MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 770         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

417. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, judetul Buzău, România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

 

Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, judetul Buzău, România”.

 

641. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, judetul Buzău, România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

 

432. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii

 

664. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.232. - Hotărâre privind declasificarea DJ 714 pe sectorul km 5+000 - km 32+800 Sanatoriul Moroieni - Cabana Pestera si transmiterea acestuia din domeniul public al judetului Dâmbovita în domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

828. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 686/2003 privind aprobarea Planului pentru eradicarea accelerată a anemiei infectioase ecvine pe teritoriul României

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

54. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Avântul” Ileanda

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

427. - Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Grupul Industrial ALCA” - S.R.L. Bucuresti prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “CONSIRD” - S.A. Târgoviste

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.109. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul si evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale

 

3.110. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate

 

3.111. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind conditiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viată, investirea si evaluarea activelor si calculul rezervelor tehnice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, judetul Buzău, România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, judetul Buzău, România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003.

Art. 2. - (1) În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri si servicii decontările pot fi efectuate si în euro.

(2) Sumele necesare continuării finantării proiectului în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei comunitare ISPA se prevăd în bugetul de stat la alineatul “Transferuri aferente Fondului national de preaderare”, în bugetul Ministerului Finantelor Publice – “Actiuni generale” - si se transferă autoritătii responsabile cu implementarea măsurii - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, urmând a se regulariza cu fondurile transferate de către Comisia Europeană, în limita sumelor eligibile cheltuite.

(3) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (2) vor fi cheltuite în alt scop decât cel prevăzut în memorandumul de finantare, beneficiarul final va restitui aceste sume la bugetul de stat.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege fost adoptată de Senat în sedinta din 25 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 417.

 

Măsura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/021

 

 

MEMORANDUM DE FINANTARE

între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, judetul Buzău, România”*)

 

MEMORANDUM DE FINANTARE

 

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, reprezentată de către comisarul pentru politică regională, domnul Michel Barnier, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte, au convenit următoarele:


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

 

Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată si finantată din resursele bugetare ale Comunitătii în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul memorandum. Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată cu respectarea Conditiilor generale prevăzute în anexa la Acordul-cadru semnat între Comisie si Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum si ale anexelor la acesta

 

ARTICOLUL 2

Identificarea măsurii

 

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistentei financiare nerambursabile, la finantarea următoarei măsuri descrise în anexa nr. I:

Numărul măsurii: 2002/RO/16/P/PE/021

Denumirea măsurii: Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, judetul Buzău, România

Durata:

- data începerii: data semnării memorandumului de finantare de către Comisie

- data finalizării: 31 decembrie 2008

Localizare: municipiul Buzău, judetul Buzău, România

Grup: Buzău/Bazinul fluviului Dunărea

 

ARTICOLUL 3

Angajamentul

 

1. Cheltuiala publică sau echivalentă maximă care va fi luată în considerare pentru calcularea asistentei financiare nerambursabile va fi de 35.433.550 euro.

2. Ponderea asistentei acordate de Comunitate pentru această măsură este stabilită la 74% din cheltuielile publice totale sau echivalente, conform celor indicate în planul de finantare din anexa nr. II.

3. Valoarea maximă a asistentei asigurate de Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixată la 26.220.827 euro.

4. O sumă de 18.354.579 euro este angajată din bugetul pe anul 2002, din linia bugetară B7-020. Angajamentele privind transele ulterioare se vor baza pe planul de finantare initial sau revizuit pentru proiectul respectiv, în functie de stadiul implementării proiectului si de disponibilitătile bugetare.

 

ARTICOLUL 4

Plătile

 

1. Asistenta comunitară va acoperi plătile referitoare la măsură, pentru care s-au făcut angajamente valabile din punct de vedere juridic de către Beneficiar si pentru care s-a alocat în mod specific finantarea necesară. Aceste plăti trebuie să fie în legătură cu lucrările descrise în anexa nr. I.

2. Plătile efectuate înainte de data semnării memorandumului de finantare de către Comisie nu sunt eligibile pentru asistenta prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.

3. Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2008.

Raportul solicitat pentru efectuarea plătii finale va fi înaintat în termen de maximum 6 luni de la această dată.

4. Plata în avans este stabilită la 5.244.165 euro si va fi transferată după cum urmează:

- suma de 2.622.082 euro va fi plătită după semnarea prezentului memorandum de către Beneficiar;

- plata pentru suma rămasă se va efectua după semnarea primului contract major de lucrări ce se va conveni între Beneficiar si Comisie si după îndeplinirea conditiilor specificate la art. 8 paragraful 3.

5. În conformitate cu prevederile pct. (5) al sectiunii a III-a din anexa nr. III.1, Comisia va accepta pentru această măsură o valoare totală a plătilor în avans si intermediare reprezentând 90% din totalul asistentei financiare nerambursabile acordate.

 

ARTICOLUL 5

Respectarea legilor si politicilor Comunitătii

 

Măsura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante stabilite în acordurile europene si va contribui la punerea în aplicare a politicilor comunitare, în special a celor referitoare la protejarea si îmbunătătirea stării

mediului.

 

ARTICOLUL 6

Proprietatea intelectuală

 

Beneficiarul si autoritatea responsabilă cu implementarea mentionată la pct. 3 din anexa nr. I se vor asigura în ceea ce priveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală pentru studii, schite, planuri, publicitate si pentru alte materiale produse în legătură cu planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectului. Acestia vor garanta accesul si dreptul de a utiliza astfel de materiale de către Comisie sau orice alt organism ori persoană delegată de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai în scop propriu.

 

ARTICOLUL 7

Permise si autorizatii

 

Orice tipuri de permise si/sau autorizatii necesare pentru implementarea măsurii trebuie să fie eliberate de către autoritătile competente ale Beneficiarului la timp si în conformitate cu legislatia natională.

 

ARTICOLUL 8

Conditii specifice referitoare la măsură

 

Fără a se aduce atingere conditiilor generale prevăzute în anexa nr. III, asistenta financiară nerambursabilă din partea Comunitătii se află sub rezerva următoarelor conditii:

1. Conditia privind evaluările si situatia activelor:

Comisia îsi rezervă dreptul de a revizui valoarea asistentei pentru ISPA stabilită la art. 3, dacă în termen de 5 ani de la data finalizării lucrărilor conditiile de exploatare (tarife, venituri etc.) diferă în mod semnificativ fată de evaluările initiale făcute pentru stabilirea nivelului asistentei financiare nerambursabile si/sau există o modificare substantială care:

a) afectează natura exploatării sau conditiile de implementare ori conferă unui organism public sau privat un avantaj nejustificat; si

b) rezultă fie din modificarea formei de proprietate asupra oricărei părti a infrastructurii finantate, fie din încetarea sau modificarea esentială a aranjamentelor de exploatare.

Tara beneficiară va informa Comisia asupra oricărei modificări si se va cere acordul prealabil din partea Comisiei pentru aceste modificări.

În cazul în care este încheiat un contract de concesionare pentru serviciile din domeniul apei potabile si apei uzate sau este încheiată o altă formă de participare a sectorului privat, Comisia îsi rezervă dreptul de a verifica acest contract, pentru a se asigura că asistenta se derulează în beneficiul strict al populatiei.

2. Conditia privind viabilitatea:

Asistenta financiară nerambursabilă a Comunitătii pentru măsură este acordată sub rezerva aprobării de către autoritătile responsabile a cresterii tarifelor pentru alimentarea cu apă si apa uzată peste rata inflatiei, pentru a se asigura resurse suficiente în vederea acoperirii costurilor cofinantării, exploatării, întretinerii si înlocuirii activelor.

3. Conditii care trebuie îndeplinite înaintea plătii ratei a doua din avans, suplimentare fată de conditiile prevăzute la paragraful 4 al art. 4:

a) a fost semnat un acord de împrumut cu Banca Europeană de Investitii pentru cofinantarea investitiei incluse în măsură;

b) un plan final de achizitii a fost prezentat si a fost agreat de către Comisie;

c) au fost nominalizati un manager de proiect si o unitate de implementare a proiectului pentru măsură, în conformitate cu termenii de referintă acceptati de Comisie si de Banca Europeană de Investitii;

d) a fost înfiintat de către beneficiarul final un fond de întretinere, reparatii si dezvoltare, în conditii acceptate de către Comisie si Banca Europeană de Investitii;

e) beneficiarul final a crescut tariful combinat pentru apă si apa uzată cu 50% în termeni reali, comparativ cu “tariful initial” ajustat cu inflatia. “Tariful initial” reprezintă tariful la 1 decembrie 2002.

4. Conditii care trebuie să fie îndeplinite înaintea efectuării plătilor intermediare ulterioare:

a) Comisia primeste dovezi până la data de 31 decembrie 2005 că:

ii(i) apele uzate provenite din sectorul industrial sunt pretratate în conformitate cu directivele europene si legislatia românească si/sau reciclate corespunzător;

i(ii) pretratarea este monitorizată si avizată de către autoritătile de mediu competente;

(iii) reziduurile din apele industriale nu sunt dăunătoare tehnologiei proiectate pentru statia de tratare;

(iv) vor fi introduse taxe corespunzătoare pentru industrie, bazate pe cantitatea si calitatea apelor reziduale produse si pe costurile de tratare;

b) anual se efectuează un audit de către auditori recunoscuti pe plan international, pentru a confirma că există sisteme separate de contabilitate pentru serviciile din domeniul apei si apei uzate si pentru activitătile din domeniul energiei termice si că nu există subventii încrucisate între aceste servicii, ce se prezintă Comisiei si Băncii Europene de Investitii la sfârsitul fiecărui an calendaristic, până la 31 decembrie 2007, sau până la stabilirea unei entităti autonome din punct de vedere legal pentru furnizarea apei potabile si serviciilor din domeniul apei uzate, dacă aceasta are loc înainte de data precizată anterior.

5. Conditii pentru efectuarea plătii finale:

a) prezentarea de către beneficiarul final, până la data de 31 decembrie 2007, a unui program de exploatare si întretinere, care va fi agreat de Comisie si de Banca Europeană de Investitii. Programul va acoperi o perioadă de 10 ani începând cu 1 ianuarie 2008;

b) Comisia primeste dovezi că a fost implementată o solutie pentru depozitarea în sigurantă a nămolului provenit de la statia de epurare, în concordantă cu directivele Comunitătii Europene;

c) un plan de dezvoltare actualizat pentru serviciile de furnizare a apei potabile si canalizare va fi prezentat Comisiei de către beneficiarul final, care trebuie să indice prioritătile si costurile investitiilor viitoare, după finalizarea măsurii ISPA, si să asigure concordanta deplină cu directivele europene.

 

ARTICOLUL 9

 

Prevederile referitoare la implementare, descrise în anexele la acest memorandum de finantare, sunt parte integrantă a prezentului memorandum.

Neconcordantele cu conditiile si prevederile referitoare la implementare vor fi tratate de către Comisie conform procedurilor stipulate în sectiunea a VIII-a din anexa nr. III.1.

 

ARTICOLUL 10

 

Textul autentic al acestui memorandum de finantare este prezentul document semnat mai jos.

Semnat la Bucuresti la 31 martie 2003 si la Bruxelles la 13 decembrie 2002.

 

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonatorul national ISPA

Pentru Comunitate,

Michel Barnier,

membru al Comisiei Europene

 

Lista anexelor*)

 

Anexa nr. I Descrierea măsurii

Anexa nr. II Plan de finantare

Anexa nr. III:

Anexa nr. III.1 Prevederi financiare privind implementarea ISPA

Anexa nr. III.2 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru măsurile finantate prin ISPA

Anexa nr. III.3 Model de cerere de plată pentru raportarea progresului financiar si fizic si pentru solicitarea de modificări

Anexa nr. III.4 Acord privind cerintele minime de control financiar aplicabile măsurilor finantate prin ISPA

Anexa nr. III.5 Acord cu privire la neregulile si la recuperarea sumelor încasate eronat prin ISPA

Anexa nr. III.6 Cerinte privind informarea si publicitatea

 


*) Anexele se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome luMonitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, judetul Buzău, România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, judetul Buzău, România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 641.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52 din 12 iunie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 iunie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 27 octombrie 2003.

Nr. 432.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2003.

Nr. 664.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declasificarea DJ 714 pe sectorul km 5+000 - km 32+800 Sanatoriul Moroieni - Cabana Pestera si transmiterea acestuia din domeniul public al judetului Dâmbovita în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 alin. (2) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă declasificarea DJ 714 pe sectorul km 5+000 - km 32+800 Sanatoriul Moroieni – Cabana Pestera din categoria functională drum judetean în categoria functională drum de exploatare deschis circulatiei publice si transmiterea acestuia din domeniul public al judetului Dâmbovita si din administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 2. - Anexele nr. 2-4 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, si poz. 161 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiului Târgoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 bis din 24 aprilie 2002, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3. - Transmiterea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, între Consiliul Judetean Dâmbovita si Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 1.232.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 686/2003 privind aprobarea Planului pentru eradicarea accelerată a anemiei infectioase ecvine pe teritoriul României

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 157.061 din 10 octombrie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 686/2003 privind aprobarea Planului pentru eradicarea accelerată a anemiei infectioase ecvine pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul VI litera a) punctul 2, prima liniută va avea următorul cuprins:

“- se alege decontaminantul specific stabilindu-se concentratia si modul de aplicare;”

2. La capitolul VI litera c), paragraful 4 va avea următorul cuprins:

“Pentru canalele de evacuare a dejectiilor se recomandă blocurile raticide hidrofuge.”

Art. II. - Agentia Natională Sanitară Veterinară, institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2003.

Nr. 828.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Avântul” Ileanda

 

În baza analizei Raportului de administrare specială nr. 220 din 12 septembrie 2003 cu privire la starea financiară a Cooperativei de credit “Avântul” Ileanda si la posibilitatea redresării situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centrală în urma activitătii de administrare specială desfăsurate la Cooperativa de credit “Avântul” Ileanda în perioada 4 august - 12 septembrie 2003, din care a rezultat lipsa unei perspective reale în ceea ce priveste recuperarea creantelor restante,

în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0427 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei de credit “Avântul” Ileanda, cu sediul în comuna Ileanda, str. Simion Bărnutiu nr. 39, judetul Sălaj, cod unic de înregistrare 706830, număr de ordine în registrul comertului J31/20/1991, având în vedere motivele anexate la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Cooperativei de credit “Avântul” Ileanda si CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 22 octombrie 2003.

Nr. 54.

 

Motivele care au stat la baza retragerii autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Avântul” Ileanda, judetul Sălaj:

- nivelul fondurilor proprii se situează sub limita de 100.000 mii lei instituită de art. 8 alin. (1) din Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit, acesta înregistrând la data de 12 septembrie 2003 un nivel negativ de - 863.908 mii lei;

- nivelul indicatorului de solvabilitate se situează sub limitele instituite de art. 4 din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare, acesta înregistrând la data de 12 septembrie 2003 un nivel negativ de - 56,74%;

- cooperativa de credit înregistrează deficit de rezervă de 50.454 mii lei, deficit aferent perioadei 24 iulie - 23 august 2003, nerespectându-se astfel prevederile art. 6 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu completările ulterioare;

- pierderea înregistrată de cooperativa de credit se mentine la un nivel ridicat (- 596.341 mii lei la data de 12 septembrie 2003), nivel ridicat determinat în principal de nivelul ridicat al ratelor si dobânzilor restante. Din datele prezentate în raportul de administrare specială nu se previzionează încasarea, în viitorul apropiat, a creantelor cooperativei de credit, nu numai a creditelor curente si restante, dar si a creditelor curente, în special datorită termenelor de acordare, care în unele cazuri se întind până în 30 decembrie 2011, 29 februarie 2012;

- din analiza Raportului de administrare specială nr. 220 din 12 septembrie 2003 cu privire la starea financiară a Cooperativei de credit “Avântul” Ileanda si la posibilitatea redresării situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare nu reies elemente care să ateste redresarea din punct de vedere financiar a cooperativei de credit si încadrarea acesteia în parametrii de supraveghere prudentială stabiliti prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, si prin reglementările Băncii Nationale a României.

Din datele prezentate în Raportul de administrare spcială nr. 220 din 12 septembrie 2003 cu privire la starea financiară a Cooperativei de credit “Avântul” Ileanda si la posibilitatea redresării situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, întocmit de administratorul special Songott Stefan, nu reies elemente care să conducă la prelungirea perioadei de administrare specială sau la încetarea măsurii de administrare  specială la Cooperativa de credit “Avântul” Ileanda, judetul Sălaj.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Grupul Industrial ALCA” - S.R.L. Bucuresti prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “CONSIRD” - S.A. Târgoviste

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, cu modificările ulterioare;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice înregistrate cu nr. RS-292 din 13 august 2003 la Consiliul Concurentei;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-292 din 13 august 2003;

9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată, luând în considerare următoarele:

1. operatiunea de concentrare economică s-a realizat prin preluarea controlului unic direct de către Societatea Comercială “Grupul Industrial ALCA” - S.R.L. Bucuresti asupra Societătii Comerciale “CONSIRD” - S.A. Târgoviste, achizitionarea făcându-se prin cumpărarea de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor. Statului a procentului de 77,51% din capitalul social, potrivit Contractului de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 25 din 16 iulie 2003;

2. societatea achizitoare are ca obiect de activitate fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate;

3. societatea achizitoare nu mai detine actiuni la alte societăti comerciale;

4. societatea achizitionată, Societatea Comercială “CONSIRD” - S.A. Târgoviste, are ca obiect principal de activitate lucrări de constructii;

5. piata relevantă aferentă operatiunii de concentrare economică analizată a fost definită ca fiind piata lucrărilor de constructii din judetul Dâmbovita si zonele adiacente;

6. segmentul detinut de Societatea Comercială “Grupul Industrial ALCA” - S.R.L. Bucuresti pe piata relevantă este de fapt cota de piată detinută de Societatea Comercială “CONSIRD” - S.A. Târgoviste pe această piată anterior realizării concentrării economice, si anume 10% pe piata lucrărilor de constructii din judetul Dâmbovita si zonele adiacente;

7. prin concentrarea economică realizată, segmentul de piată detinut de Societatea Comercială “CONSIRD” - S.A. Târgoviste pe piata relevantă definită nu se modifică, deoarece anterior realizării acestei concentrări economice nici Societatea Comercială “Grupul Industrial ALCA” - S.R.L. Bucuresti si nici o societate detinută de aceasta nu au fost prezente pe această piată;

8. pe piata relevantă oferta este reprezentată de Societatea Comercială “CONSIRD” - S.A. Târgoviste, alături de alte societăti de constructii din judetul Dâmbovita;

9. cererea pe piata relevantă este reprezentată îndeosebi de administratia publică, organismele de stat, agentii economici cu capital de stat sau cu participarea statului din judetul Dâmbovita ori din municipiul Bucuresti;

10. prin realizarea operatiunii de concentrare economică structura pietei nu suferă modificări cu efecte anticoncurentiale;

11. realizarea operatiunii de concentrare economică va conduce la ridicarea calitătii produselor realizate de Societatea Comercială “CONSIRD” - S.A. Târgoviste, ca urmare a realizării programului de investitii;

12. operatiunea de concentrare economică realizată de Societatea Comercială “Grupul Industrial ALCA” - S.R.L. Bucuresti prin dobândirea controlului la Societatea Comercială “CONSIRD” - S.A. Târgoviste nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei. Anterior dobândirii controlului, nici Societatea Comercială “Grupul Industrial ALCA” - S.R.L. Bucuresti si nici o altă societate detinută de aceasta nu au fost prezente pe piata relevantă definită;

13. analizând această concentrare economică se constată că nu se întrevăd posibile efecte cu caracter anticoncurential pe piată,

DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale pct. 124 lit. b) din cap. II partea a II-a a Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică realizată, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 este de 24.808.844 lei si se va plăti cu ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280051300, deschis la Banca Natională a României - Sucursala Sectorului 1, beneficiar Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Pe versoul ordinului de plată, în rubrica “Cod cont”, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 (treizeci) de zile de la data comunicării prezentei decizii. O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3.- Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Grupul Industrial ALCA” - S.R.L. Bucuresti.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se comunică de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei:

Societătii achizitoare

Denumirea: Societatea Comercială “Grupul Industrial ALCA” - S.R.L.

Sediul: Bucuresti, Str. Siriului nr. 28-32, sectorul 1

Telefon: 232.43.63; 232.37.52

Fax: 232.47.67

Reprezentant legal: Director tehnic ing. Crăciun Bogdan

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 1 octombrie 2003.

Nr. 427.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul si evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 21 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 octombrie 2003, prin care s-au adoptat Normele privind metodologia de calcul si evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind metodologia de calcul si evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:copyrightdsc.net

- Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor nr. 5/2001 privind metodologia de calcul si de evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 23 octombrie 2001;

- Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2001 pentru modificarea si completarea Normelor nr. 5/2001 privind metodologia de calcul si de evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 26 octombrie 2001.

Art. 3. - Directia generală reglementări din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 28 octombrie 2003.

Nr. 3.109.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind metodologia de calcul si evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale

 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, pentru activitatea de asigurări generale, asigurătorii au obligatia să constituie si să mentină următoarele rezerve tehnice:

a) rezerva de prime;

b) rezerva de daune;

c) rezerva de daune neavizate;

d) rezerva de catastrofă;

e) rezerva pentru riscuri neexpirate;

f) rezerva de egalizare.

(2) Valoarea fiecărui tip de rezerve tehnice constituite si mentinute de către asigurători pentru activitatea de asigurări generale nu poate fi mai mică decât mărimea obtinută prin calculul acestor rezerve, potrivit metodologiei stabilite prin prezentele norme.

(3) În calculul rezervelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se includ sumele estimate pentru daune si costurile de lichidare aferente serviciilor prestate în acest scop de către terte persoane, cum ar fi: cheltuielile cu expertizele tehnice, cheltuielile de judecată si altele de acest tip.

(4) Rezervele tehnice vor fi evidentiate în contabilitate, distinct, potrivit tipurilor de rezerve prevăzute la alin. (1).

(5) Valoarea rezervelor tehnice trebuie să permită asigurătorului, în orice moment, să îsi onoreze angajamentele ce rezultă din contractele de asigurare.

Art. 2. - (1) Rezerva de prime se calculează lunar, prin însumarea cotelor-părti din primele brute subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenta dintre volumul primelor brute subscrise si această rezervă să reflecte primele brute alocate părtii din riscurile expirate la data calculării. Rezerva de prime constituită va fi obtinută prin însumarea valorilor rezervei de prime calculate pentru fiecare contract.

(2) Determinarea valorii rezervei de prime Rp, aferentă unui contract de asigurări generale, se face utilizându-se relatia:

Rp = (X : Y) x Pbs,

în care:

X - numărul de zile corespunzător perioadei neexpirate, aferentă primei brute subscrise;

Y - numărul de zile corespunzător perioadei aferente primei brute subscrise;

Pbs - valoarea primei brute subscrise..Valoarea totală a rezervei de prime Rpt, aferentă tuturor contractelor de asigurări generale, se face utilizându-se relatia:

 

 

n

= Rpi,

Rpt

Σ

 

i = 1

 

în care:

n - numărul de contracte în vigoare.

(3) Pentru clasele de asigurări din categoria asigurărilor generale în care riscul asigurat nu este distribuit uniform si liniar pe durata derulării contractului de asigurare, rezerva de prime se calculează prin metode actuariale.

(4) La stabilirea primelor brute subscrise se vor avea în vedere următoarele:

1. Pentru asigurările generale la care durata contractului de asigurare este mai mică sau egală cu 1 an, prima brută subscrisă reprezintă valoarea primelor brute încasate si de încasat aferente contractului de asigurare.

2. Pentru asigurările generale la care durata contractului de asigurare este mai mare de 1 an, prima brută subscrisă se va stabili astfel:

- pentru contractul de asigurări generale la care se încasează prima unică, prima brută subscrisă reprezintă valoarea primei brute unice aferente contractului de asigurare;

- pentru contractul de asigurări generale la care prima de asigurare datorată de asigurat se încasează în rate, prima brută subscrisă reprezintă valoarea primelor brute încasate si de încasat aferente unui an calendaristic din cadrul contractului de asigurare.

Art. 3. - (1) Rezerva de daune se creează si se actualizează lunar, în baza estimărilor pentru avizările de daune primite de asigurător, astfel încât fondul creat să fie suficient pentru acoperirea plătii acestor daune.

(2) Rezerva de daune se constituie pentru daunele raportate si în curs de lichidare si se calculează pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate în viitor pentru lichidarea acestor daune. Rezerva de daune care trebuie constituită va fi obtinută prin însumarea valorilor rezervei de daune calculate pentru fiecare contract de asigurări generale.

(3) Elementele care se iau în considerare în calculul rezervei de daune sunt:

- valoarea estimată a despăgubirii cuvenite pentru dauna avizată, în limita sumei asigurate;

- cheltuielile cu constatarea si evaluarea pagubei, aferente serviciilor prestate de terte persoane;

- costurile de lichidare a daunei, aferente serviciilor prestate de terte persoane;

- valoarea recuperărilor si a regreselor atât pentru daune solutionate, cât si pentru cele în curs de solutionare.

(4) În cazul pretentiilor de despăgubiri care fac obiectul unei actiuni în instantă, rezerva de daune se va constitui si se va mentine la nivelul pretentiilor solicitate în instantă, în limita sumei asigurate.

(5) În cazul daunelor refuzate la plată de asigurători, dacă acestea fac sau devin obiectul unei actiuni în instantă, rezerva de daune se va constitui si se va mentine, până la pronuntarea hotărârii definitive si irevocabile, la nivelul pretentiilor solicitate de asigurat în instantă, în limita sumei asigurate, completându-se cu valoarea estimată a cheltuielilor totale de judecată.

(6) Asigurătorii au obligatia întocmirii si mentinerii unei evidente distincte a daunelor avizate, care să permită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor să controleze în orice moment cuantumul si modalitatea de constituire a rezervei de daune.

Art. 4. - Rezerva de daune neavizate se creează si se ajustează cel putin la încheierea exercitiului financiar, dacă reglementările interne ale asigurătorului nu prevăd altfel, în baza estimărilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale pentru daunele întâmplate, dar neavizate.

Art. 5. - (1) Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculează pe baza estimării daunelor ce vor apărea după închiderea exercitiului financiar, în cazul în care se constată că daunele estimate în viitor depăsesc rezervele de prime constituite si, drept urmare, în perioadele viitoare rezerva de prime calculată în conformitate cu art. 2 alin. (2) nu va fi suficientă pentru acoperirea daunelor ce vor apărea în exercitiile financiare următoare.

(2) Determinarea valorii rezervei pentru riscuri neexpirate Rn se face utilizându-se relatia:

Rn = Dest - Rpt,

în care:

Dest - valoarea daunelor estimate care vor apărea în perioadele viitoare;

Rpt - valoarea totală a rezervei de prime.

Art. 6. - (1) Rezerva de egalizare se creează la încheierea exercitiului financiar cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor în exercitiile financiare în care rezultatele tehnice vor fi nefavorabile.

(2) Rezerva de egalizare nu poate depăsi valoarea calculată prin aplicarea unui procent de 3,5% asupra volumului de prime brute subscrise, în exercitiul financiar pentru care se face calculul.

Art. 7. - (1) Rezerva de catastrofă se creează de către asigurătorii care au în derulare contracte de asigurare care acoperă riscurile de catastrofe naturale prin aplicarea lunară a unui procent de minimum 5% asupra volumului de prime brute subscrise, aferente acestor contracte, până când fondul de rezervă atinge cel putin nivelul retinerii proprii, sau 10% din acumularea răspunderilor asumate prin contractele de asigurare care acoperă riscurile de catastrofe naturale.

(2) Pentru urmărirea modului de calcul al acestei rezerve, asigurătorii vor tine o evidentă separată a contractelor care acoperă riscuri de catastrofe naturale.

Art. 8. - Calculul rezervei de prime se va efectua în valuta în care s-a încheiat contractul de asigurare, iar calculul rezervei de daună se va efectua în valuta în care urmează să se plătească despăgubirea.

Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 22 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 octombrie 2003, prin care s-au adoptat Normele privind categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

- Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 23 octombrie 2001;

- Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2002 pentru modificarea si completarea Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 31 ianuarie 2002.

Art. 3. - Directia generală reglementări din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 28 octombrie 2003.

Nr. 3.110.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate

 

Art. 1. - Categoriile de active ale asigurătorului, admise să acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, sunt:

1. titluri de stat emise de administratia publică centrală si obligatiuni emise de autoritătile administratiei publice locale;

2. creante aferente primelor brute subscrise;

3. valori mobiliare tranzactionate pe o piată reglementată si titluri de participare la fonduri deschise de investitii;

4. terenuri si constructii;

5. disponibilitătile în conturi curente la bănci si casierie, depozite bancare negrevate de sarcini;

6. alte active corporale, cu exceptia celor prevăzute la pct. 4.

Art. 2. - La evaluarea activelor admise să acopere rezervele tehnice nete de reasigurare si la dispersia acestora trebuie respectate următoarele conditii:

1. Titlurile de stat emise de administratia publică centrală, exprimate în lei si în valută, se evaluează la costul de tranzactionare la care se adaugă dobânda aferentă, calculată din momentul achizitiei acestora si până la momentul raportării, si sunt admise să acopere 100% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.

Obligatiunile emise de autoritătile administratiei publice locale, exprimate în lei, se evaluează la costul de achizitie la care se adaugă dobânda aferentă calculată din momentul achizitiei acestora si până la momentul raportării, si sunt admise să acopere până la 60% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.

În conditiile tranzactionării pe o piată reglementată, evaluarea titlurilor de stat emise de administratia publică centrală si a obligatiunilor emise de autoritătile administratiei publice locale se va face la pretul de piată stabilit în ultima zi de negociere care precedă momentul raportării.

Pentru raportările financiare din cursul exercitiului financiar, prevăzute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, titlurile de stat în valută se evaluează la sfârsitul fiecărei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României pentru acea dată. Această evaluare se efectuează extracontabil.

La încheierea exercitiului financiar (31 decembrie) titlurile de stat în valută se evaluează la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României pentru acea dată.

2. Creantele aferente primelor brute subscrise sunt admise în totalitate la acoperirea rezervei de prime netă de reasigurare, până la nivelul acesteia.

Pentru raportările financiare din cursul exercitiului financiar, prevăzute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, creantele aferente primelor brute subscrise pentru asigurările directe si acceptări înreasigurare în valută se evaluează la sfârsitul fiecărei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României pentru acea dată. Această evaluare se efectuează extracontabil. La încheierea exercitiului financiar (31 decembrie) creantele aferente primelor brute subscrise pentru asigurările directe si acceptări în reasigurare în valută se evaluează la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României pentru acea dată.

3. Valorile mobiliare tranzactionate pe o piată reglementată si titlurile de participare la fondurile deschise de investitii se evaluează la valoarea de piată la momentul raportării si sunt admise să acopere până la 50% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.

4. Terenurile si constructiile se evaluează la cost istoric sau la valoarea reevaluată.

Terenurile si constructiile sunt admise să acopere până la 40% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare, cu exceptia terenurilor si constructiilor care reprezintă o singură investitie, acestea fiind admise să acopere până la 10% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare. Constructiile admise să acopere rezervele tehnice nete de reasigurare vor fi asigurate împotriva tuturor riscurilor la care sunt expuse cel putin la nivelul valorii luate în considerare la acoperirea rezervelor tehnice nete de reasigurare, în baza unei asigurări distincte încheiate cu un alt asigurător sau autoasigurate cu conditia cedării riscului în reasigurare în proportie de cel putin 70% unor societăti de reasigurare de pe piata internatională.

5. Disponibilitătile în conturi curente la bănci si depozitele bancare negrevate de sarcini se evaluează la valoarea depozitului, inclusiv dobânda aferentă calculată de la momentul achizitiei până la momentul raportării, si sunt admise să acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, cu conditia ca acestea să fie plasate în minimum 3 bănci si să nu depăsească 60% într-o singură bancă.

Disponibilitătile în conturi curente la bănci, depozitele bancare negrevate de sarcini si casieria sunt admise să acopere până la 90% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.

Pentru raportările financiare din cursul exercitiului financiar, prevăzute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, disponibilitătile în valută constituite ca depozit la termen conform contractelor încheiate cu băncile si disponibilitătile bănesti în valută existente în conturi curente si casierie se evaluează la sfârsitul fiecărei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României pentru acea dată. Această evaluare se efectuează extracontabil.

La încheierea exercitiului financiar (31 decembrie) disponibilitătile în valută constituite ca depozit la termen conform contractelor încheiate cu băncile si disponibilitătile bănesti în valută existente în conturi curente si casierie se evaluează la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României pentru această dată.

6. Alte active corporale, cu exceptia celor prevăzute la art. 1 pct. 4 sunt admise să acopere până la 10% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.

Art. 3. - Coeficientul de lichiditate reprezintă raportul dintre activele lichide si obligatiile certe ale asigurătorului fată de asigurati.

Activele lichide sunt:

a) titlurile de stat si obligatiunile emise de autoritătile administratiei publice locale;

b) depozitele bancare;

c) disponibilitătile în conturi curente si casierie.

Evaluarea activelor lichide luate în considerare la calculul coeficientului de lichiditate se efectuează cu respectarea prevederilor art. 2 pct. 1 si ale art. 2 pct. 5.

Activele lichide grevate de sarcini nu sunt luate în considerare la calculul coeficientului de lichiditate.

În categoria obligatiilor asigurătorului fată de asigurati se include rezerva de daune netă de reasigurare.

Asigurătorii au obligatia de a avea coeficientul de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale de cel putin 1.

Asigurătorii sunt obligati să urmărească în permanentă evolutia coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale, iar în cazul în care în perioada dintre două raportări constată că acesta este subunitar, vor comunica această situatie în termen de 48 de ore Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Categoriile de active mentionate la art. 1 sunt admise să acopere rezervele tehnice nete de reasigurare numai în situatia în care nu sunt grevate de sarcini.

Art. 5. - Nu vor fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice nete de reasigurare, aferente asigurărilor generale, plasamentele în bănci sau în alte societăti de investitii care nu mai derulează operatiuni curente în legătură cu obiectul lor de activitate si/sau care sub orice formă si-au încetat activitatea si nu si-au respectat obligatiile fată de terti.

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind conditiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viată, investirea si evaluarea activelor si calculul rezervelor tehnice

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 octombrie 2003, prin care s-au adoptat Normele privind conditiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viată, investirea si evaluarea activelor si calculul rezervelor tehnice,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind conditiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viată, investirea si evaluarea activelor si calculul rezervelor tehnice, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind conditiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viată, investitiile si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor matematice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 22 ianuarie 2002.

Art. 3. - Directia generală reglementări din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 28 octombrie 2003.

Nr. 3.111.

 

ANEXĂ

NORME

privind conditiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viată, investirea si evaluarea activelor si calculul rezervelor tehnice

 

Art. 1. - Administrarea fondului asigurărilor de viată se va face cu respectarea prevederilor cap. V din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale prezentelor norme.

Art. 2. - La investirea activelor admise să acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, aferente asigurărilor de viată, se va tine seama de natura obligatiilor asumate pentru fiecare tip de produs de asigurare de viată, astfel încât să existe concordantă între durata contractului de asigurare si termenele pentru care se optează la investire, precum si dispersia si rentabilitatea investitiilor.

Art. 3. - Categoriile de active ale asigurătorului, admise să acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, sunt:

1. titluri de stat emise de administratia publică centrală si obligatiuni emise de autoritătile administratiei publice locale;

2. creante aferente primelor brute subscrise;

3. valori mobiliare tranzactionate pe o piată reglementată si titluri de participare la fonduri deschise de investitii;

4. terenuri si constructii;

5. disponibilitătile în conturi curente la bănci si casierie, depozite bancare negrevate de sarcini;

6. cheltuieli de achizitie reportate numai în măsura în care acestea sunt în concordantă cu calculul rezervei matematice, asa cum reiese din documentatia tehnică actuarială;

7. alte active corporale, cu exceptia celor prevăzute la pct. 4.

Art. 4. - La evaluarea activelor admise să acopere rezervele tehnice nete de reasigurare si la dispersia acestora trebuie respectate următoarele conditii:

1. Titlurile de stat emise de administratia publică centrală, exprimate în lei si în valută, se evaluează la costul de tranzactionare, la care se adaugă dobânda aferentă, calculată de la momentul achizitiei până la momentul raportării, si sunt admise să acopere până la 100% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.

Obligatiunile emise de autoritătile administratiei publice locale, exprimate în lei, se evaluează la costul de tranzactionare la care se adaugă dobânda aferentă, calculată de la momentul achizitiei până la momentul raportării, si sunt admise să acopere 60% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.

În conditiile tranzactionării pe o piată reglementată, evaluarea titlurilor de stat emise de administratia publică centrală si a obligatiunilor emise de autoritătile administratiei publice locale se va face la pretul de piată stabilit în ultima zi de negociere care precedă momentul raportării.

Pentru raportările financiare din cursul exercitiului financiar, prevăzute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, titlurile de stat în valută se evaluează la sfârsitul fiecărei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României pentru acea dată. Această evaluare se efectuează extracontabil.

La încheierea exercitiului financiar (31 decembrie), titlurile de stat în valută se evaluează la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României pentru acea dată.

2. Creantele aferente primelor brute subscrise sunt admise în totalitate la acoperirea rezervei de prime netă de reasigurare, până la nivelul acesteia.

Pentru raportările financiare din cursul exercitiului financiar, prevăzute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, creantele aferente primelor brute subscrise pentru asigurările directe si acceptări în reasigurare în valută se evaluează la sfârsitul fiecărei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României pentru acea dată. Această evaluare se efectuează extracontabil.

La încheierea exercitiului financiar (31 decembrie), creantele aferente primelor brute subscrise pentru asigurările directe si acceptări în reasigurare în valută se evaluează la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României pentru acea dată.

3. Valorile mobiliare tranzactionate pe o piată reglementată si titlurile de participare la fondurile deschise de investitii se evaluează la pretul de piată la momentul raportării si sunt admise să acopere până la 50% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.

4. Terenurile si constructiile se evaluează la cost istoric sau la valoarea reevaluată. Terenurile si constructiile sunt admise să acopere până la 40% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare, cu exceptia terenurilor si constructiilor care reprezintă o singură investitie, acestea fiind admise să acopere 10% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.

Constructiile admise să acopere rezervele tehnice nete de reasigurare vor fi asigurate împotriva tuturor riscurilor la care sunt expuse, cel putin la nivelul valorii luate în considerare la acoperirea rezervelor tehnice nete de reasigurare, în baza unei asigurări distincte încheiate cu un alt asigurător sau autoasigurate, cu conditia cedării riscului în reasigurare, în proportie de cel putin 70%, unor societăti de reasigurare de pe piata internatională.

5. Disponibilitătile în conturi curente la bănci si depozitele bancare negrevate de sarcini se evaluează la valoarea depozitului, inclusiv dobânda aferentă calculată de la momentul achizitiei până la momentul raportării, si sunt admise să acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, cu conditia ca acestea să fie plasate în minimum 3 bănci si să nu depăsească 60% într-o singură bancă.

Disponibilitătile în conturi curente la bănci, depozitele bancare negrevate de sarcini si casieria sunt admise să.acopere până la 90% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.

Pentru raportările financiare din cursul exercitiului financiar, prevăzute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, disponibilitătile în valută constituite ca depozit la termen conform contractelor încheiate cu băncile si disponibilitătile bănesti în valută constituite în conturi curente si casierie se evaluează la sfârsitul fiecărei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României pentru acea dată. Această evaluare se efectuează extracontabil.

La încheierea exercitiului financiar (31 decembrie), disponibilitătile în valută constituite ca depozit la termen conform contractelor încheiate cu băncile si disponibilitătile bănesti în valută constituite în conturi curente si casierie se evaluează la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României pentru această dată.

6. Cheltuielile de achizitie reportate numai în măsura în care acestea sunt în concordantă cu calculul rezervei matematice, asa cum reiese din documentatia tehnică actuarială.

7. Alte active corporale, cu exceptia celor prevăzute la art. 3 pct. 4 si sunt admise să acopere până la 10% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.

Art. 5. - Coeficientul de lichiditate reprezintă raportul dintre activele lichide si obligatiile pe termen scurt ale asigurătorului fată de asigurati.

Activele lichide sunt:

a) titlurile de stat si obligatiunile emise de autoritătile administratiei publice locale;

b) depozitele bancare;

c) disponibilitătile în conturi curente si casierie.

Evaluarea activelor lichide luate în considerare la calculul coeficientului de lichiditate se efectuează cu respectarea prevederilor art. 4 pct. 1 si 5.

Activele lichide grevate de sarcini nu sunt luate în considerare la calculul coeficientului de lichiditate.

Obligatiile asigurătorului fată de asigurati, pe termen scurt, sunt:

- 0,5% din sumele asigurate, în cazul asigurărilor de deces;

- maximum dintre 0,5% din sumele asigurate si 10% din valorile de răscumpărare, în cazul asigurărilor care acoperă riscul de deces si la care este garantată o valoare de răscumpărare;

- 10% din valorile de răscumpărare, în cazul asigurărilor care nu acoperă riscul de deces si la care este garantată o valoare de răscumpărare.

În plus, pentru oricare dintre aceste categorii de asigurări se va mai adăuga si rezerva de daune netă de reasigurare, aferentă contractelor de asigurări suplimentare.

Asigurătorii au obligatia de a avea coeficientul de lichiditate pentru activitatea de asigurări de viată de cel putin 1.

Asigurătorii sunt obligati să urmărească în permanentă evolutia coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurări de viată, iar în cazul în care, în perioada dintre două raportări, constată că acesta este subunitar, vor comunica această situatie în termen de 48 de ore Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. - Plasamentele investitionale în străinătate se vor efectua cu respectarea strictă a prevederilor art. 18, 26, 27 si 28 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - La stabilirea primelor brute subscrise se vor avea în vedere următoarele:

1. Pentru asigurările de viată la care durata contractului de asigurare este mai mică sau egală cu 1 an, prima brută subscrisă reprezintă valoarea primelor brute încasate si de încasat aferente contractului de asigurare.

2. Pentru asigurările de viată la care durata contractului de asigurare este mai mare de 1 an, prima brută subscrisă se va stabili astfel:

- pentru contractul de asigurări de viată la care se încasează prima unică, prima brută subscrisă reprezintă valoarea primei brute unice aferentă contractului de asigurare;

- pentru contractul de asigurări de viată la care prima de asigurare datorată de asigurat se încasează în rate, prima brută subscrisă reprezintă valoarea primelor brute încasate si de încasat aferente unui an calendaristic din cadrul contractului de asigurare;

- în cazul asigurărilor de viată legate de investitii, prima brută subscrisă reprezintă prima brută scadentă.

Art. 8. - 1. Rezerva matematică reprezintă valoarea actuarială a obligatiilor financiare ale asigurătorului după deducerea valorii actuariale a obligatiilor financiare ale asiguratului. Această rezervă se calculează separat pentru fiecare contract de asigurare de viată.

Pentru contractele de asigurări de viată la care se prevede dreptul asiguratului de a participa la beneficiile obtinute din fructificarea rezervei matematice, asigurătorii vor constitui rezerva pentru beneficii si risturnuri conform obligatiilor asumate.

2. Pentru formele de asigurare de viată prevăzute la pct. III.1 lit. a) si b), pct. III.2, III.4 si III.5 din Normele nr. 3/2001 privind clasele de asigurări care pot fi practicate de societătile de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001, asigurătorii au obligatia de a constitui rezerve tehnice aferente acestor asigurări, inclusiv rezerve matematice, cu respectarea următoarelor principii:

a) valoarea rezervelor tehnice aferente asigurărilor de viată va fi calculată printr-o evaluare actuarială prospectivă suficient de prudentă, luându-se în calcul toate obligatiile viitoare, asa cum acestea sunt determinate în conditiile politei, pentru fiecare contract existent;

b) folosirea unei metode retrospective este permisă, dacă se poate arăta că rezervele tehnice rezultate nu sunt mai scăzute decât cele care ar fi determinate în cazul utilizării unui calcul prospectiv suficient de prudent sau dacă o metodă prospectivă nu poate fi utilizată pentru un anumit produs de asigurări de viată;

c) calculul actuarial al rezervei matematice se va efectua luându-se în considerare ani întregi de asigurare.

Între doi ani întregi de asigurare, calculul rezervei matematice se va face prin interpolare liniară după formula:

V(t,n) = [(x-n) V(t) + nV (t+1)]: x,

în care:

V(t,n) - rezerva matematică calculată după t ani întregi si n zile de asigurare;

V(t) - rezerva matematică calculată după t ani întregi de asigurare;

x - numărul de zile ale anului de asigurare, luat în calcul (365 sau 366 de zile).

d) în cazul contractelor în care este garantată o valoare de răscumpărare, valoarea rezervelor matematice va fi în orice moment cel putin la fel de mare ca si valoarea garantată în momentul respectiv;

e) rata dobânzii tehnice garantate va fi aleasă pe baze prudentiale, tinându-se seama de rentabilitatea anticipată a investitiilor. Aceasta poate să difere în concordantă cu moneda în care contractul este denominat, dar nu poate depăsi 60% din rata dobânzii la titlurile de stat emise pe o perioadă de cel putin trei ani si în moneda în care contractul de asigurări de viată este denominat.

Această prevedere va fi aplicată tuturor contractelor de asigurare de viată ce se vor încheia începând cu data de 1 ianuarie 2004;

f) se vor utiliza tabele de mortalitate a populatiei României, publicate sau certificate de Institutul National de Statistică;

g) rezerva de prime se calculează în conformitate cu metodologia descrisă la art. 10 lit. a).

Art. 9. - Asigurătorii vor pune la dispozitie detinătorilor politelor de asigurări de viată, la cerere, valorile sumelor de răscumpărare, inclusiv valorile aferente rezervelor pentru beneficii si risturnuri.

Art. 10. - Pentru formele de asigurare prevăzute la pct. III.1 lit. c) din Normele nr. 3/2001 asigurătorii au obligatia de a constitui rezerve tehnice aferente acestor asigurări, cu respectarea următoarelor principii:

a) Rezerva de prime se calculează lunar, prin însumarea cotelor-părti din primele brute subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenta dintre volumul primelor brute subscrise si această rezervă să reflecte primele brute alocate părtii din riscurile expirate la data calculării. Această rezervă se calculează separat pentru fiecare contract de asigurare.

Determinarea valorii rezervei de prime Rp, aferentă unui contract de asigurări de viată, se face utilizându-se relatia:

Rp = (X:Y) x Pbs,

în care:

X - numărul de zile corespunzător perioadei neexpirate aferente primei brute subscrise;

Y - numărul de zile corespunzător perioadei aferente primei brute subscrise;

Pbs - prima brută subscrisă.

Valoarea totală a rezervei de primă Rpt, aferentă tuturor contractelor de asigurări de viată, se face utilizându-se relatia:

 

n

= Rpi,

Rpt

Σ

 

i = 1

 

în care:

n - numărul de contracte în vigoare.

b) Rezerva de daune se constituie si se actualizează lunar, în baza estimărilor pentru avizările de daune primite de asigurător, astfel încât fondul creat să fie suficient pentru acoperirea plătii acestor daune.

Rezerva de daune se constituie pentru daunele raportate si în curs de lichidare si se calculează pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate în viitor pentru lichidarea acestor daune.

Rezerva de daune care trebuie constituită va fi obtinută prin însumarea valorilor calculate pentru fiecare contract.

Asigurătorii au obligatia de a întocmi si de a mentine o evidentă distinctă a daunelor avizate, care să permită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor să controleze în orice moment cuantumul si modalitatea de constituire a rezervei de daune.

c) Rezerva de daune neavizate se constituie si se ajustează cel putin la încheierea exercitiului financiar, dacă reglementările interne ale asigurătorului nu prevăd altfel, în baza estimărilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale pentru daunele întâmplate, dar neavizate.

d) Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculează pe baza estimării daunelor ce vor apărea după închiderea exercitiului financiar, în cazul în care se constată că daunele estimate în viitor depăsesc rezervele de prime constituite si, drept urmare, în perioadele viitoare rezerva de prime calculată în conformitate cu lit. a) nu va fi suficientă pentru acoperirea daunelor ce vor apărea în perioadele următoare.

Determinarea valorii rezervei pentru riscuri neexpirate Rn se face utilizându-se relatia:

Rn = Dest - Rpt,

în care:

Dest - valoarea daunelor estimate care vor apărea în perioadele viitoare;

Rpt - valoarea totală a rezervei de prime.

Art. 11. - Pentru formele de asigurare prevăzute la pct. III.3 din Normele nr. 3/2001, asigurătorii au obligatia de a constitui rezerve tehnice aferente acestor asigurări, cu respectarea următoarelor principii:

a) Pentru asigurările de viată legate de investitii, rezerva matematică se va constitui la nivelul valorii activelor pentru care expunerea la riscul de investitii este transferată asiguratului. Activele care acoperă această rezervă matematică nu fac obiectul art. 4.

b) În cazul în care asigurările de viată legate de investitii oferă o rată garantată a dobânzii tehnice sau alte tipuri de garantii (beneficii), se vor constitui suplimentar rezerve tehnice similare celor mentionate la art. 8 si 10.

c) Se vor utiliza tabele de mortalitate a populatiei României, publicate sau certificate de Institutul National de Statistică.

Art. 12. - Asigurătorii au obligatia de a acoperi rezervele tehnice aferente activitătii de asigurări de viată cu active echivalente, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

Art. 13. - Nu vor fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice aferente asigurărilor de viată plasamentele în bănci sau în alte societăti de investitii care nu mai derulează operatiuni curente în legătură cu obiectul lor de activitate si/sau care sub orice formă si-au încetat activitatea si nu si-au respectat obligatiile fată de terti.

Art. 14. - Categoriile de active mentionate la art. 3 sunt admise să acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, numai în situatia în care acestea nu sunt grevate de sarcini.

Art. 15. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.