MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 789         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 323 din 9 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3712 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă

 

            Decizia nr. 388 din 16 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 2 alin. (1) lit. b) si ale art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.331. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intră în competenta Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

 

            1.332. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 323

din 9 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3712 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Ioana Marilena Chiva - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3712 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ioana Ionescu Botezatu în Dosarul nr. 309/C/2003 al Tribunalului Vrancea – Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă partea Emil Taftă, personal, lipsă fiind autoarea exceptiei Ioana Ionescu Botezatu, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, Emil Taftă solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, apreciind că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, în acest sens fiind si jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, si anume, deciziile nr. 177/2002 si nr. 247/2002.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

            Prin Încheierea din 24 aprilie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 309/C/2003, Tribunalul Vrancea - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3712 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ioana Ionescu Botezatu, recurentă într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, contravenind principiului înfăptuirii justitiei în numele legii, principiului realizării justitiei prin instantele judecătoresti, precum si caracterului public al sedintelor de judecată, principii consacrate de prevederile constitutionale ale art. 123, 125 si 126. Astfel, prin posibilitatea executorului judecătoresc de a actualiza sumele cuprinse în titlul executoriu - hotărâre judecătorească, se ajunge la modificarea sau completarea dispozitivului unei hotărâri judecătoresti, care ar trebui să fie rezultatul unei judecăti desfăsurate în mod public în fata unei instante judecătoresti.

            Tribunalul Vrancea - Sectia civilă opinează în sensul că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3712 alin. 2 si ale art. 371 2 alin. 3 teza întâi este neîntemeiată, deoarece aceste dispozitii au în vedere situatia în care instanta, în urma judecătii, a obligat debitorul la dobânzi si penalităti, dar n-a stabilit cuantumul acestora pentru că nu se cunostea, la data judecătii, momentul în care se va stinge obligatia care le generează. Acordarea acestor dobânzi sau penalităti este la îndemâna instantei de judecată, în sarcina executorului judecătoresc fiind doar un calcul aritmetic, eventualele erori putând fi îndreptate pe calea unei contestatii la executare.

            În ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 3712 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă, instanta opinează în sensul că această critică este întemeiată, iar dispozitiile mentionate sunt neconstitutionale, contravenind prevederilor art. 125 din Constitutie, referitoare la realizarea justitiei, precum si dreptului la apărare, prevăzut de art. 24 din Constitutie. Criteriul stabilit de aceste dispozitii pentru actualizarea obligatiei -, cursul monedei în care se face plata, determinat la data plătii efective a obligatiei -, este unul confuz, care poate da nastere la aprecieri arbitrare, câtă vreme nu se specifică moneda de referintă.

            Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

            De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

            resedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât în cadrul procedurii executionale executorul judecătoresc nu solutionează un litigiu, ci doar stabileste valoarea actualizată a obligatiei debitorului, cu respectarea elementelor si a criteriilor cuprinse în titlul executoriu. Această actualizare întruneste elementele unui act juridic administrativ, care, nefiind un act de procedură, nu este supus principiilor procesuale referitoare la publicitate si contradictorialitate.

            Totodată invocă si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, care prin deciziile nr. 177/2002 si nr. 247/2002 a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor criticate.

            Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât actualizarea valorii debitelor de către executorul judecătoresc nu justifică parcurgerea din nou a fazei judecătii, ci reprezintă o operatiune tehnică ce poate fi realizată de către organul de executare. În vechea redactare a textului, pentru actualizarea sumelor trebuia sesizată din nou instanta de judecată. Continutul actual al dispozitiilor criticate a fost stabilit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2000, cu scopul de a simplifica desfăsurarea procesului civil în faza executării silite si de a asigura o mai mare celeritate. Având în vedere acestea, dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 125 alin. (1), referitoare la înfăptuirea justitiei, ci reprezintă o aplicare a alin.           (3) al art. 125 din Constitutie, conform căruia procedura de judecată este stabilită de lege.

            Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile criticate reglementează o procedură executională dată în mod firesc în sarcina organului de executare. Operatiunea de actualizare a sumelor este un act juridic administrativ care nu presupune o activitate de judecată cu respectarea principiilor publicitătii si contradictorialitătii, asa cum a statuat si Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, de exemplu, prin deciziile nr. 177/2002, nr. 247/2002 si nr. 79/2003.

            Cu privire la pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 123 si 126 din Constitutie, apreciază că acestea nu au relevantă în cauza de fată.

            Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12, si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3712  alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă, dispozitii introduse prin art. I pct. 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2001 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 27 aprilie 2001), care au următorul continut:

            - Art. 3712 alin. 2 si 3: “În cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, penalităti sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de organul de executare, potrivit legii.

            Dacă titlul executoriu contine suficiente criterii în functie de care organul de executare poate actualiza valoarea obligatie stabilite în bani, indiferent de natura ei, se va proceda si la actualizarea ei. În cazul în care titlul executoriu nu contine nici un criteriu, organul de executare va proceda la actualizare în functie de cursul monedei în care se face plata, determinat la data plătii efective a obligatiei cuprinse în titlul executoriu.”

            În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate următoarele prevederi constitutionale:

            - Art. 123: “(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

            (2) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”;

            - Art. 125 alin. (1) si (2): “(1) Justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

            (2) Este interzisă înfiintarea de instante extraordinare.”;

            - Art. 126: “Sedintele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege.”

            Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu reglementează o procedură de competenta instantelor judecătoresti, ci o procedură executională, dată în mod firesc în sarcina executorilor judecătoresti. În cadrul acestei proceduri executorul judecătoresc nu are de solutionat un litigiu, ci de stabilit valorea actualizată a obligatiilor stabilite în bani, în raport cu elementele si criteriile cuprinse în titlul executoriu sau, în lipsa acestor criterii, în functie de cursul monedei în care se face plata. Astfel, operatia de actualizare efectuată de executorul judecătoresc întruneste elementele unui act juridic administrativ împotriva căruia persoana care se consideră vătămată în drepturile sale are deschisă calea contestatiei la executare, reglementată prin dispozitiile art. 399-404 din Codul de procedură civilă.

            În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate, potrivit căreia dispozitiile legale criticate ar contraveni prevederilor art. 125 din Constitutie, referitoare la înfăptuirea justitiei numai prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti, Curtea constată că aceasta nu este întemeiată, întrucât actualizarea valorii obligatiei de plată nu constituie un act de judecată, ci o operatiune tehnico-administrativă compatibilă cu natura organului care o efectuează, si anume executorul judecătoresc. Nu se poate retine, asadar, astfel cum sustine autoarea exceptiei, că o activitate de judecată a fost transferată în competenta unui organ administrativ si nici că prin dispozitiile legale criticate se încalcă principiul publicitătii sedintelor de judecată, consacrat de prevederile art. 126 din Constitutie.

            În acelasi sens Curtea s-a pronuntat prin numeroase decizii, printre care Decizia nr. 177 din 18 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 18 iulie 2002, respingând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3712 alin. 3 din Codul de procedură civilă. Neexistând elemente noi de natură a reconsidera jurisprudenta Curtii în această materie, considerentele si solutia acestei decizii rămân valabile si în prezenta cauză.

            Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 371 2 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ioana Ionescu Botezatu în Dosarul nr. 309/C/2003 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă.

            Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 9 septembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiva

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 388

din 16 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 2 alin. (1) lit. b) si ale art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2003

 

Nicolae Popa - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 2 alin. (1) lit. b) si ale art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Pasagro” - S.R.L. din Craiova în Dosarul nr. 19/F/9/1999 al Tribunalului Dolj - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se prezintă, pentru Societatea Comercială “Hortiprod” - S.A. din Breasta, Societatea Comercială Reconversie si Valorificare Active Filiala Craiova - S.R.L., prin avocatul Carmen Popa, si personal,

Victoria Iordan. Lipsesc autorul exceptiei si celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Avocatul părtii prezente solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate pentru motivele invocate în cererea formulată de Societatea Comercială “Pasagro” - S.R.L. din Craiova în fata instantei judecătoresti. Astfel, sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), ale art. 21, 41, precum si celor ale art. 20 raportate la art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si la art. 1 din primul Protocol la această conventie.

Victoria Iordan solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public, tinând seama de jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere ca devenită inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2003. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgentă, consideră că este întemeiată, deoarece acest text de lege contravine art. 41 din Constitutie si art. 1 din primul Protocol la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea nr. 244 din 11 aprilie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 19/F/9/1999, Tribunalul Dolj – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 2 alin. (1) lit. b) si ale art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2003. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Pasagro” - S.R.L. din Craiova, creditoare într-o cauză al cărei obiect este scoaterea din procedura de faliment a activelor apartinând debitoarei Societatea Comercială “Hortiprod” - S.A. Breasta si atribuite în folosintă gratuită unor persoane juridice si fizice, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, cu modificările ulterioare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002 îngrădesc dreptul creditorilor de a se adresa instantelor pentru recuperarea creantelor lor. Astfel, consideră că sunt încălcate prevederile art. 21 din Constitutie, precum si cele ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. De asemenea, apreciază că textul de lege criticat înfrânge si prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (1), (2) si (3), precum si cele ale art. 20 raportat la art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens arată că, prin acordarea prioritătii unui ofertant pentru atribuirea gratuită a bunurilor prevăzute de art. 1 din ordonanta de urgentă, chiar în dauna unei vânzări, se încalcă dreptul de proprietate al societătii debitoare care ar putea obtine un pret avantajos pentru bunurile sale dacă nu ar fi nevoită să le cedeze gratuit. Tot prin raportare la aceste din urmă texte din Constitutie si din conventie, autorul exceptiei consideră că este neconstitutional si art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002. În acest sens arată că dreptul de proprietate al creditorilor este încălcat, deoarece leîn mod artificial se diminuează valoarea creantelor”. Astfel, arată că, potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, prevederi la care face trimitere textul de lege criticat, “pretul de vânzare a imobilului va fi doar de 10% din valoarea acestuia la momentul atribuirii si se va plăti după 5 ani de la atribuire, [...] fără însă a exista o compensare justă a creditorilor care ar putea obtine o valoarea mult mai mare si mai rapidă prin valorificarea aceluiasi imobil prin vânzare în cadrul procedurii”. În continuare, autorul exceptiei critică solutia legislativă a art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002, deoarece consideră că instituie un termen suspensiv prea lung pentru dreptul creditorilor de a introduce cereri pentru declansarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995, ceea ce contravine prevederilor constitutionale ale art. 21, privind liberul acces la justitie, precum si cerintei unui proces echitabil, instituită de art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În final, autorul exceptiei sustine că toate textele de lege criticate aduc atingere dreptului de gaj general al creditorului asupra patrimoniului debitorului, drept instituit de art. 1718 din Codul civil, precum si art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece instituie un regim preferential pentru debitorii prevăzuti la art. 2 din ordonanta de urgentă. Pe de altă parte, consideră că prin suspendarea procedurii falimentului si a exercitiului drepturilor creditorilor se încalcă principiul constitutional al separatiei puterilor în stat, deoarece “legislativul intervine în cadrul puterii judecătoresti”.

Instanta de judecată apreciază că argumentele autorului exceptiei referitoare la neconstitutionalitatea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2003, în raport cu dispozitiile constitutionale ale art. 21 si 41, precum si cu art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale sunt neîntemeiate.

În acest sens arată că textul criticat nu îngrădeste accesul la justitie, deoarece se referă la o măsură procedurală ulterioară introducerii actiunii. De asemenea, observând caracterul temporar al măsurii suspendării executării silite, instanta apreciază că nu se aduce atingere dreptului de proprietate însusi. În ceea ce priveste însă dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2003, instanta consideră că sustinerile autorului exceptiei referitoare la neconstitutionalitatea acestora sunt întemeiate, mai ales dacă sunt raportate la situatia în care singurele bunuri din care creditorii si-ar putea îndestula creantele sunt acelea atribuite în folosintă gratuită. De asemenea, apreciază că este întemeiată si exceptia de neconstitutionalitate referitoare la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2003, deoarece acest text “este o încălcare a liberului acces la justitie al creditorilor interesati să promoveze cereri de executare silită în temeiul Legii nr. 64/1995 împotriva debitorilor lor, mai cu seamă că perioada vizată de text este de 5 ani”.

            Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

            Guvernul apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Astfel, cu privire la criticile care se referă la încălcarea liberului acces la justitie, arată că suspendarea procedurii de executare silită are un caracter temporar, neafectând dreptul în însăsi substanta sa. În acelasi sens invocă art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2003, care reglementează cazurile în care creditorul poate relua procedura de executare silită. De asemenea, arată că, pe parcursul suspendării acestei proceduri, creditorii pot urmări celelalte bunuri din patrimoniul debitorului care nu sunt atribuite în folosintă gratuită. În sustinerea acestui punct de vedere este amintită si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului în care s-a statuat că dreptul de acces la o instantă nu este un drept absolut, statul bucurându-se de o marjă de apreciere, asa încât limitările aduse să nu atingă acest drept în însăsi substanta sa, să urmărească un scop legitim si să păstreze un raport de proportionalitate între mijloacele folosite si raport. În continuare, Guvernul sustine că măsurile instituite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2003, si criticate pentru neconstitutionalitate au, în fapt, un scop legitim, si anume stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite a investitiilor în imobilele care fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, aprobată prin Legea nr 387/2002, cu modificările ulterioare, si sunt menite să asigure “crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie”. În consecintă, consideră că aceste măsuri reprezintă, în conjunctura economică actuală, o înfăptuire a obligatiilor statului prevăzute în art. 134 alin. (2) lit. a) si b) din Constitutie, referitoare la crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie si protejarea intereselor nationale în activitatea economică. În legătură cu aceste obligatii ale statului este amintită Decizia Curtii Constitutionale nr. 91/1998. Cu privire la criticile ce vizează încălcarea dreptului de proprietate, Guvernul consideră că acestea sunt neîntemeiate, textele de lege atacate pentru neconstitutionalitate punând cel mult în discutie o eventuală întârziere a dreptului de creantă. De asemenea, consideră că nu sunt încălcate nici dispozitiile constitutionale ale art. 16, acesta neavând incidentă în cauză, deoarece se referă la egalitatea în drepturi a cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice. În ceea ce priveste aprecierea conformitătii diferitelor acte normative între ele, respectiv dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2003 în raport de prevederile art. 1718 din Codul civil, retine că aceasta nu intră în competenta Curtii Constitutionale.

            Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. b) si ale art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, ordonantă ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003.

Dispozitiile legale criticate au următoarea redactare:

Art. 1: “(1) În vederea stimulării cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, la data încheierii contractului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare, se suspendă orice procedură de executare silită pornită de creditori si orice ofertă de vânzare asupra imobilelor a căror folosintă gratuită a fost acordată sau urmează să fie acordată prin contract.

2) În cazul imobilelor ce fac obiectul unor contracte deja încheiate în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare, măsura suspendării procedurilor de executare silită pornite de creditori se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Termenul de prescriptie a dreptului creditorilor de a cere executarea silită a creantelor fată de debitorii care au în patrimoniu imobile a căror folosintă gratuită a fost acordată prin contract se suspendă pe durata în care procedurile de executare silită asupra acestor imobile au fost suspendate conform alin. (1) si (2).”;

- Art. 2 alin. (1) lit. b): “Măsura suspendării procedurilor de executare silită pornite de creditori încetează în următoarele cazuri: [...]

b) la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare; valoarea creantelor creditorilor se diminuează în acest caz proportional cu partea care se distribuie acestora din pretul obtinut din vânzarea imobilelor, conform ordinii de preferintă stabilite prin lege, activul în cauză rămânând liber de sarcină;”;

- Art. 4: “De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se suspendă dreptul creditorilor de a introduce cereri pentru declansarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, împotriva debitorilor ale căror bunuri au fost atribuite în folosintă gratuită, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare, pe toată perioada de valabilitate a contractelor de atribuire a folosintei gratuite.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale.”;

- Art. 21: l1(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.”

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 41 alin. (1), (2) si (3): l3(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.”

Autorul exceptiei invocă, de asemenea, încălcarea principiului constitutional al separatiei puterilor în stat, precum si a următoarelor prevederi internationale:

- Art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit căruia: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”;

- Art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, conform căruia: “Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.”

Examinând exceptia, Curtea constată că dispozitiile art. 1 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2003, au mai fost supuse controlului Curtii Constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 259 din 24 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 28 iulie 2003, Curtea a constatat că aceste dispozitii înfrâng principiul constitutional al liberului acces la justitie si pe cel al separatiei puterilor în stat, precum si prevederile constitutionale consacrate în art. 125 alin. (1), potrivit cărora “Justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege”.

Cu acel prilej, Curtea a retinut că, prin textele de lege criticate, “s-a produs o ingerintă directă a legiuitorului delegat în atributiile specifice activitătii instantelor judecătoresti”, deoarece suspendarea executării silite, precum si a dreptului creditorilor de a introduce cereri pentru declansarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, împotriva debitorilor ale căror bunuri au fost atribuite în folosintă gratuită, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, cu modificările ulterioare, pe toată durata de valabilitate a folosintei gratuite, se poate realiza numai în cadrul activitătii instantelor judecătoresti. De asemenea, s-a constatat că dispozitiile legale criticate înfrâng si principiul liberului acces la justitie, deoarece creditorii sunt pusi în situatia de a nu-si mai putea valorifica drepturile împotriva debitorilor, inclusiv cele recunoscute prin titluri executorii, sau de a nu se putea adresa justitiei pentru declansarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare. În acest sens s-a observat si că măsurile instituite prin ordonanta de urgentă sunt pe termen foarte lung, de 5 ani.

Pentru consolidarea acestei solutii, Curtea a invocat în jurisprudenta sa principiile separatiei puterilor în stat si pe cel al liberului acces la justitie. A fost amintită în acest sens Decizia nr. 6 din 11 noiembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 4 martie 1993, în care s-a statuat că “O imixtiune a puterii legislative care ar pune autoritatea judecătorească în imposibilitatea de a functiona, chiar dacă numai cu referire la o anumită categorie de cauze si pentru o anumită perioadă de timp, ar avea drept consecintă ruperea echilibrului constitutional dintre aceste autorităti. De aceea o dispozitie legală prin care se suspendă cursul judecătii sau executarea hotărârilor judecătoresti definitive referitoare la anumite cauze determinate este neconstitutională”. De asemenea, a fost amintită si Decizia nr. 50 din 21 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 20 iunie 2000, în care s-a retinut că “o prevedere legală, prin care s-ar interzice - fie si numai temporar - executarea unei hotărâri judecătoresti ar reprezenta o imixtiune a puterii legislative în procesul de realizare a justitiei, fiind contrară principiului constitutional al separatiei puterilor în stat”.

Astfel, Curtea a conchis, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, exprimată în cauza Saggio contra Italiei, 2002, că suspendarea unor cauze aflate pe rolul instantelor judecătoresti, ca si a executării silite apare ca fiind neconstitutională în măsura în care nu rezultă dintr-o decizie a instantei judecătoresti, ci operează de drept, iar termenele sunt imprecise sau lungi. În hotărârea amintită, Curtea de la Strasbourg a stabilit că “în principiu un sistem de suspendare temporară a plătii creantelor unei întreprinderi comerciale în criză, autorizată să continue activitatea sa productivă în interesul economiei nationale, nu este criticabil în sine, având în vedere marja de apreciere autorizată de alineatul al doilea al art. 1 al primului Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Totusi un astfel de sistem implică riscul de a impune creditorilor o sarcină excesivă în ceea ce priveste posibilitatea de a recupera bunurile lor si trebuie deci prevăzute anumite garantii de procedură pentru a veghea ca această aplicare a sistemului si a incidentei sale asupra dreptului de proprietate al particularilor să nu fie nici arbitrare, nici imprevizibile”.

Stabilirea neconstitutionalitătii dispozitiilor art. 1 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2003, printr-o decizie a Curtii Constitutionale pronuntată ulterior sesizării, determină ca, în temeiul art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii legale să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

În ceea ce priveste critica art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2003, în raport cu prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (1), (2) si (3), privind protectia proprietătii private, si cu cele ale art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea constată că si aceasta este întemeiată. Acest text de lege aduce atingere însusi dreptului creditorilor de a-si recupera creantele pe care le au împotriva debitorilor aflati în procedura de faliment, ceea ce are ca efect lipsirea de proprietate, în sensul celei de-a doua norme consacrate de art. 1 din primul Protocol aditional la conventia mentionată.

            Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Pasagro”-S.R.L. din Craiova în Dosarul nr. 19/F/9/1999 al Tribunalului Dolj - Sectia comercială si de contencios administrativ.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2003, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intră în competenta Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

 

            În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), ale art. 36 alin. (5) si ale art. 44 lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, precum si ale art. 31 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, si ale art. 36 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice,

            presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - (1) Prezenta decizie reglementează procedura prealabilă administrativ-jurisdictională de solutionare a litigiilor dintre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori dintre furnizorii de servicii postale, precum si procedura de mediere a litigiilor dintre utilizatori si furnizorii de servicii postale, respectiv dintre utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice, ce intră în competenta Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC.

            (2) În situatia aparitiei unui litigiu între furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori între furnizorii de servicii postale în legătură cu obligatiile impuse acestora în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, sau al legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale, partea interesată poate sesiza ANRC în vederea solutionării litigiului.

            (3) În situatia aparitiei unui litigiu între un utilizator si un furnizor de servicii postale sau între un utilizator final si un furnizor de servicii de comunicatii electronice, ocazionat de aplicarea prevederilor Legii nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, acestia au dreptul de a se adresa ANRC în vederea medierii litigiului în cauză.

            Art. 2. - În întelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

            a) Ordonanta privind serviciile postale – Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002;

            b) Ordonanta-cadru - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002;

            c) Legea serviciului universal - Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice;

d) reclamant - persoana care initiază procedura stabilită prin prezenta decizie;

            e) pârât - persoana împotriva căreia se initiază procedura stabilită prin prezenta decizie;

            f) sesizare - cererea prin care reclamantul initiază procedura de solutionare a litigiilor în fata ANRC;

            g) utilizator - utilizatorul final, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanta-cadru, sau, după caz, utilizatorul, astfel cum este definit la art. 2 lit. v) din Ordonanta privind serviciile postale.

            Art. 3. - (1) Litigiile de competenta ANRC pot fi solutionate, în conditiile prezentei decizii, prin intermediul procedurii de mediere sau prin intermediul procedurii contencioase.

            (2) Procedura de mediere urmăreste solutionarea pe cale amiabilă a litigiului, rolul ANRC fiind acela de a asista părtile.

            (3) Procedura contencioasă urmăreste solutionarea de către ANRC a litigiului dintre părti atunci când acestea nu recurg la procedura de mediere sau aceasta a esuat.

            (4) În orice moment al procedurii de mediere sau al procedurii contencioase părtile pot încheia o tranzactie cu privire la obiectul litigiului.

            Art. 4. - În desfăsurarea activitătii de solutionare a litigiilor prevăzute de prezenta decizie vor fi respectate principiile dreptului la apărare, egalitătii, celeritătii si

contradictorialitătii.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii privind solutionarea litigiilor dintre furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori dintre furnizori de servicii postale

SECTIUNEA 1

Declansarea procedurii

 

            Art. 5. - Partea interesată se va adresa ANRC prin cerere scrisă depusă la registratura ANRC sau expediată prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.

            Art. 6. - (1) Sesizarea va cuprinde în mod obligatoriu informatii privitoare la:

            a) părtile litigiului si datele de identificare a acestora;

            b) obiectul litigiului - se vor mentiona obligatiile impuse în temeiul Ordonantei-cadru sau al legislatiei speciale, pretins a fi fost încălcate de către pârât;

            c) motivarea în fapt - reclamantul trebuie să furnizeze cât mai multe detalii, inclusiv documente relevante (copii de pe corespondentă, note ale întâlnirilor dintre părti etc.);

            d) motivarea în drept - dispozitiile legale pe care se întemeiază;

            e) modul în care reclamantul este afectat de litigiu;

            f) eforturile depuse de părti pentru solutionarea pe cale amiabilă a litigiului, în măsura existentei unor asemenea demersuri;

            g) solutia sau măsurile propuse de către reclamant pentru solutionarea litigiului;

            h) procedura agreată în vederea solutionării litigiului;

            i) semnătura si stampila, după caz.

            (2) Sesizarea se va realiza în mod obligatoriu conform formularului-tip prevăzut în anexa care face parte integrantădin prezenta decizie.

            (3) Formularul-tip poate fi obtinut de la sediul central, de la oficiile teritoriale sau de pe pagina de Internet a ANRC.

            (4) În cazul existentei unor neregularităti procedurale sesizarea va fi respinsă fără a se mai parcurge fazele următoare ale procedurii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Măsuri preliminare

 

            Art. 7. - (1) După înregistrarea sesizării, în cazul în care aceasta îndeplineste conditiile de formă prevăzute la art. 6, presedintele ANRC, în functie de natura si complexitatea litigiului, va desemna o comisie care va fi responsabilă cu solutionarea litigiului, denumită în continuare Comisia. Aceasta va fi formată dintr-un presedinte si unul sau mai multi membri.

            (2) În cursul activitătii de solutionare a litigiului Comisia va avea un rol activ, mentinând, de asemenea, o legătură permanentă cu părtile.

            Art. 8. - (1) Comisia va face o analiză preliminară a materialului furnizat, a cauzei si naturii litigiului, precum si a eforturilor depuse de părti pentru solutionarea problemei.

            (2) Comisia poate solicita părtilor informatii suplimentare dacă le consideră necesare solutionării cauzei.

            (3) Comisia va invita părtile în fata acesteia, comunicându-le data întâlnirii cu cel putin 7 zile înainte. O dată cu această comunicare Comisia va transmite pârâtului sesizarea, pentru ca acesta să-si poată prezenta punctul de vedere.

            Art. 9. - În cazul în care litigiul este de natură să afecteze drepturile sau interesele legitime ale altor persoane, Comisia le va identifica si va comunica acestora un rezumat al litigiului, precizând data până la care pot să-si exprime punctele de vedere. Comisia este obligată să analizeze aceste puncte de vedere în solutionarea litigiului.

            Art. 10. - (1) În cazul în care părtile se prezintă la data prevăzută la art. 8 alin. (3), Comisia va învedera acestora posibilitatea de a recurge la rezolvarea litigiului prin intermediul procedurii de mediere.

            (2) În cazul în care părtile sunt de acord cu solutionarea litigiului prin mediere, Comisia va întocmi un proces-verbal, semnat de membrii acesteia, care constituie actul pe baza căruia se declansează procedura de mediere.

            (3) În cazul în care una dintre părti nu se prezintă sau, desi părtile sunt prezente, cel putin una dintre ele nu este de acord cu solutionarea litigiului prin intermediul procedurii de mediere, se va trece la solutionarea litigiului prin inter- mediul procedurii contencioase. Procesul-verbal încheiat într-o asemenea situatie constituie actul pe baza căruia se declansează procedura contencioasă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de mediere

 

            Art. 11. - (1) Părtile vor depune toate diligentele în vederea solutionării litigiului pe cale amiabilă. Comisia are sarcina de a ajuta părtile să solutioneze litigiul pe această cale.

            (2) Comisia va depune toate eforturile pentru a face părtile să-si înteleagă reciproc punctele de vedere.

            (3) Comisia nu poate impune o anumită solutie, fiind sarcina părtilor de a ajunge la o întelegere în vederea solutionării litigiului.

            Art. 12. - În cursul desfăsurării procedurii de mediere părtile sunt invitate la întâlniri în mod separat sau împreună, numărul acestor întâlniri depinzând de complexitatea cazului. După fiecare întâlnire Comisia redactează un proces-verbal al întâlnirii, semnat de membrii acesteia, care va fi transmis părtilor.

            Art. 13. - Părtile pot solicita Comisiei să clarifice sfera de aplicare a unor dispozitii legale din domeniul comunicatiilor electronice sau al serviciilor postale, aplicabile în cauză.

            Art. 14. - În cazul în care medierea are ca rezultat solutionarea pe cale amiabilă a litigiului, părtile vor încheia o tranzactie. Tranzactia se va încheia în formă scrisă în mai multe exemplare, câte unul pentru fiecare parte si un exemplar pentru ANRC.

            Art. 15. - (1) Procedura de mediere va respecta principiul confidentialitătii si nu poate depăsi 30 de zile de la data sesizării ANRC.

            (2) Dacă părtile nu ajung la o întelegere în termenul prevăzut la alin. (1), litigiul va fi solutionat prin intermediul procedurii contencioase.

            (3) Pe parcursul întregii proceduri de mediere oricare dintre părti poate solicita Comisiei trecerea la solutionarea litigiului prin intermediul procedurii contencioase, toate actele si lucrările dosarului administrate până în acel moment rămânând câstigate cauzei.

 

SECTIUNEA a 4-a

Procedura contencioasă

 

Art. 16. - (1) În cazul în care litigiul urmează a se solutiona prin intermediul procedurii contencioase, Comisia va comunica părtilor data la care sunt invitate în fata acesteia.

(2) În cazul în care se recurge direct la solutionarea litigiului prin procedura contencioasă, pârâtului i se va pune în vedere să depună răspunsul la sesizare în termen de 15 zile de la comunicare, sub sanctiunea neluării în considerare a apărărilor formulate ulterior, cu exceptia acelora a căror necesitate ar rezulta din dezbateri si pe care pârâtul nu le putea prevedea. Pârâtului îi vor fi remise, prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire, copii de pe sesizare si de pe celelalte documente furnizate de către reclamant.

(3) În împrejurări exceptionale pârâtului i se poate pune în vedere să răspundă într-un termen mai scurt. Asemenea împrejurări pot include, fără a se limita doar la acestea, situatiile în care Comisia consideră că reclamantul ar suferi grave prejudicii până la solutionarea litigiului.

Art. 17. - Dacă sunt necesare informatii suplimentare din partea oricărei părti, acestea pot fi obligate să furnizeze respectivele informatii în termen de 7 zile, sub sanctiunea prevăzută la art. 56 alin. (1) din Ordonanta-cadru sau la art. 60 alin. (1) din Ordonanta privind serviciile postale, după caz.

Art. 18. - Atunci când Comisia consideră că are toate informatiile necesare pentru a solutiona cauza, va invita părtile să-si expună punctele de vedere asupra litigiului.

Art. 19. - Părtile pot fi invitate la întâlniri de către Comisie, numărul întâlnirilor depinzând de complexitatea cazului. După fiecare întâlnire Comisia va redacta un proces-verbal al întâlnirii, semnat de membrii acesteia, care va fi transmis părtilor.

Art. 20. - În urma analizării tuturor informatiilor si în urma audierii punctelor de vedere exprimate în cauză, în cazul în care litigiul este solutionat pe fond, Comisia redactează o solutie preliminară care se comunică părtilor împreună cu măsurile propuse în vederea solutionării litigiului.

Art. 21. - (1) În termen de 15 zile de la comunicarea solutiei preliminare oricare dintre părti poate adresa o cerere Comisiei în vederea reanalizării solutiei propuse.

(2) Dacă în termenul prevăzut la alin. (1) sunt aduse la cunostintă Comisiei informatii noi, aceasta va decide dacă informatiile sunt relevante pentru solutionarea cauzei si va putea reanaliza solutia preliminară.

Art. 22. - (1) În cazul în care a fost adresată Comisiei o cerere de reanalizare sau dacă au fost aduse la cunostintă acesteia informatii relevante, Comisia, după împlinirea termenului prevăzut la art. 21 alin. (1), va convoca de urgentă părtile pentru a-si expune punctele de vedere.

(2) După expirarea termenului prevăzut la art. 21 alin. (1) sau după convocarea părtilor în conditiile alin. (1) Comisia va considera procedura finalizată.

Art. 23. - (1) După finalizarea procedurii Comisia preintă presedintelui ANRC un raport continând propunerile pentru solutionarea litigiului.

(2) În vederea solutionării litigiului presedintele ANRC emite o decizie care va cuprinde în mod obligatoriu:

a) componenta Comisiei;

b) numele si domiciliul, respectiv denumirea si sediul părtilor;

c) obiectul litigiului si sustinerile părtilor;

d) motivarea în fapt si în drept pe care se întemeiază;

e) măsurile dispuse si modalitătile de aducere la îndeplinire a acestora;copyrightdsc.net

f) căile de atac împotriva acesteia.

(3) Decizia este obligatorie pentru părti, se comunică acestora si se publică pe pagina de Internet a ANRC, cu respectarea prevederilor legale referitoare la păstrarea confidentialitătii.

(4) Decizia poate fi atacată la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ - în termen de 30 de zile de la comunicare, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Art. 24. - (1) Decizia prin care ANRC solutionează litigiul trebuie pronuntată în termen de 4 luni de la data sesizării ANRC.

(2) În situatii exceptionale, pentru buna solutionare a cazului, acest termen poate fi prelungit prin decizie a presedintelui ANRC.

 

SECTIUNEA a 5-a

Dispozitii speciale

 

            Art. 25. - (1) Părtile îsi pot exercita drepturile personal sau prin reprezentant.

            (2) Reprezentantii părtilor trebuie să prezinte înscrisurile care le atestă calitatea de reprezentant.

            Art. 26. - În situatii exceptionale, când Comisia consideră că o parte poate suferi grave prejudicii până la solutionarea litigiului, presedintele ANRC, prin decizie, poate dispune măsuri cu caracter provizoriu în vederea evitării producerii prejudiciului sau a limitării întinderii acestuia.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii privind solutionarea litigiilor dintre utilizatori si furnizori de servicii de comunicatii electronice sau furnizori de servicii postale

 

            Art. 27. - (1) Utilizatorii care consideră că le-au fost încălcate de către furnizorii de servicii postale sau de către furnizorii de servicii de comunicatii electronice drepturi prevăzute de Ordonanta privind serviciile postale sau Legea serviciului universal se pot adresa ANRC în vederea medierii litigiului.

            (2) Sesizările utilizatorilor se pot transmite ANRC direct prin depunere la registratură, prin postă, fax sau prin postă electronică. În cazul în care utilizatorul se prezintă personal la sediul ANRC, va putea formula sesizarea si oral, aceasta fiind consemnată în scris de către personalul ANRC.

            (3) Formularul-tip prevăzut în anexa la prezenta decizie are caracter facultativ în ceea ce priveste sesizările introduse de utilizatori.

            Art. 28. - (1) Persoanele din cadrul ANRC responsabile cu solutionarea sesizărilor utilizatorilor vor lua toate măsurile pentru a stabili cu exactitate situatia de fapt si normele juridice aplicabile, inclusiv prin convocarea părtilor, separat sau împreună.

            (2) Părtile au obligatia de a depune toate diligentele în vederea solutionării litigiului pe cale amiabilă si de a colabora în acest sens cu personalul responsabil al ANRC.

            Art. 29. - (1) În cazul în care, în termen de 60 de zile de la primirea unei sesizări, părtile nu au ajuns la o întelegere cu privire la obiectul litigiului, ANRC le va transmite acestora opinia sa cu privire la modalitătile de solutionare a litigiului, motivată în mod corespunzător.

            (2) Opinia ANRC prevăzută la alin. (1) are caracter de recomandare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

            Art. 30. - Procedura de mediere si procedura contencioasă, stabilite prin prezenta decizie, sunt facultative si gratuite.

            Art. 31. - Dosarul litigiului se păstrează de către ANRC si va cuprinde toate documentele primite sau comunicate de ANRC în cursul procedurii stabilite prin prezenta decizie, având atasate si dovezile de comunicare, după caz.

            Art. 32. - (1) Dacă în cursul desfăsurării procedurii stabilite prin prezenta decizie se constată nerespectarea unei obligatii prevăzute în autorizatii ori licente, în Ordonanta-cadru sau în legislatia specială în domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale, sanctionată ca abatere administrativă sau contraventie, în legătură cu obiectul litigiului, se va aplica regimul sanctionator instituit prin dispozitiile legale respective.

            (2) În acest caz decizia sau opinia ANRC privind solutionarea litigiului va tine seama de actul de constatare si sanctionare a faptei prevăzute la alin. (1).

            Art. 33. - (1) Termenele prevăzute în prezenta decizie se calculează conform prevederilor art. 101 din Codul de procedură civilă.

            (2) În situatii exceptionale aceste termene pot fi scurtate sau prelungite, după caz.

            Art. 34. - (1) Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            (2) Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 139/EN/2002 privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intră în competenta Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2003, se abrogă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

 

Bucuresti, 30 octombrie 2003.

Nr. 1.331/EN.

 

ANEXĂ

 

FORMULAR - TIP

SESIZARE

 

1. Datele de identificare a reclamantului

a) Numele si domiciliul/Denumirea si sediul

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

b) Reprezentat/reprezentată de

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

c) Număr de telefon/Fax/Adresă de e-mail

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2. Datele de identificare a pârâtului

a) Numele si domiciliul/Denumirea si sediul

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

b) Reprezentat/reprezentată de

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

c) Număr de telefon/Fax/Adresă de e-mail

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3. Obiectul litigiului

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

4. Motivarea în fapt a pretentiilor reclamantului

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5. Motivarea în drept a pretentiilor reclamantului

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

6. Modul în care reclamantul este afectat de litigiul în cauză

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

7. Eforturile depuse de părti pentru solutionarea pe cale amiabilă a litigiului

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

8. Solutia sau măsurile propuse de reclamant pentru solutionarea litigiului

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

9. Procedura agreată în vederea solutionării litigiului

a) mediere;

b) procedură contencioasă.

10. Alte informatii considerate necesare pentru buna solutionare a litigiului

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Semnătura/Stampila

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice

 

            În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), precum si ale art. 44 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002,

            presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

            Art. 1. - Prezenta decizie are ca obiect impunerea, în sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, a obligatiei de a transmite periodic Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC, unele date statistice, în vederea elaborării de rapoarte, studii, analize si alte asemenea documente în domeniul comunicatiilor electronice, precum si a urmăririi si controlului aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare.

            Art. 2. - Prin prezenta decizie se stabilesc seturi de indicatori aferenti furnizării de retele sau de servicii de comunicatii electronice, precum si categoriile de informatii corespunzătoare fiecărui indicator.

            Art. 3. - (1) Furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice au obligatia de a raporta periodic către ANRC valorile aferente indicatorilor prevăzuti la art. 2, în formatul-tip si în conditiile prevăzute în anexele la prezenta decizie.

            (2) Transmiterea datelor statistice prevăzute în anexa nr. 1 se va realiza în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor de depunere a situatiilor financiare anuale si, respectiv, a raportărilor contabile semestriale, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

            (3) Transmiterea datelor statistice prevăzute în anexele nr. 2-10 se va realiza semestrial, astfel:

            a) până la data de 31 ianuarie, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 iulie si 31 decembrie;

            b) până la data de 31 iulie, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie si 30 iunie.

            (4) Netransmiterea informatiilor privind valorile aferente unor indicatori dintre cei prevăzuti la art. 2 va fi temeinic justificată.

            Art. 4. - (1) Transmiterea documentelor care contin valorile aferente indicatorilor prevăzuti la art. 2 se poate efectua către sediul central sau oficiul teritorial al ANRC în a cărui rază se situează domiciliul/sediul furnizorului numai în unul dintre următoarele moduri:

            a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură;

            b) prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire;

            c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat si generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

            (2) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRC, data confirmării primirii prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

            Art. 5. - În cazul nerespectării obligatiei prevăzute la art. 3 alin. (1), ANRC poate aplica amenzile administrative prevăzute la art. 56 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002.

            Art. 6. - Furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice au obligatia de a transmite ANRC primele date statistice prevăzute în anexele nr. 2-10 până la data de 31 ianuarie 2004, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie si 31 decembrie 2003.

            Art. 7. - Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta decizie.

            Art. 8. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

 

Bucuresti, 30 octombrie 2003.

Nr. 1.332/EN.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a