MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 781              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Joi, 6 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 366 din 30 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin  Legea nr. 25/1999

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

9. - Decizie a ministrului finantelor publice pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi legale privind impozitul pe profit, coroborate cu Reglementările contabile armonizate cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

 

443. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind aprobarea Cerintelor minime pentru containerele destinate protectiei informatiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru si încuietorile acestora

 

1.588. - Decizie a directorului general al Autoritătii Nationale a Vămilor privind modificarea Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 879/2002 privind aplicarea procedurii de decontare a datoriei vamale prin mijloace informatice

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

31. - Circulară pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare

 

32. – Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna noiembrie 2003

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 366

din 30 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, exceptie ridicată de Radu Mihail în Dosarul nr. 13.330/2002 al Tribunalului Prahova – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei – Radu Mihail, personal si asistat de avocat Mirela Serbaniuc, cu împuternicire avocatială la dosar, lipsă fiind cealaltă parte - Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, avocatul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia asa cum a fost formulată în fata instantei de judecată, sustinând, pe de-o parte, că Ordonanta Guvernului nr. 121/1998, care reglementează raporturile de muncă, s-a emis cu încălcarea dispozitiilor art. 72 alin. (3) lit. l) din Constitutie, iar pe de altă parte, că dispozitiile ordonantei în discutie contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), coroborat cu art. 49, ale art. 125, precum si celor ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât îngrădesc accesul liber la justitie, prin faptul că seful sau comandantul unitătii este atât emitentul deciziei de imputare, cât si cel care solutionează contestatiile împotriva acestor decizii.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind, pe de-o parte, că Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 a fost emisă cu respectarea dispozitiilor art. 72 alin. (3) lit. l), întrucât vizează aspecte particulare care tin de raporturile de muncă, iar pe de altă parte, că dispozitiile ordonantei nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, deoarece, potrivit art. 43 din ordonantă, persoanele care se consideră lezate într-un drept legitim se pot adresa instantei judecătoresti competente.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 aprilie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 13.330/2002, Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, exceptie ridicată de contestatorul Radu Mihail în cadrul unei cauze administrative în contradictoriu cu intimatul, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 sunt neconstitutionale, deoarece acestea “instituie o procedură derogatorie de la dreptul comun, în ceea ce priveste persoanele prin intermediul cărora se administrează actul de justitie, modalitătile de sesizare si solutionare, termenele de adresare si căile de atac, instituind un sistem judiciar paralel”, derogând astfel de la prevederile art. 16 din Constitutie, conform cărora cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, precum si de la prevederile titlului III, capitolul VI “Autoritatea judecătorească” din Constitutie, care stabilesc, începând cu art. 125, “că justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si celelalte instante judecătoresti stabilite de lege, fiind interzisă înfiintarea de instante extraordinare”.

Conform sustinerilor autorului, dispozitiile criticate îngrădesc accesul liber la justitie, întrucât aceeasi entitate care a stabilit elementele răspunderii materiale se pronuntă si asupra legalitătii si temeiniciei măsurii, ceea ce contravine si art. 49 din Constitutie.

Pe de altă parte, autorul exceptiei sustine că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 contravin si prevederilor art. 72 alin. (3) lit. l) din Constitutie, întrucât doar Parlamentul este în drept să adopte legi organice în categoria cărora intră si cele privind regimul general al raporturilor de muncă, sindicatele si protectia socială. Totodată apreciază că dispozitiile criticate contravin si prevederilor art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece se ajunge la situatia “în care aceeasi autoritate să fie si judecător si parte interesată”, fiind încălcat astfel principiul judecării în mod echitabil de către o instantă independentă si impartială.

Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ opinează în sensul că exceptia deneconstitutionalitate ridicată este “întemeiată în parte”, deoarece dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 nu contravin prevederilor art. 16 si 49 din Constitutie, dar încalcă dispozitiile art. 72 alin. (3) din Legea fundamentală, conform cărora doar Parlamentul este în drept să adopte legi organice în categoria cărora intră si cele privind regimul general al raporturilor de muncă, sindicatele si protectia socială.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă fată de dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, întrucât vizează în realitate aspecte în legătură cu modul de aplicare a dispozitiilor legale ce reglementează răspunderea patrimonială  si procedura de contestare a unei dispozitii de imputare, în raport cu dispozitiile art. 63 din cuprinsul Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, iar nu aspecte de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 121/1998.

Astfel, exceptia a fost ridicată în cadrul unei actiuni în contencios administrativ, având ca obiect solutionarea contestatiei pe care autorul exceptiei a introdus-o împotriva unei decizii de imputare emise de Inspectoratul Judetean de Politie Prahova pentru recuperarea unor cheltuieli de scolarizare, în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 121/1998, la data de 31 octombrie 2002, dată la care contestatorul nu mai avea calitatea de cadru militar, ci aceea de politist -functionar public civil, cu statut special, reglementat prin Legea nr. 360/2002, care la art. 63, în legătură cu răspunderea politistilor pentru pagubele cauzate patrimoniului unitătii, face trimitere la legislatia aplicabilă  personalului civil.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate instituie răspunderea materială a militarilor, fără a face vreo diferentiere în cadrul aceleiasi categorii de persoane, iar asa cum a statuat Curtea Constitutională în mod constant în jurisprudenta sa, principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate (deciziile nr. 70/1993, nr. 102/2000 si nr. 107/2000).

Suportarea cheltuielilor de întretinere pe timpul scolarizării, contraprestatia din partea beneficiarului întretinerii si conditiile de restituire în eventualitatea intervenirii anumitor situatii se stabilesc prin conventie încheiată între cele două părti, materializată si prin angajamentul asumat, iar împrejurările legate de conditiile de încheiere a conventiei, legalitatea clauzelor sale, motivele încetării activitătii sau cuantumul cheltuielilor de întretinere ce urmează a fi restituite constituie probleme de fapt, a căror stabilire intră în competenta exclusivă a instantei judecătoresti învestite cu solutionarea litigiului.

În ceea ce priveste neconstitutionalitatea Ordonantei Guvernului nr. 121/1998, raportată la prevederile art. 21 si 125 din Constitutie, apreciază că aceasta nu poate fi retinută, deoarece dispozitiile criticate reglementează o procedură specială privind contestarea deciziilor de imputare, cu caracter administrativ-jurisdictional, instituind modalităti specifice de contestare în cadrul unui sistem de căi de atac succesive, iar potrivit art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998, persoanele care se consideră lezate într-un drept legitim se pot adresa instantei judecătoresti competente, potrivit legii. Referitor la procedurile administrativ-jurisdictionale, prin Decizia nr. 1/1994, Curtea Constitutională a statuat, de principiu, că instituirea unor asemenea proceduri nu contravine dispozitiilor constitutionale, atât timp cât decizia organului administrativ de jurisdictie poate fi atacată în fata unei instante judecătoresti, iar existenta unor organe administrative de jurisdictie nu duce la înlăturarea interventiei instantelor judecătoresti. În acelasi sens este si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care, în legătură cu aplicarea art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, a statuat că “ratiuni de flexibilitate si eficientă, care sunt pe deplin compatibile cu protectia drepturilor omului, pot justifica interventia anterioară a unor organe administrative”. (Cazul Le Compte, Van Leuven si De Meyere contra Belgiei, 1981).

În ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 121/1998, raportată la prevederile art. 72 alin. (3) din Constitutie, apreciază că raporturile de muncă, sindicatele si protectia socială trebuie reglementate prin lege organică, dar aceasta numai în ceea ce priveste regimul general, nu si cel special, cum este cel privind răspunderea materială a militarilor, asa cum a statuat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 64/1999.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998), aprobată prin Legea nr. 25 din 26 ianuarie 1999 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 28 ianuarie 1999).

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări...”;

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale.”;

- Art. 21: “Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 72 alin. (3) lit. l): “Prin lege organică se reglementează: [...] l) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele si protectia socială;”;

- Art. 125 alin. (1): “Justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.”

De asemenea, autorul exceptiei sustine că se încalcă si prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. [...]”.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

1. În ceea ce priveste pretinsa neconstitutionalitate extrinsecă a Ordonantei Guvernului nr. 121/1998, sustinerile autorului exceptiei, conform cărora dispozitiile criticate ar contraveni art. 72 alin. (3) lit. l) din Legea fundamentală, sunt neîntemeiate, deoarece, asa cum reiese si din titlu, Ordonanta Guvernului nr. 121/1998, aprobată prin Legea nr. 25/1999, reglementează răspunderea materială a militarilor, deci un regim special, în timp ce art. 72 alin. (3) din Constitutie prevede că raporturile de muncă, sindicatele si protectia socială trebuie reglementate prin lege organică, dar aceasta numai în ceea ce priveste regimul general. În acelasi sens este si Decizia nr. 2/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 13 ianuarie 1995, prin care Curtea Constitutională a statuat că

“art. 72 alin. (1) din Constitutie stabileste că Parlamentul poate adopta trei categorii de legi, si anume: legi constitutionale, legi organice si legi ordinare. Cât priveste legile organice, art. 72 alin. (2) stabileste domeniile, iar la lit. l) arată că prin asemenea legi se reglementează «regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele si protectia socială». Este deci evident că folosirea termenului general circumscrie domeniul legilor organice la principiile (regulile) comune, fundamentale, care privesc raporturile de muncă, sindicatele si protectia socială. Firesc, aspectele partiale, particulare, eventual mai mărunte, pot fi reglementate si prin legi ordinare sau chiar prin acte normative inferioare acestora, în conformitate însă cu acest regim general”.

2. Referitor la celelalte sustineri ale autorului exceptiei, Curtea constată că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 121/1998, care reglementează conditiile, cazurile si sanctiunile care se aplică militarilor atunci când este angajată răspunderea materială a acestora, respectă întocmai prevederile si principiile Legii fundamentale.

Astfel, după ce prin art. 2 din ordonantă se reglementează conditiile în care se poate angaja răspunderea materială a militarilor, iar cap. III instituie, pentru toti militarii fată de care s-a angajat răspunderea materială, o procedură prealabilă de cercetare si stabilire a pagubei, dată în sarcina comandantului sau sefului unitătii respective, cap. IV reglementează căile de atac - contestatia si plângerea -, care se depun la unitatea ce are în evidentă debitul si

care se solutionează de comandantul sau seful unitătii care a emis decizia de imputare.

Având în vedere că art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 prevede că persoanele care se consideră lezate într-un drept legitim se pot adresa instantei judecătoresti competente, sustinerile autorului, conform cărora dispozitiile legale criticate ar contraveni art. 21 si 49 din Constitutie, precum si celor ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, sunt neîntemeiate, întrucât accesul liber la justitie, incluzând dreptul oricărei persoane de a se adresa instantei judecătoresti competente pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime, precum si dreptul de a stărui în continuarea procesului judiciar declansat până la solutionarea definitivă a acestuia printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, inclusiv exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, nu este restrâns prin dispozitiile criticate, ci, dimpotrivă, este garantat prin prevederile art. 43 din ordonantă.

Totodată, nici critica referitoare la încălcarea art. 125 din Constitutie nu este întemeiată, întrucât, în jurisprudenta sa referitoare la procedurile administrativ-jurisdictionale, Curtea Constitutională a statuat, prin Decizia Plenului nr. 1/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, cu valoare de principiu, că instituirea unor asemenea proceduri nu contravine dispozitiilor constitutionale, atât timp cât decizia organului administrativ de jurisdictie poate fi atacată în fata unei instante judecătoresti, iar existenta unor organe administrative de jurisdictie nu duce la înlăturarea interventiei instantelor judecătoresti, în acelasi sens fiind si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (Cazul Le Compte, Van Leuven si De Meyere contra Belgiei, 1981).

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, exceptie ridicată de Radu Mihail în Dosarul nr. 13.330/2002 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

DECIZIE

pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi legale privind impozitul pe profit, coroborate cu Reglementările contabile armonizate cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

 

Se aprobă solutiile prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie, referitoare la aplicarea unitară a prevederilor unor articole din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu Reglementările contabile armonizate cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, adoptate de Comisia centrală fiscală constituită în baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 718/2003, în sedintele din 26, 29 si 30 septembrie 2003.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2003.

Nr. 9.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 bis în afara abonamentului, si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

privind aprobarea Cerintelor minime pentru containerele destinate protectiei informatiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru si încuietorile acestora

 

În temeiul:

- art. 1 alin. (4) lit. g) si art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003;

- pct. 88 si 90 din Normele privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002;

- art. 122 si 127 din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Cerintele minime pentru containerele destinate protectiei informatiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru si încuietorile acestora, prezentate în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 31 octombrie 2003.

Nr. 443.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE CONTROL

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

privind modificarea Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 879/2002 privind aplicarea procedurii de decontare a datoriei vamale prin mijloace informatice

 

Având în vedere prevederile art. 73 alin. (2) si (4) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001,

directorul general al Autoritătii Nationale a Vămilor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Anexa la Normele metodologice privind procedura de decontare a datoriei vamale prin mijloace informatice, aprobată prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 879/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 19 iulie 2002, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

p. Directorul general al Autoritătii Nationale a Vămilor,

Ion Stoica

 

Bucuresti, 29 octombrie 2003.

Nr. 1.588.


*) Anexa se transmite unitătilor si institutiilor de drept public si privat îndreptătite.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Biroul vamal

1.

Alba Iulia

2.

Albita

3.

Alexandria

4.

Arad

5.

Bacău

6.

Baia Mare

7.

Băneasa

8.

Bistrita

9.

Bors

10.

Botosani

11.

Brăila

12.

Brasov

13.

Bucuresti Antrepozite

14.

Bucuresti Gara de Nord

15.

Bucuresti Oficiul Postal 6

16.

Buzău

17.

Calafat

18.

Călărasi

19.

Cenad

20.

Cluj - Napoca

21.

Constanta Port

22.

Constanta Sud - Agigea

23.

Craiova

24.

Curtici

25.

Deva

26.

Drobeta-Turnu Severin

27.

Episcopia Bihorului

28.

Focsani

29.

Galati Docuri

30.

Giurgiu Autostradă

31.

Giurgiu Zona Liberă

32.

Halmeu Feroviar

33.

Halmeu Rutier

34.

Iasi

35.

Jimbolia

36.

Lugoj

37.

Mangalia

38.

Medias

39.

Miercurea - Ciuc

40.

Moravita

41.

Nădlac

42.

Negru Vodă

43.

Odorheiu Secuiesc

44.

Oltenita

45.

Oradea Bază

46.

Orsova

47.

Ostrov

48.

Otopeni Călători

49.

Pascani

50.

Petea

51.

Piatra - Neamt

52.

Pitesti

53.

Ploiesti

54.

Portile de Fier I

55.

Râmnicu Vâlcea

56.

Resita

57.

Satu Mare

58.

Sculeni

59.

Sfântu Gheorghe

60.

Sibiu

61.

Sighet

62.

Siret

63.

Slatina

64.

Slobozia

65.

Suceava

66.

Târgoviste

67.

Târgu Jiu

68.

Târgu Mures

69.

Timisoara Bază

70.

Timisoara - Aeroport

71.

Târguri si Expozitii

72.

Tulcea

73.

Turnu Măgurele

74.

Valea lui Mihai

75.

Vaslui

76.

Zalău

77.

Zona Liberă Brăila

78.

Zona Liberă Curtici

79.

Zona Liberă Galati

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare

 

În baza art. 11 si 12 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

- După litera f) a alineatului 2 al articolului 18 se introduce litera g) cu următorul cuprins:

“g) asociatii/actionarii casei de schimb valutar – pentru operatiuni valutare ce decurg din acordarea, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, de credite propriilor case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si având ca obiect unic de activitate schimbul valutar pentru persoane fizice.”

Art. II. - Punctul II.9 alineatul 3 din Normele privind functionarea pietei valutare - N.R.V.1 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, va avea următorul cuprins: “Rezidentii pot participa la piata valutară interbancară cu ordine de cumpărare de valută pentru rambursarea creditelor si achitarea dobânzilor si comisioanelor aferente unui credit sau împrumut în valută acordat de o bancă rezidentă sau de o societate de credit ipotecar rezidentă, precum si pentru cumpărarea de sume în valută, în situatia în care nu detin disponibilităti proprii în conturile lor deschise la bănci, pentru plăti în favoarea altor rezidenti decurgând din acte de comert derulate în zone libere si din acordarea de credite în valută de către societătile de credit ipotecar.”

Art. III. - Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul II.3.2, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) solicitantul, constituit conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, trebuie să prezinte dovada existentei disponibilitătilor bănesti în moneda natională si/sau în valute convertibile în contul casei de schimb valutar. Atât la înfiintare, cât si pe parcursul functionării, disponibilitătile bănesti în moneda natională si/sau în valute convertibile trebuie să fie în echivalent de minimum 75.000 euro. La stabilirea nivelului disponibilitătilor bănesti în echivalent euro vor fi utilizate cursurile pietei valutare comunicate de Banca Natională a României pentru data la care se face evaluarea.

Disponibilitătile bănesti pot proveni din: sumele depuse ca aport în numerar la constituirea capitalului social, alte elemente de capitaluri proprii rezultate din activitatea de schimb valutar, majorările ulterioare de capital social, precum si din împrumuturi primite exclusiv de la asociatii/actionarii casei de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Sumele pe care asociatii/actionarii casei de schimb valutar le pun la dispozitia casei de schimb valutar sub forma creditelor trebuie să provină din disponibilităti proprii si nu din alte împrumuturi.

Operatiunile de schimb valutar ale caselor de schimb valutar se vor efectua numai cu disponibilitătile bănesti ale acestora mentionate la alin. 1.”

2. Punctul V.29 se abrogă.

3. Punctul VII.41 va avea următorul cuprins:

“41. În cazul retragerii autorizatiei de functionare unei case de schimb valutar, actionarii/asociatii acesteia îsi pierd dreptul de a înfiinta ori de a participa la capitalul social al altei case de schimb valutar pentru o perioadă de 5 ani.”  

Art. IV. - Normele privind importul si exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar - N.R.V. 7 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul III.6 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“6. Persoanele fizice pot introduce sau scoate în/din România sume efective de maximum 500.000 lei/persoană/călătorie, cu exceptia persoanelor fizice rezidente în Republica Moldova ori în România, care pot introduce sau scoate în/din România cu ocazia călătoriilor efectuate în cele două tări sume efective de maximum 17.000.000 lei/persoană/călătorie.”

2. Punctul III.7 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“7. La iesirea/intrarea din/în România, persoanele fizice mentionate la pct. 6 de mai sus au obligatia să declare autoritătii vamale sumele în moneda natională care depăsesc limita de 500.000 lei/persoană/călătorie, respectiv 17.000.000 lei/persoană/călătorie, si să le depună la autoritatea vamală română, care va întocmi chitante de consemnare.”

Art. V. - (1) Prevederile art. III pct. 1 se aplică tuturor caselor de schimb valutar care vor solicita autorizatia de functionare de la Banca Natională a României după data publicării prezentei circulare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

(2) Casele de schimb valutar care detin autorizatii de functionare emise de Banca Natională a României si cele aflate în proces de autorizare la Banca Natională a României trebuie să atingă nivelul disponibilitătilor bănesti prevăzut la art. III pct. 1 în termen de 180 de zile calendaristice de la data publicării prezentei circulare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VI. - (1) În maximum 15 zile calendaristice calculate de la termenul prevăzut la art. V alin. (2), casele de schimb valutar care detin autorizatii de functionare emise de Banca Natională a României (anterior si ulterior publicării prezentei circulare) si care au/si-au completat disponibilitătile bănesti la nivelul prevăzut la art. III pct. 1 vor solicita reautorizarea de către Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare.

(2) Cererea de reautorizare va fi însotită de următoarele documente:

a) dovada existentei disponibilitătilor bănesti în moneda natională si/sau în valute convertibile, în conturile deschise la institutii de credit din România si/sau în casieriile casei de schimb valutar/punctelor de schimb valutar;

b) extrasul din registrul societătilor, emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de reautorizare la Banca Natională a României;

c) fotocopia ultimei autorizatii de functionare emise de Banca Natională a României.

(3) În cel mult 60 de zile calendaristice calculate de la termenul prevăzut la alin. (1), Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare va proceda la reautorizarea caselor de schimb valutar prevăzute la alin. (1), dacă sunt îndeplinite prevederile prezentei circulare si ale Normelor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare.

Art. VII. - (1) În maximum 15 zile calendaristice calculate de la termenul prevăzut la art. V alin. (2), casele de schimb valutar care detin autorizatii de functionare emise de Banca Natională a României si care nu si-au completat disponibilitătile bănesti la nivelul prevăzut la art. III pct. 1 îsi vor înceta definitiv activitatea de schimb valutar si vor notifica în scris aceasta Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare, cu restituirea originalului autorizatiei de functionare în cauză, urmând a fi radiate din evidentele Băncii Nationale a României privitoare la casele de schimb valutar autorizate de Banca Natională a României.

(2) Casele de schimb valutar care nu vor solicita reautorizarea ori cele care nu au fost reautorizate deoarece nu au îndeplinit conditiile prevăzute de prezenta circulară si de Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele care nu vor notifica încetarea definitivă a activitătii de schimb valutar vor fi radiate, din oficiu, din evidentele Băncii Nationale a României privitoare la casele de schimb valutar autorizate de Banca Natională a României, concomitent cu retragerea autorizatiei de functionare.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCUcopyrightdsc.net

 

Bucuresti, 31 octombrie 2003.

Nr. 31.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna noiembrie 2003

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna noiembrie 2003 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 20,19% pe an.

 

p. GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2003.

Nr. 32.