MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 712       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 octombrie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

87. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea garantiilor de 10% retinute societătilor comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului si constructiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog – Ucraina

 

90. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

91. - Ordonantă de urgentă privind organizarea Gărzii Financiare

 

1.164. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

1.165. - Hotărâre privind trecerea unui imobil, compus din clădire în curs de executie si terenul aferent, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Titu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Titu, judetul Dâmbovita

 

1.166. - Hotărâre privind trecerea unui teren din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

1.167. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea garantiilor de 10% retinute societătilor comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului si constructiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog – Ucraina

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă stingerea prin compensare a sumelor reprezentând contravaloarea în lei a garantiilor de 10% retinute societătilor comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului si constructiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina, denumite în continuare societăti comerciale furnizoare, al căror termen de garantie a expirat, cu obligatiile datorate de aceste societăti către bugetul de stat la data de 31 august 2003 si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Operatiunile de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, constând în impozite, taxe, contributii si alte venituri, cu exceptia celor prin retinere la sursă, precum si a accesoriilor aferente acestora, se efectuează de organele fiscale la care aceste societăti sunt înregistrate ca plătitori de impozite si taxe.

Art. 2. - În limita sumelor reprezentând contravaloarea în lei a garantiilor de 10% retinute societătilor comerciale furnizoare, rămase după efectuarea operatiunii de compensare prevăzute la art. 1, se sting, în conditiile legii, datoriile acestor societăti către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., existente la data de 31 august 2003 si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, sub coordonarea Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 3. - (1) Obligatiile datorate de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. la data de 31 august 2003 si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se sting în limita sumelor pe care Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. le-a stins societătilor comerciale furnizoare conform prevederilor art. 2, în aceleasi conditii.

(2) Obligatiile Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. datorate la fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe la data de 31 august 2003 si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se sting de către Ministerul Finantelor Publice, în limita sumelor cuprinse în operatiunea efectuată conform prevederilor alin. (1).

Art. 4. - Se aprobă restituirea de la bugetul de stat, de la capitolul “Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale”, a sumelor reprezentând contravaloarea garantiilor de 10% retinute societătilor comerciale furnizoare, rămase după efectuarea operatiunilor de compensare prevăzute la art. 1 si 2, în limita sumei disponibile la acest capitol din bugetul Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 5. - Operatiunile de stingere prevăzute la art. 1, 2 si 4 se vor efectua la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 6. - (1) Operatiunile de stingere a garantiilor de 10% prevăzute la art. 1, 2 si 4 se realizează, cu conditia încheierii în prealabil a unei conventii între fiecare societate comercială furnizoare si Ministerul Economiei si Comertului, prin care să se prevadă obligatia expresă a acestor societăti de a aduce furnitura livrată, pe cheltuială proprie, într-o nouă garantie care să expire o dată cu garantia externă. Ministerul Economiei si Comertului va confirma suma garantiilor retinute si nestinse, actualizată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) În cazul în care societătile comerciale furnizoare care au beneficiat de prevederile art. 1, 2 si 4 nu îsi îndeplinesc obligatiile asumate prin conventie, acestea vor restitui contravaloarea garantiilor stinse, actualizată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României la data restituirii garantiei.

Recuperarea sumelor stinse prin compensare, conform prevederilor art. 1, care constituie venituri ale bugetului de stat, se face de către organele fiscale teritoriale competente ale Ministerului Finantelor Publice, în baza conventiei care constituie titlu executoriu.

(3) În procedurile de stingere prevăzute la art. 1, 2 si 4 nu sunt cuprinse societătile comerciale furnizoare aflate în procedură de dizolvare-lichidare sau reorganizare judiciară si faliment, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - (1) Societătile comerciale furnizoare si cuantumul sumelor de regularizat se stabilesc de Ministerul Economiei si Comertului.

(2) Procedura de stingere a creantelor prevăzute la art. 1-4 se efectuează până la data de 15 decembrie 2003.

Art. 8. - Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Finantelor Publice vor elabora precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă, aprobate prin ordin comun.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 87.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Activitatea vamală se exercită prin Autoritatea Natională a Vămilor, care se organizează si functionează în subordinea Autoritătii Nationale de Control.

(2) Autoritatea Natională a Vămilor are o siglă ale cărei caracteristici se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 5 alin. (1).”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, finantată de la bugetul de stat. Organizarea si functionarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Salarizarea, precum si drepturile si îndatoririle personalului vamal sunt cele stabilite de lege pentru functionarii publici si de Statutul personalului vamal.

(3) Răspunderea personalului Autoritătii Nationale a Vămilor este cea prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 74/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atributiilor de control, în măsura în care nu sunt îndeplinite conditiile atragerii răspunderii penale, functionarii vamali răspund potrivit art. 998 din Codul civil. Răspunderea delictuală poate fi antrenată numai pe baza hotărârii instantelor de judecată sesizate si de Autoritatea Natională de Control.

(5) Cererile formulate de Autoritatea Natională de Control pentru atragerea răspunderii civile delictuale prevăzute la alin. (4) sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cautiuni si alte taxe.”

Art. II. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, atributiile specifice domeniului vamal, care revin Ministerului Finantelor Publice din actele normative în vigoare, se preiau de către Autoritatea Natională de Control, cu exceptia politicii vamale si a actelor normative elaborate în realizarea acesteia, a solutionării contestatiilor si a valorificării bunurilor devenite proprietatea statului.

(2) Competentele ministrului finantelor publice referitoare la autoritatea vamală revin ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control; prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(3) Drepturile si obligatiile, inclusiv bunurile mobile si imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea Directiei Generale a Vămilor, se preiau de Autoritatea Natională a Vămilor.

Art. III. - Reglementările legale în domeniul activitătii vamale, emise în exercitarea prerogativelor de autoritate vamală de către Directia Generală a Vămilor, publicate în Monitorul Oficial al României până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, sunt si rămân aplicabile.

Art. IV. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Autoritatea Natională de Control va supune Guvernului spre adoptare hotărârea privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor.

(2) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) se stabilesc si numărul si structura pe functii a personalului care se preia de Ministerul Finantelor Publice de la Directia Generală a Vămilor, pentru îndeplinirea atributiilor privind elaborarea actelor normative în domeniul vamal.

(3) Personalul preluat de Ministerul Finantelor Publice de la Directia Generală a Vămilor îsi păstrează drepturile si îndatoririle prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 16/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 74/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. V. - Litera c) a alineatului (5) al articolului 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“c) Garda Financiară, care se reorganizează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, si Directia Generală a Vămilor, care se reorganizează ca Autoritate Natională a Vămilor si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale.”

Art. VI. - În actele normative în vigoare denumirea Directia Generală a Vămilor se înlocuieste cu denumirea Autoritatea Natională a Vămilor, corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. VII. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în structura bugetului de stat si în bugetele Ministerului Finantelor Publice si Autoritătii Nationale de Control, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-primire.

Art. VIII. - Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 90.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind organizarea Gărzii Financiare

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Garda Financiară se organizează ca institutie publică de control, cu personalitate juridică, în subordinea Autoritătii Nationale de Control, finantată de la bugetul de stat.

(2) Autoritatea Natională de Control preia, în conditiile legii, de la Ministerul Finantelor Publice atributiile specifice activitătii privind Garda Financiară, cu exceptia celor privind stabilirea, urmărirea si încasarea veniturilor bugetare si solutionarea contestatiilor.

(3) Garda Financiară exercită controlul operativ si inopinat, cu exceptia controlului fiscal, privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricăror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal care au ca efect evaziunea si frauda fiscală.

Art. 2. - (1) Garda Financiară se organizează si functionează pe întreg teritoriul tării prin Comisariatul general, comisariatele regionale si Comisariatul Municipiului Bucuresti, ale căror competente teritoriale si sedii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Garda Financiară, organizată conform art. 1, preia de la Ministerul Finantelor Publice toate drepturile si obligatiile în derulare, inclusiv bunurile mobile si imobile folosite de Garda Financiară si structurile acesteia, pe bază de protocol, conform legii. Prin acelasi protocol vor fi reglementate spatiile care rămân în folosinta Gărzii Financiare.

Art. 3. - (1) Garda Financiară coordonează, îndrumă si controlează activitatea tuturor comisariatelor prin intermediul Comisariatului general si desfăsoară actiuni operative pe întreg teritoriul tării, în baza competentelor stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă.

(2) La solicitarea Gărzii Financiare, Ministerul Administratiei si Internelor asigură Comisariatului general al Gărzii Financiare, comisariatelor regionale si Comisariatului Municipiului Bucuresti, din cadrul subunitătilor specializate de interventie rapidă ale politiei, personalul necesar pentru asigurarea protectiei si sigurantei operatiunilor desfăsurate de comisarii Gărzii Financiare în realizarea actului de control. Conditiile concrete si modalitătile în care personalul subunitătilor specializate de interventie rapidă ale politiei participă la actiunile de control se stabilesc de Ministerul Administratiei si Internelor si Autoritatea Natională de Control prin protocol.

(3) Garda Financiară este condusă de un comisar general, numit prin ordin de ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control. Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite. Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale si speciale de dotare, însemnele distinctive si modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Regulamentul de organizare si functionare a Gărzii Financiare stabileste competentele si atributiile personalului care ocupă functii publice de conducere si de executie, precum si ale personalului contractual si se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Gărzii Financiare

 

Art. 4. - (1) În vederea realizării atributiilor sale, pentru combaterea actelor si faptelor de evaziune si fraudă fiscală, Garda Financiară efectuează controlul operativ si inopinat cu privire la:

a) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricăror acte si fapte interzise de lege;

b) respectarea normelor de comert, urmărind prevenirea, depistarea si înlăturarea operatiunilor ilicite;

c) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor, în toate locurile si spatiile în care se desfăsoară activitatea agentilor economici;

d) participarea, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si combatere a activitătilor ilicite care generează fenomene de evaziune si fraudă fiscală.

(2) Garda Financiară face propuneri Autoritătii Nationale de Control privind proiectele de acte normative pentru îmbunătătirea activitătii specifice si îndeplineste orice alte atributii si activităti stabilite de către ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control sau care îi revin din alte dispozitii legale.

Art. 5. - (1) Garda Financiară, în exercitarea atributiilor proprii, încheie acte de control operativ si inopinat, constată prin proces-verbal contraventiile săvârsite si aplică amenzile legale.

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se poate formula plângere potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a activitătii Gărzii Financiare se valorifică potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Garda Financiară va delega reprezentanti în comisiile constituite conform art. 1 alin. (7) si art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare, si participă la activitatea de valorificare a bunurilor confiscate.

(5) Din veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (3), după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării acestora, si din sumele obtinute ca urmare a valorificării actelor de control ale Gărzii Financiare se retine o cotă de 1% care se virează Autoritătii Nationale de Control pentru constituirea fondului de stimulente la dispozitia ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

 

CAPITOLUL III

Drepturile specifice, obligatiile si răspunderea personalului Gărzii Financiare

 

Art. 6. - (1) Personalul Gărzii Financiare execută:

a) operatiuni de control curent;

b) operatiuni de control tematic.

(2) Controlul curent se execută operativ si inopinat, pe baza legitimatiei de control, a insignei de împuternicire si a ordinului de serviciu.

(3) Controlul tematic se execută de către comisarii Gărzii Financiare în baza ordinelor date de conducerea Autoritătii Nationale de Control sau de comisarul general.

(4) Persoana care dispune controlul tematic stabileste obiectivele de verificat, entitătile supuse controlului, perioada asupra căreia se efectuează verificarea, precum si durata controlului.

(5) La orice actiune de control participă minimum 2 comisari.

(6) La actiunile de control cu grad sporit de periculozitate, echipele de comisari vor fi însotite de membri ai subunitătilor specializate de interventie rapidă ale politiei.

(7) Personalul Gărzii Financiare nu va fi antrenat în actiuni de control fiscal de natura celor privind stabilirea, urmărirea si încasarea veniturilor bugetare.

Art. 7. - În îndeplinirea atributiilor ce le revin, comisarii Gărzii Financiare sunt în drept:

a) să efectueze controale în spatiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri ori se desfăsoară activităti ce cad sub incidenta actelor normative în vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea si combaterea oricăror acte si fapte care sunt interzise de acestea;

b) să verifice respectarea reglementărilor legale privind circulatia mărfurilor pe drumurile publice, în porturi, căi ferate si fluviale, aeroporturi, în vecinătatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum si în alte locuri în care se desfăsoară o asemenea activitate;

c) să verifice legalitatea activitătilor desfăsurate, existenta si autenticitatea documentelor justificative în activitătile de productie si prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitării si comercializării bunurilor si să aplice sigilii pentru asigurarea integritătii bunurilor;

d) să dispună măsuri cu privire la confiscarea, în conditiile legii, a bunurilor a căror fabricatie, depozitare, transport sau desfacere este ilicită, precum si a veniturilor realizate din activităti comerciale sau prestări de servicii nelegale si să ridice documentele financiar-contabile si de altă natură care pot servi la dovedirea contraventiilor sau, după caz, a infractiunilor;

e) să solicite, în conditiile si potrivit Codului de procedură penală, efectuarea de către organele abilitate de lege a perchezitiilor în localuri publice sau particulare - case, curti, dependinte si grădini -, dacă există indicii că în aceste locuri sunt ascunse documente, mărfuri sau se desfăsoară activităti care au ca efect evaziunea sau frauda fiscală;

f) să constate acte si fapte care au avut ca efect evaziunea si frauda fiscală, să solicite organelor fiscale stabilirea obligatiilor fiscale în întregime datorate, să ceară organelor de executare competente, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îsi ascundă ori să îsi risipească averea si să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală;

g) să solicite administratorilor unitătilor controlate si persoanelor implicate explicatii, lămuriri, precizări verbale si/sau în scris, după caz, cu privire la faptele constatate;

h) să solicite, potrivit legii, copii certificate de pe documentele originale, să preleveze probe, esantioane, mostre etc., necesare finalizării actului de control. Analiza si examinarea probelor, esantioanelor si mostrelor se fac în laboratoare de specialitate, cheltuielile privind efectuarea acestora fiind suportate din fondurile special alocate în bugetul de venituri si cheltuieli al Gărzii Financiare;

i) să constate contraventiile si să aplice sanctiunile corespunzătoare, potrivit competentelor prevăzute de lege;

j) să întocmească acte de control operativ si inopinat privind rezultatele verificărilor, să aplice măsurile prevăzute de normele legale si să sesizeze organele competente în vederea valorificării constatărilor;

k) să oprească mijloacele de transport, în conditiile legii, pentru verificarea documentelor de însotire a bunurilor si persoanelor transportate;

l) să solicite institutiilor financiar-bancare, de asigurări si reasigurări, în conditiile legii, date sau, după caz, documente, în scopul instrumentării si fundamentării constatărilor cu privire la săvârsirea unor fapte ce contravin legislatiei în vigoare;

m) să poarte uniforma, să păstreze, să folosească si să facă uz de armamentul si mijloacele de apărare din dotare, în conditiile legii;

n) să utilizeze mijloacele auto purtând însemne si dispozitive de avertizare sonore si luminoase specifice, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 8. - (1) Comisarii Gărzii Financiare poartă uniformă cu însemne specifice si sunt dotati cu armament, în conditiile legii, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Folosirea armamentului din dotare pentru autoapărare sau pază se face în legitimă apărare sau în stare de necesitate, potrivit legii.

Art. 9. - (1) Functiile utilizate de Garda Financiară în realizarea atributiilor stabilite de lege sunt functii publice specifice si functii publice generale. Garda Financiară poate utiliza si personal contractual, care nu exercită prerogativele de putere publică în conditiile legii.

(2) Comisarii sunt functionari publici cu statut special, ale căror drepturi si îndatoriri specifice de serviciu se stabilesc prin Statutul comisarului Gărzii Financiare, aprobat prin lege.

Art. 10. - (1) Personalul Gărzii Financiare este obligat să respecte legea, să aibă o conduită corectă, să fie integru si incoruptibil, să actioneze cu hotărâre pentru prevenirea si combaterea oricăror acte de natură să stirbească autoritatea si prestigiul institutiei.

(2) Răspunderea personalului Gărzii Financiare este cea prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, de Statutul comisarului Gărzii Financiare si de Codul muncii, după caz.

(3) Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atributiilor de control, în măsura în care nu sunt îndeplinite conditiile atragerii răspunderii penale, comisarii răspund potrivit art. 998 din Codul civil. Răspunderea civilă delictuală poate fi antrenată numai pe baza hotărârii instantelor de judecată sesizate si de către Autoritatea Natională de Control.

(4) Cererile formulate de Autoritatea Natională de Control pentru angajarea răspunderii civile delictuale prevăzute la alin. (3) sunt scutite de taxe judiciare de timbru, timbru judiciar, cautiuni si alte taxe.

Art. 11. - (1) Personalul Gărzii Financiare beneficiază de drepturile salariale prevăzute de legea privind salarizarea functionarilor publici si de cele prevăzute pentru personalul contractual, după caz.

(2) Comisarilor li se consideră vechime în specialitate, economică sau juridică, după caz, întreaga perioadă în care îsi desfăsoară activitatea în Garda Financiară.

Art. 12. - (1) Functionarii Gărzii Financiare au obligatia de a nu folosi în scop personal si de a nu divulga informatiile dobândite ca urmare a exercitării functiei. De asemenea, nu pot divulga aceste informatii, inclusiv după încetarea raporturilor de muncă, pe o durată de 3 ani, cu exceptia cazurilor impuse de procedurile judiciare ori în cazul schimbului de informatii între institutiile abilitate ale statului, precum si în cazul comunicărilor făcute, în conditiile legii, organismelor străine cu atributii similare.

(2) Functionarii Gărzii Financiare au obligatia păstrării secretului informatiilor fiscale si bancare prevăzute de lege.

Art. 13. - (1) Personalul Gărzii Financiare beneficiază de stimulente din sumele încasate pentru bugetul de stat, ca urmare a controlului, reprezentând amenzi si sume confiscate, în procent de până la 15%, sau provenite din valorificarea bunurilor rezultate din confiscări, în conditiile prezentei ordonante de urgentă si ale Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Nivelul de constituire pentru fiecare sursă si conditiile de repartizare si utilizare a fondului de stimulente se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. - În exercitarea atributiilor de serviciu, comisarii Gărzii Financiare sunt învestiti cu exercitiul autoritătii publice si beneficiază de protectie, potrivit legii.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 15. - Garda Financiară organizează si gestionează, în conditiile legii, banca proprie de date privind faptele ce intră în competenta sa de activitate.

Art. 16. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor stabilite prin lege, Garda Financiară are acces la informatiile necesare, în mod operativ si gratuit, de la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, Oficiul National al Registrului Comertului, Directia Generală a Vămilor, directiile generale ale finantelor publice judetene, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, Directia Generală de Evidentă Informatizată a Persoanei, Serviciul

Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si de la institutiile financiar-bancare, în conditiile legii.

(2) Institutiile prevăzute la alin. (1) furnizează relatiile si informatiile solicitate si eliberează copii certificate de pe documentele necesare definitivării controlului, în conditiile legii. 

Art. 17. - Garda Financiară cooperează cu organele cu atributii similare din alte state, pe baza tratatelor internationale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum si cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens.

Art. 18. - (1) Garda Financiară, înfiintată potrivit prezentei ordonante de urgentă, preia de la Ministerul Finantelor Publice, prin transfer în interesul serviciului, personalul aferent activitătii desfăsurate de Garda Financiară din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(2) Numărul comisarilor, al functionarilor publici si al personalului contractual se stabileste prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control privind aprobarea protocolului de preluare a activitătii Gărzii Financiare de către Autoritatea Natională de Control.

Art. 19. - Personalul preluat de Garda Financiară prin transfer în interesul serviciului se va numi pe functii potrivit structurii organizatorice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 20. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în structura bugetului de stat si în bugetele Ministerului Finantelor Publice si al Autoritătii Nationale de Control, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-primire.

Art. 21. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, sectiunea a 2-a a cap. II si art. 23 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 27 martie 1991, cu modificările ulterioare, precum si orice prevederi contrare se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru delegat pentru coordonarea

autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

N. 91.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din clădire în curs de executie si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Titu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Titu, judetul Dâmbovita.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.164.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovitacopyrightdsc.net

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite

imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

 

Localitatea Brănesti,

satul Priboiu (fost Lăculete),

judetul Dâmbovita

Ministerul Apărării

Nationale

Consiliul Judetean

Dâmbovita

 

- imobil 845 partial

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103750

Suprafata construită = 7.832 m2

Suprafata desfăsurată = 9.278 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 46,0164 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil, compus din clădire în curs de executie si terenul aferent, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Titu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Titu, judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulerioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din clădire în curs de executie si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Titu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Titu, judetul Dâmbovita.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La darea în folosintă a clădirii se întocmeste un nou protocol, prin care Ministerul Apărării Nationale redobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de apartamente având o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu din valoarea finală a obiectivului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.165.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Titu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Titu, judetul Dâmbovita

 

Adresa unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Numărul de

apartamente

(prevăzute)

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

3

Orasul Titu, str. Vissarion nr. 6, bl. S, sc. A, judetul Dâmbovita

Statul român

Ministerul Apărării

Nationale

 

Orasul Titu

Consiliul Local

al Orasului Titu

17

Suprafata construită = 382,75 m2

Suprafata desfăsurată = 1.936,75 m2

Suprafata terenului (inclusiv constructia) = 287,74 m2

Cheltuieli efectuate, înregistrate în contabilitate = 127.501.332 lei

Executat:

- subsolul

- demolarea planseului peste parter

- consolidarea stâlpilor din beton armat existenti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui teren din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui teren agricol situat în extravilanul municipiului Târgoviste, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.166.

 

ANEXĂ

 

Locul unde este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Extravilanul municipiului Târgoviste, Str. Laminorului nr. 8

Statul român, din

administrarea Agentiei

Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în

administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

Suprafata terenului = 21 ha, din care:

- fabrică = 5 ha

- sere = 6 ha

- legume = 10 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil (fosta cazarmă 583) situat în localitatea Târgoviste, judetul Dâmbovita, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.167.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

Locul unde este

situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare din

inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care

alcătuiesc domeniul public

al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

 

 

Localitatea Târgoviste,

bd. Carol I nr. 49,

judetul Dâmbovita

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Judetean

Dâmbovita

 

- imobil 583

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.806

- suprafata construită = 17.603 m2

- suprafata desfăsurată = 19.237 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 30,1238 ha