MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 819         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

469. - Lege privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră

 

729. - Decret pentru promulgarea Legii privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 418 din 11 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969 pentru aprobarea Regulamentului privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.305. - Hotărâre privind contractarea de către Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finantelor Publice, necesare pentru achizitionarea a patru aeronave tip Airbus A 318

 

1.335. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

198. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste reglementări în domeniul producerii si valorificării legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră, denumite în continuare produse de seră.

Art. 2. - Dezvoltarea durabilă a productiei de legume, flori si plante ornamentale de seră are în vedere functiile economice si de protectie a mediului, precum si corelarea cu legislatia în vigoare si cu reglementările Uniunii Europene în domeniu.

Art. 3. - Producerea si valorificarea produselor de seră au în vedere următoarele obiective:

a) dezvoltarea durabilă a exploatatiilor agricole;

b) ameliorarea conditiilor de productie si cresterea profitului producătorilor agricoli;.c) diversificarea productiei, cantitativ si calitativ, pentru satisfacerea exigentelor consumatorilor;

d) întărirea organizatorică a pietelor produselor, în sensul repartizării echitabile a veniturilor între producători, procesatori si comercianti;

e) elaborarea strategiilor si politicilor în domeniul producerii si valorificării produselor de seră, în colaborare cu organizatiile profesionale, interprofesionale si autoritătile administratiei publice centrale si locale.

Art. 4. - Organul de specialitate al administratiei publice centrale, care asigură reglementarea si implementarea strategiilor si politicilor în domeniul produselor de seră, este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 5. - (1) În sensul prezentei legi, sera reprezintă o constructie cu acoperisul din materiale transparente, în care se creează un climat artificial, corespunzător nivelului optim de crestere si dezvoltare a plantelor pe întreaga perioadă de vegetatie a acestora.

(2) Anul de productie în sere cuprinde ciclurile de productie.

(3) Anul de productie, durata ciclului de productie si criteriile de clasificare a serelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL II

Productia de legume, flori si plante ornamentale de seră

 

Art. 6. - (1) În sere se cultivă specii de legume, flori si plante ornamentale, precum si specii pentru producerea de seminte si material săditor.

(2) În sere se admite folosirea în cultură a următoarelor categorii biologice de seminte si material săditor:

a) prebază;

b) bază;

c) certificată;

d) comercială;

e) hibridă.

(3) Prin seminte si material săditor se întelege seminte, plante întregi - răsaduri - sau părti din plante de legume, flori si plante ornamentale, destinate înfiintării culturilor comerciale.

(4) Atestarea calitătii si termenii de valabilitate a semintelor si a materialului săditor se realizează pe baza documentelor prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 7. - Legumele de seră au următoarele destinatii:

a) consum în stare proaspătă;

b) prelucrare industrială.

Art. 8. - (1) Terenul de sub sere are categoria de folosintă arabil irigat.

(2) Fac parte din categoria de folosintă arabil si suprafetele ocupate în sere cu culturi hidroponice, aeroponice, parapete pentru răsaduri si plante ornamentale, soluri minerale, biloane si cotloane de cultură.

Art. 9. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si Ministerul Administratiei si Internelor elaborează normele metodologice de realizare si evidentă a Cadastrului agricol pentru sere, în termen de 6 luni de la

intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 10. - (1) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, producătorii agricoli, indiferent de forma de organizare, vor declara suprafetele de seră cultivate cu legume, flori si plante ornamentale la începutul fiecărui

ciclu de productie.

(2) Modelul declaratiei prevăzute la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL III

Conditiile de securitate si calitate pentru produsele de seră

 

Art. 11. - (1) Produsele de seră destinate consumului uman, în stare proaspătă sau pentru procesare, trebuie să se încadreze în prevederile standardelor de calitate, care dobândesc caracter de obligativitate.

(2) Producătorii si comerciantii au obligatia de a respecta prevederile standardelor de calitate pentru produsele de seră proaspete, destinate consumului, pe întreaga filieră de produs.

(3) Se exceptează de la cerintele de conformitate cu standardele de calitate următoarele:

a) produsele de seră livrate sau comercializate de către producători la centrele de colectare sau la statiile de pregătire, ambalare, marcare a produselor de seră, pentru comercializare în stare proaspătă;

b) produsele de seră expediate către fabricile de prelucrare industrială a legumelor de seră;

c) produsele destinate consumului propriu.

Art. 12. - (1) Legumele de seră în stare proaspătă, destinate comercializării pentru consum uman, se supun analizelor privind continutul de reziduuri de pesticide, azotati, arseniu, metale grele si alte substante prevăzute de actele normative în vigoare.

(2) Determinarea continutului de reziduuri de pesticide, contaminanti si alte substante este obligatorie pentru producătorii de produse de seră si se efectuează de laboratoare acreditate.

(3) Esantionarea si procedurile de determinare a reziduurilor de pesticide si a contaminantilor la legumele de seră se efectuează de laboratoarele acreditate, în conditiile legii.

Art. 13. - Se interzice livrarea sau comercializarea, în stare proaspătă ori procesată, a legumelor de seră care contin reziduuri de pesticide, arseniu si metale grele, azotati sau alte substante, care depăsesc nivelurile maxime admise, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 14. - Agentii economici pot înfiinta laboratoare pentru certificarea conformitătii produselor de seră, cu conditia acreditării acestora, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 15. - (1) Legumele de seră destinate consumului uman în stare proaspătă circulă pe filiera de produs însotite de certificat de conformitate.

(2) Legumele de seră destinate prelucrării industriale vor fi însotite de certificat de destinatie industrială.

(3) Modelul si modul de utilizare pentru certificatul de conformitate si certificatul de destinatie industrială se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 16. - (1) Stabilirea conformitătii calitătii produselor de seră, pe filiera de produs, se realizează de către Inspectia de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., organizată ca directie în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu structuri în cadrul directiilor pentru agricultură si amenajare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, cu încadrarea în cheltuielile de personal si în numărul maxim de posturi aprobate.

(2) Atributiile principale ale I.S.C.T.P.V.L.F. sunt următoarele:

a) verifică aplicarea tehnologiilor de cultură;

b) efectuează la producătorii agricoli si în pietele angro controlul privind sortarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea produselor de seră, potrivit standardelor de calitate în vigoare;

c) verifică conformitatea produselor de seră cu standardele de calitate, pe filiera de produs;

d) controlează loturile de legume de seră, în stare proaspătă sau prelucrate industrial, destinate exportului ori provenite din import, privind conditiile de securitate si calitate a acestora;

e) verifică certificatul de conformitate si certificatul de destinatie industrială ale legumelor de seră;

f) constată săvârsirea contraventiilor si aplică sanctiunile prevăzute de prezente lege.

 

CAPITOLUL IV

Mecanismele tehnice si economice de piată

 

Art. 17. - (1) Pentru piata produselor de seră se aplică instrumente si mecanisme de reglementare prevăzute de actele normative în vigoare.

(2) Măsurile au drept scop:

a) valorificarea întregii cantităti de produse;

b) asigurarea continuitătii aprovizionării pietelor cu legume, flori si plante ornamentale;copyrightdsc.net

c) asigurarea protectiei produselor de seră autohtone.

Art. 18. - (1) Se asigură sprijin financiar producătorilor agricoli care detin sau administrează suprafetele de seră cultivate cu legume, flori si plante ornamentale, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Modul de acordare a fondurilor si sursele de finantare se vor aproba anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 19. - Agentii economici care detin suprafete cu sere se acreditează în calitate de consumatori eligibili de gaze naturale sau derivati din produse petroliere, pe perioada anului de productie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 20. - Produsele de seră si cantitătile destinate comercializării, pentru care producătorii agricoli beneficiază de sustinere financiară de la bugetul de stat, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 21. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă sau contraventională, după caz.

Art. 22. - Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) si ale art. 11 alin. (1) si (2) se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) si (2) se sanctionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 12 se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 13 se sanctionează cu amendă de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei si cu confiscarea produselor.

Art. 23. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 22 se fac de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 24. - Contraventiilor prevăzute la art. 22 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 25. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului asigură aplicarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a sectorului legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră, prin colaborarea cu organizatii interprofesionale, urmărind:

a) aplicarea cercetării si finalizarea ei practică;

b) asigurarea conditiilor de studiu, experimentări si expertize;

c) răspândirea cunostintelor prin demonstratii, consultatii, formare profesională si informatii de specialitate;

d) sprijinirea initiativei locale;

e) adoptarea unui cadru legislativ armonizat cu cel din Uniunea Europeană;

f) organizarea si dezvoltarea productiei.

Art. 26. - Conditiile de producere si valorificare a produselor de seră, normele de comercializare, precum si alte măsuri se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi, elaborate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 27. - Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 469.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 729.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 418

din 11 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969 pentru aprobarea Regulamentului privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969 pentru aprobarea Regulamentului privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive, exceptie ridicată de Nicusor Lungu în Dosarul nr. 5.023/2003 al Tribunalului Brăila - Sectia penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 august 2003, pronuntată în Dosarul nr. 5.023/2003, Tribunalul Brăila - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969 pentru aprobarea Regulamentului privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive.

Exceptia a fost ridicată de Nicusor Lungu într-o cauză ce are ca obiect o contestatie la executarea pedepsei. Din examinarea concluziilor scrise, depuse de autor în motivarea exceptiei, rezultă că aceasta priveste dispozitiile art. 44 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, care prevăd că ‘Modul de executare a pedepsei închisorii, a pedepsei cu moartea si a măsurii arestării preventive se stabileste prin regulament aprobat prin hotărâre a Consiliului de Ministri”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969, prin care s-a aprobat Regulamentul privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive, este neconstitutională în raport cu prevederile art. 107 alin. (4) din Constitutie, deoarece nu a fost publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.

Instanta de judecată retine eronat raportarea dispozitiilor criticate la prevederile constitutionale ale art. 78, care se referă la publicarea si intrarea în vigoare a legii, iar nu a hotărârilor Guvernului. În opinia instantei, lnRegulamentul privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive a fost adoptat printr-o hotărâre a Consiliului de Ministri, adică printr-un act având o fortă juridică asemănătoare actualei ordonante a Guvernului, putând fi atacată cu exceptia de neconstitutionalitate, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. A.c) din Legea nr. 47/1992, republicată”. De asemenea, apreciază că ridicarea în cauză a exceptiei este pur formală, “neputând conduce la contestarea executării măsurii, deoarece, în caz de admitere a acestei exceptii, executarea s-ar considera efectuată în baza prevederilor Legii nr. 23/1969”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că, în conformitate cu art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, exceptia de neconstitutionalitate a Hotărârii Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969 este inadmisibilă, întrucât, în actualul sistem constitutional românesc, acest act normativ are aceeasi fortă juridică cu aceea a hotărârilor Guvernului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a Hotărârii Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969 este inadmisibilă, întrucât exercitarea controlului de constitutionalitate asupra hotărârilor Guvernului excede competentei jurisdictionale a Curtii Constitutionale. Se precizează, totodată, că actul normativ criticat a fost expres abrogat prin art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate.

Avocatul Poporului propune în atentia Curtii Constitutionale aprecierea dacă actul normativ criticat a fost sau nu a fost abrogat, situatie în raport cu care se va putea decide în privinta admisibilitătii exceptiei. În altă ordine de idei, arată că, potrivit si jurisprudentei Curtii Constitutionale, “legea în înteles de act juridic este supusă regimului constitutional din perioada în care a fost adoptată, inclusiv în ceea ce priveste posibilitatea controlului constitutionalitătii sale”, iar în regimul constitutional anterior reglementarea unor relatii sociale se putea realiza si prin acte normative de diferite categorii, care intrau în notiunea generică de lege.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinînd încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei republicate, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost sesizată de instanta de judecată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Consiliului de Ministri nr. 2.282 din 15 decembrie 1969 pentru aprobarea Regulamentului privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive. Desi sesizarea este nelegală, Curtea este competentă să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii, autorul exceptiei invocă încălcarea art. 108 alin. (4) din Constitutia republicată, potrivit căruia “Hotărârile si ordonantele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de ministrii care au obligatia punerii lor în executare si se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistenta hotărârii sau a ordonantei. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai institutiilor interesate”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969 pentru aprobarea Regulamentului privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive a fost emisă, în mod evident, pentru organizarea executării Legii nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, reprezentând un act normativ echivalent cu hotărârile Guvernului, emise în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (2) din Constitutia republicată.

Potrivit art. 146 lit. d) din Constitutia republicată si art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, hotărârile Guvernului nu pot fi atacate în cadrul contenciosului constitutional, ci numai în cadrul contenciosului administrativ. În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate invocată în cauza de fată este inadmisibilă.

De altfel, Curtea observă că actul normativ criticat a fost expres abrogat prin art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2003.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969 pentru aprobarea Regulamentului privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive, exceptie ridicată de Nicusor Lungu în Dosarul nr. 5.023/2003 al Tribunalului Brăila - Sectia penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind contractarea de către Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finantelor Publice, necesare pentru achizitionarea a patru aeronave tip Airbus A 318

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 12 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 lit. f), al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. a unor credite externe în valoare totală de 219,6 milioane dolari S.U.A., destinate achizitionării a patru aeronave tip Airbus A 318.

Art. 2. - Se aprobă garantarea de către Ministerul Finantelor Publice, în proportie de 100%, a creditelor externe mentionate la art. 1, în valoare totală de 219,6 milioane dolari S.U.A., precum si a primelor de asigurare, dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare destinate pentru achizitionarea a patru aeronave tip Airbus A 318, astfel:

a) un credit extern în valoare de 38,5 milioane dolari S.U.A., precum si prima de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente acestuia, care va fi contractat de Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., reprezentând avansul din pretul de achizitie a patru aeronave tip Airbus A 318, care vor fi cumpărate în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Compania “AIRBUS GIE”, Franta;

b) un credit extern în valoare de 89 milioane dolari S.U.A., precum si prima de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente acestuia, care va fi contractat de Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. în anul 2005, reprezentând diferenta din pretul de achizitie al primelor două aeronave tip Airbus A 318, care vor fi cumpărate în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Compania “AIRBUS GIE”, Franta;

c) un credit extern în valoare de 92,1 milioane dolari S.U.A., precum si prima de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente acestuia, care va fi contractat de Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. în anul 2006, reprezentând diferenta din pretul de achizitie al celorlalte două aeronave tip Airbus A 318, care vor fi cumpărate în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Compania “AIRBUS GIE”, Franta.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să aprobe garantarea în proportie de 100% a unor credite externe în valoarede 219,6 milioane dolari S.U.A., precum si a dobânzilor, a primelor de asigurare, a comisioanelor si a altor costuri aferente acestora, în vederea asigurării resurselor financiare destinate achizitionării a patru aeronave tip Airbus A 318.

Art. 4. - Se aprobă achizitionarea celor patru aeronave tip Airbus A 318, prevăzute la art. 1, de la Compania “AIRBUS GIE”, Franta.

Art. 5. - Rambursarea creditelor garantate potrivit art. 2, precum si plata primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente se vor asigura din surse proprii si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.305.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgentă în sumă de 450 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2003, doamnei Samuilă Speranta, cu domiciliul în localitatea Beius, str. Habitat nr. 18, judetul Bihor, al cărei sot, sublocotenent post-mortem Samuilă Mihail Anton, a decedat pe timpul participării la Operatia “Enduring Freedom” din Afganistan.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 1.335.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere

 

Având în vedere:

- Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la explorarea de titei si gaze în România, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999;

- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 208/2002 privind lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin concurs de ofertă publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003;

- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 158/2003 privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 22 septembrie 2003, si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 159/2003 privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre petroliere de dezvoltare-exploatare si exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 23 septembrie 2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon + (40) 21 3132204, fax + (40) 21 2107440, oferă în vederea concesionării prin negociere directă, pentru o durată de maximum 30 de ani, perimetrul de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră E V - 3 Banat Est si perimetrele de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Conditiile de participare la negocierea directă sunt stabilite prin procedura de licitatie, care este pusă la dispozitie companiilor interesate, în baza solicitării adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 3. - Ofertele pentru concesionarea operatiunilor petroliere mentionate la art. 1 se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Data si ora sedintei publice se vor anunta la depunerea ofertelor si vor fi mentionate si în procedura referitoare la conditiile de participare la negocierea directă.

Art. 5. - Conditiile concesionării prin negociere directă nu pot fi inferioare celei mai bune oferte depuse în fazele de ofertare si/sau reofertare.

Art. 6. - Acordurile petroliere intră în vigoare după aprobarea de către Guvernul României.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2003.

Nr. 198.

 

ANEXĂ

 

LISTA

perimetrelor de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră

 

Nr.crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului (judetul)

Substanta

1.

DEE V-1 ALĂMOR VEST

Sibiu

Gaze libere

2.

DEE V-2 AMARA

Ialomita

Gaze libere

3.

DEE V-3 ARPĂSEL

Timis

Gaze libere

4.

DEE V-4 BECLEAN

Brasov

Gaze libere

5.

DEE V-5 BERTESTI

Brăila

Titei+gaze asociate+gaze libere

6.

DEE V-6 BORS

Bihor

Titei+gaze asociate

7.

DEE V-7 BRĂDESTI

Harghita

Gaze libere

8.

DEE V-8 BUDA

Vrancea

Gaze libere

9.

DEE V-10 CUDALBI

Galati

Gaze libere

10.

DEE V-12 FILIU

Brăila

Titei+gaze asociate

11.

DEE V-14 GOLESTI

Arges

Gaze libere

12.

DEE V-15 GORENI

Giurgiu

Gaze libere

13.

DEE V-16 GRĂNICERI

Timis

Gaze libere

14.

DEE V-17 HORODNICENI

Suceava

Gaze libere

15.

DEE V-18 HURUIESTI

Bacău

Titei+gaze asociate

16.

DEE V-19 IECEA MARE

Timis

Titei+gaze asociate

17.

DEE V-20 JIMBOLIA

Timis

Titei+gaze asociate+gaze libere+condensat

18.

DEE V-22 MANASIA

Ialomita

Titei+gaze asociate

19.

DEE V-23 NASAL

Cluj

Gaze libere

20.

DEE V-24 NEGOIESTI

Dolj

Titei+gaze asociate+gaze libere

21.

DEE V-25 ORTISOARA

Timis

Gaze libere

22.

DEE V-26 OTELEC

Timis

Titei+gaze asociate

23.

DEE V-27 OTOMANI

Bihor

Titei+gaze asociate+gaze libere

24.

DEE V-28 PĂDURENI

Mures

Gaze libere

25.

DEE V-29 SALONTA

Bihor

Gaze libere+condensat

26.

DEE V-30 SĂRVĂZEL

Satu Mare

Gaze libere+gaze asociate

27.

DEE V-31 SEITIN

Arad

Titei+gaze asociate

28.

DEE V-32 SINESTI

Ialomita

Titei+gaze asociate

29.

DEE V-33 SOCU

Gorj

Titei+gaze asociate

30.

DEE V-34 SUD SÂNMARTIN

Timis

Gaze libere

31.

DEE V-35 TOMNATEC

Timis

Gaze libere

32.

DEE V-37 VÂNĂTORI

Giurgiu

Gaze libere