MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 735         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 octombrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

396. - Lege pentru ratificarea Acordului de comert liber dintre România si Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003

 

Acord de comert libert între România si Republica Macedonia

 

598. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de comert liber dintre România si Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de comert liber dintre România si Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul de comert liber dintre România si Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2003.

Nr. 396.

 

ACORD DE COMERT LIBER

între România si Republica Macedonia

 

PREAMBUL

 

România si Republica Macedonia (denumite în cele ce urmează părti),

reafirmând angajamentul lor fată de principiile economiei de piată care constituie baza relatiilor lor,

reafirmând angajamentul lor pentru democratie bazată pe respectarea regulilor de drept, drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului,

exprimând intentia lor de a participa activ la procesul de integrare economică în Europa ca o componentă importantă a stabilitătii pe continentul european si reafirmându-si disponibilitatea de a coopera pentru a găsi căi si mijloace de întărire a acestui proces,

reamintind angajamentul lor fată de Actul final al Conferintei pentru Securitate si Cooperare în Europa, Carta de la Paris si, îndeosebi, principiile cuprinse în documentul final al Conferintei de la Bonn pentru Cooperare Economică în Europa,

hotărâte în acest scop să elimine progresiv obstacolele din calea unei părti substantiale a întregului lor comert reciproc, în conformitate cu prevederile Acordului general pentru tarife si comert (GATT 1994) si ale Acordului privind constituirea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC),

ferm convinse că acest acord va accelera intensificarea relatiilor comerciale reciproc avantajoase dintre ele si va contribui la procesul de integrare europeană,

considerând că nici o prevedere a acestui acord nu poate fi interpretată ca excepând părtile de la obligatiile lor decurgând din alte acorduri internationale, îndeosebi din Acordul general pentru tarife si comert (GATT 1994) si Acordul privind constituirea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC),

au decis după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Obiective

 

1. Părtile vor stabili gradual, în cadrul unei perioade de tranzitie care se va încheia cel mai târziu la 31 decembrie 2006, o zonă de comert liber, potrivit prevederilor acestui acord si în conformitate cu cele ale GATT 1994, îndeosebi art. XXIV, precum si ale Acordului privind constituirea OMC, îndeosebi Memorandumul privind interpretarea articolului XXIV al GATT 1994.

2. Obiectivele acestui acord sunt:

a) de a promova, prin extinderea comertului, dezvoltarea armonioasă a relatiilor economice dintre părti si, prin aceasta, intensificarea dezvoltării activitătii economice;

b) de a asigura conditii corecte de concurentă în comertul dintre părti;

c) de a contribui, în acest mod, prin înlăturarea barierelor din calea comertului, la dezvoltarea armonioasă si extinderea comertului mondial;

d) de a întări cooperarea dintre părti.

 

CAPITOLUL I

Produse industriale

ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare

 

1. Prevederile acestui capitol se vor aplica produselor industriale originare în cele două părti.

2. În sensul acestui acord, termenul produse industriale înseamnă produsele cuprinse în cap. 25-97 din Sistemul armonizat de descriere si codificare a mărfurilor, cu exceptia produselor cuprinse în anexa I la prezentul acord.

 

ARTICOLUL 3

Taxa de bază

 

1. Pentru fiecare produs, taxa vamală de bază la care urmează să se aplice reducerile succesive stabilite în acest acord va fi taxa la nivelul natiunii celei mai favorizate în vigoare în fiecare dintre părti la 1 ianuarie 2003.

2. Dacă după această dată orice reducere tarifară este aplicată pe o bază erga omnes, în special reduceri rezultând din GATT 1994 si Acordul privind constituirea OMC, asemenea taxe vamale reduse vor înlocui taxele vamale de bază la care se face referire în paragraful 1, începând cu data la care sunt aplicate aceste reduceri.

Dacă se vor aplica reduceri de taxe vamale sau eliminări de taxe vamale pe o anumită perioadă de timp, aceste taxe vamale reduse vor înlocui taxele vamale aplicate, pe perioada respectivă.

3. Taxele reduse calculate conform paragrafului 2 vor fi aplicate cu rotunjire la prima zecimală.

4. Părtile îsi vor comunica reciproc taxele vamale respective.

 

ARTICOLUL 4

Taxe vamale de import

 

1. Nici o nouă taxă vamală de import nu va fi introdusă în comertul dintre părti începând cu data intrării în vigoare a acestui acord.

2. Taxele vamale de import pentru produsele originare din cele două părti vor fi eliminate în conformitate cu prevederile continute în Protocolul 1 la prezentul acord.

 

ARTICOLUL 5

Taxe cu efect echivalent taxelor vamale de import

 

1. Nici o nouă taxă având efect echivalent taxelor vamale de import nu va fi introdusă în comertul dintre părti începând cu data intrării în vigoare a acestui acord.

2. Toate taxele având efect echivalent taxelor vamale de import vor fi eliminate la data intrării în vigoare a acestui acord, cu exceptia:

(i) taxei de 0,5% ad valorem pentru formalităti vamale, aplicată de România, care va fi eliminată conform calendarului următor:

i(i) - la 0,25% de la data de 31 decembrie 2004;

i(i) - la 0% de la data de 31 decembrie 2006;

(ii) taxei de 0,1% ad valorem pentru promovarea comertului, aplicată de Republica Macedonia, va fi eliminată începând cu 31 decembrie 2005.

 

ARTICOLUL 6

Taxe fiscale

 

Prevederile art. 4 se vor aplica si taxelor vamale de natură fiscală.

 

ARTICOLUL 7

Taxe vamale de export si taxe cu efect echivalent

 

1. Nici o taxă vamală de export sau taxă cu efect echivalent nu va fi introdusă în comertul dintre părti după intrarea în vigoare a acestui acord.

2. Toate taxele vamale de export si orice taxe cu efect echivalent trebuie eliminate la data intrării în vigoare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 8

Restrictii cantitative la export si măsuri cu efect echivalent

 

1. Nici o nouă restrictie cantitativă la export sau măsură cu efect echivalent nu va fi introdusă în comertul dintre părti, de la data intrării în vigoare a acestui acord.

2. Toate restrictiile cantitative si măsurile cu efect echivalent la exportul produselor originare din cele două părti vor fi eliminate la data intrării în vigoare a acestui acord.

 

ARTICOLUL 9

Restrictii cantitative la import si măsuri cu efect echivalent

 

1. Nici o nouă restrictie cantitativă la import sau măsură cu efect echivalent nu va fi introdusă în comertul dintre părti, de la data intrării în vigoare a acestui acord.

2. Toate restrictiile la import si măsurile cu efect echivalent dintre cele două părti vor fi eliminate la data intrării în vigoare a acestui acord.

 

ARTICOLUL 10

Bariere tehnice în calea comertului

 

1. Drepturile si obligatiile părtilor referitoare la reglement ările tehnice si măsurile conexe vor fi guvernate de Acordul privind obstacolele tehnice în calea comertului din cadrul OMC.

2. Părtile vor coopera si vor face schimb de informatii cu privire la standardizare, metrologie, evaluarea conformit ătii si acreditării, cu scopul de a reduce barierele tehnice în calea comertului.

 

CAPITOLUL II

Produse agricole

ARTICOLUL 11

Domeniul de aplicare

 

Prevederile acestui capitol se vor aplica produselor agricole originare din părtile la prezentul acord. Pentru scopurile acestui acord termenul produse agricole înseamnă produsele cuprinse în cap. 1-24 din Sistemul armonizat de descriere si codificare a mărfurilor si toate produsele cuprinse în anexa I.

 

ARTICOLUL 12

Schimbul de concesii

 

1. Părtile îsi vor acorda reciproc concesiile cuprinse în Protocolul 2 la prezentul acord în conformitate cu prevederile acestui capitol si cu cele cuprinse în acest protocol.

2. Luând în considerare:

- rolul agriculturii în economiile lor;

- dezvoltarea comertului cu produse agricole dintre părti;

- sensibilitatea deosebită a produselor agricole;

- regulile politicilor lor agricole;

- rezultatele negocierilor multilaterale din cadrul OMC, părtile vor examina posibilitatea de a-si acorda reciproc noi concesii.

 

ARTICOLUL 13

Concesii si politici agricole

 

1. Fără a prejudicia concesiile acordate în baza art. 12, prevederile acestui capitol nu vor restrictiona în nici un fel continuarea politicilor agricole respective ale părtilor sau aplicarea oricăror măsuri în cadrul acestor politici, inclusiv prin implementarea prevederilor în materie ale Acordului privind constituirea OMC.

2. Părtile îsi vor notifica reciproc schimbările intervenite în politicile lor agricole sau măsurile aplicate, care pot afecta conditiile comertului dintre ele cu produse agricole, asa cum se prevede în acest acord. La cererea unei părti vor avea loc imediat consultări în cadrul Comitetului mixt pentru examinarea situatiei.

 

ARTICOLUL 14

Măsuri specifice de salvgardare

 

Indiferent de alte prevederi ale acestui acord, îndeosebi ale art. 27, si dată fiind sensibilitatea deosebită a produselor agricole, dacă importul de produse originare din una dintre părti, care fac obiectul concesiilor acordate în baza acestui acord, cauzează perturbări serioase celeilalte părti, părtile vor intra imediat în consultări în cadrul Comitetului mixt pentru a se găsi o solutie adecvată. Până la o astfel de solutie partea în cauză poate lua măsurile pe care le consideră necesare.

 

ARTICOLUL 15

Măsuri veterinare si fitosanitare

 

Părtile vor aplica într-o manieră nediscriminatorie reglement ările lor în domeniul controlului veterinar, sanitar si fitosanitar, conform Acordului OMC privind măsurile sanitare si fitosanitare.

 

CAPITOLUL III

Prevederi generale

ARTICOLUL 16

Reguli de origine si cooperarea în domeniul administratiei vamale

 

1. Protocolul 3 stabileste regulile de origine si metodele de cooperare administrativă.

2. Părtile vor lua măsuri adecvate, inclusiv examinarea regulată în cadrul Comitetului mixt si încheierea de aranjamente pentru cooperarea administrativă, pentru a asigura ca prevederile Protocolului 3 si ale art. 3-9, 12, 17 si 28 ale acestui acord să fie aplicate efectiv si în mod armonios, pentru a se reduce cât mai mult posibil formalitătile impuse comertului si pentru a se ajunge la solutii reciproc satisfăcătoare la toate dificultătile care apar din aplicarea acestor prevederi.

 

ARTICOLUL 17

Taxarea internă

 

1. Părtile la acest acord se vor abtine de la orice măsură sau practică de natură fiscală internă care să instituie, direct sau indirect, o discriminare între produsele originare din cele două părti.

2. Produsele exportate pe teritoriul uneia din părti nu pot beneficia de rambursarea impozitării interne care depăseste suma impozitării indirecte aplicabile acestora.

 

ARTICOLUL 18

Exceptii generale

 

Acest acord nu va împiedica aplicarea de interdictii sau restrictii la import, export sau asupra mărfurilor în tranzit, justificate prin motive de: moralitate publică, politică sau securitate publică; protectia sănătătii si vietii oamenilor, animalelor sau plantelor si a mediului înconjurător; protectia patrimoniului national cu valoare artistică, istorică sau arheologică; protectia proprietătii intelectuale, reglementări privind aurul si argintul sau conservarea resurselor naturale epuizabile, dacă asemenea măsuri sunt aplicate efectiv în legătură cu restrictii asupra productiei interne sau consumului intern. Asemenea interdictii sau restrictii nu vor constitui, totusi, un mijloc de discriminare arbitrară sau o restrictie deghizată în comertul dintre părti.

 

ARTICOLUL 19

Exceptii de securitate

 

Nici o prevedere din acest acord nu va împiedica o parte să ia orice măsură pe care o consideră necesară:

a) pentru a preveni dezvăluirea de informatii contrare intereselor sale esentiale de securitate;

b) pentru protectia intereselor sale esentiale de securitate sau pentru îndeplinirea obligatiilor internationale ori a politicilor nationale:

(i) privind traficul de arme, munitii si mijloace de război, cu conditia ca asemenea măsuri să nu prejudicieze conditiile de concurentă în privinta produselor care nu sunt destinate unor scopuri militare specifice, si traficul cu alte mărfuri, materiale sau servicii care se efectuează direct ori indirect în scopul aprovizionării unui complex militar;

sau

(ii) privind neproliferarea armelor biologice si chimice, armelor nucleare ori altor dispozitive explozive nucleare; sau

(iii) luate în timp de război sau alte tensiuni internationale serioase.

 

ARTICOLUL 20

Monopolurile de stat

 

1. Părtile vor ajusta progresiv orice monopol de stat cu caracter comercial astfel încât să se asigure ca, până la sfârsitul perioadei de tranzitie specificate în art. 1 din acest acord, nici o discriminare privind conditiile în care mărfurile sunt achizitionate si comercializate să nu existe între cetătenii părtilor. Părtile se vor informa reciproc despre măsurile adoptate pentru aplicarea acestor obiective.

2. Prevederile acestui articol se vor aplica oricărui organism prin care autoritătile competente ale părtilor, de drept sau de fapt, direct ori indirect, supraveghează, determină sau influentează în mod apreciabil importurile ori exporturile dintre părti. Aceste prevederi se vor aplica în mod asemănător monopolurilor delegate de stat altor entităti.

 

ARTICOLUL 21

Plătile

 

1. Plătile în valută convertibilă, referitoare la comertul cu bunuri dintre părti, si transferurile pentru astfel de plăti spre teritoriul părtii la acord, în care creditorul este rezident, vor fi libere de orice restrictie.

2. Părtile se vor abtine de la orice restrictii de schimb valutar sau administrative la acordarea, rambursarea ori acceptarea de credite comerciale internationale pe termen scurt sau credite financiare la care participă un rezident al unei părti.

3. Indiferent de prevederile paragrafului 2, orice măsuri privind plătile curente în legătură cu circulatia mărfurilor vor fi în conformitate cu conditiile prevăzute de art. VIII al Acordului privind Fondul Monetar International.

 

ARTICOLUL 22

Reguli de concurentă privind întreprinzătorii

 

1. Sunt considerate incompatibile cu functionarea corectă a acestui acord, în măsura în care pot afecta comertul dintre părti, următoarele:

a) orice întelegere între întreprinzători, hotărâre a asocia tiilor de întreprinzători si practici concertate între întreprinzători care au ca obiect sau efect prevenirea, restrictionarea sau distorsionarea concurentei;

b) abuzul de către unul sau mai multi întreprinzători de o pozitie dominantă pe teritoriul părtilor luat în întregime ori într-o parte substantială a acestuia.

2. Prevederile paragrafului 1a) si b) se vor aplica activitătilor tuturor întreprinzătorilor, inclusiv ale întreprinzătorilor publici si întreprinzătorilor cărora părtile le acordă drepturi speciale sau exclusive.

Întreprinzătorii abilitati cu efectuarea de servicii de interes economic general sau având caracter de monopol generator de venituri se vor supune prevederilor paragrafului 1a) si b), dacă aplicarea acestora nu împiedică, de drept sau de fapt, îndeplinirea anumitor sarcini publice ce le-au fost încredintate.

3. În privinta produselor la care se face referire în cap. II, prevederile paragrafului 1a) nu se aplică acelor acorduri, decizii sau practici care sunt parte integrantă a unei organizări de piată natională.

4. Dacă o parte consideră că o anumită practică este incompatibilă cu paragraful 1a) si b) si paragraful 2 ale acestui articol si dacă o astfel de practică cauzează sau amenintă să cauzeze un prejudiciu serios intereselor acelei părti ori pagube materiale industriei sale nationale, ea poate adopta măsuri adecvate în conditiile si în conformitate cu procedura mentionată la art. 31 din acest acord.

 

ARTICOLUL 23

Ajutorul de stat

 

1. Orice ajutor acordat de un stat care este parte la acest acord sau din resurse ale statului, indiferent de forma lui, care distorsionează ori amenintă să distorsioneze concurenta prin favorizarea anumitor întreprinzători sau produc tia anumitor bunuri, în măsura în care poate afecta comertul dintre părtile la prezentul acord, va fi incompatibil cu functionarea corespunzătoare a acestui acord.

2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica produselor la care se face referire în cap. II din acest acord.

3. Părtile vor asigura transparenta în domeniul ajutorului de stat, între altele, prin raportarea anuală la Comitetul mixt a sumei totale si repartizării ajutorului de stat si prin furnizarea către cealaltă parte, la cererea acesteia, de informatii despre programe de ajutor si despre anumite cazuri individuale specifice de ajutor de stat.

4. Comitetul mixt va adopta, într-o perioadă de 3 ani de la intrarea în vigoare a acestui acord, criteriile pe baza cărora vor fi evaluate practicile contrare paragrafului 1, precum si regulile pentru aplicarea lor.

5. Dacă o parte consideră că o anumită practică, inclusiv în agricultură:

- este incompatibilă cu conditiile din paragraful 1; si

- dacă o astfel de practică cauzează sau amenintă să cauzeze un prejudiciu serios intereselor acelei părti ori prejudicii materiale industriei sale nationale sau agriculturii, aceasta poate lua măsurile adecvate în conditiile si în conformitate cu prevederile mentionate în art. 31 din acest acord. Astfel de măsuri adecvate pot fi luate numai în conformitate cu procedurile si conditiile mentionate în GATT 1994, OMC si în alte instrumente relevante negociate sub auspiciile acestora, care sunt aplicabile între părti.

 

ARTICOLUL 24

Achizitii publice

 

1. Părtile consideră liberalizarea pietelor lor de achizitii publice ca un obiectiv al acestui acord.

2. Părtile vor dezvolta progresiv reglementările lor privind achizitiile publice pentru a acorda furnizorilor din cealalt ă parte acces la procedurile de atribuire a contractelor pe pietele lor de achizitii publice.

3. Comitetul mixt va examina evolutiile legate de realizarea obiectivelor acestui articol si poate recomanda modalit ăti practice de aplicare a prevederilor paragrafului 2, în asa fel încât să asigure accesul liber, transparenta si echilibrul deplin al drepturilor si obligatiilor si o deschidere reciproc ă pe pietele de achizitii publice ale părtilor.

 

ARTICOLUL 25

Protectia proprietătii intelectuale

 

1. Părtile vor acorda si vor asigura protectia drepturilor de proprietate intelectuală, pe o bază nediscriminatorie, incluzând măsuri de acordare si aplicare a acestor drepturi. Protectia va fi îmbunătătită gradual si va ajunge la un nivel corespunzător standardelor principale din acordurile multilaterale care sunt specificate în anexa II la acest acord.

2. În sensul prezentului acord protectia proprietătii intelectuale include, în special, protectia drepturilor de autor, inclusiv baze de date si programe de computer, drepturi adiacente, mărci comerciale, indicatii geografice, desene si modele industriale, brevete, topografii de circuite integrate, precum si informatii care nu sunt făcute publice.

3. Părtile vor coopera în probleme de proprietate intelectual ă. Ele vor tine, la cererea oricărei părti, consultări la nivel de experti în aceste probleme, în special cu privire la activităti legate de conventii internationale existente sau viitoare, de armonizare, administrare si aplicare a proprietătii intelectuale si la activităti în acest domeniu în organizatii internationale, cum ar fi Organizatia Mondială a Comertului, Organizatia Mondială a Proprietătii Intelectuale, precum si la relatiile părtilor cu terte tări în probleme de proprietate intelectuală.

 

ARTICOLUL 26

Dumping

 

Dacă o parte constată că se practică dumping, în sensul art. VI al GATT 1994, în relatiile comerciale guvernate de acest acord, ea poate lua măsurile adecvate fată de această practică în conformitate cu art. VI al GATT 1994 si Acordul privind punerea în aplicare a articolului VI al GATT 1994, în conditiile si în conformitate cu procedura stabilită la art. 31 din acest acord.

 

ARTICOLUL 27

Măsuri generale de salvgardare

 

În cazul în care un produs este importat în cantităti atât de mari si în astfel de conditii încât produce sau amenintă cu producerea:

a) unui prejudiciu serios producătorilor interni de produse similare ori produse direct concurente pe teritoriul părtii importatoare; sau

b) unor perturbări serioase în orice sector al economiei sau dificultăti care ar putea produce deteriorări serioase în situatia economică a unei regiuni, partea în cauză poate lua măsuri adecvate în conditiile si în conformitate cu procedura stabilită în art. 31 din acest acord.

 

ARTICOLUL 28

Ajustare structurală

 

1. Măsuri exceptionale de durată limitată care derogă de la prevederile art. 4 pot fi luate de oricare dintre părti sub forma unor taxe vamale majorate.

2. Aceste măsuri pot viza numai industriile noi sau anumite sectoare supuse restructurării ori confruntate cu dificultăti serioase, îndeosebi acolo unde aceste dificultăti produc probleme sociale importante.

3. Taxele vamale de import aplicabile de partea în cauză la produsele originare din cealaltă parte, introduse prin aceste măsuri, nu pot depăsi 25% ad valorem si vor mentine elementul de preferintă pentru produsele originare din cealaltă parte. Valoarea totală a importurilor produselor supuse acestor măsuri nu poate depăsi 15% din importul total de produse industriale din cealaltă parte, asa cum sunt definite în cap. I, pe perioada ultimului an pentru care sunt disponibile date statistice.

4. Aceste măsuri se vor aplica pe o perioadă care să nu depăsească 5 ani, cu exceptia cazului în care Comitetul mixt autorizează o perioadă mai mare. Aplicarea lor va înceta cel mai târziu la expirarea perioadei de tranzitie.copyrightdsc.net

5. Nici o astfel de măsură nu poate fi introdusă în legătură cu un produs dacă au trecut mai mult de 3 ani de la eliminarea tuturor taxelor vamale si restrictiilor cantitative sau taxelor ori măsurilor cu efect echivalent referitoare la acel produs.

6. Partea în cauză va informa cealaltă parte despre orice măsuri exceptionale pe care intentionează să le ia si, la cererea celeilalte părti, vor avea loc consultări în cadrul Comitetului mixt privind măsurile respective si sectoarele în care se aplică, înainte ca ele să fie aplicate. În cazul în care se iau astfel de măsuri, partea în cauză va prezenta Comitetului mixt un calendar pentru eliminarea taxelor vamale introduse în baza acestui articol. Acest calendar va prevedea esalonarea eliminării acestor taxe începând, cel mai târziu, după 2 ani de la introducerea lor, în rate anuale egale. Comitetul mixt poate decide asupra unui calendar diferit.

 

ARTICOLUL 29

Reexportul si lipsa serioasă

 

În cazul în care aplicarea prevederilor art. 7 si 8 conduce

la:

a) reexport către o tară tertă fată de care tara exportatoare mentine la produsul respectiv restrictii cantitative la export, taxe de export sau măsuri ori taxe cu efect echivalent;

sau

b) o lipsă serioasă sau o amenintare cu aceasta la un produs esential pentru partea exportatoare si când situatia la care se face referire mai sus provoacă sau este posibil să provoace dificultăti majore pentru partea exportatoare, acea parte poate lua măsuri adecvate în conditiile si în conformitate cu procedurile ce decurg din art. 31 al acestui acord.

 

ARTICOLUL 30

Îndeplinirea obligatiilor

 

1. Părtile vor lua orice măsuri generale sau specifice necesare îndeplinirii obligatiilor lor decurgând din acest acord si vor asigura ca obiectivele stabilite în acest acord să fie atinse.

2. Dacă o parte consideră că cealaltă parte nu a reusit să-si îndeplinească o obligatie decurgând din acest acord, aceasta poate lua măsuri adecvate în conditiile si în concordan tă cu prevederile ce decurg din art. 31 al acestui acord.

 

ARTICOLUL 31

Procedura de aplicare a măsurilor de salvgardare

 

1. Înainte de a initia procedura de aplicare a măsurilor de salvgardare stabilite în următoarele paragrafe ale acestui articol, părtile se vor strădui să rezolve orice diferende dintre ele prin consultări directe.

2. În cazul în care pentru importurile de produse care pot genera situatia descrisă în art. 27 o parte introduce proceduri administrative având ca scop obtinerea rapidă de informatii cu privire la tendintele fluxurilor comerciale, ea va informa cealaltă parte.

3. Fără a prejudicia prevederile paragrafului 7 al prezentului articol, o parte care are în vedere să recurgă la măsuri de salvgardare va notifica prompt acest lucru celeilalte părti si îi va furniza toate informatiile care sunt relevante.

Între părti vor avea loc, fără întârziere, consultări în cadrul Comitetului mixt în vederea găsirii unei solutii reciproc acceptabile.

4. a) În ceea ce priveste art. 26, 27 si 29, Comitetul mixt va examina cazul sau situatia si poate lua orice decizie necesară pentru a pune capăt dificultătilor notificate de partea în cauză. În absenta unei astfel de decizii în decurs de 30 de zile de când problema a fost supusă Comitetului mixt, partea în cauză poate adopta măsurile necesare pentru remedierea situatiei.

b) În ceea ce priveste art. 30, partea în cauză poate lua măsuri adecvate după încheierea consultărilor sau după o perioadă de 3 luni scursă de la data primei notificări făcute celeilalte părti.

c) În ceea ce priveste art. 22 si 23, partea în cauză va acorda Comitetului mixt toată asistenta necesară în scopul examinării situatiei si, dacă este cazul, pentru eliminarea practicii contestate. Dacă cealaltă parte nu reuseste să elimine practica contestată în perioada fixată de Comitetul mixt sau dacă Comitetul mixt nu reuseste să ajungă la un acord în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost sesizat cazul, partea în cauză poate adopta măsurile adecvate pentru a face fată dificultătilor care rezultă din practica în dispută.

5. Măsurile de salvgardare introduse vor fi notificate imediat celeilalte părti. Ele vor fi limitate în privinta ariei de cuprindere si a duratei lor la ceea ce este strict necesar pentru a corecta situatia care a condus la aplicarea lor si nu vor depăsi prejudiciul cauzat de practica sau dificultatea în discutie. Se va acorda prioritate acelor măsuri care să perturbe cel mai putin functionarea acestui acord.

6. Măsurile de salvgardare luate vor face obiectul consult ărilor periodice în cadrul Comitetului mixt în vederea atenuării lor cât mai curând posibil sau pentru eliminarea lor atunci când conditiile existente nu mai justifică mentinerea lor.

7. Atunci când circumstante exceptionale necesitând o actiune imediată fac imposibilă o examinare prealabilă, partea în cauză poate, în cazul art. 26, 27 si 29, să aplice neîntârziat măsuri provizorii strict necesare pentru a remedia situatia. Măsurile vor fi notificate fără întârziere si vor avea loc consultări între părti, cât mai curând posibil, în cadrul Comitetului mixt.

 

ARTICOLUL 32

Dificultăti ale balantei de plăti

 

1. Părtile se vor strădui să evite impunerea de măsuri restrictive, inclusiv măsuri privind importurile pe motive legate de balanta de plăti.

2. Când una dintre părti are dificultăti serioase ale balantei de plăti sau este sub o amenintare iminentă în acest sens, partea în cauză poate, în conformitate cu conditiile stabilite în GATT 1994 si OMC, să adopte măsuri restrictive, inclusiv măsuri vizând importurile, care vor avea o durată limitată si nu vor depăsi ceea ce este necesar pentru remedierea situatiei balantei de plăti. Măsurile vor fi atenuate gradual pe măsură ce conditiile balantei de plăti se vor îmbunătăti si vor fi eliminate atunci când conditiile nu vor mai justifica existenta lor. Partea în cauză va informa cealaltă parte despre introducerea lor si, atunci când este posibil, despre calendarul lor de eliminare.

 

ARTICOLUL 33

Servicii si investitii

 

1. Părtile recunosc importanta crescândă a anumitor domenii, cum este cel al serviciilor si investitiilor. În efortul lor de a dezvolta treptat si de a lărgi cooperarea lor, îndeosebi în contextul integrării europene, ele vor examina posibilitatea realizării unei liberalizări treptate si a deschiderii reciproce a pietelor lor pentru investitii si comertul cu servicii, luând în considerare prevederile respective din Acordul general privind comertul cu servicii.

2. Părtile vor analiza în Comitetul mixt posibilitătile de extindere a relatiilor comerciale în domeniul investitiilor străine directe si comertului cu servicii.

 

ARTICOLUL 34

Clauza evolutivă

 

În cazul în care o parte consideră că ar fi folositor în interesul economiilor părtilor să dezvolte si să adâncească relatiile stabilite de acest acord prin extinderea lor la domenii neacoperite de acesta, ea va înainta o cerere motivată celeilalte părti. Părtile pot împuternici Comitetul mixt să examineze o astfel de cerere si, unde este cazul, să facă recomandări, îndeosebi în vederea începerii negocierilor.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

ARTICOLUL 35

Comitetul mixt

 

1. Părtile sunt de acord să înfiinteze Comitetul mixt al acestui acord, alcătuit din reprezentanti ai părtilor.

2. Aplicarea acestui acord va fi supravegheată si administrată de Comitetul mixt.

3. În scopul aplicării adecvate a acestui acord, părtile vor face schimb de informatii si, la cererea oricărei părti, vor tine consultări în cadrul Comitetului mixt. Comitetul mixt va continua să examineze posibilitatea eliminării în continuare a obstacolelor din calea comertului dintre părti.

4. Comitetul mixt poate adopta decizii în cazurile prevăzute în acest acord. Asupra altor probleme Comitetul mixt poate face recomandări.

 

ARTICOLUL 36

Procedurile Comitetului mixt

 

1. Pentru aplicarea adecvată a acestui acord, Comitetul mixt se va întâlni ori de câte ori este necesar, dar cel putin o dată pe an. Fiecare parte poate cere ca o reuniune să aibă loc.

2. Comitetul mixt va actiona prin consens.

3. Dacă un reprezentant al unei părti în Comitetul mixt al acestui acord a acceptat o decizie sub rezerva îndeplinirii cerintelor legale interne, decizia va intra în vigoare, dacă în aceasta nu este prevăzută o dată ulterioară, la data când este primită notificarea scrisă privind îndeplinirea acelor cerinte.

4. Comitetul mixt poate decide constituirea acelor subcomitete si grupuri de lucru pe care le consideră necesare pentru a-l sprijini să-si îndeplinească sarcinile.

 

ARTICOLUL 37

Uniuni vamale, zone de comert liber si comertul de frontieră

 

1. Acest acord nu va împiedica mentinerea sau înfiintarea de uniuni vamale, zone de comert liber sau aranjamente privind comertul de frontieră, în măsura în care acestea nu afectează negativ regimul comercial dintre părti si, îndeosebi, prevederile privind regulile de origine prevăzute de acest acord.

2. La cerere, părtile se vor informa reciproc asupra altor acorduri încheiate cu alte state cu privire la uniuni vamale sau zone de comert liber.

 

ARTICOLUL 38

Aplicare teritorială

 

Acest acord se va aplica teritoriilor vamale ale părtilor.

 

ARTICOLUL 39

Anexe si protocoale

 

1. Anexele si protocoalele la prezentul acord*) fac parte integrantă din acesta.

2. Comitetul mixt poate decide amendarea anexelor si protocoalelor.

 

ARTICOLUL 40

Amendamente

 

Amendamentele la acest acord vor intra în vigoare conform procedurii stipulate în art. 41 din acest acord.

 

ARTICOLUL 41

Intrarea în vigoare

 

Acest acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează datei la care s-a primit pe cale diplomatică ultima notificare a părtilor confirmând că toate procedurile legale interne au fost îndeplinite.

 

ARTICOLUL 42

Valabilitate si încetarea efectelor

 

1. Acest acord este încheiat pe o perioadă nelimitată.

2. Oricare parte la prezentul acord îl poate denunta, pe căi diplomatice, notificând aceasta în scris celeilalte părti.

În asemenea situatie acest acord va înceta să mai produc ă efecte începând cu prima zi a celei de-a saptea luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte.

3. Părtile sunt de acord că, în cazul în care una dintre părti aderă la Uniunea Europeană, acordul va înceta să mai producă efecte cu o zi înainte de data aderării la Uniunea Europeană, fără acordarea de compensatii celeilalte părti.

Drept care subsemnatii, împuterniciti în mod corespunzător, au semnat prezentul acord.

Semnat la Skopje la data de 7 februarie 2003, în două exemplare originale, fiecare dintre ele în limbile română, macedoneană si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de diferente în interpretare textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru România,

Eugen Dijmărescu

Pentru Republica Macedonia,

Ilija Filipovski

 

DECLARATIE

(referitoare la articolul 9)

 

Republica Macedonia va continua, până la 31 decembrie 2003, aplicarea licentelor la importul produselor industriale originare din România cuprinse la pozitiile tarifare 2710 11 si 2710 19, pe o bază nediscriminatorie, conform rezultatelor de aderare la Organizatia Mondială a Comertului.


*) Anexele I si II, protocoalele 1, 2 si 3 la prezentul acord se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de comert liber dintre România si Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de comert liber dintre România si Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 octombrie 2003.

Nr. 598.