MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 698         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 octombrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

387. - Lege privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare

 

582. - Decret pentru promulgarea Legii privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.131. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale, sub denumirea “DC 194A”, a unui drum nenominalizat, situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Mărgineni, judetul Bacău

 

1.133. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 924/1999 privind aprobarea mandatului Fondului Proprietătii de Stat pentru vânzarea unui pachet de actiuni ale Societătii Comerciale “Rodipet” - S.A.

 

1.135. - Hotărâre privind măsuri suplimentare pentru încadrarea în obiectivele salariale aprobate pentru trimestrele III si IV din anul 2003, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001

 

1.136. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.168/2002 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2003

 

1.138. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

 

1.139. - Hotărâre privind donarea unor bunuri apartinând domeniului privat al statului pentru Universitatea Natională Militară “Vasil Levski” din orasul Veliko Târnovo, Republica Bulgaria

 

1.140. - Hotărâre pentru modificarea lit. a) a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.019/2001 privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicatii ale Societătii  Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

 

1.141. - Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2003

 

1.142. - Hotărâre privind preluarea temporară a unor sectoare de drum din domeniul public al municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, precum si încadrarea functională, temporară, a acestor sectoare de drum ca drumuri nationale

 

1.147. - Hotărâre privind numirea domnului Vlădoiu Aurel în functia de prefect al judetului Vâlcea

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

29. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna octombrie 2003

 

Rectificări la: Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează regimul de control al operatiunilor cu produse si tehnologii cu dublă utilizare.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) persoană - orice persoană fizică sau juridică română ori rezidentă în România, inclusiv autoritătile publice;

b) produse si tehnologii cu dublă utilizare - articole, software, tehnologii si servicii din domeniul industrial, care au dublă utilizare (civilă si militară), precum si articole, tehnologii si servicii, inclusiv cele purtătoare de tehnologii informatice si de comunicatii, referitoare la dispozitive nucleare explozive, arme nucleare, chimice, biologice si la rachete purtătoare de asemenea arme;

c) operatiuni de intermediere - orice activitate desfăsurată de persoane fizice sau juridice, în nume propriu ori în numele altei persoane, în scopul realizării unor contacte între vânzători si cumpărători care intentionează să încheie un contract care are ca obiect finantarea, transportul, expedierea sau întreprinderea oricăror alte actiuni care facilitează exportul ori importul de produse si tehnologii cu dublă utilizare dintr-un stat în altul;

d) operatiuni de export si de reexport - acele operatiuni astfel cum sunt definite de Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare;

e) operatiuni de import - acele operatiuni astfel cum sunt definite de Legea nr. 141/1997, cu modificările ulterioare;

f) asistentă tehnică - orice sprijin tehnic referitor la repararea, dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întretinerea sau orice alt serviciu tehnic sub formă de instruire, perfectionare, transmitere de informatii de muncă, aptitudini si servicii de consultantă. Asistenta tehnică include formele de asistentă transmise oral;

g) regimuri internationale de control al exporturilor, organisme si tratate - Grupul Australia, Regimul de control al tehnologiilor pentru rachete, Grupul furnizorilor nucleari, Aranjamentul de la Wassenaar, Comitetul Zangger, Tratatul pentru neproliferarea armelor nucleare, Conventia privind interzicerea armelor biologice si Conventia privind interzicerea armelor chimice.

Art. 3. - (1) Denumirea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice se modifică în Agentia Natională de Control al Exporturilor.

(2) Agentia Natională de Control al Exporturilor, denumită în continuare agentia, este autoritatea natională în domeniul controlului exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare si răspunde de aplicarea politicii  Guvernului în acest domeniu.

(3) Agentia functionează în subordinea Ministerului Afacerilor Externe si în directa coordonare a ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sectorul 5.

(4) Agentia este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, iar finantarea activitătii agentiei este asigurată de la bugetul de stat.

(5) Organizarea si functionarea agentiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(6) Agentia exercită atributiile de reglementare privind înregistrarea, licentierea, autorizarea si controlul operatiunilor cu produse si tehnologii cu dublă utilizare, precum si de implementare a activitătilor de înregistrare, licentiere, autorizare si control; consultă organizatiile reprezentative ale exportatorilor în elaborarea legislatiei de implementare; desfăsoară activităti de informare periodică a exportatorilor cu privire la obligatiile care le revin în aplicarea prezentei legi; realizează programe nationale de avertizare a producătorilor interni de produse si tehnologii cu dublă utilizare; asigură relatiile cu autoritătile similare din alte state si, împreună cu structura specializată din Ministerul Afacerilor Externe, relatiile cu regimurile internationale de neproliferare si de control al exporturilor.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 4. - Listele cuprinzând produsele si tehnologiile cu dublă utilizare, supuse regimului de control la export si la import, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea agentiei.

Art. 5. - Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei legi, si exporturile altor produse si tehnologii care nu figurează pe listele cuprinzând produsele si tehnologiile cu dublă utilizare, stabilite conform art. 4, în următoarele situatii:

1. Exportatorul este informat de către autoritătile competente în domeniu că produsele si tehnologiile respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, ori pot să contribuie la dezvoltarea, producerea, manipularea, functionarea, întretinerea, stocarea, detectarea, identificarea sau diseminarea de dispozitive nucleare explozive, arme nucleare, chimice ori biologice sau la dezvoltarea, producerea, întretinerea ori stocarea de rachete capabile să transporte arme de distrugere în masă.

2. Tara cumpărătoare sau de destinatie este supusă unui embargo în ceea ce priveste armele, impus printr-o pozitie comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, printr-o decizie a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, printr-o rezolutie a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite sau instituit de state cu care România a încheiat acorduri de parteneriat în domeniul neproliferării si dacă autoritătile competente în domeniu au informat exportatorul că produsele respective sunt sau pot fi destinate, în întregime ori în parte, utilizării finale militare. În acest sens, prin utilizare finală militară se întelege:

a) încorporare în produse militare supuse regimului de control al exporturilor;

b) utilizare a echipamentelor de producere, testare si analiză si a componentelor aferente pentru dezvoltarea, producerea sau întretinerea produselor militare supuse regimului de control al exporturilor;

c) utilizare a produselor semifabricate într-o unitate de fabricare a produselor militare supuse regimului de control al exporturilor.

3. Exportatorul a fost informat de către autoritătile competente în domeniu că produsele respective sunt sau pot fi destinate, în întregime ori în parte, sau pot fi utilizate ca părti ori componente pentru produse militare exportate din România fără respectarea regimului de control al exporturilor.

Art. 6. - (1) Produsele si tehnologiile prevăzute la art. 5 se supun regimului de control al exporturilor prin ordin al presedintelui agentiei si lista acestora se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Dacă exportatorul are cunostintă că unele produse si tehnologii sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la art. 5, acesta este obligat să informeze agentia, care decide asupra oportunitătii de a supune autorizării exportul respectiv.

Art. 7. - Agentia poate interzice sau supune licentierii exportul de produse si tehnologii cu dublă utilizare, care nu figurează în listele stabilite conform art. 4, din ratiuni de securitate publică sau de apărare a drepturilor omului.

Art. 8. - (1) Se supun regimului de control prevăzut de prezenta lege următoarele operatiuni cu produse si tehnologii cu dublă utilizare:

a) exportul, reexportul, importul si orice alte operatiuni comerciale de transfer, în regim vamal definitiv sau suspensiv, în afara ori din afara teritoriului României;

b) transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori telefon în afara sau din afara teritoriului României;

c) operatiunile efectuate cu parteneri străini, care se referă la cumpărări sau vânzări, fără atingerea fizică a teritoriului României;

d) operatiunile necomerciale de scoatere sau de introducere, în regim definitiv ori temporar, în afara sau din afara teritoriului României;

e) operatiunile de intermediere;

f) asistenta tehnică;

g) tranzitul international pe teritoriul României;

h) transbordările internationale efectuate pe teritoriul României;

i) dezvoltarea si producerea în România a produselor si tehnologiilor cu dublă utilizare.

(2) Se supun regimului de control destinatia si utilizarea finală ale produselor si tehnologiilor cu dublă utilizare care fac obiectul operatiunilor prevăzute la alin. (1).

(3) Regimul de control al produselor si tehnologiilor cu dublă utilizare se aplică si în zonele libere.

Art. 9. - Operatiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) pot fi efectuate numai de către persoanele definite conform art. 2 lit. a), cu respectarea prevederilor prezentei legi.

 

CAPITOLUL III

Licentiere si control

 

Art. 10. - (1) În vederea efectuării operatiunilor prevăzute la art. 8 alin. (1), persoanele sunt obligate să se înregistreze la agentie, potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele care desfăsoară operatiuni de import de produse si tehnologii cu dublă utilizare, altele decât cele cuprinse în lista de produse si tehnologii cu dublă utilizare, supuse regimului de control la import.

(3) Certificatul de înregistrare este valabil 2 ani de la data emiterii.

(4) Cererile de înregistrare se solutionează în termen de cel mult 30 de zile de la data de punerii documentatiei complete.

(5) Normele metodologice privind procedura de înregistrare, precum si documentele necesare înregistrării se aprobă prin ordin al presedintelui agentiei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Certificatul de înregistrare se aprobă sau se respinge prin ordin al presedintelui agentiei.

Art. 11. - (1) Operatiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-h) se supun regimului de control al exporturilor prin licentă, potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Licenta individuală se acordă pentru efectuarea operatiunilor pentru unul sau mai multe produse si un singur partener extern.

(3) Licenta globală se acordă unui exportator sau importator specific, pentru exporturile ori importurile unuia sau mai multor produse către ori din una sau mai multe tări determinate.

(4) Licenta generală se acordă tuturor exportatorilor sau importatorilor pentru exporturile ori importurile unuia sau mai multor produse către ori din una sau mai multe tări determinate.

(5) Licentele individuale si globale se aprobă sau se resping prin ordin al presedintelui agentiei.

(6) Licentele generale se acordă de către agentie în situatii determinate, prin ordin al presedintelui agentiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - Persoanele care desfăsoară operatiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. i) au obligatia de a notifica agentiei aceste operatiuni, printr-o declaratie tipizată.

Art. 13. - Formularele pentru certificate, licente si alte documente, pe care agentia le eliberează în vederea aprobării operatiunilor desfăsurate cu produse si tehnologii cu dublă utilizare, se aprobă prin ordin al presedintelui agentiei si se publică în Monitorul Oficial al României,Partea I.

Art. 14. - (1) Persoanele, definite conform art. 2 lit. a), care desfăsoară operatiunile prevăzute la art. 8 alin. (1), vor pune la dispozitia agentiei toate informatiile relevante solicitate de aceasta cu privire la aceste operatiuni.

(2) Agentia poate refuza acordarea unei licente si poate anula, suspenda, modifica sau revoca o licentă pe care a eliberat-o anterior dacă:

a) nu au fost prezentate toate informatiile relevante cu privire la operatiune;

b) s-au modificat esential conditiile initiale în care a fost acordată licenta;

c) există date si documente potrivit cărora operatiunea licentiată aduce prejudicii securitătii nationale.

(3) Agentia poate aproba efectuarea unei operatiuni chiar dacă detine informatii potrivit cărora, în decursul ultimilor 3 ani consecutivi, unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene au refuzat o tranzactie esential identică. În acest caz, aprobarea operatiunii se face după consultarea prealabilă a guvernului din statul membru care a refuzat exportul.

Art. 15. - (1) Cererile de licentă pentru operatiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-f) se solutionează în termen de 45 de zile de la data depunerii documentatiei necesare.

(2) Cererile de licentă pentru operatiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g) si h) se solutionează în termen de 20 de zile de la data depunerii documentatiei necesare.

(3) Valabilitatea licentelor eliberate pentru desfăsurarea operatiunilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-f) este de maximum un an de la data emiterii.

(4) Valabilitatea licentelor eliberate pentru desfăsurarea operatiunilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g) si h) este de maximum 45 de zile de la data emiterii.

(5) Termenul de valabilitate a licentelor poate fi prelungit de către agentie pentru o perioadă de maximum un an pentru licentele prevăzute la alin. (3) si pentru o perioadă de până la 45 de zile pentru licentele prevăzute la alin. (4), la solicitarea justificată a titularului. 

Art. 16. - (1) În cazul exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, prevăzute la art. 4 si 6, exportatorul este obligat să solicite partenerului extern certificatul international de import sau un document echivalent, eliberat ori certificat de autoritatea competentă din tara de destinatie, prin care acesta se angajează să respecte destinatia si utilizarea finală declarate si să nu reexporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, în scris, a autoritătilor române abilitate potrivit legii sau a autoritătii competente din tara de destinatie finală. Certificatul international de import sau documentul echivalent, în original, se anexează în mod obligatoriu la cererea de licentă de export.

(2) Exportatorul este obligat să obtină de la partenerul extern certificatul de control al livrării sau un alt document echivalent, eliberat ori certificat de autoritatea competentă din tara de destinatie, atestând că marfa a ajuns la destinatie, după ce a avut loc livrarea produselor si tehnologiilor cu dublă utilizare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment.

(3) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă agentiei în original, în termenul prevăzut la alin. (2).

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în relatiile cu statele-părti la Conventia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, în cazul exporturilor de produse cu dublă utilizare prevăzute în listele nr. 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, agentia poate solicita exportatorului alte documente justificative, care să fie anexate la cererea de licentă de export.

Art. 17. - (1) În cazul importurilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agentiei eliberarea certificatului international de import sau a documentului echivalent, emis ori certificat în conditiile cerute de autoritatea competentă din tara exportatorului.

(2) După efectuarea importului, la cererea partenerului extern, importatorul este obligat să solicite agentiei eliberarea certificatului de control al livrării sau a documentului echivalent, eliberat ori certificat în conditiile cerute de autoritatea competentă din tara exportatorului.

(3) În cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, Directia Generală a Vămilor eliberează un asemenea document.

(4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică în relatiile cu statele-părti la Conventia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, în cazul importurilor de produse cu dublă utilizare prevăzute în listele nr. 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, agentia poate solicita importatorului alte documente justificative.

Art. 18. - (1) Solutionarea cererilor de licentă pentru derularea de operatiuni cu produse si tehnologii cu dublă utilizare din domeniul nuclear este conditionată si de prezentarea de către solicitantul de licentă a unei autorizatii eliberate de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

(2) Solutionarea cererilor de licentă si de înregistrare este conditionată si de prezentarea, după caz, a altor avize sau acte de autorizare, eliberate, potrivit legii, de autoritătile publice abilitate.

Art. 19. - (1) Persoanele definite conform art. 2 lit. a) sunt obligate să solicite agentiei, în nume propriu, certificatul de înregistrare si licenta, în vederea efectuării de operatiuni prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-h).

(2) Persoanele definite conform art. 2 lit. a) sunt obligate să declare agentiei utilizarea finală a produselor cu dublă utilizare, precum si destinatarul sau utilizatorul final al acestora.

(3) Cererile de înregistrare sau de licentă vor fi făcute de către persoanele fizice sau, după caz, de către reprezentantii legali ai persoanelor juridice.

(4) Răspunderea pentru corectitudinea tuturor datelor si informatiilor prezentate în sprijinul cererilor de înregistrare si licentă revine solicitantului.

(5) În documentele comerciale relevante referitoare la produsele si tehnologiile cu dublă utilizare, în cazul exportului sau al comercializării în România, exportatorul român ori comerciantul are obligatia să înscrie următorul text: “Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, conform legislatiei nationale.” În acest sens, documentele comerciale relevante includ, în special, contracte, facturi, confirmări ale comenzilor, precum si note de expeditie.

(6) Schimbarea destinatiei sau a utilizării finale a produselor dobândite pe baza documentelor prevăzute la alin. (5) se face, după caz, numai cu aprobarea prealabilă, respectiv notificarea agentiei.

Art. 20. - (1) Titularii certificatelor de înregistrare si ai licentelor sunt obligati să declare agentiei orice modificări sau diferente fată de datele înscrise în certificate, respectiv licente, constatate în documente, precum si la predarea sau preluarea produselor cu dublă utilizare respective.

(2) În cazul în care asemenea modificări sau diferente schimbă conditiile în temeiul cărora a fost eliberat certificatul de înregistrare sau licenta, acestea sunt anulate prin ordin al presedintelui agentiei. Declararea acestor modificări sau diferente se efectuează în scris si este însotită de o nouă cerere de înregistrare sau licentă, după caz.

Art. 21. - Certificatele de înregistrare si licentele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor si a conditiilor prevăzute în acestea, si nu pot fi cesionate.

Art. 22. - (1) Formalitătile vamale pe care le presupun operatiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) pot fi efectuate numai la birourile vamale de control si vămuire, stabilite în acest sens prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Persoanele definite conform art. 2 lit. a) au obligatia de a declara si de a prezenta produsele cu dublă utilizare pentru vămuire, numai la birourile vamale de control si vămuire specificate în licente.

(3) Tranzitul international si transbordarea internatională de produse cu dublă utilizare pe teritoriul României se efectuează prin birourile vamale de control si vămuire stabilite potrivit alin. (1), în conformitate cu legislatia vamală.

(4) Lucrătorii vamali din birourile vamale de control si vămuire stabilite potrivit alin. (1) acceptă declaratia pe propria răspundere, în formă scrisă, a reprezentantului legal al persoanelor definite conform art. 2 lit. a) privind neîncadrarea produselor si tehnologiilor prezentate pentru vămuire în listele prevăzute la art. 4 si art. 6 alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Sistemul national de control al exporturilor

 

Art. 23. - În aplicarea regimului de control al operatiunilor cu produse si tehnologii cu dublă utilizare, sunt avute în vedere următoarele:

a) obligatiile si angajamentele asumate de România ca stat participant la regimuri internationale de control al exporturilor, organisme si tratate;

b) obligatiile ce decurg din sanctiunile impuse de o pozitie comună sau o actiune comună a Uniunii Europene, de o decizie a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa sau de o rezolutie a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite;

c) considerente de politică externă si securitate natională, respectarea principiilor si criteriilor ce revin statelor candidate la Uniunea Europeană;

d) evaluarea raportului dintre interesele de politică externă si beneficiile exportului;

e) existenta unor informatii credibile potrivit cărora produsele si tehnologiile cu dublă utilizare ar putea fi folosite în activităti teroriste, de mercenariat sau altele de natură criminală;

f) obiectivele de neproliferare a armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme si a altor produse si tehnologii cu dublă utilizare folosite în scopuri militare destabilizatoare;

g) interesele economice, de securitate publică, sigurantă natională si de apărare a drepturilor omului;

h) principiul cooperării cu statele care promovează o politică asemănătoare de neproliferare în acest domeniu.

Art. 24. - În aplicarea regimului de control al operatiunilor cu produse si tehnologii cu dublă utilizare, agentia coordonează activitatea sistemului national de control al exporturilor, alcătuit din:

a) agentie;

b) Consiliul pentru avizarea licentierii operatiunilor cu produse si tehnologii cu dublă utilizare.

Art. 25. - (1) Organizarea si functionarea Consiliului pentru avizarea licentierii operatiunilor cu produse si tehnologii cu dublă utilizare, numit în continuare consiliu, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) În componenta consiliului intră reprezentanti ai următoarelor institutii:

a) Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Integrării Europene, Directia Generală a Vămilor si Ministerul Economiei si Comertului, prin structurile specializate;

b) Serviciul Român de Informatii si Serviciul de Informatii Externe;

c) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

(3) Consiliul examinează si avizează cererile de licentă pentru operatiunile cu produse si tehnologii cu dublă utilizare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), b), c), e) si f).

Art. 26. - (1) Agentia îsi exercită atributiile de control prin corpul de control sau specialisti atestati de aceasta.

(2) Organizarea, functionarea si atributiile corpului de control al agentiei se stabilesc prin ordin al presedintelui agentiei, cu avizul conform al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

(3) Cheltuielile de expertizare tehnică a produselor si a tehnologiilor cu dublă utilizare, efectuate la solicitarea agentiei în laboratoare, institute de cercetare sau în alte institutii specializate în domeniu, se suportă din  bugetul agentiei.

(4) În exercitarea atributiilor sale de control, corpul de control al agentiei are acces neîngrădit, în conditiile legii, la documente, date si informatii necesare, oricare ar fi detinătorii acestora.

(5) Persoanele definite la art. 2 lit. a) sunt obligate să transmită, la cererea agentiei, documentele, datele si informatiile solicitate, la termenele stabilite, si să asigure, în conditiile legii, accesul neîngrădit al corpului de control al acesteia în sediile lor si în orice spatii care le apartin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operatiunilor prevăzute la art. 8 alin. (1), a celor privind destinatia si utilizarea finală a produselor si a tehnologiilor cu dublă utilizare prevăzute în liste, conform prevederilor art. 4 si ale art. 6 alin. (1), precum si pentru a stabili dacă produsele si tehnologiile exportate, importate, fabricate sau detinute se supun regimului de control prevăzut de prezenta lege.

(6) Corpul de control poate analiza evidentele privind exporturile si importurile definitive de produse si tehnologii, altele decât cele cu dublă utilizare, efectuate de persoana controlată în zone aflate sub regimuri de embargo sau zone limitrofe acestora.

Art. 27. - (1) Persoanele definite conform art. 2 lit. a) si autoritătile publice cu atributii în domeniu au obligatia de a păstra timp de 5 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat transferurile, documentele privind operatiunile efectuate cu produse si tehnologii cu dublă utilizare supuse regimului de control.

(2) Persoanele definite conform art. 2 lit. a) trebuie să tină registre sau liste detaliate care să cuprindă în special documente comerciale cum sunt: facturile, listele de încărcare pe mijlocul de transport, documentele de transport sau alte documente care cuprind informatii suficiente pentru a identifica:

a) destinatia produselor;

b) cantitatea produselor cu dublă utilizare;

c) numele si adresa exportatorului si ale destinatarului;

d) utilizarea finală si utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

(3) Agentia stabileste categoria de clasificare a datelor si a informatiilor din domeniul controlului exporturilor si importurilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, în conditiile legii.

(4) Persoanele implicate în aplicarea regimului de control al produselor si tehnologiilor cu dublă utilizare, care iau cunostintă de informatii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate să respecte caracterul lor si să le facă cunoscute numai autoritătilor îndreptătite, în conditiile legii.

Art. 28. - (1) Agentia este beneficiar autorizat si valorificator de informatii specifice, inclusiv pentru cele detinute de institutiile de stat abilitate, potrivit legii, să desfăsoare activităti informative.

(2) Agentia are acces neîngrădit, în conditiile legii, la toate informatiile care privesc operatiuni cu produse si tehnologii cu dublă utilizare, precum si la informatiile necesare evaluării oricăror forme de activităti cu asemenea produse.

(3) Autoritătile publice abilitate, potrivit legii, să desfăsoare activităti informative sunt obligate să transmită agentiei datele obtinute, referitoare la încălcarea prevederilor prezentei legi.

(4) La solicitarea agentiei, autoritătile publice abilitate prevăzute la alin. (3) efectuează verificări specifice si o informează în vederea luării măsurilor legale.

(5) La solicitarea agentiei, Directia Generală a Vămilor furnizează datele si informatiile de care dispune referitoare la exportul, importul si orice alte operatiuni cu produse si tehnologii cu dublă utilizare.

Art. 29. - (1) Contestarea refuzului de eliberare a certificatului de înregistrare sau a licentelor se face în termen de 15 zile de la comunicarea refuzului persoanei în cauză.

(2) Solutionarea contestatiilor se face în termen de 60 de zile de la înregistrarea acestora.

(3) Contestatiile se admit sau se resping prin ordin al presedintelui agentiei, cu avizul consiliului, întrunit la nivel de secretar de stat.

(4) Ordinul presedintelui agentiei poate fi contestat la instantele de contencios administrativ competente, potrivit legii.

(5) Procedura administrativă de contestare prevăzută la alin. (1)-(3) se aprobă prin ordin al presedintelui agentiei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 30. - (1) Exportul, reexportul, alte operatiuni comerciale de transfer în regim vamal definitiv sau suspensiv în afara teritoriului României, transmiterea de software ori tehnologie prin mijloace electronice, prin fax sau telefon în afara teritoriului României, operatiunile necomerciale de scoatere în regim definitiv ori temporar în afara teritoriului României, tranzitul international si transbordarea internatională pe teritoriul României de produse sau tehnologii cu dublă utilizare, efectuate fără respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv fără certificatul de înregistrare si licentă, după caz, constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit dispozitiilor art. 302 din Codul penal.

(2) Dacă nerespectarea regimului de control al operatiunilor prevăzute la alin. (1) constituie infractiune prevăzută în legi speciale, faptele se pedepsesc în conditiile si cu sanctiunile prevăzute în acele legi.

Art. 31. - Efectuarea fără respectarea prevederilor legale în vigoare, după caz, a altor operatiuni cu produse si tehnologii cu dublă utilizare prevăzute la art. 8 alin. (1), cu exceptia celor cuprinse la art. 30 alin. (1), constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50 milioane lei la 500 milioane lei.

Art. 32. - Nerespectarea destinatiei si a utilizării finale a produselor si tehnologiilor cu dublă utilizare, înscrise în documente, pe baza declaratiei prevăzute la art. 19 alin. (2), constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100 milioane lei la 500 milioane lei.

Art. 33. - (1) Încălcarea prevederilor art. 6 alin. (2), art. 16 alin. (2) si (3), art. 17 alin. (1), precum si ale art. 26 alin. (4) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100 milioane lei la 500 milioane lei. (2) Încălcarea prevederilor art. 19 alin. (5) si (6), art. 26 alin. (5), precum si ale art. 27 alin. (1) si (2) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50 milioane lei la 500 milioane lei.

Art. 34. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul corpului de control al agentiei.

(2) Corpul de control al agentiei sesizează organele de urmărire penală în cazul în care faptele constatate constituie infractiuni, potrivit legii penale.

Art. 35. - Aplicarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute în prezenta lege se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârsirii faptei.

Art. 36. - (1) Contraventiilor prevăzute la art. 31-33 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 28 si 29.

(2) Sanctiunile contraventionale se pot aplica persoanelor fizice si juridice.

Art. 37. - Dacă încălcarea prevederilor prezentei legi este de natură să producă consecinte grave regimului de control al exporturilor si importurilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, îndeplinirii obligatiilor si angajamentelor internationale asumate de România si imaginii României în ansamblu, agentia anulează, suspendă ori retrage certificatele de înregistrare sau licentele pe care le-a eliberat, solicită organelor competente suspendarea ori retragerea actelor de autorizare eliberate de acestea, conform legii, si procedează la interdictia de a fi desfăsurate operatiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) cu produse si tehnologii cu dublă utilizare de către persoanele care au adus aceste prejudicii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 38. - Autorizatiile, licentele si permisele eliberate de agentie anterior intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile până la data expirării acestora.

Art. 39. - (1) Agentia elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi în termen de 30 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al presedintelui agentiei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 40. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispozitiile cu privire la regimul de control al exporturilor si importurilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 387.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 582.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale, sub denumirea “DC 194A”, a unui drum nenominalizat, situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Mărgineni, judetul Bacău

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum nenominalizat, sub denumirea “DC 194A”, cu traseul DN 2G (Luncani)-Slatina, având lungimea de 2,800 km, situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Mărgineni, judetul Bacău, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.131.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului nenominalizat situat în comuna Mărgineni, judetul Bacău, care se clasează ca drum comunal, având denumirea “DC 194A”

 

Încadrarea sectorului de drum

Traseul drumului clasat

Pozitii kilometrice

Lungimea (km)

Drum local nenominalizat

DN 2G (Luncani) -Slatina

0+000 2+800

2,800

 

TOTAL DC 194A:

2,800

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 924/1999 privind aprobarea mandatului Fondului Proprietătii de Stat pentru vânzarea unui pachet de actiuni ale Societătii Comerciale “Rodipet” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 924/1999 privind aprobarea mandatului Fondului Proprietătii de Stat pentru vânzarea unui pachet de actiuni ale Societătii Comerciale “Rodipet” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.133.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind măsuri suplimentare pentru încadrarea în obiectivele salariale aprobate pentru trimestrele III si IV din anul 2003, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea părtii române din 17 octombrie 2001 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 31 octombrie 2001, precum si pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice si financiare si a Memorandumului tehnic de întelegere, convenite prin Scrisoarea părtii române din 12 august 2002 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 28 august 2002, aprobată prin Legea nr. 668/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Fondul de salarii si numărul mediu de personal pentru agentii economici monitorizati conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentii economici prevăzuti la art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar (ordonantă de urgentă aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002) sunt cele prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli aprobate pentru anul 2003 potrivit legii.

Art. 2. - Drepturile salariale ocazionale prevăzute în contractele colective de muncă sau, după caz, în contractele individuale de muncă, încheiate la nivelul agentilor economici prevăzuti la art. 1, reprezentând prime ce se acordă cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, vor fi plătite numai cu încadrarea în fondul de salarii aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2003, pentru fiecare agent economic.

Art. 3. - Până la finele anului 2003, agentii economici prevăzuti la art. 1 nu vor efectua angajări de personal decât în cazuri strict necesare pentru buna desfăsurare a activitătii, cu avizul ministerului de resort si, respectiv, al Ministerului Muncii, Solidaritătii si Familiei, fără ca numărul noilor angajări să depăsească 200 de persoane în cadrul tuturor agentilor economici monitorizati.

Art. 4. - Pentru încadrarea în fondul de salarii aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli pentru anul 2003, Regia Natională a Pădurilor si, respectiv, Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. vor reduce, fată de luna iunie 2003, numărul de salariati cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu cel putin 3.000 si, respectiv, cu cel putin 1.000. Totodată, cele două unităti nu vor face angajări până la sfârsitul anului, nu vor acorda prime de Crăciun în anul 2003 si vor reduce numărul de ore ce se pot efectua în afara programului normal de lucru, precum si numărul de ore ce se pot efectua în timpul noptii. Numărul mediu anual de salariati în bugetele aprobate ale celor două companii în anul 2003 se modifică la nivelul a 28.995 de salariati pentru Regia Natională a Pădurilor si 8.984 de salariati pentru Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., inclusiv pentru unitătile care se vor crea prin reorganizarea acestei societăti.

Art. 5. - (1) Constituie contraventii depăsirea fondului de salarii sau a numărului mediu de personal stabilite în conditiile prezentei hotărâri.

(2) Contraventia prevăzută la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, care se aplică conducătorilor agentilor economici.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerului Finantelor Publice.

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri de către persoanele cu functii de conducere atrage si eliberarea din functie a acestora.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.135.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.168/2002 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.168/2002 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 1 noiembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Pentru anul 2003 se aprobă recoltarea unui volum maxim de masă lemnoasă pe picior de 18,0 milioane m3 din următoarele categorii de resurse:

a) 12,6 milioane m3 din păduri aflate în proprietatea publică a statului, administrate de Regia Natională a Pădurilor;

b) 2,4 milioane m3 din păduri proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale;

c) 2,4 milioane m3 din păduri proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat;

d) 0,6 milioane m3 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Volumul de masă lemnoasă prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a), aprobat pentru recoltare în anul 2003, din pădurile proprietate publică a statului aflate în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor, va avea următoarele destinatii:

a) 9,0 milioane m3 pentru agentii economici cu activitate de exploatare forestieră si/sau prelucrare a lemnului;

b) 0,6 milioane m3 pentru agentii economici care construiesc drumuri forestiere în bazine forestiere inaccesibile în contrapartidă cu masa lemnoasă pe picior, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 653/2001;

c) 0,8 milioane m3 pentru nevoile proprii ale Regiei Nationale a Pădurilor;

d) 2,0 milioane m3 pentru aprovizionarea de către Regia Natională a Pădurilor a populatiei cu lemn pentru încălzit si lemn pentru constructii, ce provine din: tăierile de îngrijire a arboretelor tinere, igienizarea pădurilor, tăierile de produse accidentale dispersate, precum si materialul lemnos de mici dimensiuni rezultat în urma tăierilor în crâng si a raierilor rase de substituire si refacere;

e) 0,2 milioane m3 în vederea realizării de locuinte cu caracter social, conform Hotărârii Guvernului nr. 811/2002 pentru aprobarea Programului social pe perioada 2002-2003.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.136.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei părti din imobilul bloc 7/IV/C - obiectiv de investitii în curs de executie -, situat în municipiul Bacău, Bd. Unirii nr. 32, judetul Bacău, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobil, transmisă potrivit art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La darea în folosintă a imobilului prevăzut la art. 1, în baza unui nou protocol, Ministerul Administratiei si Internelor redobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de apartamente, cu statut de locuinte de serviciu, având o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu, din valoarea finală a obiectivului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.138.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

 

Locul unde este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice

ale părtii din imobil

Municipiul Bacău, Bd. Unirii nr. 32, bl. 7/IV, tronson C, judetul Bacău

Statul român -

Ministerul Administratiei si

Internelor

Statul român - Consiliului Local al Municipiului Bacău

Constructie în curs de executie, etajele 1-8, cu suprafata construită de 297,18 m2, suprafata desfăsurată 2.178,51 m2 si utilitătile aferente, având valoarea totală de 4.689.606.000 lei, reprezentând suma plătilor efectuate de către Ministerul Administratiei si Internelor până la data transferului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind donarea unor bunuri apartinând domeniului privat al statului pentru Universitatea Natională Militară “Vasil Levski” din orasul Veliko Târnovo, Republica Bulgaria

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 4 si 5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 

Art. 1. - (1) Se aprobă donarea unor bunuri de uz didactic, apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru Universitatea Natională Militară “Vasil Levski” din orasul Veliko Târnovo, Republica Bulgaria.

(2) Bunurile cuprinse în anexă se scad din evidenta Ministerului Apărării Nationale.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Apărării Nationale să predea bunurile prevăzute la art. 1, pe bază de proces-verbal de predare-preluare încheiat cu reprezentantul universitătii.

Art. 3. - Cheltuielile necesare transportului se suportă din bugetul alocat Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.139.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând bunurile care se donează Universitătii Nationale Militare “Vasil Levski” din orasul Veliko Târnovo, Republica Bulgaria

 

Nr.

crt.

Denumirea bunurilor

Autorul

U.M.

Cantitatea

Valoarea

unitară

- lei -

Valoarea

totală

- lei -

1.

Dictionar de sinonime

Gheorghe Bulgăr

buc.

50

50.000

2.500.000

2.

Dictionar de paronime

Niculae Felecan

buc.

50

45.000

2.250.000

3.

Dictionar de omonime

Niculae Felecan

buc.

50

45.000

2.250.000

4.

Dictionar de antonime

Marin Bucă

buc.

40

45.000

1.800.000

5.

Dictionar uzual de neologisme

Florin Marcu

buc.

50

75.000

3.750.000

6.

Dictionar tematic al limbii române

Marin Bucă

buc.

13

40.000

520.000

7.

Îndreptar ortografic, ortoepic, morfologic si de punctuatie al limbii române

Gheorghe Constantinescu Dobridor

buc.

70

80.000

5.600.000

TOTAL:

18.670.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea lit. a) a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.019/2001 privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicatii ale Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Litera a) a articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.019/2001 privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicatii ale Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 19 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

‘a) în anul 2002, 85 milioane dolari S.U.A., precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente pentru retehnologizarea echipamentelor de radiodifuziune sonoră si radiodifuziune televizată si extinderea retelei de acces în banda 26 GHz si 3,5 GHz, precum si pentru realizarea Centrului National de Radiocomunicatii;”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor

si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.140.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2003copyrightdsc.net

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2003, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor

si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.141.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2003

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea temporară a unor sectoare de drum din domeniul public al municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”,

precum si încadrarea functională, temporară, a acestor sectoare de drum ca drumuri nationale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12, 13, 20 si 21 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă preluarea, pentru o perioadă determinată de 30 de zile, a sectoarelor de drum având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al Municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, în vederea executării unor lucrări urgente de reparatii.

Art. 2. - Sectoarele de drum prevăzute la art. 1 se încadrează functional, temporar, ca drumuri nationale si vor avea indicativele prevăzute în anexă.

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Retransmiterea si declasificarea sectoarelor de drum se vor face în termen de 5 zile de la expirarea perioadei determinate de transmitere, de 30 de zile.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina, secretar de stat

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.142.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drum care se preiau temporar din domeniul public al municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, precum si încadrarea functională, temporară, a acestora ca drumuri nationale

 

Nr.

crt.

Denumirea

sectorului de drum

Autoritatea publică

de la care se transmite

sectorul de drum

Persoana juridică

la care se transmite

sectorul de drum

Lungimea

totală

(km)

Indicativul

vechi

 

Indicativul

nou

1.

Popesti Leordeni - str. Vitan Bârzesti

Consiliul General

al Municipiului Bucuresti

Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”

1,000

stradă

 

DN 4

2.

C.F.R. Progresu - str. Luica

Consiliul General

al Municipiului Bucuresti

Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”

1,200

stradă

DN 5

3.

Bragadiru - str. Măgurele

Consiliul General

al Municipiului Bucuresti

Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”

2,500

stradă

DN 6

4.

Strada Laminorului - Chitila

Consiliul General

al Municipiului Bucuresti

Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”

2,300

stradă

DN 7

5.

Pasajul Lujerului - Capătul Autostrăzii A1

Consiliul General

al Municipiului Bucuresti

Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”

5,200

stradă

A1

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Vlădoiu Aurel în functia de prefect al judetului Vâlcea

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutie si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Vlădoiu Aurel se numeste în functia de prefect al judetului Vâlcea.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.147.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna octombrie 2003

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna octombrie 2003 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 19,25% pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 octombrie 2003.

Nr. 29.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2003 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2003, se face următoarea rectificare:

- la pct. 9.4.1.2. Curtea Supremă de Justitie (CSJ) alin. 5 liniuta a 3-a, în loc de:  ‘ … 28 august 2003...” se va citi:  “ … 27 august 2003...”.