MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 740         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 octombrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

407. - Lege pentru înfiintarea comunei Ghindăoani prin reorganizarea comunei Băltătesti, judetul Neamt

 

618. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Ghindăoani prin reorganizarea comunei Băltătesti, judetul Neamt

 

408. - Lege pentru declararea ca oras a comunei Roznov, judetul Neamt

 

619. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Roznov, judetul Neamt

 

409. - Lege pentru declararea ca oras a comunei Sângeorgiu de Pădure, judetul Mures

 

620. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Sângeorgiu de Pădure, judetul Mures

 

410. - Lege privind declararea ca oras a comunei Berbesti, judetul Vâlcea

 

621. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea ca oras a comunei Berbesti, judetul Vâlcea

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 337 din 16 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

325. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 313/2001 privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selectia proiectelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap

 

802. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 70/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 produc ătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, cu modificările si completările ulterioare

 

Rectificări la: Hotărârea Guvernului nr. 1.200/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Ghindăoani prin reorganizarea comunei Băltătesti, judetul Neamt

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Ghindăoani, judetul Neamt, având în componentă satul Ghindăoani, prin reorganizarea comunei Băltătesti din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Ghindăoani se stabileste în satul Ghindăoani.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Băltătesti are în componentă satele Băltătesti, Valea Arini si Valea Seacă.

(2) Resedinta comunei Băltătesti rămâne în satul Băltătesti.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorit ătilor administratiei publice locale în comuna Ghindăoani, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Ghindăoani.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Neamt si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Neamt si Consiliul Local al Comunei Băltătesti, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Băltătesti între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii si ale alin. (1), revin de drept comunei Ghindăoani se administreaz ă si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul judetului Neamt.

(3) Bugetul comunei Ghindăoani pe anul 2003 se elaboreaz ă de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Neamt.

(4) Operatiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Băltătesti si delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Ghindăoani.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administra tiei publice locale din comuna Băltătesti functionează în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 407.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Ghindăoani prin reorganizarea comunei Băltătesti, judetul Neamt

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Ghindăoani prin reorganizarea comunei Băltătesti, judetul Neamt, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 octombrie 2003.

Nr. 618.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea ca oras a comunei Roznov, judetul Neamt

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Comuna Roznov, judetul Neamt, se declară oras.

(2) Satele Chintinici si Slobozia apartin orasului Roznov.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a – Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 408.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Roznov, judetul Neamt

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea ca oras a comunei Roznov, judetul Neamt, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 octombrie 2003.

Nr. 619.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea ca oras a comunei Sângeorgiu de Pădure, judetul Mures

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Comuna Sângeorgiu de Pădure, judetul Mures, se declară oras.

(2) Satele Bezid, Bezidu Nou si Lotu apartin orasului Sângeorgiu de Pădure.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 409.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Sângeorgiu de Pădure, judetul Mures

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea ca oras a comunei Sângeorgiu de Pădure, judetul Mures, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 octombrie 2003.

Nr. 620.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea ca oras a comunei Berbesti, judetul Vâlcea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Comuna Berbesti, judetul Vâlcea, se declară oras.

(2) Satele Dămteni, Dealu Alunis, Rosioara, Târgu Gângulesti si Valea Mare apartin orasului Berbesti.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a – Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 410.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea ca oras a comunei Berbesti, judetul Vâlcea

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea ca oras a comunei Berbesti, judetul Vâlcea, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 octombrie 2003.

Nr. 621.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 337

din 16 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecătorcopyrightdsc.net

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, exceptie ridicată de Augustin Baciu în Dosarul nr. 3.962/COM/2002 al Tribunalului Bihor.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiat ă, sustinând că textul de lege criticat nu limitează mijloacele de probatiune pentru dovedirea calitătii de actionar, respectiv a calitătii procesuale active în cadrul cererii în anulare împotriva hotărârilor adunării generale a actionarilor, critica invocată de autorul exceptiei vizând probleme de interpretare si aplicare a legii, care exced competentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 11 martie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 3.962/COM/2002, Tribunalul Bihor a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, exceptie ridicată de Augustin Baciu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că prin art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, se creează o discriminare între actionarii unor societăti comerciale care emit actiuni în formă materializată într-un înscris si actionarii societătilor care nu emit actiuni într-o astfel de formă. Discriminarea constă în aceea că actionarului la o societate comercială care emite actiuni în formă dematerializată i se restrânge considerabil accesul la justitie, atâta timp cât cererea în anulare trebuie să fie însotită de depunerea cel putin a unei actiuni la grefa instantei competente cu solutionarea litigiului. Întrucât dispozi tia este de ordine publică, actionarul neputând face dovada calitătii sale prin alte mijloace de probă, textul de lege criticat contravine art. 16 din Constitutie privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice.

Tribunalul Bihor apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că, în cazul actiunilor emise în formă dematerializată, dovada indisponibilizării actiunilor se poate face printr-un extras din registrul actionarilor, care mentionează acest lucru.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul apreciază că reglementarea cuprinsă în art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, are menirea de a furniza elemente de probă pentru dovedirea calitătii procesuale a reclamantului într-o actiune vizând anularea hotărârii adunării generale a actionarilor, astfel încât critica antamează o chestiune de interpretare si aplicare a legii, iar nu de constitutionalitate. Se mai arată că textul de lege criticat se aplică, în forma sa actuală, exclusiv titularilor actiunilor emise pe suport material, în timp ce titularilor de actiuni emise în formă dematerializată le este aplicabilă, prin analogie, cerinta dovedirii calitătii lor cu certificatul de actionar. Se respectă în acest mod principiul egalitătii în drepturi a persoanelor, care nu este sinonim cu uniformitatea, situatiile diferite implicând un tratament juridic diferit.

Prin urmare, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, modificată prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003. Textul legal criticat are următorul continut:

- Art. 131 alin. (4): “Actiunea se va introduce la tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul societatea.” Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constat ă că sustinerile autorului nu pot fi retinute, întrucât fac abstractie de prevederile art. 172 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată si completată, potrivit cărora: “(1) În afară de evidentele prevăzute de lege, societătile pe actiuni trebuie să tină:

a) un registru al actionarilor care să arate, după caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si vărsămintele făcute în contul actiunilor. Evidenta valorilor mobiliare emise de o societate detinută public, tranzactionate pe o piată reglementată, va fi tinută de o societate de registru autorizată de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002, cu modificările si completările ulterioare;” si de art. 173 alin. (1) din aceeasi lege, care prevede că “Administratorii sau, după caz, societătile de registru independent au obligatia să pună la dispozitia actionarilor si a oricăror alti solicitanti registrele prevăzute la art. 172 alin. (1) lit. a) si să elibereze la cerere, pe cheltuiala acestora, extrase de pe ele.”

Prin urmare, aceste extrase pot fi utilizate pentru dovedirea calitătii de actionar si deci a calitătii procesuale active, într-o cerere în anulare a unei hotărâri a adunării generale, în situatia în care actiunile au fost emise în formă dematerializată.

Sub acest aspect, Curtea constată că textul de lege criticat permite, în cazul actiunilor emise în formă dematerializat ă, utilizarea extraselor de pe registrul mentionat, solutie impusă de ratiunea si finalitatea reglementării în cauză, însă aceasta constituie o problemă de interpretare si de aplicare a legii si nu o problemă de constitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Augustin Baciu în Dosarul nr. 3.962/COM/2002 al Tribunalului Bihor.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 313/2001 privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selectia proiectelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap

 

Având în vedere prevederile art. 52 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) din Normele metodologice privind finantarea proiectelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si administrarea unitătilor finantate în comun de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specială a persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 696/2001, văzând Referatul de aprobare al Directiei strategie, programe si integrare europeană nr. 2.513 din 13 octombrie 2003,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 313/2001 privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selectia proiectelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 12 decembrie 2001, se modifică după cum urmează:

- Punctul 4 din capitolul III.3 “Conditii financiare” va avea următorul cuprins:

“4. Pentru realizarea actiunilor din cadrul programelor de protectie specială a persoanelor cu handicap, finantate integral sau partial din bugetul activitătii de promovare si respectare a drepturilor persoanelor cu handicap al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, finantarea acordat ă de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap se va realiza astfel:

a) transa I - 30% din valoarea aprobată a proiectului, după semnarea contractului de către finantator si beneficiar; b) transa a II-a - 50% din valoarea aprobată a proiectului, conditionată de prezentarea de către beneficiar a unui raport al activitătilor derulate si a documentelor financiare din care să rezulte consumarea primei transe si a cofinan tării corespunzătoare din celelalte surse de finantare;

c) transa a III-a - 20% din valoarea aprobată a proiectului, după aprobarea de către Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap a raportului final narativ si financiar prezentat de beneficiar.”

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

Constantin Stoenescu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2003.

Nr. 325.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 70/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 302/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 70/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 18 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Valoarea totală a subventiilor pentru produc tiile de carne, prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, este de 1.201,6 miliarde lei pentru cantitatea de 267,87 mii tone de carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2003, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 12,975 mii tone de carne de tineret bovin, valoarea totală a subventiei este de 51,9 miliarde lei;

b) pentru cantitatea de 108,78 mii tone de carne de porc, valoarea totală a subventiei este de 623 miliarde lei;

c) pentru cantitatea de 0,675 mii tone de carne de tineret ovin, valoarea totală a subventiei este de 2,7 miliarde lei;

d) pentru cantitatea de 145,44 mii tone de carne de pui broiler, valoarea totală a subventiei este de 524 miliarde lei.

(2) Valoarea totală a subventiilor pentru materialul biologic de reproductie, în functie de valoarea zootehnică si de biotehnologia de reproductie folosită pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografică, prevăzută la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002, este de 199,3 miliarde lei si se acordă celor care îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, astfel:

a) pentru juninci la prima fătare, valoarea totală a subven tiilor este de 39,3 miliarde lei;

b) pentru vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si malaci obtinuti din bivolite si mentinuti în exploatatie minimum 6 luni, valoarea totală a subventiilor este de 55,0 miliarde lei;

c) pentru scrofite de reproductie la prima fătare, valoarea totală a subventiilor este de 103,5 miliarde lei;

d) pentru oi mioare si berbeci, valoarea totală a subventiilor este de 1,5 miliarde lei.

(3) Valoarea totală a subventiei pentru familiile de albine de elită si familiile de albine de productie, prevăzută la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002, este de 19,1 miliarde lei pentru cei care livrează miere în conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2003.”

2. La articolul 9 alineatul (3) litera b), liniuta a cincea va avea următorul cuprins:

“- copii de pe factura fiscală de abatorizare a animalelor si de pe documentele care atestă efectuarea plătii facturii;”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2003.

Nr. 802.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 1.200/2003 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2003 privind cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national privind revizuirea Constitutiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 15 octombrie 2003, se face următoarea rectificare:

- în subsolul anexei se introduce o notă având următorul cuprins:

NOTĂ: Cheltuielile de personal includ si sumele necesare pentru plata indemnizatiilor prevăzute la art. 5 alin. (5) din prezenta hotărâre, dar nu mai mult de 4 zile, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2003.”