MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 807         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.281. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

1.282. - Hotărâre pentru modificarea unor acte normative

 

1.300. - Hotărâre pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor stabilite ca zile libere din perioada 29-31 decembrie 2003

 

1.301. - Hotărâre pentru aprobarea participării României cu un stand la expozitia “ICT for development” ce va fi organizată cu ocazia Summitului Mondial asupra Societătii Informationale la Geneva, Elvetia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

256. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 282/2003 privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

866. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de măsuri pentru prevenirea poluării laptelui materie primă cu reziduuri de pesticide sau substante utilizate în agricultură si în tratamentele medicale la animale

 

920. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală si de supraveghere a unitătilor, ale căror cheltuieli se suportă de către agentii economici, persoane fizice si juridice, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 487/2001

 

1.041. - Ordin al ministrului sănătătii pentru constituirea sistemului de informatii privind sănătatea în relatie cu mediul

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A., companie de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A. se aprobă de către Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A. mentionat la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Natională a Imprimeriilor “Coresi” - S.A. va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2003.

Nr. 1.281.


*) Anexa se comunică Ministerului Culturii si Cultelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 23 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 litera K), punctul 12 se abrogă.

2. La anexa nr. 3, punctul 2 din notă se abrogă.

Art. II. - Punctul 2 din anexa nr. 2 la Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 7 iulie 2003, va avea următorul cuprins:

“2. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si institutiile subordonate acesteia functionează cu un număr de 3.522 de posturi, finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj, din care 170 de posturi în aparatul central si 3.352 în cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv al centrelor regionale de formare profesională a adultilor.”

Art. III. - Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 771/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 8 iulie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (1 1), cu următorul cuprins:

“(1 1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al CNPAS este de 390 de posturi, exclusiv presedintele.”

2. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul de posturi pentru casele teritoriale de pensii este de 3.643.”

3. Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale prevăzut în anexa nr. 1 la statut se modifică după cum urmează:

“Numărul maxim de posturi = 390 (exclusiv presedintele).”

Art. IV. - Până la data de 31 decembrie 2003 se finantează din bugetul asigurărilor pentru somaj 148 de posturi si din bugetul asigurărilor sociale de stat 213 posturi, transferate din luna octombrie 2003 la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. V. - Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se face potrivit dispozitiilor art. 29 si 40 din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu.

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2003.

Nr. 1.282.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor stabilite ca zile libere din perioada 29-31 decembrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se stabilesc ca zile libere zilele de 29, 30 si 31 decembrie 2003.

(2) Timpul de muncă neefectuat în zilele stabilite ca zile libere prevăzute la alin. (1) se compensează în zilele de 22, 29 noiembrie si, respectiv, 13 decembrie 2003.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) pot fi aplicate si sectorului privat în măsura în care partenerii sociali nu stabilesc altfel.

(4) Prestarea muncii în zilele de sâmbătă, potrivit alin. (2), nu conferă dreptul de salarizare suplimentară sau acordarea de timp liber corespunzător.

Art. 2. - Salariatii din unitătile cu foc continuu, precum si alte unităti a căror activitate nu poate fi întreruptă vor beneficia de zile libere potrivit art. 1, cu conditia de a asigura continuitatea functionării acestor unităti.

Art. 3. - Autoritătile administratiei publice locale vor lua măsuri pentru ca agentii economici cu profil de alimentatie publică sau de desfacere a carburantilor să asigure aprovizionarea populatiei, iar unitătile sanitare să asigure asistenta medicală.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.300.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea participării României cu un stand la expozitia “ICT for development” ce va fi organizată cu ocazia Summitului Mondial asupra Societătii Informationale la Geneva, Elvetia

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României cu un stand la expozitia “ICT for development” ce se va organiza în perioada 10-12 decembrie 2003, cu ocazia Summitului Mondial asupra Societătii Informationale, la Geneva, Elvetia.

Art. 2. - Cheltuielile aferente organizării standului românesc în cadrul expozitiei “ICT for development”, în sumă de 762 milioane lei, se suportă potrivit prevederilor bugetare aprobate pentru anul 2003 Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, de la capitolul 68.01 “Transporturi si Comunicatii”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, conform devizului de cheltuieli prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor

si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.301.


*) Anexa se comunică Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 282/2003 privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, precum si ale Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Articol unic. - Anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 282/2002 privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2002, cu modificările ulterioare, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 256.

 

ANEXĂ

LISTA

cuprinzând organismele de inspectie desemnate pentru efectuarea inspectiilor tehnice ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

Nr. crt.

Organismul de inspectie

Adresa

Activitătile pentru care a fost desemnat

1.

Societatea Comercială

“IPROCHIM” - S.A. -

Departamentul utilaje

Nr. de înregistrare la registrul comertului J40/6485/1991

Bucuresti, Calea Plevnei

nr. 137, sectorul 6

Avizarea tehnică a proiectelor si inspectie tehnică în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

2.

Societatea Comercială “PETRODESIGN” - S.A. - Colectivul tehnic autonom de

expertizare, autorizare si inspectare - COV

Nr. de înregistrare la registrul comertului J40/4079/1992

Bucuresti, str. Căderea

Bastiliei nr. 56-58, sectorul 1

Avizarea tehnică a proiectelor si inspectie tehnică în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

3.

Societatea Comercială

“DEAL IMPEX” - S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul

comertului J40/17505/1992

Bucuresti, calea Floreasca nr. 90-111, bl. F1, sc. 2, ap. 17, sectorul 1

Avizarea tehnică a proiectelor instalatiilor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

4.

Societatea Comercială

“LAJEDO” - S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului J29/2036/1993

Ploiesti, Sos. Vestului

nr. 24B, bl. 10E, ap. 11,

et. 3, judetul Prahova

Avizarea tehnică a proiectului  si inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si depozitare la statiile de distributie si la terminale

5.

Societatea Comercială

“IPIP” - S.A. Colectivul “Compusi Organici Volatili”

Nr. de înregistrare la registrul comertului J29/386/1991

Ploiesti, Str. Diligentei nr. 18, judetul Prahova

Avizarea tehnică a proiectelor si inspectie tehnică în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de măsuri pentru prevenirea poluării laptelui materie primă cu reziduuri de pesticide sau substante utilizate în agricultură si în tratamentele medicale la animale

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 157.051 din 9 octombrie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind Programul de măsuri pentru prevenirea poluării laptelui materie primă cu reziduuri de pesticide sau substante utilizate în agricultură si în tratamentele medicale la animale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil, directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti si directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară si Directia generală de implementare si reglementare vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2003.

Nr. 866.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind Programul de măsuri pentru prevenirea poluării laptelui materie primă cu reziduuri de pesticide sau substante utilizate în agricultură si în tratamentele medicale la animale

 

CAPITOLUL I

Responsabilitătile directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti

 

Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti au următoarele responsabilităti:copyrightdsc.net

1. supravegherea respectării aplicării legislatiei sanitare veterinare în vigoare cu privire la avizarea, producerea, distributia, comercializarea si utilizarea substantelor destinate utilizării în tratamentul medicamentos al animalelor producătoare de lapte materie primă;

2. supravegherea respectării prevederilor din Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului de către medicii veterinari oficiali;

3. supravegherea modului de aplicare în unitătile de procesare a laptelui si produselor lactate a programelor proprii de autocontrol;

4. popularizarea, prin mass-media, a pericolului reprezentat de utilizarea substantelor interzise în tratamentul animalelor si comercializarea si consumul de lapte obtinut de la animale tratate cu substante interzise.

 

CAPITOLUL II

Responsabilitătile laboratoarelor sanitare veterinare de stat

 

Laboratoarele sanitare veterinare de stat au următoarele responsabilităti:

1. asigurarea capacitătii analitice în functie de ponderea pe care o reprezintă sectorul lapte si produse lactate în zona deservită de către fiecare laborator sanitar veterinar judetean;

2. monitorizarea rezultatelor analizelor de laborator si transmiterea informatiilor către Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară în vederea centralizării acestora, informării si luării deciziilor ce se impun;

3. activarea Sistemului rapid de alertă în cazul constatării depăsirii limitelor maxime admise în raport cu parametrii analizati si luarea măsurilor ce se impun.

 

CAPITOLUL III

Responsabilitătile unitătilor procesatoare de lapte si produse lactate

 

Unitătile procesatoare de lapte si produse lactate au următoarele responsabilităti:

1. asigurarea conditiilor referitoare la constructie, dotare, igienă si flux tehnologic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

2. întocmirea si respectarea programelor proprii de autocontrol, vizate de către autoritătile sanitare veterinare competente, cu evidentierea strictă a sigurantei materiilor prime si a produselor finite;

3. colectarea si receptionarea de către unitătile procesatoare de lapte si produse lactate numai a laptelui si produselor lactate necontaminate.

 

CAPITOLUL IV

Responsabilitătile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti

 

Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti au următoarele responsabilităti:

1. supravegherea modului de utilizare a substantelor pesticide, ierbicide, fungicide si insecticide în cultura plantelor;

2. interzicerea folosirii în agricultură a altor substante decât cele prevăzute de legislatia natională în vigoare, conform prescriptiilor de utilizare aprobate.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală si de supraveghere a unitătilor, ale căror cheltuieli se suportă de către agentii economici, persoane fizice si juridice, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 487/2001

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 157.466 din 27 octombrie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. I. - Norma sanitară veterinară privind actiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală si de supraveghere a unitătilor, ale căror cheltuieli se suportă de către agentii economici, persoane fizice si juridice, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 487/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 27 decembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Exportul produselor de origine animală se efectuează în baza certificatului de sănătate eliberat de medicul veterinar oficial care asigură supravegherea unitătii de origine.

(2) Certificatele de sănătate eliberate conform modelelor stabilite de autoritatea veterinară centrală trebuie să garanteze cerintele stabilite de legislatia comunitară specifică sau de alte conventii si acorduri internationale.”

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Recoltarea de probe pentru examene de laborator din produsele destinate exportului se efectuează după cum urmează:

a) medicul veterinar oficial recoltează probe reprezentative din fiecare categorie de produs de origine animală din lotul care constituie primul export pe o anumită relatie;

b) dacă în continuare exportul se efectuează pe aceeasi relatie si unitatea de productie face dovada că originea materiilor prime este aceeasi, iar tehnologia si conditiile de fabricatie nu au suferit modificări, recoltările de probe de către medicul veterinar oficial se efectuează numai cu frecventa precizată în Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului.”

3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Autoritatea veterinară competentă trebuie să se asigure că operatorul sau conducătorul unitătilor de productie aplică toate măsurile necesare pentru îndeplinirea, în toate fazele de productie, a prevederilor normelor sanitare veterinare specifice si efectuează în mod constant propriile controale, autocontroale, bazate pe următoarele principii:

a) identificarea punctelor critice din unitate pe baza proceselor tehnologice folosite;

b) monitorizarea si controlul acestor puncte critice prin metode corespunzătoare;

c) prelevarea probelor pentru analiză într-un laborator autorizat de către autoritatea veterinară competentă, în scopul verificării eficientei actiunilor de igienizare si pentru verificarea conformitătii produselor cu standardele stabilite de legislatia specifică;

d) înscrierea în registre si documente a rezultatului actiunilor cuprinse în programele proprii de autocontrol pentru a fi prezentate autoritătii veterinare;

e) informarea imediată a autoritătii veterinare în situatia unor rezultate de laborator necorespunzătoare;

f) retragerea de la comercializare a produselor la care s-au constatat neconformităti privind parametrii de integritate si dirijarea lor conform deciziei autoritătii veterinare.”

4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Autoritatea veterinară competentă trebuie să se asigure că în cadrul programului de autocontrol aplicat de către unitate aceasta recoltează probe pentru efectuarea analizelor de laborator pentru detectarea reziduurilor de substante cu actiune farmacologică sau hormonală, de antibiotice, pesticide, orice alte substante dăunătoare sau care pot influenta ori modifica calitatea si salubritatea produselor. Probele se examinează într-un laborator autorizat de către autoritatea veterinară competentă.

(2) Analizele de laborator pentru determinarea reziduurilor trebuie să fie efectuate prin metode omologate si conforme cu cele aplicate la nivel comunitar si international.

(3) Dacă analizele de laborator atestă neîncadrarea produselor în limitele maxim admise de legislatia în vigoare, loturile respective vor fi excluse de la consumul uman.”

5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Autoritatea veterinară competentă va efectua controale în unităti pentru a verifica aplicarea măsurilor prevăzute la art. 11 si 12 si pentru a efectua propriile verificări conform programelor nationale specifice.”

Art. II. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 920.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru constituirea sistemului de informatii privind sănătatea în relatie cu mediul

 

Văzând Referatul de aprobare nr. IB 5.317 al Directiei generale de sănătate publică si inspectia sanitară de stat,

în baza dispozitiilor Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică si ale Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 598/2003 privind elaborarea sintezelor nationale în cadrul subprogramului 1.4 “Evaluarea stării de sănătate si a factorilor de risc”, precum si a angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană în cadrul capitolului 13 si în programul “România curată”, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se constituie la nivelul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti baza de date incluzând indicatorii pentru sănătate în relatie cu mediul, compatibilă cu baza de date EuroIndy elaborată de Centrul European pentru Mediu si Sănătate Bonn a Organizatiei Mondiale a Sănătătii.

Art. 2. - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti se desemnează ca punct focal în relatia cu Organizatia Mondială a Sănătătii pentru dezvoltarea bazei de date EuroIndy.

Art. 3. - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti asigură coordonarea tehnică pentru realizarea si exploatarea bazei de date privind colectarea, analiza, raportarea si asigurarea accesibilitătii informatiei.

Art. 4. - Se aprobă Lista de indicatori privind sănătatea în relatie cu mediul, corespunzător bazei de date, inclusă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Lista indicatorilor se va reactualiza annual în functie de rezultatele activitătii grupurilor de experti la nivel international.

Art. 5. - Se aprobă componenta grupului de coordonare a bazei de date, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Înlocuirea motivată a personalului din cadrul grupului de coordonare se realizează prin decizie a conducătorului Institutului de Sănătate Publică Bucuresti.

Art. 6. - Fondurile necesare desfăsurării actiunilor pentru colectarea datelor, realizarea si exploatarea bazei de date se asigură din bugetul anual al programului nr. 1 “Programul comunitar de sănătate publică”.

Art. 7. - Coordonatorii sintezelor nationale privind sănătatea în relatie cu mediul vor asigura colectarea datelor necesare elaborării indicatorilor din cadrul bazei de date.

Art. 8. - Directia generală de sănătate publică si inspectia sanitară de stat si institutele de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul interimar al sănătătii,

Ionel Blănculescu

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 1.041.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2- a