MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 774         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 343 din 18 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată si completată, si a celor ale Ordinului ministrului justitiei nr. 760/C/1999

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            353/5.202. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adultilor

 

            501/5.253. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adultilor

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 343

din 18 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată si completată, si a celor ale Ordinului ministrului justitiei nr. 760/C/1999

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997, modificată si completată, si a celor ale Ordinului ministrului justitiei nr. 760/C/1999, exceptie ridicată de Dumitru Ianos si Monica Ianos în Dosarul nr. 736/2000 al Curtii de Apel Galati – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind neîntemeiat ă, referitor la dispozitiile Legii nr. 146/1997, întrucât în jurisprudenta sa Curtea a constatat, prin mai multe decizii, constitutionalitatea acestora. În legătură cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordinului ministrului justitiei nr. 760/C/1999, se solicită respingerea acesteia ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

            Prin Încheierea din 19 decembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 736/2000, Curtea de Apel Galati – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozi tiilor Legii nr. 146/1997, exceptie ridicată de Dumitru Ianos si Monica Ianos.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile art. 1, 2, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25 si 28 din Legea nr. 146/1997, precum si cele ale art. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 18, 23, 24, 25, art. 26 alin. (2) si (3), art. 27 si 29 din Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999 încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, ale art. 8 privind pluralismul si partidele politice, ale art. 11 alin. (1) cu privire la îndeplinirea de către statul român a obligatiilor internationale la care este parte, ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea, ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 30 privind libertatea de exprimare, ale art. 43 cu privire la nivelul de trai, ale art. 51 privind respectarea Constitutiei si a legilor, ale art. 53 cu privire la contributiile financiare, ale art. 123-128 privind instantele judecătoresti, ale art. 134 privind economia, precum si cele ale art. 136-138 cu privire la sistemul financiar, bugetul public national si sistemul de impozite si taxe.

De asemenea, se sustine că legea criticată încalcă art. 1, 2, 7, 8, 10, 19, 22, 23, 25, 27, 28 si 29 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

Potrivit sustinerilor autorilor exceptiei, sunt neconstitutionale “art. 18 din Legea nr. 146/1997 si art. 29 din Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999, care consacră dreptul de control al unei hotărâri judecătoresti prin care se stabileste taxa de timbru si timbru judiciar, de către un organ fiscal, pe calea contestatiei, cale de atac diferită de căile de atac stabilite de Codul de procedură civilă, respectiv art. 282-298 Cod de procedură civilă - referitoare la apel si art. 299-316 Cod de procedură civilă care stabilesc procedura recursului, în raport de prevederile constitutionale din art. 123-128, referitoare la autoritatea judecătorească, singura învestită prin legea supremă să asigure realizarea justitiei, precum si ale art. 20 si 21, la care se adaugă prevederile din Declaratia Universală a Drepturilor Omului”.

S-a arătat, de asemenea, de către autorii exceptiei că principiul plătii anticipate a taxelor de timbru, precum si scutirea de plata acestei taxe a institutiilor publice sunt “imorale, discriminatorii, inechitabile” si obstructionează accesul liber la justitie, apreciind că regula ar trebui să fie scutirea de taxe, iar exceptia, timbrajul. Se consideră că, în caz contrar, se încalcă principiul egalitătii în fata legii, principiul statului de drept, precum si principiile consacrate de art. 11 si 20 din Constitutie.

Autorii exceptiei învederează că “posibilitatea recuperării taxelor de timbru achitate potrivit principiului plătii anticipate, de la partea care cade în pretentii, nu este de natură a înlătura argumentarea invocată câtă vreme sistemul de instituire a taxelor în cote fixe si procentuale înfrâng, prin cuantum si procente, cuantumul derizoriu al veniturilor”.

Curtea de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că dispozitiile criticate sunt constitutionale, iar exceptia de neconstitutionalitate formulată este neîntemeiată. Se consideră că “obligativitatea achitării anticipate a taxelor de timbru se justifică prin necesitatea acoperirii cheltuielilor de judecată”, neîmpiedicând liberul acces la justitie. Instanta apreciază că, prin formularea unei contestatii împotriva modului de stabilire a taxei judiciare printr-o hotărâre judecătorească la un organ fiscal, se asigură “eliminarea unor erori de calcul si nicidecum nu se îngrădeste accesul la justitie”. De asemenea, se învederează faptul că scutirea de la plata taxei de timbru a autoritătilor publice nu are caracter discriminatoriu “din moment ce si persoanele fizice au posibilitatea să obtină scutire de la plata taxei judiciare de timbru”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

În esentă, se consideră că, prin formularea unei contestatii împotriva modului de stabilire a taxei judiciare printr-o hotărâre judecătorească la un organ fiscal, se instituie un control numai asupra modului de calcul al taxelor de timbru, în vederea eliminării eventualelor erori, neîncălcându-se astfel art. 21 referitor la accesul la justitie si nici art. 123-128 din Constitutie. În ceea ce priveste scutirea institutiilor publice de la plata taxei de timbru, se consideră că nu se încalcă principiul egalitătii în fata legii, întrucât prin aceasta se are în vedere fie calitatea părtii în proces, fie obiectul cererii. În acest sens este invocată si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie (Decizia nr. 271/1997).

Cu privire la plata anticipată a taxelor judiciare de timbru, se consideră că nu se încalcă art. 21 din Constitutie, întrucât acestea sunt instituite pentru a acoperi cheltuielile pe care le implică înfăptuirea justitiei.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a Ordinului ministrului justitiei nr. 760/C/1999, Guvernul apreciază că este inadmisibilă, întrucât Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra exceptiilor ce privesc neconstitu tionalitatea legilor si ordonantelor.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale. Se apreciază că prin instituirea contesta tiei împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se face trimitere la o procedură administrativ-jurisdictională “prealabilă contenciosului administrativ, fără a constitui o imixtiune în sfera atributiunilor puterii judecătoresti”. În acest sens se invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale (Decizia Plenului nr. 1/1994) si cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauza Le Compte, Van Leuven si De Meyere contra Belgiei, 1981).

Totodată, în punctul de vedere al Avocatului Poporului se consideră că dispozitia privind plata anticipată a taxelor judiciare de timbru nu contravine prevederilor art. 21 din Constitutie, întrucât aceasta se justifică prin necesitatea acoperirii cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. În acest sens se invocă si jurisprudenta Curtii Constitutionale (Decizia nr. 198/1999, Decizia nr. 29/2000, Decizia nr. 30/2000). Scutirea de plata taxei judiciare de timbru a institutiilor publice este în conformitate cu dispozitiile art. 138 alin. (1) din Constitutie, care prevăd că “legiuitorul poate interveni oricând, prin stabilirea atât a unor impozite si taxe, cât si a unor scutiri, cu conditia ca acestea să fie dispuse prin lege”, si nici nu încalcă principiul egalitătii în fata legii.

            Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost precizat de autorii exceptiei în concluziile orale, îl constituie dispozitiile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, modificată si completată, si cele ale Ordinului nr. 760/C/1999 al ministrului justitiei privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

            Se sustine, în esentă, că dispozitiile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, ale art. 8 privind pluralismul si partidele politice, ale art. 11 alin. (1) cu privire la îndeplinirea de către statul român a obligatiilor internationale la care este parte, ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea, ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 30 privind libertatea de exprimare, ale art. 43 cu privire la nivelul de trai, ale art. 51 privind respectarea Constitutiei si a legilor, ale art. 53 cu privire la contributiile financiare, ale art. 123-128 privind instantele judecătoresti, ale art. 134 privind economia, precum si celor ale art. 136-138 cu privire la sistemul financiar, bugetul public national si sistemul de impozite si taxe. Totodată, sunt încălcate, în conceptia autorilor exceptiei, si dispozitiile art. 1, 2, 7, 8, 10, 19, 22, 23, 25, 27, 28 si 29 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

1. Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că prin Decizia nr. 233 din 5 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 25 iulie 2003, s-a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997.

În consecintă, întrucât decizia de constatare a neconstitutionalitătii a intervenit după data sesizării Curtii, în cauza de fată, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, combinate cu cele ale art. 23 alin. (6) din aceeasi lege, Curtea retine că exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă cu privire la dispozitiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997.

2. Cu privire la celelalte dispozitii legale criticate, Curtea constată că Legea nr. 146/1997 a mai format, în întregul său, dar si pe articole, obiect al controlului de constitutionalitate. De exemplu, prin deciziile nr. 82/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 30 iunie 1999, nr. 97/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 19 octombrie 1999, nr. 47/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 28 februarie 2003, Curtea a respins ca nefondate exceptiile de neconstitutionalitate privind dispozitiile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. De asemenea, Curtea retine că exceptii de neconstitutionalitate au fost formulate si cu privire la diferite articole ale Legii nr. 146/1997, inclusiv prin raportare la art. 20, 21, 123 si 125 din Constitutie, exceptii care au fost respinse.

În deciziile pronuntate Curtea a retinut, în principiu, că dreptul privind accesul liber la justitie nu înseamnă gratuitatea acestuia. Curtea a apreciat că instituirea taxei judiciare de timbru este o aplicare a principiului consacrat de art. 53 din Constitutie, potrivit căruia “cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice”.

În legătură cu invocarea discriminării cetătenilor fată de institutiile publice scutite de plata taxei judiciare de timbru, în cazul actiunilor si cererilor care au ca obiect venituri publice, Curtea a retinut, în esentă, în jurisprudenta sa că “această scutire este justificată, în mod rational si obiectiv, întrucât sumele provenite din taxa judiciară de timbru se fac venit la bugetul de stat, de la care sunt finantate aceste institutii”.

Solutiile si considerentele acestor decizii îsi păstrează valabilitatea si în această cauză, deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să determine modificarea jurisprudentei Curtii.

În consecintă, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece din analiza comparativă a dispozitiilor legale criticate, pe de o parte, si a celor constitutionale sau cuprinse în Declaratia Universală a Drepturilor Omului, invocate, nu rezultă existenta unor incompatibilităti.

3. Cu privire la dispozitiile cuprinse în Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999, Curtea urmează să respingă exceptia ca inadmisibilă, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, întrucât acest act normativ nu poate forma obiect al controlului de constitutionalitate exercitat de Curte.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată si completată, exceptie ridicată de Dumitru Ianos si Monica Ianos în Dosarul nr. 736/2000 al Curtii de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ.

            2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a celorlalte dispozitii ale Legii nr. 146/1997, exceptie ridicată de aceiasi autori în acelasi dosar.

            3. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordinului nr. 760/C/1999 al ministrului justitiei privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de aceiasi autori în acelasi dosar.

            Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 18 septembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 353 din 23 iulie 2003

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

Nr. 5.202 din 8 octombrie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adultilor

 

            În temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

            având în vedere prevederile art. 30 si ale art. 32 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,

            ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei si ministrul educatiei, cercetării si tineretului emit următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adultilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adultilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În sensul prezentei metodologii de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adultilor, denumită în continuare metodologie, autorizarea reprezintă procesul în urma căruia furnizorii de formare profesională prevăzuti la art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, denumite în continuare norme metodologice, pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere natională.

Art. 2. - (1) Potrivit art. 13 din normele metodologice, activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesional ă este coordonată de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.

(2) În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor poate înfiinta comisii de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare comisii de autorizare.

(3) Pentru exercitarea atributiilor ce le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice. Comisiile de autorizare si secretariatele tehnice îsi au sediul la directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Pentru a se supune autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să îndeplinească următoarele conditii de eligibilitate:

a) să fie legal constituiti;

b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înfiintare activităti de formare profesională;

c) să îsi îndeplinească obligatiile de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 4. - (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, pentru fiecare dintre ocupatiile pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională.

(2) Filialele furnizorilor de formare profesională si centrele de formare profesională, fără personalitate juridică, sunt considerate unităti distincte si se supun separat procedurii de autorizare.

 

CAPITOLUL II

Criterii de evaluare a furnizorilor de formare profesională

 

Art. 5. - (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării au în vedere următoarele elemente:

a) programul de formare profesională;

b) resursele necesare desfăsurării programului de formare profesională;

c) experienta furnizorului de formare profesională si rezultatele activitătii lui anterioare obtinerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-a realizat, dacă este cazul.

(2) Elementele prevăzute la alin. (1) sunt detaliate în Fisa de autoevaluare prezentată în anexa nr. 1.

(3) Criteriile care stau la baza autorizării furnizorilor de formare profesională stau si la baza monitorizării furnizorilor de formare profesională.

(4) Neîndeplinirea criteriilor de autorizare determină neacordarea sau, după caz, retragerea autorizatiei.

Art. 6. - (1) În vederea autorizării, programul de formare profesională trebuie să cuprindă:

a) datele de identificare a programului de formare profesională;

b) conditiile de acces;

c) obiectivele exprimate în competentele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul de formare profesională, în concordantă cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national;

d) durata de pregătire;

e) locul de desfăsurare;

f) formele de organizare a programului de formare profesională;

g) planul de pregătire;

h) numărul de participanti;

i) procedura de evaluare a programului de formare profesională;

j) programa de pregătire, care este prezentată în anexa nr. 2;

k) modalitătile de evaluare a participantilor la programul de formare profesională, care sunt prezentate în anexa nr. 3.

(2) Resursele necesare desfăsurării programelor de formare profesională sunt:

a) resurse umane;

b) resurse materiale;

c) resurse financiare.

(3) Programele-cadru aprobate conform legii trebuie respectate în proportie de minimum 75%.

Art. 7. - (1) Durata minimă a programului de formare profesională, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică si practică, pentru care se eliberează certificat de calificare profesională, pe niveluri de calificare, este de:

a) 360 de ore pentru nivelul 1 de calificare;

b) 720 de ore pentru nivelul 2 de calificare;

c) 1.080 de ore pentru nivelul 3 de calificare.

(2) Timpul alocat programului de formare profesională va fi corelat cu scopul, obiectivele, continuturile si strategiile de realizare.

(3) Activitătilor aplicative li se alocă cel putin două treimi din durata totală a programului de formare.

Art. 8. - (1) Numărul maxim de participanti pe grupa de formare profesională este:

a) 28 de persoane pentru pregătirea teoretică;

b) 14 persoane pentru pregătirea practică.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul prelegerilor.

Art. 9. - (1) Procedura de evaluare a programului de formare profesională vizează: continutul programului, modul de desfăsurare a procesului de formare, prestatia formatorilor si aspectele organizatorice.

(2) Evaluarea programului de formare profesională se face de către participantii la program, cel putin la sfârsitul acestuia.

Art. 10. - (1) Resursele umane ale programului de formare profesională se referă la persoanele cu atributii de instruire teoretică si practică, denumite în continuare formatori.

(2) Pentru a fi autorizati, furnizorii de formare profesional ă trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire.

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizati, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adultilor si pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.

(4) Pe durata efectuării practicii la agentii economici, supravegherea si îndrumarea participantilor la program sunt asigurate atât de formatorii numiti de furnizorul de formare profesională, cât si de personalul de specialitate numit de agentul economic.

Art. 11. - (1) Furnizorul de formare profesională trebuie să facă dovada că dispune de baza materială necesară pentru desfăsurarea programului de formare profesională:

a) furnizorul de formare profesională trebuie să asigure spatii adecvate pentru pregătirea teoretică si practică, pentru cel putin un ciclu de pregătire în avans fată de momentul în care se solicită autorizarea. Se vor mentiona: numărul, dimensiunile si dotările spatiilor de pregătire, raportate la numărul participantilor si la programa de pregătire;

b) dimensiunile si modul de organizare a spatiului destinat pregătirii practice trebuie să permită fiecărui participant la programul de formare profesională să îsi desfăsoare activitatea si totodată să fie supravegheat si îndrumat de către formator;

c) spatiile pentru pregătirea teoretică sunt dotate cu echipamente de prezentare de tipul: tablă, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV etc. si cu materiale demonstrative (planse, casete video, software specializat etc.), conform programei de pregătire;

d) spatiile de desfăsurare a activitătii de pregătire practică sunt înzestrate cu echipamentele, masinile, utilajele, sculele, dispozitivele prevăzute în programa de pregătire, în stare de functionare;

e) fiecărui participant la programul de formare profesional ă i se asigură un loc de pregătire echipat corespunzător, precum si cantitatea de materiale consumabile necesară desfăsurării activitătii practice;

f) dimensiunile, dotările si organizarea spatiilor de pregătire, raportate la numărul participantilor la programul de formare profesională, precum si desfăsurarea procesului de pregătire trebuie să respecte normele specifice de protectia muncii;

g) fiecare participant la programul de formare profesională are acces individual la suportul de curs/manualul cursantului. Suportul de curs/manualul cursantului poate fi distribuit participantilor la programul de formare profesională si sub formă de fascicule, pe măsura parcurgerii programei de pregătire;

h) suportul de curs/manualul cursantului trebuie să permită transmiterea cunostintelor de bază conform tematicii de pregătire;

i) după caz, furnizorul de formare profesională pune la dispozitie participantilor la programul de formare profesională alte materiale de tipul: caiet de aplicatii practice, materiale documentare, bibliografie etc.;

j) dacă suportul de curs/manualul cursantului nu este elaborat de furnizorul de formare profesională, acest lucru trebuie precizat.

(2) Baza materială a furnizorilor de programe de formare profesională poate fi detinută în proprietate sau concesionată, închiriată, dobândită prin parteneriat ori alte forme, pe durata programului de formare profesională, fapt dovedit cu documente.

Art. 12. - (1) În cazul programelor de formare profesională finalizate cu certificate de calificare, formatorul elaborează proiecte didactice pentru fiecare dintre temele cuprinse în module/discipline, după caz, care sunt prezentate la solicitarea persoanelor însărcinate să efectueze monitorizarea sau, după caz, controlul activitătii de formare profesională.

(2) Modelul proiectului didactic este prezentat în anexa nr. 4.

Art. 13. - Criteriile privind experienta furnizorului de formare profesională devin obligatorii la evaluarea în vederea reînnoirii autorizatiei.

 

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare a furnizorilor de formare profesională

 

Art. 14. - (1) Cererea de autorizare, însotită de dosarul de autorizare, se depune, direct sau prin postă, cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic din judetul în care îsi desfăsoară activitatea furnizorul de formare profesională. Modelul cererii de autorizare este prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Dosarul de autorizare cuprinde documentele prevăzute în anexa nr. 6. Fiecare filă a dosarului de autorizare este numerotată si stampilată, iar pe ultima pagină se consemnează numărul de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională. Prima pagină din dosarul de autorizare este opisul completat conform modelului din anexa nr. 6.

Art. 15. - (1) Procedura de autorizare se declansează la data înregistrării cererii de autorizare în Registrul de evidentă a cererilor de autorizare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.

(2) În cazul în care se constată neregularităti ale documenta tiei depuse, secretariatul tehnic comunică acest fapt furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesională are, o singură dată, posibilitatea de a remedia neregularitătile, în termen de 30 de zile de la data notificării.

Art. 16. - (1) Potrivit art. 21 din normele metodologice, pentru evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare pot folosi specialisti sau experti ale căror pregătire si  experientă au legătură directă cu ocupatia pentru care se solicită autorizarea, denumiti în continuare specialisti.

(2) Desemnarea specialistilor pentru evaluarea furnizorului se face, de regulă, prin rotatie, dintre specialistii ale căror pregătire si experientă au legătură directă cu ocupatia pentru care se solicită autorizarea.

(3) Potrivit art. 26 din normele metodologice, listele nominale de specialisti sunt aprobate de comisiile de autorizare.

(4) În cazul în care comisia de autorizare nu poate selecta specialisti pe plan local, poate apela la specialistii desemnati de alte comisii de autorizare.

(5) Specialistul desemnat pentru evaluarea unui furnizor de formare este obligat să dea o declaratie pe propria răspundere că nu se află în nici una dintre următoarele situatii de incompatibilitate:

a) nu se află în raport de rudenie până la gradul III inclusiv cu persoane din conducerea furnizorului de formare profesională;

b) nu se află într-un raport patrimonial cu furnizorul de formare profesională;

c) nu a participat la elaborarea programului de formare profesională supus autorizării;

d) nu are calitatea de formator în cadrul acestui program.

Art. 17. - (1) Dosarele de autorizare care sunt complete sunt analizate de către comisia de autorizare.

(2) Comisia de autorizare verifică îndeplinirea conditiilor de eligibilitate. Dacă se constată că aceste conditii nu sunt îndeplinite, furnizorul de formare profesională este atentionat în scris, în termen de 5 zile de la data constatării. Furnizorul de formare profesională are posibilitatea să demonstreze cu acte că îndeplineste criteriile de eligibilitate, o singură dată, în termen de 30 de zile de la data atentionării.

(3) În cazul în care comisia de autorizare constată că sunt îndeplinite conditiile de eligibilitate, presedintele acesteia alege din lista de specialisti aprobată 2 specialisti ale căror pregătire si experientă au legătură directă cu ocupatia pentru care se solicită autorizarea.

(4) Numirea specialistilor care vor efectua evaluarea programului de formare profesională se face prin decizie a comisiei de autorizare.

Art. 18. - (1) Fiecare specialist verifică, în mod independent, dacă sunt îndeplinite criteriile de autorizare:

a) prin analiza documentatiei prevăzute în anexa nr. 6;

b) prin deplasare la locul de desfăsurare a procesului de formare profesională, în vederea confruntării situatiilor descrise în documente cu situatia faptică.

(2) Fiecare specialist consemnează rezultatele evaluării în Raportul de evaluare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 8, si îl depune la secretariatul tehnic.

Art. 19. - (1) Comisia de autorizare, întrunită la cererea presedintelui acesteia, conform art. 18 si 19 din normele metodologice, solutionează cererea de autorizare, în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării acesteia sau, după caz, de la data remedierii neregularitătilor constatate, potrivit art. 15 alin. (2), respectiv art. 17 alin. (2).

(2) Comisia de autorizare analizează documentatia cuprinsă în dosarul de autorizare, precum si rapoartele de evaluare întocmite de specialisti si decide acordarea sau neacordarea autorizatiei, motivând această decizie.

(3) Decizia comisiei de autorizare privind acordarea sau neacordarea autorizatiei, precum si motivarea acesteia se întocmeste în două exemplare, dintre care un exemplar se transmite furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea.

Art. 20. - Secretariatul tehnic transmite furnizorului de formare profesională decizia comisiei de autorizare privind acordarea sau neacordarea autorizatiei, inclusiv motivarea acestei decizii, în termen de 5 zile de la data semnării acesteia de către presedintele comisiei de autorizare.

Art. 21. - (1) În urma deciziei de acordare a autorizării, secretariatul tehnic completează autorizatia si o înregistrează în Registrul de evidentă a autorizatiilor.

(2) Autorizatia se identifică prin număr, serie si data eliberării.

(3) Modelul de autorizatie este prezentat în anexa nr. 9, iar modelul Registrului de evidentă a autorizatiilor, în anexa nr. 10.

(4) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării autorizatiei, furnizorul de formare profesională poate solicita eliberarea unui duplicat al acesteia, în conditiile prevăzute de instructiunile emise de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.

Art. 22. - Autorizatia se eliberează de către secretariatul tehnic reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională, în cel mult 30 de zile de la data comunicării deciziei de autorizare.

Art. 23. - (1) Furnizorul de formare profesională a cărui solicitare de autorizare a fost respinsă de către comisia de autorizare poate contesta această decizie în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Contestatia, însotită de o copie de pe decizia comisiei de autorizare, se depune la Secretariatul tehnic al Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor.

Art. 24. - (1) Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor analizează contestatia furnizorului de formare profesională si desemnează pentru examinarea aspectelor invocate în aceasta specialisti si/sau membri ai Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor si/sau ai Secretariatului tehnic al Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor.

(2) Specialistii sunt desemnati din listele comisiilor de autorizare, alte persoane decât cele care au efectuat evaluarea în vederea autorizării.

(3) Secretariatul tehnic judetean pune la dispozitie specialistilor desemnati de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor toate datele de care dispune si îi sprijină în toate demersurile în vederea analizării contestatiei.

(4) După analiza documentelor si, după caz, a situatiei de pe teren, specialistii întocmesc un raport de constatare pe care îl prezintă Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor.

Art. 25. - (1) Solutionarea contestatiei se face în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestatiei, prin hotărâre a Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, care se emite în 3 exemplare.

Hotărârea privind admiterea sau respingerea contestatiei cuprinde si motivarea solutiei.

(2) În termen de 5 zile de la data emiterii, Secretariatul tehnic transmite câte un exemplar al hotărârii Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor furnizorului de formare profesională si comisiei de autorizare.

Art. 26. - În cazul admiterii contestatiei, comisia de autorizare care a solutionat initial cererea de autorizare îi eliberează furnizorului de formare profesională autorizatia, în termen de 30 de zile de la data rezolvării contestatiei.

Art. 27. - Furnizorul de formare profesională nemultumit de solutionarea contestatiei se poate adresa instantei judecătoresti competente, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art. 28. - Hotărârea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, luată în urma solutionării contestatiei, precum si hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă a instantei judecătoresti sunt obligatorii pentru comisia de autorizare.

Art. 29. - Datele privind furnizorii de formare profesională si programele de formare profesională autorizate se înscriu în Registrul national al furnizorilor de formare profesională a adultilor.

Art. 30. - Furnizorul de formare profesională care doreste să reînnoiască autorizatia poate depune, cu maximum 60 de zile înainte de expirarea valabilitătii acesteia, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare cererea de autorizare, însotită de dosarul de autorizare, prevăzute la art. 14.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de monitorizare a furnizorilor de formare autorizati

 

Art. 31. - (1) Activitatea de monitorizare prevăzută la art. 32 alin. (1) din normele metodologice constă în urmărirea sistematică a îndeplinirii de către furnizorul de formare profesională a criteriilor care au stat la baza autorizării acestuia.

(2) În cei 4 ani pentru care a primit autorizatia furnizorul de formare profesională este monitorizat prin:

a) cel putin 3 vizite de monitorizare, la interval de cel mult 18 luni, la care se pot adăuga vizite suplimentare în cazul unor sesizări si/sau în situatii speciale;

b) prin urmărirea sistematică a rezultatelor obtinute de participantii la programul de formare profesională, cu ocazia evaluării finale.

(3) Modalitatea concretă de urmărire a îndeplinirii criteriilor de evaluare se face potrivit instructiunilor de monitorizare elaborate de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.

Art. 32. - (1) Monitorizarea furnizorilor de formare profesională autorizati se realizează de echipe de monitorizare formate din două persoane, desemnate:

a) la nivel judetean, prin decizie a comisiei de autorizare;

b) la nivel national, prin hotărâre a Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor.

(2) În cazul reclamatiilor echipa de monitorizare poate fi desemnată direct de presedintele comisiei de autorizare.

(3) Din echipele de monitorizare pot face parte:

a) la nivel judetean, specialisti si/sau membri ai comisiilor de autorizare;

b) la nivel national, specialisti si/sau membri ai Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor si/sau ai Secretariatului tehnic al Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor.

Art. 33. - (1) Echipa de monitorizare verifică, la sediul furnizorului de formare profesională, modul în care sunt îndeplinite criteriile de autorizare, analizând cauzele care au determinat eventualele sesizări sau reclamatii.

(2) Fiecare membru al echipei de monitorizare consemnează rezultatele monitorizării în Raportul de monitorizare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 11, si îl depune la secretariatul tehnic.

 

CAPITOLUL V

Procedura de retragere a autorizatiei

 

Art. 34. - Comisia de autorizare, întrunită conform art. 18 si 19 din normele metodologice, analizează raportul de monitorizare si, în cazul în care constată că furnizorul de formare profesională nu respectă criteriile de autorizare, poate dispune atentionarea acestuia sau retragerea autorizatiei.

Art. 35. - (1) Atentionarea furnizorului de formare profesională se realizează printr-o notă semnată de presedintele comisiei de autorizare, prin care furnizorul de formare profesională este înstiintat că nu îndeplineste unul sau mai multe dintre criteriile de autorizare si i se acordă o perioadă de 30 de zile pentru a lua măsuri în vederea îndeplinirii criteriilor de autorizare.

(2) La expirarea termenului de 30 de zile echipa de monitorizare verifică dacă furnizorul de formare profesională a remediat neregularitătile constatate si comunică rezultatul comisiei de autorizare.

(3) Dacă furnizorul de formare profesională nu a luat măsuri pentru îndeplinirea criteriilor de autorizare, comisia de autorizare decide retragerea autorizatiei.

Art. 36. - În cazul programelor de calificare, dacă la două serii consecutive se constată că rata de promovare este mai mică de 70% sau rata de abandon este mai mare de 50%, se face o reevaluare a furnizorului de formare profesională si, dacă este cazul, i se retrage autorizatia, prin decizie a comisiei de autorizare.

Art. 37. - Furnizorul de formare profesională poate să conteste la Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor decizia de retragere a autorizatiei, procedura fiind aceeasi ca si în cazul neacordării autorizatiei.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 38. - Furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională neconventionale, cum sunt: învătământul deschis la distantă, prin corespondentă, e-learning etc., nu se supun reglementărilor de autorizare cuprinse în prezenta metodologie.

Art. 39. - În temeiul art. 13 lit. d) din normele metodologice, Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor elaborează instructiuni si instruieste membrii comisiilorde autorizare si personalul secretariatelor tehnice pentru ca autorizarea să se desfăsoare în mod unitar în întreaga tară. În acest sens Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor elaborează:

a) instructiuni de întocmire si prezentare a documentatiei de către furnizorul de formare profesională, în vederea autorizării;

b) instructiuni cu privire la evaluarea furnizorului de formare profesională de către specialistii desemnati de comisiile de autorizare;

c) instructiuni cu privire la procedura de organizare si functionare a comisiilor de autorizare si a secretariatelor tehnice;

d) instructiuni în vederea întocmirii listelor de specialisti si experti, la care se poate apela pentru activitătile de evaluare a furnizorilor de formare profesională.

Art. 40. - Comisiile de autorizare încep activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională în termen de 30 de zile de la data înfiintării acestora prin hotărâre a Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor.

Art. 41. - În temeiul art. 13 lit. h) din normele metodologice, Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor elaborează instructiuni de întocmire si actualizare a Registrului national al furnizorilor de formare profesională a adultilor.

Art. 42. - (1) În temeiul art. 13 lit. g) din normele metodologice, Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor acordă consultantă de specialitate privind formarea profesională a adultilor, cu referire la criteriile care stau la baza autorizării programelor de formare profesională.

(2) Metodologia si instructiunile de autorizare pot fi consultate la sediul secretariatelor tehnice si pe site-ul Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor.

Art. 43. - (1) Furnizorii de formare profesională autoriza ti au următoarele obligatii:

a) să presteze serviciul de formare profesională, respect ând criteriile de autorizare;

b) să trateze participantii la programele de formare profesional ă fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenentă politică sau religioasă;

c) să adapteze programele de formare profesională la nevoile persoanelor cu nevoi speciale;

d) să asigure confidentialitatea datelor despre participantii la programele de formare profesională;

e) să permită accesul acestora la propriile date;

f) să încheie contracte de formare profesională cu participantii la programele finalizate cu certificate de calificare si să le prezinte pentru înregistrare la secretariatele tehnice;

g) să pună la dispozitie persoanelor împuternicite să exercite controlul sau monitorizarea toate informatiile si documentele solicitate, referitoare la activitatea de formare;

h) să pună la dispozitie echipelor de monitorizare sau de control chestionarele de evaluare a programului de formare profesională, completate de participantii la program;

i) să comunice în timp util datele statistice solicitate de către Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor si de alte institutii abilitate prin lege.

(2) Orice schimbări în statutul si activitatea furnizorului de formare profesională, care modifică conditiile în care a fost autorizat, vor fi aduse la cunostintă comisiei de autorizare, în scris, în cel mult 15 zile de la data producerii schimbărilor.

Art. 44. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

FISĂ DE AUTOEVALUARE

 

I. Date de identificare a furnizorului de formare

1.1. Denumirea furnizorului de formare: .........................................................................................................................

1.2. Forma de organizare: ...............

1.3. Adresa: ......................................

1.4. Codul unic de înregistrare/codul fiscal: ...................................................................................................................

1.5. Obiectul principal de activitate:

1.6. Reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională: ...............................................................................

1.7. Functia: ......................................

II. Programul de formare profesională

2.1. Datele de identificare:

2.1.1. Tipul programului (calificare, recalificare, initiere, perfectionare, specializare): .................................................

2.1.2. Denumirea ocupatiei sau specificarea lpcompetente comune ocupatiilor ......Ň: .................................................

2.1.3. Codul COR al ocupatiei (dacă este cazul): ........................................................................................................

2.1.4. Domeniul ocupational: ............

2.1.5. Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare): ......................................................................

2.1.6. Tipul de certificat obtinut (de calificare, de absolvire): ......................................................................................

2.2. Conditii de acces:

2.2.1. Pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: .........................................................

2.2.2. Competente/abilităti specifice: ...............................................................................................................................

2.2.3. Aviz medical (dacă este cazul): ...........................................................................................................................

2.2.4. Alte conditii (după caz): ........

2.3. Obiectivele exprimate în competente profesionale (conform cu standardele ocupationale, acolo unde este cazul): .........................

2.4. Durata de pregătire:

a) pentru pregătirea teoretică: .........

b) pentru pregătirea practică: ..........

2.5. Locul de desfăsurare:

a) pentru pregătirea teoretică: .........

b) pentru pregătirea practică: ..........

2.6. Formele de organizare a programului de formare (curs, seminar, stagiu de practică, proiect etc.): ........................

2.7. Planul de pregătire (se va prezenta desfăsurarea cronologică a programului de formare: repartizarea orelor pe săptămână, durata săptămânală, alternanta teorie/practică etc.): .................................................................................

2.8. Numărul de participanti pe grupe de pregătire:

a) teoretică ........................................

b) practică .........................................

2.9. Formele si modalitătile de evaluare a programului de formare:

2.9.1. Forma de evaluare (finală, pe parcurs, de impact, urmărire etc.): ...................................................................

2.9.2. Ce se evaluează? (continut, proces, organizare, prestatia formatorului etc.): .................................................

2.9.3. Cine face evaluarea? (participantii la program, formatorii, angajatorii etc.): ....................................................

2.9.4. Instrumente de evaluare (chestionare, dezbateri, focus grup etc.): ..................................................................

2.10. Programa de pregătire (se prezintă separat, conform anexei nr. 2 la metodologia de autorizare):

2.11. Modalităti de evaluare a participantilor la programul de formare profesională (se prezintă separat, conform anexei nr. 3 la metodologia de autorizare):

III. Resursele necesare desfăsurării programului de formare

3.1. Resurse materiale

3.1.1. Spatii adecvate (dimensiuni, mod de organizare a spatiului):

a) pentru pregătirea teoretică: .........

b) pentru pregătirea practică: ............

3.1.2. Dotările prevăzute în programa de pregătire:

a) pentru pregătirea teoretică: .........

b) pentru pregătirea practică: ..........

Dotările sunt în stare de functionare.

Se vor asigura materialele consumabile necesare procesului de pregătire ................................................................

3.1.3. Suportul de curs/manualul cursantului:

a) provenienta: ..................................

b) accesul la suportul de curs ........

Se asigură accesul fiecărui participant la suportul de curs ...........................................................................................

3.1.4. Alte materiale (caiet de aplicatii practice, materiale documentare, bibliografie etc.) .........................................

3.1.5. Modul de asigurare a respectării normelor de protectia muncii: .......................................................................

3.2. Resurse umane:

3.2.1. Formatori:

a) pentru pregătirea teoretică;

b) pentru pregătirea practică.

3.2.2. Modul de asigurare a supravegherii si îndrumării participantilor la programul de formare în cazul activitătii practice desfăsurate la agentii economici

3.3. Resurse financiare

IV. Experienta furnizorului de formare si rezultatele activitătii lui anterioare (date despre numărul total de participanti la programul de formare evaluat, numărul de serii si, pentru programele de calificare, rata medie de abandon, rata medie de promovare). Se va completa în mod obligatoriu, în cazul solicitării de reînnoire a autorizatiei.

V. Informatii suplimentare (alte informatii despre activitatea de formare desfăsurată de furnizorul de formare)

 

Semnătura

L.S.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

PROGRAMA DE PREGĂTIRE

Disciplina/Modulul .....................................

 

Durata (în ore de pregătire):

Obiectivele generale:

 

Nr. crt.

Obiectivele de referintă

Continuturile de bază pe capitole/secvente de pregătire teoretică sau practică

Metode de formare

Mijloace de instruire, materiale de învătare

Criterii de evaluare

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

MODALITĂTI DE EVALUARE

a participantilor la programul de formare profesională

Evaluare initială (dacă este cazul)

 

- Scop

- Metode - instrumente

- Scală de apreciere

Evaluare pe parcurs (se poate prezenta separat pentru pregătirea teoretică si practică, respectiv pe module/discipline/secvente de învătare)

- Frecventă

- Metode - instrumente

- Scală de apreciere

Evaluare finală (se prezintă separat pe probe - scrisă, orală, practică -, dacă este cazul)

- Metode - instrumente

- Scală de apreciere

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

Numele formatorului ....................................................

Denumirea programului de formare ...........................

 

PROIECT DIDACTIC

Repere generale

 

            Tema din cadrul disciplinei/modulului ..

            Durata .................................; locul de desfăsurare .............................................................................................................

            Obiective finale de performantă .................................................................

            Structura pe secvente de pregătire

 

 

Nr. crt.

Obiective operationale

Continuturi specifice

Metode de formare

Mijloace de instruire/ materiale de învătare

Timp alocat

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

            Observatii:

            Se pot consemna de către formator, la sfârsitul fiecărei teme, aspecte referitoare la: dacă s-au atins obiectivele temei/secventei de pregătire, dacă participantii s-au implicat activ în procesul de învătare, dacă este necesar să se aloce un timp suplimentar de pregătire etc.

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

CERERE DE AUTORIZARE

 

A. Datele de identificare a furnizorului de formare:

Denumirea furnizorului de formare:

 

 

 

 

Forma de organizare sau statutul juridic

Sediul furnizorului de formare:

Strada:

Nr.

 Bl.

Sc.

Apt.

Localitatea:

Cod postal:

 

 

 

Judet/Sector:

Telefon:

Fax:

 

 

E

mail:

Pagina de Internet:

 

 

Cod fiscal:

Cod unic de înregistrare:

 

 

 

Reprezentantul legal al furnizorului de formare:

Numele:

Prenumele:

 

 

 

CNP

Functia:

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Programul de formare pentru care furnizorul de formare solicită autorizarea:

Denumirea programului de formare 1) :

Tipul programului de formare 2)

Cod COR:

 

            Anexez dosarul de autorizare si declar pe propria răspundere că toate copiile depuse la dosar sunt conforme cu originalul.

 

Semnătura

L.S.


1) Se completează, după caz, denumirea ocupatiei sau competente comune.

2) Se completează, după caz, cu: initiere, calificare, recalificare, perfectionare, specializare.

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

LISTA

documentelor din dosarul de autorizare

 

            I. Documente care atestă îndeplinirea conditiilor de eligibilitate:

A. Documente care dovedesc legalitatea organizării si functionării furnizorului de formare, după caz (copii):

a) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

b) încheierea prin care s-a dispus înregistrarea în Registrul asociatiilor si fundatiilor;

c) actul normativ de constituire (lege, hotărâre a guvernului, hotărâre a consiliului judetean sau a consiliului local);

d) hotărâre judecătorească.

B. Documentul din care să rezulte că formarea profesională este cuprinsă în obiectul de activitate al furnizorului de formare care solicită autorizarea si, după caz, actele aditionale la acesta (copie)

C. Documente din care să reiasă că furnizorul îsi îndeplineste obligatiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor, potrivit legislatiei în vigoare. Se vor prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor si taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de somaj. Se vor prezenta, după caz, formularele-tip eliberate de autoritătile competente.

D. Dovada achitării taxei de autorizare (copie de pe ordinul de plată a taxei de autorizare).

II. Documente care atestă îndeplinirea criteriilor de autorizare

A. Fisa de autoevaluare (în două exemplare)

B. Documente care atestă existenta resurselor necesare desfăsurării programului de formare pentru care se solicită autorizarea, precum si a autorizatiilor si avizelor necesare

B1. Autorizatii si avize:

a) autorizatiile de functionare pentru locul de desfăsurare a pregătirii teoretice si practice (copii):

1. autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);

2. autorizatia sanitară;

3. autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;

4. autorizatia de mediu, dacă este cazul;

5. autorizatia sanitară veterinară, dacă este cazul;

b) avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupatiile pentru care există cerinte speciale la organizarea pregătirii profesionale, dacă este cazul (copie);

c) avizul din partea organismelor abilitate să coordoneze activitatea în ocupatii cu regim de muncă special, pentru spatiile folosite pentru pregătirea teoretică si practică, dacă este cazul (copie).

B2. Documente privind resursele umane asigurate de furnizorul de formare pentru realizarea programului de formare:

a) lista formatorilor care vor participa la desfăsurarea programului de formare;

b) acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare (original);

c) CV-ul fiecărui formator, în care să se detalieze experienta în specialitatea corespunzătoare programului de formare si, eventual, să se precizeze dacă are experientă în pedagogia adultilor;

d) diplomele si certificatele din care să reiasă că detine specializarea cerută de programul de formare (copii).

B3. Documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desfăsurarea programului, precum si regimul juridic al acestora:

a) lista spatiilor si a dotărilor aferente pregătirii teoretice;

capacitatea sălii exprimată în număr de locuri;

b) lista spatiilor si a dotărilor aferente pregătirii practice:

ateliere, laboratoare; capacitatea sălii exprimată în numărde locuri de pregătire echipate corespunzător;

c) lista altor spatii (bibliotecă, săli de lectură, sală de sport, cantină etc., dacă este cazul);

d) documente care dovedesc modul de detinere a bazei materiale (spatii, dotări) (copii).

Observatie: În contractele cu agentii economici care asigură desfăsurarea pregătirii practice se vor preciza următoarele:

- spatiile sunt dotate corespunzător programei de pregătire;

- există autorizatiile legale de functionare;

- agentul economic asigură personal specializat pentru supravegherea si îndrumarea participantilor la programul de formare.copyrightdsc.net

B4. Documente din care rezultă situatia financiară a furnizorului de formare. Se va prezenta o copie de pe ultimul bilant contabil sau, după caz, ultima balantă de verificare depusă la administratia financiară.

C. Documente din care rezultă îndeplinirea criteriilor privind experienta furnizorului de formare si rezultatele activitătii lui anterioare (obligatorii pentru reînnoirea autorizatiei).

 

Opisul dosarului de autorizare

 

Nr. crt.

Denumirea actului

Nr. si data actului/Emitentul

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

...

 

 

 

ANEXA Nr. 7

la metodologie

 

Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din judetul ............... /municipiul Bucuresti

 

REGISTRUL DE EVIDENTĂ A CERERILOR DE AUTORIZARE

 

Nr. de inregistrare/data

Furnizorul de formare

Adresa

Telefon, fax, e-mail

Forma de organizare sau statutul juridic

Codul unic de înregistrare/Codul fiscal

Programul de formare

Tipul programului1)

Codul COR

Decizia Comisiei de autorizare2)

Nr./data

Contestatia

Nr./data

Solutia contestatiei

Nr./data

Autorizatia Seria/nr./data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Se completează cu initiala tipului de program, respectiv: I - initiere; C - calificare; P - perfectionare; S - specializare; R - recalificare.

2) În cazul în care dosarul nu îndeplineste conditiile de eligibilitate, se mentionează acest lucru, precum si numărul si data adresei de înstiintare a furnizorului de formare profesională.

 

ANEXA Nr. 8

la metodologie

 

RAPORT DE EVALUARE

 

Datele de identificare ale specialistului care face evaluarea

Numele si prenumele:

Adresa:

Telefon: Fax: E-mail:

Numit prin Decizia/Hotărârea nr. din data de:

CNP:

Nr. dosarului:

Denumirea programului de formare:

Data primirii

Numele persoanei de la care s-a primit documentatia:

Semnătura documentatiei:

Data predării raportului

Numele persoanei căreia i s-a predat raportul de evaluare:

Semnătura de evaluare:

 

I. Date referitoare la furnizorul de formare

Denumirea furnizorului de formare:

Forma de organizare sau statutul juridic:

Sediul furnizorului de formare:

Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.

Codul postal: Localitatea:

Judetul/Sectorul: Telefon: Fax:

E-mail:

II. Date referitoare la programul de formare

Tipul programului: calificare, recalificare, initiere, perfectionare, specializare

Denumirea ocupatiei sau specificarea “competente comune ocupatiilor...”

Codul COR

Domeniul ocupational

Tipul de certificat eliberat

Nivelul de calificare

 

Forma de pregătire

III. Constatări privind programul de formare

3.1. Conditiile de acces sunt adecvate programului Da Nu

3.2. Obiectivele programului de formare, exprimate în competentele profesionale ce urmează să fie dobândite de participantii la program, sunt:

a) corect formulate Da Nu

b) relevante Da Nu

c) în conformitate cu standardele ocupationale Da Nu

3.3. Durata de pregătire este corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor propuse:

a) totală Da Nu

b) pentru pregătirea teoretică Da Nu

c) pentru pregătirea practică Da Nu

3.4. Locul de desfăsurare este cel declarat în Fisa de autoevaluare pentru pregătirea:

a) teoretică Da Nu

b) practică Da Nu

3.5. Modalitătile de organizare a programului de formare permit atingerea obiectivelor Da Nu

3.6. Planul de pregătire permite atingerea obiectivelor Da Nu

3.7. Numărul de participanti corespunde resurselor alocate pentru grupele de pregătire:

a) teoretică Da Nu

b) practică Da Nu

3.8. Formele si modalitătile de evaluare a programului de formare sunt relevante pentru calitatea procesului de formare Da Nu

3.9. a) Programa de pregătire permite dobândirea competentelor Da Nu

b) Structurarea pe discipline/module/teme este adecvată Da Nu

c) Obiectivele sunt corect formulate Da Nu

d) Continuturile sunt relevante Da Nu

e) Metodele si mijloacele de instruire sunt corespunzătoare Da Nu

f) Criteriile de evaluare asigură măsurarea progresului în învătare Da Nu

3.10. a) Evaluarea participantilor la programul de formare este judicios planificată Da Nu

b) Evaluarea initială este relevantă pentru scopul propus Da Nu

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

c) Metodele si instrumentele propuse pentru evaluarea pe parcurs sunt adecvate pentru continuturile de evaluat Da Nu

d) Evaluarea finală asigură verificarea dobândirii competentelor Da Nu

IV. Constatări privind resursele materiale necesare derulării programului de formare

4.1. Spatiile destinate pregătirii teoretice sunt adecvate ca dimensiuni si mod de organizare Da Nu

4.2. Spatiile destinate pregătirii practice sunt adecvate ca dimensiuni si mod de organizare Da Nu

4.3. Există autorizatiile si avizele necesare desfăsurării activitătii de formare Da Nu

4.4. Dotările prevăzute în programa de pregătire pentru pregătirea teoretică (echipamente de prezentare de tipul: tablă, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV etc. si materiale demonstrative de tipul: planse, casete video, software specializat etc.) sunt:

a) în număr suficient Da Nu

b) la calitatea necesară Da Nu

c) în stare de functionare Da Nu

4.5. Dotările prevăzute în programa de pregătire pentru pregătirea practică (echipamente, masini, utilaje, scule, dispozitive etc.) sunt:

a) în număr suficient Da Nu

b) la calitatea necesară Da Nu

c) în stare de functionare Da Nu

4.6. Sunt asigurate materialele consumabile necesare desfăsurării procesului de pregătire:

a) în cantitatea adecvată Da Nu

b) la caracteristicile necesare activitătilor programate Da Nu

4.7. Suportul de curs/manualul cursantului:

a) există Da Nu

b) este adecvat programei de pregătire Da Nu

c) există conditii de a asigura numărul suficient pentru toti participantii la program Da Nu

4.8. Sunt prevăzute modalităti de respectare a normelor de protectia muncii Da Nu

V. Constatări privind resursele umane necesare derulării programului de formare

5.1. Formatorii sunt în număr suficient pentru o serie de pregătire:

a) teoretică Da Nu

b) practică Da Nu

5.2. Formatorii pentru pregătirea teoretică corespund din punct de vedere al:

a) pregătirii Da Nu

b) experientei Da Nu

5.3. Formatorii pentru pregătirea practică corespund din punct de vedere al:

a) pregătirii Da Nu

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

b) experientei Da Nu

5.4. Există acordul scris la formatorilor pentru participarea la programul de formare Da Nu

5.5. Agentul economic la care se desfăsoară pregătirea practică asigură personal de specialitate pentru supravegherea si îndrumarea participantilor la programul de formare Da Nu

VI. Constatări privind experienta furnizorului de formare si rezultatele activitătii lui anterioare (date despre numărul total de participanti la programul de formare evaluat, numărul de serii si, pentru programele de calificare, rata medie de abandon, rata medie de promovare)

Se completează în mod obligatoriu la reînnoirea autorizatiei.

6.1. Rezultatele obtinute de furnizorul de formare îndreptătesc acordarea unei noi autorizări Da Nu

VII. Observatii

VIII. Concluzia evaluării

Programul de formare corespunde criteriilor de autorizare Da Nu

Subsemnatul/Subsemnata ....................................... declar pe propria răspundere că am îndeplinit toate conditiile cerute de lege pentru evaluarea acestui program.

....................

(semnătura evaluatorului)

 

ANEXA Nr. 9

la metodologie

 

ROMÂNIA

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULTILOR

 

Comisia de autorizare

a furnizorilor de formare profesională din ...........................

 

AUTORIZATIE

seria ...... nr. .........

 

....................................................., (denumirea furnizorului de formare) cu sediul în localitatea ........................., str. .............................. nr. ........., bloc .........., scara ......, etaj ......, ap. ......, judetul/sectorul .................., codul unic de înregistrare/codul fiscal ................, este autorizat, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicată, să organizeze programul de .......................... pentru ocupatia/competente comune ocupatiilor ............................., cod COR .................., cu nr. de ordine în Registrul national al furnizorilor de formare profesională a adultilor .............................

 

Presedintele

Comisiei de autorizare,

L.S.

 

            Eliberată la data de ..............................

            Autorizatia este valabilă 4 ani de la data eliberării.

 

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Observatii ale evaluatorului:

 

ANEXA Nr. 10

la metodologie

 

REGISTRUL DE EVIDENTĂ A AUTORIZATIILOR

 

 

Nr. crt.

Datele de identificare ale autorizatiei

Programul de formare

Furnizorul de formare

Seria

Numărul

Data eliberării

Observatii1)

Denumirea

Tipul programului

Datele de identificare

Reprezentantul legal

Denumirea furnizorului

Codul fiscal

Numele si prenumele

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Se completează, după caz, “ANULAT” sau “DUPLICAT”, indicându-se si data.

 

ANEXA Nr. 11

la metodologie

 

RAPORT DE MONITORIZARE

 

Datele de identificare ale persoanei care face monitorizarea

Numele si prenumele:

Adresa:

Telefon:

 Fax:

E- mail:

 

Având calitatea de:

Numit prin Decizia/Hotărârea:

CNP:

Nr. dosarului:

Denumirea programului de formare:

Monitorizare:

- curentă

- determinată de:

Data primirii

 Numele persoanei de la care s-a primit documentatia:

Semnătura documentatiei:

 

Continutul documentatiei:

Data predării raportului Numele persoanei căreia i s-a predat raportul Semnătura

de monitorizare: de monitorizare:

I. Date referitoare la furnizorul de formare

Denumirea furnizorului de formare:

Forma de organizare sau statutul juridic:

Sediul furnizorului de formare:

Strada:

Nr.

Bl.

Sc.

Ap.

Codul postal:

Localitatea:

 

 

 

Judetul/Sectorul:

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

           

            II. Date referitoare la programul de formare

            Tipul programului: calificare, recalificare, initiere, perfectionare, specializare

Denumirea ocupatiei sau specificarea “competente comune ocupatiilor...”

Codul COR

Domeniul ocupational

Tipul de certificat eliberat

Nivelul de calificare

 

            Forma de pregătire

            III. Constatări privind programul de formare

            3.1. Conditiile de acces au fost respectate Da Nu

            3.2. Prin programul de formare se asigură dobândirea competentelor profesionale, conform cu standardele ocupationale Da Nu

            3.3. Sunt respectate durata totală, precum si durata pentru pregătirea:Da Nu

            a) teoretică Da Nu

            b) practică Da Nu

            3.4. Locul de desfăsurare este cel declarat în Fisa de autoevaluare sau în comunicările făcute ulterior de către furnizorul de formare, pentru pregătirea:

            a) teoretică Da Nu

            b) practică Da Nu

            3.5. Modalitătile de organizare a programului de formare sunt cele declarate si permit atingerea obiectivelor Da Nu

3.6. Planul de pregătire este respectat si permite atingerea obiectivelor Da Nu

3.7. Numărul de participanti este respectat si corespunde resurselor alocate, pe grupe de pregătire:

a) teoretică Da Nu

b) practică Da Nu

3.8. Formele si modalitătile de evaluare a programului de formare sunt aplicate si valorificate Da Nu

3.9. Programa de pregătire este respectată si permite atingerea obiectivelor Da Nu

3.10. Formele si modalitătile de evaluare a participantilor la programul de formare sunt aplicate Da Nu

IV. Constatări privind resursele necesare derulării programului de formare

4.1. Spatiile destinate pregătirii teoretice sunt adecvate ca dimensiuni si mod de organizare Da Nu

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

4.2. Spatiile destinate pregătirii practice sunt adecvate ca dimensiuni si mod de organizare Da Nu

4.3. Există autorizatiile si avizele necesare desfăsurării activitătii de formare, pentru noile spatii de pregătire Da Nu

4.4. Dotările prevăzute în programa de pregătire, pentru pregătirea teoretică, sunt în număr suficient, la calitatea necesară si în stare de functionare (echipamente de prezentare de tipul: tablă, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV etc. si materiale demonstrative, de tipul: planse, casete video, software specializat etc.) Da Nu

4.5. Dotările prevăzute în programa de pregătire pentru pregătirea practică sunt în număr suficient, la calitatea necesară si în stare de functionare (echipamente, masini, utilaje, scule, dispozitive etc.) Da Nu

4.6. Sunt asigurate materialele consumabile necesare desfăsurării procesului de pregătire în cantitatea adecvată si la caracteristicile necesare activitătilor programate Da Nu

4.7. Există suport de curs/manualul cursantului pentru fiecare participant si acesta este adecvat programei de pregătire Da Nu

4.8. Se aplică normele de protectia muncii Da Nu

V. Constatări privind resursele umane necesare derulării programului de formare

5.1. Formatorii sunt în număr suficient pentru o serie de pregătire Da Nu

5.2. Formatorii pentru pregătirea teoretică corespund din punct de vedere al pregătirii si experientei Da Nu

5.3. Formatorii pentru pregătirea practică corespund din punct de vedere al pregătirii si experientei Da Nu

5.4. Există acordul scris al formatorilor pentru participarea la programul de formare profesională Da Nu

5.5. Formatorii dispun de proiect didactic pentru cursurile de calificare Da Nu

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

Detaliati:

5.6. Agentul economic la care se desfăsoară pregătirea practică asigură personal de specialitate pentru supravegherea si îndrumarea participantilor la programul de formare profesională Da Nu

Detaliati:

VI. Constatări privind rezultatele activitătii furnizorului de formare (date despre numărul total de participanti la programul de formare evaluat, numărul de serii si, pentru programele de calificare, rata medie de abandon, rata medie de promovare).

Detaliati:

6.1. Rezultatele obtinute de furnizorul de formare sunt corespunzătoare Da Nu

Detaliati:

VII. Observatii

            Observatii ale evaluatorului:

VIII. Concluzia monitorizării

Subsemnatul/Subsemnata .... declar pe propria răspundere că am îndeplinit toate conditiile cerute de lege pentru monitorizarea acestui program.

 

(Semnătura)

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 501 din 8 octombrie 2003

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

Nr. 5.253 din 16 octombrie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adultilor

 

            În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 16/2003 privind modificarea structurii si componentei Guvernului,

            având în vedere:

            - prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

            - prevederile art. 35 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,

            ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei si ministrul educatiei, cercetării si tineretului emit următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Metodologia certificării formării profesionale a adultilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

certificării formării profesionale a adultilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie de certificare a formării profesionale a adultilor, denumită în continuare metodologie, cuprinde procedurile de organizare si desfăsurare a examenului de absolvire a programelor de formare profesională a adultilor, precum si modalitătile de eliberare, gestionare si arhivare a certificatelor de calificare si de absolvire cu recunoastere natională.

(2) Prezenta metodologie se aplică programelor de formare profesională organizate de furnizorii de formare profesională autorizati în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, denumită în continuare ordonantă.

Art. 2. - Furnizorul de formare profesională eliberează persoanei care a promovat examenul de absolvire a unui program de formare profesională următorul tip de certificat, după caz:

a) certificat de calificare profesională pentru programele de calificare sau recalificare;

b) certificat de absolvire pentru programele de initiere, perfectionare, specializare, precum si la absolvirea fiecărui modul, în cazul programelor de formare profesională structurate pe module.

Art. 3. - Absolventii care cumulează certificate de absolvire pentru toate modulele unui program de calificare sau recalificare se pot înscrie la examenul de absolvire pentru obtinerea certificatului de calificare la orice furnizor de formare autorizat pentru programul respectiv sau pentru un program care corespunde acestuia în proportie de minimum 70%.

Art. 4. - (1) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoastere natională se eliberează însotite de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului “, în care se precizează competentele profesionale dobândite.

(2) Modelele certificatelor de calificare si de absolvire, precum si al suplimentului descriptiv al certificatului sunt prevăzute în anexele nr. 4, 5 si 6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003.

Art. 5. - (1) La examenul de absolvire se pot înscrie, pe baza unei cereri, participantii care au parcurs tematica programului de formare profesională.

(2) În cazul programelor de calificare sau de recalificare este necesar ca participantii care se înscriu la examenul de absolvire să fi promovat fiecare disciplină sau modul.

Art. 6. - (1) Examenul de absolvire se sustine în fata unei comisii de examinare constituite din 3 persoane, dintre care, conform prevederilor art. 29 alin. (2) din ordonantă, 2/3 sunt specialisti din afara furnizorilor de formare profesională si 1/3 reprezintă furnizorul de formare profesională care a organizat programul de formare profesională.

(2) La examenul de absolvire pot asista ca observatori si reprezentanti ai agentilor economici.

 

CAPITOLUL II

Organizarea examenului de absolvire

 

Art. 7. - Examenul de absolvire este organizat de furnizorul de formare profesională sub coordonarea comisiei de autorizare judetene sau a municipiului Bucuresti, denumită în continuare comisie de autorizare.

Art. 8. - (1) La începerea unui program de formare profesională, furnizorul de formare profesională are obligatia să comunice comisiei de autorizare tipul programului si data estimată a examenului de absolvire, în vederea selectării specialistilor care vor face parte din comisia de examinare.

(2) Membrii comisiei de examinare din afara furnizorului de formare profesională sunt selectati din listele de speciali sti aprobate de comisiile de autorizare, alte persoane decât cele care au realizat evaluarea în vederea autorizării.

(3) Numele membrului comisiei de examinare care reprezintă furnizorul de formare profesională va fi comunicat comisiei de autorizare cu minimum 15 zile calendaristice înainte de data începerii examenului de absolvire.

(4) Cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data începerii examenului de absolvire, comisia de autorizare decide componenta comisiei de examinare, desemnează presedintele acesteia din rândul specialistilor din afara furnizorului de formare profesională si stabileste sarcinile membrilor comisiei de examinare. Decizia scrisă privind componenta comisiei de examinare este comunicată furnizorului de formare profesională cu cel putin 48 de ore înaintea începerii examenului de absolvire.

(5) În caz de indisponibilitate a unui membru al comisiei de examinare, presedintele comisiei de autorizare desemnează un înlocuitor, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(6) Furnizorul de formare profesională numeste o persoană care nu face parte din comisia de examinare, care să asigure lucrările de secretariat ale examenului de absolvire.

Art. 9. - (1) Comisia de examinare organizează si efectuează examinarea si notarea participantilor la examenul de absolvire si are următoarele atributii:

a) verifică conditiile tehnice de desfăsurare a examenului de absolvire si, în cazul în care constată că acestea nu sunt corespunzătoare, decide amânarea examenului până la remedierea situatiei;

b) aprobă graficul de desfăsurare a examenului de absolvire si îl afisează cu cel putin 24 de ore înainte de începerea acestuia;

c) stabileste modalitatea de desfăsurare a probei teoretice, scris si/sau oral;

d) stabileste subiectele pentru probele examenului de absolvire, pe baza variantelor de subiecte propuse de furnizorul de formare, pe care le verifică să acopere continutul integral al programului de formare profesională;

e) stabileste durata probei practice în functie de specificul acesteia, fără însă să depăsească 3 ore;

f) afisează rezultatele examenului de absolvire;

g) întocmeste si păstrează, pe toată durata desfăsurării examenului de absolvire, documentatia aferentă acestuia, pe care în final o predă sub semnătură furnizorului de formare profesională;

h) întocmeste procesul-verbal cu privire la modul de organizare si desfăsurare a examenului de absolvire, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, pe care îl înaintează comisiei de autorizare.

(2) Activitătile comisiei de examinare se desfăsoară în prezenta tuturor membrilor acesteia.

Art. 10. - Furnizorul de formare profesională are următoarele obligatii pentru organizarea examenului de absolvire:

a) pune la dispozitie comisiei de examinare lista persoanelor înscrise la examenul de absolvire, în ordine alfabetică, si documentele care atestă parcurgerea programului de către acestea, inclusiv pentru cei care au absolvit cursul în alte serii sau la alti furnizori de formare;

b) pregăteste si pune la dispozitie comisiei de examinare minimum 5 variante de subiecte pentru fiecare dintre probele examenului de absolvire, acoperind integral continutul programului, conform metodologiei programului de formare profesională;

c) pregăteste si pune la dispozitie comisiei de examinare documentatia tehnică, sălile, aparatele, instrumentele, sculele, dispozitivele, materialele necesare desfăsurării probelor de examen, în conditii corespunzătoare;

d) încheie protocol de colaborare cu agentii economici, dacă proba practică se desfăsoară în spatii apartinând acestora;

e) asigură respectarea normelor de igienă si securitatea muncii pe perioada desfăsurării probei practice;

f) primeste documentatia examenului de absolvire la finalizarea acestuia si asigură păstrarea ei pentru o perioad ă de 5 ani.

 

CAPITOLUL III

Desfăsurarea examenului de absolvire

 

Art. 11. - În ziua examenului comisia de examinare preia catalogul participantilor pentru programul de formare profesională al cărui model este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) si stabileste subiectele probelor de examen.

Art. 12. - (1) Examenul de absolvire pentru programele de calificare si recalificare constă într-o probă teoretică si o probă practică.

(2) Modalitatea de sustinere a probei teoretice si a celei practice se stabileste prin programul de formare profesional ă si este:

a) la proba practică: lucrare practică;

b) la proba teoretică: lucrare scrisă si/sau examinare orală.

(3) Probele examenului de absolvire pentru programele de initiere, de perfectionare sau de specializare se stabilesc de către furnizorul de formare profesională prin programul de formare profesională.

Art. 13. - (1) Aprecierea rezultatelor la probele examenului de absolvire se face prin note de la 1 la 10.

(2) Pentru fiecare probă notarea se face independent de cei 2 membri ai comisiei de examinare, cu exceptia presedintelui, notele fiind consemnate în foaia de notare. Nota finală reprezintă media aritmetică a notelor acordate si este consemnată în catalogul de examen, care se completează în dublu exemplar. Modelul foii de notare si al catalogului cu rezultatele examenului sunt prezentate în anexa nr. 3 si, respectiv, anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

(3) Între notele acordate de membrii comisiei de examinare nu pot fi diferente mai mari de un punct, cazurile contrare fiind mediate de presedintele comisiei de examinare, hotărârea sa fiind definitivă.

Art. 14. - (1) Lucrarea practică pentru programele de calificare/recalificare constă în executarea unei lucrări de specialitate, urmată de prezentarea si argumentarea operatiilor efectuate. Comisia de exminare stabileste pentru fiecare participant, dintre temele anuntate, lucrarea de specialitate pe care acesta urmează să o realizeze individual.

În cazul în care programul de formare profesională prevede realizarea unui proiect, lucrarea practică se alege de comisia de examinare din tematica proiectului.

(2) Lucrarea se realizează în fata comisiei de examinare si se desfăsoară în conditii cât mai apropiate de conditiile reale de muncă, de regulă în aceleasi spatii în care s-a desfăsurat si pregătirea practică. Prezentarea si argumentarea lucrării practice nu pot depăsi 20 de minute.

(3) Nota finală se stabileste ca medie aritmetică a notelor acordate în foaia de notare de către cei doi membri ai comisiei de examinare, cu exceptia presedintelui, si se consemnează în catalogul cu rezultatele examenului.

(4) Nota minimă de promovare a probei practice este 6 (sase).

(5) Nota de la proba practică nu poate fi contestată.

Art. 15. - (1) Lucrarea scrisă durează maximum două ore si are la bază tematica parcursă în cadrul programei de pregătire. Subiectul poate cuprinde mai multe puncte/subpuncte sau mai multe întrebări tip grilă. Comisia de examinare asigură confidentialitatea subiectului până la comunicarea sa participantilor la examenul de absolvire.

(2) La comunicarea subiectului se precizează timpul acordat pentru realizare si baremul de notare.

(3) Lucrările scrise se realizează sub supravegherea celor doi membri ai comisiei de examinare, utilizându-se hârtie stampilată de către furnizorul de formare profesională si semnată de presedintele comisiei de examinare. La finalizare lucrările sigilate se predau presedintelui comisiei de examinare, pe bază de semnătură în tabelul nominal de predare a lucrărilor scrise, al cărui model este prezentat în anexa nr. 5 la prezenta metodologie, cu precizarea numărului de pagini.

(4) Lucrările sigilate se numerotează si se transmit celor doi membri ai comisiei de examinare, desemnati să realizeze corectarea lor. Acestia le verifică si le notează independent, respectând baremul de notare pentru fiecare punct sau subpunct al lucrării ori utilizând grila de corectare.

(5) Nota finală pentru proba scrisă se calculează în conditiile art. 14 alin. (3) si este consemnată pe lucrare si în catalogul cu rezultatele examenului, după desigilarea lucrărilor.

(6) Nota minimă pentru promovarea probei scrise este 5 (cinci).

(7) Contestatiile la proba scrisă se depun în termen de 24 de ore după afisarea rezultatelor obtinute, rezolvarea lor fiind de competenta comisiei de examinare. În cazul în care este necesară recorectarea, aceasta se va efectua de către presedintele comisiei de examinare.

Art. 16. - (1) Proba orală se sustine în fata comisiei de examinare, pe baza biletelor de examen ce contin 2-3 întrebări din tematica prevăzută în programa de pregătire.

(2) Nota minimă de promovare la proba orală este 5 (cinci).

(3) Nota de la proba orală nu poate fi contestată.

Art. 17. - (1) În cazul în care programul de formare profesională prevede realizarea unui proiect, acesta se execută pe parcursul programului de formare profesională sub coordonarea unui îndrumător de proiect, iar sustinerea sa înlocuieste proba orală a examenului de absolvire.

(2) Proiectul este pus la dispozitie comisiei de examinare cu cel putin 24 de ore înainte de începerea examenului de absolvire.

(3) Proiectul este sustinut de participantul la examenul de absolvire într-un interval de timp de 15-20 de minute, în fata membrilor comisiei de examinare, care pot adresa întrebări.

(4) Comisia de examinare consultă referatul îndrumătorului de proiect, nota acordată de acesta având caracter orientativ în aprecierea proiectului.

(5) Nota minimă de promovare a acestei probe este 6 (sase).

(6) Nota acordată la sustinerea proiectului nu poate fi contestată.

Art. 18. - Media finală la examenul de absolvire o constituie media aritmetică a notelor obtinute la cele două probe de examen, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

Art. 19. - (1) După terminarea ultimei probe a examenului de absolvire, comisia de examinare încheie, în termen de 48 de ore, un proces-verbal redactat conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

(2) Procesul-verbal se întocmeste în două exemplare: un exemplar rămâne la furnizorul de formare profesională si unul se predă la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, având anexat un exemplar al catalogului de examen.

Art. 20. - După încheierea examenului de absolvire se comunică rezultatele finale ale acestuia, prin afisarea listelor nominale care cuprind: numele si prenumele persoanelor înscrise la examenul de absolvire, notele finale obtinute la fiecare probă a examenului de absolvire, media finală si rezultatul final, respectiv “promovat” sau “nepromovat”.

Art. 21. - Lucrările scrise se păstrează în arhiva furnizorului de formare profesională timp de 12 luni.

Art. 22. - În cazul participării persoanelor cu nevoi speciale la examenele de absolvire, comisia de examinare va lua toate măsurile pentru ca acestea să nu fie dezavantajate la sustinerea probelor de examen, verificând asigurarea facilitătilor corespunzătoare.

Art. 23. - (1) Participantii care nu se prezintă la examenul de absolvire sau nu îl promovează primesc o adeverintă de participare la programul de formare profesională, în baza căreia se pot înscrie, pentru sustinerea unui alt examen de absolvire, în aceleasi conditii.

(2) În cazul în care furnizorul de formare profesională nu mai organizează un nou examen de absolvire, participantii pot solicita comisiei de autorizare sustinerea examenului de absolvire la un alt furnizor de formare profesională, pe baza adeverintei mentionate la alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Eliberarea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire

 

Art. 24. - Evidenta eliberării certificatelor de calificare sau de absolvire pentru persoanele cuprinse în programele de formare profesională se tine prin următoarele documente:

1. La furnizorul de formare:

a) registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesională, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezenta metodologie; acest registru se completează de către furnizorul de formare profesională pentru toate programele pe care le are în desfăsurare;

b) catalogul participantilor pentru fiecare program de formare profesională; acest catalog se completează de formatori pentru pregătirea teoretică/practică si evidentiază disciplinele/modulele pentru care se face pregătirea, prezenta la program a persoanelor, precum si notele/calificativele obtinute pe întreg parcursul pregătirii profesionale;

c) catalogul cu rezultatele examenului si foile de notare;

d) procesul-verbal al comisiei de examinare;

e) registrul de evidentă nominală a eliberării certificatelor de calificare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7 la prezenta metodologie;

f) registrul de evidentă nominală a eliberării certificatelor de absolvire, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezenta metodologie;

g) tabelul nominal cu persoanele care au încheiat contract de formare profesională;

h) documentele care atestă parcurgerea programului de formare profesională pentru persoanele care au solicitat înscrierea la examenul de absolvire în baza prevederilor art. 3 si ale art. 23 alin. (2).

2. La comisia de autorizare:

a) registrul de gestionare a certificatelor de calificare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 9 la prezenta metodologie;

b) registrul de gestionare a certificatelor de absolvire, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10 la prezenta metodologie;

c) registrul de evidentă a contractelor de formare profesională; acesta cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numărul si data contractului, datele de identificare a furnizorului de formare profesională si a programului de formare respectiv, datele de identificare a participantului la program, numărul si seria certificatului eliberat, data aplicării timbrului sec pe certificat, mentiuni;

d) documentele persoanelor care au solicitat înscrierea la examenul de absolvire în baza prevederilor art. 3 si ale art. 23 alin. (2).

Art. 25. - (1) Documentele prevăzute la art. 24, cu exceptia celor prevăzute la pct. 1 lit. h) si pct. 2 lit. c) si d), sunt formulare tipizate, cu regim special, se completează conform instructiunilor în vigoare, se numerotează, se parafează si se certifică pentru continut si număr de pagini de către conducerea furnizorului de formare profesională, în cazul documentelor prevăzute la pct. 1, si de către presedintele comisiei de autorizare, pentru cele prevăzute la pct. 2.

(2) Documentele cu regim special se gestionează de către o persoană desemnată de conducerea furnizorului de formare profesională, respectiv de presedintele comisiei de autorizare.

(3) Aceste documente se păstrează în arhiva furnizorului de formare profesională, respectiv a comisiei de autorizare, în dulapuri metalice care prezintă sigurantă, pe timp nelimitat, cu exceptia cataloagelor care se păstrează o perioadă de 5 ani.

(4) Distrugerea acestor cataloage se poate face numai după ce conducerea furnizorului de formare profesională a constatat că datele privind situatia participantilor la programele de formare profesională au fost trecute în registrele de evidentă nominală a eliberării certificatelor.

Art. 26. - (1) Certificatele de calificare si de absolvire, precum si anexele acestora sunt tipărite de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pe hârtie specială, având elemente de securizare, si poartă antetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(2) Comisiile de autorizare preiau de la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei certificatele si anexele acestora, pe bază de delegatie specială si comandă, precizând numărul de exemplare solicitat, le păstrează în casă de fier sau în dulap metalic si tin evidenta lor, pe fiecare tip de certificat, în registrele de gestiune a certificatelor.

(3) Furnizorii de formare profesională preiau de la comisiile de autorizare, contra cost, certificatele si anexele acestora pe bază de proces-verbal de predare-primire, le păstrează în casă de fier sau în dulap metalic si tin evidenta lor, pe fiecare tip de certificat.

(4) Sumele obtinute de la furnizorii de formare profesională, reprezentând contravaloarea certificatelor de calificare sau de absolvire si a anexelor la acestea, se fac venit la bugetul statului.

Art. 27. - (1) Completarea certificatelor de calificare sau de absolvire se face de către persoana desemnată de furnizorul de formare profesională în acest scop, pe baza datelor din registrul matricol general si din catalogul de examen, pentru persoanele care au promovat examenul de absolvire.

(2) Certificatele de calificare sau de absolvire se completează prin dactilografiere, prin scriere la calculator sau de mână, cu tus sau cerneală neagră, corect, citet si fără stersături. Numele si prenumele titularului se scriu fără prescurtări, cu litere mari de tipar.

(3) Anexa la certificatul de calificare sau de absolvire se completează o dată cu certificatul respectiv, de către aceeasi persoană desemnată de furnizorul de formare profesional ă.

Art. 28. - (1) Înainte de a fi eliberate absolventilor, certificatele de calificare vor fi prezentate la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, însotite de un borderou în două exemplare, în vederea aplicării timbrului sec.

(2) Un exemplar din borderou rămâne la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, iar al doilea exemplar, vizat la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, se păstrează în arhiva furnizorului de formare profesională.

(3) Borderoul cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numele absolventului, initialele prenumelui tatălui/mamei, prenumele absolventului, seria si numărul certificatului, data absolvirii, mentiuni.

(4) Pe borderouri se face mentiunea: “S-a aplicat timbrul sec pe un număr de ... certificate de calificare”, după care urmează data, numele si semnătura persoanei care aplică timbrul sec.

(5) După aplicarea timbrului sec, secretariatul tehnic completează rubricile corespunzătoare din registrul de evidentă a contractelor de formare profesională.

Art. 29. - (1) Certificatul de calificare sau de absolvire, însotit de anexă, se eliberează sub semnătură titularului, pe baza actului de identitate, de către furnizorul de formare profesională, după cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire.

(2) În situatii exceptionale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite pe bază de procură autentificată de notariat/consulat. Procura se păstrează în arhiva furnizorului de formare profesională.

Art. 30. - (1) Cel putin o dată pe an presedintele comisiei de autorizare verifică situatia certificatelor de calificare sau de absolvire, a anexelor la acestea si a formularelor tipizate gestionate de comisia de autorizare.

(2) La eliberarea sau schimbarea din functie a presedintelui comisiei de autorizare, formularele certificatelor de calificare sau de absolvire si anexele acestora se predau pe bază de proces-verbal, specificându-se numărul si seria lor.

Art. 31. - (1) Formularele certificatelor de calificare sau de absolvire deteriorate ori completate gresit, cu stersături, adăugări suplimentare, cu stampilă aplicată necorespunzător se anulează cu aprobarea conducerii furnizorului de formare profesională, prin scrierea cu litere mari, format de tipar, pe toată diagonala imprimatului, a cuvântului “ANULAT” atât pe certificat, cât si pe cotor.

(2) Mentiunea respectivă se face si în registrul corespunzător de evidentă nominală a eliberării certificatelor de calificare sau de absolvire.

Art. 32. - (1) Disparitia unor formulare de certificate de calificare sau de absolvire ori a anexelor acestora este anuntată imediat de către furnizorul de formare profesională comisiei de autorizare, care are obligatia să ia de urgentă măsurile ce se impun.

(2) Formularele certificatelor prevăzute la alin. (1) sunt declarate “nule” prin publicarea unui anunt de către furnizorul de formare profesională, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(3) Certificatele pot fi anulate si în temeiul unei hotărâri judecătoresti, definitive si irevocabile. În acest caz se face mentiunea în registrul matricol si în registrul de evidentă a certificatelor, precizându-se numărul si data hotărârii, precum si instanta care a pronuntat-o.

(4) Seria si numărul certificatelor de calificare sau de absolvire anulate în conformitate cu prevederile alin. (1) si (3) sunt comunicate comisiei de autorizare.

Art. 33. - (1) Modificarea unor înscrisuri din documentele prevăzute la art. 24, cu exceptia celor prevăzute la pct. 1 lit. h) si pct. 2 lit. c) si d), se face prin bararea textului gresit printr-o linie orizontală trasă cu cerneală rosie, înscriindu-se deasupra noul text tot cu cerneală rosie.

(2) Modificarea este semnată de către persoana care a efectuat modificarea si se autentifică cu stampila furnizorului de formare profesională.

Art. 34. - (1) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de calificare sau de absolvire original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, furnizorul de formare profesională eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva furnizorului de formare profesională.

(2) Cererea de eliberare a duplicatului este însotită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:

a) declaratia scrisă dată de titularul certificatului de calificare sau de absolvire în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care acesta a fost pierdut, precum si alte precizări care să confirme disparitia certificatului respectiv;

b) dovada publicării pierderii certificatului de calificare sau de absolvire, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

c) copie de pe actul de identitate.

Art. 35. - (1) Duplicatul certificatelor de calificare sau de absolvire se întocmeste pe un formular identic cu cel original si se eliberează după procedura prevăzută în prezenta metodologie.

(2) În situatia în care formularul certificatului de calificare sau de absolvire s-a schimbat, se eliberează un duplicat redactat după modelul certificatului original, în care se înscriu datele existente în arhiva furnizorului de formare profesională.

(3) Pe duplicat se completează în clar numele si prenumele presedintelui comisiei de examinare, al directorului si al persoanei care a completat certificatul de calificare sau de absolvire original; în cazul în care nu sunt înscrise în clar numele persoanelor mentionate mai sus, se completează (ss) sindescifrabil”.

(4) Pe duplicat se face mentiunea: “duplicat”, sub care se aplică stampila furnizorului de formare profesională si semnătura directorului.

(5) În registrul de evidentă nominală a eliberării certificatelor, pe duplicat se înscrie cu cerneală rosie mentiunea “duplicat”, precizându-se seria si numărul certificatului original.

(6) În registrul de evidentă nominală a eliberării certificatelor, la rubrica certificatului original se mentionează cu cerneală rosie seria si numărul duplicatului.

(7) În registrul matricol si pe cotorul certificatului de calificare sau de absolvire original se consemnează seria si numărul duplicatului eliberat.

(8) În cazul în care un furnizor de formare profesională si-a încetat activitatea, cererea de eliberare a duplicatului se adresează comisiei de autorizare care a făcut autorizarea furnizorului de formare profesională respectiv si care a primit de la acesta toată documentatia. Completarea si eliberarea duplicatului se realizează de comisia de autorizare, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(7); în acest caz se aplică stampila comisiei de autorizare si semnătura presedintelui comisiei de autorizare.

Art. 36. - (1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunostintă titularilor.

Art. 37. - Comisia de autorizare verifică anual situatia formularelor certificatelor de calificare si de absolvire si a anexelor la acestea, pe care le gestionează furnizorii de formare profesională autorizati.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 38. - Examenul de absolvire la furnizorul de formare profesională care a organizat un program de formare profesională pentru persoanele cu handicap se organizează si se desfăsoară cu asigurarea de sanse egale pentru acestia, prin adaptarea procedurilor de examinare în functie de particularitătile individuale si de cele specifice deficientei respective.

Art. 39. - Presedintele comisiei de examinare răspunde de corectitudinea datelor înscrise în certificatele de calificare profesională sau de absolvire.

Art. 40. - (1) Furnizorul de formare profesională suportă plata tarifelor cuvenite membrilor comisiilor de examinare din afara furnizorului de formare profesională.

(2) Cuantumul tarifului pe oră pentru activitatea desfăsurată de membrii comisiei de examinare nu poate fi mai mic decât suma plătită în sistemul de plată cu ora în unitătile de învătământ public unui profesor cu gradul didactic I, având o vechime de 20 de ani în învătământ.

Art. 41. - În cazul încetării activitătii autorizate, furnizorul de formare profesională este obligat să predea secretariatului tehnic al comisiei de autorizare, pe bază de proces-verbal, toate documentele privind evidenta certificatelor eliberate, precum si formularele rămase necompletate, având obligativitatea de a respecta prevederile legale de gestionare si arhivare a certificatelor si documentelor prevăzute în prezenta metodologie.

Art. 42. - Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a