MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 688            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 1 octombrie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            343. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de sigurantă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevră agentilor economici care efectuează numai operatiuni de manevră feroviară

 

            683. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste reguli detaliate pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovină, cu referire la nivelul minim de controale ce trebuie efectuate în acest domeniu

 

            686. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea Planului pentru eradicarea accelerată a anemiei infectioase ecvine pe teritoriul României

 

            710. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 486/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătătii animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor

 

            840. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare si exercitare a auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătătii

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            720. - Decizie privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical

 

            721. - Decizie pentru aprobarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de sigurantă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevră agentilor economici care efectuează numai operatiuni de manevră feroviară

 

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. e) liniuta a 6-a din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

            având în vedere si prevederile Directivei 91/440/CE, modificată prin Directiva 2001/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind dezvoltarea sistemului feroviar comunitar, ale Directivei 95/18/CE, modificată prin Directiva 2001/13/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind licentele operatorilor feroviari, si ale Directivei 2001/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind alocarea capacitătii infrastructurii feroviare, perceperea taxelor pentru utilizarea infrastructurii feroviare si certificarea sigurantei,

            ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

            Art. 1. - (1) Se aprobă Normele pentru acordarea licentei de transport feroviar, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România, prevăzute în anexa nr. 1.

            (2) Se aprobă Normele pentru acordarea certificatului de sigurantă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România, prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă Normele pentru acordarea autorizatiei pentru manevră feroviară si a certificatului de operare pentru manevră, în vederea efectuării numai a operatiunilor de manevră feroviară, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 2. - (1) Autoritatea responsabilă cu acordarea licentelor de transport feroviar din România este Autoritatea Feroviară Română - AFER, denumită în continuare AFER.

(2) Acordarea licentelor de transport feroviar, a certificatelor de sigurantă, a autorizatiilor pentru manevră feroviară si a certificatelor de operare pentru manevră se efectuează de către AFER în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Licenta de transport feroviar însotită de certificatul de sigurantă dă dreptul operatorului de transport feroviar la accesul pe infrastructura feroviară si la facilitătile oferite de gestionarul infrastructurii, pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar, inclusiv a operatiunilor de manevră feroviară, în conditiile prevăzute în contractul de acces încheiat cu gestionarul infrastructurii feroviare.

(2) Autorizatia pentru manevră feroviară si certificatul de operare pentru manevră dau dreptul operatorului de manevră feroviară la accesul pe căile ferate din România pentru efectuarea numai a operatiunilor de manevră feroviară, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare privind activitatea de manevră.

Art. 4. - Prin căile ferate din România se întelege infrastructura feroviară publică si privată deschisă circulatiei publice, precum si liniile ferate industriale racordate la infrastructura feroviară.

Art. 5. - (1) Personalul AFER, posesor al legitimatiei speciale de control si inspectie de stat, verifică, pe durata valabilitătii licentelor de transport feroviar, a certificatelor de sigurantă, autorizatiilor pentru manevră feroviară si a certificatelor de operare pentru manevră, dacă sunt respectate cerintele care au stat la baza acordării acestora.

(2) Dacă se constată nerespectarea cerintelor care au stat la baza acordării documentelor prevăzute la alin. (2) al art. 2, încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice în activitatea operatorilor de transport feroviar ori a operatorilor de manevră feroviară, AFER suspendă sau retrage licenta de transport feroviar, certificatul de sigurantă, autorizatia pentru manevră feroviară ori certificatul de operare pentru manevră, după caz.

Art. 6. - Activitătile specifice pentru acordarea licentelor de transport feroviar, a certificatelor de sigurantă, autorizatiilor pentru manevră feroviară si a certificatelor de operare pentru manevră, precum si pentru vizarea anuală, anularea suspendării sau eliberarea de duplicate se efectuează de către AFER, pe bază de tarife.

Art. 7. - (1) Lista operatorilor de transport feroviar licentiati si a operatorilor de manevră feroviară autorizati, precum si certificatele de sigurantă si certificatele de operare pentru manevră obtinute de acestia se publică în Buletinul AFER.

(2) Suspendarea, anularea suspendării si retragerea licentelor de transport feroviar, autorizatiilor pentru manevră feroviară, certificatelor de sigurantă si a certificatelor de operare pentru manevră se publică în Buletinul AFER.

Art. 8. - Procedurile specifice ale AFER privind acordarea, suspendarea, anularea suspendării sau retragerea licentelor de transport feroviar, a certificatelor de sigurantă, a autorizatiilor pentru manevră feroviară si a certificatelor de operare pentru manevră, precum si pentru obtinerea vizei anuale, aprobate prin decizie a directorului general, sunt publicate în Buletinul AFER.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - AFER, gestionarul de infrastructură feroviară, operatorii de transport feroviar licentiati si operatorii de manevră feroviară autorizati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică potrivit legii.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 778/1998 privind aprobarea Normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de sigurantă, în vederea efectuării serviciilor de transport public sau în interes propriu pe căile ferate române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 27 ianuarie 1999, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 13. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 septembrie 2003.

Nr. 343.

 

ANEXA Nr. 1

NORME

pentru acordarea licentei de transport feroviar, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Serviciile de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România, denumite în continuare servicii de transport feroviar, pot fi efectuate numai de către operatori care detin licentă de transport feroviar si certificat de sigurantă.

(2) În sensul prezentelor norme, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a) operator de transport feroviar - persoană juridică română cu capital de stat si/sau privat a cărei activitate principală constă în efectuarea de servicii de transport feroviar de călători si/sau de marfă pe căile ferate din România, tractiunea fiind asigurată obligatoriu de acesta; termenul denumeste, de asemenea, si agentii economici care asigură numai tractiunea;

b) licentă de transport feroviar - document acordat unui agent economic intern de autoritatea responsabilă cu licentierea, prin care se atestă că poate efectua servicii de transport feroviar, inclusiv operatiuni de manevră feroviară. Prin licenta de transport feroviar operatorul poate fi limitat la efectuarea unor tipuri de servicii de transport feroviar;

c) certificat de sigurantă - document prin care se atestă că un operator de transport feroviar, detinător al licentei, poate să execute un tip de serviciu de transport feroviar pe sectii de circulatie ale căilor ferate din România;

d) servicii urbane si suburbane - serviciile de transport feroviar care răspund nevoilor de transport ale unui centru urban si, respectiv, nevoilor de transport între acest centru si periferiile sale;

e) servicii regionale - serviciile de transport feroviar destinate să răspundă nevoilor de transport feroviar într-o regiune.

Art. 2. - (1) Sunt exclusi de la prevederile prezentelor norme agentii economici care:

a) efectuează exclusiv servicii de transport feroviar de călători pe căi ferate locale sau regionale independente;

b) efectuează exclusiv servicii de transport feroviar urban sau suburban de călători;

c) desfăsoară activităti limitate la servicii de transport de marfă pe căi ferate regionale care nu sunt incluse în reteaua sistemului feroviar national conventional;

d) realizează numai activităti de transport de marfă si/sau de călători pe o infrastructură feroviară privată, care există doar pentru activităti de transport ale proprietarului de infrastructură feroviară.

(2) Pentru situatiile prevăzute la alin. (1) reglementările de exploatare se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) Nu intră în sfera de aplicare a prezentelor norme transportul tehnologic efectuat de gestionarul infrastructurii feroviare deschise circulatiei publice, pentru mentinerea acesteia în parametrii de functionare.

(2) Transporturile prevăzute la alin. (1) se efectuează în baza unei autorizatii speciale emise de AFER.

Art. 4. - (1) Licenta de transport feroviar se acordă în mod nediscriminatoriu, în conditiile prezentelor norme.

(2) Licenta de transport feroviar este un document cu regim special, nominal si netransmisibil.

Art. 5. - Operatorii de transport feroviar, posesori de licentă de transport feroviar si certificat de sigurantă, sunt înregistrati de AFER în Registrul operatorilor de transport feroviar.

 

CAPITOLUL II

Acordarea si valabilitatea licentei de transport feroviar

 

Art. 6. - Licenta de transport feroviar poate fi acordată persoanelor juridice române cu capital de stat sau privat, care au ca principal obiect de activitate transportul pe calea ferată si care fac dovada către AFER a detinerii resurselor financiare si logistice necesare desfăsurării activitătii de transport feroviar în conditii de sigurantă a circulatiei si de securitate a bunurilor încredintate la transport, precum si în ceea ce priveste acoperirea responsabilitătilor lor civile.

Art. 7. - (1) Licenta de transport feroviar se acordă agentilor economici care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) detin, în proprietate sau cu chirie, material rulant motor pentru remorcarea trenurilor sau trenuri automotoare, cu caracteristicile tehnice si de dotare impuse de prescriptiile de siguranta circulatiei feroviare, de securitatea transporturilor si de calitatea serviciilor de transport feroviar, de sănătatea oamenilor si de protectia mediului, prevăzute în actele normative în vigoare;

b) detin, în proprietate sau cu chirie, material rulant tractat pentru efectuarea de servicii de transport feroviar în interes public, cu caracteristicile tehnice si de dotare impuse de prescriptiile de siguranta circulatiei feroviare, de securitatea transporturilor si de calitatea serviciilor de transport feroviar, de sănătatea oamenilor si de protectia mediului, prevăzute în actele normative în vigoare;

c) au personal propriu de specialitate pentru conducerea materialului rulant motor, care asigură remorcarea trenurilor, deservirea trenurilor, efectuarea operatiunilor de manevră, de pregătire si de verificare tehnică a trenurilor; personalul trebuie să fie apt din punct de vedere medical si psihologic, calificat si autorizat în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, pentru functiile pe care le exercită;

d) se angajează să respecte prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a circulatiei si a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul si circulatia pe infrastructura feroviară în conditii de sigurantă a circulatiei si de securitate a transporturilor, precum si cerintele aplicabile tuturor operatorilor de transport feroviar, destinate să ofere avantaje sau protectie consumatorilor;

e) au personal desemnat cu atributii în organizarea si conducerea activitătii de transport feroviar si de sigurantă a circulatiei, cu pregătire profesională în domeniul feroviar, care a lucrat cel putin 2 ani în activităti de transport feroviar si este atestat de către AFER;

f) asigură instruirea si perfectionarea personalului propriu cu responsabilităti în siguranta circulatiei în centre autorizate de către AFER;

g) asigură efectuarea reviziilor tehnice pentru materialul rulant pe care îl detin si îl utilizează în activitatea de transport feroviar, conform reglementărilor specifice în vigoare;

h) asigură întretinerea si repararea materialului rulant pe care îl detin si îl utilizează, în unităti autorizate de către AFER;

i) au structuri organizatorice si dotări necesare pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar pentru care solicită licenta de transport feroviar, adecvate implementării si mentinerii unui sistem al calitătii, în conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001/2001;

j) au consilier de sigurantă pentru transportul mărfurilor periculoase, certificat conform reglementărilor specifice în vigoare, dacă solicită autorizatie pentru transport de mărfuri periculoase;

k) nu sunt în procedură de faliment;

l) demonstrează că pot face fată obligatiilor financiare pentru o perioadă de cel putin 12 luni;

m) persoanele din conducerea executivă a operatorului de transport feroviar nu au suferit condamnări pentru fapte penale grave si nu le este interzisă exercitarea unor drepturi civile;

n) demonstrează că pot face fată obligatiilor contractuale privind despăgubirile pentru pagube produse tertilor, călătorilor, bagajelor, mărfurilor si mesageriei în caz de accident sau eveniment feroviar.

(2) Operatorii de transport feroviar care asigură numai tractiunea trebuie să îndeplinească cumulativ conditiile prevăzute la alin. (1), mai putin cele de la lit. b) si j).

Art. 8. - (1) În vederea asigurării protectiei beneficiarilor serviciilor de transport feroviar prin crearea de oferte concurente de servicii pe toată reteaua feroviară existentă în România în conditii nediscriminatorii pentru toti operatorii de transport feroviar, acestia trebuie să îndeplinească suplimentar fată de conditiile specificate la art. 7 următoarele conditii de dotare minimală si de ofertă minimală de servicii:

a) parcul activ de locomotive să cuprindă:

- 30% locomotive în proprietate la momentul licentierii;

- 50% locomotive în proprietate după primul an de activitate;

b) volumul anual de mărfuri transportate, exprimat în tone brute km, să fie realizat în proportie de minimum 10% în servicii oferite în trenuri locale de sectie, în cazul operatorilor de transport feroviar care prestează servicii de transport marfă; c) volumul anual de călători transportati, exprimat în călători km, să fie realizat în proportie de minimum 30% în trenuri personale pe sectii de circulatie în afara magistralelor feroviare, în cazul operatorilor de transport feroviar care prestează servicii de transport călători.

(2) Pentru operatorii de transport feroviar licentiati până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile alin. (1) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004.

Art. 9. - Licenta de transport feroviar se acordă pentru o perioadă de 5 ani si este valabilă în conditiile vizării sale anuale.

Art. 10. - Modelul licentei de transport feroviar este prevăzut în anexa A la prezentele norme.

Art. 11. - Pentru obtinerea licentei de transport feroviar persoana juridică solicitantă trebuie să depună la AFER o cerere, conform modelului din anexa B la prezentele norme, însotită de un dosar cu următoarele documente:

a) copie a actului legal de constituire ca persoană juridică;

b) copie a statutului societătii comerciale, din care să rezulte că are ca principal obiect de activitate transportul de călători, de mărfuri si/sau de alte bunuri pe calea ferată, după caz;

c) copie a certificatului de înmatriculare la Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti;

d) dovadă că detine în proprietate material rulant motor si tractat cu care se execută activitatea de transport feroviar - copie de pe actul de vânzare-cumpărare, hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă, actul de donatie sau orice alt act legal care atestă că vehiculul este în proprietatea solicitantului sau documentul legal care atestă detinerea în folosintă, copie de pe contractul de închiriere, contractul de leasing sau orice alt document legal, după caz, pentru materialul rulant motor si tractat cu care se execută activitatea de transport feroviar;

e) angajamentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa C la prezentele norme;

f) lista cuprinzând numele responsabililor atestati, desemnati cu atributii în organizarea si conducerea activitătii de transport feroviar si de siguranta circulatiei, în care se vor mentiona, pentru fiecare persoană, pregătirea profesională si experienta în domeniul feroviar;

g) dovada că instruirea si perfectionarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei se fac în centre autorizate de AFER;

h) copie a autorizatiilor de furnizor feroviar ale agentilor economici la care se execută întretinerea materialului rulant din dotare;

i) organigrama din care să rezulte structura organizatorică necesară pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar, copie a documentului privind stadiul implementării sistemului calitătii SR EN ISO 9001/2001, eliberat de un organism de certificare notificat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului în conditiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar conventional din România cu sistemul de transport feroviar conventional transeuropean;

j) copie a certificatului de consilier de sigurantă la transportul mărfurilor periculoase, pentru personalul cu atributii în acest sens, dacă se solicită autorizatie pentru transportul de mărfuri periculoase;

k) dovada către AFER a detinerii resurselor financiare si logistice necesare desfăsurării activitătii de transport feroviar în conditii de sigurantă a circulatiei si de securitate a bunurilor încredintate la transport, precum si în ceea ce priveste acoperirea responsabilitătilor ei civile (un solicitant nu este considerat corespunzător din punct de vedere financiar dacă datorează arierate provenite din impozite sau fonduri de asigurări sociale rezultate ca urmare a activitătii sale); copie de pe conturile anuale sau bilantul anual depus conform legii si, după caz, de pe bugetul de venituri si cheltuieli pe anul în curs, precum si documente în care sunt cuprinse informatii despre resursele financiare disponibile, adică depozitele bancare, avansurile autorizate în contul curent, fondurile si elementele de activ mobilizate cu titlu de garantie, capitalul de exploatare, costurile de achizitie si avansurile pentru mijloacele de transport, pentru terenuri, clădiri, instalatii si material rulant, sarcini care grevează asupra patrimoniului solicitantului;

l) contractul pentru răspundere civilă fată de terti, pentru asigurarea călătorilor, mărfii si/sau a coletelor din transporturile de mesagerie si coletărie, în caz de accidente si evenimente feroviare produse în activitatea de transport feroviar, încheiat cu o firmă de asigurări acreditată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

m) alte documente care să justifice îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 7 si 8;

n) dovada că persoanele din conducerea executivă a operatorului de transport feroviar nu au suferit condamnări pentru fapte penale grave si nu le este interzisă exercitarea unor drepturi civile; nu au fost condamnate pentru infractiuni grave în domeniul legislativ specific, aplicabil transportului, nu au fost condamnate pentru infractiuni grave sau repetate în obligatii care decurg din dreptul social sau din dreptul muncii, inclusiv obligatiile cu titlu legislativ în materie de protectia muncii, sau obligatii ce decurg din reglementările vamale, în cazul unei societăti care doreste să execute activităti de transport transfrontalier de marfă supuse procedurilor vamale si nu le este interzisă exercitarea unor drepturi civile;

o) dovada plătii tarifului pentru verificarea documentelor în vederea acordării licentei de transport feroviar.

Art. 12. - (1) Acordarea licentei de transport feroviar se efectuează de către AFER în cel mult 3 luni de la data depunerii cererii de solicitare a licentei si a dosarului cu documente.

(2) Decizia de neacordare a licentei va fi motivată în scris de către AFER.

(3) Dacă solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitătilor mentionate în decizia de neacordare a licentei, AFER va elibera licenta de transport feroviar solicitată.

Art. 13. - (1) Cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data expirării vizei anuale a licentei de transport feroviar operatorul de transport feroviar va cere în scris AFER acordarea unei noi vize anuale. Cererea va fi însotită de dovada plătii tarifului aferent acordării vizei anuale.

(2) În situatia în care au intervenit modificări în documentele prezentate la acordarea licentei de transport feroviar, operatorul de transport feroviar are obligatia să prezinte o dată cu cererea de solicitare a vizei anuale documentele prevăzute în procedurile specifice ale AFER mentionate la art. 8 din ordin.

(3) AFER va comunica în scris, în termen de 30 de zile calendaristice, decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale. Decizia de neacordare va fi motivată în scris de către AFER.

Art. 14. - Dacă operatorul de transport feroviar îsi modifică situatia juridică sau doreste modificarea/extinderea activitătilor sale, AFER poate acorda o nouă licentă de transport feroviar, cu respectarea prevederilor prezentelor norme.

 

CAPITOLUL III

Suspendarea si retragerea licentei de transport feroviar

 

Art. 15. - (1) În perioada de valabilitate a licentei de transport feroviar AFER va verifica prin actiuni de control si inspectie de stat modul în care sunt respectate si îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberării acesteia, iar în cazul în care constată că detinătorul licentei nu mai respectă sau nu mai îndeplineste una ori mai multe conditii, licenta se suspendă.

(2) În cazul în care operatorul de transport feroviar face dovada eliminării neconformitătilor care au condus la suspendarea licentei de transport feroviar, precum si dovada plătii tarifului aferent verificării eliminării acestor neconformităti, AFER va anula suspendarea licentei. Perioada de suspendare nu prelungeste durata de valabilitate a licentei.

(3) În cazul în care neconformitătile care au condus la suspendarea licentei de transport feroviar nu au fost eliminate în termenul stabilit prin procedurile specifice ale AFER prevăzute la art. 8 din ordin, licenta se retrage.

Art. 16. - În cazul în care se constată încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice transportului feroviar, precum si în caz de incapacitate financiară, licenta de transport feroviar se retrage.

Art. 17. - Licenta de transport feroviar se suspendă sau se retrage, după caz, si ca urmare a unor încălcări grave ori repetate ale obligatiilor financiare fată de bugetul de stat.

Art. 18. - (1) Suspendarea sau retragerea licentei de transport feroviar atrage si suspendarea sau retragerea certificatului de sigurantă.

(2) Pe perioada suspendării licentei de transport feroviar operatorul de transport feroviar nu mai poate efectua serviciile de transport feroviar pentru care a obtinut licenta.

Art. 19. - Dacă detinătorul licentei de transport feroviar nu si-a început activitatea în decurs de 6 luni de la data acordării licentei sau si-a întrerupt activitatea pentru o perioadă de 6 luni consecutive, licenta se retrage.

Art. 20. - La suspendarea sau retragerea licentei de transport feroviar operatorul de transport feroviar este obligat să depună la AFER originalul documentului în cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de suspendare/retragere.

Art. 21. - În cazul retragerii licentei de transport feroviar, acordarea unei noi licente se va face în baza unei noi cereri.

Art. 22. - Operatorului de transport feroviar căruia i s-a retras de două ori licenta de transport feroviar nu i se va mai elibera o nouă licentă, dacă retragerile s-au datorat unor încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice transportului feroviar.

Art. 23. - (1) În cazul în care pe perioada de valabilitate a licentei de transport feroviar se constată faptul că operatorul de transport feroviar nu mai îndeplineste conditia privind capacitatea financiară si i s-a suspendat sau retras licenta, la solicitarea acestuia, AFER poate acorda o licentă temporară de transport feroviar, o singură dată, numai dacă sunt respectate reglementările specifice privind siguranta circulatiei pe căile ferate din România.

(2) Licenta temporară de transport feroviar este valabilă pentru o perioadă de maximum 3 luni de la data acordării acesteia.

Art. 24. - AFER retrage licenta de transport feroviar si atunci când împotriva unui operator de transport feroviar a fost începută o procedură de declarare a falimentului sau alte proceduri similare, dacă acesta nu prezintă dovezi obiective privind restructurarea financiară, prevăzute în procedura de faliment.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 25. - (1) AFER avizează în scris gestionarul infrastructurii feroviare despre retragerea, suspendarea sau anularea suspendării, după caz, a licentelor operatorilor de transport feroviar.

(2) După primirea avizării gestionarul infrastructurii feroviare va ridica sau va acorda accesul pe infrastructura feroviară, după caz, operatorilor de transport feroviar în cauză.

Art. 26. - În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii de transport feroviar licentiati până la această dată trebuie să detină, în mod obligatoriu, în proprietate material rulant de tractiune în conformitate cu art. 8 alin. (1) si cel putin o unitate pentru asigurarea întretinerii materialului rulant din dotare; în caz contrar AFER va retrage licentele de transport feroviar ale acestor operatori.

Art. 27. - (1) Toti operatorii de transport feroviar licentiati au obligatia de a comunica lunar la AFER, în scris, până la data de 15 a lunii, volumul de transport realizat pe categorii de mărfuri pentru transportul feroviar de marfă si pe categorii de trenuri pentru transportul feroviar de călători, precum si structura parcului de material rulant utilizat în luna precedentă.

(2) Modelele formularelor pentru raportarea datelor de mai sus se stabilesc de către AFER prin proceduri specifice proprii si vor fi publicate în Buletinul AFER.

Art. 28. - Pentru verificarea autenticitătii documentelor prezentate în copie, la solicitarea AFER, operatorul de transport feroviar va prezenta originalele documentelor respective.

Art. 29. - (1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare, suspendare, retragere sau nevizare anuală, după caz, a licentei de transport feroviar se depun la AFER în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării scrise.

(2) Solutionarea contestatiilor se va face de către consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora.

Art. 30. - (1) Pierderea sau deteriorarea licentei de transport feroviar se comunică de către operatorul de transport feroviar la AFER, în termen de 15 zile calendaristice de la data constatării.

(2) În acest caz AFER va elibera un duplicat al licentei de transport feroviar.

Art. 31. - Anexele A-C fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA A

la norme

(recto)

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ – AFER

 

LICENTĂ

de transport feroviar

Seria ............ nr. .........

 

            În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările si completările ulterioare, ................................................................................................................................................... (persoana juridică), cu sediul în localitatea ......................................, str. ...................................... nr. ......., judetul (sectorul) ......................, înregistrată la Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti la nr. ............, este autorizată să efectueze, în calitate de operator de transport feroviar, următoarele servicii de transport feroviar (inclusiv operatiuni de manevră feroviară):  .................................................................................................................................................................................

(de călători, de marfă)

            Prezenta licentă de transport feroviar este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data eliberării, în conditiile vizării ei anuale.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

.............................................................................

Autoritatea Feroviară Română - AFER

Director general,

.............................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila unitătii)

 

Data eliberării

....................

 

(verso)

            Posesorul licentei de transport feroviar are următoarele obligatii:

            1. să anunte Autoritatea Feroviară Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea licentei, data începerii efective sau, după caz, a întreruperii activitătii de transport feroviar;

            2. să respecte prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a activitătii de transport feroviar;

            3. să accepte supravegherea respectării reglementărilor specifice în vigoare referitoare la desfăsurarea operatiunilor de transport feroviar prin actiuni de control si inspectie de stat, în baza conventiilor încheiate cu Autoritatea Feroviară Română - AFER;

            4. să permită accesul în unitătile si pe toate mijloacele de transport feroviar proprii al personalului Autoritătii Feroviare Române - AFER, pe baza legitimatiei speciale de control si inspectie de stat, emisă de Ministerul Transporturilor, Constructiilor

            si Turismului, si să furnizeze, la cerere, datele, informatiile si documentele necesare verificării modului de îndeplinire a conditiilor care au stat la baza eliberării licentei de transport feroviar.

            Posesorul licentei de transport feroviar are următoarele drepturi:

            1. să solicite obtinerea certificatului de sigurantă pentru una sau mai multe sectii de circulatie de pe infrastructura feroviară;

            2. are acces pe infrastructura feroviară si la facilitătile oferite de aceasta pentru efectuarea serviciului de transport feroviar mentionat în licentă, inclusiv a operatiunilor de manevră feroviară, după obtinerea certificatului de sigurantă, în conditiile prevăzute în contractul de acces încheiat cu gestionarul infrastructurii feroviare.

 

VIZE ANUALE

 

Valabilă până

la data de

...................

DIRECTOR

GENERAL

..................

L.S.

Valabilă până

la data de

...................

DIRECTOR

GENERAL

..................

L.S.

Valabilă până

la data de

...................

DIRECTOR

GENERAL

..................

L.S.

Valabilă până

la data de

...................

DIRECTOR

GENERAL

..................

L.S.

Valabilă până

la data de

...................

DIRECTOR

GENERAL

..................

L.S.

 

ANEXA B

la norme

 

CERERE

pentru obtinerea licentei de transport feroviar

 

............................................................................................................................................................... (persoana juridică), cu sediul în localitatea

..........................................., str. .................................... nr. ......, judetul (sectorul) .................., telefon ............, fax ............, înregistrată la Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti la nr. ......................., având codul fiscal nr. ............................ si contul nr. ........................, deschis la Banca ................................, filiala ..........................., reprezentată prin ........................................................................................................................................................................................................, (numele, prenumele si functia) olicit acordarea licentei de transport feroviar pentru efectuarea următoarelor servicii de transport feroviar (inclusiv operatiuni de manevră feroviară): ................................................................................................................................................................................................................ . (de călători, de marfă)

Se anexează documentele justificative conform art. 11 din Normele pentru acordarea licentei de transport feroviar, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România.

 

Data ........................

 

..................................................................................................

(numele, prenumele, functia si semnătura solicitantului, stampila unitătii)

 

ANEXA C

la norme

 

ANGAJAMENT

 

            ............................................................................................................................................................... (persoana juridică), cu sediul în localitatea

......................................., str. ........................................... nr. ......., reprezentată prin .................................................................... (numele, prenumele si functia),

se angajează ca pe perioada de valabilitate a licentei de transport feroviar:

            1. să anunte Autoritatea Feroviară Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării licentei de transport feroviar;

            2. să respecte prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a circulatiei si a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul si circulatia pe infrastructura feroviară publică în conditii de sigurantă a circulatiei si de securitate a transporturilor;

            3. să comunice Autoritătii Feroviare Române - AFER data începerii si, după caz, data întreruperii si a reluării activitătii de transport feroviar;

            4. să respecte prevederile reglementărilor specifice transportului feroviar pe căile ferate române si în trafic international;

            5. să respecte cerintele aplicabile tuturor operatorilor de transport feroviar destinate a oferi avantaje sau protectie consumatorilor;

            6. să numească în conducerea executivă persoane care îndeplinesc conditiile stabilite prin Normele pentru acordarea licentei de transport feroviar, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România;

            7. să publice în Buletinul AFER principiile tarifare sau tarifele corespunzătoare serviciilor de transport pe care le oferă;

            8. să accepte supravegherea respectării reglementărilor specifice în vigoare referitoare la desfăsurarea operatiunilor de transport feroviar, prin actiuni de control si inspectie de stat în baza conventiilor încheiate cu Autoritatea Feroviară Română - AFER;

            9. să permită accesul în unitătile si pe toate mijloacele de transport feroviar proprii pentru personalul Autoritătii Feroviare Române - AFER, pe baza legitimatiei speciale de control si inspectie de stat, emisă de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, si să furnizeze, la cerere, datele, informatiile si documentele necesare verificării modului de îndeplinire a conditiilor care au stat la baza eliberării licentei de transport feroviar;

            10. să comunice lunar Autoritătii Feroviare Române - AFER, în scris, până la data de 15 a lunii, volumul de trans- port realizat pe categorii de mărfuri pentru transportul feroviar de marfă si pe categorii de trenuri pentru transportul feroviar de călători, precum si structura parcului de material rulant utilizat, pentru luna precedentă.

 

            Data ........................

 

.................................................................................................

(numele, prenumele, functia si semnătura solicitantului, stampila unitătii)

ANEXA Nr. 2

 

NORME

pentru acordarea certificatului de sigurantă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România

 

Art. 1. - (1) Certificatul de sigurantă se acordă operatorilor de transport feroviar, români sau străini, care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) detin licentă de transport feroviar valabilă pentru tipul de serviciu de transport feroviar pentru care solicită acordarea certificatului de sigurantă;

b) au personal de specialitate pentru conducerea materialului rulant de tractiune, însotirea trenurilor, efectuarea operatiunilor de manevră, pregătirea si verificarea tehnică a trenurilor pentru efectuarea tipului de serviciu feroviar pe sectiile de circulatie pentru care solicită certificatul de sigurantă, după caz, apt din punct de vedere medical si psihologic, calificat si autorizat în conformitate cu reglementările specifice transportului feroviar, pentru functiile pe care le exercită;

c) asigură instruirea si perfectionarea personalului propriu cu responsabilităti în siguranta circulatiei în centre autorizate de către AFER;

d) detin material rulant de tractiune înmatriculat, revizuit tehnic si corespunzător pentru efectuarea tipului de serviciu de transport feroviar pe sectiile de circulatie pentru care au solicitat eliberarea certificatului de sigurantă;

e) asigură efectuarea reviziilor tehnice pentru materialul rulant din parcul propriu, conform reglementărilor specifice în vigoare;

f) asigură întretinerea si repararea materialului rulant din dotare în unităti autorizate de către AFER;

g) au consilier de sigurantă pentru transportul mărfurilor periculoase, certificat conform reglementărilor specifice transportului feroviar, dacă efectuează transport de mărfuri periculoase.

(2) Pentru operatorii de transport feroviar licentiati într-un stat membru al Uniunii Europene, licenta de transport feroviar eliberată de o autoritate responsabilă cu licentierea din aceste state este valabilă în vederea acordării certificatului de sigurantă pentru efectuarea serviciilor de transport pe căile ferate din România, pe bază de reciprocitate, în conditiile reglementărilor internationale din acordurile si conventiile la care România este parte.

Art. 2. - Certificatul de sigurantă se acordă pentru o perioadă de minimum 3 luni si maximum un an, fără a depăsi perioada de valabilitate a licentei de transport feroviar.

Art. 3. - Modelul certificatului de sigurantă este prevăzut în anexa A la prezentele norme.

Art. 4. - Pentru obtinerea certificatului de sigurantă, operatorul de transport feroviar detinător de licentă de transport feroviar trebuie să depună la AFER o cerere conform modelului din anexa B la prezentele norme, însotită de un dosar cu următoarele documente:

a) copie a licentei de transport feroviar;

b) documentatia întocmită conform anexei C la prezentele norme, pentru tipul de serviciu de transport feroviar solicitat;

c) dovada că instruirea si perfectionarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei se fac în centre autorizate de AFER;

d) copie a certificatului de consilier de sigurantă la transportul mărfurilor periculoase, pentru personalul cu atributii în acest sens, dacă efectuează transportul de mărfuri periculoase;

e) lista cuprinzând denumirile unitătilor proprii de întretinere si/sau de reparare a materialului rulant din dotare sau, după caz, contractele încheiate cu alte unităti de reparare a materialului rulant;

f) angajamentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa D la prezentele norme;

g) dovada plătii tarifului pentru verificarea documentelor în vederea acordării certificatului de sigurantă.

Art. 5. - (1) Acordarea certificatului de sigurantă se efectuează de către AFER în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de solicitare a certificatului si a dosarului cu documente.

(2) Decizia de neacordare a certificatului de sigurantă va fi motivată în scris de către AFER.

(3) Dacă solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitătilor mentionate în decizia de neacordare a certificatului, AFER va elibera certificatul de sigurantă solicitat.

Art. 6. - (1) În perioada de valabilitate a certificatului de sigurantă AFER va verifica prin actiuni de control si inspectie de stat, în unitătile si pe mijloacele de transport ale operatorului de transport feroviar, modul în care sunt respectate sau îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberării acestuia, iar în cazul în care constată că detinătorul certificatului nu mai respectă sau nu mai îndeplineste una sau mai multe conditii, certificatul se suspendă.

(2) În cazul în care operatorul de transport feroviar face dovada eliminării neconformitătilor care au condus la suspendarea certificatului de sigurantă, precum si dovada plătii tarifului aferent verificării eliminării acestor neconformităti, AFER va anula suspendarea certificatului. Perioada de suspendare nu prelungeste durata de valabilitate a certificatului de sigurantă.

(3) În cazul în care neconformitătile care au condus la suspendarea certificatului de sigurantă nu au fost eliminate în termenul stabilit prin procedurile specifice ale AFER prevăzute la art. 8 din ordin, certificatul se retrage.

Art. 7. - În cazul în care se constată încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice transportului feroviar pe anumite sectii/rute de circulatie ori pentru anumite mijloace de tractiune înscrise în anexele certificatului de sigurantă, certificatul sau una ori mai multe anexe ale acestuia, după caz, se retrag.

Art. 8. - (1) Certificatul de sigurantă se suspendă sau se retrage si în cazul suspendării sau retragerii licentei de transport feroviar.

(2) Pe perioada suspendării certificatului de sigurantă ori a uneia sau mai multor anexe al acestuia, operatorul de transport feroviar nu mai poate efectua serviciile de transport feroviar pe sectiile/rutele de circulatie sau cu mijloacele de tractiune respective.

Art. 9. - La suspendarea sau retragerea certificatului de sigurantă operatorul de transport feroviar este obligat să depună la AFER originalul documentului în cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de suspendare/retragere.

Art. 10. - În cazul retragerii certificatului de sigurantă acordarea unui nou certificat se face în baza unei noi cereri.

Art. 11. - (1) AFER avizează în scris gestionarul infrastructurii feroviare despre retragerea, suspendarea sau anularea suspendării, după caz, a certificatelor de sigurantă ori a uneia sau mai multor anexe ale acestora ale operatorilor de transport feroviar licentiati.

(2) După primirea avizării gestionarul infrastructurii feroviare va ridica sau va acorda acces pe infrastructura feroviară, după caz, operatorilor de transport feroviar în cauză.

Art. 12. - Pentru verificarea autenticitătii documentelor prezentate în copie, la solicitarea AFER, operatorul de transport feroviar va prezenta originalele documentelor respective.

Art. 13. - (1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare, suspendare sau retragere, după caz, a certificatului de sigurantă se depun la AFER în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării scrise.

(2) Solutionarea contestatiilor se va face de către Consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora.

Art. 14. - (1) Pierderea sau deteriorarea certificatului de sigurantă se comunică de către operatorul de transport feroviar al AFER, în termen de 15 zile calendaristice de la data constatării.

(2) În acest caz AFER va elibera un duplicat al certificatului de sigurantă.

Art. 15. - Acordarea, suspendarea, anularea suspendării si retragerea certificatelor de sigurantă se publică în Buletinul AFER.

Art. 16. - Anexele A-D fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA A

la norme

(recto)

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

 

AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ – AFER

 

CERTIFICAT DE SIGURANTĂ

pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România

Seria ...................... nr. ..................

 

....................................................................................................................................................................... (persoana juridică), posesoare a Licentei

de transport feroviar seria ...................................... nr. ..................., este autorizată să efectueze servicii de transport feroviar (inclusiv operatiuni de manevră feroviară) .......................................................................................................................................................................................... (de călători, de marfă)

pe sectiile/rutele de circulatie de pe infrastructura căilor ferate din România, prevăzute în anexa nr. I la prezentul certificat de sigurantă, în conditiile tehnice mentionate pe verso.

Data eliberării ..........................

Valabil până la .......................

 

Director general,

.......................................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila unitătii)

 

(verso)

 

CONDITIILE TEHNICE

pentru care a fost emis certificatul de sigurantă

 

Sistemul de remorcare*): ....................................................................................................................... (abur, diesel, electric)

Viteza maximă de circulatie: .......................................................................................................................................

Tonajul maxim admis si lungimea maximă admisă: .......................................................................................................

Tipul vagoanelor**): ......................................................................................................................................………


*) Seria si numărul locomotivelor se regăsesc în anexa nr. II la certificatul de sigurantă.

**) a) Pentru transportul feroviar de mărfuri se înscrie, după caz, vagoane pentru: mărfuri generale, mărfuri pentru care sunt necesare vagoane de constructie specială (produse petroliere, acizi, gaze lichefiate, ciment în vrac, cereale, cărbuni, autovehicule, produse de carieră, perisabile, autotrenuri, semiremorci; cutii mobile, containere etc.), mărfuri periculoase (explozivi, materii toxice, radioactive etc.), mărfuri agabaritice etc.

b) Pentru transportul feroviar de călători se înscrie, după caz: vagoane-clasă, vagoane cusetă, vagoane de dormit, vagoane-restaurant, vagoane-postă, vagoane de bagaje, vagoane speciale, automotoare (remorci) etc.

 

ANEXA Nr. I

la Certificatul de sigurantă seria ........... nr. .............

 

SECTIILE/RUTELE DE CIRCULATIE

pe care operatorul de transport este autorizat să efectueze servicii de transport feroviar

 

Nr. crt.

Sectia/Ruta de circulatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea Feroviară Română – AFER

Director,

.......................................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila unitătii)

 

ANEXA Nr. II

la Certificatul de sigurantă seria ........... nr. ........

 

MATERIALUL RULANT MOTOR

cu care operatorul de transport este autorizat să efectueze servicii de transport feroviar pe sectiile/rutele de circulatie

 

Nr. crt.

Tipul locomotivei

Nr. locomotivei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea Feroviară Română - AFER

Director,

......................................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila unitătii)

 

ANEXA B

la norme

 

CERERE

pentru acordarea certificatului de sigurantă

 

.............................................................................................. (persoana juridică), cu sediul în localitatea...........................,  str. ............................ nr. .............., judetul (sectorul) ........................, telefon ............., fax ...................., înregistrată la Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti la nr. ............................., având codul fiscal nr. ...................... si contul nr. ................................................, deschis la Banca ......................................................................................, filiala ........................................, reprezentată prin .............................................. (numele, prenumele si functia), posesoare a Licentei de transport feroviar  seria ............... nr. .................., din ....................., solicită eliberarea unui certificat de sigurantă pentru efectuarea, pe infrastructura căilor ferate din România, a serviciului de transport feroviar (inclusiv operatiuni de manevră feroviară) ................................................................................................................. (de călători, de marfă) ....................................................................... pe următoarele sectii/rute de circulatie: ......................................................................................................................................................................... (se vor înscrie statiile de cale ferată terminus si statiile de cale ferată intermediare care definesc ruta de transport)

Se anexează documentele justificative conform art. 4 din Normele pentru acordarea certificatului de sigurantă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România.

Data ......................

 

.................................................................................................

(numele, prenumele, functia si semnătura solicitantului, stampila unitătii)

 

ANEXA C

la norme

 

DOCUMENTATIA

care trebuie să însotească cererea pentru obtinerea certificatului de sigurantă

 

Operatorul de transport feroviar, detinător al licentei de transport feroviar, care solicită obtinerea certificatului de sigurantă pentru executarea unui tip de serviciu de transport feroviar pe anumite sectii/rute de circulatie, trebuie să întocmească si să depună la AFER, o dată cu documentele prevăzute la art. 4 lit. c), d), e), f) si g) din norme, si următoarea documentatie:

1. lista cu datele de identificare a fiecărei sectii de circulatie pentru care solicită acordarea certificatului de sigurantă, în care se vor preciza:

a) statiile de cale ferată cap de sectie;

b) statiile de cale ferată intermediare;

c) viteza maximă admisă de circulatie;

d) declivitatea maximă existentă;

e) eventualele abateri de la gabaritul de liberă trecere;

f) lungimea - distanta în km a sectiei;

g) raza curbei minime;

2. categoriile de mărfuri ce urmează a fi transportate pe fiecare sectie/rută de circulatie nominalizată;

3. lista cu datele de identificare a materialului rulant de tractiune de care dispune pentru efectuarea activitătilor de transport feroviar pe sectiile/rutele de circulatie nominalizate, în care se vor preciza, pentru fiecare vehicul, următoarele:

a) tipul vehiculului si nr. de identificare;

b) data constructiei;

c) puterea nominală;

d) viteza maximă constructivă;

e) sarcina maximă pe osie;

f) datele ultimelor revizii si reparatii planificate - RK, RG, RR - si denumirea unitătii care le-a efectuat;

g) nr. si data documentului de omologare tehnică de tip;

h) denumirea proprietarului si datele de înmatriculare a vehiculului;

4. lista cu datele de identificare a vagoanelor detinute de solicitant ce urmează a fi utilizate la efectuarea transporturilor pentru care a solicitat certificatul de sigurantă, specificând, pentru fiecare vehicul, următoarele date:

a) nr. si seria de identificare;

b) data constructiei;

c) datele ultimelor reparatii planificate - RK, RG, RP - si denumirea unitătii care le-a efectuat;

d) nr. si data documentelor de omologare tehnică de tip, pentru fiecare tip de vehicul;

e) denumirea proprietarului si datele de înmatriculare a vehiculului;

f) viteza maximă de circulatie;

g) raza minimă de înscriere în cursă;

h) tipul frânei automate;

i) nr. de osii;

j) tipul boghiului, dacă este cazul;

k) particularităti constructive, dacă este cazul;

5. memoriul tehnic în care se vor mentiona:

a) modul în care urmează a se executa manevrele de formare si de descompunere a garniturilor de tren în statiile cap de sectie si, dacă este cazul în parcurs, datele de identificare a personalului propriu utilizat la efectuarea manevrelor, dacă este cazul;

b) modul în care se vor executa reviziile tehnice obligatorii, prevăzute în reglementările specifice în vigoare, pentru vehiculele de remorcare si vagoanele din garniturile de tren remorcate;

c) modul în care este prevăzut să se procedeze în cazul producerii unor defecte accidentale în parcurs, care necesită scoaterea din compunerea trenurilor remorcate a vehiculelor defecte, inclusiv în cazul defectării vehiculului de remorcare;

d) măsurile stabilite pentru transportul mărfurilor periculoase, dacă este cazul;

e) modul de asigurare a însotirii trenurilor remorcate, dacă este cazul;

f) modul de verificare a personalului de locomotivă si de însotire la intrarea în serviciu;

g) modul de asigurare a conditiilor pentru respectarea timpului de lucru maxim admis si a timpului de odihnă pentru personalul de locomotivă, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

h) modul de alimentare cu combustibil a locomotivelor, dacă este cazul;

i) modul de asigurare a controlului propriu cu privire la siguranta circulatiei;

j) modul de asigurare a lucrărilor de întretinere, revizie si pregătire tehnică pentru vehiculele de remorcare si vagoanele din compunerea trenurilor remorcate;

k) modul de asigurare a efectuării reparării vehiculelor defectate accidental, cu precizarea datelor de identificare a centrelor - atelierelor de reparatii preconizate a fi utilizate;

6. lista nominală cu personalul de locomotivă utilizat, precizând pentru fiecare:

a) numele si prenumele;

b) anul nasterii;

c) functia;

d) vechimea în functie;

e) nr. si data documentului care atestă calificarea de mecanic de locomotivă;

f) nr. si data autorizatiei în functie, cu precizarea tipului de locomotivă si a tipului de serviciu care este autorizat;

g) nr. si data documentului prin care se atestă că este apt medical si psihologic;

h) sectia de circulatie pe care va fi folosit;

i) nr. si data ultimului document prin care se atestă că a efectuat recunoasterea sectiilor de circulatie pentru care este nominalizat, eliberat conform reglementărilor în vigoare;

j) centrul la care efectuează instruirea/verificarea periodică profesională;

k) calificativul obtinut în ultimul an;

l) sanctiuni primite în ultimii 2 ani de activitate, cu precizarea în ce au constat abaterile, dacă este cazul;

m) desfaceri disciplinare ale contractului de muncă în perioada de activitate, cu precizarea abaterilor survenite si a datei la care a fost sanctionat;

n) nr. si data documentului care atestă statutul de angajat - perioadă determinată, nedeterminată;

o) copii de pe documentele prevăzute la lit. f), g), i) si n);

7. lista personalului propriu utilizat pentru întretinerea si revizia tehnică a materialului rulant, pentru manevră si însotire a trenurilor, dacă este cazul, precizând pentru fiecare:

a) numele, prenumele, functia;

b) vârsta;

c) functia;

d) vechimea în functie;

e) nr. si data documentului care atestă calificarea;

f) nr. si data documentului prin care se atestă că este

apt medical si psihologic;

g) nr. si data autorizatiei în functie;

h) sectia de circulatie pentru care va fi folosit, dacă este cazul;

i) centrul în care efectuează instruirea periodică profesională;

j) calificativul obtinut în ultimul an de activitate;

k) sanctiuni primite în ultimii 2 ani de activitate, cu precizarea abaterilor, dacă este cazul;

l) desfaceri disciplinare ale contractului de muncă în perioada de activitate, cu precizarea datei si a abaterii;

m) nr. si data documentului care atestă statutul de

angajat - perioadă determinată, nedeterminată;

n) copii de pe documentele prevăzute la lit. f), g) si m).

Solicitantul, la cererea AFER, este obligat să prezinte documentele doveditoare privind datele mentionate mai sus, în original, si să depună la AFER, după caz, copii de pe aceste documente.


ANEXA D

la norme

 

ANGAJAMENT

 

........................................................... (persoana juridică), cu sediul în localitatea .................., str. ................ nr. ......., reprezentată prin ...................................................................................... (numele, prenumele si functia),  se angajează ca pe perioada de valabilitate a certificatului de sigurantă:

1. să anunte Autoritatea Feroviară Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării certificatului de sigurantă;

2. să respecte prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a activitătii de transport pentru care solicită certificatul de sigurantă, stabilite pentru căile ferate din România;

3. să utilizeze în procesul de transport feroviar doar material rulant înmatriculat si revizuit periodic, în conformitate cu reglementările si cu instructiunile specifice transporturilor pe căile ferate din România;

4. să realizeze toate operatiunile de verificare, întretinere si reparatii pentru materialul rulant introdus în circulatie, la termenele si la parametrii tehnici prevăzuti în reglementările specifice în vigoare;

5. să asigure respectarea de către personalul propriu a regimului de lucru si a atributiilor prevăzute în reglementările specifice în vigoare pentru căile ferate din România;

6. să utilizeze în functiile cu responsabilităti în siguranta circulatiei numai personal instruit, examinat periodic din punct de vedere profesional si apt medical si psihologic, autorizat conform reglementărilor specifice în vigoare pentru căile ferate din România;

7. să accepte supravegherea respectării reglementărilor specifice în vigoare referitoare la desfăsurarea operatiunilor de transport feroviar prin actiuni de control si inspectie de stat în baza conventiilor încheiate cu Autoritatea Feroviară Română - AFER;

8. să permită accesul în unitătile si pe toate mijloacele de transport feroviar proprii pentru personalul Autoritătii Feroviare Române - AFER, pe baza legitimatiei speciale de control si inspectie de stat, emisă de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, si să furnizeze, la cerere, datele, informatiile si documentele necesare verificării modului de îndeplinire a conditiilor care au stat la baza eliberării certificatului de sigurantă.

Data ..............................

 

.......................................

(numele, prenumele, functia si semnătura solicitantului, stampila unitătii)

 

ANEXA Nr. 3

 

NORME

pentru acordarea autorizatiei pentru manevră feroviară si a certificatului de operare pentru manevră, în vederea efectuării numai a operatiunilor de manevră feroviară

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Manevra feroviară pe căile ferate din România poate fi efectuată de către operatori de manevră care detin autorizatie de manevră feroviară si certificat de operare pentru manevră eliberate de AFER.

(2) În sensul prezentelor norme, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a) manevră feroviară - operatiunile de manevră a convoaielor/vagoanelor de marfă si/sau de călători în interes public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România;

b) operator de manevră feroviară - persoană juridică română cu capital de stat si/sau privat a cărei activitate principală în domeniul transportului feroviar constă numai în efectuarea de operatiuni de manevră pe căile ferate din România si care detine autorizatie pentru manevră feroviară;

c) autorizatie pentru manevră feroviară - document prin care se atestă că un agent economic poate organiza si executa operatiuni de manevră feroviară pe căile ferate din România;

d) certificat de operare pentru manevră - document prin care se atestă că un operator de manevră feroviară detinător al autorizatiei pentru manevră feroviară poate să execute operatiuni de manevră pe zonele de manevră solicitate.

Art. 2. - (1) Autorizatia pentru manevră feroviară si certificatul de operare pentru manevră se acordă în mod nediscriminatoriu agentilor economici, în conditiile prezentelor norme.

(2) Autorizatia pentru manevră feroviară si certificatul de operare pentru manevră sunt documente cu regim special, nominale si netransmisibile.

Art. 3. - Operatorii de manevră feroviară posesori ai autorizatiei pentru manevră feroviară si ai certificatului de operare pentru manevră sunt înregistrati de către AFER în Registrul operatorilor de manevră feroviară.

Art. 4. - În cadrul operatiunilor de manevră feroviară se poate manevra material rulant motor, material rulant tractat pentru transport de marfă, călători, mesagerie, coletărie etc., precum si material rulant utilizat la întretinerea si repararea infrastructurii feroviare.

Art. 5. - Autorizatia pentru manevră feroviară, însotită de certificatul de operare pentru manevră, dă dreptul operatorului de manevră feroviară de a efectua numai operatiuni de manevră pe căile ferate din România.

 

CAPITOLUL II

Acordarea, suspendarea si retragerea autorizatiei pentru manevră feroviară pe infrastructura căilor ferate din România

 

Art. 6. - Autorizatia pentru manevră feroviară pe căile ferate din România poate fi acordată persoanelor juridice române cu capital de stat si/sau privat, care au ca principal obiect de activitate în domeniul transportului feroviar efectuarea de operatiuni de manevră feroviară pe căile ferate din România si care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) detin, în proprietate sau cu chirie, materialul rulant de tractiune necesar pentru efectuarea operatiunilor de manevră feroviară, cu caracteristicile tehnice si de dotare impuse de prescriptiile de siguranta circulatiei feroviare si de calitate a operatiunilor de manevră feroviară, prevăzute în actele normative în vigoare si autorizat din punct de vedere tehnic de către AFER;

b) se angajează să respecte prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a operatiunilor de manevră feroviară, în conditii de sigurantă a circulatiei, de securitate a muncii si de protectie a mediului;

c) au structuri organizatorice si dotări necesare pentru efectuarea operatiunilor de manevră feroviară, pentru care solicită autorizatia pentru manevră feroviară pe infrastructura feroviară, adecvate implementării si mentinerii unui sistem al calitătii, în conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001/2001;

d) au personal desemnat cu atributii în organizarea si conducerea operatiunilor de manevră feroviară si de sigurantă a circulatiei, cu pregătire profesională în domeniul feroviar, care a lucrat cel putin 2 ani în activităti de transport feroviar si este atestat de către AFER;

e) au personal propriu necesar pentru conducerea materialului rulant motor si pentru efectuarea operatiunilor de manevră feroviară, apt din punct de vedere medical si psihologic, calificat si autorizat în conformitate cu prescriptiile specifice în vigoare, pentru functiile pe care le exercită;

f) au consilier de sigurantă pentru transportul mărfurilor periculoase, certificat conform reglementărilor specifice feroviare, dacă solicită certificat de operare pentru manevră a vagoanelor încărcate cu mărfuri periculoase;

g) asigură întretinerea si repararea materialului rulant pe care îl detin si îl utilizează, în unităti autorizate de către AFER;

h) asigură instruirea si perfectionarea personalului propriu cu responsabilităti în siguranta circulatiei, în centre autorizate de către AFER;

i) nu sunt în procedură de faliment;

j) demonstrează că unitatea poate face fată obligatiilor sale financiare pe o perioadă de cel putin 12 luni;

k) persoanele din conducerea executivă a operatorului de manevră feroviară nu au suferit condamnări pentru fapte penale grave si nu le este interzisă exercitarea unor drepturi civile;

l) demonstrează că pot face fată obligatiilor contractuale privind despăgubirile pentru pagube produse tertilor, mărfurilor si mesageriei în caz de accident sau eveniment feroviar.

Art. 7. - Autorizatia pentru manevră feroviară se acordă pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării si este valabilă în conditiile vizării sale anuale.

Art. 8. - Modelul autorizatiei pentru manevră feroviară este prevăzut în anexa A la prezentele norme.

Art. 9. - Pentru obtinerea autorizatiei pentru manevră feroviară persoana juridică solicitantă trebuie să depună la AFER o cerere, conform modelului din anexa B la prezentele norme, însotită de un dosar cu următoarele documente:

a) copie a actului legal de constituire ca persoană juridică, din care să rezulte că are ca principal obiect de activitate efectuarea operatiunilor de manevră pe infrastructura căilor ferate din România;

b) copie a certificatului de înmatriculare la Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti;

c) dovadă că detin în proprietate material rulant motor cu care să execute operatiunile de manevră feroviară (copie de pe actul de vânzare-cumpărare, hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă, actul de donatie sau orice alt act legal care atestă că vehiculul este în proprietatea solicitantului) sau document legal care atestă detinerea în folosintă a acestuia (copie de pe contractul de închiriere, contractul de leasing sau orice alt document legal);

d) angajamentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa C la prezentele norme;

e) lista cu documentele sistemului calitătii, elaborate în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2001, specifice efectuării operatiunilor de manevră feroviară;

f) lista cuprinzând numele responsabililor atestati, desemnati cu atributii în organizarea si conducerea operatiunilor de manevră feroviară si de sigurantă a circulatiei, în care se vor mentiona, pentru fiecare persoană, pregătirea profesională si experienta în domeniul feroviar;

g) lista cuprinzând personalul necesar pentru conducerea materialului rulant motor si pentru efectuarea operatiunilor de manevră feroviară, calificat si autorizat în conformitate cu prescriptiile specifice ale căilor ferate române;

h) copie a certificatului de consilier de sigurantă la transportul mărfurilor periculoase, pentru personalul cu atributii în acest sens, dacă se solicită manevrarea vagoanelor încărcate cu mărfuri periculoase;

i) lista dotărilor existente, necesare desfăsurării operatiunilor de manevră feroviară;

j) autorizatia eliberată de AFER pentru activitatea de întretinere si reparare a materialului rulant din dotare sau, după caz, contractele încheiate cu unităti autorizate de AFER;

k) autorizatia eliberată de AFER pentru activitatea de întretinere si reparare a infrastructurii feroviare din dotare sau contracte încheiate cu unităti autorizate de AFER, dacă operatorul detine infrastructură feroviară;

l) dovada că instruirea si perfectionarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei se fac în centre autorizate de AFER;

m) copie de pe ultimul bilant contabil depus conform legii si, după caz, de pe bugetul de venituri si cheltuieli pe anul în curs, precum si alte documente din care să rezulte bonitatea solicitantului;

n) declaratia pe propria răspundere a persoanelor din conducerea executivă a operatorului de manevră feroviară, din care să reiasă că acestea nu au suferit condamnări pentru fapte penale grave si nu le este interzisă exercitarea unor drepturi civile;

o) contractul pentru răspundere civilă fată de terti si pentru asigurarea materialului rulant si a mărfurilor, în caz de accidente si evenimente feroviare produse în activitatea de manevră feroviară, încheiat cu o firmă de asigurări acreditată de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

p) dovada plătii tarifului pentru verificarea documentelor în vederea acordării autorizatiei pentru manevră feroviară.

Art. 10. - (1) Acordarea autorizatiei pentru manevră feroviară se efectuează de către AFER în cel mult două luni de la data depunerii cererii de solicitare a autorizatiei si a dosarului cu documente.

(2) Decizia de neacordare a autorizatiei va fi motivată în scris de către AFER.

(3) Dacă solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitătilor mentionate în decizia de neacordare a autorizatiei, AFER va elibera autorizatia pentru manevră feroviară solicitată.

Art. 11. - (1) Cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data expirării vizei anuale a autorizatiei de manevră feroviară operatorul de manevră feroviară va cere în scris AFER acordarea unei noi vize anuale. Cererea va fi însotită de dovada plătii tarifului aferent acordării vizei anuale.

(2) În situatia în care au intervenit modificări în documentele prezentate la acordarea autorizatiei, operatorul de manevră feroviară are obligatia să prezinte, o dată cu cererea de solicitare a vizei anuale, documentele prevăzute în procedurile specifice ale AFER prevăzute la art. 8 din ordin.

(3) AFER va comunica în scris, în termen de 30 de zile calendaristice, decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale. Decizia de neacordare va fi motivată în scris de către AFER.

Art. 12. - (1) În perioada de valabilitate a autorizatiei de manevră feroviară AFER va verifica periodic prin actiuni de control si inspectie de stat modul în care sunt respectate si îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberării autorizatiei, iar în cazul în care constată că operatorul de manevră feroviară nu mai respectă sau nu mai îndeplineste una sau mai multe conditii, autorizatia se suspendă.

(2) În cazul în care operatorul de manevră feroviară face dovada eliminării neconformitătilor care au condus la suspendarea autorizatiei pentru manevră feroviară, precum si dovada plătii tarifului aferent verificării eliminării acestor neconformităti, AFER va anula suspendarea autorizatiei. Perioada de suspendare nu prelungeste durata de valabilitate a autorizatiei.

(3) În cazul în care neconformitătile care au condus la suspendarea autorizatiei pentru manevră feroviară nu au fost eliminate în termenul stabilit prin procedurile specifice ale AFER prevăzute la art. 8 din ordin, autorizatia se retrage.

Art. 13. - În cazul în care se constată încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice transportului feroviar, precum si în caz de incapacitate financiară, autorizatia pentru manevră feroviară se retrage.

Art. 14. - Autorizatia pentru manevră feroviară se suspendă sau se retrage, după caz, si ca urmare a unor încălcări grave sau repetate ale obligatiilor financiare fată de bugetul de stat.

Art. 15. - (1) Suspendarea sau retragerea autorizatiei pentru manevră feroviară atrage si suspendarea sau retragerea certificatului de operare pentru manevră.

(2) Pe perioada suspendării autorizatiei pentru manevră feroviară operatorul de manevră feroviară nu mai poate efectua operatiunile de manevră pentru care a obtinut autorizatia.

Art. 16. - Dacă detinătorul autorizatiei pentru manevră feroviară nu si-a început activitatea în decurs de 6 luni de la data acordării autorizatiei sau si-a întrerupt activitatea pentru o perioadă de 6 luni consecutive, autorizatia se retrage.

Art. 17. - La suspendarea sau retragerea autorizatiei pentru manevră feroviară operatorul de manevră feroviară este obligat să depună la AFER originalul documentului în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de suspendare/retragere.

Art. 18. - În cazul retragerii autorizatiei pentru manevră feroviară, acordarea unei noi autorizatii se face în baza unei noi cereri.

Art. 19. - Operatorului de manevră feroviară căruia i s-a retras de două ori autorizatia pentru manevră feroviară nu I se va mai elibera o nouă autorizatie, dacă retragerile s-au datorat unor încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice transportului feroviar.

 

CAPITOLUL III

Acordarea, suspendarea si retragerea certificatului de operare pentru manevră

 

Art. 20. - Certificatul de operare pentru manevră se acordă operatorilor de manevră feroviară care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) detin autorizatie pentru manevră feroviară, valabilă, pentru tipul de operatiuni de manevră feroviară pentru care solicită acordarea certificatului de operare pentru manevră;

b) au personal propriu pentru conducerea materialului rulant motor si pentru efectuarea operatiunilor de manevră feroviară, apt din punct de vedere medical si psihologic, calificat si autorizat în conformitate cu reglementările specifice transportului feroviar, pentru functiile pe care le exercită;

c) detin material rulant înmatriculat, revizuit tehnic si corespunzător pentru efectuarea operatiunilor de manevră feroviară, autorizat de AFER;

d) asigură instruirea si perfectionarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei în centre autorizate de AFER;

e) asigură întretinerea si repararea metarialului rulant din dotare în unităti autorizate de AFER;

f) asigură întretinerea si repararea infrastructurii feroviare din dotare în unităti autorizate de AFER, dacă operatorul detine infrastructură feroviară;

g) au consilier de sigurantă pentru transportul mărfurilor periculoase, certificat conform reglementărilor specifice feroviare, dacă solicită certificat de operare a vagoanelor încărcate cu mărfuri periculoase.

Art. 21. - Certificatul de operare pentru manevră se acordă pentru o perioadă de minimum 3 luni si maximum un an, fără a depăsi perioada de valabilitate a autorizatiei pentru manevră feroviară.

Art. 22. - Modelul certificatului de operare pentru manevră este prevăzut în anexa D la prezentele norme.

Art. 23. - Pentru obtinerea certificatului de operare pentru manevră operatorul de manevră feroviară detinător de autorizatie pentru manevră feroviară trebuie să depună la AFER o cerere, conform modelului din anexa E la prezentele norme, însotită de un dosar cu următoarele documente:

a) copie a autorizatiei pentru manevră feroviară;

b) documentatia conform modelului prezentat în anexa F la prezentele norme;

c) lista cuprinzând centrele de instruire si perfectionare a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei si contractele încheiate cu acestea;

d) lista cuprinzând denumirile unitătilor proprii de întretinere si/sau de reparare a materialului rulant din dotare si a infrastructurii feroviare din dotare, dacă este cazul, sau contractele încheiate cu alte unităti de întretinere si/sau de reparare a materialului rulant sau a infrastructurii feroviare, după caz;

e) angajamentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa G la prezentele norme;

f) dovada plătii tarifului pentru acordarea certificatului de operare pentru manevră.

Art. 24. - (1) Acordarea certificatului de operare pentru manevră se efectuează de către AFER în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de solicitare a certificatului si a dosarului cu documente.

(2) Decizia de neacordare a certificatului de operare pentru manevră va fi motivată în scris de către AFER.

(3) Dacă solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitătilor mentionate în decizia de neacordare a certificatului, AFER va elibera certificatul de operare pentru manevră solicitat.

Art. 25. - (1) În perioada de valabilitate a certificatului de operare pentru manevră AFER va verifica prin actiuni de control si inspectie de stat, în unitătile si pe mijloacele de transport ale operatorului de manevră feroviară, modul în care sunt respectate sau îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberării acestuia, iar în cazul în care constată că detinătorul certificatului de operare pentru manevră nu mai respectă sau nu mai îndeplineste una sau mai multe conditii, certificatul se suspendă.

(2) În cazul în care operatorul de manevră feroviară face dovada eliminării neconformitătilor care au condus la suspendarea certificatului de operare pentru manevră, precum si dovada plătii tarifului aferent verificării acestor neconformităti, AFER va anula suspendarea certificatului. Perioada de suspendare nu prelungeste durata de valabilitate a certificatului de operare pentru manevră.

(3) În cazul în care neconformitătile care au condus la suspendarea certificatului de operare pentru manevră nu au fost eliminate în termenul stabilit prin procedurile specifice ale AFER prevăzute la art. 8 din ordin, certificatul de operare pentru manevră se retrage.

Art. 26. - În cazul în care se constată încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice transportului feroviar, pe anumite zone de manevră sau pentru anumite mijloace de tractiune înscrise în anexele certificatului de operare pentru manevră, certificatul ori una sau mai multe anexe ale acestuia, după caz, se retrag.

Art. 27. - (1) Certificatul de operare pentru manevră feroviară se suspendă sau se retrage si în cazul suspendării ori al retragerii autorizatiei pentru manevră feroviară.

(2) Pe perioada suspendării certificatului de operare pentru manevră operatorul de manevră feroviară nu mai poate efectua operatiuni de manevră.

Art. 28. - La suspendarea si retragerea certificatului de operare pentru manevră operatorul de manevră feroviară este obligat să depună la AFER originalul documentului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de suspendare/retragere.

Art. 29. - În cazul retragerii certificatului de operare pentru manevră, acordarea unui nou certificat se face în baza unei noi cereri.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 30. - (1) AFER avizează în scris gestionarul infrastructurii feroviare, precum si operatorii de transport feroviar licentiati despre retragerea, suspendarea sau anularea suspendării, după caz, a autorizatiilor pentru manevră feroviară, a certificatelor de operare pentru manevră sau a uneia/mai multor anexe ale certificatelor.

(2) După primirea avizării gestionarul infrastructurii feroviare va ridica sau va acorda acces pe infrastructura feroviară, după caz, operatorilor de manevră feroviară în cauză.

Art. 31. - Pentru verificarea autenticitătii documentelor prezentate în copie, la solicitarea AFER, operatorul de manevră feroviară va prezenta originalele documentelor respective.

Art. 32. - (1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare, suspendare sau retragere a autorizatiei pentru manevră feroviară si/sau a certificatului de operare pentru manevră, după caz, se depun la AFER, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării scrise.

(2) Solutionarea contestatiilor se va face de către Consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora.

Art. 33. - (1) Pierderea sau deteriorarea autorizatiei pentru manevră feroviară ori a certificatului de operare pentru manevră se comunică de către operatorul de manevră feroviară AFER în termen de 15 zile de la data constatării.

(2) În acest caz AFER va elibera un duplicat al autorizatiei pentru manevră feroviară sau al certificatului de operare pentru manevră.

Art. 34. - Acordarea, suspendarea, anularea suspendării si retragerea autorizatiei pentru manevră feroviară sau a certificatului de operare pentru manevră se publică în Buletinul AFER.

Art. 35. - Anexele A-G fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA A

la norme

(recto)

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ – AFER

 

AUTORIZATIE

pentru manevră feroviară

Seria ................... nr. ..................

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările si completările ulterioare, .......................................... (persoana juridică), cu sediul în localitatea ..................................................., str. .......................................... nr. ...., judetul (sectorul) ...................., înregistrată la Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti la nr. ........................, este autorizată să

efectueze, în calitate de operator de manevră feroviară, următoarele operatiuni de manevră: ....................................................................................... (se vor înscrie operatiunile de manevră conform pct. 4 din anexa F la norme)

Prezenta autorizatie pentru manevră feroviară este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data eliberării, în conditiile vizării ei anuale.

 

Data eliberării .............................

 

Director general,

........................................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila unitătii)

 

(verso)

Posesorul autorizatiei pentru manevră feroviară are următoarele obligatii:

1. să anunte Autoritatea Feroviară Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea autorizatiei, data începerii efective sau, după caz, a întreruperii activitătii de efectuare a operatiunilor de manevră feroviară;

2. să respecte prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a operatiunilor de manevră feroviară;

3. să accepte supravegherea respectării reglementărilor specifice în vigoare referitoare la desfăsurarea operatiunilor de manevră feroviară prin actiuni de control si inspectie de stat, în baza conventiilor încheiate cu Autoritatea Feroviară Română - AFER;

4. să permită accesul în unitatea/unitătile proprie/proprii, pentru personalul Autoritătii Feroviare Române - AFER posesor al legitimatiei speciale de control si inspectie de stat, emisă de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, si să furnizeze, la cerere, datele, informatiile si documentele necesare verificării modului de îndeplinire a conditiilor care au stat la baza eliberării autorizatiei pentru manevră feroviară.

Posesorul autorizatiei pentru manevră feroviară are următoarele drepturi:

1. să desfăsoare operatiunile de manevră feroviară în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

2. să încheie, în conditiile legii, contracte economice pentru efectuarea operatiunilor de manevră feroviară care se încadrează în categoriile specificate în autorizatia pentru manevră feroviară pe căile ferate din România.

 

Valabilă până

la data de

...................

DIRECTOR

GENERAL

.................

L.S.

Valabilă până

la data de

...................

DIRECTOR

GENERAL

.................

L.S.

Valabilă până

la data de

...................

DIRECTOR

GENERAL

.................

L.S.

Valabilă până

la data de

...................

DIRECTOR

GENERAL

.................

L.S.

Valabilă până

la data de

...................

DIRECTOR

GENERAL

.................

L.S.

 

ANEXA B

la norme

 

CERERE E

pentru obtinerea autorizatiei pentru manevră feroviară

.......................................................................................................................................................... (persoana juridică), cu sediul în localitatea ..............................................., str. .......................................... nr. ........, judetul (sectorul) ......................., telefon ........., fax .........., înregistrată la Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti la nr. ............................., având codul fiscal nr. .......................... si contul nr. ............................, deschis la Banca ......................................................., filiala ..........................................................................., reprezentată prin ....................................................................................... (numele, prenumele si functia), solicit acordarea autorizatiei pentru manevră feroviară, în vederea efectuării următoarelor operatiuni de manevră feroviară: ............................................................................................................ (se vor înscrie operatiunile de manevră feroviară conform pct. 4 din anexa F la norme)

Se anexează documentele justificative conform art. 9 din Normele pentru acordarea autorizatiei pentru manevră feroviară si a certificatului de operare pentru manevră, în vederea efectuării numai a operatiunilor de manevră feroviară.

 

Data .....................

 

..........................................................................................

(numele, prenumele, functia si semnătura solicitantului, stampila unitătii)

 

ANEXA C

la norme

 

ANGAJAMENT

 

........................................................................................................................................................... (persoana juridică), cu sediul în localitatea

........................................., str. .................................... nr. ................., reprezentată prin .................................................. (numele, prenumele si functia),

................................................................, se angajează ca pe perioada de valabilitate a autorizatiei pentru manevră feroviară:

1. să anunte Autoritatea Feroviară Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării autorizatiei pentru manevră feroviară;

2. să respecte prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a manevrei trenurilor, stabilite pentru manevra pe căile ferate din România, în conditii de sigurantă a circulatiei si de securitate a transporturilor;

3. să comunice Autoritătii Feroviare Române - AFER data începerii si, după caz, data întreruperii si a reluării activitătii de manevră feroviară;

4. să respecte prevederile reglementărilor aplicabile transportului feroviar si manevrei pe infrastructura căilor ferate din România;

5. să accepte supravegherea respectării reglementărilor specifice în vigoare referitoare la desfăsurarea operatiunilor de manevră feroviară prin actiuni de control si inspectie de stat, în baza conventiilor încheiate cu Autoritatea Feroviară Română - AFER;

6. să permită accesul în unitătile proprii pentru personalul Autoritătii Feroviare Române - AFER posesor al legitimatiei speciale de control si inspectie de stat, emisă de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, si să furnizeze, la cerere, datele, informatiile si documentele necesare verificării modului de îndeplinire a conditiilor care au stat la baza eliberării autorizatiei pentru manevră feroviară.

 

Data .......................

 

............................................................................................

(numele, prenumele, functia si semnătura solicitantului, stampila unitătii)

 

ANEXA D

la norme

(recto)

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

 

CERTIFICAT DE OPERARE

pentru efectuarea operatiunilor de manevră feroviară pe căile ferate din România

Seria ..................... nr. ....................

 

............................................................................................................................................. (persoana juridică), posesoare a Autorizatiei pentru

manevră feroviară seria ............................................ nr. ..............., este autorizată să efectueze numai operatiuni de manevră ......................................................

(se înscrie domeniul de activitate: călători, marfă, mesagerie, coletărie etc.) pe zonele de manevră de pe infrastructura căilor ferate din România prevăzute în anexa nr. I la prezentul certificat de sigurantă, în conditiile tehnice mentionate pe verso.

Data eliberării .............................

Valabil până la ..........................

 

Director general,

...............................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila unitătii)

 

(verso)

CONDITIILE TEHNICE

pentru care a fost emis certificatul de operare pentru manevră

 

Sistemul de remorcare*): .................................................................................................................................................. (abur, diesel, electric)

Viteza maximă de manevră: ..................................................................................................................................................................................

Tipul vagoanelor**): ..............................................................................................................................................................................................

 


*) Seria si numărul locomotivelor se regăsesc în anexa nr. II la certificatul de sigurantă.

**) a) Pentru operatiunile de manevră feroviară de mărfuri se înscrie, după caz, vagoane pentru: mărfuri generale, mărfuri pentru care sunt necesare

vagoane de constructie specială (produse petroliere, acizi, gaze lichefiate, ciment în vrac, cereale, cărbuni, autovehicule, produse de carieră, perisabile, autotrenuri, semiremorci; cutii mobile, containere etc.), mărfuri periculoase (explozivi, materii toxice, radioactive etc.), mărfuri agabaritice etc.

b) Pentru operatiunile de manevră feroviară de călători se înscrie, după caz: vagoane-clasă, vagoane-cusetă, vagoane de dormit, vagoane-restaurant,

vagoane-postă, vagoane de bagaje, vagoane speciale, automotoare (remorci) etc.

 

ANEXA nr. I

la Certificatul de operare pentru manevră seria ... nr. …

 

ZONELE DE MANEVRĂ

pe care operatorul de manevră feroviară este autorizat să efectueze numai operatiuni de manevră feroviară

 

Nr. crt.

Zona de manevră

Proprietar, utilizator

Statia de cale ferată adiacentă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea Feroviară Română - AFER

Director,

......................................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila unitătii)

 

ANEXA Nr. II

la Certificatul de operare pentru manevră seria ... nr. …

 

MATERIALUL RULANT MOTOR

cu care operatorul de manevră feroviară este autorizat să efectueze numai operatiuni de manevră feroviară

 

Nr. crt.

Tipul locomotivei

Nr. locomotivei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea Feroviară Română - AFER

Director,

......................................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila unitătii)

 

ANEXA E

la norme

 

CERERE

pentru acordarea certificatului de operare pentru manevră în vederea efectuării numai a operatiunilor de manevră feroviară

 

......................................................................................................................................................... (persoana juridică)., cu sediul în localitatea ..............................................., str. .......................................... nr. ........, judetul (sectorul) ......................., telefon ........., fax .........., înregistrată la Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti la nr. ............................., având codul fiscal nr. .......................... si contul nr. .........................., deschis la Banca .......................................................... , filiala ..........................................................................., reprezentată prin ................................................ (numele, prenumele si functia), posesoare a Autorizatiei pentru manevră feroviară seria ............................... nr. .............., din ................., solicit eliberarea unui certificat de operare pentru efectuarea numai a operatiunilor de manevră pe următoarele zone de manevră feroviară: ...............................................................

(se vor enumera zonele de manevră, cu mentionarea, după caz, a proprietarului si a statiei de cale ferată unde se face manevra)

Se anexează documentele justificative conform art. 23 din Normele pentru acordarea autorizatiei pentru manevră feroviară si a certificatului de operare pentru manevră, în vederea efectuării numai a operatiunilor de manevră feroviară.

 

Data ..................................

 

..........................................................................................

(numele, prenumele, functia si semnătura solicitantului, stampila unitătii)

 

ANEXA F

la norme

 

DOCUMENTATIA

care trebuie să însotească cererea pentru obtinerea certificatului de operare pentru manevră

 

Operatorul de transport feroviar, detinător al licentei de transport feroviar, care solicită obtinerea certificatului de sigurantă pentru executarea unui tip de serviciu de transport feroviar pe anumite sectii/rute de circulatie, trebuie să întocmească si să depună la AFER, o dată cu documentele prevăzute la art. 23 lit. c), d), e) si f) din norme, si următoarea documentatie:

1. lista cu datele de identificare a zonei de manevră pentru care solicită certificat de operare, în care se vor preciza:

a) zona de manevră;

b) denumirea proprietarului sau utilizatorului zonei de manevră, dacă este cazul;

c) statia de cale ferată de pe infrastructura feroviară unde se efectuează manevra;

2. categoriile de vagoane pentru care se solicită certificatul de operare pentru manevră si dacă urmează să manevreze vagoane încărcate cu mărfuri periculoase;

3. lista cu datele de identificare a materialului rulant motor cu care se vor efectua operatiunile de manevră, în care se vor preciza, pentru fiecare vehicul, următoarele:

a) tipul, numărul de identificare, seria sasiului, puterea nominală si data constructiei;

b) datele de înmatriculare ale vehiculului;

c) datele ultimelor revizii si reparatii planificate - RK, RG, RR si denumirea unitătii care le-a efectuat;

d) seria si numărul autorizatiei tehnice a materialului rulant, eliberată de AFER;

e) proprietarul vehiculului si, după caz, nr. contractului de închiriere;

4. tipul operatiunilor de manevră feroviară pe care le va executa în zona de manevră pentru care a solicitat certificatul de operare. În categoria operatiunilor de manevră feroviară se înscriu următoarele activităti/servicii feroviare:

a) avizarea vagoanelor de marfă sosite pentru beneficiarii de transport feroviar;

b) primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport feroviar;

c) remorcarea convoaielor de manevră la/de la beneficiarii de transport;

d) manevrarea convoaielor de manevră în vederea descompunerii/compunerii;

e) manevrarea vagoanelor de marfă pentru introducerea/scoaterea la/de la fronturile de încărcare/descărcare ale beneficiarilor de transport;

f) manevrarea vagoanelor de călători pentru introducerea/scoaterea la/de la peroanele statiilor de cale ferată;

g) manevrarea în vederea cântăririi vagoanelor de marfă;

h) alte operatiuni de manevră feroviară, cu precizarea lor;

5. modul în care urmează a se executa:

a) manevrele de formare si descompunere a garniturilor;

b) reviziile tehnice obligatorii ale materialului rulant motor;

c) măsurile stabilite pentru manevrarea mărfurilor periculoase;

d) modul de verificare a personalului de conducere a materialului rulant motor si de efectuare a operatiilor de manevră;

e) modul de asigurare a conditiilor pentru respectarea timpului de lucru maxim admis si a timpului de odihnă pentru personalul de locomotivă, în conformitate cu reglementările în vigoare;

f) modul de asigurare a controlului propriu cu privire la siguranta circulatiei;

6. lista nominală cu personalul de conducere a materialului rulant, utilizat în operatiunile de manevră, precizând pentru fiecare:

a) numele si prenumele;

b) vârsta;

c) functia;

d) vechimea în functie;

e) nr. si data documentului care atestă calificarea de mecanic;

f) nr. si data autorizării în functie;

g) zona de manevră unde va fi folosit;

h) nr. si data documentului prin care se atestă că este apt medical si psihologic;

i) centrul la care face instruirea periodică profesională;

j) calificativul obtinut la ultima verificare/examinare profesională;

k) sanctiuni primite în ultimii 2 ani de activitate;

l) desfaceri ale contractului de muncă datorate nerespectării reglementărilor specifice privind siguranta circulatiei;

m) statutul de angajat - contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;

NOTĂ: Pentru fiecare persoană se vor transmite, în copie, documentele mentionate la pct. 6 lit. e), f) si h), precum si declaratia pe propria răspundere că a luat cunostintă despre prevederile Planului tehnic de exploatare al statiei, privitoare la executarea operatiunilor de manevră în statia de cale ferată unde urmează să desfăsoare activitatea.

7. lista nominală cu personalul utilizat pentru operatiunile de manevră, precizând pentru fiecare:

a) numele si prenumele;

b) vârsta;

c) functia;

d) vechimea în functie;

e) nr. si data documentului care atestă calificarea;

f) nr. si data autorizatiei în functie;

g) zona de manevră unde va fi folosit;

h) nr. si data documentului prin care se atestă că este apt medical si psihologic;

i) centrul la care face instruirea periodică profesională;

j) calificativul obtinut la ultima verificare/examinare profesională;

k) sanctiuni primite în ultimii 2 ani de activitate;

l) desfaceri ale contractului de muncă datorate nerespectării reglementărilor specifice privind siguranta circulatiei;

m) statutul de angajat - contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;

NOTĂ: Pentru fiecare persoană se vor transmite, în copie, documentele mentionate la pct. 7 lit. e), f) si h), precum si declaratia pe propria răspundere că a luat cunostintă despre prevederile Planului tehnic de exploatare al statiei, privitoare la executarea operatiunilor de manevră în statia de cale ferată unde urmează să desfăsoare activitatea.

8. lista nominală cu personalul utilizat pentru revizia tehnică a materialului rulant, precizând pentru fiecare:

a) numele si prenumele;

b) vârsta;

c) functia;

d) vechimea în functie;

e) nr. si data documentului care atestă calificarea;

f) nr. si data autorizatiei în functie;

g) zona de manevră unde va fi folosit;

h) nr. si data documentului prin care se atestă că este apt medical si psihologic;

i) centrul la care face instruirea periodică profesională;

j) calificativul obtinut la ultima verificare/examinare profesională;

k) sanctiuni primite în ultimii 2 ani de activitate;

l) desfaceri ale contractului de muncă datorate nerespectării reglementărilor specifice privind siguranta circulatiei;

m) statutul de angajat - contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;

NOTĂ: Pentru fiecare persoană se vor transmite, în copie, documentele mentionate la pct. 8 lit. e), f) si h), precum si declaratia pe propria răspundere că a luat cunostintă despre prevederile Planului tehnic de exploatare al statiei, privitoare la executarea operatiunilor de manevră în statia de cale ferată unde urmează să desfăsoare activitatea.

9. copie de pe Regulamentul de exploatare pentru fiecare linie ferată industrială pe care urmează a se executa activitatea de manevră, respectiv reglementări privind exploatarea liniilor ferate industriale, care sunt anexă la Planul tehnic de exploatare al statiei la care sunt racordate;

10. copia fisei din Planul tehnic de exploatare al statiei unde urmează să se execute operatiunile de manevră, în careeste consemnat modul de desfăsurare a manevrei feroviare, conform reglementărilor specifice în vigoare;

11. lista instructiunilor si reglementărilor specifice în vigoare, după care se efectuează instruirea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei.

 

ANEXA G

la norme

 

ANGAJAMENT

 

……………………………………………(persoana juridică), cu sediul în localitatea ……………….., str. ………………… nr. ..., reprezentată prin ………………….....(numele, prenumele si functia), se angajează ca pe perioada de valabilitate a certificatului de operare pentru manevră:

1. să anunte Autoritatea Feroviară Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării certificatului de operare pentru manevră;

2. să respecte prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a operatiunilor de manevră pentru care solicită certificatul de operare, stabilite pentru căile ferate române;

3. să utilizeze în efectuarea operatiilor de manevră doar material rulant înmatriculat si revizuit periodic, în conformitate cu reglementările si cu instructiunile specifice transporturilor pe căile ferate române;

4. să realizeze toate operatiile de verificare, întretinere si reparare pentru materialul rulant introdus în circulatie, la termenele si la parametrii tehnici prevăzuti în reglementările în vigoare;

5. să asigure respectarea de către personalul propriu a regimului de lucru si a atributiilor prevăzute în reglementările specifice în vigoare pentru căile ferate române;

6. să utilizeze în functiile cu responsabilităti în siguranta circulatiei numai personal instruit, examinat periodic din punct de vedere profesional, medical, psihologic si autorizat conform reglementărilor specifice în vigoare pentru căile ferate române;

7. să accepte supravegherea respectării reglementărilor specifice în vigoare referitoare la desfăsurarea operatiunilor de manevră feroviară prin actiuni de control si inspectie de stat, în baza conventiilor încheiate cu Autoritatea Feroviară Română - AFER;

8. să permită accesul în unitătile si pe toate mijloacele de transport feroviar proprii pentru personalul Autoritătii Feroviare Române - AFER, pe baza legitimatiei speciale de control si inspectie de stat, emisă de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, si să furnizeze, la cerere, datele, informatiile si documentele necesare verificării modului de îndeplinire a conditiilor care au stat la baza eliberării certificatului de operare pentru manevră.

Data ………….........

 

………………………………….

(numele, prenumele, functia si semnătura solicitantului, stampila unitătii)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste reguli detaliate pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovină, cu referire la nivelul minim de controale ce trebuie efectuate în acest domeniu

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 155.891 din 15 august 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste reguli detaliate pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovină, cu referire la nivelul minim de controale ce trebuie efectuate în acest domeniu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 septembrie 2003.

Nr. 683.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste reguli detaliate pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovină, cu referire la nivelul minim de controale ce trebuie efectuate în acest domeniu

 

Art. 1. - Controalele referitoare la sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor trebuie să fie în conformitate cu prevederile art. 2-5.

Art. 2. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României va efectua inspectii ad-hoc care pot fi realizate împreună cu alte inspectii prevăzute de legislatia natională. Aceste inspectii vor acoperi în fiecare an cel putin 10% din exploatatiile de bovine situate pe teritoriul României. Această rată minimă de control va fi crescută imediat, atunci când se va stabili că nu s-a respectat legislatia natională privind identificarea si înregistrarea bovinelor.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), atunci când România va avea în aplicare o bază de date pe deplin operatională, în conformitate cu art. 5 din Norma sanitară veterinară privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovină, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 345/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 3 decembrie 2002, si care prevede facilităti eficiente de control încrucisat, se poate prevedea o rată de control la numai 5% din exploatatiile de bovine din România.

(3) Selectarea exploatatiilor pentru a fi inspectate de către autoritatea competentă se va face pe baza analizei de risc.

(4) Analiza de risc pentru fiecare exploatatie va lua în considerare următoarele:

a) numărul de animale din exploatatie, incluzând detaliile tuturor animalelor prezente si identificate;

b) aspecte privind sănătatea publică si sănătatea animalelor, în special existenta unor focare anterioare de boală;

c) cuantumul premiilor anuale pentru bovine, solicitate si/sau plătite exploatatiei, comparat cu cuantumul premiilor plătite în anii anteriori;

d) modificările semnificative în comparatie cu situatiile din anii anteriori;

e) rezultatele controalelor efectuate în anii anteriori, în special:

1. tinerea corespunzătoare a registrului de exploatatie;

2. tinerea corectă a pasapoartelor animalelor din exploatatie;

f) comunicarea la timp a datelor către autoritatea sanitară veterinară competentă;

g) alte criterii stabilite de autoritatea veterinară centrală a României.

(5) Fiecare inspectie va fi urmată de un raport standardizat la nivel national, care trebuie să cuprindă:

a) rezultatele controalelor, cu toate aspectele necorespunzătoare constatate;

b) motivul controlului;

c) persoanele prezente.

(6) Detinătorului de animale sau reprezentantului său i se va da posibilitatea de a semna raportul, iar dacă este necesar, posibilitatea de a face observatii asupra raportului.

(7) Copii ale rapoartelor la care se referă alin. (5) vor fi trimise fără întârziere autoritătilor competente responsabile cu gestionarea sumelor acordate de la bugetul de stat în agricultură, atunci când se constată încălcări ale prevederilor Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovină, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 345/2002.

Art. 3. - Controlul va acoperi toate animalele dintr-o exploatatie pentru care este prevăzută identificarea conform Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovină, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 345/2002.

Art. 4. - Controalele ad-hoc nu vor fi anuntate. Atunci când se face o înstiintare, aceasta va fi limitată, iar intervalul dintre înstiintare si control nu va depăsi 48 de ore.

Art. 5. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României va elabora un raport anual către Comisia Europeană, înainte de data de 1 iulie a fiecărui an, începând din anul 2004, precizând detaliile următoare:

a) numărul de exploatatii de bovine din România;

b) numărul de inspectii efectuate în conformitate cu prevederile art. 2;

c) numărul animalelor care au fost inspectate;

d) toate neregulile constatate;

e) toate sanctiunile aplicate în conformitate cu prevederile art. 10 din Norma sanitară veterinară privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovină.

(2) Informatiile la care se referă alin. (1) se vor transmite Comisiei Europene de către autoritatea veterinară centrală a României, conform modelului prezentat în anexă.

Art. 6. - Autoritatea veterinară centrală a României, prin Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, poate emite acte normative sau prevederi administrative suplimentare pentru a se asigura implementarea prezentei norme sanitare veterinare si respectarea prevederilor acesteia.

Art. 7. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

RAPORT

asupra rezultatelor controalelor efectuate în exploatatiile de bovine privind prevederile legislative pentru identificarea si înregistrarea bovinelor

 

1. Informatii referitoare la rezultatul controlului efectuat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), b) si c) din norma sanitară veterinară:

a) numărul total de exploatatii de bovine înregistrate în România, asa cum au fost înregistrate la începutul perioadei de raportare/inspectie;

b) numărul total de exploatatii de bovine inspectate;

c) numărul total de inspectii efectuate;

d) criteriile analizei de risc, asa cum sunt prevăzute la art. 2 alin. (4) din norma sanitară veterinară pentru selectarea exploatatiilor de bovine inspectate, cu referire la motivatia acestei inspectii, iar dacă este cazul, motivatia excluderii exploatatiei din lista celor selectate;

e) numărul total de bovine din septel, asa cum au fost înregistrate la începutul perioadei de raportare/inspectie;

f) numărul total de bovine care au fost inspectate;

g) tipul de controale efectuate, de exemplu: controlul fizic,

controlul documentar, controlul privind termenele de notificare a deplasărilor.

2. Informatii referitoare la rezultatul controlului efectuat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) si e) din norma sanitară veterinară:

a) neregulile constatate în functie de tipul controlului efectuat în conformitate cu prevederile pct. 1 lit. g);

b) sanctiunile, incluzând tipurile si informatiile privind aplicarea acestora, în conformitate cu prevederile pct. 1 lit. g) si ale lit. a) de mai sus.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Planului pentru eradicarea accelerată a anemiei infectioase ecvine pe teritoriul României

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 156.420 din 12 septembrie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:copyrightdsc.net

Art. 1. - Se aprobă Planul pentru eradicarea accelerată a anemiei infectioase ecvine pe teritoriul României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 18 septembrie 2003.

Nr. 686.

 

ANEXĂ

 

PLAN

pentru eradicarea accelerată a anemiei infectioase ecvine pe teritoriul României

 

INTRODUCERE

Prezentul plan stabileste conduita prin care serviciile veterinare intervin în cazul eliminării unui focar de anemie infectioasă ecvină (AIE), măsurile specifice veterinare care trebuie aplicate, prin instituirea zonelor epizootice, conform specificului acestor zone, precum si responsabilitătile de implementare a acestor măsuri.

Principiile care stau la baza actiunii de eradicare au în vedere: supravegherea exploatatiilor prin examen serologic, identificarea, izolarea si eliminarea ecvideelor seropozitive, utilizarea acelor de unică folosintă, sterilizarea si dezinfectia instrumentarului chirurgical sau obstetrical, precum si a celui de uz zootehnic, instituirea de restrictii sanitare veterinare în herghelii, depozite de armăsari, hipodroame, asociatii hipice, statiuni de montă si în ferme de exploatare infectate.

De asemenea, se stipulează măsurile de eliminare a riscului privind difuzarea anemiei infectioase ecvine din focarul de boală, precum si cele de prevenire a reaparitiei cazurilor de AIE în teritoriile indemnizate.

Eradicarea anemiei infectioase ecvine în România va putea fi realizată conform programului, dacă se asigură toate fondurile necesare si se respectă recomandările de ordin organizatoric si tehnic (identificarea animalelor, controlul circulatiei acestora etc.) mentionate în prezentul plan.

 

CAPITOLUL I

Definirea bolii si a termenilor tehnici utilizati

 

Anemia infectioasă ecvină, denumită în continuare AIE, este o boală specifică solipedelor, produsă de un lentivirus cu actiune complexă: imunodepresivă, eritropenică, trombocitopenică si proliferantă asupra elementelor sistemului reticulo-endotelial, caracterizată prin febră remitentă si intermitentă, anemie, cardiopatie si oboseală la efort, diateză hemoragică, slăbirea rezistentei la infectii, care de cele mai multe ori provoacă moartea.

Perioada de incubatie variază între 45-90 de zile, iar infectia se produce dominant pe cale orizontală, în special pe cale hematogenă, prin intermediul insectelor hematofage sau prin folosirea de ace si instrumentar chirurgical care nu au fost dezinfectate si sterilizate.

Boala evoluează sporadic, enzootic, iar în unele zone epizootic, dar forma obisnuită de manifestare este cea cronică, animalele contaminate rămânând purtătoare si excretoare de virus pentru multi ani. După infectie apar modificări clinice, imunologice (seroconversie, destructia macrofagelor), hematologice (anemie, diateză hemoragică) si morfologice (infiltratii cu fibroblaste, hiperplazia foliculilor limfoizi, depozite de hemosiderină în organe).

Sursa primară de infectie este reprezentată de caii bolnavi, în special anemolatentii, care pot fi purtători si excretori de virus timp de 15-18 ani. Sursele secundare de infectie pot fi apa, asternutul, harnasamentul, furajele. Un rol extrem de important în transmiterea bolii revine vectorilor reprezentati de insectele hematofage.

La pierderile economice determinate de tăierea obligatorie a animalelor bolnave si a descendentilor acestora se adaugă costul ridicat al actiunilor de decontaminare si dezinsectie, precum si măsurile sanitare veterinare restrictive privind circulatia ecvinelor.

Riscul contaminant pentru om poate fi luat în considerare datorită particularitătilor morfologice si structurale ale virusului AIE, asemănătoare cu virusul HIV, de asemenea cu efect imunosupresor.

Adăpost: constructie destinată cresterii animalelor.

Animal bolnav de AIE: animal din specia ecvidee, infectat cu virusul AIE, la care se înregistrează seroconversie, asociată cu modificări hematologice (eritropenie, hemoglobină scăzută, trombocitopenie, cresterea VSH) sau morfopatologice. Un astfel de animal viu, tăiat sau mort poate prezenta fie un rezultat pozitiv la examenul serologic (ID sau ELISA) efectuat pe o probă individuală de ser, fie un rezultat pozitiv la examenul hematologic (constantele seriei rosii si trombocitare, sub valori normale) sau morfopatologic (depozite de siderină în unele organe, proliferări ale elementelor SRE).

Animal infectat cu virusul AIE: animal la care, după legarea virusului cauzal de receptorii antigenici limfocitari, se declansează o reactie imună de apărare de tip umoral (seroconversia), dar fără efect benefic, asociată cu starea febrilă.

Un astfel de animal viu, tăiat sau mort prezintă un rezultat pozitiv la examenul serologic (ID sau ELISA) efectuat pe o probă individuală de ser.

Animal dintr-o specie sensibilă la AIE: cal, asin, catâr, bardou, care poate contacta boala în mod natural sau după inocularea experimentală a virusului cauzal.

Animal receptiv la AIE: animal care prezintă pe suprafata celulelor limfoide receptori antigenici capabili să lege virusul AIE.

Animal suspect de infectie cu virusul AIE: animal dintr-o specie sensibilă, care a intrat în contact cu alte animale suspecte sau bolnave.

Animal sănătos: animal la care examenele clinice si de laborator nu au depistat boli infectocontagioase, iar constantele vitale sunt în limite normale.

Anemie: scăderea numărului de eritrocite si a hemoglobinei, cu perturbarea circuitului fierului în organism, asociată cu starea de slăbire la efort, până la epuizare.

Anemolatent: cal infectat la care boala evoluează asimptomatic, cu accese febrile slabe, dar care rămâne purtător si excretor de virus mai multi ani.

Asanare: complex de măsuri igienico-organizatorice si demersuri oficiale prin care se actionează în perioada dintre declararea si stingerea unui focar de boală.

Asanarea prin depopulare totală: metodă de combatere aplicată în exploatatii ecvidee, în care toate animalele sunt seropozitive; efectivul de animale este sacrificat în totalitate, actiune urmată de decontaminare finală, dezinsectie si deratizare, conform protocolului.

Asanarea prin extractie: măsură de combatere aplicată în unităti în care s-au diagnosticat animale seropozitive; animalele diagnosticate bolnave sunt identificate, izolate, marcate, dirijate la abator, iar locurile în care au fost cazate sunt decontaminate, cu respectarea protocolului de decontaminare finală, dezinsectie si deratizare; examenele serologice pentru diagnostic la animalele rămase în viată se repetă periodic până la obtinerea a două rezultate negative (ID sau ELISA).

Barem de sanitatie: număr minim de tampoane de sanitatie recoltate dintr-un obiectiv decontaminat.

Compartiment: una dintre încăperile unui adăpost în care se cresc animale.

Decontaminare: operatiune complexă care are drept scop distrugerea germenilor de pe o suprafată, din continutul unui material sau din aer.

Efectiv indemn: exploatatie de ecvidee libere de AIE.

Efectiv contaminat cu virusul AIE: exploatatie în care s-au diagnosticat ecvidee bolnave sau suspecte, supusă măsurilor restrictive sanitare veterinare, care aplică programul de asanare prin extractie.

Exploatatie: herghelii, depozite de armăsari, hipodroame, statiuni de montă, ferme specializate de selectie si productie, precum si gospodăriile populatiei.

Focar de boală: aparitia uneia dintre bolile prevăzute în listele A sau B ale Oficiului International de Epizootii, într-o exploatatie agricolă, o crescătorie de animale sau un adăpost, unde sunt prezente animale, precum si în locurile învecinate.

Fosă: spatiu subteran destinat acumulării purinului din adăposturi sau padocuri, situat de obicei în afara suprafetei pe care o drenează.

Normă igienică: conditie igienică bine precizată (de obicei cantitativ) care constituie o obligativitate stabilită prin acte normative interne ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului sau prin uz.

Obiectiv: (interior-exterior, închis-deschis, cu animale-fără animale): cea mai mică parte construită dintr-o fermă, având functionalitate de sine stătătoare, pe care se aplică operatiuni de zooigienă.

Operatie de decontaminare: actiune de decontaminare a unuia sau mai multor obiective, efectuată într-o zi de un agregat sau de o echipă de decontaminare, într-o unitate epizootologică.

Probă individuală: probă de ser recoltată de la un animal sensibil la virusul AIE, destinată examenului de laborator.

Test Coggins: examen de diagnostic serologic prin testul de imunodifuziune în agar, recomandat de Oficiul International de Epizootii.

Trasabilitate: componenta esentială a programului de control si eradicare a AIE, care reprezintă modalitatea de a stabili istoricul bolii, pe baza unui sistem modern de control care cuprinde: animalul bolnav, animalele sănătoase cu care a venit în contact, precum si subprodusele obtinute de la acestea, vectorii animati si neanimati implicati în transmiterea infectiei.

Trasabilitatea progresivă: componentă a trasabilitătii, care se efectuează pe toată perioada restrictiilor sanitare veterinare si vizează toate miscările de animale care s-au produs pe o perioadă de cel putin 2 ani anteriori depistării infectiei.

Zonă indemnă: teritoriu în interiorul unei tări, net delimitat, în care nici un caz de boală nu a fost semnalat în ultimele 12 luni.

Zonă infectată: teritoriu în interiorul unei tări în care la examenele efectuate în scop diagnostic au fost identificate cazuri de îmbolnăvire.

 

CAPITOLUL II

Diagnosticul AIE

 

2.1. Modul de prelevare, transport si păstrare a probelor

Probele de sânge se recoltează de la animale identificate si se înregistrează în tabele semnate, stampilate si parafate de medicul veterinar oficial. Notele de însotire se completează corespunzător rubricilor existente si se semnează, se stampilează si se parafează de către medicul veterinar oficial.

Probele de sânge se recoltează cu ace pentru fiecare animal, în eprubete pe care se înscrie numărul curent din tabelul însotitor sau numărul matricol al animalului respectiv, operatiuni obligatorii, având în vedere că probele se examinează individual. Eprubetele se închid cu dopuri, se păstrează la temperatura camerei pentru exprimarea serului, după care pot fi păstrate la frigider (4-8şC) până la introducerea în lucru (maximum 5 zile).

Pentru transportul probelor de sânge la distante mai mari se recomandă asigurarea unei temperaturi de refrigerare pentru evitarea hemolizei.

În cazul în care probele de sânge ajunse în laboratoarele de profil nu pot fi testate în maximum 5 zile de la recoltare, se recomandă congelarea serurilor, cu înscrierea pe fiecare tub a numărului curent din tabele sau a numărului matricol, precum si notarea pe etichete a provenientei, numărului si speciei de la care provin.

Probele de sânge se recoltează înaintea actiunilor imunoprofilactice sau după 21 de zile de la efectuarea lor. Cu cel putin 24 de ore înainte de prelevarea lor se interzice efectuarea tratamentelor (administrarea de corticoizi, imunomodulatori antiparazitare), precum si a unor interventii chirurgicale, ce pot modifica rezultatul examenului de laborator.

Recoltarea probelor de sânge, precum si a fragmentelor din tesuturi si organe cu leziuni se face numai de către medicul sau asistentul veterinar autorizat.

Examenele de supraveghere se efectuează la laboratorul sanitar veterinar de stat judetean, iar confirmările de diagnostic la Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală, după caz, pe probe de sânge, conform programului de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului.

2.2. Metode de diagnostic

Diagnosticul AIE se bazează pe utilizarea unui complex de metode care se regăsesc si în programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului:

- clinice;

- serologice;

- histopatologice.

Stabilirea diagnosticului pentru AIE se face pe baza metodelor de diagnostic omologate si aprobate.

Pentru diagnosticul AIE sunt autorizate următoarele teste si examene de laborator:

a) testul ID (testul Coggins) efectuat pe probe individuale din ser;

b) testul ELISA efectuat pe probe individuale din ser;

c) la ecvideele seroconverse, identificate prin una dintre metodele specificate mai sus, se pot efectua examene histopatologice pentru obtinerea unor date suplimentare cu valoare de diagnostic.

 

CAPITOLUL III

Trasabilitatea

 

3.1. Scop

Autoritatea sanitară veterinară teritorială va urmări:

a) identificarea tuturor posibilitătilor de contact al animalului suspectat sau infectat cu virusul AIE cu alte animale sănătoase ori conditionat sănătoase;

b) circuitul subproduselor (piei, păr etc.) provenite de la animalul suspect sau bolnav, de la materia primă la produsul finit.

Având în vedere mecanismele complexe implicate în transmiterea infectiei cu virusul AIE pe orizontală si pe verticală, în aplicarea programului de supraveghere si combatere a bolii se va tine seama de:

- contaminarea prin vecinătate, care presupune prezenta agentului etiologic în mediul apropiat (exploatatii si efective de animale învecinate), permitând introducerea lui într-un efectiv indemn prin interferente pe drumuri de acces, păsuni, surse de apă comune, insecte hematofage etc.;

- contaminarea prin introducere de animale, furaje etc. din efective si exploatatii contaminate prin cumpărare, transfer temporar, donatii etc.;

- contaminarea pe verticală se realizează prin utilizarea în activitatea de reproductie a spermei sau a armăsarilor potential infectati cu virusul AIE si transmiterea transplacentară a infectiei de la mamă la făt.

3.2. Obiectivele trasabilitătii

Stabilesc:

a) istoricul fermei/exploatatiei, care vizează descrierea profilului, modalitătile de înfiintare si antecedentele sanitare veterinare (statusul epidemiologic);

b) efective: origine, identitate si sisteme de identificare, evolutie, miscări;

c) subproduse de origine animală: prelucrare, comercializare;

d) factori de risc implicati în transmiterea pe orizontală si pe verticală a bolii.

3.3. Procedura trasabilitătii:

a) identificarea si catagrafierea animalelor receptive, monitorizarea permanentă a tuturor miscărilor de ecvidee;

b) examene clinice la toate animalele, cu izolarea neconditionată a celor suspecte, si investigatii de laborator pe probe prelevate anterior si după abatorizarea acestora;

c) teste de depistare efectuate în conformitate cu prevederile programului anual de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului;

d) examen necropsic si expertiză de abator la toate animalele moarte sau sacrificate, în scop de diagnostic, si prelevarea de probe corespunzătoare pentru investigatii de laborator în directia AIE.

Având în vedere incubatia si caracteristicile imunopatogene ale bolii, precum si căile de transmitere, cu precădere calea hematogenă realizată prin vectori (insecte hematofage), analiza epidemiologică si trasabilitatea AIE au caracter permanent.

3.4. Demografia efectivelor de ecvidee receptive la infectia cu virusul AIE

Până la eradicarea AIE pe teritoriul României si în conformitate cu harta epidemiologică actuală sunt delimitate următoarele categorii de zone:

a) zona de risc epidemiologic înalt, reprezentată de judete intens contaminate;

b) zona de risc epidemiologic moderat, cu judete mediu contaminate;

c) zona de risc epidemiologic slab, cu judete slab contaminate;

d) zone indemne, reprezentate de judete libere de AIE.

 

CAPITOLUL IV

Declararea si notificarea oficială a AIE

 

Anuntarea si declararea oficială a AIE se fac conform Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 156/1999 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru anuntarea, declararea si notificarea unor boli transmisibile ale animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 23 martie 2000.

 

CAPITOLUL V

Combaterea AIE

 

5.1. Măsuri la suspicionarea bolii

Orice suspiciune de AIE va fi anuntată de medicul veterinar de stat prin mijloace uzuale de comunicare (telefon, telex, fax) la directia sanitară veterinară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti. Dacă o exploatatie (herghelie, depozit de armăsari, hipodrom, statiune de montă, gospodărie a populatiei) are unul sau mai multe animale suspecte de infectie cu lentivirusul AIE ori animale care prezintă semne clinice sau boala evoluează latent, autoritatea veterinară teritorială, după efectuarea notificării de suspiciune, va lua măsuri de recoltare de probe pentru stabilirea diagnosticului de laborator.

Imediat ce suspiciunea de infectie a fost notificată, autoritatea veterinară teritorială va supune efectivul de ecvidee în care s-a înregistrat suspiciunea supravegherii sanitare veterinare si va institui măsurile de carantină, dispunând:

a) identificarea tuturor ecvideelor în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 167/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea ecvinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2003;

b) izolarea ecvideelor suspecte de infectie de restul efectivului; acestora li se poate permite să pască pe terenuri special destinate;

c) efectuarea dezinsectiilor si deparazitărilor;

d) interzicerea deplasării ecvideelor în alte locuri decât abatorul;

e) informarea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare;

f) efectuarea anchetei epidemiologice de către autoritatea veterinară teritorială, în care se va mentiona:

(i) durata de timp de când AIE ar fi putut exista în efectiv, înainte de suspectarea si notificarea oficială;

(ii) originea posibilă si identificarea legăturilor cu alte efective suspecte sau contaminate;

(iii) deplasarea persoanelor, vehiculelor sau alte modalităti care eventual ar fi putut fi vectori pentru lentivirusul AIE.

Autoritatea veterinară teritorială poate extinde măsurile mentionate anterior la efectivele vecine celui suspect, în functie de configuratia sau de controalele clinice si de laborator dispuse a fi efectuate.

Intrarea si iesirea vehiculelor în si din exploatatia suspectă se vor face numai cu aprobarea autoritătii veterinare teritoriale, respectându-se în mod obligatoriu regimul de filtru sanitar veterinar.

Măsurile precizate nu pot fi ridicate până ce suspiciunea de AIE nu este infirmată prin buletin de analiză eliberat de un laborator de diagnostic oficial autorizat.

5.2. Măsuri la confirmarea bolii

Imediat ce laboratorul a confirmat prin buletin de analiză AIE la ecvidee vii, tăiate sau moarte, exploatatia (herghelie, fermă, depozit de armăsari, hipodrom, statiune de montă, gospodărie a populatiei) va intra în supravegherea directiei sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Se face mentiunea că AIE poate fi diagnosticată:

a) în herghelii, depozite de armăsari, statiuni de montă,

hipodroame, circuri de animale, grădini zoologice;

b) în curti, gospodării ale populatiei;

c) la ecvidee aflate la păsune;

d) la animale aduse în târguri, baze de achizitii, concursuri, expozitii sau în alte locuri cu aglomerări temporare de animale;

e) în abatoare;

f) în timpul transportului.

5.2.1. Măsurile care se impun în focar

Imediat ce boala a fost confirmată si notificată în focar, autoritatea veterinară teritorială va pune exploatatia în care s-au înregistrat animale bolnave sub supraveghere sanitară veterinară si va institui măsurile de carantină, procedând după cum urmează:

a) se efectuează ancheta epidemiologică;

b) se identifică toate ecvideele serologic negative din focar,

idiferent de vârstă, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 167/2003;

c) se informează Agentia Natională Sanitară Veterinară;

d) se izolează de restul efectivului ecvideele serologic pozitive, acestora permitându-li-se să pască pe păsuni special destinate;

e) animalele seropozitive se identifică electronic prin microcipare de către medicii veterinari zonali, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 167/2003;

f) se interzice deplasarea ecvideelor în alte locuri decât abatorul;

g) ecvideele bolnave cu semne clinice de AIE se ucid si se distrug;

h) ecvideele serologic pozitive se sacrifică la sala sanitară sau în abatoarele autorizate sanitar veterinar, la sfârsitul zilei de lucru, în partidă separată, iar destinatia cărnii se stabileste în conformitate cu prevederile legislatiei veterinare în vigoare;

i) se recoltează probe individuale de sânge pentru diagnosticul serologic (ID, ELISA) de la toate ecvideele trecute de vârsta de 6 luni;

j) se interzice comercializarea ecvideelor provenite din efective contaminate;

k) transportul animalelor la abator se face numai cu certificat sanitar veterinar eliberat de administratia veterinară, în care se vor specifica data, tipul si numărul mijlocului de transport, traseul si destinatia;

l) după debarcarea animalelor, mijloacele de transport vor fi riguros decontaminate;

m) dacă un animal cu AIE a fost trimis la un abator sau serviciu de ecarisaj din alt judet, certificatul sanitar veterinar de transport si actul de proprietate în original se predau medicului veterinar, care eliberează un document prin care confirmă primirea acestora. În termen de 3 zile, acesta va confirma de primire directorului directiei sanitare veterinare a judetului de provenientă si autoritătii veterinare în a cărei rază teritorială s-a făcut tăierea sau ecarisarea;

n) în cazul în care un ecvideu se transferă la un institut de cercetări sau la un laborator specializat, certificatul sanitar veterinar de transport pentru animale vii, în original, rămâne la beneficiar;

o) se interzice folosirea sângelui integral, a serului sau a altor produse de la ecvideele bolnave de AIE, pentru prepararea de produse pentru consumul uman, a produselor farmaceutice sau cosmetice;

p) se interzic scoaterea si transportul furajelor obtinute de pe terenul pe care au păscut animale infectate sau suspecte de AIE către alte unităti cu efective indemne de AIE;

r) se efectuează dezinsectia conform protocolului, precum si deparazitarea animalelor.

În situatia în care medicul veterinar a constatat moartea în exploatatie a unui ecvideu cu AIE, acesta va solicita directiei sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ridicarea cadavrului de către serviciul de ecarisaj, cu asigurarea că nu există pericol de răspândire a AIE cu materialele ecarisate.

În herghelia, depozitul de armăsari, statiunea de montă, hipodromul sau ferma contaminată, care face obiectul supravegherii autoritătii veterinare teritoriale, se vor aplica următoarele măsuri:

a) eliminarea ecvideelor bolnave se face la termenul stabilit si nu va depăsi 10 zile de la primirea rezultatului transmis prin buletinul de analiză;

b) efectuarea examenului clinic si prelevarea probelor de sânge pentru diagnosticul AIE în exploatatiile care aplică procedeul asanării prin extractie, la toate cabalinele în vârstă de peste 6 luni, la perioadele specificate în programul de supraveghere.

Exploatatiile contaminate devin libere de AIE dacă:

(i) animalul reactionat pozitiv părăseste exploatatia numai pentru tăiere, sub supravegherea autoritătilor veterinare;

(ii) după eliminarea din efectiv a animalelor pozitive, restul animalelor din exploatatie, în vârstă de peste 6 luni, trebuie să prezinte două rezultate negative la testele serologice efectuate la un interval de minimum 6 luni;

(iii) s-a efectuat o anchetă epidemiologică al cărei rezultat a fost negativ si toate efectivele legate epidemiologic cu efectivul infectat au fost supuse măsurilor stabilite la lit. b).

5.2.2. Măsurile care se impun în localitatea contaminată

Localitatea în care s-au înregistrat unul sau mai multe cazuri de AIE se declară contaminată si se efectuează ancheta epidemiologică, aplicându-se măsurile sanitare veterinare prevăzute pentru combatere.

În localitătile contaminate toate ecvideele serologic negative se vor identifica prin microcipare, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 167/2003.

În localitate se interzice miscarea efectivelor neidentificate, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 167/2003. Animalele din speciile receptive trebuie identificate în vederea urmăririi si luării măsurilor legale necesare.

Se interzice circulatia ecvideelor pozitive, indiferent de scop, din localitatea contaminată în localităti indemne, precum si din judete contaminate în judete indemne.

Se interzice scoaterea de armăsari sau de iepe din statiuni temporare de montă, herghelii, depozite de armăsari, hipodroame, asociatii hipice sau din alte unităti specializate pentru a monta sau a se monta în localităti cu animale contaminate.

Introducerea de armăsari sau de iepe de reproductie din unitătile si localitătile contaminate în herghelii, hipodroame, statiuni temporare sau permanente de montă, depozite de armăsari, asociatii hipice sau în alte aglomerări specializate de cabaline este permisă numai dacă animalele prezintă două examene negative, efectuate la un interval de 30 de zile într-o perioadă de 40 de zile înaintea acestui transfer.

Se interzice folosirea la montă a armăsarilor care au actionat în statiuni temporare de montă, dacă nu au fost examinati serologic în perioada de carantină, după reîntoarcerea lor în depozit din statiunea temporară de montă si care nu au rezultat negativ la examenul serologic efectuat în perioada de carantină.

Ecvideele seronegative din localitătile contaminate, ca si cele din zona de protectie de 10 km în jurul hergheliilor, depozitelor de armăsari sau al altor unităti specializate se testează de două ori pe an (februarie-martie si octombrie-noiembrie).

În ferme de carantină pentru export nu intră decât ecvidee identificate electronic prin microcipare, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 167/2003.

Primarii localitătilor în care se găsesc exploatatii cu ecvidee diagnosticate cu AIE, asociatiile crescătorilor de ecvidee si alte persoane interesate au obligatia de a sprijini autoritatea veterinară teritorială în aplicarea măsurilor stabilite pentru supravegherea si combaterea bolii, procedând prin interzicerea, deplasarea, tranzitarea, păsunarea, participarea la târguri sau concursuri, precum si folosirea adăpătorilor naturale din raza localitătii, pentru ecvideele care nu apartin unei exploatatii înregistrate indemne. Face exceptie situatia în care, în baza unei dispozitii de liberă trecere eliberate de autoritatea veterinară sau a certificatului sanitar veterinar de transport, se aprobă deplasarea ecvideelor bolnave livrate unui institut specializat pentru diagnostic si cercetare.

Miscarea tuturor ecvideelor de pe teritoriul judetului respectiv va fi supravegheată si controlată de serviciul de inspectie si implementare a legislatiei sanitare veterinare.

 

CAPITOLUL VI

Decontaminarea, dezinsectia si deratizarea în AIE

 

Pentru asanarea AIE în toate unitătile în care s-a declarat boala se pot utiliza două procedee, în functie de gradul de infectie al unitătii: prin extractie sau prin depopulare totală.

În asanarea prin extractie se aplică decontaminarea:

a) de necesitate partială, pe măsura eliminării cabalinelor, pe locul acestora si încă a două locuri, din stânga si din dreapta acestora, precum si a suprafetelor de grajd aferente acestor locuri;

b) de necesitate generală, după eliminarea ultimului animal bolnav din obiectiv.

În asanarea prin extractie se aplică decontaminarea de necesitate generală, care vizează toate obiectivele interioare.

Decontaminarea obiectivelor în anotimpul călduros se poate realiza prin scoaterea cabalinelor în padocuri, iar în anotimpul rece, prin mutarea animalelor sănătoase în obiective curate si decontaminate, urmând ca obiectivul astfel eliberat să fie supus operatiunilor de decontaminare.

Se va avea în vedere ca toate obiectivele deservite de un canal de dejectii, sistem de adăpare cu nivel constant sau racordate la o fosă să fie decontaminate concomitent.

În mod obligatoriu va fi făcută decontaminarea ustensilelor de grajd si a utilajelor care au deservit aceste obiective, precum si a dejectiilor din statia de epurare sau platforma de gunoi; se vor acoperi toate punctele de vizitare a canalelor de evacuare a dejectiilor.

Timpul de contact este de minimum 24 de ore pentru toate obiectivele.

Decontaminarea este controlată obligatoriu din punct de vedere al eficientei printr-un test de sanitatie (testul stafilococic), conform Ordinului ministrului agriculturii, industriei si alimentatiei nr. 25/1995, completat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 374/2001 pentru aprobarea componentei Comitetului tehnic si a subcomitetelor pentru omologarea metodelor si metodologiilor de diagnostic paraclinic medical veterinar.

În asanarea prin depopulare totală se aplică decontaminarea de necesitate generală, după eliminarea ultimului animal din unitate, si vizează toate obiectivele interioare si exterioare.

Pentru fiecare tip de obiectiv se utilizează decontaminantul adecvat, conform cerintelor acestuia.

Timpul de contact este de minimum 24 de ore pentru toate obiectivele.

Pentru decontaminarea prin biosterilizare timpul de contact necesar este de minimum 4 luni.

Echipamentul de protectie se va decontamina prin fierbere sau gazare cu substante decontaminante specifice. Resturile grosiere (gunoi, furaje, asternut etc.) provenite din obiective vor fi arse sau, dacă acest lucru nu este posibil, se vor decontamina prin metoda biotermică la platforma de gunoi sau treapta mecanică a statiei de epurare.

Decontaminarea de necesitate generală se controlează obligatoriu din punct de vedere al eficientei printr-un test de sanitatie general, aplicat la toate obiectivele interioare.

Măsurile de carantină pot fi ridicate numai după ce toate obiectivele interioare au fost supuse unei decontaminări eficiente, atestată prin buletin de analiză eliberat de laboratorul sanitar veterinar judetean.

Dezinsectia de necesitate se face în mod obisnuit o dată cu decontaminarea, după scoaterea animalelor din obiective (în padocuri, curti, la păsunat sau mutate în obiective supuse măsurilor de decontaminare, dezinfectie si deratizare) si după efectuarea curăteniei mecanice. Se aplică atât în asanarea prin extractie, cât si în cea prin depopulare totală. Se repetă în functie de ciclul biologic al insectelor hematofage.

Deratizarea de necesitate se declansează imediat ce se instituie focarul de boală si se realizează după un program bine pus la punct de proprietar cu o întreprindere specializată si autorizată sau de specialisti atestati si autorizati. Actiunea trebuie să fie generală si simultană la toate obiectivele din unitate si la toate unitătile din zona de actiune. Se planifică în intervalul dintre depopularea adăposturilor si repopularea acestora, de regulă înaintea decontaminării.

Notiuni generale de decontaminare, dezinfectie, deratizare (DDD)

a) Decontaminarea de necesitate se face în focarul de boală, în scopul distrugerii agentului patogen implicat în aparitia bolii. Ea poate fi partială (la o parte din obiectiv), totală (la unul sau mai multe obiective) sau generală (la întreaga unitate epidemiologică). Decontaminarea de necesitate mai poate fi curentă, pe măsura eliminării animalelor, sau finală, după eliminarea ultimului animal pozitiv din unitatea epidemiologică. Se realizează atât în asanarea prin depopulare totală, cât si în asanarea prin extractie.

Decontaminarea cuprinde următoarele etape si operatiuni în succesiune cronologică:

1. Curătenia mecanică:

- se elimină cabalinele din obiectiv sau din locurile vizate;

- se scoate de sub tensiune reteaua electrică;

- se umezeste întreaga suprafată decontaminabilă cu apă sau diverse solutii (slab decontaminante, detergente, decapante etc.);

- se îndepărtează resturile grosiere (furaje, asternut, dejectii etc.) si se transportă cu o benă etansă la platforma de gunoi sau treapta mecanică a statiei de epurare. Atentie, să nu se împrăstie pe alte obiective!;

- se demontează toate părtile detasabile si se depozitează într-un loc special amenajat (o platformă betonată si acoperită, o magazie betonată, un padoc betonat). Toate vor avea obligatoriu un sistem de colectare a apelor uzate sub control, unde urmează operatiunile de curătare si decontaminare;

- se curătă întreaga suprafată decontaminabilă de resturile aderente în asa fel încât să poată fi recunoscut materialul din care este făcută. Curătarea se face cu ajutorul apei (jet de apă sub presiune de cel putin 10 atm.), aerului comprimat, măturilor, periilor, razurilor etc. Mai pot fi utilizate solutii detergente sau decapante;

- resturile si lichidele sunt colectate prin sistemul de evauare a dejectiilor sau se transportă cu o benă etansă la platforma de gunoi sau treapta mecanică a statiei de epurare;

- suprafetele din pământ vor fi înlocuite cu pământ proaspăt, după îndepărtarea la platforma de gunoi sau treapta mecanică a statiei de epurare a unui strat de 15-20 cm.

Pământul nou va proveni dintr-o zonă stabilită de medicul veterinar ca neexpusă contaminării. Acest pământ va fi amestecat în proportie de 5:1 cu var nestins sau clorură de var înainte de introducerea în obiectiv;

- se execută reparatiile curente necesare reluării procesului de productie, conform tehnologiilor sanitare veterinare si de crestere;

- se face o nouă curătenie mecanică pentru a se îndepărta resturile rezultate în urma activitătii de reparatii;

- se introduc părtile detasate care au fost curătate si decontaminate de la locul unde au fost depozitate, în obiectiv, montându-se functional.

2. Aplicarea decontaminantului:

- se alege decontaminatul specfic (de exemplu, Virkon S, Aldekol DES 03, Virbaccid etc.), stabilindu-se concentratia si modul de aplicare;

- se calculează suprafata decontaminabilă, se asigură mijloacele de decontaminare si măsurile de protectie a muncii;

- se pregăteste solutia de lucru în functie de cerintele decontaminantului si de suprafata decontaminabilă;

- se conditionează obiectivul (se îndepărtează apa din recipiente, excavatii, anfractuozităti ale pardoselii, jgheaburi, bazine, canale etc.; se deschid tablourile electrice; se completează geamurile; se închid robinetele; se asigură sursa de iluminare etc.);

- se conditionează suplimentar obiectivul în functie de cerintele decontaminantului si modul de aplicare (preîncălzire, etansare, umidificare etc.);

- se împrăstie cantitatea de solutie de lucru calculată pentru obiectiv, începând de sus în jos si din partea opusă înspre iesire. Aplicarea se face prin pulverizare fină, pe întreaga suprafată decontaminabilă, cât mai uniform, pentru a se asigura cantitatea de solutie de lucru pe fiecare metru pătrat;

- se închide si se sigilează obiectivul; se încheie actul sanitar veterinar de decontaminare;

- timpul de contact este de cel putin 6 ore.

3. Controlul eficientei decontaminării si conditionarea obiectivului pentru repopulare:

- se recoltează cu ajutorul tampoanelor de sanitatie resturi din obiectivul decontaminat, de către o persoană instruită în acest sens si dotată cu materiale necesare. Această persoană intră prima în obiectiv, utilizând mijloace de protectie personală;

- se respectă baremul de sanitatie si se face neutralizarea specifică a decontaminantului;

- se întocmeste nota de însotire pentru laborator;

- se asigură prelucrarea materialului recoltat în maximum 24 de ore.

b) Dezinsectia de necesitate vizează distrugerea insectelor hematofage care pot fi incriminate în transmiterea AIE. Se repetă în functie de ciclul biologic al dăunătorilor.

Dezinsectia cuprinde următoarele etape si operatiuni în succesiune cronologică:

1. Curătenia mecanică:

- se scot animalele în padocuri sau se mută în alte obiective care au fost în prealabil supuse măsurilor DDD;

- se execută o pulverizare cu solutie fixatoare (de exemplu, sodă caustică 0,5%) pe întreaga suprafată a obiectivului, calculându-se 1 l/m2, înainte să fie scoase resturile de furaje si apă sau dejectiile;

- se demontează si se îndepărtează din obiectiv părtile detasabile care se vor depozita, curăta si dezinsectiza pe o platformă betonată sau într-un alt obiectiv curat;

- se evacuează gunoiul si resturile de furaje si se depozitează pe platforma de gunoi;

- se spală cu apă si se îndepărtează toate resturile organice aderente de suprafete;

- părtile detasate, curătate si spălate, vor fi remontate;

- se vidanjează fosele colectoare, se desfundă si se spală canalele de scurgere si rigolele;

- se îndepărtează pentru protectie toate obiectele care nu trebuie să vină în contact cu substantele insecticide;

- se drenează apele stagnante din incinta fermei si din jurul acesteia.

2. Aplicarea solutiei de dezinsectie:

- după decontaminare si zvântare, pe întreaga suprafată decontaminabilă se pulverizează o solutie insecticidă, calculându-se 0,2 l/m2. Se va insista asupra locurilor preferate de dăunători, cum sunt: pervazul ferestrelor, peretii despărtitori, boxe, stănoage, jgheaburi, deasupra usilor, pe tavan, unghiuri, colturi etc.;

- obiectivul se lasă închis 24 de ore;

- insectele moarte se strâng si se ard pentru a nu fi consumate de animale.

Dintre substantele insecticide vor fi preferate piretroidele sub formă de solutie sau aerosoli. Cu anumite precautii pot fi utilizate si insecticidele organofosforice.

Personalul care face dezinsectia trebuie să fie instruit si autorizat.

3. Controlul eficientei dezinsectiei se face prin inspectie (prin observarea prezentei insectelor moarte în spatiile tratate si a reducerii numărului de insecte vii din aer si de pe suprafete). Pentru evaluarea procentuală a eficientei dezinsectiei se pune un anumit număr de benzi îmbibate într-o substantă lipicioasă un timp determinat (1/2-1 oră), înainte si după dezinsectie. Se stabileste procentul de insecte capturate după dezinsectie fată de cele capturate înainte de dezinsectie, după care se stabileste eficienta, scăzându-se procentul obtinut din 100%. Pentru insectele nezburătoare se pot număra insectele vii de pe o suprafată dintr-un obiectiv, înainte si după dezinsectie, stabilindu-se eficienta dezinsectiei la fel ca pentru insectele zburătoare.

c) Deratizarea vizează distrugerea tuturor rozătoarelor din perimetrul unitătii si evitarea izgonirii acestora în vecinătăti.

Succesul actiunii depinde si de cooperarea cu unitătile vecine pentru sincronizarea măsurilor de combatere, prevenindu-se astfel invadarea altor gospodării, dată fiind marea mobilitate a rozătoarelor.

Se utilizează fie un singur raticid (durata dintre deratizări fiind de 6 luni), fie mai multe substante, folosindu-se mai întâi raticidele cu actiune insidioasă (anticoagulantele) si în ultima parte pe cele cu actiune brutală (hidrogen fosforat, fosfură de zinc).

Pentru canalele de evacuare a dejectiilor se recomandă blocurile raticide hidrofuge (Ratak, Klerat, Macustox, Rostop etc.).

Cele mai utilizate mijloace de deratizare sunt cele mecanice si chimice.

1. Mijloacele mecanice

Sunt folosite diferite tipuri de capcane sau curse care se amplasează tinându-se seama de căile obisnuite de circulatie, la circa 40-50 cm de galerie. La început capcanele se lasă nearmate câteva zile si numai după ce rozătoarele se obisnuiesc cu prezenta lor, se armează.

Un alt mijloc eficient de combatere a rozătoarelor constă în inundarea galeriilor cu apă sub presiune, distrugând mai ales puii.

2. Mijloacele chimice

Raticidele pot fi substante anorganice sau organice, de natură vegetală sau de sinteză. De asemenea, după modul cum actionează, pot fi toxice de ingestie si toxice respiratorii.

Toxicele de ingestie se aplică sub formă de momeli toxice alimentare: boabe de cereale sau alt suport alimentar impregnat cu solutii toxice; pulberi folosite la prăfuiri.

Toxicele respiratorii constituie un mijloc mai eficient de distrugere a rozătoarelor, distrugându-le pe toate cele aflate în galeriile sau în spatiile gazate.

Se aplică în special galeriilor care nu au comunicare cu spatii locuite de om si unor spatii închise folosite ca depozite, care, de asemenea, nu au legătură cu cele locuite de om.

Etapele deratizării:

1. Curătenia mecanică:

- se scot animalele în padocuri sau se mută în alte obiective care au fost în prealabil supuse măsurilor DDD;

- se evacuează gunoiul si resturile furajere si se depozitează pe platforma de gunoi;

- se spală cu apă si se îndepărtează toate resturile organice aderente de suprafete.

2. Aplicarea rodenticidului:

- se folosesc momeli toxice si/sau prăfuiri pe locurile circulate de rozătoare, galeriile accesibile, locurile de acces din afara adăposturilor. La galerii se poate aplica gazarea. Se otrăvesc sursele de apă;

- în cazul în care animalele nu se evacuează, momelile toxice si prăfuirile se aplică în locurile circulate de rozătoare, dar la care animalele nu pot avea acces (grinzile de sustinere ale acoperisului, camerele de depozitare a furajelor, alte camere anexe);

- în afara adăposturilor si în interiorul lor se pot amplasa statii de intoxicare;

- în timpul verii o atentie deosebită se va acorda spatiilor verzi dintre adăposturi si din vecinătatea adăposturilor (unde sobolanii se retrag si sapă galerii), canalelor, conductelor de alimentare cu apă, precum si canalelor de evacuare a dejectiilor. Asupra acestora se va actiona aplicându-se prăfuirea cu pulberi toxice a locurilor umblate, precum si cu momeli toxice alimentare. Se poate executa gazarea galeriilor;

- momelile neconsumate de rozătoare trebuie adunate la sfârsitul actiunii de deratizare de către cei care le-au amplasat si se vor distruge prin ardere sau se vor îngropa (cel putin la un metru adâncime, la o distantă de cel putin 50 m de sursele de apă);

- toate galeriile trebuie astupate, urmele vizibile de rozătoare se curătă, iar după câteva zile se va reinspecta zona tratată pentru a se verifica aparitia urmelor proaspete si a se aprecia eficienta deratizării.

Personalul care face deratizarea trebuie să fie instruit si autorizat.

 

CAPITOLUL VII

Stingerea focarului de AIE si notificarea stingerii bolii

 

7.1. Stingerea oficială a bolii

Herghelia, depozitul de armăsari, unitatea specializată sau efectivul de ecvidee se consideră asanat de AIE dacă îndeplineste următoarele conditii:

- ecvideele seropozitive au fost sacrificate la abator;

- ecvideele trecute de vârsta de 6 luni au reactionat negativ la două controale serologice efectuate prin testul ID (testul Coogins) sau ELISA, la interval de minimum 6 luni si de maximum 12 luni de la examenul anterior, cu rezultat negativ;

- s-a procedat la decontaminarea, dezinsectia (distrugerea vectorilor) si deratizarea adăposturilor si a incintei, iar eficienta a fost verificată prin teste de sanitatie.

7.2. Notificarea stingerii bolii si ridicarea măsurilor de carantină

Stingerea oficială a bolii si ridicarea măsurilor de carantină se fac de către autoritatea veterinară teritorială, printr-un document similar cu cel folosit la declararea oficială a bolii, cu înstiintarea organismelor care au responsabilitate în supravegherea si combaterea AIE.

Notificarea stingerii bolii se efectuează în conformitate cu normele sanitare veterinare în vigoare.

 

CAPITOLUL VIII

Măsuri de prevenire a reaparitiei AIE în teritoriile în care boala a fost eradicată

 

Pentru prevenirea reaparitiei cazurilor de AIE în teritoriile indemnizate, trebuie respectate următoarele măsuri:

a) identificarea tuturor ecvideelor;

b) controlul circulatiei ecvideelor;

c) introducerea de animale (ecvidee) provenite numai din efective sigur indemne de AIE;

d) respectarea perioadei de carantină profilactică;

e) testarea serologică a ecvideelor aflate în perioada de carantină, conform legislatiei în vigoare;

f) testarea serologică a ecvideelor importate;

g) interzicerea folosirii la montă a armăsarilor care au actionat în statiuni temporare de montă, dacă nu au fost examinati serologic în perioada de carantină, după reîntoarcerea lor în herghelie din statiunile temporare de montă;

h) materialul seminal, ovule/embrionii importati să provină de la animale libere de AIE;

i) respectarea prevederilor programului de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului;

j) prelevarea probelor de sânge să se efectueze cu ace de unică folosintă, pentru fiecare animal;

k) instrumentarul folosit în interventii chirurgicale să fie sterilizat;

l) materialul seminal utilizat la monta artificială să provină de la armăsari sănătosi;

m) actiunile de vânzare-cumpărare să se efectueze numai după ce ecvideele au fost testate serologic si prezintă rezultat negativ pentru AIE;

n) programele de decontaminare si dezinsectii periodice să fie aplicate conform planului întocmit anual;

o) furajele să nu provină de pe terenuri pe care au păscut animale infectate sau suspecte de AIE.

 

CAPITOLUL IX

Măsuri generale de protectie pentru păstrarea, manipularea si utilizarea pesticidelor

 

Păstrarea insecticidelor si a rodenticidelor trebuie făcută numai în ambalaje originale, ermetic închise, în locuri răcoroase, departe de alimente si furaje si în sigurantă fată de copii si persoane neavizate.

În timpul utilizării:

a) manipularea si utilizarea numai de către persoane adulte, perfect familiarizate cu măsurile de protectie;

b) purtarea obligatorie a echipamentului de protectie;

c) evitarea contactului toxicelor cu pielea;

d) purtarea mănusilor si a ochelarilor de protectie;

e) purtarea măstii pe fată la pulverizările în spatiile închise;

f) aplicarea pulberilor si momelilor numai cu mâna protejată;

g) nu se va ingera materialul concentrat; nu se bea, nu se mănâncă si nu se fumează în timpul lucrului sau al manipulării;

h) nu se pulverizează când este vânt;

i) surplusul sau apa de spălare a utilajului de lucru nu se aruncă în ape stătătoare sau curgătoare;

j) spălarea si denocivizarea cu solutie de detergent a echipamentului de protectie;

k) spălarea si depozitarea într-un loc sigur a containerelor si ambalajelor goale, după utilizarea continutului.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 486/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătătii animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 156.102 din 28 august 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 486/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătătii animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 27 decembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul IV “Actiuni-conditii sanitare veterinare obligatorii necesare pentru certificarea animalelor vii destinate exportului”, litera C “Pentru exportul de cabaline vii”, punctul 1 “Cu destinatia măcelărie direct din abator”, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) perioada de carantină obligatorie: 30 de zile;”

2. La capitolul IV “Actiuni-conditii sanitare veterinare obligatorii necesare pentru certificarea animalelor vii destinate exportului”, litera C “Pentru exportul de cabaline vii”, punctul 2 “Cu destinatia măcelărie printr-o piată sau printr-un centru de colectare”, litera a) va avea următorul cuprins:

‘a) perioada de carantină obligatorie: 30 de zile;”

3. La capitolul IV “Actiuni-conditii sanitare veterinare obligatorii necesare pentru certificarea animalelor vii destinate exportului, litera C “Pentru exportul de cabaline vii”, punctul 3 “Cu destinatia productie (crestere) si reproductie”, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) perioada de carantină obligatorie: 30 de zile;”

4. Se introduce capitolul VI, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL VI

Conditii sanitare veterinare pentru autorizarea functionării centrelor de colectare si a fermelor de carantină pentru animale vii destinate exportului

Pentru a putea fi autorizate sanitar veterinar, centrele de colectare si fermele de carantină de unde se poate face export de animale vii trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) fiecare centru de colectare sau fermă de carantină va fi situată în centrul unei zone cu diametrul de 20 kilometri, în care, conform constatărilor oficiale, cu cel putin 30 de zile înaintea folosirii, nu s-au înregistrat cazuri de boală la:

- porcine (febra aftoasă, pesta porcină clasică, boala veziculoasă a porcului, encefalomielita enterovirală porcină) la centrele de colectare si fermele de carantină pentru porcine;

- bovine (febra aftoasă, pesta bovină, pleuropneumonia contagioasă bovină, boala limbii albastre, boala hemoragică epizootică si febra Văii de Rift) la centrele de colectare si fermele de carantină pentru bovine;

- ovine si caprine (febra aftoasă, boala limbii albastre, pleuropneumonia contagioasă caprină, pesta micilor rumegătoare, boala hemoragică epizootică, variola ovină, variola caprină, febra Văii de Rift) la centrele de colectare si fermele de carantină pentru ovine si caprine;

b) să fie asigurată asistentă sanitară veterinară permanentă;

c) să fie curătate si dezinfectate înainte de utilizare;

d) să aibă, în functie de capacitatea de cazare:

- amenajări destinate exclusiv acestui scop, care să asigure cazarea, furajarea si adăparea corespunzătoare a animalelor, în vederea respectării conditiilor de bunăstare, si administrarea oricărui tratament necesar; instalatiile utilizate trebuie să fie usor de curătat si de dezinfectat;

- împrejmuire compactă care să nu permită intrarea si iesirea persoanelor si a animalelor;

- dezinfector rutier;

- filtru sanitar veterinar functional;

- groapă de gunoi;

- conditii de ecarisare;

- utilităti corespunzătoare pentru inspectii;

- spatii pentru izolarea animalelor suspecte sau bolnave;

- echipament corespunzător pentru personalul de îngrijire;

- sistem corespunzător de colectare a apei reziduale;

- instalatie corespunzătoare si rampă pentru încărcare/descărcare, plasată la nivelul împrejmuirii.”

Art. II. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Bucuresti, 24 septembrie 2003.

Nr. 710.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare si exercitare a auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătătii

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,

văzând Adresa Ministerului Finantelor Publice - Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern nr. 420.120 din 6 august 2003 prin care sunt avizate Normele metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Sănătătii,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de organizare si exercitare a auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătătii cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentul de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătătii, precum si celelalte structuri subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

 

Bucuresti, 9 septembrie 2003.

Nr. 840.*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 bis în afara abonamentului, si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical

 

Având în vedere art. 37 alin. (2) si art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea nr. 16 din data de 19 mai 2003 a Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii de urgentă prespitalicească si transport medical, precum si Hotărârea nr. 37 din data de 20 august 2003 a Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical,

în temeiul dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Standardele pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, Subcomisia natională de acreditare a furnizorilor de servicii medicale de urgentă si transport medical, comisiile judetene de acreditare a furnizorilor de servicii medicale de urgentă si transport medical, respectiv a municipiului Bucuresti, Comisia sistemului apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, Comisia sistemului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si furnizorii de servicii medicale de urgentă si transport medical vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii îsi încetează aplicabilitatea toate deciziile presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate referitoare la standardele pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical, care cuprind dispozitii contrare.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugen Turlea

 

Bucuresti, 26 august 2003.

Nr. 720.

 

ANEXĂ

 

STANDARDE

pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical

 

I. Standarde referitoare la organizare

1. Furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical are statut legal din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical.

2. Furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical detine autorizatie de functionare emisă de Ministerul Sănătătii în baza unui act normativ referitor la autorizarea furnizorilor de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical, act care atestă că poate să furnizeze servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical, cu specificarea acestor servicii.

3. Furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical are autorizatie sanitară de functionare valabilă, emisă de directia de sănătate publică atât pentru sediul central, cât si pentru filiale.

4. Furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical are definit în obiectul de activitate servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical, conform normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru în vigoare.

5. Furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical are un regulament de organizare si functionare de care întregul personal a luat cunostintă în scris.

II. Standarde referitoare la resursele fizice

6. Furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical are un sediu si puncte de lucru aflate în spatii de care dispune în mod legal.

7. Vehiculele, navele si aeronavele utilizate de furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical sunt înmatriculate legal de către autoritatea competentă si sunt utilizate conform normelor specifice în vigoare (inspectie tehnică, după caz).

8. Ambulantele utilizate de furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical pot fi utilizate pentru aceste scopuri numai dacă îndeplinesc conditiile prevăzute în actele normative în vigoare.

9. Fiecare ambulantă are o listă de inventar conform Standardului 17.897/1999 al CEN.

10. Materialele medicale utilizate în cadrul activitătii de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical sunt înregistrate si depozitate în mod adecvat.

11. La sediul furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical există un dispecerat desemnat ca atare, cu cel putin un aparat telefonic functional, care are alocat un număr de apel.

12. La dispeceratul furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical există cel putin o statie radio functională.

13. La bordul fiecărui vehicul, al fiecărei nave si aeronave folosite de furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical în asistenta medicală de urgentă există cel putin o statie radio functională, în contact cu dispeceratul furnizorului, iar la bordul fiecărui vehicul, al fiecărei nave si aeronave folosite de furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical pentru transport medical există cel putin un aparat telefonic functional.

14. Vehiculele, navele si aeronavele utilizate de furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical detin licentă legală pentru utilizarea frecventelor radio.

15. Echipamentele medicale instalate pe vehiculele, navele si aeronavele folosite de furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical sunt avizate de autoritatea în domeniu si au verificarea metrologică valabilă.

III. Standarde referitoare la resursele umane

16. Personalul medical are autorizatie de liberă practică valabilă, iar celălalt personal are diplomă de studii si instruirea corespunzătoare activitătii pe care o desfăsoară, atestată printr-un act recunoscut de autoritatea de reglementare în domeniu.

17. Există un tabel centralizator cu termenele de valabilitate ale autorizatiilor de liberă practică valabile si declaratii pe proprie răspundere ale medicilor si asistentilor medicali, conform cărora acestia se obligă să obtină autorizatii de liberă practică înainte de expirarea termenului de valabilitate a celei anterioare.

18. Conducătorul auto al ambulantei are cel putin cunostinte privind sustinerea primară a functiilor vitale (BLS), atestate printr-un certificat.

19. Fiecare persoană care lucrează în cadrul furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical are o fisă de post în care sunt mentionate atributiile;

fisa postului este semnată de titular.

20. Fiecare persoană care lucrează în cadrul furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical este angajată legal.

21. Medicii si asistentii medicali au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.

22. Vehiculele, navele si aeronavele utilizate de furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical sunt conduse de personal calificat care detine documente valabile pentru conducerea mijlocului de transport.

23. Tot personalul este cuprins într-un program de pregătire profesională continuă, iar personalul nou-angajat beneficiază de un program de orientare la locul de muncă, de cel putin două săptămâni.

24. Activitatea fiecărei persoane care lucrează în cadrul furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical este evaluată periodic, cel putin anual.

IV. Standarde referitoare la servicii

25. Furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical acordă servicii în mod nediscriminatoriu, prevedere mentionată în regulamentul de organizare si functionare.

26. Furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical foloseste pentru manevre care implică solutii de continuitate materiale medicale sterile de unică folosintă, iar în cazul instrumentelor refolosibile, le sterilizează în mod adecvat.

27. Există o înregistrare medicală pentru fiecare pacient (fisa de solicitare), unde sunt consemnate cel putin: gradul de urgentă, numărul de înmatriculare al ambulantei, componenta echipajului, datele de identificare a pacientului, simptomatologia si tratamentul aplicat.

28. Există un registru de evidentă a activitătii ambulantelor, care este operat la zi si care contine cel putin: numărul de înregistrare, numele si prenumele pacientului, vârsta pacientului, adresa pacientului, motivul solicitării, echipajul si numărul de înmatriculare al ambulantei, modul de rezolvare.

29. În fisele de post este o mentiune expresă conform căreia întregul personal este obligat să păstreze confidentialitatea fată de terti (conform reglementărilor în vigoare) privind datele de identificare si serviciile medicale acordate fiecărui asigurat.

30. Furnizorul de servicii medicale de urgentă prespitalicească si transport medical are cel putin o ambulantă tip C pentru urgentă majoră, ambulante de tip B pentru urgentă de gradul II (clasificate conform Standardului 17.897/1999 al CEN) si ambulante neclasificate pentru transport medical, în stare de functionare, încadrate cu personal adecvat, conform actelor normative în vigoare.

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru aprobarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale

 

Având în vedere art. 37 alin. (2) si art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, precum si Hotărârea nr. 35 din data de 20 august 2003 a Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale,

în temeiul dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Se aprobă Standardele pentru acreditarea cabinetelor medicale, prevăzute în anexa care face parte inte- grantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, Subcomisia natională de acreditare a cabinetelor medicale, comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale, respectiv a municipiului Bucuresti, Comisia sistemului apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, Comisia sistemului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si furnizorii de servicii medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 26 august 2003.

Nr. 721.

 

ANEXĂ

 

STANDARDE

pentru acreditarea cabinetelor medicale

 

I. Standarde referitoare la organizare

1. Cabinetul medical are certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de directia de sănătate publică, conform prevederilor legale în vigoare.

2. Cabinetul medical este organizat în specialitătile sau/si competentele medicului titular ori asociatilor în cazul formelor asociative, conform reglementărilor legale în vigoare.

3. Cabinetul medical are autorizatie sanitară de functionare în vigoare, conform legii.

4. Cabinetul medical are un regulament de organizare si functionare, de care întregul personal a luat cunostintă în scris.

II. Standarde referitoare la resursele fizice

5. Cabinetul medical are un sediu aflat într-un spatiu de care dispune în mod legal.

6. Materialele sanitare utilizate în cadrul activitătii medicale sunt înregistrate si depozitate în mod adecvat.

7. La sediul cabinetului medical există cel putin un aparat telefonic functional, care are alocat un număr de apel.

III. Standarde referitoare la resursele umane

8. Medicii, asistentii medicali, tehnicienii dentari si tehnicienii opticieni care lucrează în cabinetul medical au autorizatie de liberă practică valabilă, conform prevederilor legale.

9. Medicii angajati, asistentii medicali, tehnicienii dentari si tehnicienii opticieni care lucrează în cabinetul medical au contracte de muncă legale.

10. Medicii care lucrează în cabinetul medical sunt membri ai Colegiului Medicilor din România.

11. Asistentii medicali, tehnicienii dentari si tehnicienii opticieni care lucrează în cabinetul medical sunt membri ai Ordinului Asistentilor Medicali din România.

12. Toate persoanele care lucrează în cabinetul medical au fise de post în care sunt definite atributiile acestora, semnate de persoana în cauză si aprobate de reprezentantul legal al cabinetului medical.

13. Există un document intern prin care patronul cabinetului medical se angajează să respecte independenta profesională a medicilor si dreptul de decizie al acestora.

14. Medicii au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.

15. Asistentii medicali, tehnicienii dentari si tehnicienii opticieni care lucrează în cabinetul medical au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.

16. Medicii si asistentele medicale care lucrează în cabinetul medical au un program de lucru organizat conform reglementărilor legale în vigoare, la care se face referire expresă pe programul afisat.

17. Pe întreaga perioadă de lucru în cabinetul medical lucrează un medic titular sau un medic angajat legal, precum si alte persoane angajate legal.

18. Personalul poartă în permanentă un ecuson pe care sunt scrise numele si calificarea respectivei persoane.

IV. Standarde functionale generale

19. În incinta cabinetului medical nu se află vectori animali ai bolilor infectioase si plante cu potential alergic.

20. Cabinetul medical are un program de lucru stabilit conform reglementărilor legale în vigoare, afisat, vizibil din exterior si care este respectat.

21. Atât la intrarea, cât si în interiorul cabinetului medical nu există pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru pacienti, cât si pentru personal.

22. Cabinetul medical respectă prevederile legale (contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia) în vigoare, referitoare la acordarea serviciilor medicale si de îngrijire.

23. Cabinetul medical acordă servicii în mod nediscriminatoriu.

24. Cabinetul medical foloseste pentru manevre care implică solutii de continuitate materiale sanitare sterile de unică folosintă, iar în cazul instrumentelor refolosibile, le sterilizează în mod adecvat.

V. Standarde referitoare la managementul informatiei

25. Cabinetul medical are evidenta consultatiilor, tratamentelor si a serviciilor medicale oferite, în cabinet sau la domiciliu, astfel încât să fie identificabili pacientul si persoana care a oferit serviciul, precum si momentul când s-a furnizat serviciul.

26. Cabinetul medical are un document intern aprobat de reprezentantul legal, în care se mentionează că întregul personal este obligat să păstreze confidentialitatea fată de terti (conform reglementărilor în vigoare) privind datele de identificare si serviciile furnizate fiecărui pacient.

27. Cabinetul medical a luat măsuri pentru protectia informatiei si a suportului acesteia împotriva pierderii, degradării si folosirii acesteia de către persoane neautorizate.

VI. Standarde referitoare la asigurati

28. Asiguratii au acces neîngrădit la un registru de reclamatii si sesizări, cu paginile numerotate.

29. Cabinetul medical are afisat la loc vizibil un document care contine drepturile ce decurg din calitatea de asigurat, în privinta acordării serviciilor medicale si de îngrijire.