MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 796         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

701. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 410 din 4 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 63 alin. 5 teza a doua din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.272. - Hotărâre privind contractarea unui împrumut extern sub forma redeschiderii unei emisiuni de obligatiuni pe pietele externe de capital, denominate în euro

 

1.278. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, pentru judetul Mures

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

247. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii în domeniul recipientelor simple sub presiune

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

820. - Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru contributia deosebită la afirmarea ortodoxiei în lumea contemporană, pentru implicarea personală în promovarea relatiilor interreligioase si interconfesionale, pentru sprijinul constant acordat comunitătii românesti din Albania,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter Preafericitului Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei si al întregii Albanii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 701.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 410

din 4 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 63 alin. 5 teza a doua din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 63 alin. 5 teza a doua din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Albert Ioan Sugaru în Dosarul nr. 24/2002 al Curtii Supreme de Justitie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent sef, făcând referatul cauzei, arată că si la acest termen avocatul autorului exceptiei a depus la dosar o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru motive de sănătate.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere că dosarul se află la al doilea termen de judecată, se opune acordării unui nou termen de judecată.

Curtea, deliberând, respinge cererea formulată de avocatul autorului exceptiei si consideră cauza în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, apreciind că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 9 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 24/2002, Curtea Supremă de Justitie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 63 alin. 5 teza a doua din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Exceptia a fost ridicată de Albert Ioan Sugaru într-o cauză al cărei obiect îl constituie plângerea formulată împotriva refuzului Consiliului Superior al Magistraturii de a propune Presedintelui României numirea acestuia în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile art. 63 alin. 5 teza a doua din Legea nr. 92/1992, republicată, înfrâng dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si ale art. 20 raportat la art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră dreptul la un proces echitabil. Astfel, consideră că textul legal criticat creează o situatie discriminatorie între candidatii admisi si cei respinsi la examenul de capacitate, în sensul că, dacă pentru cei dintâi legea stabileste “concret si direct” tratamentul juridic, conditiile si măsurile care se iau cu privire la acestia, în privinta candidatilor respinsi legea nu face nici o precizare despre măsurile sau despre căile de atac pe care acestia le pot exercita.

Instanta de judecată consideră că sustinerile autorului exceptiei sunt neîntemeiate, dat fiind că cele două categorii de candidati se află în situatii juridice diferite, ceea ce justifică tratamentul diferentiat aplicat.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, retinând în acest sens că “cele două categorii de subiecte ale examenului de capacitate – cei admisi la acest examen si cei respinsi - se află în situatii diferite”, astfel că ele nu pot beneficia de acelasi regim juridic. De asemenea, Guvernul observă că art. 64 alin. 1 si 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, prevede exact ceea ce autorul exceptiei reprosează că lipseste textului de lege criticat.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate. În acest sens arată că tratamentul juridic aplicabil candidatilor respinsi la examenul de capacitate poate să difere de cel aplicabil candidatilor admisi, în virtutea principiului mentionat constant în jurisprudenta Curtii Constitutionale, potrivit căruia egalitate nu înseamnă uniformitate; astfel, dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite tratamentul nu poate fi decât diferit. De asemenea, consideră că “posibilitatea de a ataca rezultatele unui examen sau ale unui concurs nu constituie un drept de sine stătător, reglementat ca atare prin lege, ci un mijloc de realizare a dreptului de a ocupa functia pentru care s-a organizat examenul, prin intermediul procedurilor de examen prevăzute de lege”. În aceste conditii, instanta judecătorească nu ar putea ca, substituindu-se comisiei de examinare, să invalideze rezultatele obtinute si să le înlocuiască cu evaluările proprii, deoarece ar exceda atributiilor sale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si cel al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 63 alin. 5 teza a doua din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următoarea redactare: “Neprezentarea nejustificată la examenul de capacitate, la prima sesiune după încheierea stagiului, sau respingerea candidatului la două sesiuni atrage pierderea calitătii de judecător sau procuror stagiar.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”

De asemenea, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”

Critica formulată de autorul exceptiei are în vedere omisiunea legiuitorului de a reglementa măsuri sau căi de atac pe care candidatii declarati respinsi la examenul de capacitate să le poată exercita. Astfel, autorul exceptiei sustine că se creează o situatie discriminatorie între acesti candidati si cei admisi pentru care legea prevede acest drept.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceste critici nu pot fi retinute. Într-adevăr, textul de lege criticat nu contravine principiului constitutional al egalitătii în drepturi, întrucât candidatii declarati respinsi la examenul de capacitate nu se află în aceeasi situatie juridică cu cei declarati admisi, astfel că tratamentul diferentiat ce li se aplică este justificat în mod obiectiv si rational.

De asemenea, textul de lege criticat nu contravine nici prevederilor art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră dreptul la un proces echitabil. Aceste prevederi au în vedere apărarea drepturilor si intereselor legitime, adică a acelor drepturi si interese care sunt reglementate prin lege. Or, asa cum a statuat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 340 din 5 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 4 martie 2003, “posibilitatea de a ataca rezultatele unui examen sau ale unui concurs nu constituie un drept de sine stătător, reglementat ca atare prin lege, ci un mijloc de realizare a dreptului de a ocupa functia pentru care s-a organizat examenul sau concursul, prin intermediul procedurilor de examen sau de concurs pe care legea le reglementează”. Asa fiind, recunoasterea competentei organelor de justitie de a se substitui examinatorilor si de a înlocui evaluările făcute de acestia cu propriile evaluări ar exceda atributiilor instantelor judecătoresti.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 63 alin. 5 teza a doua din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Albert Ioan Sugaru în Dosarul nr. 24/2002 al Curtii Supreme de Justitie.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind contractarea unui împrumut extern sub forma redeschiderii unei emisiuni de obligatiuni pe pietele externe de capital, denominate în euro

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 18 lit. b) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice contractează un împrumut prin redeschiderea emisiunii de obligatiuni denominate în euro pe pietele externe de capital, lansată în baza Hotărârii Guvernului nr. 571/2003 privind contractarea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe pietele externe de capital, denominate în euro, cu modificările ulterioare, în limita sumei de 300 milioane euro.

Art. 2. - Valuta obtinută din acest împrumut, mai putin valoarea discontului, comisionului de administrare si a altor costuri cu realizarea emisiunii, care se deduc din valoarea împrumutului, se virează în contul de valută al Ministerului Finantelor Publice, deschis la Banca Natională a României, si se utilizează de către Ministerul Finantelor Publice pentru finantarea deficitului bugetului de stat si refinantarea datoriei publice.

Art. 3. - Plata dobânzilor si a altor costuri aferente se asigură din bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2003.

Nr. 1.272.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, pentru judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 cu suma de 12.850.000 mii lei, pentru judetul Mures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia consiliilor locale cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru asigurarea fondurilor necesare reparării si reabilitării unitătilor social-culturale si de învătământ si asigurarea unor utilităti.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1, repartizată conform anexei, se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2003.

Nr. 1.278.

 

ANEXĂ

SUMELE

alocate pentru executarea lucrărilor de reparatii la unitătile social-culturale si de învătământ si utilităti

 

Nr. crt.

Beneficiarul (consiliul local)

Reparatii suma (mii lei)

1.

Atintis

200.000

2.

Albesti

150.000

3.

Apold

150.000

4.

Băla

150.000

5.

Band

50.000

6.

Băgaciu

200.000

7.

Beica de Jos

250.000

8.

Chiheru de Jos

200.000

9.

Cozma

150.000

10.

Chetani

150.000

11.

Cuci

300.000

12.

Cristesti

200.000

13.

Coroisânmărtin

150.000

14.

Cucerdea

250.000

15.

Crăiesti

50.000

16.

Danes

150.000

17.

Deda

200.000

18.

Fărăgău

200.000

19.

Grebenisu de Câmpie

200.000

20.

Gurghiu

200.000

21.

Hodac

200.000

22.

Iclănzel

150.000

23.

Iernut

350.000

24.

Lunca

150.000

25.

Lunca Bradului

50.000

26.

Ludus

350.000

27.

Mihesu de Câmpie

150.000

28.

Nades

150.000

29.

Ogra

200.000

30.

Petelea

200.000

31.

Pogăceaua

200.000

32.

Râciu

200.000

33.

Răstolita

200.000

34.

Rusii-Munti

100.000

35.

Reghin

200.000

36.

Sâncraiu de Mures

150.000

37.

Sântana de Mures

200.000

38.

Sânpetru de Câmpie

200.000

39.

Solovăstru

150.000

40.

Sărmasu

200.000

41.

Stânceni

200.000

42.

Suseni

200.000

43.

Sânger

200.000

44.

Sighisoara

200.000

45.

Sovata

2.500.000

46.

Sincai

200.000

47.

Săulia

250.000

48.

Tăureni

200.000

49.

Târnăveni

350.000

50.

Ungheni

150.000

51.

Voivodeni

200.000

52.

Viisoara

150.000

53.

Valea Largă

200.000

54.

Vătava

200.000

55.

Zau de Câmpie

200.000

56.

Zagăr

150.000

 

TOTAL:

12.850.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii în domeniul recipientelor simple sub presiune

 

În conformitate cu prevederile art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii în domeniul recipientelor simple sub presiune, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se abrogă Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 554/2002 privind aprobarea Listei organismelor de certificare notificate care efectuează evaluarea conformitătii recipientelor simple sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 4 decembrie 2002.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2003.

Nr. 247.

 

ANEXĂ

 

LISTA

organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii în domeniul recipientelor simple sub presiune

 

Denumirea si adresa

organismului de evaluare

a conformitătii recunoscut

Nr. de identificare

în Registrul organismelor

recunoscute

 

Grupa de produse

 

 

 

Sarcini specifice

Articolul

din Hotărârea Guvernului

nr. 454/2003

Unitatea ISCIR-CERT din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), Bucuresti, str. Sfântul Elefterie nr. 47Ń49, sectorul 1

02

Recipiente simple sub presiune: EK 282/2821.12

Examinarea CE de tip

Verificarea CE

Declararea conformitătii CE

art. 9

art. 10

art. 11, 12, 13

 

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate,

având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 516/2003 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

- art. 14 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Referatul de aprobare al medicului-sef nr. IV/D/438 din 23 octombrie 2003,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu si fără contributie personală, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 13 mai 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 continând lista medicamentelor (denumiri comerciale) corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescriptie medicală, fără contributie personală, se înlocuieste cu anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

2. Anexa nr. 2 continând lista medicamentelor (denumiri comerciale) corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescriptie medicală, cu contributie personală (cu pret), se înlocuieste cu anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 rămân nemodificate.

Art. III. - Presedintii - directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care sunt în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligatia de a pune în aplicare si de a respecta prevederile prezentei decizii.

Art. IV. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 15 noiembrie 2003.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2003.

Nr. 820.


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.