MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 772         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.208. - Hotărâre privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003

 

            1.223. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.561/2002 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Rasirom” si a anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2002 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2003, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001

 

            1.231. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 610/2002 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 62 din Legea minelor nr. 85/2003,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 6 octombrie 1998, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.208.

 

ANEXĂ

 

NORME

pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - În întelesul prezentelor norme, termenii folositi se definesc după cum urmează:

            a) A.N.R.M. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

            b) date si informatii - date si informatii cu privire la resursele/rezervele minerale;

            c) documentatii tehnico-economice reprezintă, în cazul licentelor de exploatare, următoarele:

            - studiul de fezabilitate privind valorificarea resurselor minerale si protectia zăcământului, inclusiv planul initial de încetare a activitătii;

            - planul de dezvoltare a exploatării;

            - studiul de impact asupra mediului si bilantul de mediu, după caz;

            - planul de refacere a mediului si proiectul tehnic;

            - studiul de evaluare a impactului social si planul de atenuare a impactului social;

            d) F.G.N. - Fondul geologic national;

            e) F.N.R/R. - Fondul national de resurse/rezerve minerale;

            f) informatii clasificate - informatiile, datele si documentele care pot avea caracter de secret de stat sau secret de serviciu în sensul Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;

            g) Legea minelor - Legea minelor nr. 85/2003, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003;

            h) ministerul de resort - Ministerul Economiei si Comertului;

            i) ofertant - persoana juridică română sau străină care a depus o ofertă în cadrul concursului public de ofertă pentru desfăsurarea de activităti miniere;

            j) ofertă alternativă - situatia depunerii de către un ofertant a două sau mai multe oferte pentru unul si acelasi perimetru.

 

CAPITOLUL II

Datele si informatiile

privind resursele/rezervele minerale

SECTIUNEA 1

Accesul la date si informatii

 

            Art. 2. - Datele si informatiile, indiferent de modalitatea de stocare, cu privire la resursele minerale românesti situate pe teritoriul si în subsolul tării si al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră apartin statului român.

            Art. 3. - Datele si informatiile obtinute din activităti miniere, indiferent de modalitatea de stocare, constituie F.G.N.

            Art. 4. - Totalitatea resurselor/rezervelor minerale evidentiate si înregistrate de către A.N.R.M. pentru fiecare tip de resursă minerală a tării constituie F.N.R/R. Art. 5. - A.N.R.M. organizează, gestionează si valorifică F.G.N. si F.N.R/R.

            Art. 6. - Datele si informatiile care constituie F.G.N. si F.N.R/R. au caracter de informatii clasificate sau de informatii de interes public, după caz.

            Art. 7. - (1) Clasificarea datelor si informatiilor din F.G.N. si din F.N.R/R. se face conform prevederilor legale.

            (2) Clasificarea datelor si informatiilor din F.G.N. si din F.N.R/R., cu caracter de informatii clasificate, se face conform listei informatiilor secrete de stat pe niveluri de secretizare din industrie, aprobată prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.

            Art. 8. - Protectia, păstrarea, gestionarea si circulatia datelor si informatiilor din F.G.N. si din F.N.R/R. se fac curespectarea prevederilor legale.

            Art. 9. - Protectia datelor si informatiilor clasificate din F.G.N. si din F.N.R/R. revine, prin structura de securitate, institutiilor implicate, agentilor economici sau persoanelor fizice implicate, care le emit, le utilizează sau intră în posesia acestora, conform legii.

            Art. 10. - (1) Datele si informatiile din F.G.N. si din F.N.R/R. se păstrează, se depozitează si li se asigură protectia fizică în arhivele A.N.R.M. sau în arhivele agentilor economici ori ale autoritătilor/institutiilor publice care le-au elaborat sau la care se află în păstrare.

            (2) Datele si informatiile din F.G.N. si din F.N.R/R., care au caracter de informatii clasificate, se păstrează si se depozitează în compartimentele cu documente clasificate ale institutiilor implicate, cu respectarea normelor de protec tie fizică, conform legii.

            Art. 11. - (1) Accesul la date si informatii se realizează în baza solicitării scrise, aprobată de A.N.R.M., cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, în termen de 10 zile de la depunerea acesteia, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor de consultare si achizitionare a datelor si informatiilor, stabilite de către A.N.R.M.

            (2) Solicitarea de acces la date si informatii se poate adresa în scopul elaborării documentatiilor tehnice, anterior concesiunii sau în perioada de valabilitate a acesteia.

            Art. 12. - (1) În vederea păstrării, depozitării si asigurării protectiei datelor si informatiilor, existente sau care intră ulterior în arhivele agentilor economici ori ale autoritătilor/institutiilor publice, A.N.R.M. va încheia cu acestia contracte de păstrare, depozitare si pază a datelor si informatiilor respective. Datele si informatiile care fac obiectul contractelor vor fi depozitate distinct de arhivele proprii. În situatia în care datele si informatiile au caracter de informatii clasificate, contractele de păstrare, depozitare si pază vor respecta si prevederile actelor normative referitoare la astfel de documente.

            (2) Agentii economici sau autoritătile/institutiile publice care au în păstrare, detin sau care solicită accesul la date si informatii clasificate vor obtine si acordul autoritătii competente în domeniul protectiei informatiilor clasificate.

            Art. 13. - Detinătorii arhivelor au obligatia de a preda A.N.R.M. bunurile care reprezintă obiectul contractului de păstrare, depozitare si pază a unor date si informatii clasificate, la locul stabilit de aceasta, fără a putea invoca dreptul de retinere pentru eventualele cheltuieli ori pierderi-pagube             ocazionate de executarea contractului, cu exceptia celor cauzate din culpa A.N.R.M.

            Art. 14. - (1) A.N.R.M. are dreptul de a controla modul de păstrare, depozitare si protectie a datelor si informatiilor,

precum si modul de utilizare a acestora de către detinătorii arhivelor.

            (2) A.N.R.M. are drept de acces la date si informatii, indiferent de locul de depozitare, în mod liber si neîngrădit.

            Art. 15. - Datele si informatiile detinute în arhivele agentilor economici sau ale autoritătilor/institutiilor publice sunt confidentiale si nu vor fi divulgate fără acordul prealabil, în scris, al A.N.R.M.

 

SECTIUNEA a 2-a

Regimul de raportare a datelor si informatiilor privind resursele/rezervele minerale

 

            Art. 16. - Datele si informatiile cu privire la resursele/rezervele minerale ce constituie F.N.R/R. se completeaz ă de către concesionarii/administratorii de activităti miniere si se transmit pentru înregistrare la A.N.R.M.

            Art. 17. - (1) Concesionarii/administratorii de activităti miniere au obligatia să raporteze la A.N.R.M., anual, evidenta si miscarea resurselor/rezervelor minerale.

            (2) Raportarea se face în baza formularelor-tip de raportare, însotite de o notă explicativă, ale căror modele si mod de completare se stabilesc de A.N.R.M. prin instructiuni tehnice. Nota explicativă cuprinde elementele necesare fundamentării resurselor/rezervelor minerale înscrise în formular la sfârsitul perioadei de referintă si miscării acestora în cursul anului pentru care se face raportarea.

            (3) Raportarea se face pentru toate zăcămintele aferente activitătilor miniere ale concesionarilor/administratorilor.

            (4) Raportarea va fi transmisă cel mai târziu până la data de 1 martie a anului următor celui la care se referă.

            Art. 18. - A.N.R.M. va întocmi anual situatii centralizate la nivel national privind resursele/rezervele minerale.

            Art. 19. - (1) Titularii au obligatia de a transmite la A.N.R.M. rapoarte semestriale, anuale si finale privind activitatea desfăsurată, precum si cheltuielile aferente acesteia.

            (2) Rapoartele semestriale, anuale si finale, inclusiv rapoartele aferente activitătilor de prospectiune, împreună cu datele si informatiile referitoare la resursele/rezervele minerale obtinute anterior prezentelor norme, în urma desfăsurării activitătilor miniere, fac parte din F.G.N.

            Art. 20. - Rapoartele semestriale si anuale vor fi transmise în termen de 30 de zile de la terminarea perioadei pentru care se face raportarea. Rapoartele semestriale vor fi transmise la compartimentele de inspectie teritorială, iar rapoartele anuale la compartimentele de inspectie teritorială

si la sediul A.N.R.M., însotite de nota de constatare a compartimentelor de inspectie teritorială respective.

            Art. 21. - Raportul final va fi transmis în termen de 60 de zile de la încetarea concesiunii/administrării miniere la sediul A.N.R.M., însotit de nota de constatare a compartimentelor de inspectie teritorială în a căror rază deactivitate se află perimetrul la care se referă raportarea.

            Art. 22. - Continutul-cadru al rapoartelor semestriale, anuale si finale va fi stabilit prin instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.

 

CAPITOLUL III

Regimul punerii în valoare a resurselor/rezervelor minerale

 

            Art. 23. - (1) Perimetrele de prospectiune, de explorare sau de exploatare se definesc prin coordonate topogeodezice în sistemul Stereo’70 si se stabilesc prin actele de dare în administrare sau în concesiune.

            (2) Delimitarea si fundamentarea perimetrelor de prospectiune, de explorare sau de exploatare se realizează în documentatii al căror continut va fi stabilit prin instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.

            Art. 24. - (1) Actele de dare în administrare sau în concesiune prevăzute de Legea minelor, în functie de felul operatiunilor ce urmează să fie executate, sunt, în principal, următoarele:

            a) permisul de prospectiune;

            b) licenta de dare în administrare pentru explorare;

            c) licenta de concesiune pentru explorare;

            d) licenta de dare în administrare pentru exploatare;

            e) licenta de concesiune pentru exploatare;

            f) permisul de exploatare;

            g) acordul A.N.R.M. privind asocierea titularului cu alte persoane juridice, în vederea executării activitătilor miniere concesionate/date în administrare;

            h) aprobarea A.N.R.M. privind transferul unei licente de concesiune de explorare sau de exploatare către altă persoan ă juridică.

            (2) A.N.R.M. stabileste clauzele si conditiile de întocmire a actelor de dare în administrare sau în concesiune, în vederea negocierii cu concesionarul/administratorul.

            Art. 25. - Pe baza permisului de prospectiune pot fi executate studii de evaluare si interpretare a informatiilor preexistente si lucrări de cartare geologică, de geochimie, magnetometrie, radiometrie, electrometrie, gravimetrie, seismometrie, teledetectie, foraje, excavatii de suprafată, determinări de laborator, cercetări tehnologice de preparare în faza de laborator si alte lucrări pentru stabilirea conditiilor generale favorabile acumulării resurselor minerale.

            Art. 26. - Lucrările de prospectiune se execută într-un perimetru determinat, pe baza unui permis de prospectiune neexclusiv, eliberat de A.N.R.M. la cererea persoanelor juridice române sau străine interesate, în termen de maximum 30 de zile de la îndeplinirea conditiilor stabilite prin instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.

            Art. 27. - (1) Titularul permisului de prospectiune care, pe parcursul derulării acestuia sau după prezentarea raportului final, în termen de 60 de zile, solicită initierea unui concurs public de oferte pentru obtinerea unei licente de explorare are obligatia să prezinte, o dată cu cererea de initiere a concursului, si un raport cuprinzând metodele de investigatie aplicate, lucrările executate, justificarea valorii acestora, precum si rezultatele obtinute, numai pentru perimetrul pentru care solicită licenta de explorare.

            (2) Titularul permisului de prospectiune care solicită obtinerea unei licente de explorare în cadrul perimetrului de prospectiune beneficiază de punctajul suplimentar stabilit conform prevederilor art. 69 alin. (2).

(3) Titularul permisului de prospectiune care, în termen de 60 de zile de la prezentarea raportului final nu solicită obtinerea unei licente de explorare în cadrul perimetrului de prospectiune sau care îl include pe acesta ori care nu participă la un concurs public de ofertă initiat la solicitarea altor persoane juridice sau a A.N.R.M. nu mai beneficiază de prevederile art. 14 alin. (5) din Legea minelor.

Art. 28. - (1) Pe baza licentei de explorare pot fi executate studii si lucrări specifice necesare identificării zăcămintelor de resurse/rezerve minerale, evaluării din punct de vedere cantitativ si calitativ a acestora si pentru determinarea conditiilor tehnice si economice de valorificare.

(2) Scopul lucrărilor de explorare este de a fundamenta decizia cu privire la oportunitatea valorificării zăcământului, de a furniza datele necesare proiectării si executării lucrărilor de deschidere, pregătire si exploatare, cu mentinerea unui grad de asigurare cu resurse/rezerve minerale corespunzător exploatării.

(3) Lucrările de explorare cuprind lucrări geochimice, geofizice, de cartare geologică, lucrări miniere (santuri, cariere, abataje, puturi miniere, galerii, suitori etc.), foraje (de la suprafată si din subteran), documentatii corespunzătoare acestora, studii si cercetări tehnologice în fazele de laborator, pilot si semiindustrială, precum si de exploatare experimentală.

Art. 29. - (1) Prin licenta de explorare se stabilesc: durata acesteia, perimetrul de explorare, programul de lucrări, incluzând si măsurile de protectie a mediului care vor fi aplicate, etapizarea si ritmul de executie a lucrărilor, documentatiile necesare, drepturile si obligatiile titularului, în conditiile legii.

(2) Adaptarea sau modificarea programului de lucrări pe parcursul desfăsurării activitătilor miniere de explorare se poate face, la solicitarea în scris a titularului, cu avizul A.N.R.M., în cadrul programului de explorare convenit în licentă.

(3) Programul fizic de lucrări de explorare aferent primului an nu poate fi diminuat.

(4) Executarea programului de lucrări stabilit prin licentă este obligatoriu, inclusiv etapizările convenite cu A.N.R.M.

(5) Titularul licentei de explorare care, în cel mult 90 de zile de la transmiterea către A.N.R.M. a raportului final de explorare acceptat de aceasta, nu solicită obtinerea directă a licentei de exploatare nu mai beneficiază de prevederile art. 17 alin. (1) din Legea minelor.

Art. 30. - Pe baza licentei de exploatare pot fi executate lucrări necesare realizării minelor si carierelor: construirea si montarea instalatiilor, echipamentelor si ale altor utilităti specifice necesare extractiei, prelucrării, transportului, stocării provizorii a produselor miniere, a sterilului si produselor reziduale, lucrări la suprafată si/sau în subteran pentru extragerea resurselor/rezervelor minerale, prelucrarea si livrarea acestora în forme specifice, precum si lucrări de cercetare pentru cresterea gradului de cunoastere a resurselor/rezervelor minerale.

Art. 31. - Prin licenta de exploatare se stabilesc: durata acesteia, perimetrul de exploatare, cantitatea de rezerve propusă a fi exploatată, tipurile de produse miniere, obligatiile titularului în baza planului de dezvoltare a exploatării si a planului de refacere a mediului, precum si alte obligatii si drepturi ale titularului prevăzute de lege.

Art. 32. - (1) Titularul licentei de exploatare poate solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia, în limita perimetrului acordat, prin prezentarea la A.N.R.M. a documenta tiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor.

(2) În cazul în care titularul licentei de exploatare face dovada extinderii zăcământului de substante minerale utile care face obiectul licentei dincolo de limitele perimetrului de exploatare acordat prin licentă, acesta poate solicita extinderea perimetrului numai după expirarea duratei initiale de valabilitate a licentei sau după epuizarea resurselor/rezervelor minerale din perimetrul acordat initial, în conditiile în care extinderea nu se suprapune peste o altă concesiune/dare în administrare.

(3) Titularul licentei de explorare poate solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia, în limita perimetrului acordat, prin prezentarea la A.N.R.M. a raportului corespunzător perioadei initiale de valabilitate a licentei, însotit de programul de explorare suplimentar pentru perioada solicitată, în conditiile executării integrale a programului de explorare convenit prin licentă si cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea minelor.

(4) Solicitarea prelungirilor licentelor de exploatare/explorare se face cu minimum 90 de zile înaintea expirării duratei licentei, sub sanctiunea încetării concesiunii/dării în administrare, conform art. 31 lit. a) din Legea minelor.

 

CAPITOLUL IV

Conditiile de organizare si desfăsurare a concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti miniere

SECTIUNEA 1

Organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de explorare

Subsectiunea 1 - Principiile concursului public de ofertă

 

Art. 33. - Principiile care stau la baza organizării si desfăsurării concursului public de ofertă pentru concesionarea activitătilor de explorare sunt: a) valorificarea eficientă a resurselor minerale, proprietate publică a statului;

b) transparenta organizării si desfăsurării concursului public de ofertă pentru concesionarea activitătilor de explorare;

c) egalitatea ofertantilor, indiferent de nationalitatea acestora sau de originea capitalului;

d) concurenta în obtinerea concesionării activitătilor de explorare;

e) confidentialitatea datelor si informatiilor cunoscute sau aduse la cunostintă cu ocazia desfăsurării concursului public de ofertă pentru concesionarea activitătilor de explorare.

Art. 34. - În scopul evidentei documentelor si informatiilor cu privire la organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea activitătilor de explorare, A.N.R.M. organizează, completează si păstrează următoarele instrumente de evidentă:

a) registrul privind cererile de concesionare de activităti miniere;

b) registrul privind ofertele depuse pentru concesionarea de activităti miniere;

c) registrul privind evidenta actelor referitoare la deschiderea si evaluarea ofertelor si negocierea licentelor de concesiune a activitătilor miniere;

d) dosarul concesiunii, în care sunt păstrate toate documentele referitoare sau în legătură cu concursul public de ofertă.

Subsectiunea 2 - Initierea concesiunii

Art. 35. - Concesionarea activitătilor de explorare poate fi initiată de către persoanele juridice române sau străine interesate ori de către A.N.R.M.

Art. 36. - (1) Persoanele juridice române sau străine interesate pot initia concesionarea prin înaintarea unei cereri de concesionare de activităti de explorare către A.N.R.M., care va fi însotită de fisa perimetrului, întocmită în conformitate cu instructiunile tehnice emise de A.N.R.M.

(2) Cererile de concesionare se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul prevăzut la art. 34 lit. a).

Art. 37. - (1) A.N.R.M. verifică si stabileste suprafata perimetrului, coordonatele topogeodezice ale acestuia si decide asupra oportunitătii concesionării, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii de concesionare.

(2) Decizia A.N.R.M. se comunică solicitantului.

Art. 38. - În cazul în care în cuprinsul suprafetei propuse pentru desfăsurarea de activităti de explorare sunt incluse terenuri din categoria celor prevăzute la art. 11 alin. (1) din Legea minelor, A.N.R.M., împreună cu autoritătile competente în domeniu, analizează oportunitatea concesionării acestor activităti si decide asupra supunerii spre aprobare Guvernului, prin hotărâre, a exceptării, potrivit art. 11 alin. (2) din Legea minelor.

Art. 39. - A.N.R.M. propune concesionarea de activităti de explorare prin identificarea topogeodezică a perimetrelor si initiază proiectul de hotărâre a Guvernului privind exceptarea prevăzută la art. 11 alin. (2) din Legea minelor, după caz.

Art. 40. - Lista perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare se aprobă prin ordin al conducătorului A.N.R.M. si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Subsectiunea 3 - Publicitatea

Art. 41. - Ordinul privind aprobarea listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:

a) denumirea si sediul A.N.R.M.;

b) categoria de activităti miniere ce urmează să fie concesionate;

c) perimetrele în cuprinsul cărora urmează să fie concesionate activitătile miniere, cu mentionarea coordonatelor topogeodezice si a resursei minerale;

d) termenul si locul de depunere a ofertelor;

e) documentele si informatiile solicitate ofertantilor;

f) data, ora si locul deschiderii ofertelor;

g) alte date si informatii considerate necesare.

Subsectiunea 4 - Continutul ofertelor

Art. 42. - (1) Ofertele sunt redactate în limba română si vor fi depuse în două exemplare, respectiv original si copie.

(2) Ofertele în copie nu se returnează ofertantilor, acestea urmând să fie păstrate de către A.N.R.M.

Art. 43. - (1) Pentru fiecare perimetru cuprins în lista aprobată potrivit art. 40 un ofertant poate depune o singură ofertă.

(2) Ofertele alternative nu sunt admise.

Art. 44. - (1) Oferta cuprinde un plic exterior si unul interior, continând mentiunile si documentele prevăzute de prezentele norme.

(2) Pe plicul exterior se va indica perimetrul din lista publicată la care se referă oferta, precum si mentionarea datei stabilite pentru desfăsurarea sedintei de deschidere.

Acesta va trebui să contină următoarele:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din lista prevăzută la art. 41 si coordonatele  opogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă;

b) date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, în termen de valabilitate;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei. În cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de către A.N.R.M. si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare;

g) documentele prevăzute la art. 60 alin. (1) si la art. 63.

(3) Plicul exterior contine, în cazul ofertantilor persoane juridice străine, următoarele:

a) declaratia de participare, conform alin. (2) lit. a);

b) datele si informatiile privind ofertantul, conform alin. (2) lit. b);

c) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, conform alin. (2) lit. e);

d) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de către A.N.R.M. si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare, conform alin. (2) lit. f);

e) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1);

f) raportul anual auditat;

g) documentele prevăzute la art. 63.

(4) Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu art. 41 lit. c) atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

Art. 45. - Plicul interior, pe care se vor mentiona denumirea si sediul ofertantului, contine oferta propriu-zisă, respectiv programul de explorare propus si proiectul de refacere a mediului.

Subsectiunea 5 - Depunerea ofertelor

Art. 46. - (1) Ofertele se depun la sediul A.N.R.M. si vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, în registrul prevăzut la art. 34 lit. b).

(2) Ofertele pot fi transmise si prin postă.

(3) Ofertantii sunt răspunzători de integritatea ofertelor si de depunerea acestora în conditiile stabilite la art. 41 lit. d).

Art. 47. - Până la desfăsurarea sedintei publice de deschidere a ofertelor, acestea vor fi păstrate sigilate, de către A.N.R.M., cu asigurarea confidentialitătii.

Art. 48. - Ofertele depuse după împlinirea termenului stabilit de A.N.R.M., potrivit art. 41 lit. d), nu se înregistrează în registrul prevăzut la art. 34 lit. b) si sunt înapoiate ofertantilor fără a fi deschise.

Subsectiunea 6 - Comisia de deschidere, evaluare si negociere

Art. 49. - Deschiderea si evaluarea ofertelor, precum si negocierea conditiilor si clauzelor licentelor de concesionare, inclusiv a programului de explorare si a proiectului de refacere a mediului, se realizează de comisia de deschidere, evaluare si negociere numită prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de ofertă, denumită în continuare comisia.

Art. 50. - (1) Comisia este formată dintr-un număr de 5 membri si 2 membri supleanti, reprezentanti ai A.N.R.M.

(2) Conducerea comisiei este asigurată de un presedinte numit de către conducătorul A.N.R.M.

Art. 51. - (1) Analiza ofertelor este realizată, în functie de resursa minerală, de evaluatori din cadrul A.N.R.M., anume desemnati de conducătorul acesteia, în conditiile stabilite la art. 49.

(2) Evaluatorii nu au calitatea de membri ai comisiei.

Art. 52. - (1) Consemnarea activitătii comisiei este asigurată de un secretar, care nu are calitatea de membru al acesteia.

(2) Secretarul comisiei este desemnat în conditiile stabilite la art. 49.

Art. 53. - (1) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei sau evaluator persoanele care sunt sot/sotie, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu asociatii, actionarii care detin pozitii de control în structurile ofertantilor ori administratorii sau cenzorii acestora.

(2) După împlinirea termenului de depunere, dar nu mai târziu de sedinta publică de deschidere a ofertelor, membrii comisiei si evaluatorii vor da o declaratie pe propria răspundere privind compatibilitatea.

(3) Dacă situatia de incompatibilitate intervine după data sedintei de deschidere a ofertelor, persoanele în cauză vor înstiinta de îndată presedintele comisiei, care va lua măsurile necesare înlocuirii acestora.

(4) Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate presedintelui comisiei si de către oricare persoană interesată, prevederile alin. (3) aplicându-se corespunzător.

Art. 54. - (1) Comisia are următoarele atributii principale:

a) deschiderea si desemnarea ofertelor admise în vederea evaluării;

b) evaluarea ofertelor, potrivit criteriilor de evaluare;

c) desemnarea ofertei câstigătoare;

d) negocierea clauzelor si a conditiilor concesionării, inclusiv a programului de explorare si a proiectului de refacere a mediului;

e) întocmirea actelor prevăzute de lege si de prezentele norme;

f) alte atributii stabilite de conducătorul A.N.R.M.

(2) Atributiile comisiei, inclusiv ale presedintelui acesteia, precum si cele ale evaluatorilor si ale secretarului acesteia se stabilesc de conducătorul A.N.R.M., în conditiile prevederilor art. 49, o dată cu numirea comisiei.

Art. 55. - (1) Comisia se consideră legal întrunită numai în prezenta tuturor membrilor săi.

(2) Hotărârile comisiei se adoptă în mod autonom, cu votul majoritătii membrilor săi. Opiniile separate vor fi consemnate distinct.

Art. 56. - Activitatea comisiei este consemnată în procese-verbale de sedintă, semnate de toti membrii acesteia si de către secretar.

Art. 57. - Membrii comisiei, evaluatorii si secretarul acesteia sunt obligati să păstreze confidentialitatea datelor si informatiilor cuprinse în oferte.

Subsectiunea 7 - Criteriile de selectare si punctajele corespunzătoare

Art. 58. - Comisia realizează evaluarea având în vedere capacitatea financiară si capacitatea tehnică a ofertantilor, programul de explorare propus, proiectul de refacere a mediului, precum si rapoartele prospectiunii, dacă ofertantul a avut calitatea de titular al unui permis de prospectiune în perimetrul pe cuprinsul căruia urmează a fi concesionate activitătile de explorare.

Art. 59. - (1) Evaluarea capacitătii financiare are în vedere bonitatea financiară, sub aspectul indicatorilor privind lichiditatea globală, solvabilitatea patrimonială, rata profitului brut si rentabilitatea financiară a ofertantului, precum si disciplina financiar-fiscală, sub aspectul situatiei executării de către ofertant a obligatiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale si bugetele locale.

(2) Evaluarea se realizează distinct pentru fiecare element dintre cele prevăzute la alin. (1).

Art. 60. - (1) În vederea evaluării capacitătii financiare, ofertantii vor depune în plicul exterior următoarele documente:

a) scrisoare de bonitate, cuprinzând situatia indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1);

b) certificate constatatoare/adeverinte emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1).

(2) Depunerea de acte, pentru care sunt stabilite termene maxime de valabilitate, după expirarea acestora atrage descalificarea ofertantului, fără deschiderea plicului interior.

Art. 61. - Punctajul corespunzător capacitătii financiare include punctajele privind bonitatea financiară a ofertantului, sub aspectul lichiditătii globale, al solvabilitătii patrimoniale, al ratei profitului brut si al rentabilitătii financiare, precum si disciplina financiar-fiscală a acestuia, sub aspectul situatiei executării obligatiilor către bugetele stabilite la art. 59 alin. (1).

Art. 62. - (1) Evaluarea capacitătii tehnice are în vedere dotarea tehnică a ofertantului, sub aspectul utilajelor si al personalului de specialitate, specifice activitătii miniere, si experienta acestuia în desfăsurarea de asemenea activităti.

(2) Evaluarea se realizează distinct pentru fiecare element dintre cele prevăzute la alin. (1).

(3) Ofertantii specializati si atestati de către A.N.R.M., potrivit art. 4 din Legea minelor, pentru desfăsurarea de activităti miniere se consideră ca având dotare tehnică si primesc punctajul maxim stabilit pentru acest element de evaluare a capacitătii tehnice.

(4) Ofertantii cu dotare tehnică proprie, neatestati de A.N.R.M. potrivit art. 4 din Legea minelor, precum si ofertantii fără capacitate tehnică proprie vor fi evaluati în conformitate cu prevederile ordinului prevăzut la art. 69 alin. (1).

(5) Ofertantii fără capacitate tehnică proprie pot executa activităti miniere numai cu persoane juridice specializate si atestate de A.N.R.M., în conditiile art. 4 din Legea minelor, pentru executare de activităti miniere.

Art. 63. - În vederea evaluării capacitătii tehnice, ofertantii depun în plicul exterior următoarele documente, după caz:

a) certificat de atestare privind capacitatea tehnică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de A.N.R.M.;

b) documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de A.N.R.M.;

c) copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică al persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie.

Art. 64. - Memoriul cuprinzând prezentarea activitătilor miniere cuprinde cel putin următoarele informatii privind ofertantul sau, după caz, persoana juridică specializată si atestată cu care s-a convenit executarea:

a) activitătile miniere executate sau în curs de executare;

b) perimetrele în care au fost sau sunt executate activitătile miniere;

c) resursa minerală la care se referă activitătile miniere.

Art. 65. - Documentatia privind dotarea tehnică a ofertantului, întocmită pe propria răspundere, va cuprinde cel putin informatii privind:

a) instalatiile si utilajele specifice activitătii miniere detinute de ofertant si titlul detinerii acestora;

b) personalul ofertantului, pe categorii de competente profesionale, inclusiv personalul de specialitate, specific activitătilor miniere, pentru care se depun si copii de pe actele de studii, certificate pentru conformitate.

Art. 66. - Punctajul corespunzător capacitătii tehnice include punctajele privind dotarea tehnică a ofertantului si experienta acestuia în executarea de activităti miniere.

Art. 67. - (1) Evaluarea programului de explorare propus are în vedere următoarele elemente:

a) volumele fizice de lucrări de explorare si esalonarea acestora pe ani;

b) determinările calitative pentru caracterizarea resursei minerale;

c) durata acestuia.

(2) Punctajul corespunzător programului de explorare propus include punctajele privind volumele fizice de lucrări de explorare si esalonarea acestora pe ani, determinările calitative pentru caracterizarea resursei minerale si durata acestuia.

Art. 68. - (1) Evaluarea proiectului de refacere a mediului are în vedere următoarele elemente:

a) lucrările necesare pentru protectia si refacerea/reabilitarea mediului;

b) fondurile alocate lucrărilor necesare pentru protectia si refacerea/reabilitarea mediului;

c) corelarea proiectului de refacere a mediului cu programul de explorare propus.

(2) Punctajul corespunzător proiectului de refacere a mediului include punctajele privind lucrările necesare pentru protectia si refacerea/reabilitarea mediului, fondurile alocate lucrărilor necesare pentru protectia si refacerea/reabilitarea mediului si pe cele privind corelarea proiectului de refacere a mediului cu programul de explorare propus.

Art. 69. - (1) Punctajele corespunzătoare criteriilor prevăzute la art. 58, alte elemente de evaluare, precum si modul de evaluare se stabilesc, inclusiv pentru ofertantii persoane juridice străine, prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de ofertă.

(2) Ofertantul care a realizat activitatea de prospectiune în cuprinsul perimetrului din care urmează a fi concesionat ă activitatea de explorare, în baza unui permis de prospectiune emis de A.N.R.M., beneficiază, cu ocazia evaluării ofertei, de punctaj suplimentar reprezentând cel mult 20% din punctajul maxim stabilit pentru programul de explorare propus.

Art. 70. - (1) Evaluarea rapoartelor prospectiunii are în vedere următoarele elemente:

a) volumele fizice si valorice ale lucrărilor de prospectiune executate;

b) determinările calitative pentru caracterizarea resursei minerale;

c) rezultatele activitătii de prospectiune.

(2) Punctajul corespunzător rapoartelor prospectiunii include punctajele privind volumele fizice si valorice ale lucrărilor de prospectiune executate, determinările calitative pentru caracterizarea resursei minerale si rezultatele activitătii de prospectiune.

(3) Rapoartele prospectiunii sunt evaluate de A.N.R.M. cel mai târziu până la data publicării listei potrivit art. 40.

Art. 71. - Formularea ofertei prin utilizarea de date si informatii incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R/R., pentru care nu s-au achitat tarifele de consultare si utilizare, atrage descalificarea acesteia în faza de evaluare.

Subsectiunea 8 - Deschiderea ofertelor

Art. 72. - (1) Sedinta de deschidere a ofertelor este publică.

(2) Ofertele închise si sigilate vor fi predate comisiei la data, ora si locul fixate conform art. 41 lit. f).

(3) La deschiderea plicului exterior comisia verifică existenta documentelor solicitate si consemnează situatia constatată într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei si de secretar, precum si de reprezentantii ofertantului.

(4) Lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

(5) Deschiderea plicului interior si verificarea existentei documentelor solicitate se consemnează într-un procesverbal semnat în conditiile alin. (3).

(6) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei.

(7) Exemplarul original al ofertei descalificate se transmite ofertantului.

(8) În cazul lipsei reprezentantilor ofertantului sau dacă acestia refuză semnarea proceselor-verbale, acestea se semnează de membrii comisiei si 2 martori dintre persoanele care participă la sedinta publică de deschidere, altele decât reprezentantii A.N.R.M.

(9) Lipsa martorilor sau refuzul acestora de semnare a proceselor-verbale va fi mentionat în cuprinsul acestora, urmând ca această împrejurare să fie certificată, prin semnare, de către membrii comisiei si de secretarul acesteia.

(10) Procesele-verbale, aprobate de conducătorul A.N.R.M., se înmânează în copie, sub semnătură de primire, reprezentantilor ofertantilor sau, în lipsa acestora, se comunică în termen de două zile lucrătoare de la data sedintei publice de deschidere.

Subsectiunea 9 - Analiza si evaluarea ofertelor. Declararea câstigătorului si comunicarea rezultatului concursului public de ofertă

Art. 73. - (1) Analiza ofertelor de către evaluatori este anterioară si distinctă fată de evaluarea ofertelor de către comisie.

(2) Analiza ofertelor se realizează avându-se în vedere criteriile si elementele de evaluare stabilite în conformitate cu prezentele norme.

Art. 74. - (1) Pe baza analizării ofertelor, evaluatorii întocmesc un raport, care cuprinde:

a) denumirea si coordonatele topogeodezice ale perimetrului din listă, precum si resursa minerală la care se referă analiza;

b) elementele esentiale ale ofertei analizate;

c) punctajele propuse pentru fiecare criteriu si element de evaluare;

d) motivele care au condus la punctajele propuse;

e) alte mentiuni stabilite de conducătorul A.N.R.M.

(2) Structura-cadru a raportului privind analiza ofertelor se stabileste prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

(3) Dacă analiza ofertei este realizată de către mai multi evaluatori, punctajele propuse si motivele care au condus la propunerea acestora vor fi prezentate pentru fiecare evaluator.

(4) Raportul se înaintează comisiei în termenul stabilit în conformitate cu prezentele norme.

(5) Termenele de realizare a analizării si de înaintare a raportului către comisie se stabilesc, în functie de resursa minerală, de către conducătorul A.N.R.M., în conditiile art. 49.

Art. 75. - (1) Evaluarea ofertelor se realizează avându-se în vedere criteriile si elementele de evaluare stabilite în conformitate cu prezentele norme, precum si raportul prevăzut la art. 74.

(2) Lipsa mentionării situatiei executării de către ofertant a vreuneia dintre obligatiile către bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1) sau a oricărui indicator privind bonitatea financiară ori a oricărui element de evaluare a capacitătii tehnice, a programului de explorare propus sau a proiectului de refacere a mediului atrage depunctarea.

(3) Depunctarea se propune de către evaluator si se hotărăste de către comisie.

Art. 76. - (1) Evaluarea programului de explorare si punctarea acestuia cu mai putin de jumătate din punctajul maxim stabilit în conditiile art. 69 alin. (1) atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la evaluarea proiectului de refacere a mediului.

(2) Evaluarea proiectului de refacere a mediului si punctarea acestuia cu mai putin de jumătate din punctajul maxim stabilit în conditiile art. 69 alin. (1) atrage descalificarea ofertei.

 (3) Ofertele descalificate se transmit ofertantilor după împlinirea termenului de evaluare si declarare a câstigătorului concursului public de ofertă.

(4) În cazul unor punctaje egale între ofertantii clasati pe primul loc, este declarat câstigător ofertantul care a obtinut punctajul mai mare la evaluarea programului de explorare propus.

Art. 77. - (1) Pe baza evaluării, comisia întocmeste un raport de evaluare si desemnare a câstigătorului concursului public de ofertă.

(2) Structura-cadru a raportului de evaluare si desemnare a câstigătorului concursului public de ofertă se stabileste prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

(3) Raportul de evaluare si desemnare a câstigătorului concursului public de ofertă este supus aprobării conducătorului A.N.R.M.

(4) Termenele de realizare a evaluării si de înaintare a raportului comisiei, mentionat la alin. (1), în vederea aprobării se stabilesc de către conducătorul A.N.R.M., în conditiile art. 49.

Art. 78. - Rezultatul concursului public de ofertă se comunică de către A.N.R.M. tuturor ofertantilor, în termen de 5 zile de la depunerea raportului de evaluare si desemnare a câstigătorului.

Art. 79. - Actele emise de către evaluatori si de comisie se înregistrează si se păstrează în conditiile art. 34 lit. c) si d).

Subsectiunea 10 - Contestarea concursului public de ofertă

Art. 80. - Ofertantii pot formula contestatii privind modul de respectare a prevederilor legale referitoare la organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă, distinct, atât cu privire la faza de deschidere, cât si cu privire la faza de evaluare a ofertelor.

Art. 81. - În cazul contestatiilor formulate cu privire la faza de evaluare, ofertantii pot solicita A.N.R.M., în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului concursului public de ofertă, o copie de pe raportul de analiză prevăzut la art. 74 si raportul de evaluare prevăzut la art. 77.

Art. 82. - (1) Contestatiile cu privire la faza de deschidere se formulează în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării actelor prevăzute la art. 72 alin. (10).

(2) Contestatiile cu privire la faza de evaluare si desemnare a câstigătorului se formulează în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea actelor prevăzute la art. 74 si 77.

(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contestatiei, A.N.R.M. este obligată să solutioneze contestatia si să comunice răspunsul său către ofertantul contestatar.

Art. 83. - (1) Contestatiile sunt solutionate de o comisie de contestatii formată din 3 membri reprezentanti ai A.N.R.M.

(2) Membrii comisiei de contestatii sunt desemnati prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

(3) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei de contestatii persoanele care sunt sot/sotie, rudă sau afin până la gradul IV, inclusiv, cu asociatii, actionarii care detin pozitii de control în structurile ofertantilor ori administratorii sau cenzorii acestora, precum si cele care au calitatea de evaluator sau de membru al comisiei de deschidere, evaluare si negociere.

(4) Imediat după formularea eventualelor contestatii, membrii comisiei vor da, pe propria răspundere, o declaratie de compatibilitate.

(5) Dacă situatia de incompatibilitate intervine în timpul termenului de solutionare a contestatiei, membrii comisiei în cauză vor înstiinta, de îndată, conducătorul A.N.R.M., care va lua măsura înlocuirii acestora.

(6) Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate conducătorului A.N.R.M. si de către oricare persoană interesată, prevederile alin. (5) aplicându-se corespunzător.

Art. 84. - (1) Comisia de contestatii analizează toate documentele emise de comisia de deschidere, evaluare si negociere si de evaluatori, după caz si verifică respectarea normelor privind concursul public de ofertă pentru concesionareade activităti miniere.

(2) În cazul în care comisia de contestatii apreciază contestatia ca fiind fondată, aceasta propune conducătorului A.N.R.M. revocarea hotărârii de descalificare, în cazul contesta tiilor formulate în faza de deschidere, sau revocarea hotărârii de desemnare a câstigătorului si organizarea unui nou concurs public de ofertă pentru concesionarea de activităti miniere corespunzătoare perimetrului respectiv, în cazul contestatiilor formulate în faza de evaluare.

(3) Comisia de contestatii nu reevaluează ofertele.

(4) Solutia de admitere a contestatiei se comunică tuturor ofertantilor care au depus oferte pentru perimetrul respectiv.

(5) În cazul respingerii contestatiei, ofertantul poate recurge la instanta judecătorească competentă potrivit legii.

(6) Contestarea, inclusiv în fata instantei, suspendă procedura de concesionare a activitătilor miniere, până la solutionarea definitivă si irevocabilă.

Art. 85. - În cazul admiterii contestatiei cu privire la deschiderea plicului exterior, deschiderea plicului interior serealizează în conditiile art. 72, care se aplică corespunzător.

Art. 86. - (1) Pe baza analizării aspectelor contestate, în raport cu normele care reglementează organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti miniere, comisia de contestatii întocmeste un raport prin care propune modul de solutionare a contestatiei.

(2) Raportul comisiei de contestatii este supus aprobării conducătorului A.N.R.M., înăuntrul termenului stabilit la art. 82 alin. (3).

(3) Structura-cadru a raportului comisiei de contestatii se stabileste prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

Art. 87. - Exemplarele originale ale ofertelor se returnează ofertantilor, cu exceptia ofertantului declarat câstigător.

Subsectiunea 11 - Procedura negocierii programului de explorare si a proiectului de refacere a mediului

Art. 88. - (1) Comisia prevăzută la art. 49 negociază cu ofertantul declarat câstigător conditiile si clauzele licentei de concesiune, inclusiv programul de explorare si proiectul de refacere a mediului.

(2) Elementele din cuprinsul documentatiilor tehnicoeconomice, prevăzute de alineatul precedent, care se negociază, sunt stabilite prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

(3) Conditiile convenite în urma negocierii nu pot fi inferioare celor propuse prin oferta depusă pentru participarea la concursul public de ofertă.

(4) Programul de explorare convenit se execută integral, etapizat, până la expirarea duratei licentei de concesiune.

Art. 89. - Aspectele negociate sunt consemnate într-un proces-verbal de negociere, semnat de membrii comisiei, de secretar si de ofertant si care este supus aprobării conducătorului A.N.R.M.

Art. 90. - Ofertantul declarat câstigător va elabora si va transmite la A.N.R.M. documentatiile tehnico-economice prevăzute de Legea minelor pentru acordarea licentei într-un termen convenit cu aceasta.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de exploatare

 

Art. 91. - Dispozitiile privind organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de explorare se aplică corespunzător si concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de exploatare, în măsura în care nu sunt potrivnice celor dispuse în cuprinsul prezentei sectiuni.

Art. 92. - (1) Lista perimetrelor scoase la licitatie prin concurs public de ofertă, în care se propun activităti miniere care pot afecta calitatea apelor subterane, captările acestora, precum si cele din albiile minore si cuvetele lacurilor, se supun analizei autoritătii competente în domeniul gospodăririi apelor, care trebuie să îsi dea acceptul, conform prevederilor art. 19 alin. (5) din Legea minelor.

(2) Acest accept nu exclude obligativitatea obtinerii ulterioare a avizului si a autorizatiei de gospodărire a apelor, conform legislatiei în domeniul apelor.

Art. 93. - (1) Plicul interior, pe care se vor mentiona denumirea si sediul ofertantului, contine oferta propriu-zisă, respectiv programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.

(2) Programul de dezvoltare – exploatare a resurselor/rezervelor minerale cuprinde propunerile ofertantului pentru următorii parametri ai exploatării viitoare:

a) cantitatea de rezerve propusă a fi exploatată;

b) durata propusă a concesionării;

c) capacitatea de productie preconizată pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale;

d) perioada de atingere a capacitătii maxime de productie;

e) volumele fizice si valorice ale investitiilor;

f) gradul de recuperare a resurselor/rezervelor;

g) produsele miniere ce vor fi realizate;

h) volumul lucrărilor de cercetare geologică pentru cresterea gradului de cunoastere a resurselor/rezervelor minerale;

i) volumele fizice si valorice ale lucrărilor de refacere a mediului înconjurător;

j) volumul si valoarea lucrărilor de monitorizare a factorilor de mediu pentru perioada de închidere si postînchidere;

k) alti parametri stabiliti prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

(3) Propunerile corespunzătoare parametrilor programului de dezvoltare-exploatare a resursei/rezervei sunt minime si obligatorii pentru ofertantul declarat câstigător.

(4) Dispozitiile subsectiunii 4 din sectiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu exceptia prevederilor art. 45.

Art. 94. - (1) Deschiderea si evaluarea ofertelor depuse în cadrul concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de exploatare, precum si negocierea clauzelor si conditiilor licentelor de concesiune, inclusiv documentatiile tehnico-economice reprezentate de studiul de fezabilitate, cuprinzând si planul initial de încetare a activitătii, planul de dezvoltare a exploatării, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic si planul de atenuare a impactului social se realizează de către o comisie numită prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de ofertă.

(2) Dispozitiile subsectiunii 6 din sectiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu exceptia prevederilor art. 54 lit. d).

Art. 95. - (1) Comisia realizează evaluarea ofertelor depuse în cadrul concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de exploatare, având în vedere capacitatea financiară si capacitatea tehnică a ofertantilor, precum si programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.

(2) Punctajele corespunzătoare criteriilor prevăzute la alineatul precedent, alte elemente de evaluare, precum si modul de evaluare se stabilesc, prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de ofertă.

(3) Dispozitiile subsectiunii 7 din sectiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu exceptia prevederilor art. 58 si ale art. 67-70.

Art. 96. - (1) Evaluarea programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale are în vedere propunerile făcute de ofertant, corespunzătoare parametrilor stabiliti la art. 93 alin. (2).

(2) Punctajul corespunzător programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale include punctajele corespunzătoare fiecărui parametru.

Art. 97. - (1) Lipsa mentionării situatiei executării de către ofertant a vreuneia dintre obligatiile către bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1), a oricărui indicator privind bonitatea financiară ori a oricărui element de evaluare a capacitătii tehnice sau a oricărei propuneri corespunzătoare parametrilor stabiliti potrivit art. 93 alin. (2) atrage depunctarea.

(2) Depunctarea se propune de către evaluator si se hotărăste de către comisie.

Art. 98. - (1) Evaluarea programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale si punctarea acestuia cu mai putin de jumătate din punctajul maxim stabilit în conditiile art. 95 alin. (2) atrage descalificarea ofertei si transmiterea acesteia ofertantului, după împlinirea termenului de evaluare si declarare a câstigătorului concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de exploatare.

(2) În cazul unor punctaje egale între ofertantii clasati pe primul loc, este declarat câstigător ofertantul care a obtinut punctajul mai mare la programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.

(3) Dispozitiile subsectiunii 9 din sectiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu exceptia celor prevăzute la art. 75 alin. (2) si la art. 76.

Art. 99. - (1) Comisia prevăzută la art. 94 alin. (1) negociază cu ofertantul declarat câstigător conditiile si clauzele licentei de concesiune, inclusiv documentatiile tehnicoeconomice stabilite la art. 94 alin. (1).

(2) Documentatiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc, avându-se în vedere caracterul minim si obligatoriu al propunerilor făcute de ofertantul declarat câstigător, corespunzător parametrilor stabiliti la art. 93 alin. (2).

(3) Documentatiile tehnico-economice refăcute ca urmare a negocierii sunt depuse de ofertantul declarat câstigător, în termenul convenit cu A.N.R.M.

(4) Termenele de negociere si de refacere a documentatiilor tehnico-economice se stabilesc prin ordin al conducătorului A.N.R.M., sub sanctiunea descalificării.

(5) Imposibilitatea finalizării negocierii din culpa ofertantului declarat câstigător atrage descalificarea acestuia si organizarea unui nou concurs public de ofertă pentru concesionarea de activităti de exploatare.

(6) Descalificarea propusă de comisie si aprobată de conducătorul A.N.R.M. se comunică de îndată ofertantului.

(7) Decizia de descalificare poate fi contestată în conditiile subsectiunii 10 din sectiunea 1, care se aplică corespunzător.

Art. 100. - (1) Elementele din cuprinsul documentatiilor tehnico-economice prevăzute la art. 93 alin. (1), care se negociază, sunt stabilite prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

(2) Dispozitiile subsectiunii 11 din sectiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu exceptia celor prevăzute la art. 88 alin. (2) si (4).

Art. 101. - Licenta de concesiune a activitătilor de exploatare se încheie la cererea scrisă a ofertantului declarat câstigător, adresată A.N.R.M., însotită de documentatiile stabilite la art. 20 alin. (1) din Legea minelor, refăcute conform art. 99.

 

CAPITOLUL V

Documentatiile pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale

 

Art. 102. - Documentatiile pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale se întocmesc în conformitate cu prevederile Legii minelor si ale prezentelor norme.

Art. 103. - (1) Studiul de fezabilitate va cuprinde:

a) prezentarea generală a agentului economic;

b) situatia resurselor/rezervelor minerale, inclusiv miscarea acestora;

c) indicatorii tehnico-economici privind deschiderea,

pregătirea si exploatarea resurselor/rezervelor minerale;

d) capacitătile de productie si structura acestora;

e) situatia personalului si cheltuielile cu munca vie;

f) analiza produselor si a pietei;

g) analiza de risc;

h) organizarea si managementul;

i) planul initial de încetare a activitătii miniere, care va cuprinde si programul de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere;

j) planul de management al reziduurilor miniere;

k) finantarea investitiei;

l) devizul general estimativ al investitiei;

m) anexele:

I. documentatia cu calculul resurselor/rezervelor minerale;

II. documentatia tehnică cu delimitarea perimetrului de exploatare.

(2) Planul de management al reziduurilor miniere va cuprinde: tratarea, recuperarea si depozitarea reziduurilor rezultate ca urmare a activitătilor miniere pe durata licentei si în faza de închidere si postînchidere a minei/carierei pentru reducerea impactului asupra mediului si comunitătilor umane.copyrightdsc.net

(3) Continutul-cadru al studiului de fezabilitate va avea la bază instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.

(4) Pentru executarea, punerea în functiune si exploatarea obiectivelor de investitii aferente valorificării resurselor/rezervelor minerale se vor obtine avizele si acordurile necesare, conform legii.

Art. 104. - (1) Planul de dezvoltare a exploatării va fi detaliat în programe de exploatare anuale, ce vor fi transmise spre avizare compartimentelor de inspectie teritorială ale A.N.R.M., în luna decembrie a anului anterior celui pentru care sunt întocmite.

(2) Planul de dezvoltare si programele anuale de exploatare se întocmesc conform instructiunilor tehnice emise de către A.N.R.M.

Art. 105. - Studiul de impact asupra mediului si bilantul de mediu, după caz, se întocmesc în conformitate cu prevederile legislatiei în domeniul mediului.

Art. 106. - Expertizarea documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale se face numai la solicitarea A.N.R.M., conform instructiunilor tehnice elaborate de aceasta.

Art. 107. - (1) În vederea autorizării începerii activitătilor miniere prevăzute în licentă, titularul prezintă A.N.R.M., în termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a licentei, documentele prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea minelor.

(2) A.N.R.M. autorizează începerea activitătilor miniere în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1).

(3) Titularul începe activitătile miniere autorizate în conditiile prezentului articol, în termen de maximum 30 de zile de la data autorizării.

(4) Titularul trebuie să prezinte, în vederea obtinerii autorizării începerii activitătilor miniere, acordul proprietarilor sau al administratorilor terenului privind accesul la suprafetele necesare executării activitătilor miniere în primul an de activitate, în concordantă cu avizul la programul de explorare/exploatare, un plan de situatie (întocmit în sistemul de coordonate Stereo ‘70) al perimetrului de explorare/exploatare, cu localizarea terenurilor obtinute, vizate de institutiile de la care se preiau terenurile, si copii de pe contractele de concesionare. Când detinătorii de terenuri sunt persoane private, se va face dovada cumpărării, închirierii terenului sau orice alte modalităti de dobândire a folosirii terenului.

Art. 108. - Protectia si exploatarea în sigurantă a zăcămintelor de resurse/rezerve minerale se fac în conformitate cu instructiunile tehnice emise de A.N.R.M.

 

CAPITOLUL VI

Transferul licentelor de concesiune

 

Art. 109. - (1) Titularul licentei de concesiune poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobândite si obligatiile asumate, numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a A.N.R.M.

(2) Transferul realizat fără aprobarea A.N.R.M. este nul de drept.

Art. 110. - Pentru aprobarea transferului este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:

a) licenta de concesiune să fie în vigoare;

b) persoana către care urmează să fie transferată licenta de concesiune să nu înregistreze debite restante la bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1), conform certificatelor prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. b);

c) obligatiile asumate de către titular prin licenta de concesiune să fie îndeplinite în raport cu durata derulată din aceasta sau persoana juridică către care se realizează transferul să se angajeze să preia si obligatiile neexecutate;

d) persoana juridică către care se realizează transferul să aibă capacitatea tehnică si capacitatea financiară necesare preluării obligatiilor stabilite prin licenta de concesiune;

e) prin transfer să se mentină conditiile existente ale concesiunii, astfel cum sunt stabilite prin licentă;

f) persoana către care urmează să fie transferată licenta de concesiune să fie specializată pentru executarea de activităti miniere si atestată de către A.N.R.M.

Art. 111. - (1) Transferul se solicită, în scris, de către titular împreună cu persoana juridică către care urmează a fi transferată licenta de concesiune.

(2) Cererea, semnată si stampilată de reprezentantii legali ai celor două persoane juridice, este însotită de următoarele documente:

a) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului privind persoana juridică către care urmează a fi transferată licenta de concesiune;

b) memoriu, întocmit de titular, cuprinzând motivele care au determinat solicitarea aprobării transferului licentei de concesiune;

c) hotărârile organelor de conducere ale celor două persoane juridice, prin care aprobă transferul licentei de concesiune;

d) copie, certificată pentru conformitate, de pe actul constitutiv si de pe certificatul de înregistrare ale persoanei juridice către care urmează să fie transferată licenta de concesiune;

e) acte privind capacitatea tehnică si capacitatea financiară ale persoanei juridice către care urmează să fie transferată licenta de concesiune;

f) raport privind activitatea minieră desfăsurată de titular, până la momentul solicitării aprobării transferului, cu mentionarea expresă a stadiului de îndeplinire a obligatiilor stabilite prin licentă si rezultatele obtinute;

g) aprobarea privind transferul, emisă de ministerul care coordonează sau în subordinea căruia se află vreuna dintre persoanele juridice.

Art. 112. - A.N.R.M. analizează solicitarea de aprobare a transferului licentei de concesiune si hotărăste modul de solutionare, în termen de 60 de zile, având în vedere criteriile prevăzute de art. 110 si 111.

Art. 113. - Transferul licentei de concesiune se aprobă de conducătorul A.N.R.M. prin ordin, conform art. 24 alin. (1) din Legea minelor.

Art. 114. - (1) În cazurile prevăzute la art. 24 alin. (3) din Legea minelor, licenta, astfel cum a fost negociată, se acordă prin actul aditional, de către A.N.R.M., persoanei juridice succesoare care a preluat, în tot sau în parte, patrimoniul titularului, incluzând si drepturile si obligatiile convenite prin licenta de concesiune.

(2) Pentru acordarea licentei de concesiune în conditiile alin. (1) persoana juridică succesoare notifică A.N.R.M. despre efectuarea operatiunii de preluare, în tot sau în parte, a patrimoniului si solicită expres acordarea licentei.

(3) Solicitarea va fi însotită de copii de pe actele juridice privind operatiunea de preluare, în tot sau în parte, a patrimoniului.

Art. 115. - A.N.R.M. analizează solicitarea si hotărăste modul de solutionare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

Art. 116. - Documentatiile care au stat la baza aprobării transferului ori acordării licentei de concesiune se arhivează si se păstrează pentru fiecare operatiune.

 

CAPITOLUL VII

Regimul taxelor, redeventelor, tarifelor si al garantiei financiare pentru refacerea mediului

 

Art. 117. - (1) Titularii de licente/permise sunt obligati la plata către bugetul de stat a taxelor anuale prevăzute la art. 44 din Legea minelor, care vor fi achitate după cum urmează:

a) pentru primul an de activitate, la data intrării în vigoare a actului de dare în administrare sau în concesiune, proportional cu numărul de luni rămase până la sfârsitul anului;

b) pentru următorii ani de activitate, până la data de 31 decembrie a anului în curs, pentru anul următor;

c) pentru titularii de permis de exploatare, la data eliberării acestuia, conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea minelor.

(2) Taxele anuale datorate până la data intrării în vigoare a Legii minelor nu se modifică.

(3) Taxele anuale se aplică la suprafata perimetrelor de prospectiune, de explorare sau de exploatare, înscrisă în actele de dare în administrare sau în concesiune, cu luarea în considerare si a reducerilor perimetrelor de explorare, cu îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 16 alin. (5) din Legea minelor.

Art. 118. - Titularii licentelor/permiselor, care realizează productie minieră, sunt supusi la plata către bugetul de stat a redeventei miniere, conform art. 45 din Legea minelor, din ziua începerii realizării productiei.

Art. 119. - (1) Baza de calcul al redeventei miniere o constituie valoarea productiei miniere realizate, stabilită în conformitate cu preturile practicate si cu cantitatea de produse miniere rezultate, pentru perioada pentru care se calculează, fără valoarea rezultată din activitatea de prelucrare a produselor extrase, conform prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea minelor.

(2) Modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau în concesiune se stabileste prin instructiuni tehnice aprobate prin ordin al conducătorului A.N.R.M., cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Sumele reprezentând taxa anuală si redeventa datorate bugetului de stat, potrivit Legii minelor, se declară de către plătitor la organul fiscal competent, pe formularul stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Pentru actele de dare în administrare sau în concesiune, încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii minelor si aprobate sau în curs de aprobare de către Guvern, valoarea productiei miniere care stă la baza calculului redeventei datorate se face conform prevederilor actelor normative aflate în vigoare la data încheierii acestora.

Art. 120. - Sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul de lucrări de prospectiune/explorare prevăzute prin permisul de prospectiune/licenta de explorare, scadente la data renuntării la concesiunea minieră sau darea în administrare minieră si neexecutate din motive imputabile, se vor vira la bugetul de stat în termen de 90 de zile de la data încetării concesiunii, conform art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea minelor.

Art. 121. - Produsele miniere realizate de către titular, în functie de rezerva minerală exploatată, se nominalizează în actele de dare în administrare sau în concesiune si se actualizează prin acte aditionale însusite de către titular si de către A.N.R.M., ori de câte ori este cazul.

Art. 122. - Titularii actelor de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare, care sunt obligati la plata redeventei miniere, au obligatia să calculeze si să înregistreze în contabilitate, lunar, valoarea productiei miniere, cheltuielile de prelucrare si valoarea redeventei si să o achite trimestrial, cu scadentă până la data de 20 a primei luni a trimestrului următor pentru care trebuie plătită redeven ta, în conformitate cu art. 45 alin. (4) din Legea minelor.

Art. 123. - Obligatia de plată a redeventei miniere revine si titularilor de acte de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare, care realizează productie minieră prin exploatare experimentală, în conditiile legii si ale prezentelor norme.

Art. 124. - Titularii licentelor/permiselor sunt obligati ca în termen de 15 zile de la data eliberării documentelor de concesiune/administrare să depună la organul fiscal de care apartin declaratia de înregistrare ca plătitori de redevente miniere, conform legislatiei în vigoare.

Art. 125. - (1) Verificarea datelor pe baza cărora se calculează taxele si redeventele miniere, precum si a sumelor acestora si a scadentelor de plată se face de către A.N.R.M. si de către organele administratiei publice cu atributii în domeniul controlului financiar.

(2) Titularii au obligatia de a transmite A.N.R.M. datele si informatiile pe baza cărora a fost calculată redeventa minieră cuvenită conform legii, în termenele stabilite prin ordin al presedintelui A.N.R.M., potrivit prevederilor art. 119 alin. (2).

Art. 126. - Nerespectarea termenelor de raportare stabilite prin ordin al presedintelui A.N.R.M. se sanctionează conform prevederilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea minelor, iar furnizarea de informatii eronate privind valoarea produc tiei miniere si valoarea rezultată din activitatea de prelucrare a produselor miniere, care stă la baza stabilirii contravalorii redeventei datorate, se sanctionează conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea minelor.

Art. 127. - Pentru neplata în termen a taxelor pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare si/sau a redeventei miniere se datorează dobânzi si penalităti de întârziere, în conformitate cu reglementările privind colectarea creantelor bugetare, si se sanctionează conform prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c) din Legea minelor.

Art. 128. - (1) Sumele încasate prin perceperea tarifelor prevăzute la art. 48 alin. (1) din Legea minelor vor fi administrate, contabilizate si utilizate de către A.N.R.M. conform art. 48 alin. (2) din Legea minelor.

(2) Disponibilitătile existente în soldul contului la sfârsitul anului se reportează ca venituri în anul următor, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3) din Legea minelor.

(3) Veniturile constituite potrivit alin. (1) si cheltuielile aferente acestora se aprobă prin anexă la legea bugetului de stat.

(4) Detalierea cheltuielilor care se finantează din veniturile prevăzute la alin. (1) pentru destinatiile prevăzute la art. 48 alin. (2) din Legea minelor se face prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

(5) Fondul lunar pentru acordarea de stimulente personalului, prevăzute la art. 48 alin. (2) din Legea minelor, se constituie prin aplicarea unei cote de până la 40% asupra veniturilor lunare realizate de A.N.R.M. prin perceperea tarifelor în exercitarea atributiilor sale, conform art. 48 alin. (1) din Legea minelor.

(6) Constituirea si utilizarea fondului destinat stimulării personalului se realizează conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale ordinului conducătorului A.N.R.M.

Art. 129. - Sumele aferente transferului de tehnologie si perfectionării profesionale, prevăzute la art. 39 lit. q) din Legea minelor, vor fi gestionate printr-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului pe seama A.N.R.M., si vor fi utilizate, la solicitarea A.N.R.M. si numai cu acordul titularului de licentă privind destinatia lor, pentru următoarele categorii de actiuni:

a) achizitie de echipamente si servicii necesare desfăsurării activitătii proprii;

b) participare la programele de pregătire profesională în domeniile de specialitate (geologie, geofizică, minerit), mediu, legislatie, negocieri etc.;

c) schimb de experientă si participare la evenimente organizate de către firme specializate, organisme si organiza tii internationale, în scopul promovării imaginii externe a României în domeniul mineritului;

d) transfer de know-how.

Art. 130. - Garantia financiară pentru refacerea mediului, în cazul licentei de explorare, se constituie anual, în prima lună a perioadei la care se referă, si se stabileste în licentă, astfel încât să acopere lucrările pentru refacerea mediului specificate în proiectul de refacere a mediului.

Art. 131. - Garantia financiară pentru refacerea mediului, în cazul licentei de exploatare, se constituie anual, în prima lună a perioadei la care se referă, si se stabileste în licentă, astfel încât să acopere lucrările pentru refacerea mediului specificate în planul de refacere a mediului si în proiectul tehnic.

Art. 132. - În cazul permisului de exploatare, garantia financiară pentru refacerea mediului se constituie la data eliberării si se stabileste prin acesta, astfel încât să acopere lucrările de refacere a mediului prevăzute în programul de exploatare pe perioada respectivă.

Art. 133. - (1) Garantia financiară pentru refacerea mediului anuală nu poate fi mai mică decât valoarea lucrărilor de refacere a mediului aferente anului respectiv.

(2) Garantia financiară pentru refacerea mediului, în cazul licentei de explorare/exploatare si a permisului de exploatare poate fi sub formă de depozit bancar, scrisoare de garantie bancară irevocabilă sau alte modalităti prevăzute de lege. Depozitul bancar ce constituie garantia financiară pentru refacerea mediului va fi depus la o bancă agreată de A.N.R.M.

(3) A.N.R.M. elaborează instructiuni tehnice privind aplicarea si urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si modul de operare cu garantia financiară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere.

Art. 134. - Titularul licentei/permisului nu este răspunzător de deteriorarea mediului înconjurător prin activităti miniere anterioare acordării concesiunii/administrării, a căror remediere revine făptuitorului.

 

CAPITOLUL VIII

Închiderea minelor

 

Art. 135. - Dependintele si anexele tehnice ale exploatării, care revin în proprietatea statului conform art. 37 alin. (2) din Legea minelor, sunt cele prevăzute în programul tehnic de închidere a minelor/carierelor, întocmit conform instructiunilor tehnice emise de A.N.R.M. si de ministerul de resort.

Art. 136. - Titularul licentei de exploatare anulate rămâne răspunzător de integritatea dependintelor si anexelor tehnice ale exploatării, care trec în proprietatea statului, în limita termenului de 3 luni de la încetarea concesiunii sau a administrării, prevăzut la art. 37 alin. (4) din Legea minelor.

Art. 137. - Dependintele si anexele tehnice ale exploatărilor, revenite în proprietatea statului ca urmare a deciziei de încetare a concesiunii sau a administrării, conform art. 37 din Legea minelor, vor fi utilizate prin:

a) darea lor în folosintă, ca utilităti integrate procesului de exploatare, noilor titulari de licentă de exploatare obtinută conform legii. În acest caz aceste dependinte si anexe tehnologice vor fi nominalizate într-o anexă la licentă;

b) conservare, prin grija agentului economic, si cu aprobarea ministerului de resort în cazul companiilor/societătilor miniere nationale, la minele si carierele pentru care s-a decis încetarea temporară a activitătii de exploatare si conservarea acestora.

Art. 138. - Încetarea activitătii miniere se face conform instructiunilor tehnice elaborate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si de ministerul de resort.

Art. 139. - Sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor de conservare/închidere neexecutate, puse la dispozitie A.N.R.M. conform art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea minelor, vor fi utilizate conform instructiunilor tehnice elaborate în conditiile art. 138.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale si tranzitorii

 

            Art. 140. - Clasificarea internatională a resurselor/rezervelor minerale si constituirea F.N.R/R. conform acestei clasificări se aplică experimental până la data de 31 decembrie 2005. Până la această dată se mentin, în paralel, evidenta si miscarea rezervelor conform clasificării utilizate până la data intrării în vigoare a Legii minelor.

Art. 141. - (1) Ministerul de resort va gestiona executarea programului geologic national si, în calitatea sa de ordonator principal de credite, va asigura finantarea acestuia si din surse bugetare. Instituirea perimetrelor de cercetare geologică, precum si regimul acestora se vor conforma prevederilor Legii minelor.

(2) Până la data intrării în vigoare a licentelor de exploatare si/sau de explorare atribuite direct conform art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, titularii acestora îsi vor desfăsura activitatea minieră pe baza avizelor la programele anuale de exploatare si/sau cercetare, în limitele perimetrelor existente.

Art. 142. - Sunt considerate licente de exploatare în curs de aprobare de către Guvern, în sensul art. 60 alin. (1) din Legea minelor, acele licente încheiate de A.N.R.M. cu persoane juridice si neintrate în vigoare.

Art. 143. - Titularii licentelor de exploatare în vigoare sau în curs de aprobare vor elabora si vor transmite la A.N.R.M. documentatiile tehnico-economice, după cum urmează:

a) planul initial de încetare a activitătii, parte a studiului de fezabilitate;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului;

c) programul de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere;

d) studiul de evaluare a impactului social si planul de atenuare a impactului social.

Art. 144. - Instructiunile tehnice prevăzute la art. 17, 22, 23, 26, 36, 103, 104, 106, 108, 119, 133, 135 si 138 se vor emite prin ordin al conducătorului A.N.R.M. si se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.561/2002 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Rasirom” si a anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2002 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2003, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.561/2002 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Rasirom”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 14 ianuarie 2003, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

Art. II. - Pozitiile 5 din anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2002 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2003, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003, se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 si 3 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

Dumitru Zamfir

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.223.


 *) Anexa nr. 1 se comunică Serviciului Român de Informatii.

 

ANEXA Nr. 2

 

Plafoanele trimestriale privind fondul de salarii Si numărul de salariati în anul 2003 la unitătile monitorizate conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2001

 

 

Nr.crt.

MINISTERUL/ORGANUL ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

TOTAL AN 2003

TRIMESTRUL I

TRIMESTRUL II

TRIMESTRUL III

TRIMESTRUL IV

Fond salarii conform BVC

Număr mediu personal

Fond salarii

Număr mediu personal

Fond salarii

Număr mediu personal

Fond salarii

Număr mediu personal

Fond salarii

Număr mediu personal

mil. lei

persoane

mil. lei

persoane

mil. lei

persoane

mil. lei

persoane

mil. lei

persoane

5.

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

13.368

138

1.950

72

1.950

72

4.498

204

4.970

204

 

ANEXA Nr. 3

 

Reducerile efective de personal în anul 2003 la unitătile monitorizate conform Hotărârii guvernului nr. 866/2001

 

Nr.crt.

MINISTERUL/ORGANUL ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

Numărul de personal efectiv la finele anului 2002

Reduceri efective de personal în anul 2003

din care pentru:

ANGAJĂRI NOI 2003

 

Externalizare de activităti

Concedieri

Cauze naturale si alte cauze

 

 

 

Conform BVC 2002

Estimat a fi realizat

Total

din care:

Total

din care:

Total

din care:

Total

din care:

Total

din care:

trim. I

trim. II

trim. III

trim. IV

trim. I

trim. II

trim. III

trim. IV

trim. I

trim. II

trim. III

trim. IV

trim. I

trim. II

trim. III

trim. IV

trim. I

trim. II

trim. III

trim. IV

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

5.

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

70

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134

0

0

132

0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 610/2002 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa “Lista cuprinzând membrii numiti de Guvern în Consiliul Economic si Social” la Hotărârea Guvernului nr. 610/2002 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 25 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La pozitia 4, domnul Ovidiu Ionescu se înlocuieste cu domnul Adam Crăciunescu - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

2. La pozitia 8, domnul Virgil Boboc se înlocuieste cu domnul Bogdan Dumitrache - Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Marta Nora Tărnea,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 1.231.