MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 709         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 octombrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            402. - Lege privind modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 

            604. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 340 din 16 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1604 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            738. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 251/2003 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentei de depozit pentru semintele de consum

 

            768/169. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor  reglementate în sectorul gazelor naturale

 

            1.388. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurilor privind achizitionarea timbrelor pentru marcarea tigaretelor si a altor produse din tutun

            2.807. - Ordin al ministrului culturii si cultelor pentru modificarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.copyrightdsc.net

 

            Art. I. - Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Litera d) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

            “d) serviciu de programe - ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor, sub o anumită denumire si identificat printr-o siglă, în cazul televiziunii, sau printr-un semnal sonor de identificare, în cazul radiodifuziunii;”

            2. Alineatele (3) si (4) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

            “(3) În întelesul prezentei legi, un radiodifuzor este considerat a fi stabilit în România dacă îndeplineste una dintre următoarele conditii:

a) radiodifuzorul are sediul principal în România, iar deciziile editoriale asupra serviciilor de programe sunt luate în România;

b) sediul principal al radiodifuzorului se află în România si o parte majoritară a fortei de muncă implicate în activitatea de difuzare lucrează în România;

c) deciziile editoriale asupra serviciilor de programe se iau în România si o parte majoritară a fortei de muncă implicate în activitatea de difuzare lucrează în România;

d) dacă personalul implicat în activitatea de difuzare lucrează în România si într-un alt stat membru al Uniunii Europene si, aplicând criteriile de la lit. b) si c), nu se poate stabili dacă cea mai mare parte a personalului implicat în activitatea de difuzare lucrează în România sau în acel stat membru al Uniunii Europene, radiodifuzorul este considerat ca având sediul în România dacă sediul său principal este în România;

e) dacă cea mai mare parte a personalului implicat în activitatea de difuzare nu lucrează nici în România si nici într-un alt stat membru al Uniunii Europene, radiodifuzorul va fi considerat ca având sediul în România dacă a început să emită pentru prima oară în România si mentine în prezent o legătură stabilă si efectivă cu economia României.

(4) Radiodifuzorii cărora nu li se aplică nici unul dintre criteriile prevăzute la alin. (3) sunt considerati a fi în jurisdictia României dacă se află în una dintre situatiile următoare:

a) utilizează o frecventă acordată de România, prin autoritatea publică competentă;

b) desi nu utilizează o frecventă acordată de România, utilizează o capacitate de satelit apartinând României;

c) desi nu utilizează o frecventă acordată de România si nici o capacitate de satelit apartinând României, utilizează o legătură ascendentă la satelit situată pe teritoriul României.”

3. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(4) Nu constituie ingerinte deciziile si instructiunile având caracter normativ, emise de Consiliul National al Audiovizualului în aplicarea prezentei legi si cu respectarea dispozitiilor legale, precum si a normelor privind drepturile omului, prevăzute în conventiile si tratatele ratificate de România.”

4. Alineatele (5), (7) si (8) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

“(5) Candidaturile se aprobă cu votul majoritătii deputatilor si senatorilor prezenti, în conditiile întrunirii cvorumului celor două Camere;

……………………………………………

(7) Durata mandatului membrilor Consiliului este de 6 ani, iar numirea acestora se face esalonat, în functie de expirarea mandatului.

(8) În cazul în care un loc în Consiliu devine vacant înaintea expirării mandatului, acesta va fi ocupat de supleant până la expirarea mandatului initial de 6 ani.”

5. Alineatele (1) si (3) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Consiliul este condus de un presedinte, asimilat functiei de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora. Mandatul este de 6 ani.

.…………………………………………..

(3) Vicepresedintele este ales prin vot secret de către Consiliu, în prezenta a cel putin 9 membri ai acestuia, pentru un mandat de 6 ani.”

6. Alineatele (5)-(7) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

“(5) Deciziile Consiliului având caracter normativ, inclusiv motivarea acestora, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) Deciziile Consiliului, altele decât cele precizate la alin. (5), inclusiv motivarea acestora, precum si instructiunile si recomandările emise de Consiliu se fac publice.

(7) Actele având caracter normativ emise de Consiliu pot fi contestate la instanta de contencios administrativ de către orice persoană care se consideră prejudiciată de acestea.”

7. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un alineat nou, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Deciziile având caracter individual se comunică celor interesati si intră în vigoare de la data comunicării, dacă nu se prevede altfel.”

8. Alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - (1) Timpul de difuzare dedicat publicitătii, cu exceptia ferestrelor de teleshopping prevăzute la art. 36, nu poate depăsi 15% din timpul zilnic de difuzare, iar împreună cu spoturile de teleshopping nu poate depăsi 20% din timpul zilnic de difuzare.”

9. Alineatul (10) al articolului 44 va avea următorul cuprins:

“(10) În sensul prezentei legi:

a) licenta audiovizuală natională dă dreptul la o difuzare a cărei zonă geografică de acoperire cuprinde o audientă potentială de peste 60% din populatia recenzată a tării;

b) licenta audiovizuală regională dă dreptul la o difuzare a cărei zonă geografică de acoperire reprezintă o audientă potentială cuprinsă între 3% si 20% din populatia recenzată de pe teritoriul a 3 până la 8 judete;

c) licenta audiovizuală locală este licenta a cărei zonă geografică de acoperire si a cărei audientă potentială sunt mai mici decât cele prevăzute pentru o licentă audiovizuală regională;

d) licentele audiovizuale acordate pentru municipiul Bucuresti sunt considerate licente locale.”

10. Litera a) a articolului 49 va avea următorul cuprins:

“a) schimbările intervenite în cursul exploatării serviciului în ceea ce priveste categoriile de date mentionate la art. 48, în maximum 30 de zile de la producerea acestora;”

11. Litera h) a articolului 54 se abrogă.

12. La articolul 57, după litera c) se introduce o literă nouă, litera c1), cu următorul cuprins:

“c1) ca urmare a încălcării prevederilor alin. (8) si (9) ale art. 44 si ale art. 56;”

13. Litera d) a alineatului (3) al articolului 75 va avea următorul cuprins:

“d) consultările cu statul membru al Uniunii Europene de pe teritoriul căruia se face transmisia si cu Comisia Europeană nu  s-au concretizat într-o întelegere amiabilă, în termen de 15 zile de la notificarea prevăzută la lit. c), iar încălcarea la care se face referire continuă, cu conditia ca, în termen de două luni de la notificarea măsurilor luate de România, Comisia să nu fi luat o decizie asupra incompatibilitătii acestor măsuri fată de legislatia comunitară.”

14. Articolul 78 va avea următorul cuprins:

“Art. 78. - Orice persoană interesată, având responsabilitatea editorială a unui serviciu de programe, poate cere Consiliului eliberarea unei autorizatii de retransmisie pentru un anumit serviciu de programe.”

15. Alineatul (1) al articolului 88 va avea următorul cuprins:

“Art. 88. - (1) Supravegherea respectării, controlul îndeplinirii obligatiilor si sanctionarea încălcării prevederilor prezentei legi, precum si a deciziilor si instructiunilor cu caracter normativ emise în baza si pentru aplicarea ei revin Consiliului, cu exceptia prevederilor art. 1 lit. o), art. 62, 63 si 73, a căror respectare, supraveghere, control si, respectiv, sanctionare a încălcării revin de drept Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în conformitate cu atributiile pe care le are, conform legii.”

16. Litera g) a alineatului (1) al articolului 90 se abrogă.

17. Alineatele (1) si (2) ale articolului 91 vor avea următorul cuprins:

“Art. 91. - (1) Constituie contraventie nerespectarea de către radiodifuzorii sau distribuitorii de servicii a dispozitiilor prezentei legi, altele decât cele prevăzute la art. 90 alin. (1), precum si a deciziilor având caracter normativ emise de Consiliu.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), Consiliul sau, după caz, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va emite o somatie continând conditii si termene precise de intrare în legalitate.” 

18. Articolul 93 va avea următorul cuprins:

“Art. 93. - (1) Sanctiunile pentru încălcarea dispozitiilor prezentei legi se aplică prin acte emise de către Consiliu sau de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, precum si de către personalul de control anume împuternicit al persoanei juridice de drept public prevăzute la art. 88 alin. (2).

(2) Deciziile de sanctionare adoptate de Consiliu în conformitate cu prevederile art. 90 si 91 îsi produc efectele de la data comunicării.

(3) Actele emise în conditiile alin. (1) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, potrivit legii, în termen de 15 zile de la comunicare; termenul de 15 zile nu suspendă de drept efectele acestora.

(4) Actele emise în conditiile alin. (1) si neatacate în termenul prevăzut la alin. (3) constituie de drept titlu executoriu.”

19. Articolul 94 va avea următorul cuprins:

“Art. 94. - Contraventiilor constatate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

20. Articolul 95 va avea următorul cuprins:

“Art. 95. - (1) În cazul în care săvârsirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 90 alin. (1) si la art. 91 alin. (1) aduce prejudicii grave interesului public, Consiliul poate decide aplicarea uneia dintre următoarele sanctiuni: 

a) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, între orele 19,00 si 19,10, numai textul deciziei de sanctionare;

b) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, între orele 18,00 si 21,00, numai textul deciziei de sanctionare;

c) reducerea cu până la jumătate a termenului de valabilitate a licentei audiovizuale, cumulată cu sanctiunea prevăzută la lit. a).

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate numai gradual, astfel:

a) sanctiunea prevăzută la lit. a), numai după ce, în prealabil, radiodifuzorul a mai fost amendat de cel putin două ori;

b) sanctiunea prevăzută la lit. b), numai după aplicarea de cel putin două ori a sanctiunii prevăzute la alin. (1) lit. a);

c) sanctiunea prevăzută la lit. c), numai după aplicarea de cel putin două ori a sanctiunii prevăzute la alin. (1) lit. b).

(3) Între prejudiciile grave aduse interesului public trebuie considerate si violentarea repetată a moralei publice, ca si agresarea repetată a valorilor culturale si artistice.”

21. După articolul 95 se introduc două articole noi, articolul 951 si articolul 952, cu următorul cuprins:

“Art. 951. - Consiliul poate decide retragerea licentei audiovizuale în cazul săvârsirii repetate de către radiodifuzori a uneia dintre următoarele fapte:

a) incitarea publicului la ură natională, rasială sau religioasă;

b) incitarea explicită la violentă publică;

c) incitarea la actiuni care au drept scop disolutia autoritătii de stat;

d) incitarea la actiuni teroriste.

Art. 952. - (1) Deciziile emise în conditiile art. 95 si 951 pot fi atacate la sectia de contencios administrativ a curtii de apel; solutionarea cauzei se face în cel mult 15 zile de la sesizare.

(2) Contestatia nu suspendă de drept sanctiunea, dar instanta poate hotărî, la cerere, după 24 de ore de la înregistrarea contestatiei, suspendarea sanctiunii până la pronuntarea hotărârii definitive si irevocabile.

(3) Hotărârea curtii de apel poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justitie.

(4) Hotărârea Curtii Supreme de Justitie este definitivă si irevocabilă si se ia în cel mult 10 zile de la depunerea recursului.”

22. Alineatul (1) al articolului 96 va avea următorul cuprins:

“Art. 96. - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu amendă penală între 10.000.000 lei si 50.000.000 lei următoarele fapte:

a) emiterea sau retransmiterea de programe fără licentă audiovizuală, licentă de emisie, autorizatie tehnică de functionare sau autorizatie de retransmisie;

b) emiterea pe altă frecventă, emiterea dintr-un alt amplasament sau nerespectarea parametrilor ori a conditiilor din licenta de emisie sau din autorizatia tehnică de functionare, dacă autorul faptei nu se conformează somatiei emise de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

c) producerea, importul, distribuirea, vânzarea, închirierea, detinerea, instalarea, întretinerea si înlocuirea, în mod ilicit, a dispozitivelor de decodificare utilizate pentru serviciile audiovizuale cu acces conditionat.”

23. După alineatul (1) al articolului 96 se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În cazul nerespectării reglementărilor sau a normelor tehnice aplicabile, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va dispune si confiscarea echipamentului tehnic.”

24. Alineatul (1) al articolului 97 va avea următorul cuprins:

“Art. 97. - (1) Licentele de emisie pentru comunicatia audiovizuală pe cale radioelectrică, acordate pe baza prevederilor Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările ulterioare, constituie licente audiovizuale, în conditiile prezentei legi, si rămân valabile până la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate; procedura acordării licentelor de emisie se supune acelorasi conditii.”

Art. II. - Prevederile alin. (7) si (8) ale art. 11 si ale alin. (1) si (3) ale art. 14, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplică si membrilor în exercitiu ai Consiliului, durata mandatelor acestora fiind calculată începând cu data la care au fost numiti de Parlament.

Art. III. - Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2003.

Nr. 402.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 octombrie 2003.

Nr. 604.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 340

din 16 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1604 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1604 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghe Ursachi în Dosarul nr. 408/P/2003 al Curtii de Apel Constanta – Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 1604 alin. 3 din Codul de procedură penală Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin deciziile nr. 708/1997 si nr. 41/2002, statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea nr. 18/P din 18 aprilie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 408/P/2003, Curtea de Apel Constanta Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1604 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghe Ursachi, inculpat în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei se sustine că textul de lege criticat încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii, deoarece discriminează pe inculpatii cercetati ori judecati pentru infractiuni intentionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani, în raport cu altii. De asemenea, prevederile legale criticate sunt considerate contrare si dispozitiilor art. 23 alin. (7) din Constitutie, potrivit cărora persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune, dispozitii care nu prevăd nici o conditie restrictivă pentru luarea acestei măsuri procesuale.

Instanta de judecată si-a exprimat opinia în sensul că, desi Constitutia nu conditionează dreptul persoanei arestate preventiv de a cere liberarea provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune, si de limitele pedepsei închisorii prevăzute de lege pentru infractiunea de care aceasta este învinuită, această conditie este prevăzută de lege. Procesul penal se judecă conform legii, iar potrivit art. 125 alin. (3) din

Constitutie, competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege. Este atributul legiuitorului ca, potrivit art. 49 din Constitutie, să restrângă exercitiul dreptului persoanei de a cere liberarea provizorie peste anumite limite de pedeapsă prevăzute de lege, în interesul desfăsurării instructiei penale.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece limitarea infractiunilor pentru care se poate acorda liberarea provizorie pe cautiune este atributul legiuitorului, care a decis că pentru infractiunile sanctionate cu pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani nu se acordă liberarea provizorie pe cautiune.

Guvernul arată că exceptia privind neconstitutionalitatea art. 1604 alin. 3 din Codul de procedură penală, în raport cu art. 16 din Constitutie, este neîntemeiată, deoarece nu creează privilegii sau discriminări, neîncălcând vreunul dintre criteriile egalitătii în drepturi enumerate în art. 4 din Constitutie. Dispozitiile art. 1604 alin. 3 din Codul de procedură penală sunt aplicabile tuturor persoanelor care au săvârsit o infractiune intentionată pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani, respectiv tuturor persoanelor care se află în una din celelalte situatii prevăzute în alin. 3 al art. 1604 din Codul de procedură penală. Referitor la critica de neconstitutionalitate în raport cu prevederile art. 23 alin. (7) din Constitutie, Guvernul arată că, prin Decizia nr. 139/2002, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1604 alin. 3 din Codul de procedură penală, arătând că acestea nu contravin dispozitiilor constitutionale mentionate, care prevăd dreptul la liberare provizorie în conditiile legii. Legiuitorul are competenta exclusivă, în virtutea prevederilor art. 125 alin. (3) din Constitutie, de a stabili conditiile ce trebuie respectate de persoana arestată preventiv pentru a beneficia de liberarea provizorie. Se arată că, în acelasi sens, s-a pronuntat Curtea Constitutională si prin deciziile nr. 708/1997 si nr. 41/2002. În concluzie, se arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră, de asemenea, că exceptia este neîntemeiată. În acest sens, se arată că nu se poate retine încălcarea principiului constitutional al egalitătii în drepturi prin instituirea unor reguli speciale, inclusiv cea privitoare la acordarea liberării provizorii pe cautiune doar în anumite situatii, atâta timp cât ele asigură egalitatea juridică a cetătenilor în utilizarea lor. Tratamentul juridic mai sever se explică prin gradul de pericol social mai ridicat al situatiei la care se referă. Se invocă în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale. În ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiilor legale criticate, în raport cu prevederile art. 23 alin. (7) din Constitutie, se arată că nici aceasta nu poate fi retinută, deoarece liberarea provizorie pe cautiune nu poate fi obtinută decât dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, si este atributul legiuitorului să stabilească aceste conditii, cum sunt cele privitoare la gravitatea pedepsei prevăzute de lege pentru infractiunea săvârsită de inculpat.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1604 alin. 3 din Codul de procedură penală, care au următorul continut:      “Liberarea provizorie pe cautiune nu se acordă în cazul săvârsirii infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani ori când inculpatul este recidivist, ori din datele existente rezultă că acesta va săvârsi o altă infractiune sau va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influentarea unor martori sau experti, alterarea ori distrugerea mijloacelor materiale de probă sau prin alte asemenea fapte.”

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece discriminează pe cei aflati în situatiile prevăzute si cărora nu li se poate acorda liberarea pe cautiune, în raport cu cei care nu se află în aceste situatii. Dispozitiile sunt considerate contrare si prevederilor art. 23 alin. (7) din Constitutie, potrivit cărora persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate sub controlul judiciar sau pe cautiune, fără vreo conditie.

Examinând dispozitiile legale criticate prin raportare la prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea retine că nici una dintre criticile formulate nu este întemeiată. Este atributul constitutional al legiuitorului ca, din ratiuni de politică penală, să restrângă sfera de aplicare a măsurii liberării provizorii pe cautiune, prin interzicerea acesteia în cazul săvârsirii unor infractiuni grave. Asa fiind, nu se poate vorbi despre încălcarea principiului constitutional al egalitătii în drepturi, de vreme ce dispozitiile criticate se referă la situatii diferite care reclamă regim juridic diferit.

Curtea constată, de asemenea, că nu sunt încălcate nici prevederile art. 23 alin. (7) din Constitutie, câtă vreme dreptul de a cere punerea în libertate nu poate fi exercitat decât în conditiile legii.

De altfel, cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1604 alin. 3 din Codul de procedură penală, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 139 din 23 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 11 iunie 2002, prin care exceptia a fost respinsă ca neîntemeiată. Solutia adoptată, precum si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au fost evocate împrejurări noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1604 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghe Ursachi în Dosarul nr. 408/PAC/2003 al Curtii de Apel Constanta - Sectia penală.

            Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 251/2003 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentei de depozit pentru semintele de consum

 

            În baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 149/2003,

            văzând Referatul de aprobare nr. 128.216 din 18 septembrie 2003 al Directiei generale de implementare si reglementare pentru modificarea componentei Comisiei pentru acordarea licentei de depozit pentru semintele de consum,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

            ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

            Art. 1. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 251/2003 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentei de depozit pentru semintele de consum, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2003.

Nr. 738.

 

ANEXĂ

COMISIA

pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum

 

1. Petre Daea - presedinte, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

2. Vasile Băcilă - membru, director general - Directia generală de implementare si reglementare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

3. Florica Cozmâncă - membru, director - Directia de implementare si management al politicilor agricole din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

4. Elena Tatomir - membru, director - Directia de productie vegetală si horticultură din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

5. Mariana Gheorghe - membru, consilier - Directia de productie vegetală si horticultură din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

6. Nicolae Baciu - membru, consilier juridic - Directia juridică din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

7. Tudorel Baltă - membru, sef serviciu - Directia de productie animală si industrie alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

8. Dan Anghel - membru, director general al Societătii Comerciale “Comcereal” - S.A. Alexandria

9. Aurel Rizea - membru, director general al Societătii Comerciale “Comcereal” - S.A. Brăila

10. Marin Durac - membru, director general adjunct - Agentia Domeniului Statului

11. Ion Scurteli - membru, presedinte - Asociatia Patronală a Angrosistilor de Cereale din România

12. Mihai Anghel - membru, depozitar - reprezentant al Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificatie si Produse Făinoase “Rompan”

13. Ofelia Bălan - membru, presedinte - Asociatia Română a Comerciantilor de Produse Agricole

14. Teodor Ancuta - membru, presedinte - Bursa Monetar-Financiară si de Mărfuri Sibiu

15. Traian Ion Coica - membru, director - Asociatia Natională Patronală “Nutricomb”

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

Nr. 768 din 9 octombrie 2003

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 169 din 9 octombrie 2003

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emit prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 18 august 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă preturile reglementate, aferente furnizării gazelor naturale pentru consumatorii captivi, după cum urmează:

a) consumatori conectati direct în Sistemul national de transport al gazelor naturale - 3.243.431 lei/1.000 m3

b) consumatori conectati în sistemele de distributie a gazelor naturale:

b1) consumatori rezidentiali - 4.097.184 lei/1.000 m3

b2) celelalte categorii de consumatori - 3.755.752 lei/1.000 m3.”

Art. II. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Agentia Natională pentru Resurse Minerale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2003.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare  în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Iuliana Stratulat

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurilor privind achizitionarea timbrelor pentru marcarea tigaretelor si a altor produse din tutun

 

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum si a unor alte acte normative,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile privind achizitionarea timbrelor pentru marcarea tigaretelor si a altor produse din tutun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2003.

Nr. 1.388.

 

ANEXĂ

PROCEDURI

privind achizitionarea timbrelor pentru marcarea tigaretelor si a altor produse din tutun

 

1. Potrivit prevederilor art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum si a unor alte acte normative, începând cu data de 1 octombrie 2003 contravaloarea timbrelor pentru marcarea tigaretelor si a altor produse din tutun se asigură de la bugetul de stat.

2. Eliberarea timbrelor de către Compania Natională .Imprimeria Natională” - S.A. către producătorii de tigarete si alte produse din tutun se efectuează pe bază de factură, în functie de comanda aprobată de Ministerul Finantelor Publice - directia emitentă a licentei pentru atestarea dreptului de marcare.

În acest sens, agentii economici producători interni vor prezenta pentru aprobare comenzile de timbre pentru luna octombrie 2003. Cantitătile de timbre ce pot fi aprobate cu decontare conform art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2003 se stabilesc pe baza datelor privind:

- stocul de marcaje neutilizate, existent la data solicitării aprobării;

- numărul de timbre aferent livrărilor efectuate în luna septembrie 2003.

3. Modalitatea de decontare de la bugetul de stat a contravalorii timbrelor preluate de agentii economici începând cu data de 1 octombrie 2003 va fi stabilită de Ministerul Finantelor Publice prin ordin al ministrului, după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum si a unor alte acte normative.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice

 

            În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum si ale art. 11 alin. (4) si ale art. 16 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor,

            ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 - Norme metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice - la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 iunie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Clasarea este procedura prin care se conferă regim de monument istoric unui bun imobil, unei constructii sau părti de constructie, conform art. 7 din Legea nr. 422/2001.”

2. După alineatul (1) al articolului 2 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Regimul de monument istoric se poate conferi, în conditiile Legii nr. 422/2001 si ale prezentelor norme metodologice, următoarelor părti de constructie:

a) structuri: sisteme de boltire si acoperire, sisteme structurale portante speciale, niveluri partiale sau travei;

b) elemente de arhitectură: fatade, părti de fatade, învelitori, portaluri, sisteme de închidere neportante, scări, pavimente, ancadramente;

c) elemente de componente artistice: părti de decoratie, vitralii, iconostase, mobilier fix;

d) instalatii;

e) alte elemente cu valori semnificative, în conditiile prezentelor norme metodologice.”

Art. II. - Directia monumente istorice si muzee din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 3 octombrie 2003.

Nr. 2.807.