MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 716              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Marti, 14 octombrie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

93. - Ordonantă de urgentă pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul national privind revizuirea Constitutiei

 

1.160. - Hotărâre privind stabilirea cerintelor de eficientă energetică pentru introducerea pe piată a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent

 

1.179. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare dintre Guvernul României si Consiliul Local al Sectorului III al Municipiului Bucuresti, pe de o parte, si Prefectura si Primăria Torino, pe de altă parte, privind repatrierea minorilor români victime ale abuzurilor, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003

 

Protocol de colaborare între Guvernul României si Consiliul Local al Sectorului III al Municipiului Bucuresti, pe de o parte, si Prefectura si Primăria Torino, pe de altă parte, privind repatrierea minorilor români victime ale abuzurilor

 

1.184. - Hotărâre privind recunoasterea Uniunii Cineastilor din România ca fiind de utilitate publică

 

1.185. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2003 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import a unor sortimente de carne de porc

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul national privind revizuirea Constitutiei

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă privesc instituirea unui sistem de vot prin mijloace electronice la referendumul national privind revizuirea Constitutiei, în scopul facilitării procedurii de votare pentru personalul militar si politistii care se află, în perioada de desfăsurare a referendumului, în misiuni oficiale în Afganistan, Bosnia-Hertegovina, Irak si Kosovo.

Art. 2. - Prezenta ordonantă de urgentă, în măsura în care nu dispune altfel, se completează cu dispozitiile Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările ulterioare, precum si cu cele ale Legii nr. 375/2003 pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national privind revizuirea Constitutiei, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii comune cu privire la desfăsurarea referendumului

 

Art. 3. - În vederea participării la vot în cadrul referendumului, personalul militar si politistii aflati în misiuni oficiale în afara granitelor tării îsi organizează, în cadrul comandamentelor de pe teritoriul tărilor unde se desfăsoară misiunile oficiale, sectii de votare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale Legii nr. 3/2000, cu modificările ulterioare, sectii care apartin de circumscriptia electorală a municipiului Bucuresti.

Art. 4. - (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va implementa, sub supravegherea Biroului Electoral Central, Sistemul de vot electronic, în vederea desfăsurării prin mijloace electronice a referendumului.

(2) Pentru implementarea si functionarea Sistemului de vot electronic se vor lua toate măsurile tehnice si organizatorice necesare asigurării bunei desfăsurări a procesului de votare, în conditiile legii.

(3) Comunicarea dintre Sistemul de vot electronic si calculatoarele aflate în sectiile de votare se va face exclusiv pe baza certificatelor digitale emise în acest scop de sistem, în vederea asigurării securitătii si integritătii acestei comunicări.

Art. 5. - Personalul militar si politistii care, în ziua referendumului, se află în afara granitelor în cadrul unei misiuni oficiale pot să îsi exercite dreptul de vot prin mijloace electronice la sectiile de votare prevăzute la art. 3.

Art. 6. - Biroul Electoral Central va adopta, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, procedura pentru participarea militarilor si politistilor din misiunile oficiale prevăzute la art. 1 si exprimarea votului prin mijloace electronice, care va fi pusă la dispozitie sectiilor de votare din comandamente prin intermediul Ministerului Apărării Nationale sau al Ministerului Administratiei si Internelor, după caz.

Art. 7. - (1) Fiecare sectie de votare în care se va aplica procedura de desfăsurare prin mijloace electronice a referendumului trebuie să aibă un număr suficient de cabine de vot, dotate cu calculatoare cu conexiune la Internet.

(2) Cabinele trebuie asezate în aceeasi încăpere în care se află biroul presedintelui.

(3) Fiecare calculator din cabinele de vot va avea instalat, în vederea comunicării cu Sistemul de vot electronic, un certificat digital emis în acest sens, precum si programul informatic necesar conectării la Internet.

Art. 8. - În ziua referendumului, la ora 7,00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri, verifică functionarea calculatoarelor din cabinele de vot si existenta certificatului digital.

Art. 9. - (1) Cetătenii care participă la referendum vor primi, în vederea votării, un plic sigilat, în interiorul căruia se vor găsi datele de accesare (tip utilizator si parolă) cu ajutorul cărora, prin conectare la Sistemul de vot electronic, se va realiza operatiunea de votare.

(2) Datele de accesare vor fi generate, prin intermediul unui algoritm specific, de către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei si vor fi tipărite în conditii stabilite de Biroul Electoral Central, care să asigure deplina confidentialitate a acestora, urmând să fie trimise, în plicuri sigilate, către sectiile de votare de Biroul Electoral Central.

(3) Datele de accesare vor fi constituite din însiruiri de caractere, fără nici o legătură cu nume, denumiri sau alte date de identificare.

(4) În vederea exprimării votului, pe ecranul calculatorului din cabina de vot se va afisa un buletin de vot în format electronic, după modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2003 privind stabilirea modelelor buletinului de vot, proceselor-verbale, listelor electorale speciale si suplimentare si stampilelor pentru referendumul national privind revizuirea Constitutiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 23 septembrie 2003, cu modificările ulterioare. Afisarea buletinului se va face prin intermediul paginii de Internet a Sistemului de vot electronic, cu litere corp 24, romane verzale drepte, de culoare neagră. Pătratele cu mentiunea “DA” sau “NU” vor avea latura vizibilă de 4 cm.

Art. 10. - (1) Accesul participantilor la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al sectiei de votare actul de identitate sau adeverinta care tine loc de act de identitate. Biroul electoral, după înscrierea în lista electorală specială, va înmâna participantului un singur plic sigilat, cu datele de accesare.

(2) Participantul la referendum îsi va exprima vointa în mod individual, într-o cabină închisă, după desigilarea plicului si introducerea în pagina de Internet a Sistemului de vot electronic a datelor de accesare primite.

(3) După realizarea corectă a accesării, Sistemul de vot electronic va afisa buletinul de vot în format electronic, prin intermediul căruia se va realiza votarea.

(4) Votarea se va face prin bifarea de către participant, cu ajutorul mouse-ului, în interiorul unuia dintre cele două pătrate corespunzătoare răspunsurilor “DA” si “NU”, în functie de alegerea participantului. Bifarea va determina aparitia automată a textului “VOTAT” în interiorul pătratului respectiv.

(5) Votarea se va încheia în momentul în care participantul va confirma prin intermediul mesajului automat generat de sistem că si-a exprimat votul.

(6) Foaia cu datele de accesare se va restitui presedintelui biroului electoral, care va aplica pe ea stampila de control a sectiei de votare.

Art. 11. - (1) După închiderea votării presedintele biroului electoral al sectiei de votare va proceda la numărarea plicurilor continând date de acces neîntrebuintate, în prezenta membrilor biroului si, după caz, a persoanelor acreditate să asiste la referendum.

(2) Numărarea buletinelor de vot în format electronic se va face automat, de către Sistemul de vot electronic, rezultatul acestei numărări urmând să fie transmis automat, prin intermediul sistemului, sectiei de votare în cauză, în cel mult 30 de minute de la închiderea votării.

(3) Sunt nule buletinele de vot în format electronic, pe care semnul “VOTAT” a fost aplicat în ambele pătrate sau nu a fost aplicat pe nici unul dintre ele.

(4) Buletinele nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

(5) După primirea rezultatului numărării voturilor se va încheia un proces-verbal care se semnează de presedinte si de ceilalti membri ai biroului electoral al sectiei de votare si se înaintează, de îndată, o copie prin posta electronică si originalul prin posta specială biroului electoral de circumscriptie.

Art. 12. - Pentru consemnarea rezultatelor referendumului se întocmesc procese-verbale al căror model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL III

Contraventii si infractiuni

 

Art. 13. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) refuzul nejustificat de a înmâna plicul sigilat continând datele de acces persoanei înscrise în listă si care prezintă act de identitate sau înmânarea unui plic sigilat continând datele de acces unei persoane care nu prezintă acest act;

b) desigilarea fără drept a plicului continând datele de acces.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu închisoare contraventională de la o lună la 6 luni sau cu amendă de la 300.000 lei la 1.200.000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute în prezentul articol se fac prin proces-verbal întocmit de comandantul unitătii.

4) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 14. - (1) Tipărirea si utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a Sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileste cerintele de eficientă energetică pentru introducerea pe piată a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent.

(2) Sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri balasturile pentru sursele de iluminat fluorescent, alimentate de la reteaua de distributie a energiei electrice, definite conform pct. 3.4 din Standardul SR EN 50294/2001 “Metoda de măsurare a puterii totale a circuitelor balast/lampă”, denumite în continuare balasturi.

(3) Balasturile se clasifică în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri următoarele:

a) balasturile integrate în lămpi;

b) balasturile proiectate special pentru corpurile de iluminat montate în mobilier, care formează o parte neînlocuibilă a corpurilor de iluminat si care nu pot fi testate separat de acestea, în conformitate cu Standardul SR EN 61347-1:2003, paragraful 3.1.3;

c) balasturile pentru export în afara teritoriului Uniunii Europene, separate sau încorporate în corpuri de iluminat.

Art. 3. - (1) Se admite introducerea pe piată numai a balasturilor, separate sau încorporate în corpuri de iluminat, care:

a) au puterea absorbită, determinată de producător în conformitate cu prevederile Standardului SR EN 50294/2001 “Metoda de măsurare a puterii totale a circuitelor balast/lampă”, mai mică sau egală cu puterea maximă absorbită de ansamblul lampă-balast, asa cum este definită în anexele nr. 1, 2 si 3, pentru fiecare categorie de balast;

b) au marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producător sau de reprezentantul său autorizat stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care atestă conformitatea balasturilor cu prevederile prezentei hotărâri. Elementele de identificare a marcajului sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor.

(2) Începând cu data de 30 septembrie 2006, se admite introducerea pe piată a balasturilor, separate sau încorporate în corpuri

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Cezar Armeanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 93.

 

ANEXĂ

 

Tara ………..

Localitatea …………

Sectia de votare nr. ……….

 

PROCES - VERBAL

privind rezultatele referendumului asupra ...........

 

1. Numărul persoanelor înscrise în lista specială ...................................................

2. Numărul participantilor*) ...................................................

3. Numărul plicurilor cu date de acces primite pentru a fi întrebuintate ...................................................

 4. Numărul plicurilor cu date de acces rămase neîntrebuintate ...................................................

5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul “DA” ...................................................

6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul “NU” ...................................................

7. Numărul voturilor nule ...................................................

8. Numărul voturilor contestate ...................................................

9. Numărul întâmpinărilor si contestatiilor primite ...................................................

10. Numărul întâmpinărilor si contestatiilor solutionate ...................................................

11. Numărul întâmpinărilor si contestatiilor înaintate biroului electoral de circumscriptie ......................

12. Expunerea pe scurt a modului de solutionare a întâmpinărilor si contestatiilor ....................................

 

Presedintele Biroului electoral,

...................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

Membri:

...................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

Data .....................


*) Numărul participantilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 si 7.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cerintelor de eficientă energetică pentru introducerea pe piată a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileste cerintele de eficientă energetică pentru introducerea pe piată a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent.

(2) Sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri balasturile pentru sursele de iluminat fluorescent, alimentate de la reteaua de distributie a energiei electrice, definite conform pct. 3.4 din Standardul SR EN 50294/2001 ‘Metoda de măsurare a puterii totale a circuitelor balast/lampă”, denumite în continuare balasturi.

(3) Balasturile se clasifică în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri următoarele:

a) balasturile integrate în lămpi;

b) balasturile proiectate special pentru corpurile de iluminat montate în mobilier, care formează o parte neînlocuibilă a corpurilor de iluminat si care nu pot fi testate separat de acestea, în conformitate cu Standardul SR EN 61347-1:2003, paragraful 3.1.3;

c)  balasturile  pentru  export  în  afara  teritoriului  Uniunii Europene, separate sau încorporate în corpuri de iluminat.

Art. 3. - (1) Se admite introducerea pe piată numai a balasturilor, separate sau încorporate în corpuri de iluminat, care:

a) au puterea absorbită, determinată de producător în conformitate cu prevederile Standardului SR EN 50294/2001 “Metoda de măsurare a puterii totale a circuitelor balast/lampă”, mai mică sau egală cu puterea maximă absorbită de ansamblul lampă-balast asa cum este definită în anexele nr. 1, 2 si 3, pentru fiecare categorie de balast;

b) au marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producător sau de reprezentantul său autorizat stabilit pe teritoriu României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene care atestă conformitatea balasturilor cu prevederile prezente hotărâri. Elementele de identificare a marcajului sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor.

(2) Începând cu data de 30 septembrie 2006, se admite introducerea pe piată a balasturilor, separate sau încorporate în corpuri de iluminat, numai dacă puterea maximă absorbită de ansamblul lampă-balast este conformă cu prevederile anexei nr. 4.

Art. 4. - (1) Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit pe teritoriul României este responsabil pentru introducerea pe piată a balasturilor, separate sau încorporate în corpuri de iluminat, corespunzător cerintelor prevăzute la art. 3.

(2) În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu este stabilit pe teritoriul României, această răspundere revine persoanei responsabile cu introducerea pe piată a balasturilor, separate sau încorporate în corpuri de iluminat.

Art. 5. - Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit pe teritoriul României aplică marcajul CE atunci când sunt respectate cerintele prevăzute la art. 3, evaluate conform procedurii de evaluare a conformitătii, modulul A, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformitătii produselor din domeniile reglementate,

prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS.

Art. 6. - Aplicarea marcajului CE pe balasturi si pe ambalajele acestora se face în mod vizibil, lizibil si durabil. Când balasturile încorporate în corpuri de iluminat sunt introduse pe piată, marcajul CE se aplică pe acestea si pe ambalajele acestora.

Art. 7. - (1) Pentru balasturile introduse pe piată cu marcaj CE producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit pe teritoriul României are obligatia să întocmească si să detină timp de 3 ani de la data ultimei fabricatii a acestora documentatia tehnică ce atestă conformitatea cu cerintele prezentei hotărâri, care este prezentată, la cerere, organelor de control.

(2) Documentatia tehnică prevăzută la alin. (1) contine:

a) denumirea/numele si sediul/domiciliul producătorului;

b) o descriere generală a modelului, care să asigure identificarea acestuia fără ambiguităti;

c) informatii, inclusiv desene relevante, asupra principalelor caracteristici proiectate ale modelului si, în special, asupra componentelor care afectează considerabil consumul de energie electrică;

d) instructiuni de utilizare;

e) rezultatele măsurătorilor puterii absorbite de ansamblul lampă-balast, efectuate în conformitate cu prevederile Standardului SR EN 50294/2001 “Metoda de măsurare a puterii totale a circuitelor balast/lampă” si cu prevederile art. 3;

f) detalii ale conformitătii acestor măsurători, comparativ cu cerintele privind puterea absorbită, asa cum este prevăzut în anexele nr. 3 si 4.

(3) În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu este stabilit pe teritoriul României, responsabilitatea detinerii documentatiei tehnice prevăzute la alin. (1), în vederea prezentării acesteia, la cerere, organelor de control, revine persoanei responsabile cu introducerea pe piată a balasturilor, separate sau încorporate în corpuri de iluminat.

Art. 8. - (1) Introducerea pe piată a balasturilor, separate sau încorporate în corpuri de iluminat, care au aplicat marcajul european de conformitate CE, care atestă conformitatea balasturilor cu prevederile prezentei hotărâri, nu poate fi interzisă, restrictionată sau împiedicată.

(2) Se consideră că balasturile, separate sau încorporate în corpuri de iluminat, care poartă marcajul CE conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) si ale art. 6 corespund tuturor cerintelor prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 9. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) si alin. (2) se  sanctionează  potrivit  art.  21  alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată;

b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), ale art. 5, 6 si 7 se sanctionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit de către Agentia Română pentru Conservarea Energiei.

Art. 10. - Dispozitiile privind contraventiile prevăzute la art. 9 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - (1) În cazul în care organismul de control constată că marcajul CE a fost aplicat în mod incorect, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit pe teritoriul României va fi obligat să aducă produsul în conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului si să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri. În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu este stabilit pe teritoriul României, această

obligatie revine persoanei responsabile cu introducerea pe piată a balasturilor, separate sau încorporate în corpuri de iluminat.

(2) Dacă neconformitatea prevăzută la alin. (1) continuă, organele de control vor interzice introducerea pe piată si comercializarea balastului în conformitate cu prevederile art. 12.

Art. 12. - (1) Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de Agentia Română pentru Conservarea Energiei, din care rezultă interzicerea introducerii pe piată sau a comercializării balasturilor, separate ori încorporate în corpuri de iluminat, trebuie adusă imediat la cunostintă producătorului, reprezentantului său autorizat, stabilit pe teritoriul României, sau persoanei responsabile cu introducerea pe piată a balasturilor, mentionându-se:

a) motivele în fapt si temeiul legal al deciziei, în conditiile prezentei hotărâri;

b) căile de atac împotriva deciziei;

c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul care a aplicat sanctiunea, se va indica si termenul în care acesta trebuie să se pronunte.

(2) Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de Agentia Română pentru Conservarea Energiei, din care rezultă interzicerea introducerii pe piată sau a comercializării balasturilor, separate ori încorporate în corpuri de iluminat, trebuie adusă imediat la cunostintă Ministerului Economiei si Comertului, indicându-seb motivele care au stat la baza ei.

(3) Ministerul Economiei si Comertului va informa imediat Comisia Europeană despre neconformitătile constatate si despre măsurile luate.

Art. 13. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.549/2002 privind stabilirea cerintelor de eficientă energetică pentru introducerea pe piată a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2003.

Art. 15. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15 iulie 2004, cu exceptia prevederilor art. 12 alin. (3), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 16. - Prezenta hotărâre transpune în legislatia natională Directiva 2000/55/CE privind cerintele de eficientă energetică ale balasturilor pentru iluminatul fluorescent, adoptată la 18 septembrie 2000 si publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L 279 din data de 1 decembrie 2000 (paginile 0033-0039).

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.160.

 

ANEXA Nr. 1

 

CATEGORII DE BALASTURI

 

Pentru a calcula puterea maximă absorbită de ansamblul lampă-balast, pentru un tip de balast dat, balastul trebuie să fie mai întâi încadrat într-o categorie corespunzătoare conform următorului tabel:

 

Categoria balastului

Descrierea

1

Balast pentru lămpi tubulare

2

Balast pentru 2 lămpi tubulare compacte

3

Balast pentru 4 lămpi plate compacte

4

Balast pentru 4 lămpi tubulare compacte

5

Balast pentru 6 lămpi tubulare compacte

6

Balast pentru lămpi compacte tip 2D

 

ANEXA Nr. 2

 

METODE DE CALCUL

al puterii maxime absorbite de ansamblul lampă-balast pentru un tip de balast dat

 

Eficienta energetică a ansamblului lampă-balast este determinată de puterea maximă absorbită de circuit. Aceasta este în functie de puterea lămpii si de tipul balastului. De aceea puterea maximă absorbită de ansamblul lampă-balast, pentru un tip de balast dat, este definită ca puterea maximă a ansamblului lampă-balast, cu diferite valori pentru fiecare putere de lampă si tip de balast.

Termenii utilizati în această anexă corespund cu definitiile din Standardul SR EN 50294/2001 “Metoda de măsurare a puterii totale a circuitelor balast/lampă” care adoptă Standardul european EN 50294/1998, emis de Comitetul European pentru Standardizare Electronică.

 

ANEXA Nr. 3

 

FAZA I

 

Puterea maximă absorbită de ansamblul lampă-balast, exprimată în W, este definită în următorul tabel:

 

Categoria balastului

Puterea lămpii

Puterea maximă absorbită de ansamblul lampă-balast

50 Hz

HF (înaltă frecventă)

1

15 W

13,5 W

25 W

18 W

16 W

28 W

30 W

24 W

40 W

36 W

32 W

45 W

38 W

32 W

47 W

58 W

50 W

70 W

70 W

60 W

83 W

2

18 W

16 W

28 W

24 W

22 W

34 W

36 W

32 W

45 W

3

18 W

16 W

28 W

24 W

22 W

34 W

36 W

32 W

45 W

4

10 W

9,5 W

18 W

13 W

12,5 W

21 W

18 W

16,5 W

28 W

26 W

24 W

36 W

5

18 W

16 W

28 W

26 W

24 W

36 W

6

10 W

9 W

18 W

16 W

14 W

25 W

21 W

19 W

31 W

28 W

25 W

38 W

38 W

34 W

47 W

 

Ori de câte ori balastul este proiectat pentru o lampă cuprinsă între două valori indicate în tabelul de mai sus, puterea maximă absorbită de ansamblul lampă-balast este calculată prin interpolare liniară între

cele două valori ale puterii maxime absorbite pentru cele mai apropiate două puteri de lămpi indicate în tabel.

Exemplu: dacă un balast din categoria 1 este destinat pentru o lampă de 48 W la 50 Hz, puterea maximă absorbită de ansamblul lampă-balast este calculată după cum urmează: 47+(48-38)x(70-47):(58-38) = 58,5 W

 

ANEXA Nr. 4

 

FAZA a I I – a

 

Puterea maximă absorbită de ansamblul lampă-balast, exprimată în W, este definită în următorul tabel:

 

Categoria balastului

Puterea lămpii

Puterea maximă absorbită de ansamblul lampă-balast

50 Hz

HF (înaltă frecventă)

1

15 W

13,5 W

23 W

18 W

16 W

26 W

30 W

24 W

38 W

36 W

32 W

43 W

38 W

32 W

45 W

58 W

50 W

67 W

70 W

60 W

80 W

2

18 W

16 W

26 W

24 W

22 W

32 W

36 W

32 W

43 W

3

18 W

16 W

26 W

24 W

22 W

32 W

36 W

32 W

43 W

4

10 W

9,5 W

16 W

13 W

12,5 W

19 W

18 W

16,5 W

26 W

26 W

24 W

34 W

5

18 W

16 W

26 W

26 W

24 W

34 W

6

10 W

9 W

16 W

16 W

14 W

23 W

21 W

19 W

29 W

28 W

25 W

36 W

38 W

34 W

45 W

 

Ori de câte ori balastul este proiectat pentru o lampă cuprinsă între două valori indicate în tabelul de mai sus, puterea maximă absorbită a ansamblului lampă-balast este calculată prin interpolare liniară între cele două valori ale puterii maxime absorbite pentru cele mai apropiate două puteri de lămpi indicate în tabel.

Exemplu: dacă un balast din categoria 1 este destinat pentru o lampă de 48 W la 50 Hz, puterea maximă absorbită de ansamblul lampă-balast este calculată după cum urmează: 45+(48-38)x(67-45):(58-38) = 56 W

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de colaborare dintre Guvernul României si Consiliul Local al Sectorului III al Municipiului Bucuresti, pe de o parte, si Prefectura si Primăria Torino, pe de altă parte, privind repatrierea minorilor români victime ale abuzurilor, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Guvernul României si Consiliul Local al Sectorului III al Municipiului Bucuresti, pe de o parte, si Prefectura si Primăria Torino, pe de altă parte, privind repatrierea minorilor români victime ale abuzurilor, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Vali Sonia Botezatu,

subsecretar de stat

 

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.179.

 

PROTOCOL DE COLABORARE

între Guvernul României si Consiliul Local al Sectorului III al Municipiului Bucuresti, pe de o parte, si Prefectura si Primăria Torino, pe de altă parte, privind repatrierea minorilor români victime ale abuzurilor

 

Având în vedere numărul mare de minori neînsotiti, prezenti pe teritoriul italian si torinez, expusi abuzurilor si exploatării,

luând în considerare faptul că s-a înregistrat o alarmantă crestere a numărului de minori români neînsotiti, exploatati si constrânsi de către adulti să comită delicte minore,

luând în considerare faptul că în majoritatea cazurilor acestia reusesc să fugă din comunitătile în care sunt plasati,

dat fiind că pentru combaterea unor asemenea activităti de exploatare si rele tratamente aplicate minorilor a crescut numărul interventiilor coordonate ale fortelor de ordine si ale autoritătilor judiciare, desfăsurate în mediile respective,

având în vedere faptul că, pe lângă reteaua de primire, dezvoltată în decursul acestor ani de către autoritătile locale, este necesară implementarea unor noi forme de interventie care să permită încredintarea acestora unor structuri comunitare specifice care să le asigure protectia adecvată sau, ori de câte ori va fi necesar, repatrierea lor asistată, conform dispozitiilor nationale si internationale referitoare la protectia minorilor, în interesul exclusiv al minorilor, partea română, reprezentată prin:copyrightdsc.net

1. Guvernul României;

2. Consiliul Local al Sectorului III al Municipiului Bucuresti, si partea italiană, reprezentată prin:

1. Prefectura Torino;

2. Primăria Torino,

convin următoarele:

 

I. Obiective generale

- Facilitarea relatiilor si a schimbului de informatii între părtile semnatare în privinta protectiei minorilor români aflati în dificultate pe teritoriul italian

- Colaborarea dintre părtile semnatare în vederea identificării minorilor români si asigurării repatrierii asistate a celor neînsotiti, aflati pe teritoriul italian

- Colaborarea dintre părtile semnatare în vederea reintegrării minorilor români în familiile de origine, precum si pentru consilierea si monitorizarea diferitelor cazuri

- Colaborarea dintre părtile semnatare în vederea preluării, îngrijirii si consilierii minorilor români repatriati în sistemul destinat protectiei copilului, în cazul în care reintegrarea în familia proprie nu este posibilă imediat.

II. Obligatiile părtilor

1. Partea română:

a) va monitoriza respectarea obligatiilor ce decurg din prezentul protocol pe teritoriul statului român;

b) va asigura legătura permanentă cu partea italiană prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Directia relatii consulare si Consulatul General al României la Milano;

c) va depune toate eforturile în vederea identificării minorilor cetăteni români găsiti pe teritoriul italian neînsotiti, semnalati de către partea italiană;

d) va gestiona toate informatiile primite referitoare la minorii cetăteni români neînsotiti si va întocmi anchete sociale la domiciliul minorului, formulând propuneri motivate cu privire la posibilitatea integrării minorului în familie, în termen de 15 zile de la data solicitării;

e) se obligă să emită, gratuit, documente de călătorie necesare reîntoarcerii în tară a minorilor cetăteni români neînsotiti;

f) va asigura primirea minorilor români pe aeroport, dispunând măsurile necesare transportului acestora către centre de primire special desemnate în acest scop;

g) va asigura protectia minorilor români în centrul desemnat sau până la data când acestia vor fi încredintati propriilor familii ori serviciilor sociale specializate;

h) va garanta respectarea tuturor drepturilor minorilor români repatriati si se va asigura că autoritătile competente supraveghează modul în care s-au reintegrat acestia în familiile de origine, timp de cel putin 6 luni;

i) va comunica părtii italiene situatia minorilor români repatriati în baza acestui protocol.

2. Partea italiană:

a) va proceda, în baza unui protocol adecvat, la coordonarea unor actiuni de protectie si tutelă în favoarea minorilor români si eventuala lor repatriere asistată, în conformitate cu competentele specifice;

b) va furniza, prin intermediul Consulatului General al României la Milano, toate informatiile utile identificării minorilor români si a familiilor lor de origine, asigurând trimiterea datelor sociale necesare, ca si a informatiilor privind comportamentul minorilor români;

c) se obligă să asigure cheltuielile de transport (cu avionul) pentru minorii români care trebuie repatriati si pentru eventualii lor însotitori, precum si pentru înapoierea în Italia, în cazul presupusilor cetăteni români care se dovedesc a fi cetăteni ai altui stat;

d) Primăria Orasului Torino va asigura fondurile necesare achizitionării si bunei functionări a unui microbuz destinat transportului minorilor români repatriati pe teritoriul român;

e) Primăria Orasului Torino se obligă să finanteze în România proiecte de integrare, de sustinere si sprijin pentru reîntoarcerea în familie a minorilor români.

III. Dispozitii finale

1. Prezentul protocol va intra în vigoare la data la care părtile îsi vor comunica îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare, fiind aplicabil provizoriu de la data semnării.

2. Prezentul protocol rămâne valabil pentru o perioadă de un an de la data intrării în vigoare. La scadenta acestui termen, acesta va putea fi prelungit cu acordul părtilor, dacă, în urma evaluării activitătii, convin în acest sens.

3. Prezentul protocol va putea fi modificat cu acordul părtilor.

Prezentul protocol a fost semnat la Bucuresti la data de 11 iulie 2003, în câte două exemplare originale, în limbile română si italiană, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru partea română:

Guvernul României

Gabriela Coman,

secretar de stat,

Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie Consiliul Local al Sectorului III al Municipiului Bucuresti

Eugen Plesca,

primar

Pentru partea italiană:

Prefectura Torino

Achille Catalani,

prefect

Primăria Torino

Stefano Lepri,

asesor comunal

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Uniunii Cineastilor din România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Uniunea Cineastilor din România, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 28-30, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 1.184.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2003 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import a unor sortimente de carne de porc

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2003 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import a unor sortimente de carne de porc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 6 octombrie 2003, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen Dijmărescu,

ministru delegat pentru comert

p. Ministrul integrării europene,

Andrei Popescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 1.185.

 

ANEXĂ

 

Pozitia tarifară

Denumirea mărfii

Taxa vamală (%)

02.03

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

 

0203.22.11

---- Jamboane si părti din acestea

ex

0203.22.19

---- Spete si părti din acestea

ex

0203.29.15

---- Piept (împănat) si părti de piept

ex

ex 0203.29.55

------Dezosate (carne porc lucru, ceafă de porc, muschi file)

ex

02.06

Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate

 

 

- Din specia porcine, congelate

 

ex 0206.49.20

---- Din specia porcine domestice (gusă)

ex

 

- Slănină

 

0209.00.11

-- Proaspătă, refrigerată, congelată, ex sărată sau în saramură