MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 786          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 328 din 11 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

            Decizia nr. 362 din 30 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 4 teza finală din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 15 alin. (2) si ale art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            622. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane” (revizuire PD 162-1983), indicativ PD 162-2002

 

            623. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind realizarea îmbrăcămintilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă” (revizuire CD 151-1985), indicativ CD 151-2002

 

            624. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două directii la podurile din beton armat” (revizuire PD 46-1979), indicativ PD 46-2001

 

            625. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne” (revizuire CD 155-1985), indicativ CD 155-2001

 

            641. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru proiectarea căilor navigabile”, indicativ GP-085-03

 

            642. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă”, indicativ GP-084-03

 

            643. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea actiunii asupra constructiilor portuare maritime si fluviale”, indicativ GP-086-03

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 328

din 11 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea

si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de George Vârlan în Dosarul nr. 8.148/2002 al Judecătoriei Focsani.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, arătând că asupra constitutionalitătii textelor ce fac obiectul exceptiei Curtea s-a mai pronuntat, respingând exceptia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 martie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 8.148/2002, Judecătoria Focsani a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de George Vârlan.

În motivarea exceptiei se sustine că textele legale criticate contravin principiului neretroactivitătii legii consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie, deoarece sanctiunea nulitătii reglementată de acestea vizează si actele încheiate anterior intrării în vigoare a legii.

Instanta de judecată consideră că dispozitiile legale criticate sunt în deplină concordantă cu textele constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, consideră că dispozitiile art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997 sunt constitutionale, întrucât ele nu fac decât să constate nulitatea actelor juridice încheiate cu nerespectarea legii în vigoare la acea dată.

Guvernul, în punctul său de vedere, arată că dispozitiile legale criticate nu fac decât să precizeze încă o dată sanctiunea nulitătii actelor încheiate cu încălcarea unor norme imperative.

Pentru a exista retroactivitate ar trebui ca legea nouă să se aplice situatiilor juridice anterioare intrării sale în vigoare. În consecintă, apreciază că textele legale criticate sunt constitutionale, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii, care, prin Decizia nr. 392/1997, a constatat că aceste dispozitii sunt constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază, de asemenea, că textul de lege criticat nu face decât să constate nulitatea actelor juridice încheiate cu nerespectarea legii în vigoare la acea dată. În consecintă, consideră că aceste dispozitii sunt constitutionale.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia are ca obiect dispozitiile art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, al căror continut este următorul:

“Art. III. - (1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispozitiilor legislatiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991:

a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptătite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri;”

Textul constitutional invocat în sustinerea exceptiei este cel al art. 15 alin. (2), potrivit căruia: “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, urmând a fi respinsă.

Dispozitiile legale criticate prevăd că sunt lovite de nulitate absolută, potrivit legislatiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic, printre altele, actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptătite la asemenea reconstituiri sau constituiri.Aceste dispozitii nu aduc nici o noutate din punct de vedere legislativ; ele nu fac decât să precizeze încă o dată sanctiunea nulitătii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme legale imperative. Or, cum un act nul nu poate produce efecte, el fiind desfiintat de la data încheierii, asemenea acte nu au putut să constituie temeiuri ale dobândirii valabile a dreptului de proprietate. Pentru a exista retroactivitate ar fi trebuit ca noua reglementare să se aplice situatiilor juridice anterioare intrării sale în vigoare. În cazul de fată însă sanctiunea este aceeasi, astfel încât continuitatea reglementării exclude, prin ipoteză, retroactivitatea celei noi. În consecintă, prevederile art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997, care constată o nulitate preexistentă, nu contravin principiului neretroactivitătii legii prevăzut la art. 15 alin. (2) din Constitutie.

De altfel, asupra constitutionalitătii dispozitiilor ce fac obiectul exceptiei de fată Curtea s-a mai pronuntat, statuând prin.Decizia nr. 296 din 6 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 21 ianuarie 2002, că aceste dispozitii sunt constitutionale.

Atât considerentele, cât si solutia din această decizie sunt valabile si în cauza de fată, neintervenind elemente noi care să determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de George Vârlan în Dosarul nr. 8.148/2002 al Judecătoriei Focsani.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 septembrie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 362

din 30 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 4 teza finală din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 15 alin. (2) si ale art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 4 teza finală din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 15 alin. (2) si ale art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, exceptie ridicată de Adrian Vlad Andonie în Dosarul nr. 2.989/2003 al Tribunalului Mures.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă pe scurt asupra cererii de interventie accesorie în favoarea autorului exceptiei, depusă la dosar de Asociatia Magistratilor din România - Filiala Mures.

Având cuvântul asupra acestei cereri de interventie, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acesteia, arătând că, în conformitate cu art. 24 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, judecata are loc pe baza raportului prezentat de judecătorul-raportor, a încheierii prin care a fost sesizată Curtea Constitutională, a punctelor de vedere prezentate potrivit alin. (1) al aceluiasi articol, a probelor administrate si a sustinerilor părtilor, cu citarea acestora si a Ministerului Public, excluzând posibilitatea interventiei, direct în fata Curtii Constitutionale, a altor persoane care nu au fost retinute ca părti în dosar de către instanta care a sesizat, prin încheiere, Curtea Constitutională.

Deliberând, în temeiul art. 16 si al art. 24 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea respinge cererea de interventie accesorie formulată de Asociatia Magistratilor din România - Filiala Mures.

Având cuvântul asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a acesteia ca fiind neîntemeiată. Arată că textele criticate au mai fost deduse controlului de constitutionalitate prin mai multe decizii, Curtea Constitutională statuând că aceste prevederi legale nu contravin dispozitiilor Legii fundamentale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 14 aprilie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 2.989/2003, Tribunalul Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 4 teza finală din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 15 alin. (2) si ale art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002, exceptie ridicată de Adrian Vlad Andonie prin cererea de chemare în judecată a Tribunalului Mures, prin care solicita obligarea pârâtului la plata diurnei de deplasare.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 20 alin. (1) din Constitutie, cu raportare la art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si la art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice. Consideră că aceste dispozitii legale, acordând magistratilor consultanti doar o parte din drepturile salariale si de altă natură prevăzute pentru ceilalti magistrati, instituie o discriminare între cele două categorii de magistrati.

Tribunalul Mures, însusindu-si integral motivele invocate de autorul exceptiei, apreciază că exceptia ridicată este întemeiată. Consideră că lămagistratii fiind egali în fata legii, este necesară recunoasterea îndreptătirii egale a tuturor magistratilor, inclusiv a magistratilor consultanti, de a se bucura de beneficiul drepturilor de salarizare si a celorlalte drepturi aferente functiei de magistrat, inclusiv de dreptul la diurnă de 2% din indemnizatia de încadrare brută”. În acest sens invocă si deciziile Curtii Constitutionale nr. 88/1999 si nr. 89/1999, prin care s-a statuat inadmisibilitatea discriminării între magistrati.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată.

Arată în acest sens că “acordarea, prin lege, a anumitor drepturi se face în considerarea unei multitudini de aspecte, de natură economică, socială, profesională etc.”. În cazul magistratilor consultanti, recunoasterea sau acordarea doar a unora dintre drepturile stabilite magistratilor trebuie raportată la statutul lor, care este diferit, magistratii consultanti nefăcând parte din corpul magistratilor. Astfel, stabilirea drepturilor de care beneficiază tine de optiunea legiuitorului. Potrivit doctrinei si jurisprudentei constitutionale, principiul egalitătii nu pretinde uniformitate, ci permite solutii legislative diferentiate pentru situatii diferite.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, deoarece, asa cum s-a arătat si în Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994, principiul egalitătii în fata legii, consacrat de art. 16 din Constitutia României, presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci presupune solutii diferite pentru situatii diferite. “Astfel, reglementarea limitativă a anumitor drepturi pentru magistratii consultanti, printre care nu este inclus si dreptul la diurnă, prevăzut pentru magistratii care fac parte din corpul magistratilor, constituie o optiune a legiuitorului, justificată de natura activitătii desfăsurate de această categorie de personal.”

Magistratii consultanti se află într-o situatie diferită fată de persoanele care îndeplinesc functia de magistrat si fac parte din corpul magistratilor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie următoarele dispozitii legale:

- Art. 694 teza finală din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, text introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2002, cu următorul continut: “Magistratii consultanti pot fi detasati o perioadă de maximum 6 luni pe an sau delegati maximum două luni pe an, beneficiind de drepturile prevăzute de lege pentru personalul din institutiile publice.”;

- Art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, care prevede că “Magistratii consultanti beneficiază de drepturile prevăzute la art. 5, 21, art. 25 alin. (1), art. 27, 28 si 30.”;

- Art. 16 din aceeasi ordonantă de urgentă: “În cazul în care magistratii consultanti sunt numiti sau functionează ori sunt delegati la instante care au sediul în alte localităti decât cele în care îsi au domiciliul, acestia beneficiază de cheltuieli de transport, diurnă si cazare, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului din unitătile bugetare.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate contravin următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

- Art. 20 alin. (1): “Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelaltetratate la care România este parte”, cu raportare la reglementările cuprinse în:

- Art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, conform cărora: “Exercitarea drepturilor si libertătilor recunoscute de prezenta conventie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine natională sau socială, apartenentă la o minoritate natională, avere, nastere sau orice altă situatie.”;

- Art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974, publicat în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974, care prevăd că: “Toate persoanele sunt egale în fata legii si au, fără discriminare, dreptul la o ocrotire egală din partea legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si continutul dispozitiilor legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale si la reglementările internationale invocate, Curtea retine următoarele:

Functia de magistrat consultant a fost creată în urma modificării si completării Legii nr. 92/1992, republicată, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2002. Prin această reglementare notiunea de asistent judiciar a fost înlocuită cu cea de magistrat consultant, atribuindu-se denumirea de magistrat acestei functii în considerarea faptului că titularul său face parte din completul de judecată care solutionează, în primă instantă, conflictele de muncă. Alăturând cuvântului “magistrat” atributul de “consultant”, legiuitorul a evidentiat de la început statutul diferit al acestei categorii fată de ceilalti magistrati.

Dincolo de denumirea comună de “magistrat”, magistratii consultanti se află într-o situatie esential diferită fată de alte categorii de magistrati, chiar si fată de persoanele asimilate acestora, deoarece conditiile de numire si de încetare a functiei, durata acesteia si procedura sanctionării disciplinare a magistratilor consultanti diferă în mod esential de cele aplicabile celorlalte categorii de magistrati, iar atributiile specifice acestei functii nu sunt exercitate cu caracter de permanentă, ci doar în cazurile când se judecă, în primă instantă, conflicte de muncă.

Curtea constată că situatia diferită în care se află magistratii consultanti justifică, atât în sensul prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, cât si în sensul reglementărilor internationale, instituirea unui tratament juridic diferentiat, drepturile care li se acordă tinând de optiunea legiuitorului, fără obligativitatea recunoasterii tuturor drepturilor stabilite pentru magistrati.

De altfel, asupra acestora Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 239 din 5 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 31 iulie 2003. În cauza de fată nu s-a învederat elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, urmând ca exceptia ridicată în prezentul dosar să fie respinsă.

 

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

  DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 4 teza finală din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 15 alin. (2) si ale art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, exceptie ridicată de Adrian Vlad Andonie în Dosarul nr. 2.989/2003 al Tribunalului Mures.copyrightdsc.net

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane” (revizuire PD 162-1983), indicativ PD 162-2002

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 62 din 4 august 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane”, indicativ PD 162-2002, elaborată de Societatea Comercială “IPTANA” - S.A. si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 622.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă luAdministratia Natională a Drumurilor din România”.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind realizarea îmbrăcămintilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă” (revizuire CD 151-1985), indicativ CD 151-2002

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 67 din 18 august 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind realizarea îmbrăcămintilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă”, indicativ CD 151- 2002, elaborată de Societatea Comercială “BOMACO” - S.R.L. si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 623.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două directii la podurile din beton armat” (revizuire PD 46-1979), indicativ PD 46-2001

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 73 din 1 septembrie 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două directii la podurile din beton armat”, indicativ PD 46-2001, elaborată de Societatea Comercială “BETARMEX” - S.R.L. si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 624.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne” (revizuire CD 155-1985), indicativ CD 155-2001

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 70 din 1 septembrie 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne”, indicativ CD 155-2001, elaborată de Societatea Comercială “BOMACO” - S.R.L. si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 625.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru proiectarea căilor navigabile”, indicativ GP-085-03

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 24 din 4 iulie 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid pentru proiectarea căilor navigabile”, indicativ GP-085-03, elaborată de Societatea Comercială “IPTANA” - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 641.


*) Anexa se publică în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor -

INCERC Bucuresti.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă”, indicativ GP-084-03

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 17 din 20 mai 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă”, indicativ GP-084-03, elaborată de Societatea Comercială “IPTANA” - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 642.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea actiunii asupra constructiilor portuare maritime si fluviale”, indicativ GP-086-03

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 22 din 5 iunie 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea actiunii asupra constructiilor portuare maritime si fluviale”, indicativ GP-086-03, elaborată de Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 643.


*) Anexa se publică în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.