MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 837         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            466. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere nationale

 

            726. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.316. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

1.321. - Hotărâre privind darea în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unui imobil proprietate publică a statului

 

1.322. - Hotărâre privind darea în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unui imobil proprietate publică a statului

 

1.323. - Hotărâre privind darea în administrarea Casei Judetene de Pensii Brasov a unui imobil proprietate publică a statului

 

1.324. - Hotărâre privind darea în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unui imobil proprietate publică a statului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere nationale

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 17 din 24 ianuarie 2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere nationale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări si completări:

            1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins: “ORDONANTĂ privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere”

2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante se aplică transporturilor rutiere de mărfuri si de persoane care se efectuează, integral sau partial, pe drumurile publice din România de către operatorii de transport rutier autorizati în conditiile legislatiei în vigoare, cu respectarea reglementărilor privind circulatia pe drumurile publice.”

3. La articolul 1, litera a) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“a) spre si/sau dinspre tări care sunt părti contractante la acord sau în tranzit prin aceste tări, pentru întreaga deplasare, când astfel de operatiuni se derulează cu vehicule înmatriculate în România sau în una dintre aceste tări;”

4. La articolul 2, literele e) si f) se abrogă.

5. La articolul 2, după litera f) se introduc literele g), h) si i) cu următorul cuprins:

“g) vehicul - orice autovehicul destinat traficului rutier de mărfuri sau de persoane, având cel putin patru roti si o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, si remorcile sau semiremorca sa, cu exceptia vehiculelor pe sine, a tractoarelor agricole si forestiere si a masinilor pentru lucrări;

h) punct de oprire convenabil - spatiul special destinat utilizării de către conducătorii auto pentru oprirea vehiculelor, în vederea asigurării sigurantei persoanelor, a vehiculului sau a încărcăturii, amplasat astfel încât să nu afecteze siguranta circulatiei rutiere;

i) tahograf - echipamentul care se instalează la bordul vehiculelor rutiere, având ca scop indicarea, înregistrarea si stocarea, în mod automat sau semiautomat, a datelor privind deplasarea acestor vehicule si a anumitor perioade de lucru ale conducătorilor auto care le conduc.”

6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Prevederile prezentei ordonante nu se aplică transporturilor efectuate cu:

a) vehicule destinate transporturilor de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăseste 3,5 tone;

b) vehicule destinate transporturilor de călători, care, prin constructie si echipare, sunt destinate să transporte maximum 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, si sunt folosite în acest scop;

c) vehicule destinate transporturilor de persoane prin servicii regulate al căror traseu nu depăseste 50 km;

d) vehicule a căror viteză maximă admisă nu depăseste 30 km/oră;

e) vehicule apartinând sau aflate sub controlul institutiilor din sistemul de apărare natională sau al autoritătilor judecătoresti;

f) vehicule utilizate pentru serviciile de canalizare, pentru protectia împotriva inundatiilor, pentru serviciile de gaze, apă si electricitate, pentru controlul si întretinerea drumurilor, pentru serviciile de salubrizare, pentru servicii telefonice si telegrafice, pentru transporturi postale, pentru transmisiuni de radio si televiziune sau pentru detectarea emitătorilor si receptorilor de radio sau televiziune;

g) vehicule utilizate în actiuni de salvare sau în situatii de urgentă;

h) vehicule specializate, destinate serviciilor medicale;

i) vehicule care transportă echipamente pentru circuri sau parcuri de distractie;

j) vehicule specializate pentru depanarea auto;

k) vehicule supuse testelor rutiere în vederea perfectionării tehnice, reparării sau întretinerii si vehicule noi ori transformate, care sunt puse în circulatie pentru probe;

l) vehicule folosite pentru transporturi necomerciale de bunuri pentru uz propriu;

m) vehicule folosite pentru colectarea laptelui de la ferme, pentru returnarea bidoanelor goale de lapte ori pentru aducerea la ferme a produselor din lapte destinate hranei animalelor;

n) vehicule utilizate de către autoritătile publice pentru furnizarea de servicii publice care nu fac concurentă altor operatori de transport rutier;

o) vehiculele întreprinderilor agricole, horticole, forestiere sau piscicole, pentru transportul mărfurilor pe o rază de maximum 50 km în jurul punctului unde vehiculul este parcat în mod normal, inclusiv în zonele administrative locale al căror centru administrativ se află în interiorul acestei raze;

p) vehicule utilizate pentru transportul de deseuri de animale sau carcase care nu sunt destinate consumului populatiei;

q) vehicule destinate transportului de animale vii de la ferme la piete sau invers, precum si de la piete sau de la ferme la abatoarele locale;

r) vehicule utilizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca spatii de desfacere în pietele locale, pentru operatiunile de vânzare din usă în usă sau utilizate ca birouri mobile ale băncilor, caselor de schimb ori de economii, utilizate în scopuri religioase, pentru împrumutul de cărti, casete sau discuri, pentru manifestări culturale ori expozitii si care sunt echipate special pentru astfel de scopuri;

s) vehicule utilizate pentru cursuri de scoală auto în vederea obtinerii permisului de conducere;

t) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrări agricole si forestiere.

(2) Cu conditia ca siguranta rutieră să nu fie afectată si pentru a da conducătorului auto posibilitatea de a ajunge la un punct de oprire convenabil, acesta poate face exceptii de la prevederile prezentei ordonante atât cât este necesar pentru a asigura siguranta persoanelor, a vehiculului sau a încărcăturii. Conducătorul auto va indica natura si motivul nerespectării acestor prevederi, prin mentionarea acestora pe foaia de înregistrare a echipamentului de control, pe foaia de parcurs sau în registrul de sarcini.

(3) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate acorda derogări temporare pe o perioadă de maximum 30 de zile, prin ordin al ministrului, de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante, pentru operatiunile de transport derulate în situatii exceptionale, dacă aceste derogări nu periclitează în mod grav siguranta circulatiei rutiere.”

7. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins: “Timpul de conducere al conducătorilor auto”

8. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins: “Pauze si perioade de odihnă ale conducătorilor auto”

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Plătile acordate conducătorilor auto salariati, chiar si sub formă de bonificatii sau prime, în functie de distanta parcursă si/sau de cantitatea de mărfuri transportată, sunt interzise, cu exceptia cazurilor în care aceste plăti nu sunt de natură să afecteze siguranta rutieră.

Cazurile vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.”

10. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins: “Obligatiile operatorilor de transport rutier si ale conducătorilor auto”

11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Operatorii de transport rutier au următoarele obligatii:

a) să monteze, prin agenti economici autorizati, tahografe cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

b) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

c) să informeze conducătorii auto cu privire la reglementările nationale relevante, regulamentele interne ale operatorului de transport rutier si prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;

d) să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care acestia respectă prevederile prezentei ordonante privind perioadele de conducere, de odihnă si de repaus si să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;

e) să angajeze transporturile si să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorul auto să poată respecta prevederile prezentei ordonante privind timpul de lucru, de odihnă si de repaus;

f) să tină evidenta foilor de înregistrare pentru fiecare conducător auto distinct, în ordine cronologică, pentru o perioadă de 2 ani.”

12. Literele a) si c) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

“a) să nu plece în cursă cu tahograful defect, nesigilat, fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului transport sau fără cartelă, după caz;

………………………………..

c) să utilizeze corect tahografele, cartelele si foile de înregistrare, completând pe foile de înregistrare mentiunile necesare;”

13. Alineatele (1), (4) si (6) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

”Art. 11. - (1) În cazul vehiculelor care nu sunt dotate cu tahograf, utilizate pentru transporturi judetene si interjudetene prin servicii regulate de călători sau pentru transporturi internationale prin servicii regulate de călători care au punctele terminus ale traseului la distanta de 50 km în linie dreaptă de la frontiera României si al căror traseu nu depăseste 100 km, vehicule care fac obiectul prezentei ordonante, operatorul de transport rutier va întocmi un orar si un registru de sarcini.

………………………………..

(4) Registrul de sarcini va fi semnat de către persoana desemnată să conducă efectiv si nemijlocit operatiunile de transport sau de către înlocuitorul acesteia.

………………………………..

(6) Registrul de sarcini va fi păstrat de către operatorul de transport rutier timp de un an de la expirarea perioadei acoperite. Operatorul de transport rutier va furniza conducătorilor auto un extras al registrului de sarcini si o copie de pe orar.”

14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Activitatea de control se realizează astfel:

a) operatorii de transport rutier au obligatia de a verifica zilnic, prin personalul propriu, cel putin 20% din înregistrări, astfel încât săptămânal să fie controlati toti conducătorii auto;

b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei au obligatia de a verifica la sediul operatorilor de transport rutier, prin organele de control abilitate, cel putin 1% din totalul zilelor lucrate anual de conducătorii vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonante, astfel încât să fie controlată partial activitatea tuturor conducătorilor auto;

c) cel putin 15% din totalul zilelor lucrate de conducătorii vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonante, verificate anual, vor fi verificate în trafic si cel putin 25% din numărul acestora vor fi verificate la sediul operatorilor de transport rutier.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor are obligatia să sprijine, prin structurile politiei rutiere si prin Politia de Frontieră Română, după caz, actiunile de control efectuate de organele abilitate apartinând Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sau Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în trafic ori în punctele de trecere a frontierei.”

15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului respectării timpului de conducere de către conducătorii auto pe drumurile publice au dreptul să solicite deschiderea tahografului si să verifice înregistrările din zilele anterioare în care s-a desfăsurat transportul.

(2) Deschiderea tahografului va fi mentionată pe spatele uneia dintre foile de înregistrare, cu indicarea datei, a orei si a datelor de identificare referitoare la organul de control si la institutia căreia îi apartine acesta.

(3) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului la sediul operatorilor de transport rutier, inclusiv personalul propriu cu sarcini de verificare a înregistrărilor, au obligatia să înscrie, după efectuarea verificărilor, datele proprii de identificare pe spatele foilor de înregistrare.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplică numai în cazul în care vehiculele nu sunt dotate cu tahografe digitale.”

16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Constituie contraventii, în măsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni, si se sanctionează ca atare următoarele fapte:

a) lipsa tahografului de la bordul vehiculului;

b) utilizarea unor tahografe fără aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate si/sau reparate de agenti economici neautorizati ori a unor tahografe neverificate metrologic sau cu termenul de valabilitate a verificării metrologice depăsit;

c) neasigurarea numărului necesar de foi de înregistrare pentru efectuarea întregului transport sau a cartelei conducătorului auto;

d) neefectuarea controlului intern pe care operatorul de transport rutier este obligat să îl efectueze cu privire la respectarea de către conducătorul auto a timpului de conducere, a pauzelor si a perioadelor de odihnă;

e) nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor si a perioadelor de odihnă si de repaus;

f) neutilizarea tahografelor, a foilor de înregistrare sau a cartelei conducătorului auto ori folosirea defectuoasă a acestora;

g) necompletarea pe diagramă a datelor de identificare a conducătorilor auto si a vehiculului, în cazul în care vehiculul nu este dotat cu tahograf digital;

h) acordarea de către operatorul de transport rutier a unor plăti conducătorilor auto salariati, chiar si sub formă de bonificatii sau prime, în functie de distanta parcursă si/sau de cantitatea de mărfuri transportată;

i) nerespectarea limitei de 50 km prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) si o);

j) interventiile asupra tahografului de către alte persoane decât personalul agentilor economici autorizati pentru montarea, repararea, etalonarea si verificarea aparatelor de control;

k) falsificarea datelor de pe foile de înregistrare ale tahografelor sau de pe cartelele conducătorilor auto;

l) lipsa, la sediul operatorului de transport rutier, a foilor de înregistrare;

m) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a foilor de înregistrare pentru ultimii 2 ani;

n) refuzul de a se supune efectuării controlului.”

17. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 15 se sanctionează după cum urmează:

a) cea de la lit. a), cu amendă de la 45.000.000 lei la 50.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier;

b) cele de la lit. b) si n), cu amendă de la 35.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier;

c) cele de la lit. c), g) si h), cu amendă de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier;

d) cele de la lit. d) si i), cu amendă de la 20.000.000 lei la 25.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier;

e) cea de la lit. e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier, si imobilizarea vehiculului aflat în trafic, până la îndeplinirea conditiilor privind timpul de conducere, pauzele si perioadele de odihnă, după caz, sau cu amendă de la 35.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier, în cazul controlului la sediu, dacă nu i-a sanctionat pe conducătorii auto care nu au respectat prevederile prezentei ordonante;

f) cea de la lit. f), cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier;

g) cele de la lit. j) si k), cu amendă de la 35.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier sau conducătorului auto, după caz;

h) cele de la lit. l) si m), cu amendă de la 30.000.000 lei la 35.000.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier.

(2) Cuantumurile amenzilor prevăzute la alin. (1) pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului.

(3) În cazul în care contraventiile prevăzute la art. 15 lit. a)-g), i) si j) se repetă de două ori, se va aplica măsura suspendării pe o perioadă de 1-3 luni a licentei de transport a operatorului în cauză.

(4) În cazul în care contraventiile prevăzute la art. 15 lit. a)-g), i) si j) se repetă de mai mult de două ori, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va aplica măsura anulării licentei de transport a operatorului în cauză.”

18. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Contraventiile prevăzute în prezenta ordonantă se constată si se sanctionează de către personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., împreună cu ofiteri si subofiteri de politie din cadrul serviciilor de circulatie si personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.”

19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Contraventiilor prevăzute la art. 15 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

20. După articolul 18 se introduce un articol nou, articolul 18 1 , cu următorul cuprins:

“Art. 18 1 . - Prevederile art. 15 lit. c), d), h), i), l) si m) nu se aplică operatorilor de transport rutier străini.”

21. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Regia Autonomă «Administratia Natională a Drumurilor din România»*), va lua măsuri pentru ca, la proiectarea drumurilor noi, precum si la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, să se prevadă pe marginea drumurilor respective spatii speciale care să fie utilizate, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonante, atât de conducătorii auto, cât si în cadrul operatiunilor de control al respectării acestor prevederi.”

22. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(2) Personalul din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, împuternicit pentru activitatea de control privind respectarea prevederilor prezentei ordonante, va fi instruit si atestat în cadrul cursurilor organizate de aceste institutii.”

23. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Prevederile prezentei ordonante se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu respectarea următorului calendar:

a) până la data de 31 decembrie 2003 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate pentru transportul de persoane în trafic interjudetean, vehiculele destinate transportului rutier de mărfuri periculoase, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 3,5 tone, precum si vehiculele destinate transportului rutier de marfă, cu mase maxime totale autorizate mai mari sau egale cu 16 tone;

b) până la data de 31 decembrie 2004 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate pentru transportul de persoane în trafic judetean, precum si vehiculele destinate transportului rutier de marfă, ale căror mase maxime totale autorizate sunt mai mari sau egale cu 7,5 tone;

c) până la data de 31 decembrie 2005 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, precum si vehiculele destinate transportului rutier de marfă, cu mase maxime totale autorizate mai mari sau egale cu 3,5 tone.”

Art. II. - (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va întocmi si va emite norme tehnice privind inspectia tehnică a tahografelor si va reactualiza normele privind activitatea de control al respectării Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere nationale si modul de aplicare a sanctiunilor pentru operatorii de transport străini. Normele se vor aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.copyrightdsc.net

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Ministerul Economiei si Comertului va elabora norme de autorizare a agentilor economici care montează, verifică, etalonează si întretin tahografe, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va elabora norme proprii privind activitatea de control.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile lit. m) si n) ale art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată si modificată prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare.

Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere nationale, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 466.


*) Potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, a fost înfiintată Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere nationale

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere nationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 726.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

            În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată, si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor în suprafată de 2,5 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea promovării, în conditiile legii, a obiectivului de investitii “Port turistic MARINA în zona industrială Est Tulcea”.

            (2) Scoaterea definitivă din fondul forestier a terenurilor prevăzute la alin. (1) se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data scoaterii definitive din fondul forestier a acestor terenuri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.316.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Locul unde sunt situate terenurile

Persoana juridică de la care se transmit terenurile

Persoana juridică la care se transmit terenurile

Caracteristicile tehnice ale terenurilor

Nr. de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Zona industrială Est Tulcea, Mm 37-38, pe malul drept al Dunării Ocolul Silvic Tulcea UPII Tulcea u.a. 33A% (1,04 ha), u.a. 33B% (0,66 ha) si u.a. 33C%(0,80 ha)

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

- Suprafata = 2,5 ha

fond forestier Vecini: - la nord: Dunărea - la sud: dig de apărare

- la est: dana de acostare

Penitenciarul Tulcea

- la vest: Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

143.655

Cod clasificare 8.04.01

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unui imobil proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 116 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a imobilului proprietate publică a statului, situat în localitatea Râsnov, Str. Câmpului nr. 1, judetul Brasov, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.321.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului*) proprietatea Societătii Comerciale “Metaloplast” - S.A. Brasov, trecut în proprietatea publică a statului si care se dă în administrare Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Locul unde este situat imobilul

Modul de preluare a imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea Râsnov, Str. Câmpului nr. 1, judetul Brasov

În administrare

- Clădire compusă din:

- cantina restaurant - P+E

- anexa-S+P

- suprafata totală = 888 m 2

- Platformă betonată + împrejmuire

- suprafata totală = 1.826 m 2

- Suprafata terenului = 3.125 m 2

 


*) Bunul imobil a fost trecut în proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal nr. 19.164 din 24 iulie 2003, emis de Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Brasov în temeiul dispozitiilor art. 116 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unui imobil proprietate publică a statului

 

            În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 116 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a imobilului proprietate publică a statului, situat în localitatea Râsnov, Str. Republicii nr. 29, judetul Brasov, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.322.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului*) proprietatea Societătii Comerciale “Fabrica de scule Râsnov”, trecut în proprietatea publică a statului si care se dă în administrare Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Locul unde este situat imobilul

Modul de preluare a imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea Râsnov, Str. Republicii nr. 29, judetul Brasov

În administrare

- Clădire compusă din:

- două spatii comerciale - P+E

- suprafata totală = 893,26 m 2

- suprafata terenului = 594,30 m 2

- cămin - P+3E

- suprafata totală = 2.576 m 2

- suprafata terenului = 1.016 m 2

- Platformă betonată

- suprafata terenului = 330 m 2


*) Bunul imobil a fost trecut în proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal nr. 18.902 din 25 iulie 2003, emis de Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Brasov în temeiul dispozitiilor art. 116 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Casei Judetene de Pensii Brasov a unui imobil proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 116 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Casei Judetene de Pensii Brasov a imobilului proprietate publică a statului, situat în localitatea Râsnov, Str. Republicii nr. 29, judetul Brasov, indentificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu.

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.323.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului*) proprietatea Societătii Comerciale loFabrica de scule Râsnov”, trecut în proprietatea publică a statului si care se dă în administrare Casei Judetene de Pensii Brasov

 

Locul unde este situat imobilul

Modul de preluare a imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea Râsnov, Str. Republicii nr. 29, judetul Brasov

În administrare

- Clădire - P

- suprafata = 162,12 m 2

- Teren (12 % din părtile de uz comun):

- suprafata = 108,06 m 2 (din suprafata

de 900,74 m 2 )


*) Bunul imobil a fost trecut în proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal nr. 10.871 din 8 iulie 2003, emis de Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială a Judetului Brasov în temeiul dispozitiilor art. 116 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unui imobil proprietate publică a statului

 

            În temiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 116 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a imobilului, proprietate publică a statului, situat în localitatea Râsnov, Str. Câmpului nr. 1, judetul Brasov, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.324.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului*) proprietatea Societătii Comerciale “Fabrica de scule Râsnov”, trecut în proprietatea publică a statului si care se dă în administrare Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Locul unde este situat imobilul

Modul de preluare a imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea Râsnov, Str. Câmpului nr. 1, judetul Brasov

În administrare

- Sala de sedinte - P

- suprafata = 199 m 2

- Sala de protocol - P

- suprafata = 60 m 2

- Suprafata construită = 637 m 2

- Suprafata terenului = 2.007 m 2


*) Bunul imobil a fost trecut în proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal nr. 11.541 din 1 august 2003, emis de Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială a Judetului Brasov în temeiul dispozitiilor art. 116 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare.