MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 713         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 octombrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

372. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre, România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

 

Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre, România”

 

561. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre, România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

 

404. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

606. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre, România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre, România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003.

Art. 2. - (1) În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri si servicii, plătile pot fi efectuate si în euro.

(2) Sumele necesare continuării finantării proiectului în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei comunitare ISPA se prevăd în bugetul de stat la alineatul “Transferuri aferente Fondului national de preaderare”, în bugetul Ministerului Finantelor Publice - “Actiuni generale”, si se transferă autoritătii responsabile cu implementarea măsurii - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, urmând a se regulariza cu fondurile transferate de către Comisia Europeană, în limita sumelor eligibile cheltuite.

(3) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (2) vor fi cheltuite în alt scop decât cel prevăzut în memorandumul de finantare, beneficiarul final va restitui aceste sume la bugetul de stat.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 septembrie 2003.

Nr. 372.

 

Măsura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PA//011

 

MEMORANDUM DE FINANTARE

între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre, România”*)

 


*) Traducere.

 

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, reprezentată de comisarul pentru politică regională, domnul Michel Barnier, pentru Comisie, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în continuare Beneficiar, pe de altă parte, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată si finantată din resursele bugetare ale Comunitătii, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul memorandum. Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată cu respectarea Conditiilor generale prevăzute în anexa la Acordul-cadru semnat între Comisie si Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum si ale anexelor la acesta.

 

ARTICOLUL 2

Identificarea măsurii

 

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistentei financiare nerambursabile, la finantarea următoarei măsuri, conform celor descrise în anexa nr. I:

Numărul măsurii: 2002/RO/16/P/PA/011

Denumirea: Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre, România

Durata: - data începerii: data semnării memorandumului de finantare de către Comisie

- data finalizării: până la 31 decembrie 2005

Localizare: România

Grupul: Coridorul VII

 

ARTICOLUL 3

Angajamentul

 

1. Cheltuielile publice sau echivalente maxime care vor fi luate în considerare pentru calcularea asistentei vor fi de 2.000.000 euro.

2. Procentul corespunzător asistentei acordate de către Comunitate pentru această măsură este fixat la 75% din totalul cheltuielilor publice sau echivalente, conform celor indicate în planul de finantare din anexa nr. II.

3. Valoarea maximă a asistentei asigurate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixată la 1.500.000 euro.

4. Un total de 1.200.000 euro este angajat din bugetul pe anul 2002, din linia bugetară B7-020. Angajamentele privind transele ulterioare se vor baza pe planul de finantare initial sau revizuit pentru măsura respectivă, în functie de stadiul implementării măsurii si de disponibilitătile bugetare.

 

ARTICOLUL 4

Plătile

 

1. Asistenta comunitară va acoperi plătile referitoare la măsură, pentru care s-au făcut angajamente valabile din punct de vedere juridic de către Beneficiar si pentru care s-a alocat în mod specific finantarea necesară. Aceste plăti trebuie să fie în legătură cu lucrările descrise în anexa nr. I.

2. Plătile efectuate înainte de data semnării memorandumului de finantare de către Comisie nu sunt eligibile pentru asistenta acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.

3. Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de către autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2004.

4. Raportul solicitat pentru efectuarea plătii finale va fi înaintat nu mai târziu de 6 luni de la această dată.

5. Plata în avans este fixată la 600.000 euro si va fi transferată după cum urmează:

- suma de 300.000 euro va fi plătită după semnarea prezentului memorandum de către Beneficiar;

- diferenta se va achita după semnarea primului contract de asistentă tehnică.

 

ARTICOLUL 5

Respectarea legilor si politicilor Comunitătii

 

Măsura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante stabilite în acordurile europene si va contribui la punerea în aplicare a politicilor comunitare, în special a celor referitoare la transporturi si retele transeuropene.

 

ARTICOLUL 6

Proprietatea intelectuală

 

Beneficiarul si autoritatea responsabilă cu implementarea, mentionată la pct. 3 din anexa nr. I, se vor asigura în ceea ce priveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală pentru studii, schite, planuri, publicitate si pentru alte materiale produse în legătură cu planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea măsurii. Acestea vor garanta accesul si dreptul de a utiliza astfel de materiale de către Comisie sau orice alt organism ori persoană delegată de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai în scop propriu.

 

ARTICOLUL 7

Permise si autorizatii

 

Orice tipuri de permise si/sau autorizatii necesare pentru implementarea măsurii trebuie să fie eliberate de autoritătile competente ale Beneficiarului la timp si în conformitate cu legislatia natională.

 

ARTICOLUL 8

Conditii specifice ale măsurii

 

Prezenta proiectului în lista din anexa nr. I nu constituie în nici un fel un angajament din partea Comisiei de a asigura asistentă financiară pentru faza de constructie a proiectului. Versiunea finală a termenilor de referintă pentru asistenta tehnică, precum si orice abatere de la descrierea initială a măsurii din anexa nr. I fac subiectul unei aprobări anterioare a Comisiei.

 

ARTICOLUL 9

 

Prevederile privind implementarea, cuprinse în anexele la prezentul memorandum de finantare, fac parte integrantă din acesta.

Nerespectarea conditiilor si prevederilor privind implementarea va fi tratată de Comisie conform procedurii stipulate în sectiunea a VIII-a din anexa nr. III.1.

 

ARTICOLUL 10

 

Textul autentic al acestui memorandum de finantare este prezentul document semnat mai jos.

Semnat la Bucuresti la 31 martie 2003 si la Bruxelles la 13 decembrie 2002.

 

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonatorul national ISPA

Pentru Comunitate,

Michel Barnier,

membru al Comisiei Europene

 

Lista anexelor*)

 

Anexa nr. I Descrierea măsurii

Anexa nr. I.a Plan de achizitii

Anexa nr. I.b Termeni de referintă preliminari

Anexa nr. II Plan de finantare

Anexa nr. III:

Anexa nr. III.1 Prevederi financiare privind implementarea ISPA

Anexa nr. III.2 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru măsurile finantate prin ISPA

Anexa nr. III.3 Model de cerere de plată pentru raportarea progresului financiar si fizic si pentru solicitarea de modificări

Anexa nr. III.4 Acord privind cerintele minime de control financiar, aplicabile măsurilor finantate prin ISPA

Anexa nr. III.5 Acord cu privire la nereguli si la recuperarea sumelor încasate eronat prin ISPA

Anexa nr. III.6 Cerinte privind informarea si publicitatea


*) Anexele se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre, România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre, România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 septembrie 2003.

Nr. 561.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Administratia Natională «Apele Române» îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.”

2. La articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Bunurile din domeniul public, constituite din: lacurile care nu sunt declarate de interes public national, digurile de apărare împotriva inundatiilor, care nu se constituie într-o linie continuă de apărare, consolidările si apărările de maluri si lucrările de dirijare, trec, prin hotărâre a Guvernului, în administrarea beneficiarilor care sunt deserviti de acestea.”

3. La articolul 3 alineatul (2), litera k) va avea următorul cuprins:

“k) avizarea, autorizarea si controlul lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele, controlul folosintelor de apă, indiferent de detinător, în conditiile legii;”

4. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Administratia Natională «Apele Române» este operator unic pentru apa de suprafată si subterană si serviciile specifice de gospodărire a apelor.”

5. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Atributiile si competentele consiliului de administratie sunt cuprinse în regulamentul de organizare si functionare prevăzut la art. 1 alin. (3).”

6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Personalul Administratiei Nationale «Apele Române» si cel aferent activitătii de hidrologie, hidrogeologie si gospodărire a apelor de la Compania Natională «Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor» - S.A. se preiau de la Compania Natională «Apele Române» - S.A., conform prevederilor legale în vigoare, pe posturile din noua structură aprobată, urmând a se încheia contracte individuale de muncă.”

7. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Metodologia cu privire la desfăsurarea activitătilor specifice de gospodărire a apelor va fi elaborată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

8. La articolul 12 punctul 1, alineatul (3) al articolului 81 va avea următorul cuprins:

“(3) Administratia Natională «Apele Române» este operator unic pentru apa de suprafată subterană si serviciile specifice de gospodărire a apelor.”

9. Anexa nr. 1 se abrogă.

10. Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

“ANEXA Nr. 4

 

SERVICII DE GOSPODĂRIREA APELOR

 

A. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR

SERVICII DE ASIGURARE A APEI BRUTE  PE CATEGORII DE SURSE SI UTILIZATORI

1. RÂURI INTERIOARE, LACURI NATURALE SI LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA ALTOR AGENTI ECONOMICI:

1.1. Agenti economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), institutii publice, unităti de cult, agrozootehnici de tip industrial si altii

1.2. Agenti economici producători de energie electrică si termică prin termocentrale, în regim de recirculare maxim tehnic realizabil

1.3. Agenti economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare

1.4. Irigatii, piscicultură.

2. DUNĂRE:

2.1. Agenti economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), institutii publice, unităti de cult, agrozootehnici de tip industrial, si altii

2.2. Agenti economici producători de energie electrică si termică prin termocentrale si producători de energie nuclearo-electrică, în regim de circuit deschis

2.3. Agenti economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare

2.4. Irigatii, piscicultură.

3. SUBTERAN:

3.1. Agenti economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală pentru industrie), exclusiv cei care folosesc apa în scop potabil

3.2. Agenti economici de gospodărie comunală pentru populatie, institutii publice, unităti de cult si altii care folosesc apa în scop potabil

3.3. Irigatii, piscicultură

3.4. Agenti economici agrozootehnici.

4. LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA UNITĂTILOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR:

4.1. Agenti economici industriali, de constructii-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru populatie, industrie etc.), institutii publice, unităti de cult

4.2. Agenti economici producători de energie electrică si termică prin termocentrale, în regim de recirculare maxim tehnic realizabil

4.3. Agenti economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare

4.4. Irigatii, piscicultură.

5. SERVICII PENTRU CĂDEREA MEDIE ASIGURATĂ PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN ADMINISTRAREA “APELOR ROMÂNE”:

5.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW

5.2. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată cuprinsă între 4 MW si 8 MW

5.3. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8 MW.

6.1. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR DE SUPRAFATĂ SI DE PROTECTIE A CALITĂTII RESURSELOR DE APĂ1):

a) la materii în suspensie;

b) la substante în solutie;

c) la germeni patogeni;

d) la poluarea termică;

e) la substante consumatoare de oxigen.

NOTĂ:

1) Indicatorii folositi pentru stabilirea datelor contractuale pentru serviciile specifice mentionate sunt:

a. INDICATORI CHIMICI GENERALI

- Materii totale în suspensie (MTS)

- Cloruri (Cl-), sulfati (SO42-)

- Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+)

- Azotati (NO3-)

- Amoniu (NH4+), azot (Ntotal), azotiti (NO2-)

- Consum biochimic de oxigen (CBO5)

- Consum chimic de oxigen (CCOMn)

- Consum chimic de oxigen (CCOCr)

- Fosfati (PO4 3-)

- Fosfor (P)

- Mangan (Mn2+)

- Aluminiu (Al3+), fier total ionic (Fe2+, Fe3+)

- Substante extractibile cu eter de petrol, produse petroliere

- Detergenti sintetici anionactivi, biodegradabili

- Reziduu filtrabil uscat la 105şC;

b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI

- Sulfiti (SO32-), fluoruri (F-), fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH)

- Nichel (Ni2+), crom (Cr3+)

- Amoniac (NH3)

- Bariu (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt (Co2+)

- Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S);

c. INDICATORI CHIMICI TOXICI SI FOARTE TOXICI

- Arsen (As)

- Cianuri (Cn2-)

- Mercur (Hg2+), cadmiu (Cd2+)

- Plumb (Pb2+), argint (Ag2+), crom (Cr6+), cupru (Cu2+), molibden (Mo2+);

d. INDICATORI BACTERIOLOGICI

- Bacterii coliforme totale

- Bacterii coliforme fecale

- Streptococi fecali

e. INDICATORI FIZICI

- Temperatura.

6.2. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR, PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR EVACUATE ÎN SOLURI PERMEABILE SAU ÎN DEPRESIUNI CU SCURGERE ASIGURATĂ NATURAL SI PENTRU PROTECTIA CALITĂTII APELOR SUBTERANE:

a) la materii în suspensie;

b) la substante în solutie;

c) la germeni patogeni;

d) la substante consumatoare de oxigen.

6.3. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR DE MINĂ SAU DE ZĂCĂMÂNT, INJECTATE ÎN STRATURI DE FOARTE MARE ADÂNCIME:

a) la materii în suspensie;

b) la substante în solutie;

c) la germeni patogeni.

7. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A DEBITELOR SOLIDE - SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR SI PIETRISURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR SI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE:

7.1. Servicii de gospodărire a nisipurilor si pietrisurilor din albiile minore ale cursurilor de apă, malurilor si cuvetelor lacurilor de acumulare amenajate

7.2. Servicii de gospodărire a nisipurilor si pietrisurilor din albia minoră a fluviului Dunărea.

B. SERVICII COMUNE DE GOSPODĂRIRE A APELOR  ÎN SCOPUL PRELUCRĂRII SI UTILIZĂRII ACESTORA

Denumirea serviciului:

1. Captarea, tratarea si pomparea apei

2. Distributia apei prin reteaua publică

3. Distributia apei pe platforme industriale

4. Distributia apei prin reteaua de irigatii

5. Distributia apei prin reteaua altor unităti

6. Transportul apei prin conducte si canale

7. Asigurarea folosirii potentialului de turism si agrement al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării si mării teritoriale

8. Asigurarea folosirii potentialului piscicol al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării si mării teritoriale

9. Apărarea împotriva inundatiilor prin lucrări de gospodărire a apelor

10. Suplimentarea debitelor

11. Pomparea apelor în vederea protectiei lacurilor terapeutice, precum si din incinte îndiguite

12. Activităti conexe legate de valorificarea potentialelor apelor si a patrimoniului

13. Alte servicii privind prelucrarea si utilizarea apei, cu potentialele ei.”

11. La anexa nr. 5, alineatele (4) si (5) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“(4) Calitatea apei brute asigurată în sursă este clasificată pe categorii, conform normelor si standardelor în vigoare.

(5) Divergentele apărute la încheierea contractelor între directiile bazinale sau unitătile subordonate Administratiei Nationale “Apele Române” si agentii economici, în calitate de beneficiar, se negociază ca etapă finală a concilierii, la nivelul central al Administratiei Nationale “Apele Române”, în prezenta autoritătii competente, după caz.”

12. Anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

“ANEXA Nr. 6

 

TARIFELE

pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor

 

Denumirea serviciului

U.M.

Tarif*)

(lei/U.M.)

SERVICII DE ASIGURARE A APEI BRUTE, PE CATEGORII DE SURSE SI UTILIZATORI

1. RÂURI INTERIOARE, LACURI NATURALE SI LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA ALTOR AGENTI ECONOMICI:

1.1. Agenti economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), institutii publice, unităti de cult, agrozootehnici de tip industrial si altii

mc

238,00

1.2. Agenti economici producători de energie electrică si termică prin termocentrale, în regim de recirculare maxim tehnic realizabil

mc

238,00

1.3. Agenti economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare

mc

1,00

1.4. Irigatii, piscicultură.

mc

18,00

2. DUNĂRE:

 

 

2.1. Agenti economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), institutii publice, unităti de cult, agrozootehnici de tip industrial si altii

mc

28,00

2.2. Agenti economici producători de energie electrică si termică prin termocentrale si producători de energie nuclearo-electrică, în regim de circuit deschis

mc

1,00

2.3. Agenti economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare

mc

1,00

2.4. Irigatii, piscicultură.

mc

18,00

3. SUBTERAN:

 

 

3.1. Agenti economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală pentru industrie), exclusiv cei care folosesc apa în scop potabil

mc

264,00

3.2. Agenti economici de gospodărie comunală pentru populatie, institutii publice, unităti de cult si altii care folosesc apa în scop potabil

mc

123,00

3.3. Irigatii, piscicultură

mc

18,00

3.4. Agenti economici agrozootehnici.

mc

156,00

4. LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA UNITĂTILOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR:

4.1. Agenti economici industriali, de constructii-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru populatie, industrie etc.), institutii publice, unităti de cultcopyrightdsc.net

mc

240,00

4.2. Agenti economici producători de energie electrică si termică prin termocentrale, în regim de recirculare maxim tehnic realizabil

mc

240,00

4.3. Agenti economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată în regim de uzinare

mc

1,00

4.4. Irigatii, piscicultură

mc

18,00

5. SERVICII PENTRU CĂDEREA MEDIE ASIGURATĂ PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN ADMINISTRAREA “APELOR ROMÂNE”:

5.1. Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW

mcad/lună

1.300.055,00

5.2. Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată cuprinsă între 4MW si 8MW

mcad/lună

1.747.510,00

5.3. Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8MW

mcad/lună

2.154.114,00

6.1. SERVICIILE SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR DE SUPRAFATĂ SI DE PROTECTIE A CALITĂTII RESURSELOR DE APĂ**):

a. INDICATORI CHIMICI GENERALI:

 

 

- Materii totale în suspensie (MTS)

kg

53,00

- Cloruri (CI-), sulfati (SO42-)

kg

217,00

- Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+)

kg

217,00

- Azotati (NO3-)

kg

217,00

- Amoniu (NH4+), azot (Ntotal), azotiti (NO2-)

kg

870,00

- Consum biochimic de oxigen (CBO5)

kg

217,00

- Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu)

kg

217,00

- Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu)

kg

217,00

- Fosfati (PO43-)

kg

43,00

- Fosfor (P)

kg

870,00

- Mangan (Mn2+)

kg

2.175,00

- Aluminiu (Al3+), fier total ionic (Fe2+, Fe3+)

kg

2.610,00

- Substante extractibile cu eter de petrol, produse petroliere

kg

1.631,00

- Detergenti sintetici anionactivi, biodegradabili

kg

870,00

- Reziduu filtrabil uscat la 105şC;

kg

217,00

b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI:

 

 

- Sulfiti (SO32-) fluoruri (F-), fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6HsOH)

kg

870,00

- Nichel (Ni2+), crom (Cr3+)

kg

54.389,00

- Amoniac (NH3)

kg

54.389,00

- Bariu (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt (Co2+)

kg

2.610,00

- Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S);

kg

2.719,00

c. INDICATORI CHIMICI TOXICI SI FOARTE TOXICI:

 

 

- Arsen (As)

kg

169.167,00

- Cianuri (Cn-)

kg

169.167,00

- Mercur (Hg2+), cadmiu (Cd2+)

kg

217.556,00

- Plumb (Pb2+), argint (Ag+), crom (Cr6+), cupru (Cu2+), molibden (Mo2+);

kg

54.389,00

d. INDICATORI BACTERIOLOGICI:

 

 

- Bacterii coliforme totale

106bacterii/100cm3

18,00

- Bacterii coliforme fecale

104bacterii/100cm3

315,00

- Streptococi fecali;

5x103bacterii/100cm3

810,00

e. INDICATORI FIZICI

 

 

- Temperatura. m3xşC 2,00

 

 

7. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A DEBITELOR SOLIDE - SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR SI PIETRISURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR SI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE  AMENAJATE:

7.1. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR SI PIETRISURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR SI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE

mc

25.000,00

7.2. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR SI PIETRISURILOR DIN ALBIA MINORĂ A FLUVIULUI DUNĂREA.

mc

14.000,00

 


*) Tarifele nu contin T.V.A.

**) Diferenta dintre evacuare si prelevare.”

 

13. La anexa nr. 7, asteriscul va avea următorul cuprins:

“*) Diferenta dintre evacuare si 35şC.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2003.

Nr. 404.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 octombrie 2003.

Nr. 606.