MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 782            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Joi, 6 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

430. - Lege pentru aderarea României la Acordul privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, asa cum a fost modificat la 1 iulie 2002

 

Acord privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dreptul Dezvoltării, 5 februarie 1988, asa cum a fost modificat la 1 iulie 2002

 

658. - Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Acordul privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, asa cum a fost modificat la 1 iulie 2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

603. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea si executia pietruirii drumurilor de pământ. Conditii tehnice de calitate”, indicativ AND 582-2002

 

604. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind activitatea districtului de drumuri” (revizuire DD 505-1988), indicativ DD 505-2001

 

605. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind conditiile de proiectare si tehnologia de executie a lucrărilor de îmbrăcăminti asfaltice” (revizuire CD 16-1978), indicativ CD 16-2000

 

606. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea si executia de tratamente bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminti cu lianti hidraulici” (revizuire PD 216-1982), indicativ PD 216-2001

 

607. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind protectia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecusului si a înzăpezirii” (revizuire AND 525-1995), indicativ AND 525-2000

 

608. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind repararea si întretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidărie de piatră” (revizuire CD 99-1977), indicativ CD 99-2001

 

609. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilorsi turismului privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitică)”(revizuire PD 177-1976), indicativ PD 177-2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aderarea României la Acordul privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, asa cum a fost modificat la 1 iulie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - România aderă la Acordul privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, asa cum a fost modificat la 1 iulie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 octombrie 2003.

Nr. 430.

 

ACORD

privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dreptul Dezvoltării, 5 februarie 1988, asa cum a fost modificat la 1 iulie 2002*)

(Continutul acordului fără preambul)


*) Traducere.

 

ARTICOLUL I

Înfiintare si statut

 

1. Se înfiintează prin prezentul acord Organizatia Internatională pentru Dreptul Dezvoltării, denumită în cele ce urmează Organizatie sau IDLO, ca organizatie internatională.

2. Organizatia va avea personalitate juridică si va beneficia de capacitătile necesare pentru exercitarea functiilor si îndeplinirea obiectivelor stabilite.

3. Organizatia va functiona în conformitate cu prevederile prezentului acord.

 

ARTICOLUL II

Obiective si activităti

 

1. Obiectivele Organizatiei sunt următoarele:

A. încurajarea si facilitarea îmbunătătirii si utilizării resurselor legale în procesul de dezvoltare;

B. contributia la stabilirea, dezvoltarea progresivă si aplicarea unei bune guvernări si a statului de drept în tările în curs de dezvoltare si în tările aflate în tranzitie economică;

C. asistarea tărilor în curs de dezvoltare si a tărilor aflate în tranzitie economică pentru îmbunătătirea capacitătilor lor de negociere în domeniile de cooperare a dezvoltării, investitii străine, comert international si alte tranzactii de afaceri internationale; si D. promovarea dezvoltării sustinute prin îmbunătătirea si consolidarea sistemelor juridice si judiciare ale tărilor în curs de dezvoltare si ale celor în tranzitie economică.

2. Pentru îndeplinirea obiectivelor sus-mentionate Organizatia poate întreprinde următoarele tipuri de activităti:

A. instruire, educare, asistentă tehnică, consultantă, cercetare, publicare, colectare si difuzare a informatiilor si documentatiei relevante;

B. cooperarea cu alte institutii, organizatii si organisme, în special cu organizatiile din sistemul Organizatiei Natiunilor Unite, în vederea realizării obiectivelor sale;

C. contributia la cresterea capacitătii tărilor în curs de dezvoltare si a celor în tranzitie economică, pentru realizarea activitătilor de promovare a obiectivelor Organizatiei;

D. alte activităti legate de realizarea obiectivelor Organizatiei.

3. Organizatia nu va fi influentată de consideratii politice în activitătile sale, în managementul si în selectionarea personalului.

 

ARTICOLUL III

Competente

 

În promovarea obiectivelor si activitătilor sus-mentionate,

Organizatia va avea următoarele competente:

1. achizitionarea si vânzarea de bunuri mobile si imobile;

2. încheierea de contracte si alte tipuri de acorduri;

3. angajarea de personal;

4. instituirea si supravegherea respectării procedurilor legale;

5. investirea banilor si a proprietătilor Organizatiei; si

6. luarea altor măsuri legale pentru îndeplinirea obiectivelor Organizatiei.

 

ARTICOLUL IV

Sediul social

 

1. Sediul social al Organizatiei va fi la Roma, Italia, cu exceptia cazului în care Adunarea decide altfel.

2. Organizatia poate avea reprezentante si în alte tări, în vederea sprijinirii programelor sale.

 

ARTICOLUL V

Finantare

 

1. Organizatia îsi va obtine resursele financiare din: contributii si donatii voluntare; taxe pentru cursuri de pregătire, seminarii si asistentă tehnică; venituri obtinute din publicatii; dobânzi obtinute din trusturi, fundatii si conturi bancare.

2. Părtile la prezentul acord nu vor trebui să ofere sprijin financiar Organizatiei, cu exceptia contributiilor voluntare, si nici nu vor fi tinute să răspundă, individual sau colectiv, pentru datoriile sau obligatiile Organizatiei.

3. Organizatia va încheia acorduri care să satisfacă guvernul tării în care îsi are sediul social, în vederea asigurării capacitătii Organizatiei de a-si îndeplini obligatiile.

 

ARTICOLUL VI

Organizarea

 

Organizatia va fi compusă dintr-o adunare a părtilor la prezentul acord (Adunarea), un consiliu de conducere, un director si personalul aferent.

1. Adunarea

A. Fiecare parte la prezentul acord va numi un reprezentant pentru a actiona în calitate de membru al Adunării.

B. Adunarea se va întruni, la invitatia consiliului de conducere sau la initiativa unei treimi din numărul membrilor Adunării.

Adunarea îsi va adopta propriile reguli de procedură.

C. Adunarea va revizui periodic activitătile Organizatiei. Adunarea va numi, de asemenea, primul consiliu de conducere, va ratifica numirile ulterioare în acesta, planul de lucru si bugetul Organizatiei.

D. O hotărâre a consiliului de conducere, care necesită ratificarea Adunării conform art. VI pct. 1 lit. C, va fi considerată ca fiind ratificată la 90 de zile de la trimiterea notificării de către Organizatie a acestei hotărâri membrilor Adunării, cu exceptia cazului în care, înainte de această dată, majoritatea membrilor Adunării notifică Organizatiei cu privire la opozitia lor fată de hotărârea respectivă. Notificările se vor face prin cele mai rapide mijloace de comunicatie disponibile sau, în cazul statelor membre, pe cale diplomatică.

E. Orice actiune a Adunării, cerută de către un stat membru, de presedintele Adunării sau de IDLO si care necesită un vot al membrilor Adunării prezenti, va fi valabilă si dacă este acceptată pe baza consimtământului în scris al acestor membri, în locul Adunării.

2. Consiliul de conducere

A. Organizatia va functiona sub conducerea unui consiliu de conducere (Consiliul) format din minimum 10 (zece) si maximum 16 (saisprezece) membri, inclusiv un membru care este numit periodic de către tara în care Organizatia îsi are sediul social (reprezentant permanent), si directorul care va fi membru de drept. Alti membri ai Consiliului vor fi selectati pe baza realizărilor profesionale în domeniile dreptului sau dezvoltării; acestia vor functiona în nume propriu si nu în calitate de reprezentanti ai guvernelor sau organizatiilor.

B. Ulterior stabilirii primului Consiliu de către Adunare, membrii noi vor fi alesi de către Consiliu, în cazul în care apar posturi vacante.

C. Cu exceptia directorului si a reprezentantului permanent, fiecare membru al Consiliului, ales ulterior stabilirii primului Consiliu, va functiona în cadrul acestuia până la încheierea celei de-a treia sedinte anuale a Consiliului, ca urmare a acceptării în scris a invitatiei de a activa în cadrul Consiliului. Conditiile privind admiterea primilor membri ai Consiliului vor fi aplicate astfel încât să se poată stabili o tranzitie treptată a statului membru.

D. Consiliul se va întruni cel putin o dată pe an pentru îndeplinirea functiilor care îi revin. La prima sa sedintă Consiliul va numi presedintele, unul sau mai multi vicepresedinti si un comitet executiv.

E. De asemenea, Consiliul va avea si următoarele functii:

1. emiterea unor reglementări privind conducerea Organizatiei, în conformitate cu prezentul acord;

2. numirea directorului si a contabilului extern ai Organizatiei;

3. aprobarea politicilor anuale ale Organizatiei, a programelor anuale de lucru, bugetelor si declaratiilor financiare revizuite; si

4. îndeplinirea altor acte necesare pentru realizarea competentelor delegate Consiliului conform prezentului acord.

3. Directorul si personalul

A. Organizatia va fi condusă de un director care va fi numit de Consiliu pe o perioadă de 5 (cinci) ani, care poate fi reînnoită.

B. Directorul va numi personalul profesional si pe cel administrativ în vederea îndeplinirii obiectivelor Organizatiei în conformitate cu politicile de personal aprobate de Consiliu.

C. Directorul va răspunde în fata Consiliului pentru functionarea si conducerea Organizatiei în conformitate cu prezentul acord si cu deciziile Consiliului.

 

ARTICOLUL VII

Relatii de colaborare

 

Organizatia poate stabili relatii de colaborare cu alte institutii si programe si poate accepta personal pe bază de împrumut sau sprijin.

 

ARTICOLUL VIII

Drepturi, privilegii si imunităti

 

Organizatia si personalul său vor beneficia în tara unde se află sediul social de acele drepturi, privilegii si imunităti prevăzute în acordul încheiat cu tara respectivă.

Celelalte tări pot acorda drepturi, privilegii si imunităti similare în vederea sprijinirii activitătilor Organizatiei în tările respective.

 

ARTICOLUL IX

Reviziile contabile

 

O revizie contabilă financiară completă a operatiunilor Organizatiei va fi efectuată anual de către o firmă de contabilitate internatională independentă, aleasă de Consiliu. Rezultatele acestei revizii contabile vor fi puse la dispozitie Consiliului si Adunării.

 

ARTICOLUL X

Amendamente

 

Prezentul acord poate fi modificat de către Adunare prin voturile a trei pătrimi din numărul total al membrilor săi, cu conditia ca notificarea acestei modificări, împreună cu textul, să fie trimisă tuturor membrilor Adunării, cu cel putin 8 (opt) săptămâni înainte de data stabilită pentru votarea amendamentului propus.

 

ARTICOLUL XI

Dizolvarea

 

1. Organizatia poate fi dizolvată în cazul în care patru cincimi din numărul total al membrilor Adunării hotărăsc că Organizatia nu mai este necesară sau nu mai poate functiona eficient.

2. În cazul dizolvării, bunurile Organizatiei care rămân după plata obligatiilor sale legale vor fi distribuite institutiilor cu obiective similare acesteia, conform hotărârii luate de către Adunare, în urma consultării Consiliului.

 

ARTICOLUL XII

Încetarea

 

Orice parte la prezentul acord poate, pe baza unei notificări, să denunte unilateral acordul si să îsi retragă membrii din Adunare. Această denuntare va avea efect la 3 luni de la data la care depozitarul primeste notificarea sus-mentionată.

 

ARTICOLUL XIII

Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea si aderarea

 

1. Prezentul acord va fi deschis spre semnare tuturor statelor     si organizatiilor interguvernamentale. De asemenea, acordul poate fi semnat, în locul oricărui stat, de către o organizatie de dezvoltare publică, delegată de stat pentru a actiona în numele său.

Acordul va rămâne deschis spre semnare o perioadă de 2 ani începând cu data de 1 iunie 1987, cu exceptia cazului în care această perioadă este extinsă de către depozitar înainte de expirare. Pentru semnarea acordului de către o parte, conform prevederilor prezentului acord, este necesară aprobarea Adunării prin majoritatea simplă.

2. Guvernul Italiei va fi depozitarul prezentului acord.

3. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea prezentului acord se va face de către statele semnatare în conformitate cu propriile legi, regulamente si proceduri.

 

ARTICOLUL XIV

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord va intra în vigoare imediat după primirea de către depozitar a notificărilor celor 3 state părti, ale căror formalităti cerute de legislatia lor internă pentru ratificarea prezentului acord au fost îndeplinite.

 

ARTICOLUL XV

Prevederi tranzitorii

 

După intrarea în vigoare a prezentului acord Organizatia va lua toate măsurile necesare obtinerii drepturilor, obligatiilor, concesiunilor, bunurilor si intereselor organizatiei anterioare, Institutul International pentru Dreptul Dezvoltării, organizatie neguvernamentală înfiintată legal în Rotterdam, Olanda.

Drept care, subsemnatii, deplin împuterniciti în acest scop, au semnat prezentul acord într-un singur exemplar original, în limbile engleză si franceză, ambele texte fiind egal autentice. 

Întocmit la Roma la 5 februarie 1988 si modificat la 1 iulie 2002.

 

Situatia ratificării Acordului privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dreptul Dezvoltării, asa cum a fost modificat la 1 iulie 2002

 

Statul

Semnare/Aderare

Ratificare

Republica Arabă Egipt

20 martie 1989

21 mai 1990

Australia

10 iulie 2000

10 iulie 2000

Austria

20 ianuarie 1993

17 martie 1994

Bulgaria

28 noiembrie 1995

5 iunie 1996

Columbia

18 iunie 1998

18 iunie 1998

Ecuador

5 februarie 1998

5 februarie 1998

Franta

5 februarie 1988

12 aprilie 1989

Italia

5 februarie 1988

28 mai 1993

Olanda

5 februarie 1988

5 martie 1990

Norvegia

19 martie 2002

19 martie 2002

Republica Populară Chineză

30 mai 1989

30 mai 1989

Filipine

5 februarie 1988

28 aprilie 1989

Senegal

5 februarie 1988

24 septembrie 1990

Sudan

5 februarie 1988

13 martie 1989

Tunisia

5 februarie 1988

15 mai 1991

Statele Unite ale Americii

5 februarie 1988

12 iulie 1988

Septembrie 2002

 

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Acordul privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, asa cum a fost modificat la 1 iulie 2002copyrightdsc.net

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presed intele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aderarea României la Acordul privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, asa cum a fost modificat la 1 iulie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2003.

Nr. 658.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea si executia pietruirii drumurilor de pământ. Conditii tehnice de calitate”, indicativ AND 582-2002

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 60 din 4 august 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind proiectarea si executia pietruirii drumurilor de pământ. Conditii tehnice de calitate”, indicativ AND 582-2002, elaborată de Societatea Comercială “BOMACO” - S.R.L. si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 603.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind activitatea districtului de drumuri” (revizuire DD 505-1988), indicativ DD 505-2001

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 71 din 1 septembrie 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind activitatea districtului de drumuri”, indicativ DD 505- 2001, elaborată de Societatea Comercială “BOMACO” - S.R.L. si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 604.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind conditiile de proiectare si tehnologia de executie a lucrărilor de îmbrăcăminti asfaltice” (revizuire CD 16-1978), indicativ CD 16-2000

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 80 din 15 septembrie 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind conditiile de proiectare si tehnologia de executie a lucrărilor de îmbrăcăminti asfaltice”, indicativ CD 16-2000, elaborată de Societatea Comercială “Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS” - S.A. si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 605.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea si executia de tratamente bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminti cu lianti hidraulici” (revizuire PD 216-1982), indicativ PD 216-2001

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 76 din 8 septembrie 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind proiectarea si executia de tratamente bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminti cu lianti hidraulici”, indicativ PD 216-2001, elaborată de Societatea Comercială “VIACONS” - S.A. si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 606.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind protectia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecusului si a înzăpezirii” (revizuire AND 525-1995), indicativ AND 525-2000

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 81 din 15 septembrie 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind protectia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecusului si a înzăpezirii”, indicativ AND 525-2000, elaborată de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 607.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind repararea si întretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidărie de piatră” (revizuire CD 99-1977), indicativ CD 99-2001

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 74 din 1 septembrie 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind repararea si întretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidărie de piatră”, indicativ CD 99-2001, elaborată de Societatea Comercială “BETARMEX” - S.R.L. si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 608.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitică)” (revizuire PD 177-1976), indicativ PD 177-2001

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 69 din 1 septembrie 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitică)”, indicativ PD 177-2001, elaborată de Societatea Comercială “SEARCH CORPORATION” - S.R.L. si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 609.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.