MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 773         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

418. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare si a statiei de epurare în municipiul Piatra-Neamt, România”, semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

 

Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare si a statiei de epurare în municipiul Piatra-Neamt, România”

 

642. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare si a statiei de epurare în municipiul Piatra-Neamt, România”, semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

 

431. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

663. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

433. - Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

665. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

434. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2002 (2002/000-586.01-2002/000-586.06), semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

666. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2002 (2002/000-586.01-2002/000-586.06), semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            639. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti - Partea a II-a: Treapta biologică”, indicativ NP-088-03

 

            640. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti - Partea a III-a: Statii de epurare de capacitate mică (5 < Q 50 l/s) si foarte mică (Q 5 l/s)”, indicativ NP-089-03

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura lăÎmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare si a statiei de epurare în municipiul Piatra-Neamt, România”, semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare si a statiei de epurare în municipiul Piatra-Neamt, România”, semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003.

            Art. 2. - (1) În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri si servicii decontările pot fi efectuate si în euro.

            (2) Sumele necesare continuării finantării proiectului în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei comunitare ISPA se prevăd în bugetul de stat la alineatul “Transferuri aferente Fondului national de preaderare”, în bugetul Ministerului Finantelor Publice – “Actiuni generale” si se transferă autoritătii responsabile cu implementarea măsurii - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, urmând a se regulariza cu fondurile transferate de către Comisia Europeană, în limita sumelor eligibile cheltuite.

            (3) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (2) vor fi cheltuite în alt scop decât cel prevăzut în memorandumul de finantare, beneficiarul final va restitui aceste sume la bugetul de stat.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 418.

 

Măsura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/023

 

MEMORANDUM DE FINANTARE

între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare si a statiei de epurare în municipiul Piatra-Neamt, România”*)

 


*) Traducere.

MEMORANDUM DE FINANTARE

 

            omisia Europeană, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, reprezentată de comisarul pentru politică regională, domnul Michel Barnier, pentru Comisie, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

            ăsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată si finantată din resursele bugetare ale Comunitătii în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul memorandum. Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată cu respectarea Conditiilor generale prevăzute în anexa la Acordul-cadru semnat între Comisie si Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum si ale anexelor la acesta.

 

ARTICOLUL 2

Identificarea măsurii

 

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistentei financiare nerambursabile, la finantarea următoarei măsuri, conform celor descrise în anexa nr. I:

Numărul măsurii: 2002/RO/16/P/PE/023

Denumirea măsurii: Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare si a statiei de epurare în municipiul Piatra-Neamt, România

Durata: - data începerii: data semnării memorandumului de finantare de către Comisie

- data finalizării: 31 decembrie 2008

Localizarea: - municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt, România

Grupul: bazinele râurilor Bistrita/Siret

 

ARTICOLUL 3

Angajamentul

 

            1. Cheltuielile publice sau echivalente maxime care vor fi luate în considerare pentru calcularea asistentei vor fi de 28.594.545 euro.

            2. Procentul corespunzător asistentei acordate de către Comunitate pentru această măsură este fixat la 74% din totalul cheltuielilor publice sau echivalente, conform celor indicate în planul de finantare din anexa nr. II.

            3. Valoarea maximă a asistentei asigurate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixată la 21.159.963 euro.

            4. Un total de 14.811.974 euro este angajat din bugetul pe anul 2002, din linia bugetară B7-020. Angajamentele privind transele ulterioare se vor baza pe planul de finantare initial sau revizuit pentru măsura respectivă, în functie de stadiul implementării măsurii si de disponibilitătile bugetare.

 

ARTICOLUL 4

Plătile

 

1. Asistenta comunitară va acoperi plătile referitoare la măsură, pentru care s-au făcut angajamente valabile din punct de vedere juridic de către Beneficiar si pentru care s-a alocat în mod specific finantarea necesară. Aceste plăti trebuie să fie în legătură cu lucrările descrise în anexa nr. I.

2. Plătile efectuate înainte de data semnării memorandumului de finantare de către Comisie nu sunt eligibile pentru asistenta acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale pentru Preaderare.

3. Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de către autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2008.

4. Raportul solicitat pentru efectuarea plătii finale va fi înaintat nu mai târziu de 6 luni de la această dată.

5. Plata în avans este fixată la 4.231.992 euro si va fi transferată după cum urmează:

- suma de 2.115.996 euro va fi plătită după semnarea prezentului memorandum de către Beneficiar;

- diferenta se va achita după semnarea primului contract de lucrări, precum si după îndeplinirea conditiilor mentionate în paragraful 3 al art. 8.

6. Conform pct. (5) al sectiunii a III-a din anexa nr. III.1, Comisia va accepta pentru această măsură un total al avansului si plătilor intermediare de 90% din asistenta totală.

 

ARTICOLUL 5

Respectarea legilor si politicilor Comunitătii

 

            Măsura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante stabilite în acordurile europene si va contribui la punerea în aplicare a politicilor comunitare, în special a celor referitoare la protejarea si îmbunătătirea stării mediului.

 

ARTICOLUL 6

Proprietatea intelectuală

 

            Beneficiarul si autoritatea responsabilă cu implementarea, mentionată la pct. 3 din anexa nr. I, se vor asigura în ceea ce priveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală pentru studii, schite, planuri, publicitate si pentru alte materiale produse în legătură cu planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea măsurii. Acestia vor garanta accesul si dreptul de a utiliza astfel de materiale de către Comisie sau orice alt organism ori persoană delegată de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai în scop propriu.

 

ARTICOLUL 7

Permise si autorizatii

 

            Orice tipuri de permise si/sau autorizatii necesare pentru implementarea măsurii trebuie să fie eliberate de autoritătile competente ale Beneficiarului la timp si în conformitate cu legislatia natională.

 

ARTICOLUL 8

Conditii specifice referitoare la măsură

 

Fără a se aduce atingere conditiilor generale prevăzute în anexa nr. III, asistenta financiară nerambursabilă din partea Comunitătii se află sub rezerva următoarelor conditii:

1. Conditia privind evaluările si situatia activelor:

Comisia îsi rezervă dreptul de a revizui valoarea asistentei pentru ISPA stabilită la art. 3, dacă în termen de 5 ani de la data finalizării lucrărilor conditiile de exploatare (tarife, venituri etc.) diferă în mod semnificativ fată de evaluările initiale făcute pentru stabilirea nivelului asistentei financiare nerambursabile si/sau există o modificare substantială care:

a) afectează natura exploatării sau conditiile de implementare ori conferă unui organism public sau privat un avantaj nejustificat; si

b) rezultă fie din modificarea formei de proprietate asupra oricărei părti a infrastructurii finantate, fie din încetarea sau modificarea esentială a aranjamentelor de exploatare.

Tara beneficiară va informa Comisia asupra oricărei modificări si se va cere acordul prealabil din partea Comisiei pentru aceste modificări.

În cazul în care este încheiat un contract de concesionare pentru serviciile din domeniul apei potabile si apei uzate sau este încheiată o altă formă de participare a sectorului privat, Comisia îsi rezervă dreptul de a verifica acest contract, pentru a se asigura că asistenta se derulează în beneficiul strict al populatiei.

2. Conditia privind viabilitatea:

Asistenta financiară nerambursabilă a Comunitătii pentru măsură este acordată sub rezerva punerii la dispozitie de către autoritătile implicate a cresterii tarifelor pentru alimentarea cu apă si apă uzată peste rata inflatiei, pentru a se asigura resurse suficiente în vederea acoperirii costurilor cofinantării, exploatării, întretinerii si înlocuirii activelor.

3. Conditii care trebuie îndeplinite înaintea plătii celei de-a doua transe a avansului, suplimentare fată de conditiile prevăzute la paragraful 4 al art. 4:

a) semnarea unui acord de împrumut cu Banca Europeană de Investitii (BEI) în vederea cofinantării investitiilor incluse în măsură;

b) prezentarea de către Beneficiar a planului final de achizitie, care trebuie aprobat de Comisie;

c) nominalizarea unui manager de proiect si înfiintarea unei unităti de implementare a proiectului (UIP) în conformitate cu termenii de referintă acceptati de către Comisie si BEI;

d) înfiintarea de către beneficiarul final a unui fond de întretinere, înlocuire si dezvoltare în conditiile acceptabile de către Comisie si BEI;

e) cresterea de către beneficiarul final, în termeni reali, a tarifului combinat pentru apă si canalizare până la 60% fată de letariful initial” ajustat cu inflatia. “Tariful initial” reprezintă tariful la 1 decembrie 2002.

4. Conditiile ce trebuie îndeplinite înaintea plătilor intermediare ulterioare:

a) Comisia primeste până la data de 31 decembrie 2005 dovezi că:

i(i) apele uzate provenite din sectorul industrial sunt preepurate, în conformitate cu directivele CE si cu legislatia românească, si/sau reciclate corespunzător;

i(ii) preepurarea apelor uzate industriale este monitorizată si impusă de către autoritătile de mediu competente;

(iii) reziduurile apelor uzate industriale nu sunt dăunătoare tehnologiei proiectate pentru statia de epurare;

(iv) vor fi aplicate pentru sectorul industrial tarifele corespunzătoare pentru apă uzată, pe baza cantitătii si calitătii efluentului evacuat si a costului epurării;

b) realizarea de situatii contabile anuale auditate de către experti internationali recunoscuti, din care să reiasă că sistemele contabile pentru serviciile de apă si canalizare se tin separat de serviciile de termoficare ale orasului si că nu există subventii încrucisate între cele două servicii;

acestea trebuie prezentate Comisiei si BEI la sfârsitul fiecărui an calendaristic, până la data de 31 decembrie 2007.

5. Conditii prevăzute pentru plata finală:

a) beneficiarul final va prezenta până la data de 31 decembrie 2007 un program specific de exploatare si întretinere a infrastructurii de apă si apă uzată, program care trebuie aprobat de Comisie. Programul va dura 10 ani începând cu 1 ianuarie 2008;

b) Comisia primeste dovada că a fost implementată o solutie pentru depozitarea în sigurantă a nămolului în conformitate cu directivele relevante ale Comisiei Europene;

c) beneficiarul final va prezenta Comisiei un master plan actualizat pentru serviciile de apă si apă uzată, indicând investitiile prioritare viitoare si costurile aferente pentru asigurarea conformitătii cu directivele relevante ale Comisiei Europene după finalizarea măsurii ISPA.

 

ARTICOLUL 9

 

            Prevederile privind implementarea, cuprinse în anexele la prezentul memorandum de finantare, fac parte integrantă din acesta.

Nerespectarea conditiilor si prevederilor privind implementarea va fi tratată de Comisie conform procedurii stipulate în sectiunea a VIII-a din anexa nr. III.1.

 

ARTICOLUL 10

 

            Textul autentic al acestui memorandum de finantare este prezentul document semnat mai jos.

            Semnat la Bucuresti la 31 martie 2003 si la Bruxelles la 10 decembrie 2002.

 

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonator national ISPA

Pentru Comunitate,

Michel Barnier,

membru al Comisiei Europene

 

Lista anexelor*)

 

Anexa nr. I Descrierea măsurii

Anexa nr. II Plan de finantare

Anexa nr. III:

Anexa nr. III.1 Prevederi financiare privind implementarea ISPA

Anexa nr. III.2 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru măsurile finantate prin ISPA

Anexa nr. III.3 Model de cerere de plată pentru raportarea progresului financiar si fizic si pentru solicitarea de modificări

Anexa nr. III.4 Acord privind cerintele minime de control financiar aplicabile măsurilor finantate prin ISPA

Anexa nr. III.5 Acord cu privire la nereguli si la recuperarea sumelor încasate eronat prin ISPA

Anexa nr. III.6 Cerinte privind informarea si publicitatea.copyrightdsc.net


*) Anexele se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome luMonitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura lăÎmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare si a statiei de epurare în municipiul Piatra-Neamt, România”, semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura lÉÁImbunatatirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare si a statiei de epurare în municipiul Piatra-Neamt, România”, semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 642.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 61 din 25 iunie 2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 28 iunie 2003, cu următoarea modificare:

            - La articolul unic, alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

            “(2) Se interzice până la data de 31 decembrie 2005 achizitionarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile, cu exceptia metalelor pretioase, a bateriilor si a acumulatorilor uzati pentru autovehicule. Până la această dată Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor reglementa corespunzător sistemul de colectare a acestor deseuri de la persoane fizice.”

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 27 octombrie 2003.

Nr. 431.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2003.

Nr. 663.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, se completează după cum urmează:

            1. La articolul 94, după alineatul (5) se introduc alineatele (6) si (7) cu următorul cuprins:

            “(6) Vânzarea bunurilor sechestrate se face numai către persoane fizice sau juridice care nu au obligatii bugetare restante.

            (7) În sensul alin. (6), în categoria obligatiilor bugetare restante nu se cuprind obligatiile bugetare pentru care s-au acordat, potrivit legii, reduceri, amânări sau esalonări la plată.”

            2. La articolul 98, după litera j) se introduce litera j1) cu următorul cuprins:

            “j1) mentiunea că toti cei interesati în cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte dovada emisă de creditorii bugetari că nu au obligatii bugetare restante;”

            3. La alineatul (1) al articolului 100, după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:

            “h) dovada, emisă de creditorii bugetari, că nu are obligatii bugetare restante.”

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 27 octombrie 2003.

Nr. 433.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2003.

Nr. 665.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2002 (2002/000-586.01-2002/000-586.06), semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 50 din 29 iulie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2002 (2002/000-586.01-2002/000-586.06), semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002, adoptată în temeiul art. 1 pct. I din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 august 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 27 octombrie 2003.

Nr. 434.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2002 (2002/000-586.01-2002/000-586.06), semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

           

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2002 (2002/000-586.01-2002/000-586.06), semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2003.

Nr. 666.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti - Partea a II-a: Treapta biologică”, indicativ NP-088-03

 

            În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

            având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 26 din 4 iulie 2003,

            ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti - Partea a II-a: Treapta biologică”, indicativ NP-088-03, elaborată de Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 639.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti - Partea a III-a: Statii de epurare de capacitate mică (5 < Q 50 l/s) si foarte mică (Q 5 l/s)”, indicativ NP-089-03

 

            În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

            având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 20 din 2 iunie 2003,

            ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti - Partea a III-a: Statii de epurare de capacitate mică (5 < Q 50 l/s) si foarte mică (Q 5 l/s)”, indicativ NP-089-03, elaborată de Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 640.


*) Anexa se publică în Buletinul constructiilor, editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.