002

Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare

8.

SR EN 1593:2002

Examinări nedistructive. Încercarea de etanseitate. Tehnica prin emisia de bule

9.

SR EN 1626:2002

Recipiente criogenice. Robinete pentru uz criogenic

10.

SR EN 1708-1:2002

Sudare. Detalii de bază ale îmbinărilor sudate din otel. Partea 1: Componente supuse la presiune

11.

SR EN 1711:2002

Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea prin curenti turbionari a îmbinărilor sudate prin analiza în plan complex

12.

SR EN 1779:2002

Examinări nedistructive. Încercarea de etanseitate. Criterii de alegere a metodei si a tehnicii

13.

SR EN 1984:2002

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de otel

14.

SR EN ISO 9605-5:2002

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 5: Titan si aliaje de titan, zirconiu sI aliaje de zirconiu

15.

SR EN 10028-1:2002

Produse plate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Conditii tehnice generale

16.

SR EN 10222-2:2002

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oteluri feritice sI martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

17.

SR EN 10222-3:2002

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oteluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută

18.

SR EN 10222-4:2002

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oteluri sudabile cu granulatie fină cu limita de curgere ridicată

19.

SR EN 10222-5:2002

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oteluri inoxidabile martensitice, austenitice si austenito-feritice

20.

SR EN 10269:2002

Oteluri si aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată si/sau scăzută

21.

SR EN 10272:2002

Bare de otel inoxidabil pentru recipiente sub presiune

22.

SR EN 12263:2002

Sisteme de răcire si pompe de căldură. Dispozitive - întrerupătoare pentru limitarea presiunii. Conditii si încercări

23.

SR EN 12300:2002

Recipiente criogenice. Curătire

24.

SR EN 12392:2002

Aluminiu si aliaje de aluminiu. Produse obtinute prin deformare plastică. Conditii speciale pentru produsele destinate fabricării echipamentelor sub presiune

25.

SR EN 12420:2002

Cupru si aliaje de cupru. Piese forjate

26.

SR EN 12434:2002

Vase criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenic

27.

SR EN 12451:2002

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde fără sudură pentru schimbătoare de căldură

28.

SR EN 12452:2002

Cupru si aliaje de cupru. Tevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură

29.

SR EN 12517:2002

Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare

30.

SR EN 13133:2002

Lipire tare. Calificarea operatorilor de lipire tare

31.

SR EN 13134:2002

Lipire tare. Calificarea procedurilor de lipire tare

 


*) Pentru prezentul standard de materiale, prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale de securitate se limitează la datele tehnice ale materialelor din standard si nu presupune faptul că materialul este adecvat pentru un echipament specific. În conescintă, datele tehnice cuprinse în standardul de material trebuie evaluate, având în vedere cerintele de proiectare pentru echipamente specifice, în scopul verificării faptului că cerintele esentiale pentru echipamentele sub presiune sunt satisfăcute.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială “Bega” - S.A. Timisoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Romtensid” - S.A. Timisoara

 

Presedintele Consiliului Concurentei, în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. RS-329 din 19 decembrie 2001;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-329 din 19 decembrie 2001;

9. Notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată, având în vedere următoarele:

1. Concentrarea economică s-a realizat la data de 14 decembrie 2001 prin încheierea între Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si Societatea Comercială “Bega” - S.A. Timisoara a unui contract de vânzare-cumpărare de actiuni, reprezentând 69,943% din capitalul social al Societătii Comerciale “Romtensid” - S.A. Timisoara. Prin această operatiune, Societatea Comercială “Bega” - S.A. Timisoara a dobândit controlul unic direct asupra Societătii Comerciale “Romtensid” - S.A. Timisoara.

2. Societatea achizitoare, Societatea Comercială “Bega” - S.A. Timisoara, este o societate românească controlată direct de domnul Valentin Marius Cristescu si face parte din grupul de firme controlate de acesta.

Conform statutului, obiectul principal de activitate al Societătii Comerciale “Bega” - S.A. Timisoara este comercializarea en gros si en d.tail a diferite mărfuri alimentare si nealimentare. Efectiv, această societate

comercială prestează diverse servicii, în special în închirierea de spatii cu destinatie comercială.

3. Societatea comercială achizitionată desfăsoară activităti în domeniul producerii si comercializării de diverse produse chimice, care în concentratii diferite si în combinatie cu diversi aditivi fac să rezulte produse auxiliare utilizate în diferite sectoare industriale.

4. Nici o altă societate comercială din cadrul grupului de firme controlate de domnul Valentin Marius Cristescu nu desfăsoară activitate de productie pentru produse similare cu cele ale Societătii Comerciale “Romtensid” - S.A. Timisoara.

5. Având în vedere că:

- produsele chimice auxiliare utilizate în industria textilă si de pielărie au ponderea cea mai însemnată în cifra de afaceri realizată de Societatea Comercială “Romtensid” - S.A. Timisoara; si - pentru aceste produse societatea detine segmentul de piată cel mai ridicat, s-a stabilit că piata ce defineste operatiunea de concentrare economică este cea a produselor chimice auxiliare utilizate în industria textilă si de pielărie.

6. Datorită specificului lor, produsele Societătii Comerciale “Romtensid” - S.A. Timisoara se comercializează în toată tara, ceea ce face ca piata geografică să fie definită ca piată natională.

7. Pe această piată mai activează si alte societăti comerciale, producători autohtoni si comercianti de produse similare importate, care la acest moment asigură concurenta pe această piată.

8. Analizând în perspectivă, cererea este în scădere datorită faptului că în România, în sectoarele de pielărie si textile, tendinta este de a se lucra în sistem lohn.

9. Prin concentrarea economică analizată, segmentul detinut de Societatea Comercială “Romtensid” - S.A. Timisoara pe piata produselor auxiliare utilizate în industria textilă si de pielărie nu se modifică. În anul 2001 acesta avea valoarea de circa 33%.

10. Situatia comparativă a preturilor practicate de participantii activi pe piata relevantă definită ilustrează preturi aproximativ egale pentru toti concurentii activi, preturile practicate de Societatea Comercială “Romtensid” - S.A. Timisoara fiind în general mai mici.

11. Prin dobândirea controlului unic direct la Societatea Comercială “Romtensid” - S.A. Timisoara de către Societatea Comercială “Bega” - S.A. Timisoara structura pietei nu suferă modificări cu efecte anticoncurentiale. Efectul operatiunii este reprezentat de infuzia de capital de care societatea achizitionată va beneficia ca urmare a realizării operatiunii.

12. Operatiunea de concentrare economică realizată nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei,

DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale art. 9.1 lit. b) din partea a III-a, cap. II din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică realizată, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare, prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea nr. 21/1996, este de 4.530.646 lei si se va plăti cu ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280036300, deschis la Banca Natională a României - Sucursala Judetului Timis, beneficiar Trezoreria Municipiului Timisoara, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Pe versoul ordinului de plată, în rubrica “Cod cont”, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 (treizeci) de zile de la data emiterii prezentei decizii. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Bega” - S.A. Timisoara.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se comunică de Secretariatul general al Consiliului Concurentei la:

1. Societatea achizitoare

1. Societatea Comercială “Bega” - S.A. Timisoara

1. Timisoara, Str. Bocsei nr. 3, judetul Timis, cod 1900

1. Tel./fax: 056/293 111, 190 210

2. Societatea achizitionată

1. Societatea Comercială “Romtensid” - S.A. Timisoara

1. Timisoara, Calea Buziasului nr. 3, judetul Timis,

1. cod 1900

1. Tel./fax: 056/222 167, 222 105

 

p. Presedintele Consiliului Concurentei,

Vasile Seclăman

 

Bucuresti, 22 mai 2002.

Nr. 181.