MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 834         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

20. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului Senatului, republicat

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului Senatului, republicat

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 16/1993, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Grupurile parlamentare îsi aleg un lider, unul sau 2 vicelideri si un secretar.”

2. La articolul 18 alineatul (1) partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Liderul grupului are următoarele atributii:”

3. La articolul 18 alineatul (1), litera a) se abrogă.

4. La articolul 18 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

“e) participă la sedintele Biroului permanent, fără drept de vot;”

5. La articolul 18 alineatul (1), litera j) se abrogă.

6. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Viceliderul grupului îl înlocuieste pe lider în lipsa acestuia sau ori de câte ori este nevoie, în baza mandatului.”

7. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Liderul grupului prezintă Senatului denumirea acestuia, precum si componenta lui numerică si nominală.”

8. La articolul 26, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) În vederea depunerii propunerilor, Senatul stabileste numărul de locuri din Biroul permanent care revine fiecărui grup parlamentar.

(3) Propunerile nominale pentru functiile prevăzute la alin. (1) si repartizate conform alin. (2) se fac de liderii grupurilor parlamentare. Propunerile se înaintează presedintelui Senatului, care le va supune votului. Alegerea se face prin vot secret cu buletine.”

9. La articolul 32 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

“e) primeste proiectele de legi si propunerile legislative si decide:

- retinerea proiectului si sesizarea comisiilor permanente competente în vederea întocmirii rapoartelor sau avizelor în cazul în care Senatul este competent să dezbată si să adopte ca primă Cameră sesizată, precum si în cazul în care Senatul este sesizat de către Camera Deputatilor;

- transmiterea proiectelor de legi si a propunerilor legislative Camerei Deputatilor, în cazul în care aceasta este competentă să le dezbată si să le adopte ca primă Cameră sesizată;”

10. La articolul 32 alineatul (1), după litera e) se introduce o literă nouă, litera e 1 ), care va avea următorul cuprins:

“e 1 ) dispune difuzarea proiectelor de legi, a propunerilor legislative si a rapoartelor tuturor senatorilor, după îndeplinirea cerintei prevăzute la lit. e);”

11. La articolul 32 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:

“f) întocmeste proiectul ordinii de zi a sedintelor Senatului si programul de activitate, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, a presedintilor comisiilor permanente si cu consultarea reprezentantului Guvernului pentru relatia cu Parlamentul;”

12. La articolul 32 alineatul (1), litera h) se abrogă.

13. La articolul 32 alineatul (1), litera n) va avea următorul cuprins:

“n) aprobă statul de functii si regulamente pentru buna desfăsurare a activitătii serviciilor Senatului, la propunerea secretarului general al Senatului.”

14. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Biroul permanent va invita la lucrările sale presedintii comisiilor parlamentare ori de câte ori consideră necesar.”

15. La articolul 35 alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:

“h) poate sesiza Curtea Constitutională în conditiile prevăzute la art. 146 lit. a), b), c) si e) din Constitutie*);”


*) Constitutia României a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.

 

16. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - (1) Vicepresedintii îndeplinesc atributiile stabilite de Biroul permanent sau încredintate de presedintele Senatului si răspund, după caz, în fata acestora si de activitatea desfăsurată de comisiile permanente repartizate.

(2) Vicepresedintii conduc activitatea Biroului permanent si a Senatului, la solicitarea presedintelui sau, în absenta acestuia, prin decizie.

(3) În perioada în care presedintele Senatului asigură interimatul functiei de Presedinte al României, atributiile presedintelui Senatului se exercită de unul dintre vice-presedinti, desemnat la propunerea presedintelui.”

17. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) Secretarii îndeplinesc următoarele atributii, stabilite de Biroul permanent sau de Senat:

a) participă la conducerea operativă a sedintelor în plen, alături de presedintele Senatului, si întocmesc lista înscrierilor la cuvânt în ordinea în care au fost făcute; prezintă presedintelui propunerile, amendamentele si orice alte comunicări adresate Senatului; tin evidenta prezentei senatorilor la lucrări; verifică cvorumul de sedintă si efectuează apelul nominal din dispozitia presedintelui de sedintă; prezintă Senatului rezultatul votului atunci când acest lucru se impune;

b) răspund de evidenta hotărârilor adoptate;

c) supraveghează întocmirea stenogramelor si verifică transmiterea lor spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a;

d) tin evidenta situatiei proiectelor de legi si a propunerilor legislative înregistrate la Senat;

e) tin evidenta avizelor necesare pentru propunerile legislative;

f) urmăresc evidenta proiectelor de legi si a propunerilor legislative retransmise de Camera Deputatilor, pentru care Senatul decide în mod definitiv.

(2) Atributiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) se îndeplinesc prin serviciile Senatului.”

18. La capitolul I, după sectiunea a 3-a se introduce o sectiune nouă, sectiunea a 3 1 -a, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 3 1 -a

Competenta Senatului

Art. 38 1 . - Senatul, ca primă Cameră sesizată, are în competentă spre dezbatere si adoptare proiectele de legi si propunerile legislative, în domeniile stabilite de art. 75 din Constitutie, după cum urmează:

1. toate proiectele de legi si propunerile legislative de nivelul legilor ordinare;

2. proiectele legilor organice prevăzute la:

a) art. 3 alin. (2) - Teritoriul;

b) art. 5 alin. (1) - Cetătenia;

c) art. 12 alin. (4) - Simboluri nationale;

d) art. 16 alin. (4) - Egalitatea în drepturi;

e) art. 44 alin. (2) - Dreptul de proprietate privată;

f) art. 52 alin. (2) - Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică;

g) art. 55 alin. (3) - Apărarea tării - încorporarea;

h) art. 73 alin. (3) - Categorii de legi - lit. a), b), d), f), g), h), i), j), m), p), r) si s);

i) art. 83 alin. (3) - Presedintele României - prelungirea mandatului;

j) art. 136 alin. (3), (4) si (5) - Proprietatea;

k) art. 141 - Consiliul Economic si Social.

Art. 38 2 . - Senatul ia în dezbatere si adoptare, în calitate de Cameră decizională, proiectele de legi si propunerile legislative adoptate de Camera Deputatilor, la sesizarea acesteia, în domeniile stabilite la art. 75 din Constitutie, după cum urmează:

1. proiectele de legi si propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internationale si a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate ori acorduri;

2. proiectele legilor organice prevăzute la:

a) art. 31 alin. (5) - Dreptul la informatie;

b) art. 40 alin. (3) - Dreptul de asociere;

c) art. 55 alin. (2) - Apărarea tării - îndatoriri militare;

d) art. 58 alin. (3) - Avocatul Poporului - numirea si rolul;

e) art. 73 alin. (3) - Categorii de legi - lit. e), k), l), n) si o);

f) art. 79 alin. (2) - Consiliul Legislativ;

g) art. 102 alin. (3) - Guvernul - rolul si structura;

h) art. 105 alin. (2) - Guvernul - incompatibilităti;

i) art. 117 alin. (3) - Înfiintarea de autorităti administrative autonome;

j) art. 118 alin. (2) si (3) - Sistemul de apărare;

k) art. 120 alin. (2) - Administratia publică locală - principii de bază;

l) art. 123 alin. (3) - Prefectul;

m) art. 125 alin. (2) - Statutul judecătorilor;

n) art. 126 alin. (4) si (5) - Instantele judecătoresti;

o) art. 128 alin. (2) - Folosirea limbii materne si a interpretului în justitie;

p) art. 134 alin. (2) si (4) - Consiliul Superior al Magistraturii - atributii;

r) art. 140 alin. (1) - Curtea de Conturi;

s) art. 142 alin. (5) - Curtea Constitutională - structura.

Art. 38 3 . - Senatul desfăsoară lucrări împreună cu Camera Deputatilor, în sedintă comună, potrivit Regulamentului sedintelor comune, privind următoarele activităti ce sunt în conformitate cu competentele prevăzute de Constitutie:

a) primirea mesajului Presedintelui României; aprobarea bugetului de stat si a bugetului asigurărilor sociale de stat; declararea mobilizării totale sau partiale; declararea stării de război; suspendarea sau încetarea ostilitătilor militare; aprobarea strategiei nationale de apărare a tării; examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Tării; numirea, la propunerea Presedintelui României, a directorilor serviciilor de informatii si exercitarea controlului asupra activitătii acestor servicii; numirea Avocatului Poporului; stabilirea statutului deputatilor si al senatorilor, stabilirea indemnizatiei si a celorlalte drepturi ale acestora; îndeplinirea altor atributii care se exercită în sedintă comună - art. 65 alin. (2) din Constitutie;

b) recunoasterea circulatiei si înlocuirea monedei nationale cu aceea a Uniunii Europene - art. 137 alin. (2) din Constitutie;

c) înnoirea cu o treime din consilierii de conturi numiti de Parlament - art. 140 alin. (5) din Constitutie;

d) aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene - art. 148 alin. (1) din Constitutie;

e) aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord - art. 149 din Constitutie.”

19. La articolul 45, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) conduce sedintele comisiei, conform normelor stabilite în Regulamentul Senatului si în regulamentul comisiei;”

20. La articolul 53, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Rapoartele si avizele vor cuprinde, pe lângă opinia majoritătii membrilor comisiei, si părerile contrare, motivate, ale celorlalti senatori din comisie, la cererea expresă a acestora, rezultatul votului si mentionarea amendamentelor admise sau respinse în anexe separate.”

21. La articolul 56 alineatul (2), punctele VII, VIII, IX, X, XI si XIV vor avea următorul cuprins:

“VII. Comisia pentru apărare, ordine publică si securitate natională;

VIII. Comisia pentru drepturile omului, culte si minorităti;

IX. Comisia pentru muncă, familie si protectie socială;

X. Comisia pentru învătământ, stiintă si tineret;

XI. Comisia pentru cultură, artă si mijloace de informare în masă;

…………………………………………..

XIV. Comisia pentru sănătate, ecologie si sport.”

22. La articolul 56, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Comisiile permanente elaborează regulamente proprii, care se aprobă de Biroul permanent. Acestea vor preciza si domeniile lor de activitate.”

23. La articolul 57, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Presedintele Senatului si senatorii, membri ai Guvernului, pot face parte din comisiile permanente pe durata exercitării acestor functii.”

24. La articolul 60, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 60. - (1) Orice comisie permanentă care se consideră competentă cu privire la un proiect de lege, o propunere legislativă sau un amendament, trimise de Biroul permanent altei comisii, poate solicita Biroului permanent, cu cel putin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea raportului, să-i fie transmise spre avizare.”

25. La articolul 61, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Dacă o comisie permanentă consideră că un proiect de lege sau o propunere legislativă este de competenta în fond a altei comisii, poate cere Biroului permanent transmiterea proiectului de lege sau a propunerii legislative către acea comisie, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea la comisie.”

26. La articolul 62, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 62. - (1) Comisia permanentă sesizată în fond primeste si analizează avizele celorlalte comisii care examinează proiectul de lege sau propunerea legislativă în termenul stabilit de Biroul permanent.”

27. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

“Art. 63. - (1) La sedintele comisiei, alături de membrii acesteia, au dreptul să participe senatorii si deputatii, în calitate de initiatori ai propunerilor legislative sau, în cazul în care comisia consideră necesar, si autorii unor amendamente la proiecte de legi sau propuneri legislative aflate pe ordinea de zi a comisiei.

(2) La sedintele comisiei sesizate în fond pot participa la dezbateri atât reprezentantii comisiilor sesizate pentru avize, cât si senatorii interesati.

(3) Numai membrii comisiilor permanente au drept de vot.

(4) Membrii Guvernului sau reprezentantii acestora au acces la lucrările comisiilor. Dacă li se solicită participarea, prezenta este obligatorie. Presedintele comisiei va înstiinta Guvernul, în termen util, despre data sedintei si ordinea de zi.”

28. La articolul 64, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 64. - (1) În raportul comisiilor sesizate în fond se fac referiri motivate la avizele celorlalte comisii care au examinat proiectul, la avizul Consiliului Legislativ, al Consiliului Economic si Social ori al altor institutii sau organisme care, potrivit legii, sunt competente să avizeze un proiect sau o propunere legislativă, precum si la toate amendamentele din avizele primite, inclusiv cele prevăzute în punctul de vedere al Guvernului. În cazul propunerilor respinse se mentionează motivele avute în vedere.”

29. La articolul 64, după alineatul (2) se introduc 4 alineate noi, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

“(3) În toate cazurile raportul va cuprinde, în anexe distincte, amendamentele admise si cele respinse de comisie, cu motivarea corespunzătoare, precizând Camera decizională pentru fiecare amendament admis sau respins.

(4) În cazul în care o comisie examinează în fond mai multe proiecte de legi si propuneri legislative, care au acelasi obiect de reglementare, se întocmeste un singur raport de admitere, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3).

(5) Pentru fiecare dintre celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se întocmeste raport de respingere.

(6) Prevederile alineatelor precedente se aplică si ordonantelor Guvernului, cu obligatia de a fi prevăzute în raport si măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonantelor solutionate.”

30. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

”Art. 65. - Raportul comisiei sesizate în fond se depune la Biroul permanent în termenul stabilit de acesta. Termenul poate fi modificat, la cererea motivată a comisiei, fără a depăsi 15 zile de la data sesizării sale de către Biroul permanent în cazul ordonantelor de urgentă si în cazul în care Senatul este prima Cameră sesizată.”

31. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

“Art. 67. - (1) Dacă în urma dezbaterilor în plen sunt necesare modificări importante ale continutului proiectului sau propunerii legislative, presedintele Senatului, la cererea oricărui senator sau a unui grup parlamentar, supune votului Senatului suspendarea dezbaterilor si trimiterea proiectului spre reexaminare comisiei sesizate în fond, cu stabilirea termenului în care Comisia urmează să se pronunte si să adopte raport suplimentar.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul în care Senatul dezbate prevederi ce intră în competenta sa decizională, în conditiile art. 75 alin. (4) si (5) din Constitutie.”

Articolul 68 va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - (1) Comisiile permanente pot tine sedinte comune. În asemenea situatii comisiile dezbat si adoptă raport sau aviz comun.

(2) Biroul permanent poate stabili ca două sau mai multe comisii să dezbată si să adopte raport comun asupra unui proiect de lege ori unei propuneri legislative.”

33. La articolul 69, alineatele (1) si (5) vor avea următorul cuprins:

”Art. 69. - (1) Orice comisie permanentă poate initia o anchetă parlamentară, în limitele competentelor sale materiale, privitoare la activitatea desfăsurată de un minister sau de altă autoritate publică centrală ori institutii de sub autoritatea acestora.

…………………………………………..

(5) Prezenta la audieri este obligatorie. Persoanele care, cu rea-credintă, nu răspund solicitărilor comisiilor Senatului vor fi sanctionate potrivit legii.”

34. Articolul 78 va avea următorul cuprins:

“Art. 78. - (1) În timpul sesiunilor senatorii lucrează în sedinte în plen, în comisii si în grupuri parlamentare, precum si în circumscriptiile electorale ori îndeplinesc alte activităti dispuse de Senat.

(2) În afara sesiunilor, senatorii îsi pot desfăsura activitatea, din dispozitia sau cu aprobarea Biroului permanent, în comisii permanente ori speciale, în grupuri parlamentare, în circumscriptiile electorale sau îndeplinesc alte sarcini dispuse de Senat.”

35. Articolul 81 va avea următorul cuprins:

“Art. 81. - (1) Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de legi, propuneri legislative, rapoarte, informări si alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum si, după caz, întrebări, interpelări, declaratii sau alte probleme propuse de Biroul permanent, de senatori ori de Guvern.

(2) La întocmirea si aprobarea ordinii de zi în domeniul legislativ se va asigura prioritate dezbaterii ordonantelor de urgentă ale Guvernului, proiectelor de legi si propunerilor legislative în procedură de urgentă, proiectelor de legi si propunerilor legislative care sunt în competenta Senatului, ca primă Cameră sesizată, si rapoartelor întocmite de comisiile de mediere.”

36. La articolul 82, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Ordinea de zi si programul de lucru se definitivează si se adoptă la începutul fiecărei sedinte, la propunerea Biroului permanent.”

37. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

“Art. 83. - Proiectele de legi pentru ratificarea tratatelor internationale, precum si rapoartele sau declaratiile primuluiministru cu privire la politica Guvernului se înscriu în proiectul ordinii de zi si se dezbat cu prioritate.”

38. La articolul 84, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 84. - (1) Ordinea de zi poate fi modificată la propunerea Biroului permanent, la solicitarea unui grup parlamentar sau a unei comisii permanente, precum si la cererea Guvernului pentru motive întemeiate si urgente.”

39. La capitolul II, titlul sectiunii a 3-a va avea următorul cuprins: “Procedura legislativă a Senatului”

40. Articolul 85 va avea următorul cuprins:

“Art. 85. - (1) Initiativa legislativă apartine, după caz, Guvernului, deputatilor, senatorilor sau unui număr de cel putin 100.000 de cetăteni cu drept de vot, în conformitate cu art. 74 din Constitutie.

(2) Proiectele de legi initiate de Guvern si propunerile legislative initiate de senatori, de deputati si cetătenii care exercită dreptul la initiativă legislativă trebuie să fie însotite de expunere de motive si trebuie să fie redactate în forma proprie unui act normativ, pe articole si, după caz, pe capitole si sectiuni.

(3) Guvernul îsi exercită initiativa legislativă prin transmiterea către Senat a proiectului de lege ce intră în competenta sa de adoptare, ca primă Cameră sesizată.

(4) Senatorii, deputatii si cetătenii îsi exercită dreptul la initiativă legislativă prin transmiterea către Camera competentă a propunerii legislative, în scopul de a o dezbate si adopta ca primă Cameră sesizată.

(5) Legile constitutionale pot fi initiate în conditiile art. 150 si 151 din Constitutie.

(6) Propunerile legislative formulate de senatori si deputati, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să fie însotite de dovada solicitării informării Guvernului, înaintată prin presedintele Senatului, în conformitate cu dispozitiile art. 111 din Constitutie.”

41. După articolul 85 se introduc două articole noi, articolele 85 1 si 85 2 , care vor avea următorul cuprins:

“Art. 85 1 . - (1) Proiectele de legi si propunerile legislative se supun spre dezbatere si adoptare Senatului, ca primă Cameră sesizată, în conditiile prevăzute la art. 75 din Constitutie. În cazul propunerilor legislative care sunt depuse la Senat, ca primă Cameră sesizată, acestea se înregistrează si se tin în evidentă. Acestea vor intra în procesul legislativ numai după primirea avizelor legale de la: Consiliul Legislativ, Guvern, Consiliul Economic si Social si Curtea Constitutională.

(2) Pentru celelalte proiecte de legi si propuneri legislative care se dezbat si se adoptă, potrivit art. 75 alin. (1) din Constitutie, mai întâi de Camera Deputatilor, ca primă Cameră sesizată, competenta decizională apartine Senatului.

(3) Senatul, ca primă Cameră sesizată, se pronuntă asupra proiectelor de legi si propunerilor legislative cu care este sesizat, în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora în Biroul permanent. Pentru coduri si alte legi de complexitate deosebită, termenul este de 60 de zile de la data prezentării în Biroul permanent.

(4) După adoptarea ori respingerea de către Senat, ca primă Cameră sesizată, a proiectului de lege sau a propunerii legislative, acestea se trimit Camerei Deputatilor, care va decide definitiv.

(5) În cazul depăsirii termenelor prevăzute la alin. (3), proiectul de lege sau propunerea legislativă se consideră că a fost adoptată si se înaintează Camerei Deputatilor, care va decide definitiv.

Art. 85 2 . - (1) În vederea încadrării în termenele prevăzute la art. 85 1 alin. (3) si la art. 103, 103 1 si 103 2 , proiectele de legi si propunerile legislative se înaintează Biroului permanent al Senatului, care dispune:

a) sesizarea comisiilor permanente competente pentru întocmirea avizelor sau a raportului, stabilind si termenele de depunere a acestora;

b) transmiterea proiectului de lege sau a propunerii legislative Camerei Deputatilor, în cazul în care o comisie permanentă apreciază că Senatul nu este competent să dezbată si să adopte proiectul ca primă Cameră sesizată.

În aceste cazuri, avizul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări este obligatoriu;

c) solicitarea avizului Consiliului Legislativ, al Consiliului Economic si Social si al altor institutii sau organisme care, potrivit legii, au competenta de avizare, dacă acesta nu a fost dat;

d) distribuirea către senatori a proiectelor sau propunerilor legislative, a avizului Consiliului Legislativ, al Consiliului Economic si Social si al altor institutii ori organisme care, potrivit legii, au competenta de avizare, a hotărârii Curtii Constitutionale, în cazurile prevăzute de Constitutie, si a punctului de vedere al Guvernului, în cazurile cerute de lege, pentru propunerile legislative, stabilind si termenul de depunere a amendamentelor de către senatori, sub sanctiunea decăderii.

(2) Conflictul negativ si conflictul pozitiv de competente între Senat si Camera Deputatilor, ca primă Cameră sesizată, potrivit solutiilor date de birourile permanente ale Camerelor, se rezolvă în conformitate cu prevederile regulamentului sedintelor comune.

(3) Măsurile hotărâte de Biroul permanent se duc la îndeplinire de secretarul general, prin serviciile Senatului.

Termenele prevăzute pentru toate operatiunile reglementate în acest articol se stabilesc de către Biroul permanent, în functie de procedura ordinară sau procedura de urgentă.

(4) În cazul în care Biroul permanent al Senatului constată că este competent să dezbată, secretarul general al Senatului trimite propunerea legislativă prevăzută la alin. (2) Curtii Constitutionale, pentru a proceda potrivit legii. Propunerile legislative făcute de cetăteni se distribuie senatorilor si sunt transmise comisiilor permanente competente, împreună cu hotărârea Curtii Constitutionale privind îndeplinirea conditiilor pentru exercitarea initiativei legislative de către cetăteni. În cazul în care Biroul permanent al Senatului hotărăste că Senatul nu este competent să o dezbată ca primă Cameră sesizată, propunerea legislativă respectivă este transmisă Camerei Deputatilor.

(5) Termenele prevăzute la alin. (1)-(3), precum si cele prevăzute la art. 85 si 85 1 , pentru avize, rapoarte si amendamente nu pot fi mai scurte de 5 zile calendaristice pentru procedura ordinară si de 3 zile calendaristice pentru procedura de urgentă.”

42. După alineatul (1) al articolului 88 se introduce un alineat nou, alineatul (1 1), care va avea următorul cuprins:

“(1 1) Initiatorul propunerii legislative poate să renunte la aceasta până la înscrierea sa pe ordinea de zi a plenului Senatului. Biroul permanent ia act de renuntare.”

43. Articolul 90 va avea următorul cuprins:

“Art. 90. - Proiectele si propunerile legislative, avizate potrivit art. 87 si 89, se supun dezbaterii Senatului în succesiunea prevăzută pe ordinea de zi aprobată de acesta.

Înscrierea pe ordinea de zi a proiectelor de legi si a propunerilor legislative se face în cel mult 5 zile de la depunerea raportului comisiei permanente sesizate în fond, în cazul în care Senatul este prima Cameră sesizată, si în cel mult 10 zile, în celelalte situatii prevăzute la art. 75 din Constitutie.”

44. După articolul 101 se introduce, în cadrul sectiunii a 4-a a capitolului II, un articol nou, articolul 101 1 , care va avea următorul cuprins:

“Art. 101 1 . - Proiectele de legi si propunerile legislative se dezbat si se adoptă cu procedură de urgentă, de drept, în următoarele situatii:

a) ordonante de urgentă;

b) Senatul a adoptat, ca primă Cameră sesizată, o prevedere din proiectul de lege care intră în competenta sa decizională, neînsusită de Camera Deputatilor si întoarsă pentru o nouă dezbatere;

c) Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege, în calitate de Cameră decizională, dar anumite prevederi din proiectul de lege adoptat sunt de competenta decizională a Senatului.”

45. La articolul 102, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Cererea pentru procedură de urgentă se analizează de Biroul permanent si, dacă este cazul, se supune aprobării Senatului în prima sedintă de plen după înregistrarea acesteia. Aprobarea procedurii de urgentă se face cu votul majoritătii senatorilor prezenti.

(3) Proiectele de legi referitoare la armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene si a Consiliului Europei se dezbat si se adoptă de Senat în procedură de urgentă.”

46. La articolul 103, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 103. - (1) Senatorii, grupurile parlamentare, comisiile permanente sau Guvernul pot prezenta amendamente în scris, motivate, care se trimit comisiei sesizate în fond, în termenele stabilite de Biroul permanent. În acelasi interval de timp, avizul Consiliului Legislativ, al Consiliului Economic si Social sau al altor autorităti ori organisme care, potrivit legii, au competente de avizare se va trimite comisiei sesizate în fond.”

47. La articolul 103, alineatul (5) se abrogă.

48. După articolul 103 se introduc două articole noi, articolele 103 1 si 103 2 , care vor avea următorul cuprins:

“Art. 103 1 . - Senatul se pronuntă în termen de 30 de zile asupra proiectelor de legi sau propunerilor legislative prevăzute la art. 101 1 lit. a) si art. 102.

Art. 103 2 . - În cazul ordonantei de urgentă, dacă Senatul nu se pronuntă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, aceasta este considerată adoptată si se trimite Camerei Deputatilor.”

49. La capitolul II, după sectiunea a 4-a se introduce o sectiune nouă, sectiunea a 4 1 -a, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 4 1 -a

Termene procedurale

Art. 104 1 . - În perioadele de vacantă parlamentară a Senatului proiectele de legi si propunerile legislative se înregistrează la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare încep să curgă de la data reluării activitătii Senatului.

Art. 104 2 . - Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data înregistrării acestora la Biroul permanent, însotite de avizele necesare.

Art. 104 3 . - Termenele procedurale ale procesului legislativ curg pe zile lucrătoare în plen si în comisiile permanente ale Senatului.”

50. La articolul 106, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 106. - (1) Deputatii, în calitate de initiatori ai propunerilor legislative aflate pe ordinea de zi, precum si membrii Guvernului sau reprezentantii acestora au acces la lucrările Senatului. Dacă li se solicită participarea, prezenta membrilor Guvernului este obligatorie.”

51. După alineatul (2) al articolului 107, se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Senatorilor absenti nemotivat de la activitătile Senatului li se vor retine din indemnizatia lunară cota-parte corespunzătoare absentei, precum si diurna de deplasare corespunzătoare zilelor de absente. Retinerea se va face pe baza evidentei întocmite de departamentul de specialitate al serviciilor Senatului, avizată de secretarul Biroului permanent, însărcinat cu această atributie.”

52. Articolul 110 va avea următorul cuprins:

“Art. 110. - (1) Senatul adoptă legi, hotărâri, motiuni simple si alte acte cu caracter politic, în prezenta majoritătii senatorilor.

(2) Înainte de votare liderii grupurilor parlamentare pot cere presedintelui Senatului verificarea întrunirii cvorumului de sedintă.

(3) În cazul în care cvorumul legal de sedintă nu este întrunit, presedintele Senatului suspendă sedinta si anuntă ziua si ora de reluare a lucrărilor.”

53. La articolul 117, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 117. - (1) Senatorii si celelalte persoane care iau cuvântul sunt obligati să se refere exclusiv la chestiunea în dezbatere pentru care s-au înscris la cuvânt si să respecte regulile deontologiei parlamentare. În caz contrar, presedintele le atrage atentia si, dacă nu se conformează, le retrage cuvântul.”

54. La articolul 120, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 120. - (1) Legile, hotărârile, motiunile simple, precum si celelalte acte cu caracter politic se adoptă de către Senat prin vot.”

55. La articolul 121, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) În cazul în care prin regulament nu se stabileste o anumită procedură de vot obligatorie, procedura de vot se va hotărî de Senat, la propunerea presedintelui.”

56. La articolul 122, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) După terminarea apelului se repetă numele si prenumele senatorilor care nu au răspuns la primul apel.”

57. Articolul 123 va avea următorul cuprins:

“Art. 123. - Votul prin bile se desfăsoară astfe” în fata presedintelui Senatului se asază o urnă albă si alta neagră. Senatorii vin în ordinea apelului la urne, după ce primesc de la secretari câte două bile, dintre care una albă si una neagră, pe care le introduc în cele două urne.

Bila albă introdusă în urna albă si bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă «vot pentru», iar bila neagră introdusă în urna albă si bila albă introdusă în urna neagră înseamnă «vot contra».”

58. La articolul 129, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) În cazul legilor constitutionale si al legilor organice, când presedintele constată, înainte de vot, că prezenta senatorilor nu este asiguratorie pentru cvorumul de vot, amână votul, stabilind ziua si ora desfăsurării acestuia. O nouă amânare a votului nu poate depăsi 30 de zile.”

59. Articolul 133 va avea următorul cuprins:

“Art. 133. - Proiectele de legi si propunerile legislative adoptate sau respinse de Senat, ca primă Cameră sesizată, se semnează de presedintele Senatului si se înaintează Camerei Deputatilor, Cameră decizională. Guvernul va fi înstiintat despre aceasta.”

60. După articolul 133 se introduce un articol nou, articolul 133 1 , care va avea următorul cuprins:

“Art. 133 1 . - (1) Senatul se pronuntă asupra proiectelor de legi si propunerilor legislative ce intră în competenta sa, ca primă Cameră sesizată, în termen de 45 de zile. Pentru coduri sau alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. Asupra ordonantelor de urgentă Senatul se pronuntă în termen de 30 de zile de la depunere.copyrightdsc.net

(2) În cazul depăsirii termenelor prevăzute la alin. (1) se consideră că proiectul de lege sau propunerea legislativă a fost adoptată în forma înaintată de initiator. În acest caz, adoptarea se anuntă în plenul Senatului, iar proiectul de lege sau propunerea legislativă se transmite, sub semnătura presedintelui Senatului, către Camera Deputatilor, care va decide definitiv.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), dacă s-a adoptat raport si s-au dat avize ori amendamente, acestea se înaintează anexat proiectului de lege sau propunerii legislative, ca material documentar.”

61. La articolul 134, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 134. - (1) În cazul în care Senatul, în calitate de Cameră decizională, a adoptat fără modificări un proiect de lege sau o propunere legislativă primită de la Camera Deputatilor, aceasta va fi semnată de presedintele Senatului, va fi depusă la secretarul general al Senatului în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale si va fi transmisă Camerei Deputatilor pentru îndeplinirea formalitătilor de promulgare.

(3) Depunerea legii la secretarul general al Senatului se face numai în zilele în care Senatul lucrează în plen si se aduce la cunostintă senatorilor în aceeasi zi, prin prezentare în sedinta de plen si prin afisare datată si certificată la avizierul general de la sala de sedintă. Senatorii îsi pot exercita dreptul de sesizare a Curtii Constitutionale, potrivit legii.”

62. Articolul 135 va avea următorul cuprins:

”Art. 135. - (1) În cazul în care Senatul, ca primă Cameră sesizată, adoptă o prevedere care, potrivit dispozitiilor Constitutiei, intră în competenta sa decizională, prevederea este definitiv adoptată dacă si Camera

Deputatilor este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă legea se întoarce la Senat, care va decide definitiv, în procedură de urgentă.

(2) Dispozitiile alin. (1) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător si în cazul în care Senatul, în calitate de Cameră decizională, adoptă o prevedere pentru care competenta decizională apartine Camerei Deputatilor, ca primă Cameră sesizată.”

63. După articolul 135 se introduce un articol nou, articolul 135 1 , care va avea următorul cuprins:

“Art. 135 1 . - În cazul în care Senatul respinge un proiect de lege sau o propunere legislativă, respinsă anterior de Camera Deputatilor, respingerea este definitivă, iar proiectul de lege sau propunerea legislativă nu mai poate fi readusă în discutia acestuia în cursul aceleiasi sesiuni parlamentare.”

64. Articolul 136 va avea următorul cuprins:

“Art. 136. - (1) În cazurile de neconstitutionalitate constatate potrivit art. 146 lit. a) din Constitutie, Senatul reexaminează prevederile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curtii Constitutionale. Senatul dezbate, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări, obiectia de neconstitutionalitate si hotărăste asupra acesteia.

(2) Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări va cuprinde propuneri pentru punerea de acord a prevederilor declarate neconstitutionale cu decizia Curtii Constitutionale. Raportul comisiei se dezbate conform prevederilor art. 97-101. Cu aprobarea Senatului, în urma dezbaterii raportului, în cuprinsul legii se operează si corelările tehnico-legislative necesare.

(3) În cazul unei obiectii de neconstitutionalitate asupra tratatelor sau altor acorduri internationale, invocate potrivit art. 146 lit. b) din Constitutie, procedura parlamentară se suspendă si se reia după publicarea deciziei Curtii Constitutionale.

(4) În cazurile de neconstitutionalitate constatate potrivit art. 146 lit. b) din Constitutie, Senatul nu poate ratifica tratatul sau acordul international declarat ca fiind neconstitutional.

(5) În cazurile de neconstitutionalitate constatate potrivit art. 147 alin. (1) din Constitutie, dispozitiile declarate neconstitutionale îsi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile declarate neconstitutionale cu prevederile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.

(6) Reexaminarea textelor declarate neconstitutionale se face întâi de prima Cameră sesizată.”

65. La articolul 143, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În acelasi mod se va proceda si cu privire la celelalte acte adoptate de Parlament - hotărâri, motiuni simple, acte cu caracter politic.”

66. După articolul 143 se introduc două articole noi, articolele 143 1  si 143 2 , care vor avea următorul cuprins:

“Art. 143 1 . - Prevederile din această sectiune, privitoare la procedura de mediere, astfel cum sunt modificate si completate, sunt aplicabile numai proiectelor de legi si propunerilor legislative aflate pe ordinea de zi a

Parlamentului, până la data intrării în vigoare a Legii de revizuire a Constitutiei - 29 octombrie 2003.

Art. 143 2 . - Dispozitiile prevăzute la art. 137-140 se aplică în mod corespunzător procedurii de revizuire a Constitutiei.”

67. Articolul 148 va avea următorul cuprins:

“Art. 148. - (1) Motiunea simplă exprimă pozitia Senatului într-o anumită problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări.

(2) Motiunile simple pot fi initiate de cel putin o pătrime din numărul senatorilor.

(3) Motiunile simple trebuie să fie întocmite corespunzător actelor juridice ale Senatului si să cuprindă motivarea si dispozitivul. Motiunile se depun la presedintele de sedintă, în plenul Senatului.”

68. Articolul 149 va avea următorul cuprins:

“Art. 149. - (1) Până la încheierea dezbaterii unei motiuni simple semnatarii nu mai pot promova o altă motiune în aceeasi problemă.

(2) După primirea motiunilor simple, care nu intră sub incidenta art. 150 alin. (2), presedintele Senatului le comunică de îndată Guvernului si le aduce la cunostintă plenului, după care dispune afisarea la sediul Senatului si distribuirea acestora senatorilor.”

69. Articolul 150 va avea următorul cuprins:

“Art. 150. - (1) Presedintele Senatului stabileste data dezbaterii motiunii simple, care nu poate depăsi 6 zile de la depunerea acesteia, înstiintând Guvernul asupra datei stabilite.

(2) Presedintele Senatului nu va supune dezbaterii motiunile simple care nu îndeplinesc cerintele prevăzute la art. 148 si nici pe cele care vizează finalităti specifice motiunii de cenzură, prezentând Senatului motivele deciziei sale.

(3) Motiunile simple privind probleme de politică externă se supun dezbaterii numai însotite de avizul Comisiei pentru politică externă si cu consultarea Ministerului Afacerilor Externe. Această conditie trebuie îndeplinită în termen de 3 zile de la depunerea motiunii.”

70. Articolul 151 va avea următorul cuprins:

“Art. 151. - (1) După începerea dezbaterii motiunii simple senatorii semnatari nu îsi pot retrage adeziunea la motiune.

(2) La motiunile simple prezentate nu pot fi propuse amendamente.

(3) Dezbaterea se încheie prin supunerea la vot a motiunii simple în plenul Senatului.

(4) Nici o motiune simplă nu poate fi supusă votului înainte de dezbaterea ei.”

71. Articolul 152 va avea următorul cuprins:

“Art. 152. - (1) Dezbaterea motiunii simple se face cu respectarea dispozitiilor cuprinse în art. 105-119 si se adoptă cu votul majoritătii senatorilor.

(2) Motiunile simple adoptate de Senat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si sunt obligatorii pentru Guvern si membrii săi, precum si pentru celelalte persoane vizate.”

72. La articolul 153, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În plenul Senatului nu pot fi formulate întrebări care privesc probleme de interes personal ori particular, care urmăresc în exclusivitate obtinerea unei consultatii juridice sau tehnice ori care privesc activitatea unor persoane care nu îndeplinesc functii publice.”

73. Articolul 169 va avea următorul cuprins:

“Art. 169. - Senatorii se bucură de imunitate parlamentară pe toată durata exercitării mandatului.”

74. După articolul 169 se introduc două articole noi, articolele 169 1 si 169 2 , care vor avea următorul cuprins:

“Art. 169 1 . - Senatorii nu pot fi trasi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Art. 169 2 . - (1) Senatorii pot fi urmăriti si trimisi în judecată penală pentru faptele care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi perchezitionati, retinuti ori arestati fără încuviintarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Urmărirea si trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie. Competenta de judecată apartine Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) În caz de infractiune flagrantă, deputatii sau senatorii pot fi retinuti si supusi perchezitiei. Ministrul justitiei îl va informa neîntârziat pe presedintele Senatului asupra retinerii si a perchezitiei. În cazul în care Senatul constată că nu există temei pentru retinere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri, cu votul secret al majoritătii membrilor săi. Dispozitia de revocare a retinerii se execută de îndată, prin ministrul justitiei.

(3) Cererea de retinere, arestare sau perchezitie se adresează presedintelui Senatului de ministrul justitiei. Săvârsirea ori descoperirea ulterioară a unor noi fapte penale determină introducerea unei noi cereri de retinere, arestare sau perchezitie.

(4) Presedintele Senatului aduce cererea la cunostintă senatorilor în sedintă publică, după care o trimite, de îndată, Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări spre examinare si întocmirea raportului. Hotărârea comisiei se adoptă prin votul secret al majoritătii membrilor acesteia.

(5) Biroul permanent al Senatului supune spre dezbatere si aprobare plenului raportul comisiei, temeinic motivat, în termen de 15 zile de la data depunerii lui.

(6) Senatul hotărăste asupra cererii cu votul secret al majoritătii membrilor Senatului.”

75. Articolul 170 se abrogă.

76. Articolul 171 va avea următorul cuprins:

“Art. 171. - Cererile de retinere, de arestare sau de perchezitie se înscriu cu prioritate pe ordinea de zi.”

77. La capitolul IV, sectiunea a 2-a - Incompatibilităti, precum si articolele 172-178 se abrogă.

78. Articolul 179 va avea următorul cuprins:

“Art. 179. - (1) Senatorii intră în exercitiul mandatului la data întrunirii legale a Senatului, sub conditia validării si a depunerii jurământului.

(2) După constituirea legală a Senatului, fiecare senator va depune, în fata plenului Senatului întrunit în sedintă solemnă, jurământul de credintă fată de tară si popor: «Jur credintă patriei mele, România. Jur să respect Constitutia si legile tării. Jur să apăr democratia, drepturile si libertătile fundamentale ale cetătenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritorială a României. Jur să-mi îndeplinesc cu onoare si fidelitate mandatul încredintat de popor.

Asa să mă ajute Dumnezeu!»

(3) Jurământul de credintă se poate depune si fără formula religioasă, aceasta putând fi înlocuită cu formula: «Jur pe onoare si constiintă», care prefatează jurământul.”

79. Articolul 181 va avea următorul cuprins:

”Art. 181. - Pe durata exercitării mandatului, senatorii

si membrii lor de familie beneficiază de pasaport diplomatic.”

80. Articolul 185 va avea următorul cuprins:

“Art. 185. - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităti si validări, la sesizare, propune Biroului permanent diminuarea indemnizatiei lunare si a diurnei de deplasare, în functie de prezenta senatorului la activitatea Senatului.”

81. Articolul 186 va avea următorul cuprins:

”Art. 186. - Pe durata exercitării mandatului de senator, contractul de muncă al persoanei în cauză se suspendă, cu exceptia cazurilor în care Biroul permanent decide altfel, la cererea senatorului, cu avizul unitătii si al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări a Senatului.”

82. Articolul 187 va avea următorul cuprins:

“Art. 187. - Nici un senator nu poate lipsi nemotivat de la sedintele Senatului sau ale comisiei din care face parte si de la celelalte activităti specifice îndeplinirii mandatului de senator.”

83. Articolul 189 se abrogă.

84. Articolul 191 va avea următorul cuprins:

“Art. 191. - Constituie abateri disciplinare săvârsite de senatori următoarele fapte, dacă, potrivit legii, nu constituie infractiuni:

a) încălcarea dispozitiilor privind îndatoririle senatorului prevăzute de Constitutie si de legea statutului deputatilor si al senatorilor;

b) încălcarea jurământului de credintă;

c) nerespectarea prevederilor Regulamentului Senatului;

d) exercitarea abuzivă a mandatului de senator;

e) comportamentul injurios sau calomniator la adresa unui parlamentar ori a altui demnitar în sedintele de plen, de comisii sau de birou ori în afara acestora, dar cu privire la exercitarea mandatului de senator.”

85. Articolul 192 va avea următorul cuprins:

“Art. 192. - Abaterile de la deontologia parlamentară se sanctionează cu:

a) atentionare;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvântului;

d) îndepărtarea din sală pe durata sedintei;

e) avertisment public - scris;

f) interzicerea de a participa la lucrările Senatului pe o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice.”

86. La articolul 197, alineatele (1), (2), (4), (6) si (7) vor avea următorul cuprins:

“Art. 197. - (1) Abaterile grave sau repetate, care implică aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 192 lit. e) si f), se constată de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităti si validări a Senatului, la sesizarea unui grup parlamentar din Senat sau din Camera Deputatilor, a unui senator ori a unui deputat. Sesizarea se adresează presedintelui Senatului.

(2) Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităti si validări solutionează sesizarea înaintată de presedintele Senatului în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la comisie. Solutia comisiei se ia cu votul majoritătii membrilor prezenti, în sedintă secretă.

…………………………………………..

(4) Biroul permanent solutionează cauza în termen de 7 zile de la data primirii raportului, împreună cu dosarul cauzei. Hotărârea Biroului permanent se prezintă în sedintă publică a plenului Senatului.

…………………………………………..

(6) Contestatia se solutionează de către plenul Senatului, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, cu votul majoritătii senatorilor prezenti, în sedintă secretă.

(7) Hotărârea plenului Senatului, dată asupra contestatiei, este definitivă si executorie si se aduce la cunostintă publică în sedinta de plen.”

87. Articolul 198 va avea următorul cuprins:

“Art. 198. - (1) În cazul aplicării sanctiunii prevăzute la art. 192 lit. f), senatorul în cauză nu beneficiază de drepturile bănesti si materiale ce i s-ar cuveni pe durata interzicerii participării la lucrările Senatului.

(2) Senatorul sanctionat disciplinar în baza prevederilor art. 192 lit. e) si f) nu poate reprezenta Senatul în relatiile interne si externe ale acestuia, pe o perioadă de 1 an de la data rămânerii definitive a sanctiunii.”

88. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

“Dispozitii tranzitorii si finale”

89. După articolul 205 se introduce un articol nou, articolul 205 1 , cu următorul cuprins:

“Art. 205 1 . - Prevederile articolelor privind medierea, precum si ale articolelor privind dezbaterea în sedintă comună a divergentelor existente între Camere au caracter tranzitoriu, fiind aplicabile până la dezbaterea si adoptarea, respectiv respingerea proiectelor de lege si a propunerilor legislative înscrise pe ordinea de zi a Senatului si Camerei Deputatilor până la data de 29 octombrie 2003, data intrării în vigoare a Legii de revizuire a Constitutiei, cu exceptia prevederilor art. 143 2 .”

90. Articolul 206 se abrogă.

Art. II. - În tot cuprinsul Regulamentului Senatului, sintagmele: lapresedintele grupului parlamentar”, “vicepresedintele grupului parlamentar”, precum si sintagma “motiune” se înlocuiesc cu sintagmele: “liderul grupului parlamentar”, “viceliderul grupului parlamentar” si “motiune simplă”.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comisiile permanente îsi adaptează regulamentele proprii, cu respectarea prevederilor art. 56 alin. (3) din Regulamentul Senatului.

Art. IV. - Regulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 20.