MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 697         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 octombrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

385. - Lege pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei

 

580. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei

 

388. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

583. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

389. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

584. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

390. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamităti naturale

 

585. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamităti naturale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 318 din 9 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(3) Atestatul se eliberează de către Comisia pentru protectia copilului, la cererea persoanei sau a familiei interesate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii, pe baza rapoartelor si a propunerilor serviciului public specializat pentru protectia copilului sau ale organismului privat autorizat, din judetul sau din sectorul municipiului Bucuresti.”

2. Alineatul (4) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(4) Încredintarea copilului în vederea adoptiei durează minimum 3 luni. Perioada pentru care copilul este încredintat se stabileste de către Comisia pentru protectia copilului o dată cu încredintarea copilului în vederea adoptiei.

În cazul în care copilul se află în plasament sau încredintare la persoana sau la familia adoptatoare, Comisia pentru protectia copilului poate să reducă durata minimă de 3 luni, prevăzută pentru încredintarea în vederea adoptiei, cu perioada în care copilul s-a aflat în plasament sau încredintare, dacă aceasta se justifică. În cazul în care copilul este încredintat, în vederea adoptiei, unei rude până la gradul al IV-lea inclusiv, durata minimă a încredintării poate fi redusă de către Comisia pentru protectia copilului, dacă aceasta se justifică.”

3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Comisiile pentru protectia copilului din fiecare judet, respectiv din sectoarele municipiului Bucuresti, sunt obligate să transmită Comitetului Român pentru Adoptii datele de identitate si toate informatiile pertinente referitoare la copiii a căror adoptie sunt competente să o avizeze, în termen de 5 zile de la clarificarea situatiei lor juridice.

(2) Persoanele însărcinate cu culegerea si transmiterea informatiilor referitoare la copiii prevăzuti la alin. (1) au obligatia să păstreze confidentialitatea acestora.

(3) Comitetul Român pentru Adoptii este obligat să comunice datele primite conform prevederilor alin. (1) tuturor comisiilor pentru protectia copilului, în temen de 5 zile de la primire.

(4) În termen de 60 de zile de la comunicarea datelor prevăzute la alin. (1), comisiile pentru protectia copilului vor transmite Comitetului Român pentru Adoptii o situatie privind cererile persoanelor sau familiilor atestate corespunzător si care doresc să le fie încredintati acei copii în vederea adoptiei.

(5) Comisiile pentru protectia copilului sunt obligate să colaboreze în vederea identificării persoanelor sau a

familiilor atestate ca apte să adopte, care pot solicita adoptia copiilor pentru care pe plan local nu s-a putut identifica o persoană sau o familie potrivită.

(6) În termen de 15 zile de la data eliberării avizului favorabil prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b), serviciul public specializat sau organismul privat autorizat va transmite Comitetului Român pentru Adoptii propunerea de eliberare a deciziei de confirmare necesară încuviintării adoptiei.

Propunerea va fi însotită obligatoriu de următoarele acte:

a) certificatul de nastere al copilului, în copie legalizată;

b) certificatul medical privind starea de sănătate a copilului, eliberat de unitătile sanitare de la domiciliul copilului, abilitate în acest sens de către directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti; lista acestor unităti sanitare va fi comunicată Comisiei pentru protectia copilului de către directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

c) avizul favorabil al Comisiei pentru protectia copilului privind încuviintarea adoptiei;

d) declaratia autentificată de consimtământ la adoptie a persoanei sau a familiei care doreste să adopte, în care aceasta să precizeze că a luat cunostintă de starea de sănătate a copilului, potrivit certificatului medical prevăzut la lit. b).”

4. Alineatele (2) si (3) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:

“(2) Cererea persoanei sau a familiei care doreste să adopte un copil aflat în evidenta Comitetului Român pentru Adoptii este transmisă de acesta instantei judecătoresti competente, prin intermediul serviciului public specializat pentru protectia copilului sau al organismului privat autorizat.

(3) Cererea va fi însotită de actele prevăzute la art. 11 alin. (3) si la art. 12 alin. (6), iar în cazul persoanelor sau al familiilor cu domiciliul sau cu resedinta în România, si de atestatul prevăzut la art. 6 alin. (3).”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 august 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 385.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 580.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44 din 5 iunie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 10 iunie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 388.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 583.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37 din 29 mai 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 30 mai 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 389.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 584.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamităti naturale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41 din 29 mai 2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamităti naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 9 iunie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 390.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamităti naturale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamităti naturale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 585.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 318

din 9 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicată din oficiu de Judecătoria Arad în Dosarul nr. 1.660/2003.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, întrucât în legătură cu constitutionalitatea acestor prevederi de lege Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 197 din 13 mai 2003, care îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 11 martie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.660/2003, Judecătoria Arad a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicată din oficiu de către instantă, într-o cauză civilă privind solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare a contraventiei întocmit de Garda Financiară Arad.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Judecătoria Arad sustine că dispozitiile de lege criticate contravin art. 15 alin. (2) din Constitutie, care prevede că singura exceptie de la retroactivitatea legilor o constituie legea penală mai favorabilă, pe când Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 este un act normativ în materie contraventională, or prin Decretul nr. 84 din 21 mai 1954 contraventiile au fost scoase din câmpul faptelor penale si trecute în cel al abaterilor cu caracter administrativ. De asemenea, precizează că prin două decizii din anul 1999 Curtea Constitutională a constatat neconstitutionalitatea art. 12 din Legea nr. 32/1968, care avea o redactare asemănătoare celui a cărui constitutionalitate se contestă în spetă. 

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece art. 15 alin. (2) din Constitutie trebuie interpretat în acord cu Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Astfel, potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, “sub anumite aspecte, contraventia poate fi asimilată infractiunii, iar distinctia infractiuni-contraventii existentă în dreptul intern al mai multor state părti este irelevantă din punctul de vedere al respectării garantiilor stabilite prin art. 6 din conventie, acesta fiind aplicabil ambelor forme de ilicit, atâta vreme cât natura dispozitiei sanctionatorii o cere (cazul Lauko c. Slovaciei)”. Aceasta înseamnă că, desi potrivit art. 141 din Codul penal prin “lege penală” se întelege “orice dispozitie cu caracter penal cuprinsă în legi sau decrete”, în sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, ilicitul penal poate avea o sferă mai largă, în functie de anumite criterii, cum ar fi: natura sau scopul dispozitiei sanctionatorii ori natura si gravitatea pedepsei.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 “sunt neconstitutionale” întrucât, asa cum a retinut si Curtea Constitutională în Decizia nr. 90 din 1 iunie 1999, principiul neretroactivitătii este valabil pentru orice lege, indiferent de domeniul de reglementare, singura exceptie privind legea penală mai favorabilă, or dispozitiile legale referitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor nu sunt, în sistemul de drept românesc, norme de drept penal. Mai arată că “în cazul constatării contraventiilor si aplicării amenzilor contraventionale, este aplicabil principiul «tempus regit actum», cu atât mai mult în această situatie se aplică normele de drept civil si procesual civil”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.copyrightdsc.net

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, prevederi al căror continut este următorul: “(1) Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contraventie, ea nu se mai sanctionează, chiar dacă a fost săvârsită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ.”

În opinia Judecătoriei Arad, care a ridicat din oficiu exceptia de neconstitutionalitate, aceste prevederi contravin art. 15 alin. (2) din Constitutie, prevederi potrivit cărora: “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine: Judecătoria Arad a mai ridicat, din oficiu, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 tot prin raportare la dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie si cu o motivare identică celei din prezenta cauză. Prin Decizia nr. 197 din 13 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate pentru următoarele considerente: textul de lege criticat instituie, pentru faptele ce constituie contraventii, o solutie similară celei existente în dreptul penal cu privire la aplicarea retroactivă a legii penale mai favorabile. Această exceptie de la principiul neretroactivitătii legii este consacrată în alin. (2) al art. 15 din Constitutie, precum si în art. 13 din Codul penal.

Prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2), conform cărora “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile”, trebuie interpretate, în lumina art. 20 alin. (1) din Constitutie, în acord cu Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În legislatia românească, ca si a altor state europene (de exemplu, Germania, Cehia si Slovacia), contraventiile au fost scoase de sub incidenta legii penale si supuse unui regim administrativ. Din perspectivă conventională, Curtea Constitutională observă că, în jurisprudenta sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că nimic nu împiedică statele să-si îndeplinească rolul lor de gardieni ai interesului public, prin stabilirea sau mentinerea unei distinctii între diferitele tipuri de infractiuni. În principiu, conventia nu se opune tendintei de “dezincriminare” existente în statele membre ale Consiliului Europei. Cu toate acestea, asa cum s-a arătat în Hotărârea din 21 februarie 1994, în cauza “Öztürk împotriva Germaniei, aceste fapte intră sub incidenta art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Pentru a se face aplicarea acestor prevederi Curtea Europeană a Drepturilor Omului consideră că este necesar să fie avute în vedere trei criterii: 1. caracterizarea faptei în dreptul national; 2. natura faptei; 3. natura si gradul de gravitate ale sanctiunii care ar putea fi aplicată persoanei în cauză.

În acelasi sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronuntat, de exemplu si în cauzele Garyfallou AEBE împotriva Greciei (Hotărârea din 24 septembrie 1997), Lauko împotriva Slovaciei si Kadubec împotriva Slovaciei (hotărârile din 2 septembrie 1998). În aprecierea acestor criterii, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că modul de definire a faptelor de către dreptul intern nu are decât o valoare relativă, esentială fiind natura faptei si a sanctiunii. Cu toate acestea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat drept pozitive măsurile din legislatiile nationale referitoare la dezincriminarea unor infractiuni mai putin grave în sinteresul individului”. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avut în vedere faptul că sanctiunile administrative nu privesc un grup de persoane, ci se adresează tuturor cetătenilor în vederea realizării scopului preventiv si represiv al sanctiunii, ceea ce conferă faptei natură penală. În aceste conditii, distinctia operată de statele europene între crime, delicte si contraventii nu este operantă, în sensul art. 6 din conventie, toate având caracter penal. Tocmai de aceea, prevederile acestui articol garantează oricărui “acuzat” dreptul la un proces echitabil, indiferent de calificarea faptei în dreptul intern.

Prin acea decizie Curtea a considerat că, sub acest aspect, legislatia contraventională din România, similară celei germane, intră sub prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, astfel că nu este justificată o eventuală sanctionare contraventională a unei persoane pentru o faptă săvârsită în trecut, în conditiile în care această faptă nu mai constituie în prezent contraventie.

Cele statuate prin decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001

privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicată de Judecătoria Arad, din oficiu, în Dosarul nr. 1.660/2003 al acestei instante.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 septembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu