MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 711          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 octombrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            373. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Modernizarea sistemului de alimentare cu apă si al apei uzate în municipiul Sibiu, judetul Sibiu, România”, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

 

            Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura .Modernizarea sistemului de alimentare cu apă si al apei uzate în municipiul Sibiu, judetul Sibiu, România”

 

            562. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Modernizarea sistemului de alimentare cu apă si al apei uzate în municipiul Sibiu, judetul Sibiu, România”, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 368 din 2 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) si ale art. 44 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.154. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei de Autoajutorare a Diabeticilor si Bolnavilor Oncologici ca fiind de utilitate publică

 

            1.155. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Călărasi

 

            1.156. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Modernizarea sistemului de alimentare cu apă si al apei uzate în municipiul Sibiu, judetul Sibiu, România”, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura .Modernizarea sistemului de alimentare cu apă si al apei uzate în municipiul Sibiu, judetul Sibiu, România”, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003.

            Art. 2. - (1) În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri si servicii decontările pot fi efectuate si în euro.

            (2) Sumele necesare continuării finantării proiectului în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei comunitare ISPA se prevăd în bugetul de stat la alineatul “Transferuri aferente Fondului national de preaderare”, în bugetul Ministerului Finantelor Publice - “Actiuni generale”, si se transferă autoritătii responsabile cu implementarea măsurii - Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, urmând a se regulariza cu fondurile transferate de către Comisia Europeană, în limita sumelor eligibile cheltuite.

            (3) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (2) vor fi cheltuite în alt scop decât cel prevăzut în memorandumul de finantare, beneficiarul final va restitui aceste sume la bugetul de stat.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 septembrie 2003.

Nr. 373.

 

Măsura ISPA Nr. 2002/RO/16/P/PE/022

 

MEMORANDUM DE FINANTARE

între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Modernizarea sistemului de alimentare cu apă si al apei uzate în municipiul Sibiu, judetul Sibiu, România”*)


*) Traducere.

 

            Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, reprezentată de comisarul pentru politică regională, domnul Michel Barnier, pentru Comisie, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în continuare Beneficiar, pe de altă parte, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

            Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată si finantată din resursele bugetare ale Comunitătii în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul memorandum. Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată cu respectarea Conditiilor generale prevăzute în anexa la Acordul-cadru, semnat între Comisie si Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum si ale anexelor la acesta.

 

ARTICOLUL 2

Identificarea măsurii

 

            Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistentei financiare nerambursabile, la finantarea următoarei măsuri descrise în anexa nr. I:

            Numărul măsurii: 2002/RO/16/P/PE/022

            Denumirea măsurii: “Modernizarea sistemului de alimentare cu apă si al apei uzate în municipiul Sibiu, judetul Sibiu, România”

            Durata: - data începerii: data semnării memorandumului de finantare de către Comisie

            - data finalizării: 31 decembrie 2008

            Localizare: Municipiul Sibiu, judetul Sibiu

            Grup: Cibin/Bazinul râului Olt

 

ARTICOLUL 3

Angajamentul

 

            1. Cheltuielile publice sau echivalente maxime care vor fi luate în considerare pentru calcularea asistentei vor fi de 37.588.000 euro.

            2. Procentul corespunzător asistentei acordate de către Comunitate pentru această măsură este fixat la 68% din totalul cheltuielilor publice sau echivalente, conform celor indicate în planul de finantare din anexa nr. II.

            3. Valoarea maximă a asistentei asigurate de către Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixată la 25.559.840 euro.

            4. Un total de 17.891.888 euro este angajat din bugetul pe anul 2002, din linia bugetară B7-020. Angajamentele privind transele ulterioare se vor baza pe planul de finantare initial sau revizuit pentru măsura respectivă, în functie de stadiul implementării măsurii si de disponibilitătile bugetare.

 

ARTICOLUL 4

Plătile

 

            1. Asistenta comunitară va acoperi plătile referitoare la măsură, pentru care s-au făcut angajamente valabile din punct de vedere juridic de către Beneficiar si pentru care s-a alocat în mod specific finantarea necesară. Aceste plăti trebuie să fie în legătură cu lucrările descrise în anexa nr. I.

            2. Plătile efectuate înainte de data semnării memorandumului de finantare de către Comisie nu sunt eligibile pentru asistenta acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.

            3. Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de către autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2008.

            Raportul solicitat pentru efectuarea plătii finale va fi înaintat nu mai târziu de 6 luni de la această dată.

            4. Plata în avans este fixată la 5.111.968 euro si va fi transferată după cum urmează:

            - o sumă de 2.555.984 euro va fi plătită după semnarea prezentului memorandum de către Beneficiar;

            - diferenta se va achita după semnarea primului contract de lucrări, precum si după îndeplinirea conditiilor mentionate în paragraful 3 al art. 8.

5. În conformitate cu prevederile pct. (5) din sectiunea a III-a din anexa nr. III.1, Comisia va accepta pentru această măsură o valoare totală a plătilor în avans si intermediare reprezentând 90% din totalul asistentei financiare nerambursabile acordate.

 

ARTICOLUL 5

Respectarea legilor si politicilor Comunitătii

 

Măsura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante stabilite în acordurile europene si va contribui la punerea în aplicare a politicilor comunitare, în special a celor referitoare la protejarea si îmbunătătirea stării mediului.

 

ARTICOLUL 6

Proprietatea intelectuală

 

Beneficiarul si autoritatea responsabilă cu implementarea, mentionată la pct. 3 din anexa nr. I, se vor asigura în ceea ce priveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală pentru studii, schite, planuri, publicitate si pentru alte materiale produse în legătură cu planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea măsurii. Acestea vor garanta accesul si dreptul de a utiliza astfel de materiale de către Comisie sau orice alt organism ori persoană delegată de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai în scop propriu.

 

ARTICOLUL 7

Permise si autorizatii

 

Orice tipuri de permise si/sau autorizatii necesare pentru implementarea măsurii trebuie să fie eliberate de autoritătile competente ale Beneficiarului la timp si în conformitate cu legislatia natională.

 

ARTICOLUL 8

Conditii specifice referitoare la măsură

 

Fără a se aduce atingere conditiilor generale prevăzute în anexa nr. III, asistenta financiară nerambursabilă din partea Comunitătii se află sub rezerva următoarelor conditii:

1. Conditia privind evaluările si situatia activelor:

Comisia îsi rezervă dreptul de a revizui valoarea asistentei pentru ISPA stabilită la art. 3, dacă în termen de 5 ani de la data finalizării lucrărilor conditiile de exploatare (tarife, venituri etc.) diferă în mod semnificativ fată de evaluările initiale făcute pentru stabilirea nivelului asistentei financiare nerambursabile si/sau există o modificare substantială care:

a) afectează natura exploatării sau conditiile de implementare ori conferă unui organism public sau privat un avantaj nejustificat; si

b) rezultă fie din modificarea formei de proprietate asupra oricărei părti a infrastructurii finantate, fie din încetarea sau modificarea esentială a aranjamentelor de exploatare.

Tara beneficiară va informa Comisia asupra oricărei modificări si se va cere acordul prealabil din partea Comisiei pentru aceste modificări.

În cazul în care este încheiat un contract de concesionare pentru serviciile din domeniul apei potabile si apei uzate sau este încheiată o altă formă de participare a sectorului privat, Comisia îsi rezervă dreptul de a verifica acest contract, pentru a se asigura că asistenta se derulează în beneficiul strict al populatiei.

2. Conditia privind viabilitatea:

Asistenta financiară nerambursabilă a Comunitătii pentru măsură este acordată sub rezerva punerii la dispozitie de către autoritătile implicate a cresterii tarifelor pentru alimentarea cu apă si apă uzată peste rata inflatiei pentru a asigura resurse suficiente în vederea acoperirii costurilor cofinantării, exploatării, întretinerii si înlocuirii activelor.

3. Conditii care trebuie îndeplinite înaintea plătii celei de-a doua transe a avansului, suplimentare fată de conditiile prevăzute la paragraful 4 al art. 4:

a) semnarea unui acord de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) în vederea finantării investitiilor incluse în măsură;

b) prezentarea de către Beneficiar a planului de achizitii final, care trebuie aprobat de către Comisie;

c) înfiintarea unei unităti de implementare a proiectului (UIP) si numirea unui manager de proiect conform termenilor de referintă acceptati de Comisie si de BERD;

d) adoptarea măsurilor corespunzătoare de către beneficiarul final în vederea asigurării Fondului de întretinere, reparatii si dezvoltare (IRD) în conditiile acceptate de Comisie si BERD;

e) beneficiarul final va face dovada cresterii tarifului combinat pentru apă si apă uzată cu 85% în termeni reali, comparativ cu “tariful initial” ajustat cu inflatia. “Tariful initial” se consideră a fi cel de la 1 decembrie 2002;

f) Comisia va primi dovada:

(i) realizării consultărilor publice în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului nr. 85/337/CEE,

(ii) obtinerii acordului de mediu în baza rezultatelor consultării publicului.

4. Conditiile ce trebuie îndeplinite înaintea efectuării plătilor intermediare ulterioare:

a) Comisia primeste până la 31 decembrie 2005 dovezi că:

(i) apele uzate provenite din sectorul industrial sunt pretratate în conformitate cu directivele europene si legislatia românească si/sau reciclate corespunzător;

(ii) pretratarea apelor uzate industriale este monitorizată si avizată de autoritătile de mediu competente;

(iii) reziduurile din apele industriale uzate nu sunt dăunătoare tehnologiei proiectate pentru statia de tratare;

(iv) vor fi aplicate tarife corespunzătoare, acceptate de Comisie, pentru sectorul industrial pe baza cantitătii si calitătii apei reziduale evacuate si a costului tratării;

(v) a fost elaborată si aprobată de către compania de apă o strategie pentru finalizarea contorizării secundare;

b) Beneficiarul a mărit până la 31 decembrie 2005 tariful combinat pentru apă si apă uzată cu încă 35% în termeni reali în raport cu tariful de la 1 decembrie 2005.

5. Conditiile ce trebuie îndeplinite înainte de plata finală:

a) prezentarea de către beneficiarul final, până la data de 31 decembrie 2007, a unui program specific de exploatare si întretinere care va fi aprobat de Comisie. Programul se va derula pe o perioadă de 10 ani, începând cu 1 ianuarie 2008;

b) un plan de gospodărire a serviciilor de apă si apă uzată actualizat, acceptat de către Comisie, care să indice investitiile prioritare viitoare, pecum si costurile aferente acestora, în vederea asigurării unei depline concordante cu prevederile directivelor comunitare relevante din domeniu, după finalizarea măsurii ISPA.

 

ARTICOLUL 9

 

Prevederile privind implementarea, cuprinse în anexele la prezentul memorandum de finantare, fac parte integrantă din acesta.

Nerespectarea conditiilor si prevederilor privind implementarea va fi tratată de Comisie conform procedurii stipulate în sectiunea a VIII-a din anexa nr. III.1.

 

ARTICOLUL 10

 

Textul autentic al acestui memorandum de finantare este prezentul document semnat mai jos.

Semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003.

 

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonatorul national ISPA

Pentru Comunitate,

Michel Barnier,

membru al Comisiei Europene

 

Lista anexelor*)

 

Anexa nr. I Descrierea măsurii

Anexa nr. II Plan de finantare

Anexa nr. III

Anexa nr. III.1 Prevederi financiare privind implementarea ISPA

Anexa nr. III.2 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru măsurile finantate prin ISPA

Anexa nr. III.3 Model de cerere de plată pentru raportarea progresului financiar si fizic si pentru solicitarea de modificări

Anexa nr. III.4 Acord privind cerintele minime de control financiar aplicabile măsurilor finantate prin ISPA

Anexa nr. III.5 Acord cu privire la nereguli si la recuperarea sumelor încasate eronat prin ISPA

Anexa nr. III.6 Cerinte privind informarea si publicitatea

 


*) Anexele se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Modernizarea sistemului de alimentare cu apă si al apei uzate în municipiul Sibiu, judetul Sibiu, România”, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Modernizarea sitemului de alimentare cu apă si al apei uzate în municipiul Sibiu, judetul Sibiu, România”, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 septembrie 2003.

Nr. 562.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 368

din 2 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) si ale art. 44 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) si ale art. 44 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, exceptie ridicată de Ioan Moisă în Dosarul nr. 1.343/2003 al Tribunalului Alba - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, considerând că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 martie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.343/2003, Tribunalul Alba - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) si ale art. 44 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Ioan Moisă într-o cauză ce are ca obiect contestatia formulată în contradictoriu cu Casa Judeteană de Pensii Alba.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 12 alin. (1) si ale art. 44 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 aduc atingere prevederilor constitutionale ale art. 16, 33 si 46. În acest sens, arată că, în cazul pensiilor, pentru a se obtine venitul net, din venitul brut se scade doar contributia pentru asigurările sociale de sănătate, nu si deducerea personalăde bază si deducerile personale suplimentare, asa cum este  în cazul deducerilor din salarii, ceea ce creează un regim diferentiat si protectionist. Autorul exceptiei mai sustine că persoanele handicapate pensionate ar trebui să se bucure de aceeasi protectie specială ca si persoanele handicapate salariate, deoarece au nevoi suplimentare de tratament.

Instanta de judecată consideră exceptia neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin, sub nici un aspect, prevederilor constitutionale invocate. Astfel, arată că “pensionarii nu au o situatie defavorizată fată de persoanele salariate câtă vreme se impozitează numai suma de bani ce depăseste plafonul de 5.000.000 lei si, respectiv, 5.700.000 lei”. De asemenea, apreciază că “nu se poate pune problema discriminării între persoanele salariate si cele pensionate, chiar cu handicap”, întrucât protectia persoanelor cu handicap se realizează si prin alte modalităti prevăzute în acte normative speciale, cum ar fi, de exemplu, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale si propune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în concordantă cu prevederile constitutionale invocate. În acest sens, precizează că, “la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative, din venitul brut din pensie nu se mai suportă contributia pentru asigurările sociale de sănătate, la care face referire art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, astfel că acest alineat nu mai are, în prezent, obiect de reglementare”.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a textelor legale invocate, Guvernul apreciază că nu poate fi retinută încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, întrucât cele două categorii de contribuabili care fac obiectul cauzei de fată, “si anume persoanele care realizează venituri din pensii si persoanele care realizează venituri din salarii sau alte surse autorizate potrivit legii, supuse unor regimuri juridice diferite, din punct de vedere al modalitătii de impozitare, nu se află într-o situatie identică, de natură să justifice aplicarea unui tratament egal”.

De asemenea, nu poate fi retinută nici critica referitoare la înfrângerea prevederilor constitutionale ale art. 33 si 46, “întrucât dispozitiile legale ce fac obiectul exceptiei nu contin reglementări de natură să determine restrângerea acestor drepturi constitutionale”, care consacră ocrotirea sănătătii si, respectiv, protectia persoanelor cu handicap.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, mentionând totodată faptul că, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. si alte categorii de pensionari beneficiază de asigurare, fără plata contributiei de asigurări de sănătate.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 12 alin. (1) si ale art. 44 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, ordonantă aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 25 iulie 2002.

Aceste dispozitii legale au următoarea redactare:

- Art. 12 alin. (1): “Contribuabilii prevăzuti la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub formă de deducere personală de bază si deduceri personale suplimentare, acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile.”;

- Art. 44 alin. (1), (2) si (4): “(1) Este impozabilă totalitatea veniturilor nete, încasate cu titlu de pensie de către contribuabili, plătite atât din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurare socială, cât si cele primite cu titlu de pensie finantată de la bugetul de stat, potrivit legii, pentru partea care depăseste suma de 5.000.000 lei pe lună.

(2) Venitul net din pensie reprezintă diferenta dintre venitul brut din pensie si contributia pentru asigurările sociale de sănătate. [...]

(4) Venitul impozabil lunar din pensii se determină prin deducerea din suma veniturilor nete din pensii, calculate potrivit alin. (2), a unei sume fixe neimpozabile lunare de 5.000.000 lei.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară.”;

- Art. 33: “(1) Dreptul la ocrotirea sănătătii este garantat.

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei si a sănătătii publice.

(3) Organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate si recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale si a activitătilor paramedicale, precum si alte măsuri de protectie a sănătătii fizice si mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.”;

- Art. 46: “Persoanele handicapate se bucură de protectie specială. Statul asigură realizarea unei politici nationale de prevenire, de tratament, de readaptare, de învătământ, de instruire si de integrare socială a handicapatilor, respectând drepturile si îndatoririle ce revin părintilor si tutorilor.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu pot fi retinute sustinerile autorului exceptiei potrivit cărora textele de lege criticate ar contraveni prevederilor constitutionale invocate.

Potrivit art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, deducerile personale reprezintă o sumă neimpozabilă acordată contribuabilului, cuprinzând deducerea personală de bază si deducerile personale suplimentare, în functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate în întretinere. Neaplicarea deducerii personale de bază si a deducerilor personale suplimentare la venitul impozabil din pensie nu constituie o încălcare a principiului egalitătii, întrucât cele două categorii de contribuabili, persoanele pensionate si persoanele salariate sau care realizează venituri din surse autorizate, nu se află într-o situatie identică care să justifice aplicarea unui tratament egal. Dispozitiile legale criticate nu creează o situatie defavorizată pentru pensionari, ci reprezintă optiunea legiuitorului de a acorda, în functie de situatia materială, anumite facilităti acestora, fată de persoanele care au alte surse de venituri.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii art. 44 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, constatând că aceste dispozitii legale sunt constitutionale. În acest sens este Decizia nr. 123 din 16 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 10 iunie 2002.

În ceea ce priveste înfrângerea, prin dispozitiile legale criticate, a prevederilor constitutionale ale art. 33 referitoare la ocrotirea sănătătii si a celor ale art. 46 privind protectia persoanelor handicapate, Curtea constată că drepturile de care beneficiază persoanele cu handicap nu sunt afectate de aplicarea acestor dispozitii, deoarece acestea nu contin reglementări de natură să determine restrângerea acestor drepturi constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) si ale art. 44 alin. (1), (2) si (4) din

Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, exceptie ridicată de Ioan Moisă în Dosarul nr. 1.343/2003 al Tribunalului Alba - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 octombrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei de Autoajutorare a Diabeticilor si Bolnavilor Oncologici ca fiind de

utilitate publică

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia de Autoajutorare a Diabeticilor si Bolnavilor Oncologici, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Medias, piata Regele Ferdinand I nr. 1, judetul Sibiu, ca fiind de utilitate  publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.154.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Călărasi

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 2,5 miliarde lei, pentru judetul Călărasi, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Oltenita, pentru decontarea lucrărilor de constructii, reparatii si modernizări la Căminul pentru persoane vârstnice semidependente “Sfântul Gheorghe”, cu sediul în municipiul Oltenita, str. Alexandru Iliescu nr. 85A.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.copyrightdsc.net

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.155.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, amplasată în incinta imobilului identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei prevăzute la art. 1, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.156.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trece din domeniul public în domeniul privat al statului

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunului care trece în domeniul privat al statului

Municipiul Drobeta-Turnu Severin (localitatea Gura Văii), Str. Timisoarei nr. 2, judetul Mehedinti

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion nr. 2

Suprafata construită = 35,65 m2

Suprafata desfăsurată = 35,65 m2

Anul constructiei: 1978

Valoare contabilă = 188.945.000 lei

Nr. de inventar M.F.P.: 106.192