MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 784             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Joi, 6 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 335 din 16 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, aprobată cu modificări  prin Legea nr. 82/2003

 

Decizia nr. 352 din 23 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, precum si a ordonantei de urgentă în întregul său

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.237. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Tuglui si în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuglui, judetul Dolj

 

1.240. - Hotărâre privind trecerea unui imobil situat în municipiul Medias din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Medias, judetul Sibiu

 

1.241. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului, respectiv din domeniul privat al statului, si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului în domeniul public al orasului Panciu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Panciu, judetul Vrancea

 

1.246. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., unităti economice de interes public national, aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 335

din 16 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/2003

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/2003, exceptie ridicată de Banca Internatională a Religiilor în Dosarul nr. 351/2003 al Curtii de Apel Ploiesti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca nefondată. Se arată că dispozitiile art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 155 din 17 aprilie 2003, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate, ca fiind inadmisibilă, iar în cauză nu sunt elemente noi de natură să modifice această jurisprudentă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 18 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 351/2003, Curtea de Apel Ploiesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Banca Internatională a Religiilor.

În motivarea exceptiei, autorul acesteia sustine, atât în memoriul depus în instantă, cât si oral, în fata instantei, că dispozitiile criticate se aplică si procedurilor nedeschise până la data intrării în vigoare a ordonantei, încălcându-se astfel “principiul neretroactivitătii legii civile prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constitutie”.

Curtea de Apel Ploiesti consideră că exceptia este neîntemeiată, întrucât textul respectiv “ridică probleme de interpretare si nu de neconstitutionalitate”.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată, sustinând că dispozitiile criticate sunt “tranzitorii, de aplicare a legii procesuale în timp si vizează proceduri deja deschise sub imperiul reglementărilor legale anterioare. Asadar, sub nici o formă nu se poate vorbi despre o retroactivitate în cazul dispozitiilor art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002”.

Totodată se apreciază că, “deoarece art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 nu acoperă si procedurile pornite anterior intrării în vigoare a acestuia, [...] solutionarea acestui conflict de aplicare a legilor în timp urmează a se realiza în conformitate cu principiile de drept comun consacrate de Codul de procedură civilă care, potrivit art. 128 din Legea nr. 64/1995, completează dispozitiile acestui ultim act normativ citat”.

Guvernul precizează, în punctul său de vedere, că, “întrucât cerinta unui cuantum minim al creantei reprezintă o conditie a exercitării actiunii reglementate de Legea nr. 64/1995, respectiv o conditie ce trebuie să fie îndeplinită de dreptul subiectiv civil afirmat pentru ca acesta să poată fi exercitat, aceasta nu se poate aprecia decât prin raportarea la momentul sesizării instantei, deci al pornirii procedurii insolventei. Deoarece la momentul sesizării instantei legea nu prevedea cerinta unui cuantum minim al creantei drept conditie necesară pentru exercitarea actiunii, rezultă că impunerea acesteia în cazul de fată ar constitui, într-adevăr, o aplicare retroactivă a dispozitiilor pct. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002”. În concluzie, Guvernul consideră că în cauză se pune problema aplicării de către instantă a legii în timp, iar nu cea a constitutionalitătii textului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comuni- cat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82 din 13 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie

2003, text care are următorul cuprins: “Procedurile deschise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante vor continua să fie administrate si lichidate conform prevederilor legale în vigoare anterioare modificărilor si completărilor aduse Legii nr. 64/1995 prin prezenta ordonantă”.

Critica de neconstitutionalitate adusă acestui text se bazează pe sustinerea că dispozitiile respective retroactivează în ceea ce priveste procedurile pornite, dar nedeschise până la data intrării în vigoare a ordonantei, încălcându-se astfel prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, invocate în sustinerea exceptiei, prevăd că “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile”.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, invocându-se tot încălcarea art. 15 alin. (2) din Constitutie. Astfel, Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 155 din 17 aprilie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, ca fiind inadmisibilă. În esentă, Curtea a retinut în considerentele deciziei că textul criticat “contine dispozitii tranzitorii de aplicare a procedurilor pornite în temeiul Legii nr. 64/1995 si vizează, potrivit optiunii legiuitorului, pe cele deschise sub imperiul reglementărilor anterioare. Art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995, astfel cum a fost modificat si completat prin art. I pct. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, a introdus conditia unui plafon minim valoric al creantei, pentru creditorii mentionati la alin. (1)”.

Prin decizia mentionată Curtea a mai retinut următoarele: “Admisibilitatea cererilor introductive de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, formulate anterior intrării în vigoare a dispozitiilor criticate ale Ordonantei Guvernului nr. 38/2002, în cazul în care judecătorul-sindic nu a pronuntat încă încheierea de deschidere a procedurii (devenită sentintă prin art. I pct. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 care a modificat art. 31 alin. (1) din Legea nr. 64/1995), în functie de conditia plafonului valoric cu privire la cuantumul creantei, introdusă prin art. I pct. 30 din ordonanta care a modificat dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, pusă în discutie de către instante, este, în mod evident, asa cum subliniază si Guvernul în punctul său de vedere, o problemă de interpretare si aplicare în timp a legii, asupra căreia, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) teza ultimă din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională nu se poate pronunta, fiind de competenta exclusivă a instantelor judecătoresti.

Sub acest aspect, jurisprudenta Curtii Constitutionale a statuat în mod constant că nu intră în competenta Curtii controlul aplicării dispozitiilor unei legi sub raportul actiunii lor în timp. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 283 din 1 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 24 iulie 1997, si Decizia nr. 171 din 2 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999.

Pe de altă parte, Curtea observă că si în situatia în care s-ar pune problema unei eventuale omisiuni a legiuitorului de a statua asupra situatiei procedurilor pornite, care nu fuseseră încă deschise la data intrării în vigoare a ordonantei criticate, exceptia este inadmisibilă, întrucât conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea nu poate completa sau modifica prevederea legală supusă controlului de constitutionalitate”.

De altfel, în punctul de vedere transmis Curtii în acest dosar, Guvernul apreciază că “deoarece la momentul sesizării instantei legea nu prevedea cerinta unui cuantum minim al creantei drept conditie necesară pentru exercitarea actiunii, rezultă că impunerea acesteia în cazul de fată ar constitui, într-adevăr, o aplicare retroactivă a dispozitiilor pct. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002”. Acest lucru reprezintă însă o chestiune de interpretare si aplicare a legii si nu una de constitutionalitate.

Astfel fiind, solutia Curtii în decizia sus-mentionată si considerentele care au stat la baza ei îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării udiciare si a falimentului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/2003, exceptie ridicată de Banca Internatională a Religiilor în Dosarul nr. 351/2003 al Curtii de Apel Ploiesti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 352

din 23 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, precum si a ordonantei de urgentă în întregul său

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, precum si a ordonantei de urgentă în întregul său, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Trifoi Impex” - S.R.L. Târgu Mures în Dosarul nr. 10.042/2001 al Judecătoriei Târgu Mures.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 170C/2003, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de aceleasi părti în Dosarul nr. 8.447/2001 al Judecătoriei Târgu Mures.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor, având în vedere identitatea de obiect si de părti a acestora.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 170C/2003 la Dosarul nr. 169C/2003, care a fost primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 este neîntemeiată. Se arată că aceste prevederi au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 334/2002, Curtea a respins exceptia ca nefondată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 28 noiembrie 2002 si 18 octombrie 2002, pronuntate în dosarele nr. 10.042/2001 si nr. 8.447/2001, Judecătoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 si, respectiv, a dispozitiilor întregii ordonante, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Trifoi Impex” - S.R.L. Târgu Mures.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în Dosarul nr. 10.042/2001, autorul acesteia sustine că textul criticat este neconstitutional, întrucât “refuzul de a colecta taxa de timbru social conduce la retinerea acesteia din veniturile persoanei juridice, [ceea ce] contravine principiilor constitutionale conform cărora «dreptul de proprietate este garantat», «Proprietatea privată este în conditiile legii inviolabilă» si «Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire», principii înscrise în art. 41 si art. 135 din Constitutia României”.

Conform sustinerilor autorului exceptiei, “aplicarea art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 echivalează cu o confiscare”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, formulată în Dosarul nr. 8.447/2001, în însusi cuprinsul plângerii, autorul exceptiei consideră că “obligarea unei societăti comerciale, printr-o dispozitie a unei ordonante de urgentă, de a colecta de la persoane fizice o taxă, fără a se obtine în prealabil acordul de vointă al angajatilor săi, în schimbul unui comision neacoperitor al cheltuielilor făcute de societate prin aducerea la îndeplinire a prevederilor respectivei ordonantei (1%) contravine art. 39 alin. (1) din Constitutie, care prevede că munca fortată este interzisă”.

Judecătoria Târgu Mures consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată. Argumentându-si această opinie, în Dosarul nr. 10.042/2001 se apreciază că, “potrivit art. 41 alin. (8) din Constitutie, bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraventii pot fi confiscate, în conditiile legii”. Or, arată instanta, “în ipoteza refuzului de colectare, constituire si virare a taxei de timbru social, bugetul de stat suferă un prejudiciu care trebuie acoperit. În acest caz, retinerea taxei de timbru social din veniturile celui care refuză colectarea, constituirea si virarea taxei reprezintă o măsură de despăgubire pentru paguba cauzată ca urmare a activitătii contraventionale. Ca atare, suma retinută fiind rezultată din activitatea contraventională, devin aplicabile prevederile art. 41 alin. (8) din Constitutie”.

În ceea ce priveste argumentarea instantei în Dosarul nr. 8.447/2001, s-a retinut legitimitatea constitutională a instituirii taxei care trebuie colectată si plătită de organizatorii jocurilor de noroc. Pentru îndeplinirea acestei obligatii legale, arată instanta, organizatorii jocurilor de noroc sunt obligati “să angajeze salariati care să presteze munca adecvată perceperii si virării taxei de timbru social. Potentialii salariati, la negocierile privind încheierea contractelor de muncă, sunt liberi să accepte sau nu atributia de serviciu de a presta munca de colectare si virare a taxei de timbru social”. În consecintă, retine instanta, “prestarea muncii de colectare si virarea taxei de timbru nu reprezintă o muncă fortată”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră exceptia ca fiind neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că prevederea criticată “nu poate fi socotită neconstitutională, fiind vorba despre o măsură de conformare cu legea în cazul neîndeplinirii obligatiei de virare a taxelor de timbru social, din proprie initiativă, de către persoanele juridice si fizice care sunt obligate să le încaseze, în contul Fondului national de solidaritate”. Se sustine că măsurile contributive prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 din veniturile unor sectoare de activitate prestatoare de servicii sau de comercializare a unor produse considerate de lux sunt “menite să conducă la reducerea sărăciei în familiile aflate în situatii de extremă dificultate si nicidecum nu aduc atingere valorilor constitutionale ale proprietătii”. Sunt invocate de către Guvern, în acest sens, dispozitiile constitutionale ale art. 41 alin. (1) teza finală, ale art. 43 alin. (1), precum si cele ale art. 53 alin. (1) si (3).

Totodată în raport cu dispozitiile art. 39 alin. (1) din Constitutie, care stabileste că “munca fortată este interzisă”, Guvernul apreciază că “prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 nu vin, în nici un fel, în conflict cu aceste dispozitii constitutionale”. Se sustine, în argumentarea acestui punct de vedere, că ordonanta de urgentă criticată “nu reglementează raporturi de muncă fortată ci, în aplicarea principiului solidaritătii nationale, stabileste unele măsuri contributive din veniturile unor sectoare de activitate în care se prestează servicii sau se comercializează produse considerate de lux, menite să conducă la reducerea sărăciei în familiile aflate în situatii de extremă dificultate”.

Avocatul Poporului consideră exceptia ca nefondată. În esentă, punctul de vedere prezentat consideră că sinstituirea, prin dispozitiile ordonantei, a unei taxe asupra jocurilor de noroc nu reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate si nici o violare a acestuia, întrucât dreptul de proprietate obligă, asa cum stabileste alin. (6) al art. 41 din Constitutie, la respectarea si a celorlalte sarcini, care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului”. Or, sustine Avocatul Poporului, “taxa de timbru social a fost stabilită prin lege, în deplină concordantă cu art. 138 alin. (1) si art. 134 alin. (2) lit. f) din Constitutie”. Avocatul Poporului face referire, în punctul său de vedere, si la jurisprudenta Curtii Constitutionale prin care s-a stabilit constitutionalitatea actului normativ criticat prin exceptia ridicată, mentionând deciziile nr. 302/2002 si nr. 334/2004.

În ceea ce priveste obligatia de colectare, constituire si virare a taxei de timbru social, se apreciază că această obligatie apartine .obligatiilor civile normale stabilite de lege”, prevăzută de art. 39 din Constitutie. În mod normal textul criticat prevede că “nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie, [...] pentru săvârsirea căreia persoana în cauză trebuie să se supună rigorilor legii”.

Se mai arată că perceperea si virarea taxei de timbru de către angajatii agentilor economici “nu reprezintă muncă fortată, întrucât fiecare angajat are încheiat cu angajatorul un contract individual de muncă - bazat pe acordul liber de vointă al părtilor - din care derivă atributiile sale si pe care trebuie să le aducă la îndeplinire, iar pentru aceasta primeste o remuneratie corespunzătoare”.

Referitor la stabilirea unui comision într-un cuantum mai mare decât cel actual (1%), care să acopere cheltuielile agentului economic în privinta colectării taxei de timbru social, Avocatul Poporului consideră că “acest aspect tine de domeniul legii si nu de cel constitutional”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, în primul dosar, îl constituie dispozitiile art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366 din 10 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 13 iulie 2001, iar în cel de-al doilea dosar, dispozitiile întregii ordonante.

Textul criticat pentru neconstitutionalitate are următorul cuprins: “Refuzul de colectare, constituire si virare a taxei de timbru social conduce la retinerea taxei de timbru social din veniturile persoanelor fizice si juridice prevăzute la alin. (1).”

În motivarea exceptiei, formulată prin însăsi plângerea introdusă, este invocată încălcarea dispozitiilor art. 41 si 135 din Constitutie.

Din formularea motivelor exceptiei rezultă că în realitate autorul acesteia se referă numai la prevederile art. 41 alin. (1) teza 1, ale art. 41 alin. (3), precum si ale art. 135 alin. (5) din Constitutie, iar nu la textele art. 41 si 135 din Constitutie, în întregime. Dispozitiile constitutionale respective au următorul continut:

- Art. 41 alin. (1) teza 1 si alin. (3): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate [...].

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât doar pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.”;

- Art. 135 alin. (6): “Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă.”

Totodată, desi prin Încheierea din 18 octombrie 2002 instanta pune în discutia părtilor exceptia de neconstitutionalitate a art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999, în realitate, critica de neconstitutionalitate are ca obiect ordonanta de urgentă în întregul ei.

1. Analizând critica de neconstitutionalitate, potrivit căreia “aplicarea art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 echivalează cu o confiscare”, intrând în conflict cu prevederile constitutionale care asigură protectia proprietătii private, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Curtea retine că dispozitiile criticate au mai fost supuse controlului exercitat de Curtea Constitutională.

Astfel, prin Decizia nr. 334 din 3 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 946 din 23 decembrie 2002, Curtea a respins ca nefondată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999. În considerentele deciziei s-a retinut că “taxa de timbru social este instituită în temeiul art. 53 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia «cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice»”. De asemenea, Curtea a retinut că “art. 43 alin. (1) al Legii fundamentale prevede că statul este obligat să ia măsuri «de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent», iar art. 134 alin. (2) lit. f) reglementează obligatia statului de a asigura «crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii»”.

În considerentele deciziei mentionate se mai arată că “aceste preocupări trebuie să îsi găsească corespondenta în măsuri concrete privitoare la categoria populatiei cu venituri modeste, care reprezintă principalul beneficiar al Fondului national de solidaritate.

O asemenea măsură o constiutie instituirea taxei de timbru social asupra jocurilor de noroc, care se întemeiază pe principiul solidaritătii sociale”. În final, Curtea conchide că “plata unei asemenea taxe asupra jocurilor de noroc nu reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate si nici nu echivalează cu o violare a proprietătii private. Legiuitorul poate, în derularea politicilor sale sociale, să instituie impozite si taxe destinate constituirii unor fonduri care să contribuie la reducerea sărăciei în familiile aflate în situatii de extremă dificultate”.

De asemenea, prin Decizia nr. 302 din 12 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 11 decembrie 2002, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate având ca obiect Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999, în întregul său.

În esentă, s-a retinut că “prevederile din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999, cu modificările ulterioare, corespund ansamblului dispozitiilor constitutionale referitoare la impozite si taxe, la caracterul social al statului român, precum si la obligatiile statului cu privire la cresterea calitătii vietii”. Totodată Curtea a stabilit că “nu poate primi sustinerea autorului exceptiei referitoare la încălcarea dispozitiilor constitutionale privind protectia proprietătii private si inviolabilitatea acesteia”. Conform considerentelor acestei decizii, “reglementările constitutionale referitoare la proprietate, respectiv cele ale art. 41 alin. (1), (3) si (6), precum si cele ale art. 135 alin. (6), nu pot fi opuse, sub nici o formă, obligatiilor ce revin organizatorilor de jocuri de noroc pentru încasarea unor taxe de timbru social, instituite prin lege, si măsurilor prevăzute pentru asigurarea ritmicitătii încasărilor la Fondul national de solidaritate socială, în vederea asigurării posibilitătii de finantare cu regularitate a cheltuielilor publice cărora le sunt destinate”.

Curtea a subliniat, în legătură cu referirea autorului exceptiei la încălcarea dispozitiilor constitutionale privind exproprierea, că aceasta nu poate fi primită, “întrucât măsura sanctionatorie prevăzută de alin. (3) al art. 4 din ordonanta de urgentă criticată nu are nici o legătură cu prevederile art. 41 alin. (3) din Constitutie, ci reprezintă o consecintă a încălcării unei obligatii  nstituite prin lege, faptă care constituie contraventie, potrivit art. 11 din ordonanta de urgentă”.

Fată de cele de mai sus si tinând seama de faptul că prin exceptia ridicată în acest dosar nu se invocă elemente noi de natură să modifice jurisprudenta sa, Curtea consideră că solutiile adoptate si considerentele care au stat la baza acestora îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată. 

2. Referitor la cea de-a doua critică de neconstitutionalitate formulată cu privire la ansamblul dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/1999, invocându-se încălcarea dispozitiilor art. 39 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că este, de asemenea, neîntemeiată. 

Prin Decizia nr. 302/2002 Curtea, solutionând o exceptie cu acelasi obiect, a retinut că “prevederile din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999, cu modificările ulterioare, corespund ansamblului dispozitiilor constitutionale referitoare la impozite si taxe, la caracterul social al statului român, precum si la obligatiile statului cu privire la cresterea calitătii vietii. În acest context nu se poate retine că prevederile legale criticate ar reglementa «munca fortată» pentru salariatii agentilor economici care organizează jocuri de noroc, întrucât, pe de o parte, instituirea obligatiilor de colectare, constituire si virare a taxei de timbru social nu are această semnificatie, iar pe de altă parte, acestea sunt prevăzute în sarcina persoanelor juridice sau fizice care le încasează, iar nu în sarcina salariatilor acestora”.

Întrucât în prezenta cauză nu se invocă elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, Curtea retine că solutia pronuntată si considerentele care au stat la baza acesteia îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

De altfel, Curtea observă că obligatiile angajatilor persoanelor juridice sau ai persoanelor fizice care organizează jocuri de noroc nu sunt prevăzute în ordonanta de urgentă criticată, ci îsi au izvorul, eventual, în contractul de muncă pe care acestia îl încheie cu persoana juridică sau cu persoana fizică în sarcina căreia legea prevede obligatia de colectare, constituire si virare a taxei de timbru social.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, precum si exceptia de neconstitutionalitate a ordonantei de urgentă în întregul său, exceptii ridicate de Societatea Comercială “Trifoi Impex” - S.R.L. Târgu Mures în dosarele nr. 10.042/2001 si nr. 8.447/2001 ale Judecătoriei Târgu Mures.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 septembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Tuglui si în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuglui, judetul Dolj

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil situat în comuna Tuglui, judetul Dolj, compusă din constructii si terenul aferent, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Tuglui si în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuglui, judetul Dolj.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobilul transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 1.237.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti dintr-un imobil, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Tuglui si în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuglui, judetul Dolj

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Pozitia din inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Tuglui, judetul Dolj

Statul român - Ministerul Administratiei si Internelor

Comuna Tuglui, Consiliul Local al Comunei Tuglui, judetul Dolj

Constructii (clădire-parter, structură din beton, zidărie din cărămidă, acoperis, terasă)

Suprafata construită = 318 m2

Suprafata desfăsurată = 318 m2

Suprafata terenului aferent = 2.431 m2

Partea de imobil face parte integrantă din imobilul înregistrat la Ministerul Finantelor Publice cu nr. de inventar 114.690, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 45/2003

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil situat în municipiul Medias din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Medias, judetul Sibiucopyrightdsc.net

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din clădire si terenul aferent, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Băncii Nationale a României în domeniul public al municipiului Medias, judetul Sibiu, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 1.240.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Băncii Nationale a României - filiala Medias, în domeniul public al municipiului Medias si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias, judetul Sibiu

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Numărul atribuit de Ministerul Finantelor Publice conform Hotărârii Guvernului nr. 45/2003

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Medias, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Sibiu

Statul român si din administrarea Băncii Nationale a României

Municipiul Medias, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias

 

96.934 (anexa nr. 28) 96.935 (anexa nr. 28)

 

 

Clădire:

- suprafata construită = 500 m2

- CF 2220, nr. topo 214

Teren:

- suprafata = 1.433 m2

- CF 2220, nr. topo 214

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului, respectiv din domeniul privat al statului, si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului în domeniul public al orasului Panciu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Panciu, judetul Vrancea

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, situat în orasul Panciu, judetul Vrancea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului în domeniul public al orasului Panciu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Panciu, judetul Vrancea.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unui teren, situat în orasul Panciu, judetul Vrancea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului în domeniul public al orasului Panciu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Panciu, judetul Vrancea.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 1.241.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit în domeniul public al orasului Panciu si în administrarea Consiliului Local

al Orasului Panciu, judetul Vrancea

 

Denumirea si locul unde

sunt situate imobilele

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Intravilan

Tarlaua 42, parcelele: 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474

Orasul Panciu, Str. Independentei nr. 6, judetul Vrancea

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

 

Orasul Panciu - Consiliul Local al Orasului Panciu

 

Suprafata construită = 1.850 m2

Suprafata desfăsurată = 2.408 m2

Suprafata curtii = 5.800 m2.

Nr. atribuit de Ministerul Finantelor Publice: 62.590

Codul de clasificare: 8.29.06

Extravilan

Tarlaua 155, parcela 2505

Orasul Panciu

Str. Independentei nr. 6, judetul Vrancea

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

Orasul Panciu - Consiliul Local al Orasului Panciu

Suprafata totală = 27.245 m2, din care:

- arabil = 20.503 m2

- vie = 2.664 m2

- livadă = 4.078 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., unităti economice de interes public national, aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată si modificată prin Legea nr. 59/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor aprobati, prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli ale celor două unităti economice, se va face de către Ministerul Finantelor Publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Compania Natională “Loteria Română” - S.A. este abilitată să asigure fonduri necesare finantării lucrărilor de modernizare la stadionul din incinta Complexului Sportiv National .Lia Manoliu”, preconizate pentru anul 2004.

(2) Utilizarea fondurilor alocate se va putea face numai în conditiile aprobării prin hotărâre a Guvernului a indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de modernizare.

Art. 3. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor economice prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, si cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate, unitătile economice vor putea efectua cheltuieli, în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei, Elena Dumitru

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 1.246.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Finantelor Publice.