MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 738         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 octombrie 2003

 

SUMAR

 

 

DECRETE

622. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

 

623. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

 

624. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.201. - Hotărâre privind constituirea Comitetului interministerial pentru relatia cu administratia publică

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

            166. - Ordin referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de muncă, elaborat în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

            pentru contributia de exceptie la promovarea si dezvoltarea relatiilor pe multiple planuri între România si Republica Italiană, pentru sprijinul nemijlocit si constant pe care Italia îl acordă României în eforturile sale de integrare în structurile europene si euroatlantice,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Colan Excelentei sale domnului Carlo Azeglio Ciampi, presedintele Republicii Italiene.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 16 octombrie 2003.

Nr. 622.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

            în semn de înaltă consideratie pentru contributia sa la dezvoltarea si consolidarea relatiilor de prietenie si colaborare dintre România si Republica Estonia,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Colan Excelentei sale domnului Arnold R..tel, presedintele Republicii Estonia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 16 octombrie 2003.

Nr. 623.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

            pentru implicarea deosebită si sprijinul financiar acordat perfectionării profesionale a medicilor si asistentilor români din domeniul chirurgiei cardiace prin Proiectul de Asistentă pentru România initiat de Statele Unite ale Americii,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor:

            - domnului profesor universitar doctor Alan Lansing;

            - domnului David A. Jones.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 16 octombrie 2003.

Nr. 624.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comitetului interministerial pentru relatia cu administratia publică

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se constituie Comitetul interministerial pentru relatia cu administratia publică, denumit în continuare Comitetul interministerial, organism fără personalitate juridică.

Art. 2. - (1) Comitetul interministerial are rolul de a gestiona si armoniza relatiile dintre autoritătile administratiei publice centrale si autoritătile administratiei publice locale.

(2) Comitetul interministerial are următoarele obiective:

a) urmărirea realizării criteriilor de aderare la Uniunea Europeană, în vederea întăririi capacitătii institutionale a administratiei publice centrale si locale;

b) eficientizarea raporturilor dintre administratia publică centrală si locală, dintre autoritătile publice judetene si cele din comune, orase si municipii;

c) întărirea capacitătilor în domeniul elaborării politicilor publice, îmbunătătirii calitătii legislatiei si adoptării acquisului comunitar;

d) identificarea problemelor cu care se confruntă autoritătile administratiei publice, a prioritătilor ce trebuie avute în vedere în rezolvarea acestora, precum si a resurselor disponibile;

e) asigurarea aplicării unitare si eficiente a sistemului de norme si reglementări în administratia publică centrală si locală;

f) urmărirea asigurării caracterului unitar si coerent al strategiilor si politicilor privind reforma administratiei publice;

g) urmărirea modului de realizare a programelor guvernamentale în teritoriu;

h) întărirea capacitătii institutionale de a elabora si de a pune în aplicare programe si proiecte de dezvoltare economică;

i) urmărirea corelării programelor dezvoltate de administratia publică centrală si locală în vederea îndeplinirii cerintelor de integrare euroatlantică;

j) eliminarea blocajelor birocratice din administratia publică centrală si locală cu care sunt confruntati cetătenii si agentii economici.

Art. 3. - (1) Comitetul interministerial este format din primul-ministru, ministrul administratiei si internelor, ministrul finantelor publice, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ministrul delegat pentru administratia publică, ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei, ministrul delegat pentru relatiile cu partenerii sociali, ministrul economiei si comertului, ministrul educatiei, cercetării si tineretului si ministrul sănătătii.

(2) Presedintele Comitetului interministerial este primul-ministru.

(3) La lucrările Comitetului interministerial participă, în calitate de invitat permanent, si câte 3 reprezentanti ai Camerei Deputatilor, ai Senatului si ai Federatiei Autoritătilor Locale din România, precum si 5 reprezentanti ai Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România.

Art. 4. - (1) Comitetul interministerial se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) Comitetul interministerial poate constitui grupuri de lucru formate din specialisti din cadrul autoritătilor publice reprezentate.

Art. 5. - Pentru realizarea obiectivelor sale, Comitetul interministerial poate colabora cu celelalte autorităti si institutii publice, precum si cu organizatiile neguvernamentale interesate.

Art. 6. - Secretariatul Comitetului interministerial se asigură de către structurile de administratie publică din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 7. - Comitetul interministerial îsi desfăsoară activitatea potrivit regulamentului de functionare aprobat de presedinte în cadrul primei sedinte care va avea loc în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.201.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de muncă, elaborat în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

În baza:

- Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, precum si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma aprobării în plenul Consiliului Concurentei si a avizului favorabil al Consiliului Legislativ, se pune în aplicare Regulamentul privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de muncă.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin împreună cu regulamentul mentionat vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 1 octombrie 2003.

Nr. 166.

 

REGULAMENT

privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de muncă, elaborat în temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

În temeiul dispozitiilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,

 

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

 

Introducere

Elaborarea unui cadru juridic care reglementează materia ajutorului de stat reprezintă continuarea armonizării legislatiei românesti cu legislatia europeană, parte a procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.

Scopul notificării si autorizării ajutoarelor de stat acordate de autoritătile publice sau de organismele care administrează fonduri publice este de a urmări măsura în care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, într-o economie de piată în care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt determinate de cerere si ofertă.

Domeniul de aplicare

Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică schemelor care constituie ajutorul de stat ce se acordă pentru crearea de locuri de muncă, pentru încadrarea în muncă a persoanelor defavorizate sau a persoanelor cu handicap, precum si pentru acoperirea costurilor suplimentare pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

(2) Prezentul regulament se aplică ajutorului de stat pentru ocuparea fortei de muncă, acordat în toate sectoarele economiei, inclusiv ajutorului de stat ce poate fi acordat agentilor economici care desfăsoară activităti legate de producerea, prelucrarea sau comercializarea produselor agricole mentionate în anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, adoptat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002 privind punerea în aplicare a regulamentelor Consiliului Concurentei, elaborate în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.copyrightdsc.net

(3) Prezentul regulament nu se aplică:

a) în cazul ajutorului de stat acordat în industria cărbunelui sau a constructiilor de nave;

b) în cazul ajutorului de stat pentru crearea de locuri de muncă, în sensul art. 4, acordat în domeniul transporturilor; acest ajutor de stat va fi notificat Consiliului Concurentei conform art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu completările ulterioare;

c) în cazul ajutorului de stat acordat activitătilor legate de export, si anume al ajutorului legat direct de cantitătile exportate, de stabilirea si exploatarea unei retele de distributie sau al ajutorului care se referă la alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

d) în cazul ajutorului de stat care favorizează produsele interne în raport cu produsele importate.

Definitii

Art. 2. - (1) La alin. (2)-(10) este precizată semnificatia termenilor utilizati în prezentul regulament.

(2) Intensitatea brută a ajutorului reprezintă valoarea ajutorului de stat exprimată ca procent din costurile eligibile.

Toate sumele utilizate vor fi luate în considerare înainte de deducerea oricăror impozite directe. Dacă ajutorul se acordă sub altă formă decât cea a unor fonduri nerambursabile, valoarea ajutorului va fi echivalentul subventiei nete (ESN). Ajutorul ce se acordă în transe va fi actualizat la valoarea sa din momentul acordării. Rata dobânzii utilizată pentru operatiuni de actualizare si pentru calcularea valorii ajutorului în cazul unui credit preferential va fi rata de referintă din momentul acordării ajutorului.

(3) Intensitatea netă a ajutorului reprezintă suma actualizată netă rămasă după ce s-au scăzut taxele, acestea fiind exprimate ca procent din costurile eligibile.

(4) Numărul de salariati reprezintă numărul anual de unităti de muncă (NAUM), alcătuit din numărul de persoane angajate cu normă întreagă în cursul unui an si din.numărul de persoane care au fost angajate în regim partial sau sezonier, fiind exprimate ca fractie din NAUM.

(5) Persoana marginalizată social sau amenintată cu riscul excluderii profesionale ori persoana dificil de mediat, denumită în continuare persoană defavorizată, reprezintă orice persoană care apartine unei categorii ce se confruntă cu dificultăti de intrare pe piata muncii, si anume orice persoană care îndeplineste cel putin unul dintre următoarele criterii:

a) nu a împlinit vârsta de 25 de ani sau a terminat de maximum 2 ani studiile secundare ori universitare si nu a fost încă angajată într-o activitate remunerată în mod regulat;

b) orice persoană care emigrează în România sau care se stabileste în România cu scopul de a-si găsi un loc de muncă;

c) orice persoană care apartine unei minorităti etnice si care doreste să îsi dezvolte cunostinte lingvistice, formarea profesională sau experienta profesională pentru a-si creste sansele de a obtine un loc de muncă stabil;

d) orice persoană care doreste să intre sau să reintre pe piata muncii si care nu a lucrat sau nu a frecventat nici o formă de învătământ pe o perioadă de cel putin 2 ani, în special orice persoană care a încetat lucrul din cauza dificultătilor întâmpinate în legătură cu concilierea activitătii profesionale cu viata de familie;

e) orice persoană care are statut de unic întretinător al unuia sau mai multor copii;

f) orice persoană care nu a frecventat o formă de învătământ secundar ori echivalentul acestuia si care nu are un loc de muncă sau care este pe punctul de a-si pierde locul de muncă;

g) orice persoană în vârstă de peste 50 de ani, care nu are un loc de muncă sau care este pe punctul de a-si pierde locul de muncă;

h) orice persoană care nu a fost angajată de o perioadă îndelungată, adică orice persoană care nu a avut un loc de muncă timp de 12 luni din ultimele 16 luni sau de 6 luni din ultimele 8 luni, în cazul persoanelor sub 25 de ani;

i) orice persoană care îndeplineste conditiile prevăzute de legea română pentru a se considera că a fost sau că este dependentă de substante narcotice;

j) orice persoană care nu a obtinut un loc de muncă permanent de la începerea executării unei pedepse privative de libertate sau a altei măsuri penale;

k) orice femeie dintr-o regiune de dezvoltare unde rata medie a somajului a depăsit 100% din media comunitătii pe o perioadă de cel putin 2 ani calendaristici sau unde rata somajului în rândul femeilor a depăsit 150% din rata somajului în rândul bărbatilor, în regiunea respectivă, pe o perioadă de cel putin 2 ani din ultimii 3 ani calendaristici.

(6) Persoană cu handicap înseamnă orice persoană în sensul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare.

(7) Angajare protejată înseamnă angajare într-o unitate operatională în care cel putin 50% din numărul angajatilor sunt persoane cu handicap, care nu sunt apte să muncească pe piata liberă a muncii.

(8) Costurile salariale contin următoarele componente care sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de stat ca urmare a noilor angajări realizate:

a) salariul brut înainte de aplicarea impozitelor;

b) contributiile obligatorii la asigurările sociale.

(9) Un loc de muncă este legat de realizarea unui proiect de investitii, dacă se referă la activitatea la care se raportează investitia si dacă este creat în decursul a 3 ani de la finalizarea investitiei. În timpul acestei perioade locurile de muncă create ca urmare a cresterii ratei de utilizare a capacitătii create de investitie sunt, de asemenea, legate de investitie.

(10) Investitia în imobilizări corporale reprezintă investitia în mijloace fixe care au legătură cu crearea unei noi unităti operationale, extinderea uneia existente sau angajarea într-o activitate care presupune schimbări fundamentale ale produsului ori procesului de productie al unei unităti operationale existente (în special prin rationalizare, diversificare sau modernizare). O investitie în mijloace fixe, făcută prin preluarea unei unităti operationale care a fost închisă sau care s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată, poate fi considerată ca fiind o investitie corporală.

(11) Investitia în imobilizări necorporale reprezintă investitia în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor decurgând din brevete, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate.

Conditii pentru exceptarea de la notificarea măsurilor de ajutor de stat privind ocuparea fortei de muncă

Art. 3. - (1) Fară a aduce atingere dispozitiilor art. 9, schemele de ajutor de stat care îndeplinesc toate conditiile prevăzute de prezentul regulament sunt considerate compatibile cu un mediu concurential normal si sunt exceptate de la obligatia notificării prealabile prevăzute de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 143/1999, cu completările ulterioare, dacă:

a) prevăd că orice alocare specifică, care poate fi acordată ca parte a unei astfel de scheme, îndeplineste toate conditiile prezentului regulament;

b) schema contine o referire expresă la prezentul regulament, cu specificarea titlului si a datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Alocările specifice acordate ca parte a schemei prevăzute la alin. (1) sunt considerate compatibile cu un mediu concurential normal si sunt exceptate de la obligatia notificării prealabile prevăzute de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 143/1999, cu completările ulterioare, dacă îndeplinesc toate conditiile stabilite prin prezentul regulament.

Crearea de locuri de muncă

Art. 4. - (1) Schemele de ajutor de stat pentru crearea de locuri de muncă si orice alt ajutor care poate fi acordat în cadrul acestor scheme trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la alin. (2), (3) si (4).

(2) Intensitatea netă a ajutorului de stat nu va depăsi plafonul ajutorului de stat regional pentru investitii. Pentru întreprinderile mici si mijlocii acest plafon poate fi mărit cu 15% brut, cu conditia ca intensitatea totală netă a ajutorului de stat să nu depăsească 75%.

(3) Plafonul maxim al ajutorului de stat regional se va aplica doar dacă contributia beneficiarului la finantare este de minimum 25% si dacă locurile de muncă sunt mentinute în cadrul regiunii.

(4) Plafonul maxim se aplică si ajutorului de stat pentru ocuparea fortei de muncă în scopul producerii, prelucrării sau comercializării produselor agricole mentionate în anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii.

(5) Plafoanele stabilite la alin. (2)-(4) sunt aplicabile în cazul unei intensităti a ajutorului de stat, calculată ca procentaj din costurile salariale aferente locurilor de muncă create pe o perioadă de 2 ani, în următoarele conditii:

a) locurile de muncă create trebuie să reprezinte o crestere netă a numărului de angajati atât în unitatea operatională, cât si în întreprinderea în cauză, prin raportare la media ultimelor 12 luni;

b) locurile de muncă create sunt mentinute pe o perioadă de cel putin 3 ani sau de 2 ani, în cazul întreprinderilor mici si mijlocii;

c) noii anagajati care beneficiază de aceste locuri de muncă trebuie să nu fi avut niciodată un loc de muncă, să-si fi pierdut sau să fie pe cale de a-si pierde locul de muncă.

(6) În cazul ajutorului de stat pentru crearea de locuri de muncă, acordat ca parte a unei scheme exceptate de la notificare în conditiile prezentului regulament, se poate acorda suplimentar si un ajutor pentru angajarea de persoane defavorizate sau de persoane cu handicap, conform art. 5 sau 6, după caz.

Angajarea persoanelor defavorizate si a persoanelor cu handicap

Art. 5. - (1) Schemele de ajutor de stat pentru angajarea, de către un agent economic, de persoane cu handicap, persoane defavorizate si orice alocări specifice care pot fi acordate ca parte a unor astfel de scheme vor trebui să îndeplinească conditiile prevăzute la alin. (2) si (3).

(2) Intensitatea brută a ajutorului de stat în legătură cu angajarea persoanelor cu handicap sau a persoanelor defavorizate, calculată ca procentaj din costurile salariale pe o perioadă de un an de la angajare, nu va depăsi 50% în cazul persoanelor defavorizate sau 60% în cazul persoanelor cu handicap.

(3) Următoarele conditii se aplică cumulativ:

a) când angajarea nu reprezintă o crestere netă a numărului de salariati ai unitătii operationale în cauză, postul sau posturile trebuie să fi devenit vacante în urma unor plecări voluntare, a pensionării pentru limită de vârstă, a reducerii voluntare a timpului de lucru sau a unor concedieri legale pentru motive imputabile angajatului, dar nu ca urmare a reducerii numărului de posturi;

b) angajatul sau angajatii trebuie să poată beneficia de un loc de muncă continuu pe o perioadă de minimum 12 luni, cu exceptia cazurilor de concedieri legale pentru motive imputabile angajatului.

Costurile suplimentare pentru angajarea persoanelor cu handicap

Art. 6. - (1) Schemele de ajutoare de stat pentru angajarea persoanelor cu handicap si orice alocări specifice care pot fi acordate ca parte a acestor scheme vor trebui să îndeplinească conditiile prevăzute la alin. (2) si (3).

(2) Ajutorul de stat nu va putea depăsi nivelul necesar pentru a compensa o productivitate scăzută, rezultat al unui handicap al angajatului sau angajatilor, precum si oricare dintre următoarele costuri, care sunt suplimentare celor pe care beneficiarul ajutorului de stat le-ar fi suportat dacă ar fi angajat persoane fără handicap pe parcursul unei perioade pentru care persoana sau persoanele cu handicap au fost angajate efectiv:

a) costuri cu adaptarea locului de muncă;

b) costuri cu angajarea personalului însărcinat exclusiv cu asistenta persoanei sau persoanelor cu handicap;

c) costuri cu adaptarea echipamentelor existente sau cu achizitionarea unora noi, care să poată fi utilizate de către angajatii cu handicap.

(3) Atunci când beneficiarul ajutorului de stat asigură “angajare protejată”, acesta poate primi ajutor suplimentar care poate acoperi, fără să depăsească, costurile de constructie, instalare, extindere a locatiei respective si orice cost de administrare si transport care sunt determinate de angajarea persoanelor cu handicap.

(4) Schemele exceptate de la notificare de prezentul articol vor contine prevederi conform cărora ajutorul de stat este acordat cu conditia ca beneficiarul să păstreze dosarele/înregistrările care să permită verificarea faptului că ajutorul ce i s-a acordat îndeplineste conditiile prevăzute de prezentul articol si de art. 8 alin. (4).

Necesitatea acordării ajutorului de stat

Art. 7. - (1) Prezentul regulament nu exceptează de la notificare ajutoarele de stat prevăzute la art. 4, decât dacă una dintre următoarele conditii este îndeplinită înainte de crearea locurilor de muncă în cauză:

a) orice cerere de acordare a unui ajutor de stat a fost propusă furnizorului de către beneficiar;

b) există prevederi legale care stabilesc dreptul la un ajutor de stat în conformitate cu criterii obiective si fără alt exercitiu discretionar.

(2) În cazurile în care:

a) crearea de locuri de muncă este legată de executarea unui proiect de investitie în imobilizări corporale sau necorporale; si/sau

b) locurile de muncă sunt create într-un termen de 3 ani începând de la finalizarea investitiei,

ajutoarele de stat nu beneficiază de exceptarea de la notificare prevăzută la art. 4 decât cu conditia ca cererea mentionată la alin. (1) lit. a) sau adoptarea dispozitiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) să fi intervenit înainte de începerea executării proiectului de investitie.

Cumulul

Art. 8. - (1) Plafoanele ajutorului de stat, stabilite la art. 4, 5 si 6, se vor aplica indiferent dacă ajutorul de stat pentru crearea de locuri de muncă sau pentru angajare este finantat total ori partial de Uniunea Europeană.

(2) Orice ajutor de stat exceptat de la notificare conform art. 3 nu se va cumula cu nici un alt ajutor de stat sau cu alte finantări ale Uniunii Europene, în legătură cu aceleasi costuri salariale, dacă prin acest cumul va rezulta o intensitate a ajutorului mai mare decât cea stabilită de prezentul regulament.

(3) Orice ajutor de stat exceptat de la notificare conform art. 3 nu se va cumula:

a) cu nici un alt ajutor de stat sau cu alte fonduri comunitare, în legătură cu costurile oricărei investitii cu care locul de muncă creat are legătură si care nu a fost finalizată la momentul creării locului de muncă ori care nu a fost finalizată cu 3 ani înainte ca locul de muncă să fie creat;

b) cu nici un alt ajutor de stat sau finantare, în legătură cu aceleasi costuri salariale sau cu alte angajări legate de aceeasi investitie, dacă din acest cumul va rezulta o intensitate ce depăseste plafonul maxim al ajutorului de stat regional, asa cum este stabilită în Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii. În cazurile în care plafonul corespunzător a fost stabilit pentru un caz particular prin aplicarea regulilor ajutorului de stat pentru sectoare specifice sau prin aplicarea regulilor prevăzute în Regulamentul multisectorial privind ajutorul de stat pentru proiecte mari de investitii si în Regulamentul multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii în sectoare industriale nespecifice, plafoanele stabilite se aplică în mod corespunzător.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2) si (3), ajutoarele de stat prevăzute de art. 5 si 6 pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat sau cu alte finantări ale Uniunii Europene, în legătură cu aceleasi costuri, inclusiv cu ajutorul de stat prevăzut la art. 4, care respectă prevederile alin. (2) si (3), cu conditia ca schemele de ajutor de stat respective să prevadă că un asemenea cumul nu conduce la o intensitate brută a ajutorului, care să depăsească 100% din costurile salariale pe orice perioadă de angajare a persoanei sau persoanelor respective.

(5) Plafoanele precizate la alin. (4) se aplică fără a aduce atingere limitelor de intensitate prevăzute de Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare, adoptat prin ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002.

Ajutoarele de stat care rămân supuse obligatiei notificării prealabile

Art. 9. - (1) Schemele de ajutor de stat pentru sectoare specifice nu vor fi exceptate de la notificare.

(2) Prezentul regulament nu exceptează de la obligatia notificării ajutorul de stat care depăseste valoarea de 15 milioane euro brut pe o perioadă de 3 ani, acordat unui agent economic. Consiliul Concurentei va evalua un asemenea ajutor pe baza criteriilor prevăzute de prezentul regulament, chiar dacă este acordat ca parte a unei scheme exceptate de la notificare conform prezentului regulament.

(3) Nu sunt exceptate de la obligatia notificării ajutoarele de stat pentru promovarea angajării unor categorii de persoane care nu sunt defavorizate în sensul art. 2 alin. (5). În notificare furnizorul de ajutor de stat poate prezenta argumente Consiliului Concurentei că persoanele care urmează a fi angajate sunt defavorizate. Prevederile art. 5 se aplică în mod corespunzător.

(4) Ajutorul pentru mentinerea locurilor de muncă este supus obligatiei de notificare conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 143/1999, cu completările ulterioare. Sub rezerva regulilor sectoriale aplicabile, ajutorul de stat având acest obiectiv va putea fi autorizat de Consiliul Concurentei dacă se intentionează a fi acordat pentru remedierea pagubelor cauzate de dezastre naturale sau de alte evenimente exceptionale ori în cazul îndeplinirii conditiilor prevăzute pentru ajutorul de operare, stabilite în Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul pentru întreprinderile mici si mijlocii.

(5) Ajutorul pentru conversia contractelor de muncă temporară sau pe durată determinată în contracte de muncă pe durată nedeterminată se va notifica Consiliului Concurentei în conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 143/1999, cu completările ulterioare.

(6) Schemele de ajutor de stat pentru angajarea pe bază de contract de muncă individual cu timp partial, ajutoarele pentru părintii care lucrează si măsurile similare pentru ocuparea fortei de muncă, ce promovează angajarea, dar care nu au ca rezultat final o crestere netă a numărului locurilor de muncă, o crestere a angajării persoanelor defavorizate sau a angajării de persoane cu handicap, vor fi notificate Consiliului Concurentei în vederea autorizării.

(7) Alte măsuri de ajutor, ale căror obiective sunt legate de piata muncii si de ocuparea fortei de muncă, cum ar fi măsurile care încurajează pensionarea anticipată, vor fi notificate Consiliului Concurentei în conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 143/1999, cu completările ulterioare.

(8) Ajutoarele de stat individuale pentru ocuparea fortei de muncă vor fi notificate Consiliului Concurentei în conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 143/1999, cu completările ulterioare, si vor fi evaluate în lumina dispozitiilor prezentului regulament. Un astfel de ajutor poate fi autorizat de către Consiliul Concurentei dacă este compatibil cu regulile specifice, în cazul în care astfel de reguli au fost stabilite pentru sectorul în care operează beneficiarul si numai dacă se poate demonstra că efectele ajutorului de stat asupra ocupării fortei de muncă compensează impactul pe care acesta îl are asupra concurentei pe piata relevantă.

Transparentă si monitorizare

Art. 10. - (1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la implementarea unei scheme de ajutor de stat, exceptată de la notificare prin acest regulament, furnizorii de ajutor de stat vor trimite Consiliului Concurentei informatii privind schema de ajutor de stat în forma prevăzută în anexa nr. I.

(2) Furnizorii de ajutor de stat trebuie să păstreze înregistrări privind schemele de ajutor de stat exceptate de la notificare conform prezentului regulament, precum si cu privire la alocările specifice acordate ca parte a acestor scheme. Aceste înregistrări trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a se putea stabili că suntîndeplinite conditiile prevăzute de prezentul regulament în ceea ce priveste exceptarea de  a obligatia notificării si în special informatii privind statutul agentului economic al cărui drept de a beneficia de ajutor are la bază calitatea sa de I.M.M. Furnizorii de ajutor de stat vor păstra aceste înregistrări timp de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată. La cererea scrisă a Consiliului Concurentei, furnizorii de ajutor de stat vor transmite, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul stabilit de Consiliul Concurentei, toate informatiile pe care acesta le consideră necesare pentru evaluarea îndeplinirii conditiilor prevăzute de prezentul regulament.

(3) Furnizorii de ajutor de stat vor întocmi rapoarte de monitorizare privind schemele de ajutor de stat cărora li se aplică dispozitiile prezentului regulament pentru fiecare an în care ajutorul de stat este acordat. Rapoartele de monitorizare se întocmesc după modelul prezentat în anexa nr. II si vor fi transmise Consiliului Concurentei în termen de 3 luni de la expirarea perioadei de raportare.

Dispozitii finale

Art. 11. - (1) Prezentul regulament se pune în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexele nr. I si II fac parte integrantă din prezentul regulament.

(3) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat acordate pentru ocuparea fortei de muncă, notificate după intrarea în vigoare a prezentului regulament, precum si atunci când ajutoarele de stat au fost notificate înainte de intrarea lor în vigoare, dar decizia Consiliului Concurentei este ulterioară acestei date sau Consiliul Concurentei nu a emis încă o decizie.

 

ANEXA Nr. I

la regulament

 

INFORMATIILE COMUNICATE DE FURNIZOR

privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de muncă

 

Furnizorul:

Regiunea:

Observatie explicativă: indicati numele regiunii, dacă ajutorul de stat este acordat de autoritătile locale.

Titlul schemei de ajutor de stat:

Indicati numele schemei de ajutor de stat.

Baza legală:

Indicati actul normativ/administrativ prin care se acordă ajutorul de stat, numărul si data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cheltuielile anuale planificate în cadrul schemei:

Sumele trebuie precizate în lei, precum si echivalentul în euro. Indicati cuantumul ajutorului de stat acordat în baza schemei de ajutor de stat.

Pentru garantii, indicati suma (maximă) pentru împrumuturile garantate.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat defalcat pe destinatiile următoare:

- art. 4 din regulament: crearea de locuri de muncă;

- art. 5 din regulament: recrutarea de persoane dezavantajate si cu handicap;

- art. 6 din regulament: costuri suplimentare pentru angajarea persoanelor cu handicap.

Indicati intensitatea maximă a ajutorului de stat, făcând o diferentiere între art. 4, 5 si 6 din regulament.

Data acordării ajutorului de stat:

Indicati data de la care ajutorul de stat a fost acordat în cadrul schemei.

Durata schemei de ajutor de stat:

Indicati data (anul si luna) până la care ajutorul de stat este acordat în cadrul schemei de ajutor de stat.

Obiectivul ajutorului de stat:

- art. 4 din regulament: crearea de locuri de muncă;

- art. 5 din regulament: recrutarea de persoane dezavantajate si cu handicap;

- art. 6 din regulament: angajarea persoanelor cu handicap.

Obiectivul principal al măsurii trebuie identificat dintre cele 3 optiuni. Acest domeniu acordă posibilitatea de a indica mai departe si alte obiective secundare care vor fi urmărite.

Sectoarele economice în cauză:

Cu exceptia sectorului de constructie de nave si a altor sectoare care sunt subiectul unor reguli speciale.

Numele si adresa autoritătii-furnizor:

Alte informatii:

Dacă schema de ajutor de stat este cofinantată din fonduri ale Uniunii Europene, vă rugăm să adăugati următoarea mentiune:

Schema de ajutor de stat este cofinantată conform ... [referinta]

 

ANEXA Nr. II

la regulament

 

FORMULAR DE RAPORT PERIODIC

care trebuie înaintat către Consiliul Concurentei

 

1. Titlul si numărul schemei de ajutor de stat

2. Cheltuieli

Trebuie prezentate cifre separate pentru fiecare instrument de ajutor de stat din cadrul schemei de ajutor de stat (de exemplu: sume nerambursabile, împrumuturi preferentiale, garantii, reduceri de taxe, subventii etc.)

Cifrele trebuie să fie exprimate în lei, precum si echivalentul în euro. În cazul reducerilor de taxe, veniturile la care statul renuntă trebuie să fie raportate. Dacă nu există cifre exacte, asemenea venituri trebuie estimate.

Aceste cifre trebuie furnizate pentru anul de raportare, separat pentru fiecare ajutor de stat din cadrul schemei de ajutor de stat, indicându-se:

2.1. Sumele estimate reprezentând scutirile de taxe sau alte venituri de încasat, date referitoare la garantii etc., referitoare la acordarea de noi ajutoare de stat.

2.2. Plătile curente, scutirile de taxe sau alte venituri de încasat, date referitoare la garantii etc., pentru ajutoarele noi si cele existente. În cazul ajutorului de stat sub formă de garantie, trebuie furnizate următoarele date: suma totală a garantiei nerecuperate, prime, rambursări, indemnizatii plătite, rezultatele operationale ale schemei de ajutor de stat în anul respectiv.

2.3. Numărul de alocări specifice noi, acordate.

2.4. Numărul general estimativ al locurilor de muncă create sau al muncitorilor cu handicap ori dezavantajati, care au fost recrutati sau angajati în cadrul noilor decizii de acordare de ajutor de stat . Ajutorul de stat pentru recrutarea persoanelor dezavantajate trebuie defalcat în conformitate cu categoriile cuprinse în art. 2 alin. (5) din regulament.

2.5. Analiza sumelor pe regiuni, în conformitate cu pct. 2.1.

2.6. Analiza sumelor pe sectoare, în conformitate cu pct. 2.1, de către beneficiarii din acele sectoare de activitate (dacă sunt implicate mai multe sectoare, indicati suma pentru fiecare):

- sectorul carbonifer:

- unul dintre următoarele sectoare de productie:

- otel;

- constructie de nave;

- fibre sintetice;

- autovehicule;

- altele;

- unul dintre următoarele servicii:

- servicii de transport;

- servicii financiare;

- alte servicii;

- alte sectoare.

3. Alte informatii si remarci.