MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 694         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 3 octombrie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            84. - Ordonantă de urgentă pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

            86. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

 

            1.132. - Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. - Filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. în domeniul public al comunei Fântânele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, judetul Mures

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Art. 1. - (1) Se înfiintează Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R., societate comercială pe actiuni, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, care se desfiintează.

            (2) C.N.A.D.N.R. este persoană juridică română de interes strategic national, care se organizează si functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, conform legilor în vigoare si statutului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte din prezenta ordonantă de urgentă.

            (3) C.N.A.D.N.R. poate înfiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunităti în tară si în străinătate, în conditiile legii si ale statutului. Aceste subunităti vor efectua operatiuni contabile până la nivelul balantei de verificare, în conditiile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

(4) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înfiintate la propunerea adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii si statutului.

(5) C.N.A.D.N.R. desfăsoară în principal activităti de interes public national în domeniul administrării drumurilor nationale si autostrăzilor, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Capitalul social initial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei si se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, în baza situatiei financiare anuale si a situatiei patrimoniului, întocmite la data de 31 decembrie 2002.

(2) Capitalul social initial este împărtit în 1.637.022 actiuni nominative, fiecare având valoarea nominală de 100.000 lei.

(3) Capitalul social initial este subscris si integral vărsat de statul român, în calitate de actionar unic, care îsi exercită drepturile si îsi îndeplineste obligatiile prin Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(4) Predarea-preluarea activului si pasivului între Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”, pe de o parte, si C.N.A.D.N.R., pe de altă parte, se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă. Dacă valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-preluare va fi diferită de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita la oficiul registrului comertului competent rectificarea cuvenită, în termen de 60 de zile de la semnarea protocolului.

(5) Actiunile emise de C.N.A.D.N.R. pot fi cotate la bursă si tranzactionate liber pe piata de capital.

(6) C.N.A.D.N.R. se poate privatiza, în conditiile legii, statul având optiunea de a păstra pachetul majoritar de actiuni sau actiunea nominativă de control.

(7) Pe perioada în care statul este actionar majoritar C.N.A.D.N.R. poate vinde, închiria, concesiona sau poate da în folosintă gratuită temporară active din proprietatea sa persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la initiativa consiliului de administratie, cu acordul adunării generale a actionarilor si cu mandatarea specială a reprezentantilor Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în adunarea generală a actionarilor. Sumele rezultate din vânzarea, închirierea sau concesionarea activelor sunt venituri proprii ale C.N.A.D.N.R. si pot fi utilizate în conditiile legii.

(8) C.N.A.D.N.R. poate participa cu capital, în conditiile legii, la constituirea de societăti comerciale cu obiect de activitate similar sau conex, împreună cu persoane fizice si/sau juridice, române si/sau străine.

Art. 3. - (1) C.N.A.D.N.R. detine în proprietate bunuri imobile si mobile. Bunurile mobile si imobile apartinând proprietătii publice a statului, de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, reprezentând ampriza, inclusiv partea carosabilă, podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, constructiile de apărare si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire si stationare, indicatoarele de semnalizare rutieră si alte dotări pentru siguranta circulatiei, terenurile si plantatiile care fac parte din zona de sigurantă a drumului, precum si bunurile mobile si imobile rezultate din investitii, dezvoltări, modificări ale traseelor si/sau modernizări ale autostrăzilor si ale drumurilor nationale, inclusiv cele aflate în curs de executie la data înfiintării C.N.A.D.N.R., se atribuie în concesiune C.N.A.D.N.R. pe o durată de 49 de ani, fără plata redeventei, pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, respectiv, după caz, se supun aceluiasi regim de la data finalizării acestora, prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. În situatia privatizării C.N.A.D.N.R. clauzele contractului de concesiune vor fi reanalizate.

(2) Contravaloarea bunurilor apartinând proprietătii publice a statului nu se regăseste în valoarea capitalului social al C.N.A.D.N.R.

(3) Elementele concrete ale infrastructurii rutiere de autostrăzi si de drumuri nationale, proprietate publică a statului, sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(4) Bunurile mobile si imobile apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, trec în proprietatea C.N.A.D.N.R. la data înmatriculării sale în registrul comertului si se regăsesc în capitalul social initial al acesteia. Contravaloarea terenurilor aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” nu este cuprinsă în capitalul social prevăzut la art. 2 alin. (1). Aceste terenuri se vor evalua în concordantă cu prevederile legale, majorându-se în mod corespunzător capitalul social al C.N.A.D.N.R. Actiunile nou-emise, aferente majorării de capital social cu valoarea terenurilor, vor reveni statului.

(5) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică a statului, precum si tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, inclusiv tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor, stabilite potrivit legii, constituie venit propriu al C.N.A.D.N.R.

Art. 4. - (1) C.N.A.D.N.R. are ca obiect principal de activitate:

a) proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întretinerea si exploatarea drumurilor de interes national, în scopul desfăsurării traficului rutier în conditii de sigurantă a circulatiei;

b) coordonarea dezvoltării unitare a întregii retele de drumuri publice în concordantă cu cerintele economiei nationale si cu cele de apărare;

c) activităti comerciale, industriale, precum si alte activităti necesare îndeplinirii obiectului său de activitate;

d) stabilirea si încasarea obligatiilor transportatorilor pentru folosirea retelei de drumuri de interes national, în punctele de frontieră si în alte puncte de pe această retea.

(2) C.N.A.D.N.R. va putea efectua orice alte operatiuni si activităti legale necesare realizării obiectului său de activitate stabilit în statut.

(3) C.N.A.D.N.R. poate să detină actiuni sau părti sociale din capitalul social al altor societăti comerciale si să decidă, în conditiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine.

Art. 5. - Potrivit obiectului său de activitate, C.N.A.D.N.R. asigură conditiile pentru desfăsurarea traficului rutier în conditii de sigurantă a circulatiei pe întreaga retea rutieră de drumuri de interes national deschise circulatiei publice, exercitând atributiile care îi revin conform legii.

Art. 6. - (1) C.N.A.D.N.R. are dreptul să utilizeze, în conditiile legii, zona de sigurantă si zona de protectie a infrastructurii rutiere de drumuri de interes national, asa cum sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în scopul desfăsurării în bune conditii a circulatiei rutiere si al prevenirii evenimentelor rutiere.

(2) Pe terenurile aflate în zona de protectie a drumurilor de interes national unde C.N.A.D.N.R. nu este proprietară aceasta poate amplasa, în mod temporar si gratuit, cu înstiintarea prealabilă a detinătorului legal, materiale, utilaje si alte bunuri mobile necesare, în scopul eliminării consecintelor evenimentelor rutiere sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranta circulatiei. În cazul producerii de pagube materiale se va acorda proprietarilor terenurilor afectate o justă despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în maximum 60 de zile de la terminarea lucrărilor care au determinat ocuparea. În caz de neîntelegere cuantumul despăgubirilor se stabileste prin hotărâre judecătorească. Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este conditionat de plata prealabilă a despăgubirii.

(3) Pe terenurile aflate în zona de protectie a drumurilor de interes national, pe sectoarele susceptibile de înzăpezire, C.N.A.D.N.R. este în drept să utilizeze, în mod temporar si gratuit, fără înstiintarea prealabilă a detinătorilor legali, suprafetele necesare pentru instalarea de parazăpezi si alte bunuri mobile destinate apărării drumului. În cazul producerii de pagube materiale sunt aplicabile dispozitiile alin. (2).

(4) C.N.A.D.N.R. va actiona imediat, în conditiile legii, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru mutarea, dezafectarea ori desfiintarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare amplasate ilegal în zona de sigurantă sau de protectie a infrastructurii rutiere de drumuri nationale, fără plata vreunei despăgubiri, precum si pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protectie a infrastructurii rutiere de drumuri nationale.

Art. 7. - Închiderea definitivă si/sau temporară a circulatiei publice pe drumurile de interes national, pentru considerente tehnologice sau de sigurantă, precum si pentru executarea de lucrări ori instituirea de restrictii, se face în baza acordului comun încheiat între C.N.A.D.N.R. si organele competente ale politiei, în conditiile legii.

Art. 8. - În cazul unor calamităti naturale, dezastre sau evenimente rutiere C.N.A.D.N.R. va actiona în cel mai scurt timp pentru repunerea în functiune a infrastructurii rutiere de drumuri nationale afectate.

Art. 9. - (1) C.N.A.D.N.R. este administratorul drumurilor de interes national, are drepturile, obligatiile si răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementărilor interne si actelor juridice internationale la care România este parte.

(2) C.N.A.D.N.R., corespunzător obiectului său de activitate, preia toate drepturile si va fi tinută de toate obligatiile legale si contractuale ale Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instantele arbitrale, judecătoresti sau cu atributii jurisdictionale, din contractele si acordurile internationale, precum si din creditele contractate direct de stat si subîmprumutate către Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” prin acorduri subsidiare. Aceste credite, în limita în care au fost preluate, vor fi rambursate de către C.N.A.D.N.R., care preia drepturile si obligatiile ce reveneau Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

Art. 10. - În vederea satisfacerii nevoilor de apărare a tării si în limita obiectului său de activitate C.N.A.D.N.R. are, în principal, următoarele obligatii:

a) să întocmească si să asigure punerea în aplicare a planului de mobilizare;

b) să asigure rezervele si capacitătile necesare îndeplinirii sarcinilor de mobilizare;

c) să întocmească documentele privind completarea fortei de muncă, necesară în caz de război, cu personal cu obligatii militare.

Art. 11. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.A.D.N.R. cuprinde venituri proprii ale companiei, alocatii de la bugetul de stat, credite interne/externe, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite si se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) Veniturile C.N.A.D.N.R. se utilizează, potrivit legii după cum urmează:

a) veniturile proprii se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si rambursări de credite, plăti de dobânzi si de comisioane;

b) veniturile cu destinatie specială se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor cu reabilitarea, repararea, întretinerea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii rutiere de interes national;

c) veniturile din credite interne si externe si din fonduri externe nerambursabile se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de reabilitare a infrastructurii rutiere de interes national, în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut si ale contractelor de finantare;

d) alocatiile de la bugetul de stat se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de reabilitare a infrastructurii rutiere de interes national, inclusiv pentru rambursări de credite, de plăti de dobânzi si de comisioane.

Art. 12. - (1) Crearea de noi bunuri proprietate publică, precum si dezvoltarea si modernizarea celor existente, în scopul integrării infrastructurii rutiere de interes national a României în sistemul european de transport, se asigură cu finantare din surse proprii, din surse cu destinatie specială, din credite interne si externe si, în completare, din alocatii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Crearea de noi bunuri proprietate publică se poate realiza si ca urmare a obligatiilor asumate de către autoritatea publică contractantă în regim de parteneriat public-privat, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii datoriei publice nr. 81/1999.

(3) Obligatiile de plată ale Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, nescadente până la data înfiintării C.N.A.D.N.R., conform conditiilor si perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru realizarea programelor de investitii apartinând proprietătii publice a statului sau proprietătii Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, se vor asigura din veniturile proprii ale C.N.A.D.N.R. si, în completare, din alocatii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, conform legislatiei în baza căreia au fost aprobate contractele.

(4) În cazurile în care interesele de stat, inclusiv cele de ordin militar, impun executarea de către C.N.A.D.N.R. de lucrări sau prestarea de servicii speciale, sursele de finantare aferente vor fi stabilite potrivit prevederilor legale.

(5) Sumele prevăzute la alin. (4) se asigură si se transferă C.N.A.D.N.R., indiferent de nivelul veniturilor proprii ale acesteia, si se constituie ca venituri din care se acoperă cheltuielile pentru aceste activităti, potrivit legii.

Art. 13. - C.N.A.D.N.R. poate contracta credite interne sau externe, garantate de stat sau garantate cu activele proprii detinute în proprietate, sau poate face emisiuni de obligatiuni pe piata internă ori internatională, în conditiile legii.

Art. 14. - (1) La înfiintare personalul necesar desfăsurării activitătii C.N.A.D.N.R. este preluat, potrivit legislatiei muncii si contractului colectiv de muncă, de la Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”, în functie de competenta profesională si de disciplina în activitate.

(2) Până la încheierea contractului colectiv de muncă al C.N.A.D.N.R. personalul prevăzut la alin. (1) va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal prevăzute în contractul colectiv de muncă al Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, corespunzătoare posturilor pe care urmează a le ocupa, precum si de alte drepturi prevăzute în legislatia în vigoare.

(3) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal, conditiile de muncă, obligatiile generale si specifice, timpul de muncă si de odihnă, programele de perfectionare profesională a salariatilor si alte conditii în care se desfăsoară procesul muncii se stabilesc prin contractul colec- tiv de muncă la nivel de unitate, încheiat în conditiile legii, în termen de cel mult 90 de zile de la data înmatriculării C.N.A.D.N.R. în registrul comertului.

Art. 15. - (1) C.N.A.D.N.R. este condusă de adunarea generală a actionarilor.

(2) Adunarea generală a actionarilor are atributii si competente stabilite prin statut în conformitate cu legislatia în vigoare.

(3) Împuternicitii mandatati să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a actionarilor sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(4) Până la privatizarea C.N.A.D.N.R. interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin împuternicitii mandatati să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a actionarilor.

Art. 16. - (1) C.N.A.D.N.R. este administrată de către un consiliu de administratie.

(2) În perioada în care statul, prin Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, este actionar majoritar, consiliul de administratie si presedintele acestuia sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) Presedintele consiliului de administratie este si directorul general al C.N.A.D.N.R.

(4) Atributiile consiliului de administratie si ale presedintelui acestuia sunt stabilite prin statut.

Art. 17. - Statutul C.N.A.D.N.R. poate fi modificat si completat prin hotărâre a Guvernului, în perioada în care statul este actionar majoritar.

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.275/1990 privind înfiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor din România, cu modificările ulterioare, publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 31 ianuarie 1991, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 septembrie 2003.

Nr. 84.

 

ANEXA Nr. 1

 

STATUTUL

Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

            (1) Denumirea societătii comerciale este Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., cu sigla prevăzută în anexa la prezentul statut.

            (2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emise de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R., se mentionează denumirea acesteia, urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, capitalul social, sediul si numărul unic de înregistrare în registrul comertului, precum si codul fiscal.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

            C.N.A.D.N.R. este persoană juridică română, cu capital social initial integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe actiuni, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

            (1) Sediul C.N.A.D.N.R. este în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

            (2) Sediul C.N.A.D.N.R. poate fi transferat în aceeasi localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor, potrivit legii.

            (3) C.N.A.D.N.R. poate înfiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunităti în tară si în străinătate.

            (4) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înfiintate prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii si statutului, la propunerea adunării generale extraordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

            Durata C.N.A.D.N.R. este nelimitată, activitatea acesteia urmând să se desfăsoare de la data înmatriculării ei la oficiul registrului comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

 

            Scopul C.N.A.D.N.R. îl constituie gestionarea pe principii comerciale a infrastructurii rutiere de drumuri de interes national în vederea desfăsurării traficului rutier în conditii de sigurantă a circulatiei, de fluentă si continuitate.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

(1) C.N.A.D.N.R. desfăsoară activităti de interes public national si are, în principal, ca obiect de activitate proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea si întretinerea drumurilor de interes national, în scopul desfăsurării traficului rutier în conditii de sigurantă a circulatiei, coordonarea dezvoltării unitare a întregii retele de drumuri în concordantă cu cerintele economiei nationale si cu cele de apărare si de control, stabilirea si încasarea obligatiilor transportatorilor pentru folosirea drumurilor în punctele de frontieră si în alte puncte stabilite potrivit legii, încasarea tarifelor si controlul obligatiilor transportatorilor pentru folosirea drumurilor în punctele de frontieră si în alte puncte de pe reteaua drumurilor nationale, precum si în alte puncte stabilite potrivit legii, emiterea de acorduri de amplasare si autorizatii speciale de transport si încasarea tarifelor aferente stabilite în conditiile legii, controlul încasării si folosirii tarifului de utilizare a infrastructurii rutiere de drumuri nationale din România, activităti industriale, precum si alte activităti necesare îndeplinirii obiectului său de activitate.

(2) În scopul realizării obiectului său de activitate, C.N.A.D.N.R. desfăsoară activităti industriale, de cercetare, de proiectare, de constructii, de întretinere, de învătământ, prestatii pentru terti si altele asemenea. Pentru utilizarea capacitătilor din dotare poate acorda asistentă tehnică, poate executa lucrări sau poate produce materiale pentru terte persoane juridice ori fizice în domeniul său de activitate.

(3) În scopul realizării obiectului său de activitate, C.N.A.D.N.R. desfăsoară următoarele activităti: 3.1. elaborează studii si prognoze pentru dezvoltarea si sistematizarea retelei de drumuri publice, le supune spre aprobare autoritătilor competente si urmăreste realizarea acestora pentru a satisface cerintele economiei nationale si pe cele de apărare;

3.2. analizează si face propuneri, în conditiile legii, cu privire la construirea de drumuri noi, desfiintarea de drumuri, precum si clasarea si declasarea acestora;

3.3. colaborează cu organe ale administratiei publice locale în scopul dezvoltării unitare a întregii retele de drumuri, potrivit nevoilor economiei nationale;

3.4. elaborează strategia de modernizare si dezvoltare a retelei de drumuri nationale si, în colaborare cu consiliile judetene, a retelei de drumuri judetene si comunale, precum si strategia privind tehnologiile specifice în sectorul rutier si le supune spre aprobare Ministerului Transportului, Constructiilor si Turismului;

3.5. întocmeste programe anuale si de perspectivă a drumurilor nationale, judetene si comunale, a podurilor si autostrăzilor si le supune spre aprobare Ministerului Transportului, Constructiilor si Turismului;

3.6. asigură urmărirea lucrărilor de întretinere, reparare, modernizare si constructie a drumurilor nationale, a podurilor si autostrăzilor;

3.7. prognozează si coordonează întreaga activitate privind asigurarea reparatiilor si întretinerii drumurilor, autostrăzilor, podurilor, utilajelor, precum si distribuirea acestora si a fortei de muncă între unitătile sale, în functie de necesităti;

3.8. elaborează prognoze anuale si de lungă durată asupra asigurării necesarului la principalele materiale specifice, stabilind proportia acoperirii acestuia din resurse interne si din import si coordonează activitatea de producere a unor astfel de materiale în unitătile proprii;

3.9. coordonează si îndrumă metodologic întreaga activitate de aprovizionare tehnico-materială si de transport a unitătilor din structură;

3.10. elaborează norme de consum, norme de stoc, analizează si ia măsuri pentru corelarea sarcinilor de aprovizionare cu planul de productie pentru unitătile proprii;

3.11. urmăreste avizarea si aprobarea documentatiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea si finantarea lucrărilor de investitii si reparatii de drumuri, autostrăzi, poduri si alte lucrări de reparatii, precum si executarea si receptionarea pe teren a lucrărilor respective;

3.12. propune norme tehnice pe baza cererii stiintifice privind constructia, modernizarea, întretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor;

3.13. emite acorduri si autorizatii pentru instalatiile, constructiile si panourile care se execută în zona drumurilor de interes national, în conditiile legii;

3.14. studiază piata internă si externă pentru asigurarea aprovizionării si executării de lucrări de specialitate;

3.15. initiază actiuni de cooperare tehnico-stiintifică cu firme străine;

3.16. reprezintă tara atât la consfătuiri si actiuni pe plan international în organismele la care este afiliată, cât si la alte manifestări internationale organizate pe teme de drumuri si poduri, în baza mandatului aprobat de Ministerul Transportului, Constructiilor si Turismului;

3.17. tratează probleme de colaborare tehnico-stiintifică în domeniul drumurilor pe linie internatională si coordonează realizarea sarcinilor ce îi revin din întelegerile, conventiile si acordurile internationale;

3.18. organizează proceduri de achizitie pentru contractarea lucrărilor, serviciilor si a produselor necesare în domeniul său de activitate, conform legii;

3.19. elaborează documentatii pentru executia de lucrări si pentru exploatarea autostrăzilor;

3.20. coordonează si urmăreste realizarea planului propriu de cercetare, proiectare si informatică;

3.21. coordonează si îndrumă din punct de vedere metodologic reteaua de laboratoare din unitătile proprii pentru realizarea controlului tehnic de calitate a produselor si a lucrărilor de întretinere si reparare a drumurilor, autostrăzilor si podurilor, precum si a tuturor activitătilor pe care le desfăsoară;

3.22. elaborează proiectele, programele anuale si de perspectivă pentru cercetarea stiintifică în sectorul de drumuri publice;

3.23. urmăreste activitatea de inventii, inovatii si se preocupă de generalizarea celor mai importante realizări si face propuneri cu privire la problemele de standardizare;

3.24. asigură organizarea interventiilor necesare în scopul eliminării operative a avariilor, restrictiilor sau a altor situatii provocate de calamităti pe drumurile de interes national;

3.25. organizează, îndrumă si controlează aplicarea semnalizării rutiere în conformitate cu normele în vigoare si cu conventiile internationale;

3.26. colaborează si ia măsuri, de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului Administratiei si Internelor, pentru ridicarea gradului de sigurantă a circulatiei pe drumurile publice;

3.27. organizează într-o conceptie unitară reteaua de contoare pentru înregistrarea traficului rutier al autovehiculelor de origine-destinatie si asigură prelucrarea datelor;

3.28. asigură îndrumarea si controlul unitătilor din structură, controlul financiar de gestiune;

3.29. execută expertize tehnice, testări, măsurători si acordă consultantă în domeniile specifice obiectului său de activitate;

3.30. participă la capitalul social al altor societăti comerciale si decide, în conditiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine;

3.31. negociază si contractează credite cu bănci si cu alte institutii financiare, în conditiile legii;

3.32. desfăsoară activităti de reclamă, publicitate, editare, tipărire si difuzare;

3.33. negociază si încheie contracte pentru achizitii publice de investitii, bunuri, lucrări si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri;

3.34. urmăreste derularea contractelor încheiate;

3.35. desfăsoară si alte activităti pentru realizarea scopului si obiectului său de activitate, inclusiv operatiuni de comert exterior.

 

ARTICOLUL 7

Proprietatea publică

 

C.N.A.D.N.R. detine în concesiune infrastructura de drumuri de interes national, pe care o utilizează în vederea realizării scopului si obiectului său de activitate.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 8

Capitalul social

 

(1) Capitalul social initial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei, împărtit în 1.637.022 actiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 100.000 lei, si se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome Administratia Natională a Drumurilor, în baza situatiei financiare anuale si a situatiei patrimoniului, încheiate la data de 31 decembrie 2002.

(2) Capitalul social initial este în întregime subscris si integral vărsat de statul român, în calitate de actionar unic.

Exercitarea drepturilor statului, precum si îndeplinirea obligatiilor acestuia, ca actionar unic, se face de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(3) C.N.A.D.N.R. poate fi privatizată, în conditiile legii, statul român putând păstra pachetul majoritar de actiuni.

 

ARTICOLUL 9

Actiunile

 

(1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) C.N.A.D.N.R. va tine evidenta actionarilor si a actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de către presedintele consiliului de administratie. Registrul se păstrează la sediul C.N.A.D.N.R.

 

ARTICOLUL 10

Majorarea sau reducerea capitalului social

 

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 11

Drepturi si obligatii care decurg din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si plătită, potrivit legii, conferă detinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevăzute de lege si de statut.

(2) Detinerea actiunii implică adeziunea de drept la statutul C.N.A.D.N.R.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeazăactiunile în cazul cesiunii acestora.

(4) Obligatiile C.N.A.D.N.R. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund numai până la concurenta aportului la capitalul social subscris de fiecare.

(5) Patrimoniul C.N.A.D.N.R. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra părtii din profitul C.N.A.D.N.R., care i se va repartiza de către adunarea generală a actionarilor, sau asupra cotei-părti cuvenite acestuia la lichidarea C.N.A.D.N.R., efectuată în conditiile legii si ale prezentului statut.

 

ARTICOLUL 12

Cesiunea actiunilor

 

(1) În orice raporturi cu C.N.A.D.N.R. aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari si/sau către terti se face în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 13

Pierderea actiunilor

 

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui să anunte consiliul de administratie si să facă publică pierderea acestora în presă.

(2) După 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

ARTICOLUL 14

Atributii

 

(1) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(2) Împuternicitii mandatati să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a actionarilor sunt în număr de 5, dintre care unul va fi specialist în Ministerul Finantelor Publice, fiind numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) Pentru activitatea depusă împuternicitii mandatati să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilită prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(4) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiară a C.N.A.D.N.R.;

b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv supleantii, îi descarcă de activitate si îi revocă;

c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor;

d) stabileste competentele si răspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aprobă regulamentul de functionare a consiliului de administratie;

e) examinează programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.N.A.D.N.R., elaborate de onsiliul de administratie, si îsi dă acordul asupra acestora;

f) aprobă constituirea rezervelor statutare;

g) examinează, aprobă sau modifică situatia financiară anuală si contul de profit si pierderi, după analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor, si aprobă repartizarea profitului;

h) fixează dividendele;

i) propune înfiintarea sau desfiintarea de filiale;

j) hotărăste cu privire la programul de investitii si de reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

k) aprobă delegări de competente pentru Consiliul de administratie al C.N.A.D.N.R.;

l) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, în conditiile legii;

m) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor;

n) hotărăste gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia ori mai multor unităti ale C.N.A.D.N.R.

(5) Adunarea generală extraordinară a actionarilor are următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică a C.N.A.D.N.R. la nivel central si teritorial;

b) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

c) hotărăste cu privire la înfiintarea si desfiintarea de sucursale, agentii si de alte subunităti fără personalitate juridică;

d) hotărăste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;

e) hotărăste reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;

f) hotărăste cu privire la mutarea sediului C.N.A.D.N.R. si la modificarea si completarea obiectului de activitate al C.N.A.D.N.R.;

g) analizează si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea C.N.A.D.N.R.;

h) hotărăste înfiintarea sau desfiintarea de filiale;

i) aprobă proiectul contractului de concesiune a retelei de drumuri, ce urmează a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si modificări ale acestuia;

j) hotărăste cu privire la închirierea de portiuni ale infrastructurii rutiere care i-a fost atribuită în concesiune, cu avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

k) aprobă asocierea, în vederea constituirii de noi societăti comerciale, sau participarea cu capital la alte societăti comerciale;

l) hotărăste cu privire la actionarea în justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite C.N.A.D.N.R.;

m) aprobă conversia actiunilor dintr-o categorie în alta, în conditiile legii;

n) hotărăste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

o) hotărăste cu privire la orice modificare a statutului;

p) hotărăste cumpărarea de actiuni, cotarea la bursă, vânzarea si tranzactionarea pe piată a actiunilor proprii;

q) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;

r) numeste directorul general al C.N.A.D.N.R. si îi stabileste salariul. În perioada în care statul detine pachetul majoritar de actiuni, numirea directorului general si stabilirea salariului acestuia se fac de către ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

s) hotărăste în orice alte probleme privind activitatea C.N.A.D.N.R., cu exceptia celor care revin adunării generale ordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie de către presedintele consiliului de administratie sau de către cel desemnat să îl înlocuiască.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunările generale ordinare ale actionarilor se convoacă la cererea actionarilor care detin cel putin o treime din participarea la capitalul social sau la cererea cenzorilor.

(4) Adunarea generală a actionarilor va fi convocată de administratori, în conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită.

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-un ziar de largă circulatie din localitatea în care se află sediul C.N.A.D.N.R. În perioada în care statul este actionar unic al C.N.A.D.N.R., convocarea adunării generale a actionarilor se va face prin corespondentă.

(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(8) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul C.N.A.D.N.R. sau în alt loc indicat în convocare.

 

ARTICOLUL 16

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor care detin cel putin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de actionarii care detin majoritatea absolută din participarea la capitalul social reprezentat în adunare.

(2) Dacă adunarea generală a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni după a doua convocare poate delibera asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social detinută de actionarii prezenti, cu majoritate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor care detin trei pătrimi din participarea la capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care detin cel putin jumătate din participarea la capitalul social;

b) la convocările următoare, prezenta actionarilor care detin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care detin cel putin o treime din participarea la capitalul social.

(4) Presedintele consiliului de administratie desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezentă a actionarilor si să întocmească procesul-verbal al adunării generale a actionarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor se va scrie într-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de către presedintele adunării generale a actionarilor si de secretarul care l-a întocmit.

 

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a actionarilor, în limitele legii sau ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

ARTICOLUL 18

Organizare

 

(1) C.N.A.D.N.R. este administrată de către 15 administratori care constituie consiliul de administratie, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finantelor, alesi de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

(2) Conducerea executivă a C.N.A.D.N.R. este asigurată de directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie.

(3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Desemnarea administratorilor se face de către adunarea generală a actionarilor. Până la finalizarea procesului de privatizare, reprezentantii statului în consiliul de administratie vor fi numiti prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(5) Consiliul de administratie se întruneste cel putin o dată pe lună si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(7) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semnează de membrii consiliului de administratie si de secretar.

(8) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a C.N.A.D.N.R. si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize necesare luării unor decizii.

(9) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice document legat de activitatea C.N.A.D.N.R.

(10) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de C.N.A.D.N.R. pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, ele personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelasi timp patroni sau asociati în societăti comerciale cu acelasi profil sau care sunt în relatii comerciale directe cu C.N.A.D.N.R.

 

ARTICOLUL 19

Atributiile consiliului de administratie

 

Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.N.A.D.N.R.;

b) elaborează documentatiile privind structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.D.N.R.;

c) elaborează si prezintă spre avizare adunării generale a actionarilor strategia de dezvoltare a C.N.A.D.N.R. pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

d) asigură elaborarea si avizarea proiectului contractului de concesiune a infrastructurii rutiere publice, ce urmează să fie negociat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si modificări ale acestuia;

e) propune încheierea unor contracte cu tertii, pentru asigurarea si valorificarea exploatării elementelor infrastructurii rutiere care fac obiectul concesiunii, fără a putea transfera acestora drepturile dobândite prin concesiune;

f) hotărăste cu privire la închirierea bunurilor proprietate publică a statului, care i-au fost atribuite în concesiune, altele decât infrastructura rutieră publică;

g) aprobă investitiile C.N.A.D.N.R., în limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a actionarilor;

h) aprobă criteriile de efectuare a operatiunilor de încasări si plăti;

i) aprobă efectuarea operatiunilor de cumpărare si vânzare de bunuri si de servicii;

j) aprobă încheierea contractelor de închiriere;

k) stabileste tactica si strategia de marketing;

l) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;

m) supune anual adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.N.A.D.N.R., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.N.A.D.N.R. pe anul în curs;

n) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentantii salariatilor;

o) aprobă tarifele pentru prestatiile specifice, altele decât tariful de utilizare a retelei de drumuri;

p) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.N.A.D.N.R.;

q) aprobă scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, în conditiile legii;

r) asigură elaborarea proiectului de contract de activitate al C.N.A.D.N.R.;

s) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.N.A.D.N.R.;

s) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 20

Atributiile directorului general

 

(1) Directorul general reprezintă C.N.A.D.N.R. în raporturile cu tertii si are, în principal, următoarele atributii:

a) aplică strategia si politicile de dezvoltare ale C.N.A.D.N.R.;

b) angajează, promovează si concediază personalul C.N.A.D.N.R.;

c) numeste, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.D.N.R. si le fixează salariile, cu acordul consiliului de administratie;

d) negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administratie;

e) încheie acte juridice în numele si pe seama C.N.A.D.N.R.;

f) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri, potrivit competentelor;

g) aprobă operatiunile de încasări si plăti, potrivit competentelor;

h) îndeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.

(2) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor executivi sau oricărei alte persoane din cadrul C.N.A.D.N.R.

(3) Competentele, atributiile si răspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.D.N.R.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 21

Controlul financiar preventiv

 

(1) C.N.A.D.N.R. organizează si exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se referă la drepturile si obligatiile patrimoniale în faza de angajare si de plată în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 22

Controlul financiar de gestiune

 

(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul C.N.A.D.N.R.

(2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilitătile de sustrageri, conditiile de păstrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.

(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, conducătorii si salariatii au obligatia:

a) să pună la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;

b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidenta controlului;

c) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original sau în copii certificate;

d) să dea informatii si explicatii, verbal si în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;

e) să semneze, cu sau fără obiectii, actele de control;

f) să asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfăsurări a controlului si să îsi dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

(4) Constatările organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate si cu stabilirea exactă a consecintelor economice, financiare si patrimoniale a persoanelor vinovate, precum si a măsurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului general al societătii controlate.

 

ARTICOLUL 23

Cenzorii

 

(1) Gestiunea C.N.A.D.N.R. este controlată de actionari si de cenzori.

(2) C.N.A.D.N.R. are 5 cenzori si 5 cenzori supleanti.

(3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generală a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.

(4) Cenzorii îsi exercită personal mandatul.

(5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în conditiile legii sau expert contabil.

(6) Atât timp cât statul va detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finantelor Publice.

(7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixă, stabilită de adunarea generală a actionarilor.

(8) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) să supravegheze gestiunea C.N.A.D.N.R.;

b) să verifice dacă bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal întocmite si în concordantă cu registrele;

c) să verifice dacă registrele sunt regulat tinute;

d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilantului contabil.

(9) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a actionarilor dacă nu sunt însotite de raportul cenzorilor.

(10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună si inopinat, inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.N.A.D.N.R. ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a actionarilor, când nu a fost convocată de către administratori;

c) să ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserând pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

d) să constate depunerea regulată a garantiei din partea administratorilor;

e) să vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(11) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (10), precum si asupra propunerilor pe care le consideră necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale a actionarilor un raport amănuntit. Pentru îndeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de divergentă, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunării generale a actionarilor.

(12) Cenzorii vor aduce la cunostintă administratorilor neregulile în administratie si încălcările dispozitiilor legale si statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostintă adunării generale a actionarilor.

(13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie, fără drept de vot, si ale adunării generale a actionarilor.

(14) Se interzice cenzorilor să comunice actionarilor, în particular sau tertilor, date referitoare la operatiunile C.N.A.D.N.R., constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

(15) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a actionarilor, cu votul cerut la adunările extraordinare ale actionarilor.

(17) Cenzorii C.N.A.D.N.R. îndeplinesc si alte atributii prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 24

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării C.N.A.D.N.R. la oficiul registrului comertului.

 

ARTICOLUL 25

Personalul

 

(1) Personalul C.N.A.D.N.R. se încadrează în conditiile legii, pe bază de concurs sau de examen si/sau prin alte forme de selectie.

(2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfăsurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei se aprobă de către consiliul de administratie.

(3) Personalul C.N.A.D.N.R. este supus regulamentului intern.

(4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

 

ARTICOLUL 26

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Consiliul de administratie stabileste, în conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

 

ARTICOLUL 27

Evidenta contabilă si bilantul contabil

 

(1) C.N.A.D.N.R. va tine evidenta contabilă în lei, va întocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

 

ARTICOLUL 28

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul C.N.A.D.N.R. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generală a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2) Profitul C.N.A.D.N.R. rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în conditiile legii.

(3) C.N.A.D.N.R. îsi constituie fondul de rezervă si alte fonduri, în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către C.N.A.D.N.R. în conditiile legii, după aprobarea bilantului contabil de către adunarea generală a actionarilor.

(5) În cazul înregistrărilor de pierderi, adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă.

(6) Acoperirea pierderilor se va face în conditiile legii si pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 29

Registrele

 

C.N.A.D.N.R. va tine, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

ARTICOLUL 30

Schimbarea formei juridice

 

(1) Adunarea generală a actionarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a C.N.A.D.N.R.

(2) Pe toată perioada în care statul este actionar majoritar schimbarea formei juridice se face prin hotărâre a Guvernului.

 

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

 

(1) Următoarele situatii duc la dizolvarea C.N.A.D.N.R.:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) declararea nulitătii;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neîntelegerile grave dintre asociati, care împiedică functionarea C.N.A.D.N.R.;

e) falimentul;

f) în cazul si în conditiile prevăzute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicată;

g) când capitalul social se reduce sub minimul legal;

h) când numărul actionarilor scade sub minimul legal;

i) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Dizolvarea C.N.A.D.N.R. se înscrie în registrul comertului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Pe toată perioada în care statul este actionar majoritar, dizolvarea C.N.A.D.N.R. se face prin hotărâre a Guvernului.

 

ARTICOLUL 32

Lichidarea

 

(1) În caz de dizolvare, C.N.A.D.N.R. va fi lichidată.

(2) Lichidarea C.N.A.D.N.R. si distributia produsului net al lichidării se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 33

Litigii

 

(1) Litigiile de orice fel, apărute între C.N.A.D.N.R. si persoane fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societăti comerciale se poate apela si la arbitraj.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

ARTICOLUL 34

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Codului comercial.

 

ANEXĂ*)

la statut

 

Sigla C.N.A.D.N.R.

 

COMPANIA NATIONALĂ DE AUTOSTRĂZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA

 

ANEXA Nr. 2

 

ELEMENTELE CONCRETE

ale infrastructurii rutiere de autostrăzi si drumuri nationale

 

Elementele concrete ale infrastructurii rutiere de autostrăzi si drumuri nationale sunt:

a) Autostrăzile si drumurile nationale, suprafetele de teren pe care sunt construite, precum si terenurile situate de o parte si de alta a amprizei, care constituie zona de sigurantă a drumului:

 

Nr.

crt.

Elementul concret

Definirea elementului

1.

Reteaua de autostrăzi si drumuri nationale, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, cu modificările ulterioare

Ansamblul de elemente tehnice format din suprastructura si infrastructura drumului, situat în cadrul amprizei cu terenul aferent, precum si suprafetele de teren situate de o parte si de cealaltă a drumului, care formează zonele de sigurantă, în limitele prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare

2.

Podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate si alte lucrări de artă

Ansamblul elementelor constructive ale podurilor, podetelor, tunelelor, viaductelor si pasajelor denivelate, cu terenul aferent

3.

Locurile de parcare, oprire si stationare, indicatoarele de semnalizare rutieră si celelalte dotări pentru siguranta circulatiei

Ansamblul elementelor constructive si al dotărilor locurilor de parcare, oprire, stationare, precum si al elementelor  pentru  siguranta circulatiei

4.

Lucrările de consolidare, de protectie si de apărare, plantatiile rutiere si terenurile aferente pe care sunt amplasate

Zidurile de sprijin, polatele, pereurile, pragurile, epiurile, apărările de maluri, apeductele, drenurile, casiurile, chesoanele, plantatiile de arbori, arbusti, spatiile verzi si terenul aferent tuturor acestora

 

b) Clădirile de serviciu si orice alte constructii, amenajări sau instalatii destinate apărării sau exploatării autostrăzilor sau drumurilor nationale, inclusiv terenurile necesare aferente

 

Nr.crt.

Elementul concret

Definirea elementului

 

Clădirile de serviciu si orice alte constructii, amenajări sau instalatii destinate apărării sau exploatării autostrăzilor ori drumurilor nationale, inclusiv terenurile necesare aferente

Constructiile, amenajările si instalatiile (clădiri, soproane, rampe, depozite materiale antiderapante, rezervoare de carburanti, împrejmuiri, anexe si altele asemenea), cu terenurile aferente, destinate, potrivit legii sau  reglementărilor specifice, apărării sau exploatării autostrăzilor sau drumurilor nationale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se înfiintează Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizării proiectelor prioritare pentru protectia mediului, în conformitate cu normele si standardele de mediu în vigoare.

(2) Fondul pentru mediu este un fond constituit integral din venituri proprii.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Fondul pentru mediu se constituie, se gestionează si se utilizează în conformitate cu prevederile legale.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administratia Fondului pentru Mediu, denumită în continuare Administratia Fondului, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, având sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Administratia Fondului are, în principal, următoarele atributii:

a) urmăreste alimentarea si gestionarea Fondului pentru mediu;

b) întocmeste planul anual de lucru si bugetul de venituri si cheltuieli;

c) selectează proiectele propuse pentru finantare;

d) urmăreste si controlează implementarea proiectelor aprobate;

e) pune în aplicare deciziile pe care le adoptă Comitetul de avizare.

(3) Structura organizatorică si Regulamentul de organizare si functionare ale Administratiei Fondului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(4) Administratia Fondului are personal propriu care asigură functiile de conducere, de executie si de control, potrivit regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Fondului.

(5) În îndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (2) Administratia Fondului are următoarele structuri de decizie:

a) Comitetul de avizare;

b) Comitetul director.”

4. Literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“a) câte un reprezentant, la nivel de director general sau director, împuternicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Sănătătii, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si al Ministerului Administratiei si Internelor;

b) un reprezentant al confederatiei patronale din domeniul proiectului supus avizării;”

5. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) si d), cu următorul cuprins:

“c) un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale din domeniul protectiei mediului, desemnat de acestea;

d) directorul general al Administratiei Fondului.”

6. Alineatele (2) si (3) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“(2) Comitetul de avizare este condus de un presedinte, ajutat de 2 vicepresedinti. Presedintele Comitetului de avizare este reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului. Vicepresedintii sunt reprezentantii Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Sănătătii. Presedintele Comitetului de avizare convoacă membrii acestuia si conduce sedinta de avizare.

(3) Comitetul de avizare analizează si aprobă prin vot:

a) manualul de operare, inclusiv metodologia de selectare a proiectelor;

b) planul anual, inclusiv categoriile specifice de proiecte;

c) proiectele ce urmează să fie finantate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director;

d) modalitătile de sustinere financiară a proiectelor si, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile.”

7. Alineatul (4) al articolului 4 se abrogă.

8. Alineatele (1) si (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Comitetul director este constituit din directorul general al Administratiei Fondului si directorii directiilor de specialitate ai acestuia.

(2) Directorul general al Administratiei Fondului este numit si revocat, în conditiile legii, de către ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului. Directorul general asigură conducerea curentă a Administratiei Fondului si o reprezintă în relatiile cu tertii.”

9. Literele a), c), d), f) si g) ale alineatului (3) al articolului 5 vor avea următorul cuprins:

.a) elaborează manualul de operare, inclusiv metodologia de selectare a proiectelor;

..............................................................

c) elaborează planul anual incluzând categoriile de proiecte pentru finantare în anul respectiv;

d) evaluează si prezintă prioritătile si proiectele pentru care se solicită sustinere financiară din Fondul pentru mediu, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare, cu exceptia proiectelor privind gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, care sunt selectate de Comitetul director si se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

...........................................................

f) aprobă bilantul contabil pe care îl înaintează autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

g) urmăreste alimentarea si gestionarea Fondului pentru mediu;”

10. După litera g) a alineatului (3) al articolului 5 se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

“g1) urmăreste si controlează implementarea proiectelor adoptate.”

11. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Cheltuielile curente si de capital ale Administratiei Fondului se asigură din Fondul pentru mediu, în limita a 3% din veniturile acestuia.”

12. După alineatul (2) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Disponibilitătile Fondului pentru mediu se păstrează în trezoreria statului într-un cont distinct si sunt purtătoare de dobânzi.”

13. Literele a)-h) ale alineatului (1) al articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“a) o cotă de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor feroase si neferoase de către detinătorii de astfel de deseuri, persoane fizice si/sau juridice. Cota se va retine prin stopaj la sursă de către agentii economici colectori si/sau valorificatori, autorizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, care vor vira sumele respective la Fondul pentru mediu conform prevederilor prezentei legi;

b) taxele pentru emisiile de poluanti în atmosferă, încasate de la agentii economici, în sumele prevăzute în anexa nr. 1;

c) veniturile încasate de la agentii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2;

d) o sumă de 10.000 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata natională de producătorii si importatorii de bunuri ambalate, cu exceptia celor utilizate pentru medicamente;

e) o cotă de 2% din valoarea substantelor chimice periculoase comercializate de producători si importatori, prevăzute în anexa nr. 3, mai putin cele utilizate la producerea medicamentelor;

f) o cotă de 0,5% din valoarea substantelor chimice periculoase comercializate de producători si importatori, utilizate în agricultură, prevăzute în anexa nr. 4;

g) o cotă de 3% din pretul de adjudecare a masei lemnoase cumpărate de la Regia Natională a Pădurilor si de la alti administratori sau proprietari, după caz;

h) vărsăminte, donatii, sponsorizări, asistentă financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori străine;”

14. Alineatele (2), (3), (4) si (5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“(2) În cazul utilizării de către agentii economici a deseurilor industriale reciclabile în proportie de cel putin 50%, sumele stabilite la alin. (1) lit. b) nu se plătesc.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) lit. d) se va plăti numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare si reciclare, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, plata făcându-se pe diferenta dintre obiectivele anuale prevăzute în această hotărâre si obiectivele realizate efectiv de agentii economici care introduc pe piata natională bunuri ambalate.

(4) Lista cuprinzând substantele chimice periculoase, comercializate de producători si importatori, prevăzute la alin. (1) lit. e), se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu avizul Ministerului Economiei si Comertului.

(5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) si d) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.”

15. După alineatul (5) al articolului 8 se introduc două noi alineate, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

“(6) Baza de calcul la care se aplică cotele mentionate la alin. (1) reprezintă valoarea încasată, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

(7) Metodologia de calcul al emisiilor de poluanti va fi stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.”

16. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Sumele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-g) se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăsurat activitatea, într-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu.

(2) Obligatia calculării si vărsării sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a)-g) revine persoanelor fizice si juridice care desfăsoară respectivele activităti.”

17. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru sustinerea proiectelor si realizarea proiectelor prioritare pentru protectia mediului.

(2) Categoriile specifice de proiecte eligibile pentru finantare, ce decurg din preluarea aquisului comunitar, se stabilesc prin planul anual adoptat de Comitetul de avizare si vizează:

a) controlul si reducerea poluării aerului, apei si solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii curate;

b) protectia resurselor naturale;

c) gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase;

d) protectia si conservarea biodiversitătii;

e) educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului.

(3) Din Fondul pentru mediu sunt sustinute proiectele prioritare din categoriile mentionate la alin. (2), prin una sau mai multe dintre următoarele modalităti propuse de Comitetul director si aprobate de Comitetul de avizare, cu exceptia proiectelor mentionate la alin. (2) lit. c), care se aprobă prin hotărâre a Guvernului:

a) finantarea sau cofinantarea proiectelor prin credite rambursabile ori nerambursabile;

b) cofinantarea unor proiecte finantate din surse interne si/sau externe prin credite rambursabile ori nerambursabile;

c) sustinerea totală sau partială a unor dobânzi ale creditelor acordate de bănci.

(4) Sumele rămase neutilizate la sfârsitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeasi destinatie.”

18. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Proiectele agentilor economici care nu si-au achitat obligatiile financiare către stat si/sau către Fondul pentru mediu, precum si proiectele celor care sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului nu bene- ficiază de sprijin financiar din partea Administratiei Fondului.”

19. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(2) Neplata sumelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-g) constituie contraventie si se sanctionează astfel:

a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice;

b) cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei pentru persoane juridice.”

20. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac de către personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) Contraventiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

Art. II. - Anexele nr. 1-4 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. III. - Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 86.

 

ANEXA Nr. 1

 

SUMELE

încasate pentru emisiile de poluanti în atmosferă ce afectează factorii de mediu

 

Nr.

crt.

Emisii de poluanti în atmosferă

Suma de încasat

1.

Pulberi în suspensie si sedimente

100 lei/kg

2.

Oxizi de azot

200 lei/kg

3.

Oxizi de sulf

200 lei/kg

4.

Poluanti organici persistenti

100.000 lei/kg

5

Metale grele:

- plumb

- cadmiu

- mercur

 

60.000 lei/kg

80.000 lei/kg

100.000 lei/kg

 

ANEXA Nr. 2

 

VENITURI

încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea următoarelor categorii de deseuri valorificabile

 

Nr.

crt.

Categorii de deseuri

valorificabile

Venituri de încasat

1.

Provenite de la extractia si prelucrarea titeiului

10.000 lei/m2/an

2.

Provenite din prelucrarea primară a lemnului

3.000 lei/m2/an

3.

Provenite de la producerea alcoolului

500 lei/m2/an

4.

Slamuri carbonifere

10.000 lei/m2/an

5.

Zgură de furnal

10.000 lei/m2/an

6.

Cenusă de termocentrală

10.000 lei/m2/an

7.

Cenusă de pirită

10.000 lei/m2/an

8.

Fosfogips

10.000 lei/m2/an

9.

Zguri provenite din metalurgie

10.000 lei/m2/an

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

cuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producători si importatori, mai putin cele utilizate la producerea medicamentelor

 

1. 1,1-Dicloretilenă (clorură de viniliden)

2. 1,2-Dicloretan

3. 1,2-Dicloretilenă

4. 1,2,3-Trimetilbenzen

5. 1,2,4-Triclorbenzen

6. 2-Etilhexil-diftalat

7. Acetaldehidă

8. Acetamidă

9. Acetat de vinil

10. Acetoncianhidrină

11. Acetonă

12. Acetonitril

13. Acid acetic

14. Acid antranilic

15. Acid cianhidric

16. Acid picric

17. Acid propionic

18. Acrilamidă

19. Acrilat de etil

20. Acrilonitril

21. Aldehidă benzoică

22. Aldehidă propionică

23. Anilină

24. Anisidină

25. Antimoniu

26. Antracen

27. Arsen si compusi

28. Auramină

29. Benzantracen

30. Benz-a-piren

31. Benz-b-fluorantren

32. Benzen

33. Benz-g,h,i-perilen

34. Benzidină

35. Benz-k-fluorantren

36. Benzpiren

37. Bioxid de sulf

38. Brom

39. Bromură de etil

40. Butil mercaptan

41. Butilamină

42. Celosolv si derivati

43. Cianogen

44. Cianuri de potasiu

45. Ciclohexanonă

46. Ciclohexilamină

47. Clorcopyrightdsc.net

48. Cloralcani C10-C13

49. Clorfenvinfos

50. Cloroform

51. Clorură de alil

52. Clorură de benzil

53. Clorură de cianuril

54. Clorură de etil

55. Clorură de metil

56. Clorură de metilen

57. Clorură de vinil

58. Compusi tributilstanici

59. Cumen (izopropilbenzen)

60. Diclor/difenil/tricloretan (DDT)

61. Dibenzantracen

62. Diclorhidrină

63. Diclormetan

64. Diclorpropan

65. Diclorvos

66. Dietanolamină

67. Difenileteri bromurati

68. Dimetilanilină

69. Dimetilformamidă

70. Dimetilftalat

71. Dinitrat de etilenglicol

72. Dinitrobenzen

73. Dioxan

74. Disulfoton

75. Epiclorhidrină

76. Etanolamină

77. Etilamină

78. Etilbenzen

79. Etilenclorhidrină

80. Etilenglicol

81. Etilendiamină

82. Etilmercaptan

83. Fenilbetanaftilamină

84. Fenilendiamină

85. Fluor si compusi

86. Fluorantren

87. Formaldehidă

88. Fosgen

89. Fractii alcooli dioxanici

90. Furfurol

91. Glicidol

92. Hexaclorbenzen

93. Hexaclorbutadienă

94. Hexacloretan

95. Hexametilentetramină

96. Hidrazină

97. Hidrochinonă

98. Hidrogen sulfurat

99. Indeno-1,2,3-cd-piren

100. Iodură de metil

101. Isodrin

102. Izopropil glicidileter

103. Maneb

104. Mercur si compusi

105. Metilcelosolv

106. Metilcloroform

107. Metilizocianat

108. Metilmercaptan

109. Metiletilcetonă

110. Monoclorbenzen

111. Monoclorhidrină

112. Monoetanolamină

113. Morfolină

114. Negru de fum

115. Nichel carbonil

116. Nitrobenzen

117. Nitrotoluen

118. Nonil-fenoli

119. o- si p-Diclorbenzen

120. o-Toluidină

121. o-Clorfenol

122. Octil-fenoli

123. Oxid de etilenă

124. Oxid de propilenă

125. p-Aminoazobenzen

126. p-tertiar Butiltoluen

127. Paration-metil

128. Pentaclorbenzen

129. Pentacloretan

130. Pentaclorfenol

131. Percloretilenă (tetracloretilenă)

132. Perclormetil mercaptan

133. Pirocatechină

134. Rezorcină

135. Sarin

136. Stiren

137. Sulfură de carbon

138. Tetracloretan

139. Tetraclorură de carbon

140. Toluen

141. Toluilen diizocianat

142. Triclorbenzeni

143. Tricloretan

144. Tricloretilen

145. Triclorpropan

146. Triclorură de benzil

147. Trinitrotoluen

148. Vinil toluen

149. Xilen

150. Xilenol

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

curpinzând substantele chimice periculoase comercializate de producători si importatori, utilizate în agricultură

 

1. Alaclor

2. Aldrin

3. Atrazin

4. Carbaril

5. Ciclofosfamidă

6. Clorpirifos

7. Dieldrin

8. Diuron

9. Endosulfan

10. Endrin

11. Isoproturon

12. Lindan

13. Malathion

14. o-Tolidină

15. Simazin

16. Trifluralin

17. Zineb

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. – Filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. în domeniul public al comunei Fântânele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, judetul Mures

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 15 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a activelor cu caracter social, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. – Filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. în domeniul public al comunei Fântânele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, judetul Mures.

Art. 2. - Predarea-preluarea activelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, cu activul si pasivul aferent, se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de înregistrare în contabilitate de la data transmiterii.

Art. 3. - Capitalul social al Filialei Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. se diminuează corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.132.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a activelor cu caracter social care se transmit din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. - Filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. în domeniul public al comunei Fântânele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, judetul Mures

- lei –

Nr.crt.

Denumirea activelor

cu caracter social

Adresa activului

 

Persoana juridică

de la care se

transmite activul

Persoana juridică

la care se

transmite activul

Valoarea

de inventar

 

Valoarea rămasă

de amortizat

 

1.

Baraj fără acumulare, mobil cu stavile plane fără deversor

La est de UE Fântânele, pe râul Târnava Mică, la  sud de DN Târgu Mures- Sovata

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

1.155.713.864

898.162.000

2.

Dig din pământ

Între DN Târgu Mures- Sovata si râul Târnava Mică, pe ambele părti ale canalului de aductiune între baraj si denisipator

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

132.768.237

87.155.986

3.

Baraj fix cu deversor din beton armat

În vecinătatea barajului fără acumulare

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

218.211.468

169.582.863

4.

Clădire pentru adăpostirea denisipatorului

La est de UE Fântânele, în vecinătatea denisipatorului

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

19.539.744

13.793.208

5.

Clădire pentru adăpostirea baragistului

În vecinătatea barajelor

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

38.975.436

27.172.241

6.

Canal deschis pentru aductiunea apei

La est de UE Fântânele, între baraj si denisipator

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

339.188.720

245.574.696

7.

Canal deschis pentru evacuarea apelor

La est de UE Fântânele

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

267.425.283

93.270.796

8.

Canal acoperit pentru alimentarea si evacuarea apei

La est de UE Fântânele

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

3.341.969.257

2.377.571.729

9.

Canal acoperit pentru alimentarea si evacuarea apei

La est de UE Fântânele

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

2.587.177.226

1.951.995.243

10.

Denisipator orizontal

La est de UE Fântânele si la vest de baraj

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

298.753.723

160.265.123

11.

Clădire pentru statia de tratare a apei

Incinta UE Fântânele, Str. Principală nr. 125

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

1.448.038.906

1.013.146.938

12.

Rezervor cilindric pentru apă

Dealul PACE, în afara incintei UE Fântânele, la stânga de DN Târgu Mures-Sovata

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

134.690.139

30.020.677

13.

Put săpat nr. 2

În câmp, între DN Târgu Mures-Sovata si CF, linia Blaj-Sovata.

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

47.076.975

25.254.055

14.

Put săpat în afara incintei nr. 3

Între DN Târgu Mures-Sovata si CF Blaj-Sovata, la est de putul nr. 2

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

224.103.786

145.088.286

15.

Put săpat în afara incintei nr. 4

Între CF Blaj-Sovata si râul Târnava Mică, la est de UE Fântânele

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

224.103.786

145.088.286

16.

Conducte pentru alimentare cu apă potabilă

 

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

910.921.522

495.784.828

17.

Conducte pentru canalizare industrială si menajeră

Amplasamentul pe care se face decantarea este B7

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

1.178.577.202

653.526.404

18.

Instalatia de tratare a apei de alimentare

 

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

17.583.661

0

19.

Sera de flori

În incinta UE Fântânele, lângă statia de tratare a  apei potabile

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

756.900

0

20.

Clădirea pentru statia de pompare - pompă apă sosea

În afara UE Fântânele, la dreapta de DN Târgu Mures-Sovata

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

90.850.392

63.330.619

21.

Conducte de termoficare cu apă caldă în canal de protectie

În afara UE Fântânele

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

378.262.412

0

22.

Clădirea cantinei

În exteriorul UE Fântânele

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

543.455.245

413.729.165

23.

Clădire de locuit cu 23 camere + 2 bucătării

În exteriorul UE Fântânele

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

218.779.343

158.201.728

24.

Adăpost ALA

30 m de clădirea de locuit

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

99.781.388

0

25.

Împrejmuire si porti cantină

 

S.C. “Termoelectrica” - S.A. - Filiala “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

Consiliul Local al Comunei Fântânele

358.124

0

 

TOTAL :

 

 

 

13.917.062.739

9.167.714.971