MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 707         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 9 octombrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

365. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta sub formă de grant din Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, România”, semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002 si la Bucuresti la 11 martie 2003

 

Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta sub formă de grant din Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, România”

 

554. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta sub formă de grant din Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, România”, semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002 si la Bucuresti la 11 martie 2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.151. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului în administrarea Ministerului Public

 

1.152. - Hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport gaze naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport gaze naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale  “Transgaz” - S.A. Medias

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

540. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale “Administrare Parc Industrial Corabia” - S.R.L.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

209. - Ordin privind sanctionarea Societătii Comerciale “Imperial Exchange” - S.R.L. din Bucuresti

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

Decizia nr. 269 din 10 iulie 2002 privind Asociatia Natională a Agentiilor de Turism din România

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta sub formă de grant din Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, România”, semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002 si la Bucuresti la 11 martie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta sub formă de grant din Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, România”, semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002 si la Bucuresti la 11 martie 2003.

Art. 2. - (1) În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri si servicii, decontările pot fi efectuate si în euro.

(2) Sumele necesare continuării finantării proiectului în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei comunitare ISPA se prevăd în bugetul de stat la alineatul “Transferuri aferente Fondului national de preaderare”, în bugetul Ministerului Finantelor Publice “Actiuni generale”, si se transferă autoritătii responsabile cu implementarea măsurii - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, urmând a se regulariza cu fondurile transferate de către Comisia Europeană, în limita sumelor eligibile cheltuite.

(3) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (2) vor fi cheltuite în alt scop decât cel prevăzut în memorandumul de finantare, beneficiarul final va restitui aceste sume la bugetul de stat.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 septembrie 2003.

Nr. 365.

 

Măsura ISPA nr. 2001/RO/16/P/PA/003

 

MEMORANDUM DE FINANTARE

între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta sub formă de grant din Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, România”*)

 

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, reprezentată prin domnul Guy Crauser, director general pentru politici regionale, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte, au convenit următoarele:

 


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

 

Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată si finantată din resursele bugetare ale Comunitătii în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul memorandum. Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată cu respectarea Conditiilor generale prevăzute în anexa la Acordul-cadru, semnat între Comisie si Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum si ale anexelor la acesta.

 

ARTICOLUL 2

Identificarea măsurii

 

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistentei financiare nerambursabile, la finantarea următoarei măsuri, conform celor descrise în anexa nr. I:

Numărul măsurii: 2001/RO/16/P/PA/003

Denumire: Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, România

Durata: - data începerii: data semnării memorandumului de finantare de către Comisie

- data încheierii: 31 decembrie 2004

Localizare: Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara Grupul: Bazinul Dunărea/Marea Neagră

 

ARTICOLUL 3

Angajament

 

1. Cheltuielile publice sau echivalente maxime care vor fi luate în considerare pentru calcularea asistentei vor fi de 3.500.000 euro.

2. Procentul corespunzător asistentei acordate de către Comunitate pentru această măsură este fixat la 75% din totalul cheltuielilor publice sau echivalente, conform celor indicate în planul de finantare din anexa nr. II.

3. Valoarea maximă a asistentei asigurate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixată la 2.625.000 euro.

4. Un total de 2.100.000 euro este angajat din bugetul pe anul 2002, din linia bugetară B7-020.

Angajamentele privind transele ulterioare se vor baza pe planul de finantare initial sau revizuit pentru măsura respectivă, în functie de stadiul implementării măsurii si de disponibilitătile bugetare.

 

ARTICOLUL 4

Plătile

 

1. Asistenta comunitară va acoperi plătile referitoare la măsură, pentru care s-au făcut angajamente valabile din punct de vedere juridic de către Beneficiar si pentru care s-a alocat în mod specific finantarea necesară. Aceste plăti trebuie să fie în legătură cu lucrările descrise în anexa nr. I.

2. Plătile efectuate înainte de data semnării memorandumului de finantare de către Comisie nu sunt eligibile pentru asistenta acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.

3. Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de către autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2004.

4. Raportul solicitat pentru efectuarea plătii finale va fi înaintat nu mai târziu de 6 luni de la această dată.

5. Plata în avans este fixată la 1.050.000 euro si va fi transferată după cum urmează:

- o sumă de 525.000 euro va fi plătită după semnarea prezentului memorandum de către Beneficiar;

- diferenta se va achita după semnarea primului contract de asistentă tehnică, precum si după îndeplinirea celorlalte conditii mentionate în art. 8.

 

ARTICOLUL 5

Respectarea legilor si politicilor Comunitătii

 

Măsura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante stabilite în acordurile europene si va contribui la punerea în aplicare a politicilor comunitare, în special a celor referitoare la protejarea si îmbunătătirea stării mediului.

 

ARTICOLUL 6

Proprietatea intelectuală

 

Beneficiarul si autoritatea responsabilă cu implementarea, mentionată la pct. 3 din anexa nr. I, se vor asigura în ceea ce priveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală pentru studii, schite, planuri, publicitate si pentru alte materiale produse în legătură cu planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea măsurii. Acestea vor garanta accesul si dreptul de a utiliza astfel de materiale de către Comisie sau orice alt organism ori persoană delegată de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai în scop propriu.

 

ARTICOLUL 7

Permise si autorizatii

 

Orice tipuri de permise si/sau autorizări necesare pentru implementarea măsurii trebuie să fie eliberate de autoritătile competente ale Beneficiarului la timp si în conformitate cu legislatia natională.

 

ARTICOLUL 8

Conditii specifice ale măsurii

 

Prezenta unui proiect pe lista indicativă din anexa nr. I nu constituie în nici un fel un angajament din partea Comisiei pentru acordarea de grant în vederea sprijinului financiar pentru faza de constructie a proiectului.

Plata celei de-a doua rate a avansului este conditionată de prezentarea de către Beneficiar a unui plan final privind achizitiile, care trebuie să fie aprobat de către Comisie.

Termenii finali de referintă pentru fiecare dintre componentele individuale ale asistentei tehnice, precum si orice abatere de la măsura stabilită initial, asa cum este descrisă în anexa nr. I, trebuie aprobati de către Comisie.

 

ARTICOLUL 9

 

Prevederile privind implementarea, cuprinse în anexele la prezentul memorandum de finantare, fac parte integrantă din acesta.

Nerespectarea conditiilor si prevederilor privind implementarea va fi tratată de Comisie conform procedurii stipulate în sectiunea a VIII-a din anexa nr. III.1.

 

ARTICOLUL 10

 

Textul autentic al acestui memorandum de finantare este prezentul document semnat mai jos.

Semnat la Bucuresti la 11 martie 2003 si la Bruxelles la 17 septembrie 2002.

 

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonator national ISPA

Pentru Comunitate,

Guy Crauser,

director general

 

Lista anexelor*)

 

Anexa nr. I Descrierea măsurii

Anexa nr. I.a Plan de achizitii provizoriu

Anexa nr. I.b Proiect de termeni de referintă

Anexa nr. II Plan de finantare

Anexa nr. III:

Anexa nr. III.1 Prevederi financiare privind implementarea ISPA

Anexa nr. III.2 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru măsurile finantate prin ISPA

Anexa nr. III.3 Model de cerere de plată pentru raportarea progresului financiar si fizic si pentru solicitarea de modificări

Anexa nr. III.4 Acord privind cerintele minime de control financiar aplicabile măsurilor finantate prin ISPA

Anexa nr. III.5 Acord cu privire la nereguli si la recuperarea sumelor încasate eronat prin ISPA

Anexa nr. III.6 Cerinte privind informarea si publicitatea


*) Anexele se vor publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta sub formă de grant din Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, România”, semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002 si la Bucuresti la 11 martie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta sub formă de grant din Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, România”, semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002 si la Bucuresti la 11 martie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 septembrie 2003.

Nr. 554.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului în administrarea Ministerului Public

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti din imobilul proprietate publică a statului, situat în municipiul Constanta, Str. Revolutiei nr. 17-19, judetul Constanta, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Constanta, în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul National Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobilul transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.151.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Constanta, care se transmite în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul National Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta

 

Locul unde este situat

imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care

se transmite

Municipiul Constanta, Str. Revolutiei nr. 17-19, Corpul D, judetul Constanta

Ministerul Agriculturii,

Pădurilor, Apelor si Mediului

Ministerul Public

 

Nr. niveluri: S+P+2E

Suprafata construită: 191 m2

Suprafată totală desfăsurată: 660 m2

Suprafata subsolului: 244 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport gaze naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport gaze naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 13 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Actul aditional nr. 1 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport gaze naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport gaze naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.152.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale “Administrare Parc Industrial Corabia” - S.R.L.

 

Având în vedere:

- art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice;

- art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată si modificată prin Legea nr. 490/2002;

- art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor,

ministrul administratiei si internelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă titlul de parc industrial Societătii Comerciale “Administrare Parc Industrial Corabia” - S.R.L., denumită mai jos societate-administrator, având numărul de înregistrare la Oficiul registrului comertului J 28/280 din 16 iulie 2002, cod unic de înregistrare 14756285, sediul social în localitatea Corabia, str. Cuza Vodă nr. 54, judetul Olt, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 2. - (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este situat în zona portului localitătii Corabia, judetul Olt;

b) este inclus în domeniul public al localitătii Corabia, judetul Olt;

c) are o suprafată de 10,46 ha.

(2) Societatea-administrator detine dreptul de folosintă asupra terenului descris la alin. (1).

Art. 3. - (1) Titlul de parc industrial este valabil în perimetrul prevăzut în anexa la prezentul ordin, pe durata de existentă a societătii-administrator.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin si se va comunica celor interesati de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 4. - Societatea-administrator, detinătoare a titlului de parc industrial, urmăreste realizarea obiectivelor enumerate la art. 1 alin. (1) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002, si transmite trimestrial Ministerului Administratiei si Internelor rapoarte privind activitătile realizate în parcul industrial.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Contrasemnează:

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 29 septembrie 2003.

Nr. 540.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind sanctionarea Societătii Comerciale “Imperial Exchange” - S.R.L. din Bucuresti

 

Având în vedere nerespectarea prevederilor pct. 3.2 lit. b), pct. 3.2 lit. c), pct. 11, pct. 13 alin. 1, pct. 30 si ale pct. 34 din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2, anexă la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, consemnate în procesul-verbal înregistrat în cadrul Băncii Nationale a României – Sucursala Municipiului Bucuresti sub nr. 22.546 din 22 iulie 2003, în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu completările si modificările ulterioare,

viceguvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:copyrightdsc.net

Art. 1. - Se sanctionează Societatea Comercială “Imperial Exchange” - S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Calea Rahovei nr. 334, bl. 43, sc. 2, et. 7, ap. 50, sectorul 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J 40/11.324/1999, cu retragerea autorizatiei de functionare acordate de Banca Natională a României.

Art. 2. - Autorizatia de functionare nr. VI/3/3.210/1/AMS, din data de 1 iunie 2000, va fi depusă de către Societatea Comercială “Imperial Exchange” - S.R.L. din Bucuresti la Banca Natională a României - Sucursala Municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Societatea Comercială “Imperial Exchange” - S.R.L. din Bucuresti are drept de contestatie, în termen de 15 zile de la data comunicării sanctiunii, la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 - Legea privind Statutul Băncii Nationale a României, cu completările si modificările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin va intra în vigoare începând cu data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceguvernatorul Băncii Nationale a României,

Mihai Bogza

 

Bucuresti, 3 octombrie 2003.

Nr. 209.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIA

Nr. 269 din 10 iulie 2002

Comisia Consiliului Concurentei,

I. În baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 bis din 25 martie 1997, cu modificările si completările ulterioare;

4. Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 bis din 9 iunie 1997;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 bis din 4 aprilie 1997;

6. investigatiei declansate în Dosarul RS-30 din 2 februarie 2001, prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 20 din 1 martie 2001;

7. prevederilor Deciziei nr. 188 din 30 mai 2002, emisă de Plenul Consiliului Concurentei, prin care s-a finalizat investigatia;

8. Ordinului presedintelui Consiliului Concurentei nr. 114 din 31 mai 2002, prin care s-a stabilit componenta comisiei care va decide cuantumul amenzilor aplicate pentru practicile anticoncurentiale săvârsite de Asociatia Natională a Agentiilor de Turism din România si de Societatea Comercială “Roumanie Assurance International” - S.A.,

II. având în vedere:

1. Decizia nr. 188 din 30 mai 2002 emisă de Plenul Consiliului Concurentei

1.1. Prin această decizie Plenul Consiliului Concurentei a stabilit ca Asociatia Natională a Agentiilor de Turism din România*) (denumită în continuare ANAT) si Societatea Comercială “Roumanie Assurance International” - S.A.**) (denumită în continuare RAI - S.A.) se fac vinovate de încălcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) si g) din Legea concurentei nr. 21/1996 prin încheierea unei întelegeri în urma căreia ANAT a stabilit, în numele membrilor săi, comisioanele aplicate pentru politele de asigurare în caz de insolvabilitate si/sau faliment al agentiei de turism, conferind în felul acesta societătii RAI - S.A., pentru marea majoritate a membrilor ANAT, calitatea de asigurător al agentiilor de turism, în detrimentul celorlalte societăti de asigurare.

1.2. Concret, prin întelegerea încheiată între ANAT si societatea RAI - S.A., datată 22 octombrie 2000 si semnată de reprezentantii lor legali (respectiv domnul Cornel Găină, presedintele ANAT, si domnul Daniel Tudor, presedintele RAI - S.A.), s-au negociat si în final au fost stabilite de comun acord nivelurile comisioanelor aplicate pentru polita de asigurare a agentiei de turism, în caz de insolvabilitate si/sau faliment, si  anume:

- pentru turism extern - Europa: 0,3%;

- pentru turism extern - în afara Europei: 0,4%;

- pentru turism intern: 0,2%, făcându-se mentiunea că “aceste comisioane... se aplică numai membrilor ANAT”.


*) Sediul social: Str. Foisorului nr. 8, bl. 3C, ap. 41, sectorul 3, Bucuresti; organizatie cu scop nelucrativ, autorizată prin Hotărârea judecătorească nr. 2.096 din 24 septembrie 1990.

**) Sediul social: str. Tepes Vodă nr. 51, sectorul 2, Bucuresti; număr de înregistrare la Oficiul registrului comertului: J/40/21.751/1992.

 

1.3. ANAT a transmis membrilor săi că se pot încheia polite de asigurare în caz de faliment si/sau insolvabilitate financiară cu una sau mai multe societăti de asigurare, dar “Consiliul de administratie ANAT a hotărât, în sedinta din 13 decembrie 2000, să recomande tuturor membrilor asociatiei să încheie contractul de polită de asigurare cu societatea RAI - S.A.” si “chiar dacă s-a încheiat un contract de polită de asigurare cu alte companii, se recomandă să se încheie o alta si cu RAI - S.A.”.

1.4. În baza Hotărârii Guvernului nr. 513/1998*) ANAT a dispus că, începând din data de 1 ianuarie 2001, agentii economici care comercializează servicii turistice si/sau componente ale acestora prin agentii de turism au obligatia de a prezenta garantii financiare care să asigure repatrierea turistilor si/sau rambursarea sumelor plătite în caz de insolvabilitate si/sau de faliment.

Garantia financiară trebuia dovedită, în mod obligatoriu, cu o polită de asigurare în favoarea turistului, emisă de o societate de asigurare.

În acest sens a fost emis Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 129/2000 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 125 din 11 septembrie 1998 si modificate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 52 din 11 aprilie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 23 octombrie 2000.

Conform Buletinului informativ nr. 14/2000 al ANAT, prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 129/2000 se înlocuia sistemul de constituire a fondului de garantie la asociatie sau la banca comercială prin încheierea unei polite la o societate de asigurare agreată de Autoritatea Natională pentru Turism prin Oficiul de Autorizare si Control în Turism (OACT), în vederea rambursării cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de turisti, în caz de insolvabilitate sau de faliment al agentiei de turism.

Conform noilor prevederi, fiecărui turist, la cumpărarea unui pachet de servicii turistice, i se remitea un certificat de asigurare în care erau specificate conditiile de asigurare, obligatiile asiguratului si asigurătorului, constatarea daunelor si plata despăgubirilor.

1.5. Conform Adresei Ministerului Turismului - Directia generală de autorizare si control nr. 926 din 17 aprilie 2001, la data respectivă exista un număr de 23 de societăti de asigurare agreate, care au fost abilitate să încheie polită de asigurare în caz de faliment si/sau insolvabilitate, printre care ASTRA - S.A. si RAI - S.A.

1.6. Statutul ANAT prevede la art. 9, 11 si 12 următoarele:

- admiterea în Asociatie se face pe baza unei cereri adresate consiliului de administratie;

- admiterea cererii reprezintă si angajamentul solemn de a se supune hotărârilor adunării generale si de a le respecta;

- calitatea de membru ANAT se pierde, printre altele, si în cazul în care “se refuză să se respecte deciziile adunării generale si ale Consiliului de administratie...”.

1.7. Decizia Curtii Supreme de Justitie nr. 1.448/1999 face precizarea că “prin stabilirea tarifelor în cadrul unei negocieri colective... s-a săvârsit o practică anticoncurentială...”, ca atare practica anticoncurentială este ilegală “per se” si nu trebuie să fie demonstrate efectele sale negative asupra unui mediu concurential normal, ci este suficient să se facă dovada existentei practicii.

1.8. Decizia Curtii Supreme de Justitie nr. 955/1998 statuează că prin încălcarea Legii nr. 21/1996 nu trebuie să se si producă efecte cuantificabile; este suficient ca actele si faptele să fie de natură a afecta concurenta.

1.9. Desi initial RAI - S.A. a recunoscut că ANAT “a negociat prime preferentiale pentru membrii săi”, negociere concretizată prin cotatii de primă reduse si modalităti de lucru avantajoase, ulterior a revenit si a explicat reusita campaniei de lansare a produsului respectiv prin “cotatiile de primă cele mai joase” practicate la momentul respectiv si prin munca de teren pe care angajatii săi au depus-o pentru a aduna informatiile necesare pentru ameliorarea metodologiei de aplicare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 129/2000, metodologie care venea în conflict cu o serie de notiuni elementare ale activitătii de turism, ticketing si asigurări.

Toate acestea au făcut ca, o dată declansată această campanie, multe dintre agentiile de turism să se îndrepte spre societatea RAI - S.A., cu care, de altfel, colaborau în domeniul asigurărilor medicale de călătorie în străinătate.

1.10. Trebuie mentionat că în practică RAI - S.A. a aplicat aceleasi cotatii de primă (cele negociate cu ANAT) tuturor agentiilor de turism cu care a încheiat polite de asigurare, fără a face distinctie dacă sunt sau nu sunt membre ANAT.

De altfel, cotatiile de primă si perioada de asigurare sunt singurele care pot fi negociate de societatea de asigurare cu fiecare agentie de turism, acestea nefiind impuse prin acte normative. Restul conditiilor de asigurare sunt stabilite prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 129/2000.

1.11. Trebuie mentionat faptul că, o dată încheiate politele respective, acest lucru nu înseamnă si polite încasate, întrucât la momentul încheierii politei nu exista practic o sumă asigurată. Aceasta se constituie în baza formularelor de avizare si a certificatelor emise pe măsură ce agentia de turism comercializează pachete de servicii turistice.

1.12. Piata produsului a fost definită ca fiind piata serviciilor de asigurare a turistilor în caz de insolvabilitate si/sau faliment al agentiei de turism.

1.13. Din situatia (întocmită la acea dată) privind numărul politelor de asigurare încheiate în caz de insolvabilitate si/sau faliment, polite încheiate cu diferite societăti de asigurare, rezultă că pe primele locuri se situează societătile de asigurare RAI - S.A., ASIROM - S.A. si OMNIASIG - S.A., urmate de alte societăti de asigurare cu cote de piată mult mai mici.

1.14. Cota înregistrată de RAI - S.A. poate fi interpretată si ca fiind urmarea sustinerii ei de către ANAT în fata membrilor săi, sustinere materializată prin recomandarea societătii RAI - S.A. ca societate asigurătoare.

1.15. Începând cu 1 august 2001, în baza Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001, a fost anulat Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 129/2000.

Prin noul ordin polita încheiată conform Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 129/2000 a devenit nulă la data de 1 august 2001 si certificatele de asigurare emise anterior acestei date au rămas valabile;

2. Dispozitiile art. 56 din Legea nr. 21/1996

Conform dispozitiilor art. 56 lit. a) din Legea nr. 21/1996, încălcarea art. 5 alin. (1) din lege se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru agentii economici cu o cifră de afaceri de peste 2.500.000.000 lei, cu o amendă în sumă de până la 10% din cifra de afaceri.

Având în vedere că:

- veniturile din activitătile fără scop lucrativ înregistrate de ANAT au fost în anul 2001 de 3.092.897.000 lei, deci au depăsit 2.500.000.000 lei; si

- cifra de afaceri a societătii RAI -S.A., calculată conform art. 68 lit. b) din Legea nr. 21/1996**), a fost în anul 2001 de 60.661.064.000 lei***), deci a depăsit 2.500.000.000 lei, rezultă că amenzile ce vor fi aplicate celor doi vinovati de încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 - ANAT si RAI - S.A. - vor reprezenta până la 10% din veniturile realizate/cifra de afaceri;


*) Hotărârea Guvernului nr. 513/1998 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 238/2001.

**) Pentru societătile de asigurări cifra de afaceri este înlocuită prin valoarea primelor brute emise, care vor include toate sumele primite sau de primit conform contractelor de asigurări încheiate de ele sau în contul lor, inclusiv primele cedate reasigurătorilor după deducerea impozitelor si taxelor parafiscale percepute asupra sumei primelor sau volumului total al acesteia.

***) Comunicată prin Adresa RAI - S.A. nr. 437 din 25 iunie 2002 si înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. V2 - 1.135 din 25 iunie 2002.

 

3. Prevederile Normelor privind individualizarea si dozarea sanctiunilor prevăzute la art. 55 si 56 din Legea concurentei nr. 21/1996, emise în aplicarea art. 57 din Legea nr. 21/1996

Conform acestor norme, la individualizarea sanctiunilor ce vor fi aplicate ANAT si societătii RAI - S.A. pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 21/1996 se va tine cont de următoarele aspecte:

3.1. Impactul si consecintele practicii anticoncurentiale asupra mediului concurential si asupra consumatorilor: efectul negativ se estimează prin analiza pietei relevante, a cotei de piată detinute de către agentul economic implicat, a duratei practicii anticoncurentiale

3.1.1. Durata practicii si efectele acesteia asupra mediului concurential

Acordul încheiat între ANAT si RAI - S.A. a fost un acord încheiat între o asociatie profesională - a agentilor de turism din România, care avea la data investigatiei un număr de 527 de membri dintr-un număr total aproximativ*) de 1.985 de societăti de turism licentiate - si o societate de asigurare/reasigurare, deci este vorba de un acord realizat pe verticală.

Acordul încheiat între ANAT si RAI - S.A. se referă la negocierea si stabilirea de comun acord a nivelurilor comisioanelor aplicate pentru polita de asigurare a agentiei de turism în caz de insolvabilitate si/sau faliment, faptă considerată gravă în practica concurentială.

Politele de asigurare în caz de insolvabilitate si/sau faliment se încheie pe o perioadă de un an si trebuie mentionat faptul că o dată încheiate, acest lucru nu înseamnă si polite încasate; la momentul încheierii politei nu există practic o sumă asigurată.

Aceasta se constituie în baza formularelor de avizare si a certificatelor emise pe măsură ce agentia de turism comercializează pachete de servicii turistice.

Având în vedere aceste aspecte, din punct de vedere al gravitătii fapta se înscrie în categoria încălcărilor grave ale regulilor de concurentă, pe următoarea scară:

- încălcări minore;

- încălcări grave;

- încălcări foarte grave.

Din punct de vedere al perioadei de timp în care acordul a afectat piata serviciilor de asigurare a turistilor în caz de insolvabilitate si/sau faliment al agentiei de turism (1 ianuarie 2001 - 1 august 2001), fapta se înscrie în categoria încălcărilor de scurtă durată ale concurentei, pe următoarea scară:

- încălcări de scurtă durată: în general, mai putin de 1 an;

- încălcări de durată medie: 1-5 ani;

- încălcări de durată mare: mai mult de 5 ani.

Conform instructiunilor Comisiei Europene, pentru o durată a unei practici anticoncurentiale mai mare de un an, amenda stabilită conform criteriului “gravitate” creste cu până la 50% din cuantumul determinat conform acestui criteriu si pentru o durată a unei practici anticoncurentiale mai mică de un an, amenzii stabilite conform criteriului “gravitate” nu i se aplică nici un fel de majorare.

Aceste încadrări au fost realizate având în vedere prevederile instructiunilor Comisiei europene referitoare la metoda de stabilire a amenzilor impuse conform art. 15 (2) din Reglementarea nr. 17/1962 si art. 65 (5) din Tratatul ECSC (98/c9/03), publicate în Jurnalul Oficial C 009 din 14 ianuarie 1998**).

3.1.2. Cota de piată

ANAT nu a fost prezentă pe piata relevantă definită, respectiv piata serviciilor de asigurare a turistilor în caz de insolvabilitate si/sau faliment al agentiei de turism (acordul a fost realizat pe verticală).

Cota de piată a ANAT - 0 (zero) pe piata produsului definit.

3.2. Situatia economică si financiară a contravenientului, pozitia pe piată, puterea de influentare a pietei Situatia financiară a agentului economic implicat într-o practică anticoncurentială este caracterizată de cifra de afaceri si de alti indicatori financiari, după caz:

- venituri din activitătile fără scop lucrativ, înregistrate de ANAT în anul 2001***) (anul anterior emiterii deciziei): 3.092.897.000 lei;

- rezultatul activitătii fără scop lucrativ: excedent - 831.139.000 lei.

3.3. Circumstante agravante si/sau circumstante atenuante

Pentru ANAT nu au fost retinute circumstante agravante si/sau circumstante atenuante.

În temeiul art. 56 lit. a), coroborat cu art. 57 si cu art. 60 alin. (3) din Legea nr. 21/1996,

DECIDE:

Art. 1. - Cuantumul amenzii ce va fi aplicată ANAT pentru încălcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) si g) din Legea nr. 21/1996 prin încheierea unei întelegeri în urma căreia ANAT a stabilit, în numele membrilor săi, comisioanele aplicate pentru politele de asigurare în caz de insolvabilitate si/sau de faliment al agentiei de turism, conferind în felul acesta societătii RAI - S.A., pentru majoritatea membrilor ANAT, calitatea de asigurător al agentiilor de turism, în detrimentul celorlalte societăti de asigurare, este de 215.000.000 (două sute cincisprezece milioane) lei, ceea ce reprezintă circa 7% din veniturile obtinute de ANAT în anul 2001 din activitătile fără scop lucrativ.

Art. 2. - Suma reprezentând amenda se va vira în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data primirii prezentei decizii de către ANAT, la bugetul de stat, cu ordin de plată tip trezorerie, în contul 361280053300, deschis la Banca Natională a României, Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar Trezoreria Sectorului 3, cu mentiunea: “Amenzi aplicate conform Legii nr. 21/1996”.

Pe versoul ordinului de plată se va mentiona: cod cont: 20.22.01.03. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala ANAT, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei.

Art. 5. - Prezenta decizie poate fi atacată, conform art. 60 alin. (4) din Legea nr. 21/1996, la presedintele Consiliului Concurentei, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 6. - Departamentul servicii si Secretariatul general din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Secretariatul general va transmite prezenta decizie:

- Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din România

Sediul social: Str. Foisorului nr. 8, bl. F3C, sc. 2, ap. 41, sectorul 3,

Bucuresti 74288

Autorizată prin Hotărârea judecătorească nr. 2.096/1990

Telefon: (01) 323.08.55

Fax: (01) 321.19.08

 

Comisia Consiliului Concurentei

Presedinte,

Vasile Seclăman

Membri:

Alexe Gavrilă

Viorel Munteanu

 


*) Din 1.985 de licente eliberate până la data de 20 aprilie 2001 este posibil ca numărul agentiilor de turism care activează să fie mai mic, datorită faptului că cele care îsi încetează activitatea, temporar sau definitiv, nu au obligatia notificării la Ministerul Turismului.

**) Art. 15 (2) din Reglementarea nr. 17/1962 este similar art. 56 din Legea nr. 21/1996.

***) ANAT este o asociatie profesională (deci fără cifră de afaceri) care înregistrează venituri din activităti fără scop lucrativ.