MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 702         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 octombrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.148. - Hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi din serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

137. - Ordin al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistentii maternali profesionisti

 

530. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste derogări de la conditiile de aprobare a posturilor de inspectie de frontieră localizate în porturile în care se debarcă peste

 

4.923. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor si a cabinetelor de asistentă psihopedagogică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea numărului de posturi din serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu 10 posturi, în scopul redimensionării Ambasadei României de la Beijing, conform anexei nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Ministerul Afacerilor Externe prin Hotărârea Guvernului nr. 733/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe se majorează corespunzător.

Art. 2. - (1) Institutiile prevăzute în anexa nr. 2 vor desemna specialisti pentru încadrarea pe posturile prevăzute la art. 1.

(2) Pe durata misiunii lor specialistii prevăzuti la alin. (1) sunt detasati în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.148

 

 

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA

posturilor suplimentare în cadrul Ambasadei României de la Beijing

 

10 posturi de consilier diplomatic încadrate cu specialisti, astfel:

- 7 posturi de consilier diplomatic încadrate cu specialisti conform anexei nr. 2 la hotărâre;

- 3 posturi de consilier diplomatic asigurate de Ministerul Afacerilor Externe.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTITUTII

de la care vor fi detasati specialisti pentru încadrarea posturilor suplimentare

 

Ministerul Administratiei si Internelor - 2 posturi

Ministerul Economiei si Comertului - 3 posturi

Ministerul Finantelor Publice - 2 posturi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE

 

ORDIN

privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistentii maternali profesionisti

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist,

secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Programa analitică a cursurilor de formare profesională pentru asistentii maternali profesionisti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie

Gabriela Coman,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2003.

Nr. 137.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMA ANALITICĂ

a cursurilor de formare profesională pentru asistentii maternali profesionisti

 

Programa analitică a cursurilor de formare profesională pentru asistentii maternali profesionisti cuprinde:

- 3 module (modulele 1, 2 si 3) sau 9 sesiuni (o sesiune = 2, maximum 3 ore) minimum obligatorii pentru atestare;

- 4 module specializate (modulele 4, 5, 6 si 7), care sunt optionale si care, în functie de specializarea asistentului maternal profesionist, denumit în continuare AMP, abordează o tematică diversificată.

Atât modulele obligatorii, cât si cele optionale au tematica si durata la nivelul minim obligatoriu si contin elemente de predare a unor informatii privind cunoasterea primară si aprofundată a conditiilor cresterii si îngrijirii unui copil; Comisia pentru protectia copilului, denumită în continuare CPC, poate să aprobe o programă cu contributie proprie, dar incluzând elementele minime din prezenta programă analitică.

 

MODULUL 1

- Protectia copilului si drepturile copilului. Notiuni generale (o sesiune)

1.1. Drepturile copilului:

- principiile privind drepturile copilului

- drepturile copilului

- aspecte privind rasa, etnia, religia, sexul, handicapul

1.2. Protectia copilului:

- responsabilitatea asigurării protectiei copilului

- institutiile implicate în protectia copilului

- măsurile de protectie a copilului.

 

MODULUL 2

- Cresterea si dezvoltarea copilului (4 sesiuni)

2.1. Etapele de dezvoltare a copilului:

- nevoile copilului:

- primul an de viată (0-1), prima copilărie (1-3), a doua copilărie (4-6), a treia copilărie (7-10), pubertatea (11-15), adolescenta (16-20)

- tulburări de dezvoltare:

- debilitatea mintală, tulburări ale limbajului

2.2. Comunicare si joc:

- autonomia copilului

- stimulare si socializare

2.3. Atasamentul copilului:

- efectele separării si pierderii:

- modele de atasament, ciclul tensiune-relaxare, ciclul interactiunilor pozitive

- comportamentul dificil al copilului

2.4. Aspecte privind îngrijirea copilului sănătos si bolnav:

- alimentatia

- igiena personală si a mediului de viată

- prevenirea accidentelor, primul ajutor.

 

MODULUL 3

- Rolul si locul AMP în sistemul de servicii (4 sesiuni)

3.1. AMP - definire, rol si responsabilităti:

- definire, prevederi legale si elemente de bază ale protectiei copilului la AMP

- serviciul de asistentă maternală - atributii

3.2. Evaluarea activitătii AMP

3.3. Locul si rolul AMP în echipă

3.4. Relatia AMP-copil si AMP-familia copilului.

 

MODULUL 4

- Pregătirea specializată a AMP care primeste în plasament un copil cu handicap (dizabilităti) (o sesiune)

4.1. Problematica copilului cu deficiente si handicap:

- clasificarea deficientelor

- principii de lucru privind copilul cu deficiente (dizabilităti)

- protectia copilului cu deficiente (dizabilităti)

- rolul AMP în evaluarea copilului cu deficiente (dizabilităti)

4.2. Aspecte specifice si personale privind deficienta si handicapul copilului care urmează a fi plasat la AMP

4.3. Deprinderi necesare AMP care primeste în îngrijire un copil cu handicap.

 

MODULUL 5

- Pregătirea specializată a AMP care primeste în plasament un copil victimă a abuzului, neglijării sau exploatării (o sesiune)

5.1. Principii generale de lucru

5.2. Definirea conceptelor de abuz, neglijare si exploatare

5.3. Elemente evocatoare ale abuzului, neglijării si exploatării copilului

5.4. Factorii de risc si efectele abuzului, neglijării si exploatării copilului

5.5. Prevenirea abuzului, neglijării si exploatării copilului îngrijit la AMP.

 

MODULUL 6

- Pregătirea specializată a AMP care primeste un copil în plasament în regim de urgentă (o sesiune)

6.1. Rolul AMP în plasamentul în regim de urgentă

6.2. Particularităti ale plasamentului în regim de urgentă.

 

MODULUL 7

- Pregătirea specializată a AMP care primeste un copil infectat HIV/SIDA (o sesiune)

7.1. Generalităti privind HIV/SIDA si căi de transmitere

7.2. Îngrijirea copilului seropozitiv

7.3. Comunicarea diagnosticului.

 

NOTĂ:

Formarea profesională a AMP se realizează numai de către personal cu studii superioare si cu experientă în domeniul protectiei drepturilor copilului.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste derogări de la conditiile de aprobare a posturilor de inspectie de frontieră localizate în porturile în care se debarcă peste

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 155.564 din 1 august 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste derogări de la conditiile de aprobare a posturilor de inspectie de frontieră localizate în porturile în care se debarcă peste, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si inspectoratele de politie sanitară veterinară de frontieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Agentia Natională Sanitară Veterinară, prin decizii, va lua măsuri pentru implementarea graduală, astfel încât până la data intrării în vigoare a prezentului ordin dispozitiile acestuia să fie aplicabile.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 13 august 2003.

Nr. 530.

 

ANEXĂ

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste derogări de la conditiile de aprobare a posturilor de inspectie de frontieră localizate în porturile în care se debarcă peste

 

Art. 1. - Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să desemneze un medic veterinar oficial care să fie instruit în mod special pentru a fi responsabil de efectuarea controalelor pentru pestele din posturile de inspectie de frontieră localizate în porturile în care se debarcă astfel de produse. Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să informeze Comisia Europeană despre Lista posturilor de inspectie de frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, prevăzută în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea listei punctelor de inspectie de frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, a conditiilor generale pentru aprobarea posturilor de inspectie de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tări terte, precum si stabilirea atributiilor personalului punctelor de inspectie la frontieră, cuprinzând astfel de posturi si medicii veterinari oficiali desemnati în aceste posturi.

Art. 2. - Prin derogare de la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea listei punctelor de inspectie de frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, a conditiilor generale pentru aprobarea posturilor de inspectie de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tări terte, precum si stabilirea atributiilor personalului punctelor de inspectie la frontieră, descărcarea si încărcarea pestelui trebuie să fie efectuate în conformitate cu cap. II pct. 2 din anexa la Norma sanitară veterinară privind conditiile sanitare veterinare pentru producerea si comercializarea produselor din pescuit, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 329/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2002.

Art. 3. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, poate emite reglementări sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura implementarea si conformitatea cu prevederile acesteia.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, va lua măsurile necesare, potrivit legii, si va sanctiona orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă reglementările sau prevederile mentionate la alineatele precedente, trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor si a cabinetelor de asistentă psihopedagogică

 

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3), art. 21 alin. (1) si ale art. 43 lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 103/1998 privind structura normei didactice în învătământul preuniversitar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/1999,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si functionarea centrelor si a cabinetelor de asistentă psihopedagogică, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.683/1998 si Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.100/1999.

Art. 3. - Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se comunică inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, centrelor si cabinetelor de asistentă psihopedagogică.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Ioana-Irinel Chiran,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2003.

Nr. 4.923.

 

ANEXĂ

REGULAMENT

privind organizarea si functionarea centrelor si a cabinetelor de asistentă psihopedagogică

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Centrele judetene de asistentă psihopedagogică, denumite în continuare CJAP, respectiv centrul municipiului Bucuresti de asistentă psihopedagogică - CMBAP, sunt unităti conexe ale învătământului preuniversitar, care functionează în fiecare judet, respectiv în municipiul Bucuresti, în baza art. 49 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată.

(2) Cabinetele de asistentă psihopedagogică functionează în unitătile de învătământ la care sunt înmatriculati cel putin 800 de elevi. Unitătile de învătământ cu mai putin de 800 de elevi sunt arondate unui cabinet de asistentă psihopedagogică, în functie de resursele umane calificate si dotările materiale specifice.

Art. 2. - (1) CJAP/CMBAP sunt institutii subordonate organizatoric si financiar inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti. CJAP/CMBAP sunt subordonate din punct de vedere metodologic Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si Institutului de Stiinte ale Educatiei.

(2) Activitătile cabinetelor de asistentă psihopedagogică sunt coordonate de către CJAP/CMBAP.

(3) De activitatea CJAP/CMBAP răspunde un inspector scolar general adjunct.

(4) Fondurile bănesti provenite de la buget sunt gestionate prin contabilitatea inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, la începutul anului bugetar, stabileste fondurile aferente pentru CJAP/CMBAP.

(5) CJAP/CMBAP prezintă, la cererea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului sau a inspectorilor generali în subordinea cărora se află, rapoarte privind activitatea proprie.

Art. 3. - (1) CJAP/CMBAP organizează actiuni de cunoastere si consiliere psihopedagogică a elevilor, realizate individual si colectiv, actiuni cu părintii prin consultatii individuale si colective, precum si actiuni de colaborare cu comunitătile locale, în scopul orientării scolare si profesionale, orientării carierei elevilor, prin informare, documentare, consiliere, acestea fiind monitorizate si evaluate periodic de către inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

(2) Cabinetele de asistentă psihopedagogică din unitătile de învătământ asigură în permanentă informarea, cunoasterea si consilierea psihopedagogică a elevilor, prin consultatii individuale si colective, actiuni de îndrumare a părintilor si de colaborare cu comunitătile locale, în scopul orientării scolare, profesionale si a carierei elevilor.

Art. 4. - Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti asigură centrelor si cabinetelor de asistentă psihopedagogică spatii corespunzătoare, în cabinete sau laboratoare, destinate exclusiv desfăsurării activitătilor de cunoastere si consiliere psihopedagogică a elevilor, în cadrul unitătilor de învătământ.

Art. 5. - CJAP/CMBAP colaborează cu unităti si institutii de învătământ, cu directiile judetene pentru protectia copilului, cu agentiile judetene de ocupare si formare profesională, cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale, cu inspectoratul judetean de politie (compartimentul prevenire), precum si cu alte persoane juridice care au atributii în domeniul educatiei.

Art. 6. - Activitatea CJAP/CMBAP nu se subordonează doctrinelor promovate de partide sau formatiuni politice. În spatiile apartinând CJAP/CMBAP sunt interzise:

a) functionarea partidelor sau formatiunilor politice;

b) desfăsurarea activitătii de organizare si propagandă politică;

c) prozelitismul religios;

d) activitătile care încalcă normele generale de moralitate.

 

CAPITOLUL II

Organizarea CJAP/CMBAP si a cabinetelor de asistentă psihopedagogică

 

Art. 7. - Orientarea scolară si profesională desfăsurată în CJAP/CMBAP si în cabinetele de asistentă psihopedagogică se realizează prin: asistentă psihologică, asistentă pedagogică si orientarea carierei elevilor.

Art. 8. - (1) Categoriile de personal care functionează în cadrul CJAP/CMBAP sunt:

a) personal de conducere;

b) personal didactic;

c) personal didactic auxiliar;

d) personal nedidactic.

(2) Personalul de conducere – coordonatorul CJAP/CMBAP, asimilat functiei de director de unitate de învătământ gimnazială prevăzută la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, poate fi profesor cu specializarea în pedagogie, psihopedagogie, psihologie, sociologie, pedagogie socială sau, în mod exceptional, profesor, absolvent al Facultătii de Filosofie-Istorie (promotiile 1978-1989, grupe optionale de psihologie, pedagogie, sociologie), prevăzut de art. 7 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, având cel putin gradul didactic II si o vechime de minimum 5 ani în activitatea de asistentă psihopedagogică.

(3) Ocuparea functiei de coordonator al CJAP/CMBAP se face prin concurs organizat de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, conform metodologiilor elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru functiile de director si director adjunct din unitătile de învătământ gimnaziale.

(4) Salarizarea coordonatorului se face conform dispozitiilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 128/1997.

Art. 9. - În cadrul CJAP/CMBAP functiile didactice sunt: profesor psihopedagog, profesor psiholog, profesor sociolog, profesor pedagog social sau, în mod exceptional, profesor, absolvent al Facultătii de Filosofie-Istorie (promotiile 1978-1989, grupe optionale de psihologie, pedagogie, sociologie), prevăzut de art. 7 alin. (3) din Legea nr. 128/1997.

Art. 10. - În cadrul CJAP/CMBAP functiile didactice auxiliare sunt: asistent social, laborant, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.

Art. 11. - În cadrul CJAP/CMBAP functia nedidactică este cea de secretar.

Art. 12. - Structura organizatorică, statul de functii si numărul de personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic din structura CJAP/CMBAP sunt aprobate anual de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, la propunerea inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

Art. 13. - Cabinetele de asistentă psihopedagogică au prevăzut în statul de functii un post de profesor având una dintre specializările: pedagogie, psihopedagogie, psihologie, sociologie, pedagogie socială sau, în mod exceptional, profesor, absolvent al Facultătii de Filosofie-Istorie (promotiile 1978-1989, grupe optionale de psihologie, pedagogie, sociologie), prevăzut de art. 7 alin. (3) din Legea nr. 128/1997.

Art. 14. - Încadrarea CJAP/CMBAP, precum si a cabinetelor scolare si interscolare de asistentă psihopedagogică cu personal didactic si didactic auxiliar se face pe bază de concurs, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), (2) si (3) si ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.

 

CAPITOLUL III

Functionarea CJAP/CMBAP si a cabinetelor de asistentă psihopedagogică

 

SECTIUNEA 1

Stabilirea normei didactice

 

Art. 15. - (1) Norma didactică a personalului didactic din CJAP/CMBAP se stabileste potrivit prevederilor art. 43 lit. e) din Legea nr. 128/1997 si conform Ordonantei Guvernului nr. 103/1998 privind structura normei didactice în învătământul preuniversitar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/1999.

(2) Norma didactică a personalului didactic din CJAP/CMBAP cuprinde un număr de 40 de ore pe săptămână, repartizate astfel:

a) 18 ore/săptămână, care constau în: activităti de asistentă psihopedagogică, desfăsurate individual si colectiv cu elevii, consiliere, examinare, preorientare, orientare, reorientare scolară si profesională, activităti de consiliere a părintilor, cadrelor didactice, participare la sedinte cu părintii, la comisiile metodice si consiliile pedagogice cu tematică specifică, centralizarea datelor pentru elaborarea materialelor informative pe problematica orientării scolare si profesionale la nivel judetean, întocmirea si realizarea de programe de informare si consiliere privind cariera, activităti de cercetare stiintifică cu tematică psihopedagogică; 2-4 ore de predare în specialitatea înscrisă pe diplomă;

b) 22 de ore/săptămână, care constau în: activităti de pregătire metodico-stiintifică si complementară, pregătirea si corectarea rezultatelor examinărilor, stabilirea măsurilor si întocmirea programelor de interventie si evaluare psihopedagogică, activităti de documentare stiintifică, colaborarea cu comunitătile locale.

Art. 16. - (1) Norma didactică a personalului didactic din cabinetele de asistentă psihopedagogică se stabileste potrivit prevederilor art. 43 lit. e) din Legea nr. 128/1997 si conform Ordonantei Guvernului nr. 103/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/1999.

(2) Norma didactică a personalului didactic din cabinetele de asistentă psihopedagogică cuprinde un număr de 40 de ore pe săptămână, repartizate astfel:

a) 18 ore/săptămână, care constau în: activităti de asistentă psihopedagogică, desfăsurate individual si colectiv cu elevii, consiliere, examinare, preorientare, orientare, reorientare scolară si profesională, activităti de consiliere a părintilor, cadrelor didactice, participare la sedinte si lectorate cu părintii, la comisiile metodice si consiliile pedagogice cu tematică specifică; 2-4 ore de predare în specialitatea înscrisă pe diplomă;

b) 22 de ore/săptămână, care constau în: activităti de pregătire metodico-stiintifică si complementară; pregătirea si corectarea rezultatelor examinărilor, stabilirea măsurilor si întocmirea programelor de interventie si evaluare psihopedagogică, activităti metodico-stiintifice, colaborarea cu comunitătile locale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile CJAP/CMBAP si ale cabinetelor de asistentă psihopedagogică

 

Art. 17. - CJAP/CMBAP au următoarele atributii:

a) oferă informare, consiliere, documentare si îndrumare pentru elevi, părinti si profesori pe diferite teme: cunoastere si autocunoastere, adaptarea elevilor la mediul scolar, adaptarea scolii la nevoile elevilor, optimizarea relatiilor scoală-elevi-părinti;

b) asigură prin intermediul metodelor, procedeelor si tehnicilor specifice prevenirea si diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;

c) asigură examinarea psihologică a elevilor la cererea părintilor, a scolii sau a inspectoratelor scolare în situatii de esec scolar, abandon scolar, conflicte;

d) propun si organizează programe de orientare a carierei elevilor în scoli;

e) asigură servicii de consiliere si cursuri pentru părinti;

f) coordonează si sprijină cabinetele de asistentă psihopedagogică din scoli si licee;

g) colaborează cu personalul de la centrele medicale de igienă si profilaxie;

h) colaborează cu personalul de la agentiile locale de ocupare si formare profesională;

i) sprijină activitatea metodică a profesorilor si dirigintilor;

j) elaborează studii psihosociologice privind optiunile elevilor claselor terminale vizând clasificările profesionale prin învătământul profesional si liceal, precum si tipurile de scoli din cadrul retelei;

k) înaintează inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti studii de specialitate privind elementele de prognoză si analiză referitoare la oferta pietei fortei de muncă în zonă (evolutie, dinamică, profesii pe cale de disparitie, profesii noi), în vederea orientării scolare, profesionale si a carierei elevilor din judet;

l) sunt implicate alături de inspectoratul scolar judetean în examinarea propunerilor tuturor unitătilor scolare din retea si a ofertei privind planul de scolarizare;

m) coordonează actiunea de derulare a proiectelor/programelor, parteneriatelor educationale interne sau internationale derulate pe plan local, vizând problematica consilierii, orientării scolare, profesionale si a carierei elevilor în parteneriat cu autoritătile de învătământ, autoritătile locale, asociatii si fundatii cu preocupări în domeniu;

n) monitorizează, prin intermediul echipei operative a profesorilor din centru, situatiile deosebite din unitătile de învătământ preuniversitar din judet/municipiul Bucuresti (abandon scolar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburări comportamentale) în care din motive obiective nu au putut fi normate catedre în cabinete scolare, urmând să prezinte rapoarte semestriale privind modul de rezolvare a acestora.

Art. 18. - Cabinetele de asistentă psihopedagogică au următoarele atributii:

a) asigură informarea si consilierea elevilor, părintilor si profesorilor pe diferite subiecte: cunoastere si autocunoastere, adaptarea elevilor la mediul scolar, adaptarea scolii la nevoile elevilor, optimizarea relatiilor scoală-elevipărinti;

b) asigură prevenirea sau diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic prin intermediul metodelor, procedeelor si tehnicilor specifice;

c) asigură examinarea psihologică a elevilor la cererea părintilor, a scolii sau a inspectoratelor scolare în situatii de esec scolar, abandon scolar, dizarmonii în structura personalitătii, conflicte;

d) propun si organizează programe de orientare scolară, profesională si a carierei elevilor în scolile unde îsi desfăsoară activitatea, în colaborare cu consilierii educativi;

e) asigură servicii de consiliere si cursuri pentru părinti;

f) sprijină activitatea metodică a profesorilor si dirigintilor; g) elaborează studii psihosociologice privind optiunile elevilor claselor terminale vizând clasificările profesionale prin învătământul profesional si liceal, precum si tipurile de scoli din cadrul retelei.

Art. 19. - Atributiile personalului de conducere, a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar si a personalului nedidactic din centrele si cabinetele de asistentă psihopedagogică sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare si în Regulamentul de ordine interioară ale CJAP/CMBAP, precum si în fisa postului. Acestea se supun aprobării inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, respectiv coordonatorului CJAP/CMBAP pentru personalul din cabinetele de asistentă psihopedagogică.

Art. 20. - Personalul didactic încadrat în cabinetele scolare si interscolare de asistentă psihopedagogică sprijină activitatea comisiilor metodice ale învătătorilor si profesorilor, activitatea de consiliere si orientare a dirigintilor din unitătile de învătământ în care functionează cabinetele scolare si interscolare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 21. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale CJAP/CMBAP, precum si a cabinetelor de asistentă psihopedagogică se asigură conform legii.

Art. 22. - CJAP/CMBAP, precum si cabinetele de asistentă psihopedagogică pot beneficia de sprijin material si financiar din partea unor persoane fizice si juridice, potrivit prevederilor art. 170 alin. (3) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 23. - Personalul didactic si didactic auxiliar din CJAP/CMBAP, precum si din cabinetele de asistentă psihopedagogică beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 128/1997.