MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 827         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 22 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

486. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 

761. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 

492. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pe anul 2003

 

767. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pe anul 2003

 

493. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

 

768. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

 

750. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

770. - Decret privind eliberarea din functie a unor magistrati, ca urmare a condamnării lor pentru săvârsirea unor infractiuni

 

771. - Decret privind eliberarea din functie a unor judecători si procurori

 

775. - Decret pentru numirea unor judecători la Curtea Supremă de Justitie

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 387 din 16 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor si ale Regulamentului privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969, cu modificările si completările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 3 va avea umătorul cuprins:

“Art. 3. - (1) În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) autorizatie - actul administrativ emis de autoritătile administratiei publice competente prin care se permite solicitantului desfăsurarea unei anumite activităti, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii; notiunea de autorizatie include si avizele, licentele, permisele, aprobările sau alte asemenea operatiuni administrative prealabile ori ulterioare autorizării;

b) procedura aprobării tacite - procedura prin care autorizatia este considerată acordată dacă autoritatea administratiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizatii.

(2) Răspunsul negativ al autoritătii administratiei publice competente, în termenul prevăzut de lege pentru emiterea autorizatiei, nu echivalează cu aprobarea tacită.”

2. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu umătorul cuprins:

“(5) Pentru situatiile prevăzute la alin. (4), termenul de emitere sau, după caz, de reînnoire a autorizatiei se prelungeste în mod corespunzător cu 10 zile, respectiv cu 5 zile.”

3. Alineatul (3) al articolului 9 va avea umătorul cuprins:

“(3) Instanta va solutiona cererea în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cu citarea părtilor.

Participarea procurorului este obligatorie.”

4. Alineatul (1) al articolului 10 va avea umătorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Reclamantul depune la instantă, anexată la cererea de chemare în judecată, copia cererii de autorizare purtând numărul si data înregistrării la autoritatea administratiei publice pârâte, însotită de întreaga documentatie depusă la aceasta.”

5. Articolul 14 va avea umătorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Constituie abatere disciplinară, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiune, fapta functionarului public sau a personalului contractual din vina căruia autoritatea administratiei publice nu a răspuns în termenul prevăzut de lege, aplicându-se procedura aprobării tacite pentru acordarea sau reînnoirea unei autorizatii, si se sanctionează potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislatiei muncii.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1) poate angaja si răspunderea civilă, patrimonială sau penală, după caz, a functionarului public.”

6. După articolul 15 se introduc articolele 15 1 si 15 2 cu următorul cuprins:

“Art. 15 1 . - Fapta functionarului public care, având cunostintă de solicitarea de autorizare si de documentatia acesteia, cu bună stiintă nu solutionează cererea în termenul prevăzut de lege si face să intervină prezumtia legală a aprobării tacite constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 15 2 . - Exercitarea activitătilor prevăzute la art. 2 alin. (1) în afara autorizării exprese a autoritătii publice competente constituie infractiunea prevăzută de art. 281 din Codul penal si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 5 ani.”

7. După articolul 16 se introduce articolul 16 1 cu următorul cuprins:

“Art. 16 1 . - Autoritătile administratiei publice competente au obligatia de a controla modul de desfăsurare a activitătilor efectuate pe baza aprobării tacite si de a lua măsurile legale ce se impun.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 486.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2003.

Nr. 761.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pe anul 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 43 din 3 iulie 2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pe anul 2003, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 492.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pe anul 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pe anul 2003 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2003.

Nr. 767.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 493.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2003.

Nr. 768.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter/

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct I si ale art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru sprijinul acordat României în procesul de integrare europeană si euroatlantică, pentru contributia avută la dezvoltarea traditionalelor relatii bilaterale franco-române,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter domnului Jacques Dewatre si domnului Philippe Parant.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 750.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unor magistrati, ca urmare a condamnării lor pentru săvârsirea unor infractiuni

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 92 alin. 1 lit. e) si alin. 4 si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea

judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 38, 39 si 40 din 6 noiembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Pe data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare se eliberează din functie următorii magistrati:

- domnul Valentino Acatrinei, judecător la Curtea de Apel Bucuresti;

- doamna Mariana Rosca, judecător la Tribunalul Bihor;

- domnul Cristian Bojincă, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 770.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unor judecători si procurori

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 58 alin. 1 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată, ale art. 1 alin. 2 din Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare, republicată, precum si ale art. 92 alin. 1 lit. a) si b) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 37 din 6 noiembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se eliberează din functie judecătorii si procurorii prevăzuti în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 771.

 

ANEXĂ

 

A. Eliberarea din functie ca urmare a demisiei:

- doamna Gabriela Georgescu - judecător la Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti, pe data de 22 septembrie 2003;

- doamna Marina Cristina Peltea - judecător la Judecătoria Pascani, pe data de 8 octombrie 2003;

- doamna Lia Kászeghi - procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamt, pe data de 23 octombrie 2003.

B. Eliberarea din functie ca urmare a pensionării, potrivit legii:

- domnul Mihail Giugariu - judecător la Curtea Supremă de Justitie, pe data de 23 august 2003;

- domnul Nicolae Plăveti - judecător la Curtea de Apel Bucuresti, pe data de 1 decembrie 2003;

- domnul Ioan Deicu - judecător la Tribunalul Satu Mare, pe data de 1 noiembrie 2003;

- domnul George Valentin Nitulescu - judecător la Tribunalul Buzău, pe data de 1 septembrie 2003;

- domnul Nicolae Simion - judecător la Tribunalul Giurgiu, pe data de 1 decembrie 2003;

- domnul colonel magistrat - procuror militar la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, - Marian Teodoru Ungureanu - pe data de 1 decembrie 2003;

- domnul colonel magistrat Nicolae - procuror militar la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, - Dumitru Zaharia - pe data de 1 decembrie 2003.copyrightdsc.net

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unor judecători la Curtea Supremă de Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 12 alin. 1 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată,

având în vedere propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit Hotărârii nr. 36 din 6 noiembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Doamnele Voica-Ioana Bărbulescu, Maria Gaită, Magdalena Ghermeli, Monna-Lisa Belu Magdo, Alexandra Mănescu, Ruxandra Neagu, Georgeta Onica si domnul Adrian Dută se numesc în functia de judecător la Curtea Supremă de Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 775.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 387

din 16 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor si ale Regulamentului privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, exceptie ridicată de Florin Ciobanu în Dosarul nr. 1.724/2003 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penală. La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 359 C/2003 si nr. 360 C/2003, având ca obiect, în esentă, aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, si anume Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969, emisă în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 23/1969, exceptie ridicată de Mihai Tudorache în Dosarul nr. 4.264/2003 al Tribunalului Brăila – Sectia penală si de Marian Mocanu în Dosarul nr. 4.524/2003 al aceleiasi instante. La apelul nominal în Dosarul nr. 359 C/2003 se constată lipsa părtilor, iar în Dosarul nr. 360 C/2003 se prezintă autorul exceptiei. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Având cuvântul, Florin Ciobanu arată că lasă la aprecierea Curtii Constitutionale problema conexării. Marian Mocanu se opune conexării cauzelor, solicitând judecarea separată a dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 359 C/2003 si nr. 360 C/2003 la Dosarul nr. 308 C/2003, care este primul înregistrat.

Autorii exceptiei, Florin Ciobanu si Marian Mocanu, solicită admiterea exceptiei astfel cum a fost formulată si constatarea neconstitutionalitătii textelor de lege criticate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, deoarece, pe de o parte, dispozitiile art. 44 din Legea nr. 23/1969 au fost abrogate expres prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003, iar pe de altă parte, prevederile hotărârilor Consiliului de Ministri nu fac parte din categoria dispozitiilor legale care pot constitui obiectul controlului de constitutionalitate, potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 3 iunie 2003 si din 15 iulie 2003, pronuntate în dosarele nr. 1.724/2003 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penală, respectiv nr. 4.264/2003 si nr. 4.524/2003 ale Tribunalului Brăila -  Sectia penală, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, respectiv a prevederilor Hotărârii Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969, exceptie ridicată de Florin Ciobanu, Mihai Tudorache si Marian Mocanu în cadrul unor cauze penale.

În motivarea exceptiei autorii acesteia sustin că prevederile legale criticate, potrivit cărora “modul de executare a pedepsei închisorii, a pedepsei cu moartea si a măsurii arestării preventive se stabileste prin regulament aprobat de Consiliul de Ministri”, încalcă dispozitiile art. 72 din Constitutie. Totodată, în sustinerea neconstitutionalitătii dispozitiilor legale criticate se invocă faptul că Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969, prin care s-a aprobat Regulamentul privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive, nu a fost publicată în Buletinul Oficial.

Curtea Supremă de Justitie - Sectia penală apreciază că Regulamentul privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive, fiind un act administrativ, nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate.

Exprimându-si opinia asupra exceptiei, Tribunalul Brăila - Sectia penală constată că Regulamentul privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive a fost adoptat printr-o hotărâre a Consiliului de Ministri, adică printr-un act având o fortă juridică asemănătoare actualei ordonante a Guvernului, si deci poate fi atacată cu exceptia de neconstitutionalitate potrivit art. 13 alin. (1) lit. A.c) din Legea nr. 47/1992, republicată. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată în cauză, instanta apreciază că aceasta are un caracter pur formal, neputând conduce la contestarea executării măsurii, deoarece, în caz de admitere a exceptiei, executarea s-ar considera efectuată în baza prevederilor Legii nr. 23/1969.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă. Se arată că art. 44 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor a fost abrogat prin art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2003. De asemenea, Guvernul mai arată că, potrivit prevederilor art. 144 din Constitutie si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, competenta Curtii Constitutionale priveste exclusiv neconstitutionalitatea legilor si ordonantelor, iar nu a unui act normativ de nivelul unei hotărâri a Guvernului, cum este Regulamentul privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece dispozitiile art. 44 din Legea nr. 23/1969 au fost abrogate expres, la data de 27 iunie 2003, prin art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate. În ceea ce priveste Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969, Avocatul Poporului propune în atentia Curtii Constitutionale aprecierea dacă actul normativ criticat a fost sau nu a fost abrogat, situatie în raport cu care se va putea decide în privinta admisibilitătii exceptiei.

În altă ordine de idei, arată că, potrivit si jurisprudentei Curtii Constitutionale, “legea, în înteles de act juridic, este supusă regimului constitutional din perioada în care a fost adoptată, inclusiv în ceea ce priveste posibilitatea controlului constitutionalitătii sale”, iar în regimul constitutional existent înainte de 22 decembrie 1989 reglementarea unor relatii sociale se putea realiza prin acte normative de diferite categorii, care intrau în notiunea generică de lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

În cauza de fată exceptia de neconstitutionalitate vizează, astfel cum rezultă din încheierile de sesizare, pe de o parte, dispozitiile art. 44 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor si, pe de altă parte, dispozitiile Regulamentului privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.282 din 15 decembrie 1969, cu modificările si completările ulterioare.

I. Referitor la dispozitiile art. 44 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor (republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 2 mai 1973, cu modificările si completările ulterioare), Curtea constată că, ulterior sesizării sale, acestea au fost abrogate în temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2003. Prin urmare, legea criticată nu mai poate fi supusă controlului de constitutionalitate al Curtii, întrucât, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante (...) în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”, iar exceptia de neconstitutionalitate, devenind astfel inadmisibilă, urmează să fie respinsă.

II. Cât priveste cel de-al doilea aspect al exceptiei de neconstitutionalitate privind dispozitiile Hotărârii Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969, Curtea constată că exceptia ridicată nu se încadrează în dispozitiile art. 144 din Constitutie, care, enumerând atributiile Curtii Constitutionale, prevede la lit. c) că aceasta hotărăste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti cu privire la “neconstitutionalitatea legilor si ordonantelor”, dispozitie preluată si de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată.

Astfel fiind, instanta de judecată, potrivit alin. (6) al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, trebuia să respingă exceptia printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională. Întrucât instanta de judecată nu a aplicat aceste dispozitii legale, Curtea urmează să respingă această exceptie ca fiind inadmisibilă.

În subsidiar, este de observat că, potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2003, “Dispozitiile Regulamentului privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.282 din 15 decembrie 1969, cu modificările si completările ulterioare, sunt si rămân abrogate”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, exceptie ridicată de Florin Ciobanu în Dosarul nr. 1.724/2003 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penală.

2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Regulamentului privind executarea unor pedepse si a măsurii arestării preventive, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.282/1969, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Mihai Tudorache si Marian Mocanu în dosarele nr. 4.264/2003 si, respectiv, nr. 4.524/2003 ale Tribunalului Brăila - Sectia penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu