MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 743         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 octombrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

20. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componen tei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

DECRETE

 

631. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

632. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

633. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

644. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare dintre România si Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la Bucuresti la 21 mai 2003, si a Acordului dintre România si Organizatia Europeană pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003

 

654. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

797. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

812. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2003 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 834/2003;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2003.

 

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38 alin. 4 si al art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modific ările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Napoleon Pop, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., trece de la Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare la Comisia pentru muncă si protectie socială;

- domnul deputat Constantin-Gheorghe Avramescu, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru politică economic ă, reformă si privatizare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 20.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 alin. (1) pct. II.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

pentru talentul literar si importantele contributii aduse la promovarea culturii si civilizatiei românesti atât în tară, cât si peste hotare, precum si pentru facilitarea cunoasterii civilizatiei si literaturii universale de către publicul românesc,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria A “Literatură”, domnului profesor universitar Ovidiu Drimba, scriitor.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria A “Literatură”:

- domnului Radu Cârneci, scriitor;

- domnului Corneliu Leu, scriitor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 16 octombrie 2003.

Nr. 631.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 alin. (1) pct. II.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru contributia remarcabilă, în calitate de solistă a Operei de Stat din Viena, la promovarea culturii si spiritualitătii românesti în Austria,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria D “Arta spectacolului”, artistei lirice Simina Ivan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 16 octombrie 2003.

Nr. 632.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 alin. (1) pct. II.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru întreaga activitate si contributia deosebită la promovarea culturii si spiritualitătii românesti în Austria,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria B “Muzică”, artistului liric Toma Popescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 16 octombrie 2003.

Nr. 633.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare dintre România si Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la Bucuresti la 21 mai 2003, si a Acordului dintre România si Organizatia Europeană pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 302 din 25 septembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune Parlamentului spre ratificare Acordul de cooperare dintre România si Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la Bucuresti la 21 mai 2003, si Acordul dintre România si Organizatia Europeană pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 644.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 alin. (1) pct. II.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului culturii si cultelor,

în semn de înaltă apreciere pentru remarcabila activitate social-culturală si umanitară, desfăsurată atât în tară, cât si în străinătate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Fundatiei Familiei Menachem H. Elias Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F “Promovarea Culturii”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 654.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 din pădurile proprietate publică a  unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

În temeiul art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2003 pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2004,

în baza prevederilor art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Repartizarea pe detinători a volumelor maxime de masă lemnoasă pe picior prevăzute în anexele nr. 1, 2 si 3 se aprobă de către structurile teritoriale abilitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, pe baza fundamentării realizate prin analiza si prelucrarea datelor din amenajamentele silvice, studiile sumare de amenajare si studiile de transformare a păsunilor împădurite, aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau pe baza hotărârilor Conferintei a II-a de amenajare, pentru amenajamentele silvice neavizate.

Art. 6. - Directia de regim silvic, împreună cu structurile teritoriale abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, controlează respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2003.

Nr. 797.

 

ANEXA Nr. 1

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale

 

Judetul

Volumul

(mii m3)

Judetul

Volumul

(mii m3)

Judetul

Volumul

(mii m3)

Alba

107,4

Covasna

160,0

Neamt

2,3

Arad

160,1

Dâmbovita

2,6

Olt

0,3

Arges

14,5

Dolj

0,1

Prahova

0,7

Bacău

7,6

Galati

0,1

Satu Mare

37,0

Bihor

172,5

Giurgiu

0,1

Sălaj

14,5

Bistrita-Năsăud

504,3

Gorj

0,5

Sibiu

339,3

Botosani

0,1

Harghita

118,4

Suceava

141,1

Brasov

285,0

Hunedoara

60,0

Teleorman

0,7

Brăila

0,5

Ialomita

0,4

Timis

33,2

Buzău

0,1

Iasi

0,1

Tulcea

0,4

Caras-Severin

49,0

Ilfov

12,1

Vaslui

0,4

Călărasi

0,1

Maramures

112,0

Vâlcea

2,9

Cluj

35,5

Mehedinti

0,4

Vrancea

2,9

Constanta

0,1

Mures

220,7

TOTAL:

2.600

 

 

ANEXA Nr. 2

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat

 

Judetul

Volumul

(mii m3)

Judetul

Volumul

(mii m3)

Judetul

Volumul

(mii m3)

Alba

24,2

Covasna

310,0

Neamt

73,9

Arad

74,5

Dâmbovita

35,4

Olt

33,0

Arges

220,1

Dolj

5,5

Prahova

23,4

Bacău

86,1

Galati

16,0

Satu Mare

46,0

Bihor

46,7

Giurgiu

2,0

Sălaj

47,0

Bistrita-Năsăud

79,3

Gorj

44,0

Sibiu

16,4

Botosani

14,5

Harghita

324,8

Suceava

79,8

Brasov

89,2

Hunedoara

82,3

Teleorman

8,8

Brăila

0,1

Ialomita

7,8

Timis

1,5

Buzău

111,5

Iasi

22,8

Tulcea

0,1

Caras-Severin

36,0

Ilfov

2,1

Vaslui

18,1

Călărasi

0,7

Maramures

102,0

Vâlcea

247,6

Cluj

37,0

Mehedinti

23,0

Vrancea

259,6

Constanta

0,1

Mures

147,1

TOTAL:

2.800

 

ANEXA Nr. 3

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

Judetul

Volumul

(mii m3)

Judetul

Volumul

(mii m3)

Judetul

Volumul

(mii m3)

Alba

18,1

Covasna

60,8

Neamt

7,8

Arad

15,9

Dâmbovita

5,4

Olt

1,0

Arges

6,5

Dolj

2,0

Prahova

2,1

Bacău

15,1

Galati

1,2

Satu Mare

18,0

Bihor

59,5

Giurgiu

1,3

Sălaj

6,2

Bistrita-Năsăud

15,3

Gorj

5,2

Sibiu

14,0

Botosani

2,5

Harghita

65,4

Suceava

10,0

Brasov

50,0

Hunedoara

20,5

Teleorman

0,8

Brăila

2,9

Ialomita

1,6

Timis

8,8

Buzău

15,7

Iasi

2,0

Tulcea

2,5

Caras-Severin

22,0

Ilfov

1,3

Vaslui

2,0

Călărasi

1,5

Maramures

17,0

Vâlcea

2,7

Cluj

60,0

Mehedinti

6,3

Vrancea

5,9

Constanta

0,7

Mures

42,5

TOTAL:

600

  

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2003 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

În temeiul art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.168/2002 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2003, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2003 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2003 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2003 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Repartizarea pe detinători a volumelor maxime de masă lemnoasă pe picior prevăzute în anexele nr. 1, 2 si 3 se aprobă de către structurile teritoriale abilitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, pe baza fundamentării realizate prin analiza si prelucrarea datelor din amenajamentele silvice, studiile sumare de amenajare si studiile de transformare a păsunilor împădurite, aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau pe baza hotărârilor Conferintei a II-a de amenajare, pentru amenajamentele silvice neavizate.

Art. 6. - Directia de regim silvic, împreună cu structurile teritoriale abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, controlează respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 516/2002 privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior, care poate fi recoltat în anul 2003 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 21 noiembrie 2002.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 octombrie 2003.

Nr. 812.

 

ANEXA Nr. 1

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2003 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale

 

Judetul

Volumul

(mii m3)

Judetul

Volumul

(mii m3)

Judetul

Volumul

(mii m3)

Alba

88,4

Covasna

135,0

Neamt

1,6

Arad

132,9

Dâmbovita

2,6

Olt

0,2

Arges

14,0

Dolj

0,1

Prahova

0,7

Bacău

4,2

Galati

2,3

Satu Mare

25,1

Bihor

142,0

Giurgiu

0,1

Sălaj

25,0

Bistrita-Năsăud

458,0

Gorj

0,5

Sibiu

267,1

Botosani

0,1

Harghita

100,7

Suceava

309,1

Brasov

240,8

Hunedoara

55,6

Teleorman

1,0

Brăila

0,1

Ialomita

0,6

Timis

30,3

Buzău

0,1

Iasi

0,1

Tulcea

0,4

Caras-Severin

48,0

Ilfov

10,1

Vaslui

0,4

Călărasi

0,5

Maramures

85,8

Vâlcea

2,9

Cluj

30,0

Mehedinti

0,2

Vrancea

2,0

Constanta

0,1

Mures

181,3

TOTAL:

2.400

 

ANEXA Nr. 2

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2003 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat

 

Judetul

Volumul

(mii m3)

Judetul

Volumul

(mii m3)

Judetul

Volumul

(mii m3)

Alba

22,0

Covasna

265,0

Neamt

70,6

Arad

60,8

Dâmbovita

35,4

Olt

23,4

Arges

121,5

Doljcopyrightdsc.net

5,5

Prahova

20,2

Bacău

43,7

Galati

20,4

Satu Mare

38,5

Bihor

40,0

Giurgiu

3,0

Sălaj

45,0

Bistrita-Năsăud

63,0

Gorj

34,0

Sibiu

11,5

Botosani

14,0

Harghita

291,5

Suceava

249,8

Brasov

54,6

Hunedoara

61,4

Teleorman

4,5

Brăila

1,0

Ialomita

7,0

Timis

18,2

Buzău

80,8

Iasi

12,5

Tulcea

0,4

Caras-Severin

35,0

Ilfov

2,1

Vaslui

17,8

Călărasi

3,5

Maramures

74,3

Vâlcea

179,5

Cluj

35,0

Mehedinti

22,6

Vrancea

196,8

Constanta

1,0

Mures

113,2

TOTAL:

2.400

 

ANEXA Nr. 3

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2003 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

Judetul

Volumul

(mii m3)

Judetul

Volumul

(mii m3)

Judetul

Volumul

(mii m3)

Alba

40,0

Covasna

60,0

Neamt

4,1

Arad

15,9

Dâmbovita

5,3

Olt

4,1

Arges

1,0

Dolj

1,0

Prahova

1,9

Bacău

10,3

Galati

0,2

Satu-Mare

25,1

Bihor

59,8

Giurgiu

0,3

Sălaj

16,3

Bistrita-Năsăud

5,1

Gorj

2,2

Sibiu

18,7

Botosani

2,1

Harghita

63,1

Suceava

36,9

Brasov

52,4

Hunedoara

25,7

Teleorman

0,5

Brăila

0

Ialomita

0,8

Timis

8,8

Buzău

5,5

Iasi

3,1

Tulcea

0,5

Caras-Severin

20,5

Ilfov

0,2

Vaslui

0,3

Călărasi

1,2

Maramures

15,0

Vâlcea

0,3

Cluj

53,5

Mehedinti

2,2

Vrancea

3,3

Constanta

0,7

Mures

35,0

TOTAL:

600

 

RECTIFICĂRI

 

            În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 834/2003 privind înfiintarea Centrului National de Cultură al Romilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 22 iulie 2003, se face următoarea rectificare:

- în titlul anexei, în loc de: “… Cinematograful «Aurora» si “Grădina de Vară «Aurora»…” se va citi: “ … Cinematograful «Ferentari»””.

 

            La art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.206/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 21 octombrie 2003, se face următoarea rectificare: - în loc de “Prin membri de familie se întelege persoanele… ” se va citi: “Prin membri de familie se întelege si persoanele… ”.