MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 824         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

           

477. - Lege privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare

 

737. - Decret pentru promulgarea Legii privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare este parte componentă a securitătii nationale si are la bază prevederile Constitutiei, ale legilor tării si ale documentelor privind planificarea apărării nationale, precum si obligatiile asumate de România prin tratate si alte întelegeri internationale.

(2) Pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare cuprinde ansamblul de măsuri si de actiuni care se stabilesc si se realizează din timp de pace, în vederea utilizării potentialului economic si uman al tării, pentru satisfacerea nevoilor de apărare si asigurarea continuitătii activitătilor economico-sociale în caz de mobilizare sau de război.

(3) Resursele materiale, umane si financiare prevăzute a fi utilizate în caz de mobilizare sau de război pot fi folosite si la instituirea stării de urgentă si a stării de asediu, conform legii.

Art. 2. - Pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare se asigură de către autoritătile publice, conform competentelor stabilite prin lege.

Art. 3. - Guvernul răspunde de pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare si asigură aplicarea măsurilor referitoare la aceste domenii, potrivit legii, hotărârilor Parlamentului si ale Consiliului Suprem de Apărare a Tării, scop în care:

a) organizează, coordonează si controlează activitatea ministerelor si a celorlalte autorităti ale administratiei publice;

b) stabileste sistemul de priorităti si de alocare a resurselor pentru apărare;

c) înaintează spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Tării proiectul planului de mobilizare a economiei nationale pentru apărare, proiectul programului cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare si proiectul bugetului de stat pentru război;

d) aprobă planul de pregătire a economiei nationale pentru apărare si stabileste măsuri pentru aplicarea acestuia;

e) asigură resursele materiale, umane si financiare necesare pregătirii economiei nationale si a teritoriului pentru apărare;

f) asigură aplicarea planului de mobilizare a economiei nationale pentru apărare.

Art. 4. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, în subordinea acestuia functionează Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, denumit în continuare Oficiu.

(2) Oficiul este încadrat cu personal militar si cu specialisti civili.

(3) Organizarea, functionarea si atributiile Oficiului, în timp de pace si război, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL II

Pregătirea economiei nationale pentru apărare

SECTIUNEA 1

Sistemul de priorităti si alocare a resurselor pentru apărare

 

Art. 5. - Sistemul de priorităti si alocare a resurselor pentru apărare reprezintă ansamblul de reglementări prin care se stabilesc responsabilitătile ce revin autoritătilor publice, institutiilor publice si agentilor economici, criteriile pentru stabilirea produselor si a serviciilor cuprinse în contractele prioritare, modul de constituire a resurselor si de esalonare a alocării acestora, precum si drepturile si obligatiile agentilor economici furnizori, în vederea satisfacerii în regim de urgentă a nevoilor de apărare.

Art. 6. - În caz de mobilizare sau de război, Guvernul stabileste prioritătile pentru contracte/comenzi si alocă resursele în vederea realizării cerintelor urgente, necesare sustinerii efortului de apărare.

Art. 7. - Sistemul de priorităti si alocare a resurselor pentru apărare cuprinde reglementări si actiuni referitoare la:

a) modul de stabilire a contractelor/comenzilor prioritare;

b) esalonarea asigurării cererilor de produse si servicii necesare sustinerii efortului de apărare în caz de mobilizare sau de război, în regim de urgentă, cu minimum de perturbări ale pietei;

c) repartitia resurselor în functie de prioritătile stabilite de Guvern;

d) modul de alocare a resurselor pentru contractele prioritare;

e) controlul stocurilor publice si particulare destinate îndeplinirii contractelor prioritare;

f) activitătile de import si export pentru realizarea prioritătilor;

g) sistemul de finantare a activitătilor prioritare.

Art. 8. - Sistemul de priorităti si alocare a resurselor pentru apărare este gestionat de către Oficiu si functionează pe baza regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. - La punerea în aplicare a sistemului de priorităti si alocare a resurselor pentru apărare, obligatiile ce revin agentilor economici implicati în realizarea contractelor/comenzilor aflate în derulare se decalează sau se anulează, după caz.

 

SECTIUNEA a 2-a

Planul de mobilizare a economiei nationale pentru apărare

 

Art. 10. - (1) Pentru satisfacerea cererilor de produse si servicii necesare fortelor sistemului national de apărare, functionării institutiilor publice si a agentilor economici, precum si asigurării consumului rationalizat al populatiei, în caz de mobilizare sau de război, Oficiul, împreună cu ministerele si celelalte autorităti ale administratiei publice, elaborează proiectul planului de mobilizare a economiei nationale pentru apărare.

(2) Planul de mobilizare a economiei nationale pentru apărare, denumit în continuare plan de mobilizare, reprezintă ansamblul de măsuri si actiuni privind trecerea economiei de la starea de pace la starea de război si functionarea acesteia în vederea asigurării resurselor necesare sustinerii efortului de apărare.

(3) Planul de mobilizare cuprinde responsabilităti si sarcini obligatorii pentru ministere si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, alte institutii si agenti economici.

(4) Produsele si serviciile ce se cuprind în planul de mobilizare se stabilesc prin nomenclatorul cu produsele si serviciile pentru apărare, elaborat de Oficiu, pe baza propunerilor ministerelor, ale celorlalte autorităti ale administratiei publice si institutii.

(5) Potrivit prevederilor planului de mobilizare aprobat, Ministerul Finantelor Publice elaborează proiectul bugetului de stat pentru război, pe baza propunerilor ministerelor si ale celorlalte institutii cu atributii în caz de mobilizare sau de război, avizate de Oficiu.

Art. 11. - (1) Proiectul planului de mobilizare si proiectul bugetului de stat pentru război se dimensionează pentru o perioadă de un an, sunt aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Tării si au valabilitate timp de 4 ani.

(2) Planul de mobilizare se actualizează de către Oficiu, la solicitarea institutiilor publice implicate, în cazul modificării cererilor fortelor sistemului national de apărare sau a posibilitătilor de realizare a sarcinilor. Modificările se supun aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Tării.

(3) Punerea în aplicare a planului de mobilizare si a executiei bugetului de stat pentru război se aprobă de Parlament, pe baza propunerilor Consiliului Suprem de Apărare a Tării.

(4) Presedintele României poate hotărî punerea în aplicare a planului de mobilizare si a executiei bugetului de stat pentru război numai în cazuri exceptionale, inclusiv de agresiune armată îndreptată împotriva tării, corespunzător prevederilor constitutionale.

Art. 12. - Ministerele, celelalte autorităti ale administratiei publice si institutiile publice au obligatia să ia din timp de pace măsuri pentru realizarea sarcinilor ce le revin din planul de mobilizare aprobat.

 

SECTIUNEA a 3-a

Planul de pregătire a economiei nationale pentru apărare

 

Art. 13. - (1) Planul de pregătire a economiei nationale pentru apărare, denumit în continuare plan de pregătire, cuprinde obiectivele, măsurile, prioritătile si resursele ce se stabilesc si se realizează din timp de pace pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în planul de mobilizare.

(2) Obiectivele planului de pregătire reprezintă actiunile ce urmează a fi realizate pentru asigurarea graduală a conditiilor necesare satisfacerii nevoilor fortelor sistemului national de apărare.

(3) Măsurile de pregătire a economiei nationale pentru apărare se referă la identificarea capacitătilor pentru apărare si stabilirea, crearea si păstrarea rezervelor de mobilizare, precum si la alte actiuni care vor fi apreciate ca necesare, în conditiile legii.

(4) Prioritătile pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în planul de mobilizare determină esalonarea obiectivelor, după importanta acestora, în sustinerea efortului de apărare si pentru care urmează să se aloce resursele necesare.

(5) Resursele cuprind materialele si fondurile destinate îndeplinirii măsurilor si obiectivelor stabilite în planul de pregătire.

Art. 14. - (1) În vederea asigurării graduale a conditiilor pentru realizarea sarcinilor cuprinse în planul de mobilizare, Oficiul elaborează anual proiectul planului de pregătire.

(2) Pentru elaborarea proiectului planului de pregătire, Oficiul are în vedere sarcinile din planul de mobilizare si propunerile ministerelor, ale celorlalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, ale altor institutii si ale agentilor economici.

Art. 15. - Pe baza planului de pregătire si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, Oficiul încheie contracte cu agentii economici si cu alte institutii publice specializate pentru realizarea măsurilor aprobate privind pregătirea economiei nationale pentru apărare.

Art. 16. - Agentii economici si alte institutii publice specializate constituie si păstrează din timp de pace rezervele de mobilizare necesare pentru realizarea sarcinilor la declararea mobilizării sau a stării de război. Recuperarea costurilor determinate de constituirea si păstrarea acestora se realizează potrivit clauzelor din contractele încheiate cu Oficiul.

Art. 17. - Verificarea modului de realizare a măsurilor de pregătire a economiei nationale pentru apărare se face prin exercitii practice, controale si antrenamente, precum si prin alte actiuni specifice, conform legii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Capacităti pentru apărare

 

Art. 18. - Capacitătile pentru apărare reprezintă liniile de productie sau de prestări de servicii specializate, activele care le deservesc, amenajările tehnologice specifice, existente în domeniile industriei, transporturilor,

comunicatiilor si tehnologiei informatiei, ocrotirii sănătătii, precum si spatiile de depozitare a rezervelor de stat si de mobilizare, utilizate în scopul satisfacerii necesitătilor vitale ale fortelor sistemului national de apărare, în caz de mobilizare sau de război.

Art. 19. - Constituie capacităti pentru apărare:

a) în industrie: capacitătile de productie specializate pentru fabricarea sau repararea, în caz de mobilizare sau de război, a tehnicii militare, a armamentului, a munitiilor si a materiilor prime cu destinatie strict militară si capacitătile destinate pentru depozitarea acestor produse;

b) în transporturi: mijloacele, instalatiile si amenajările aferente, destinate a satisface exclusiv, în caz de mobilizare sau de război, nevoile de transport ale fortelor sistemului national de apărare;

c) în comunicatii si tehnologia informatiei: retelele de comunicatii si informatice, precum si mijloacele, instalatiile si amenajările aferente, destinate a satisface exclusiv, în caz de mobilizare sau de război, nevoile de servicii de comunicatii si informatice ale fortelor sistemului national de apărare;

d) în domeniul ocrotirii sănătătii: spitalele din reteaua sanitară si alte localuri care se constituie în spitale de urgentă pentru tratarea rănitilor si bolnavilor ca urmare a actiunilor militare, precum si unitătile care asigură productia de seruri, vaccinuri, antibiotice, dezinfectante si alte asemenea materiale si substante, destinate acestor situatii;

e) în domeniul administrării rezervelor de stat: spatiile de depozitare în care se păstrează rezerve de stat si de mobilizare;

f) capacitătile destinate pentru depozitarea rezervelor de mobilizare.

Art. 20. - Oficiul tine evidenta capacitătilor pentru apărare, identificate si comunicate de către ministerele de resort.

Art. 21. - (1) Agentii economici care detin capacităti pentru apărare au obligatia să notifice, în scris, ministerului de resort si Oficiului intentia de a le schimba profilul sau de a le dezafecta, cu 60 de zile înainte de aplicarea hotărârii/deciziei. În cazul concesionării capacitătilor pentru apărare, obligatiile se păstrează.

(2) În situatia divizării unui agent economic în mai multe unităti independente, agentii economici în patrimoniul cărora rămân capacitătile pentru apărare preiau obligatiile aferente acestuia la mobilizare.

(3) În cazul fuziunii unor agenti economici, entitatea rezultată preia toate sarcinile ce reveneau acestora la mobilizare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Rezerve de mobilizare

 

Art. 22. - (1) Rezervele de mobilizare cuprind materii prime, materiale, echipamente si alte produse deficitare sau cu ciclu lung de fabricatie, necesare satisfacerii cererilor institutiilor cu atributii în domeniul apărării, sigurantei nationale si ordinii publice.

(2) Rezervele de mobilizare fac parte din domeniul public al statului, se administrează de către Oficiu, se asigură din productia internă ori din import si se păstrează la agentii economici, la alte institutii publice specializate, precum si în unitătile teritoriale ale rezervelor de stat, în limita a 30% din suprafata de depozitare.

(3) Documentatia tehnică necesară realizării productiei de tehnică si echipamente militare, armamente si munitii, care au fabricatia sistată în timp de pace, prevăzută în planul de mobilizare, se constituie ca rezervă de mobilizare.

Art. 23. - (1) Nomenclatorul si nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limitele stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Tării.

(2) Actualizarea nomenclatorului si a nivelurilor de constituire a rezervelor de mobilizare se face anual de către Oficiu, ca urmare a modificării cererilor sau a unei schimbări intervenite în posibilitătile de realizare a sarcinilor din planul de mobilizare.

Art. 24. - Rezervele de stat, constituite si administrate potrivit legii, se asimilează rezervelor de mobilizare astfel:

a) în timp de pace, pentru cantitătile constituite ca stocuri intangibile;

b) la mobilizare sau război, pentru stocurile existente în depozite.

Art. 25. - Materialele din rezervele de mobilizare pot fi folosite si pentru înlăturarea urmărilor unor dezastre, precum si la instituirea stării de asediu sau a stării de urgentă, la propunerea ministerelor sau a autoritătilor administratiei publice locale, cu avizul Oficiului, prin decizie a primului-ministru.

Art. 26. - Acumularea produselor pentru rezervele de mobilizare se realizează în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice de produse si servicii care implică securitatea natională.

Art. 27. - (1) Agentii economici si institutiile publice specializate care păstrează rezerve de mobilizare au obligatia să ia măsuri tehnice pentru depozitarea si întretinerea produselor, pe baza contractelor încheiate cu

Oficiul.

(2) Pentru acumularea, reîntregirea stocurilor, împrospătarea si valorificarea produselor din rezerva de mobilizare, oficiul desfăsoară activităti cu caracter comercial prin agentii economici specializati.

(3) Acumularea si reîntregirea stocurilor pentru produsele din rezerva de mobilizare se realizează anual, pe baza planului de pregătire.

(4) Împrospătarea produselor din rezerva de mobilizare se face de către Oficiu, conform planurilor anuale, prin agentii economici sau institutiile care le păstrează, potrivit contractelor încheiate.

(5) În situatia în care scoaterea la împrospătare a unor produse nu se poate realiza datorită conjuncturii de piată, vânzarea produselor din rezerva de mobilizare se poate face la preturi reduse fată de valoarea de inventar, astfel: pentru reduceri de până la 25%, cu aprobarea sefului Oficiului, iar pentru reduceri mai mari de 25%, cu aprobarea primului-ministru.

(6) Produsele care nu pot fi împrospătate se păstrează în rezervă până la atingerea limitei de păstrare, după care se scot pentru casare si se valorifică sub formă de deseuri sau se distrug, după caz.

Art. 28. - (1) Scoaterea sub formă de împrumut a produselor din rezerva de mobilizare se face, în mod exceptional, prin hotărâri ale Guvernului, initiate de Oficiu, la cererea ministerelor de resort, ca urmare a solicitărilor agentilor economici.

(2) Pentru produsele scoase sub formă de împrumut, agentii economici si institutiile publice specializate beneficiare depun o garantie în contul Oficiului, deschis la Trezoreria Statului, al cărei cuantum să asigure reîntregirea stocurilor.

(3) Depăsirea termenului de restituire cu o perioadă de până la 30 de zile se sanctionează cu plata de penalităti la valoarea produselor prevăzută în contractul de împrumut, stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu. După acest termen se retine garantia produsului.

(4) Sumele obtinute din garantii, cote de adaos sau din valorificarea produselor scoase din rezerva de mobilizare constituie venituri ale bugetului de stat.

 

SECTIUNEA a 6-a

Alte dispozitii

 

Art. 29. - Asigurarea fortei de muncă necesare la punerea în aplicare a planului de mobilizare se face prin utilizarea personalului fără obligatii militare si prin mobilizarea la locul de muncă a specialistilor strict necesari, cu obligatii militare, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 30. - Pentru asigurarea cererilor unitătilor militare, la declararea mobilizării, agentii economici de profil, indiferent de forma de proprietate, sunt obligati să pună la dispozitie acestora produsele si serviciile solicitate, din timp de pace, prin centrele militare.

Art. 31. - Sarcinile rezultate din planul de mobilizare se înfăptuiesc pe bază de comenzi de stat, emise de către beneficiari.

Art. 32. - (1) În caz de mobilizare sau de război, institutiile publice si agentii economici au obligatia de a satisface cu prioritate comenzile de stat necesare apărării nationale, beneficiind în acest scop de prevederile sistemului de priorităti si alocare a resurselor pentru apărare.

(2) Agentii economici prevăzuti la alin. (1) au calitatea de furnizor agreat al fortelor sistemului de apărare, iar ofertele lor sunt acceptate cu prioritate în cadrul criteriilor de evaluare stabilite pentru atribuirea contractelor de achizitie publică, în timp de pace.

Art. 33. - Oficiul constituie, gestionează si actualizează permanent baza de date referitoare la existenta si functionarea capacitătilor pentru apărare si la situatia rezervelor de mobilizare pe care le administrează.

 

CAPITOLUL III

Pregătirea teritoriului pentru apărare

 

Art. 34. - (1) Pregătirea teritoriului pentru apărare contine ansamblul de măsuri si actiuni stabilite pentru realizarea obiectivelor necesare satisfacerii nevoilor strategice  si operative ale fortelor sistemului national de apărare si pentru asigurarea protectiei populatiei si a bunurilor materiale, inclusiv a celor ce apartin patrimoniului national, împotriva efectelor actiunilor distructive executate de agresor cu mijloace clasice si arme nucleare, biologice si chimice.

(2) Obiectivele necesare satisfacerii nevoilor strategice si operative se realizează din timp de pace si se cuprind în programul cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare, dimensionat pe o perioadă de 4 ani, denumit în continuare programul de pregătire a teritoriului.

(3) Programul de pregătire a teritoriului se actualizează anual de către Oficiu, pe baza propunerilor institutiilor publice implicate, cu avizul Statului Major General.

Art. 35. - (1) Obiectivele din programul de pregătire a teritoriului se stabilesc, cu avizul Statului Major General si al Oficiului, de către institutiile cu atributii în domeniul apărării, sigurantei nationale si ordinii publice, fiecare în domeniul său de activitate, si se supun spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Tării, prin Oficiu. Ulterior programul de pregătire a teritoriului se anexează la planul de mobilizare.

(2) Autoritătile administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile cu atributii în domeniul apărării, sigurantei nationale si ordinii publice includ, cu prioritate, obiectivele primite de la Oficiu în programele de investitii proprii.

(3) Oficiul verifică modul în care autoritătile administratiei publice centrale si locale îsi desfăsoară activitătile pentru realizarea obiectivelor aprobate si comunicate acestora.

Art. 36. - Măsurile de pregătire a teritoriului pentru protectia populatiei, a bunurilor materiale de orice natură, precum si a celor care apartin patrimoniului national al României împotriva efectelor distructive ale atacurilor executate de agresor cu mijloace clasice si arme nucleare, biologice si chimice se stabilesc de către autoritătile administratiei publice locale si se realizează potrivit legii.

Art. 37. - Răspunderea privind realizarea, exploatarea si întretinerea obiectivelor de pregătire a teritoriului pentru apărare revine ministerelor de resort, autoritătilor administratiei publice centrale si locale, precum si agentilor economici, în functie de specificul acestor obiective.

 

CAPITOLUL IV

Finantarea pregătirii economiei si a teritoriului pentru apărare

 

Art. 38. - Finantarea pregătirii economiei nationale si a teritoriului pentru apărare se face de la bugetul de stat.

Art. 39. - Finantarea actiunilor de pregătire a economiei nationale si a teritoriului pentru apărare si întocmirea bugetului de stat pentru război se realizează potrivit legii, normelor si instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 40. - Cheltuielile determinate de elaborarea si actualizarea lucrărilor proprii de pregătire pentru apărare a ministerelor, autoritătilor administratiei publice centrale si locale, agentilor economici si a altor institutii se suportă din bugetele acestora.

 

CAPITOLUL V

Atributii ale autoritătilor administratiei publice si ale agentilor economici privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare

SECTIUNEA 1

Atributii comune

 

Art. 41. - (1) Autoritătile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici îndeplinesc, fiecare în domeniul său de activitate, următoarele atributii:

a) fundamentează si elaborează propuneri si prognoze pentru proiectele planului de mobilizare si ale planului de pregătire, pe care le transmit Oficiului;

b) fundamentează si elaborează propuneri privind proiectul bugetului de stat pentru război, pe care le transmit Ministerului Finantelor Publice;

c) organizează, coordonează si controlează îndeplinirea sarcinilor stabilite prin planul de mobilizare si planul de pregătire;

d) actualizează si transmit anual Oficiului si Statului Major General situatia obiectivelor de infrastructură teritorială importante pentru sistemul national de apărare;

e) stabilesc si, după caz, solicită fondurile necesare;

f) identifică si tin evidenta capacitătilor pentru apărare;

g) creează, întretin si păstrează rezerve de mobilizare, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate în acest scop;

h) stabilesc si transmit institutiilor interesate obiectivele de importantă pentru infrastructura teritorială natională, în vederea cuprinderii acestora în infrastructura sistemului national de apărare;

i) propun si înaintează Oficiului, pe baza criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, obiectivele de importantă deosebită pentru apărare ce urmează a fi luate în pază, la mobilizare sau la război, care se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Tării.

(2) Autoritătile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici îsi îndeplinesc atributiile prin structuri specifice din aparatul propriu si prin unitătile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora. În acest scop, în cadrul acestora functionează organe de specialitate încadrate cu personal civil si militar, dimensionate în functie de volumul si de complexitatea activitătilor specifice, stabilite prin hotărâre a Guvernului sau prin organigrame proprii, după caz.

(3) Autoritătile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici analizează, anual si ori de câte ori este nevoie, modul în care sunt îndeplinite sarcinile ce le revin pe linia pregătirii economiei si a teritoriului pentru apărare si stabilesc măsurile ce se impun.

(4) Autoritătile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici au obligatia să prezinte, la solicitarea Oficiului sau a ministerului de resort, date si informatii privind potentialul economic si uman de care dispun, raportat la sarcinile care le revin din planul de mobilizare, planul de pregătire si contracte.

Art. 42. - (1) Conducătorii autoritătilor administratiei publice centrale si locale, ai agentilor economici sau ai institutiilor publice răspund, fiecare în domeniul său de activitate, de rezolvarea sarcinilor care le revin pe linia pregătirii economiei nationale si a teritoriului pentru apărare.copyrightdsc.net

(2) La solicitarea Guvernului sau la propunerea Oficiului, conducătorii autoritătilor administratiei publice centrale si locale prezintă rapoarte/informări în sedinte ale Guvernului, cu privire la rezolvarea sarcinilor prevăzute în planul de mobilizare si planul de pregătire.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributii specifice

 

Art. 43. - Institutiile publice cu atributii în domeniul apărării, al sigurantei nationale si ordinii publice stabilesc si transmit Oficiului cereri de produse si servicii necesare în situatiile de mobilizare si de război, pentru a fi cuprinse în proiectul planului de mobilizare.

Art. 44. - Ordonatorii principali de credite cuprind anual, distinct, în proiectul bugetului propriu fondurile necesare pentru realizarea obiectivelor, măsurilor, prioritătilor si resurselor din planul de pregătire a economiei nationale pentru apărare, precum si a măsurilor si a actiunilor din programul de pregătire a teritoriului pentru apărare.

Art. 45. - Ministerele si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale îndeplinesc următoarele atributii specifice:

A. În domeniul industriei:

a) coordonează la nivel sectorial activitătile agentilor economici pentru satisfacerea cererilor fortelor sistemului national de apărare si asigurarea consumului rationalizat al populatiei cu produse industriale;

b) elaborează programe de pregătire specifice ramurilor industriei pentru situatii de mobilizare sau de război si urmăresc aplicarea măsurilor stabilite;

c) asigură corelarea unitară a resurselor energetice si de materii prime deficitare, necesare functionării economiei la mobilizare sau la război;

d) elaborează programe pentru asigurarea continuitătii în functionare a obiectivelor industriale majore sau de importantă pentru infrastructura teritorială a sistemului national de apărare;

e) coordonează activitatea de investitii specifice privind infrastructura industriei, cuprinsă în programul de pregătire a teritoriului pentru apărare.

B. În domeniul transporturilor:

a) elaborează programul activitătilor de transporturi pentru situatii de mobilizare si de război;

b) stabilesc măsuri privind modul de protectie si aducere în tară a mijloacelor de transport aflate în afara frontierelor;

c) includ obiectivele de pregătire operativă a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Tării, în programele de dezvoltare si îmbunătătire a transporturilor.

C. În domeniul comunicatiilor si al tehnologiei informatiei:

a) elaborează programul activitătilor de comunicatii si informatică pentru situatii de mobilizare si de război;

b) includ obiectivele de pregătire operativă a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Tării, în programele de dezvoltare si îmbunătătire a comunicatiilor.

D. În domeniul social:

a) elaborează programul resurselor de muncă pentru situatii de criză, de mobilizare si de război, tin evidenta acestora în profil teritorial si iau măsuri pentru acoperirea deficitelor, prin redistribuirea pe plan local, în colaborare cu serviciile judetene de pregătire a economiei si a teritoriului pentru apărare si cu centrele militare judetene;

b) repartizează, prin organele teritoriale de resort, surplusul de resurse umane, în vederea efectuării prestărilor de servicii, în conditiile legii.

E. În domeniul sănătătii:

a) elaborează programe de pregătire a sistemului sanitar pentru situatii de mobilizare si de război;

b) organizează asigurarea asistentei medicale a populatiei civile si spitalizarea rănitilor si bolnavilor evacuati din spitalele militare de campanie;

c) avizează norme privind asigurarea consumului populatiei cu produse alimentare si nealimentare, în regim de rationalizare, la mobilizare si la război;

d) iau măsuri pentru asigurarea produselor medicamentoase de uz uman si a materialelor sanitare;

e) organizează asistenta medicală de urgentă a victimelor actiunilor militare;

f) includ obiectivele de pregătire operativă a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Tării, în programele speciale de dezvoltare si îmbunătătire a ocrotirii sănătătii.

F. În domeniul agriculturii si alimentatiei:

a) elaborează programul de măsuri tehnico-organizatorice, care să permită continuarea lucrărilor agricole în situatii de mobilizare si de război;

b) stabilesc măsuri pentru asigurarea principalelor produse agroalimentare destinate fortelor sistemului national de apărare si asigurarea consumului rationalizat al populatiei cu produse alimentare;

c) organizează si coordonează activitatea serviciilor sanitar-veterinare si de protectie fitosanitară;

d) asigură securitatea alimentară;

e) combat epizootiile ce pot apărea pe teritoriul national si dispun măsurile în consecintă.

G. În domeniul comertului: elaborează norme, instructiuni si programe cu privire la introducerea sistemului de distribuire către populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare.

H. În domeniul lucrărilor publice si amenajării teritoriului:

a) elaborează programul privind lucrările publice si de amenajare a teritoriului pentru situatii de mobilizare si de război;

b) elaborează variante de folosire a utilajelor din dotarea agentilor economici de resort pentru interventii la obiectivele de importantă vitală avariate, în vederea restabilirii activitătii acestora în situatii de mobilizare si de război.

Art. 46. - (1) Prefectul asigură organizarea, coordonarea si conducerea activitătilor de pregătire a economiei si a teritoriului pentru apărare din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, ca măsuri de apărare care nu au caracter militar.

(2) La nivelul judetului si al municipiului Bucuresti, atributiile în acest domeniu sunt îndeplinite prin intermediul serviciilor publice descentralizate ale Oficiului, care sprijină autoritătile administratiei publice locale, potrivit legii, în vederea mobilizării agentilor economici si a institutiilor publice.

Art. 47. - Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile locale, fiecare în domeniul său de activitate, îndeplinesc următoarele atributii:

a) transmit Oficiului propuneri privind asigurarea consumului si a protectiei populatiei, precum si a nevoilor pentru buna functionare a agentilor economici din profil teritorial, în situatia de mobilizare sau de război, pentru a fi incluse în planul de mobilizare;

b) iau măsuri si creează conditii de realizare prioritară a obiectivelor stabilite în planul de mobilizare, îndrumând agentii economici pentru îndeplinirea programelor economice prin utilizarea în regim de urgentă a capacitătilor existente în starea de mobilizare si de război;

c) propun includerea din timp de pace a obiectivelor de pregătire a teritoriului pentru apărare în programele de investitii proprii si iau măsuri de asigurare a fondurilor necesare realizării acestora cu prioritate;

d) întocmesc programele de aprovizionare a populatiei judetului/municipiului Bucuresti/localitătii cu principalele produse alimentare si industriale rationalizate, în caz de mobilizare sau de război;

e) asigură prin agentii economici din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, localurile, cazarmamentul, materialele si mijloacele de transport necesare formatiunilor medico-sanitare prevăzute a se înfiinta în caz de mobilizare sau de război;

f) întocmesc si actualizează monografiile economico-militare ale judetului, respectiv ale municipiului Bucuresti, conform instructiunilor emise în acest scop;

g) fac propuneri pentru întocmirea planului de evacuare a populatiei si a bunurilor din patrimoniul national, arhivistic, material si a altor valori de interes national si organizează în acest scop asigurarea mijloacelor de transport, a spatiilor de cazare si de depozitare necesare.

Art. 48. - (1) Agentii economici, fiecare în domeniul său de activitate, îndeplinesc următoarele atributii:

a) execută analiza tehnico-economică si financiară a cererilor de materiale, produse si servicii transmise de Oficiu, precum si a solicitărilor autoritătilor administratiei publice locale;

b) elaborează propuneri si pregătesc conditiile tehnico-economice pentru a asigura cererile de materiale, produse si servicii prin dezvoltarea retelelor de aprovizionare, fabricatie si desfacere existente pe timp de pace;

c) păstrează si asigură integritatea fizică si calitativă a rezervelor de mobilizare, conform contractelor încheiate cu Oficiul si prevederilor legale;

d) încheie, după caz, contracte cu clauze suspensive cu furnizorii de materii prime, materiale, subansambluri, scule, dispozitive si verificatoare, piese si utilaje tehnologice si cu institutele de cercetare si proiectare.

(2) Agentii economici cu sarcini prevăzute în planul de mobilizare vor lua măsuri în vederea adaptării structurii organizatorice pentru a functiona în caz de mobilizare sau de război, inclusiv în conditiile militarizării lor, folosind întregul potential economic si uman de care dispun, pentru realizarea integrală a sarcinilor ce le revin.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 49. - Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, contraventională sau penală, după caz.

Art. 50. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii:

a) întârzierea peste termenele stabilite a transmiterii datelor, cererilor, prognozelor si sintezelor prevăzute în hotărâri ale Guvernului sau în metodologiile întocmite de către Oficiu pentru elaborarea si actualizarea planului de mobilizare sau a planului de pregătire;

b) nerespectarea conditiilor prevăzute în avizele date de organele în drept, referitoare la măsurile si actiunile legate de pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare;

c) neîntocmirea la timp sau întocmirea necorespunzătoare a documentelor prevăzute de actele normative în domeniu;

d) nerespectarea obligatiilor si a termenelor prevăzute la art. 21 alin. (1);

e) nerespectarea conditiilor tehnice de păstrare si întretinere a rezervelor de mobilizare, stabilite prin acte normative;

f) împiedicarea sub orice formă a organelor de control să îsi exercite atributiile;

g) neîndeplinirea atributiilor specifice prevăzute în cap. V sectiunea a 2-a;

h) neîndeplinirea obligatiei de restituire la termenul prevăzut în actul normativ de scoatere.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. b), e), f) si h) se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d) si g), cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(3) Personalul Oficiului, împuternicit de seful acestuia, are dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevăzute la alin. (2).

(4) Contraventiilor prevăzute în prezenta lege li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 51. - (1) Diminuarea sub orice formă, fără aprobare legală, a cantitătilor de produse, rezervă de mobilizare, încredintate spre păstrare agentilor economici sau altor institutii specializate, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 3 ani.

(2) Actiunea penală se pune în miscare la sesizarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale sau din oficiu.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 52. - (1) Metodologiile privind întocmirea planului de mobilizare si a planului de pregătire se elaborează de către Oficiu.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Oficiul va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 53. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 54. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 73/1995 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 12 iulie 1995, Decretul Consiliului de Stat nr. 340/1978 privind unele măsuri în vederea asigurării sanitare a fortelor armate si a victimelor din rândul populatiei în situatii exceptionale, nepublicat, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.206/1970 privind aprobarea constituirii de stocuri de materiale sanitare consumabile la Ministerul Sănătătii, Ministerul Fortelor Armate, Consiliul Securitătii Statului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Industriei Chimice, pentru situatii de război, nepublicată, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 477.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 737.