MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 747         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Duminică, 26 octombrie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

99. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

 

100. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

 

101. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală

 

102. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie

 

103. - Ordonantă de urgentă privind reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comercială “Antibiotice” - S.A. Iasi, în scopul retehnologizării acesteia

 

104. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

105. - Ordonantă de urgentă privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală

 

106. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

107. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

108. - Ordonantă de urgentă pentru desfiintarea închisorii contraventionale

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 8 octombrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Nivelul minim al capitalului social al caselor de economii pentru domeniul locativ este stabilit de Banca Natională a României prin reglementări.”

2. La articolul 7 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

“m) operatiuni în cont propriu si în contul clientilor cu valută, pentru realizarea obiectului de activitate.”

3. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(3) Creantele decurgând din creditele acordate pentru activităti în domeniul locativ si cele decurgând din creditele acordate în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) si b), în măsura în care nu sunt garantate prin cesiunea unor drepturi din contractele de economisire-creditare, vor fi garantate cu ipoteci asupra unor imobile situate în tară sau cu alte tipuri de garantii, în conditiile prevăzute prin reglement ările Băncii Nationale a României.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 99.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 15/1998 cu privire la asigur ările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii

Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei – Directia Generală a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 20 aprilie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Sumele necesare pentru plata primelor de asigurare se suportă din fondurile aprobate cu această destina tie, prin bugetul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii, Servicului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei.

(2) Sumele reprezentând indemnizatiile cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare, în cazul executării de reparatii la acestea, se achită de asigurător direct unitătii reparatoare, în conditiile contractului încheiat.

(3) În situatia în care producerea riscurilor asigurate la bunurile din dotare determină imposibilitatea reparării acestora, indemnizatiile cuvenite se achită de asigurător unitătii detinătoare a bunului asigurat.

(4) Sumele prevăzute la alin. (3) se virează ca venit la bugetul de stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora.”

2. Articolul 4 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 100.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Atribuirea terenului se face în folosintă gratuită pe durata existentei locuintei proprietate personală, în limita suprafetelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti în care este situat terenul.”

2. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare fată de cele prevăzute la alin. (1), în vederea atribuirii terenurilor disponibile.”

3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(3) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al cumunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti în care solicitantul are domiciliul.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Alexandru Farcas,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 101.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări si completări prin

Legea nr. 503/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prin prezenta ordonantă de urgentă se înfiintează, la nivel national, Parchetul National Anticoruptie, care functionează pe lângă Curtea Supremă de Justitie ca parchet specializat în combaterea infractiunilor de coruptie.”

2. Articolul 221 va avea următorul cuprins:

“Art. 221. - Rechizitoriile întocmite de procurorii din cadrul serviciilor teritoriale ale Parchetului National Anticoruptie sunt confirmate de procurorii-sefi ai acestor servicii, cele întocmite de către procurorii-sefi ai serviciilor teritoriale, precum si cele întocmite de procurorii din cadrul structurii centrale a Parchetului National Anticoruptie sunt confirmate de procurorii-sefi ai sectiilor. Când rechizitoriile sunt întocmite de procurorii-sefi ai sectiilor Parchetului National Anticoruptie, confirmarea se face de către procurorul general al acestui parchet.”

Art. II.- Dispozitiile prezentei ordonantei de urgentă se aplică de la data intrării în vigoare a Legii de revizuire a Constitutiei României.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 102.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comercială “Antibiotice” - S.A. Iasi, în scopul retehnologizării acesteia

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Se aprobă reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comercială “Antibiotice” - S.A. Iasi, în valoare de 29.088.891 mii lei, în scopul sustinerii si derulării programului investitional de retehnologizare necesar pentru îndeplinirea standardelor nationale si internationale de calitate si bună practică de fabricatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul interimar al sănătătii,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 103.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de împrumut, în conditiile art. 1562 din Codul civil, pe termen de 180 de zile, a cantitătilor de 2.332.780,92 tone cărbune energetic si 179.336,4 tone păcură, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, care vor fi acordate Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialelor sale: Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Turceni - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Rovinari - S.A. si Societatea Comercială “Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralelor termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale.

Art. 2. - (1) În cazul nerestituirii împrumutului prevăzut la art. 1 si după aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările si complet ările ulterioare, Administratia Natională a Rezervelor de Stat va emite facturi fiscale pentru valoarea produselor calculate la preturile pietei, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând nastere la încasarea acestora.

(2) Până la desdăunarea integrală a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, societătile comerciale debitoare vor suporta penalităti de întârziere la plată, la nivelul celor prevăzute de lege pentru creantele bugetare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 104.

 

ANEXĂ

 

CANTITĂTILE DE COMBUSTIBIL

împrumutate din rezervele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

- tone -

Nr. crt.

Unitatea

Cărbune

Păcură

1.

Termoelectrica - S.A.

300.000,00

30.000

2.

Electrocentrale Deva - S.A.

138.841,22

 

3.

Electrocentrale Rovinari - S.A.

 

6.000

4.

Electrocentrale Turceni - S.A.

150.000,00

7.000

5.

Electrocentrale Bucuresti - S.A.

150.000,00

57.000

6.

RAAN Sucursala “ROMAG-TERMO”

277.000,00

 

7.

C.E.T. Arad - S.A.

100.000,00

9.000

8.

C.E.T. Bacău - S.A.

250.000,00

9.500

9.

C.E.T. Brasov - S.A.

150.000,00

 

10.

Electrocentrale Oradea - S.A.

200.000,00

 

11.

Uzina Electrica Zalău - S.A.

50.000,00

1.000

12.

Electrocentrale Timisoara - S.A.

167.730,60

4.000

13.

C.E.T. Iasi - S.A.

 

15.000

14.

Termoelectrica Ploiesti - S.A.

 

10.000

15.

C.E.T. Pitesti - S.A.

 

2.500

16.

C.E.T. Botosani - S.A. 10.000

 

 

17.

Termica Suceava - S.A.

 

7.000

18.

C.E.T. Calafat - S.A.

 

1.000

19.

C.E.T. Govora - S.A.

399.209,1

 

20.

Energoterm Resita - S.A.

 

5.000

21.

Proditerm Bistrita

 

5.000

22.

RAM Buzău

 

336,404

 

TOTAL:

2.332.780,92

179.336,40

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Alocatia familială complementară

 

Art. 1. - Beneficiază de alocatia familială complementară, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, familiile formate din sot, sotie si copiii în vârstă de până la 18 ani aflati în întretinerea acestora, care locuiesc împreună.

Art. 2. - Alocatia familială complementară se acordă lunar familiei prevăzute la art. 1, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 1,5 milioane lei.

Art. 3. - Cuantumul alocatiei familiei complementare este de:

a) 300.000 lei pentru familia cu un copil;

b) 350.000 lei pentru familia cu 2 copii;

c) 400.000 lei pentru familia cu 3 copii;

d) 450.000 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

Art. 4. - Pentru familiile prevăzute la art. 1, care sunt beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, cuantumul alocatiei familiale complementare prevăzut la art. 3 se majorează cu 25%.

 

CAPITOLUL II

Alocatia de sustinere pentru familia monoparentală

 

Art. 5. - Beneficiază de alocatie de sustinere familiile formate din persoana singură si copiii în vârstă de până la 18 ani aflati în întretinere si care locuiesc împreună cu aceasta, denumite familii monoparentale.

Art. 6. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin persoană singură se întelege persoana care se află în una dintre următoarele situatii:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divortată;

d) al cărei sot/sotie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) al cărei sot/sotie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate si nu participă la întretinerea copiilor;

f) nu a împlinit vârsta de 18 ani si se află în una dintre situatiile prevăzute la lit. a)-e);

g) a fost numită tutore sau i s-au încredintat ori dat în plasament unul sau mai multi copii si se află în una dintre situatiile prevăzute la lit. a)-c), cu exceptia asistentului maternal profesionist.

Art. 7. - Alocatia de sustinere se acordă lunar familiilor monoparentale dacă realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 1,5 milioane lei.

Art. 8. - Cuantumul alocatiei de sustinere este de:

a) 450.000 lei pentru familia cu un copil;

b) 525.000 lei pentru familia cu 2 copii;

c) 600.000 lei pentru familia cu 3 copii;

d) 675.000 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii comune

 

Art. 9. - Beneficiază de alocatiile prevăzute la art. 1 si 5 familiile ai căror membri sunt cetăteni români care locuiesc în România, precum si cetăteni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, resedinta în România, în conditiile legislatiei române.

Art. 10. - Sunt considerati ca făcând parte din familia definită la art. 1 si 5 si copiii adoptati, încredintati sau aflati în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.

Art. 11. - Familiile care au în întretinere copii de vârstă scolară, definite la art. 1 si 5, beneficiază de alocatie familială complementară sau de alocatie de sustinere, în conditiile în care copiii urmează o formă de învătământ organizată potrivit legii.

Art. 12. - Limita de venituri prevăzută la art. 2 si 7, cuantumurile alocatiei familiale complementare prevăzute la art. 3, precum si cuantumurile alocatiei de sustinere prevăzute la art. 8 se corectează anual în functie de evolutia preturilor de consum si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL IV

Stabilirea si plata drepturilor

 

Art. 13. - Alocatiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se acordă pe bază de cerere însotită de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia.

Art. 14. - (1) Cererile pentru stabilirea si acordarea alocatiilor se întocmesc de reprezentantul familiei si se înregistrează la primăria localitătii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucuresti în a cărui rază teritorială locuieste familia.

(2) Pentru cetătenii străini sau apatrizi cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localitătii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucuresti în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta familia.

(3) În cazul familiilor fără locuintă, cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localitătii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucuresti în a cărui rază teritorială acestea trăiesc.

Art. 15. - (1) Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridică fată de reprezentantii legali se dovedesc cu livretul de familie.

(2) Pentru situatiile care nu sunt evidentiate în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, în mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.

Art. 16. - (1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocatia familială complementară si alocatia de sustinere se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei la realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări pentru somaj, obligatii legale de întretinere, indemnizatii cu caracter permanent, precum si alte creante legale.

(2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spatii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

Art. 17. - Formularul de cerere pentru solicitarea alocatiei si lista actelor doveditoare privind veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 18. - Dreptul la alocatiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă pentru familiile beneficiare de ajutor social se stabileste numai pe baza cererii întocmite de reprezentantul familiei, documentele justificative pentru acordarea alocatiei fiind cele pe baza cărora s-a acordat dreptul la ajutorul social.

Art. 19. - (1) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a conditiilor de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii.

(2) Ancheta socială se efectuează de către personalul serviciului public de asistentă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, din compartimentul de specialitate din aparatul de lucru al consiliului local.

(3) Ancheta socială se întocmeste potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă si constituie probă legală pentru instantele judecătoresti, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.

(4) Răspunderea asupra continutului anchetei sociale revine primarului si persoanelor care au efectuat ancheta socială.

(5) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informatiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineste conditiile de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere.

Art. 20. - (1) Stabilirea dreptului la alocatia familială complementară sau la alocatia de sustinere si a cuantumului acestora se face prin dispozitie scrisă a primarului.

(2) În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia să comunice solicitantilor dispozitia de acordare a dreptului sau respingerea cererii privind alocatia familială complementară ori alocatia de sustinere.

Art. 21. - Dreptul la alocatia familială complementară si la alocatia de sustinere se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

Art. 22. - Titularul alocatiei familiale complementare sau al alocatiei de sustinere este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.

Art. 23. - Plata drepturilor pentru alocatia familială complementară sau alocatia de sustinere se asigură de către directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale, prin decizie a directorului executiv.

Art. 24. - Emiterea deciziei directorului executiv al directiei teritoriale are la bază dispozitia primarului privind acordarea dreptului, însotită de cererea prevăzută la art. 14, certificată de primar.

Art. 25. - Pentru familiile care îndeplinesc conditiile de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere, primarul are obligatia de a transmite directiei teritoriale până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de borderou, documentele prevăzute la art. 24.

Art. 26. - (1) Data plătii alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere, precum si modalitatea de plată se stabilesc de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere se realizează, după caz, pe bază de mandat postal sau în cont curent personal.

Art. 27. - (1) În cazul în care intervin modificări cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei familiale complementare sau al alocatiei de sustinere are obligatia ca, în termen de maximum 5 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

(2) În situatia în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocatia familială complementară sau la alocatia de sustinere, titularul solicită modificarea cuantumului dreptului printr-o nouă cerere însotită de actele doveditoare privind modificările intervenite.

(3) Primarul are obligatia să verifice prin anchetă socială modificările intervenite si să emită dispozitie scrisă referitoare la noul cuantum.

(4) Primarul transmite directiei teritoriale documentele prevăzute la art. 24.

(5) Modificarea cuantumului se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Art. 28. - (1) În vederea urmăririi respectării conditiilor de acordare a dreptului la alocatia familială complementară sau la alocatia de sustinere, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni.

(2) În situatia în care se constată modificări ce conduc la diminuarea cuantumului alocatiei familiale complementare sau al alocatiei de sustinere, primarul emite dispozitie scrisă privind noul cuantum, pe care o comunică directiei teritoriale, însotită de ancheta socială.

(3) Cuantumul prevăzut la alin. (2) se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială.

Art. 29. - Familiile care beneficiază de alocatie familial ă complementară sau de alocatie de sustinere au obligatia ca, pentru copiii de vârstă scolară, să prezinte primarului, din 3 în 3 luni, dovada frecventării cursurilor.

Art. 30. - (1) Plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere se suspendă în luna următoare celei în care se constată una dintre următoarele situatii:

a) nerespectarea prevederilor art. 29;

b) pe perioada încredintării copilului unei institutii de asistentă socială sau unui asistent maternal profesionist.

(2) Prezentarea de către titular, în termen de 3 luni de la data suspendării plătii alocatiei familiale complementare sau alocatiei de sustinere, a dovezilor privind îndeplinirea pe perioada suspendării a conditiilor prevăzute de art. 29 atrage reluarea plătii, inclusiv a sumelor cuvenite pe perioada suspendării.

Art. 31. - Dreptul la alocatia familială complementară sau la alocatia de sustinere încetează în luna următoare celei în care se constată una dintre situatiile:

a) beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă;

b) plata a fost suspendată si, în termen de 3 luni de la data suspendării, nu au fost prezentate dovezi că sunt întrunite cerintele prevăzute de art. 29.

Art. 32. - (1) Suspendarea plătii alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere se face prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale, iar încetarea dreptului se stabileste prin dispozitie scrisă a primarului.

(2) Decizia directorului executiv al directiei teritoriale, precum si dispozitia primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere.

Art. 33. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocatie familială complementară sau de alocatie de sustinere se recuperează de la titularul dreptului alocatiei în termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare.

(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocatie familială complementară sau de alocatie de sustinere se face de către directia teritorială prin decizie a directorului executiv, care se comunică debitorului în termen de 15 zile.

(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.

(4) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârsirii unei infractiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 34. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 25, art. 27 alin. (3) si (4), art. 28 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (2) si ale art. 33 alin. (2) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(3) Cuantumul amenzilor contraventionale prevăzute la alin. (1) se modifică prin hotărâre a Guvernului.

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 35. - Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

Art. 36. - Alocatia familială complementară si alocatia de sustinere sunt forme de sprijin cu destinatie specială acordate din bugetul de stat si nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi si obligatii si se supun executării silite în conditiile dispozitiilor privind executarea silită a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

Art. 37. - (1) Fondurile pentru plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere, precum si pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii conditiilor si stabilirea drepturilor la alocatia familială complementară sau la alocatia de sustinere se suportă din bugetul local al unitătilor administrativ-teritoriale.

Art. 38. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonan te de urgentă.

Art. 39. - (1) Dispozitia scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocatia familială complementar ă sau la alocatia de sustinere si decizia directorului executiv de recuperare a sumelor încasate

necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

(2) Cererile, actiunile si căile de atac privind dreptul la alocatia familială complementară si la alocatia de sustinere sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 40. - (1) Cererile pentru solicitarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 119/1997 privind alocatia suplimentar ă pentru familiile cu copii se pot înregistra la primărie până cel mai târziu la data de 30 noiembrie 2003.

(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se transmit directiilor teritoriale până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2003.

(3) Drepturile stabilite în baza Legii nr. 119/1997 cu titlu de alocatie suplimentară pentru familiile cu copii se plătesc din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, până cel mai târziu la data de 31 martie 2004.

Art. 41. - În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonan te de urgentă, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 42. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004.

(2) Pe aceeasi dată se abrogă Legea nr. 119/1997 privind alocatia suplimentară pentru familiile cu copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, cu exceptia art. 6, Hotărârea Guvernului nr. 443/1997 privind normele pentru stabilirea si plata alocatiei suplimentare, precum si măsurile de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 119/1997 privind alocatia suplimentară pentru familiile cu copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 15 august 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul administratiei si internelor,

Alexandru Farcas,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 105.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările ulterioare, se completează cu un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) achizitiile de mărfuri fungibile ale căror preturi sunt stabilite pe baza cotatiilor externe ale burselor internationale de mărfuri ori asimilate acestora sau, după caz, de către autoritătile de reglementare ori Bursa Română de Mărfuri, precum si de echipamente, utilaje si servicii. Pentru achizitiile din import exprimarea pretului din propunerea financiară este în valută, dolari sau euro, după caz.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 106.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protectia socială a salariatilor împotriva diminuării sau pierderii capacit ătii de muncă si decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale.”

2. Litera c) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“c) constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale din contributii diferentiate în functie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care încheie asigurare, potrivit prevederilor prezentei legi;”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:

a) persoanele care desfăsoară activităti pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum si functionarii publici;

b) persoanele care îsi desfăsoară activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugăresti, ale căror drepturi si obligatii sunt asimilate, în conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a);

c) somerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

d) ucenicii, elevii si studentii, pe toată durata efectuării practicii profesionale.

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului militar si civil angajat pe bază de contract si personalului asigurat în sistemul propriu al Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si celui din structurile militarizate ale Ministerului Justitiei.”

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Se pot asigura în conditiile prezentei legi, pe bază de contract individual de asigurare, persoanele care se află în una sau mai multe dintre următoarele situatii:

a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;

b) comanditati, administratori sau manageri;

c) membri ai asociatiei familiale;

d) persoane autorizate să desfăsoare activităti independente;

e) persoane angajate în institutii internationale;

f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;

g) persoane care desfăsoară activităti agricole în cadrul gospodăriilor individuale sau activităti private în domeniul forestier;

h) membri ai societătilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură;

i) alte persoane interesate, care îsi desfăsoară activitatea pe baza altor raporturi juridice decât cele mentionate anterior.

(2) Continutul contractului individual de asigurare se stabile ste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Are calitatea de asigurător, potrivit prezentei legi, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS.

(2) Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se exercită de casele teritoriale de pensii.

(3) Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, în calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate, în conditiile prezentei legi, si de asociatii profesionale de asigurare, constituite în acest scop pe sectoare de activitate ale economiei nationale.

(4) Asociatiile profesionale de asigurare functionează pe bază de statut propriu, cu respectarea prevederilor prezentei legi si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare.”

6. Alineatul 2 al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) Calitatea de asigurat se dobândeste, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: încheierii contractului individual de muncă, stabilirii raporturilor de serviciu în cazul functionarilor publici, validării mandatului pentru persoanele care desfăsoară activităti în functii elective, numirii în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti, depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori, începerii practicii profesionale pentru someri, ucenici, elevi si studenti sau încheierii contractului individual de asigurare, după caz.”

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) În vederea încheierii asigurării pentru accidente de muncă si boli profesionale si a stabilirii cotei contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asigurătorului, printr-o declaratie pe propria răspundere, domeniul de activitate conform Clasificării Activitătilor din Economia Natională - CAEN, numărul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate în acest scop.

(2) Modelul si continutul declaratiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Declaratia se depune la sediul asigurătorului, în termen de 30 de zile de la data dobândirii personalitătii juridice sau a începerii raporturilor de muncă ori de serviciu între părti, după caz.

(4) În cazul modificării uneia sau mai multor informatii din declaratia prevăzută la alin. (1), angajatorul are obligatia să anunte asigurătorul în termen de 15 zile.”

8. Articolul 11 se abrogă.

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Persoana asigurată potrivit art. 6, o dată cu încheierea contractului individual de asigurare, are obligatia de a depune o declaratie de venituri si de a comunica, în termen de 15 zile, asigurătorului orice modificare intervenită cu privire la situatia si statutul ei.”

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate nu s-a plătit contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, costul prestatiilor si al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege se suportă de angajator sau de persoana asigurată.”

11. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) În cazul bolilor profesionale, declarate în conditiile legii, în timpul activitătii profesionale, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se mentine si ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu si a contractelor individuale de asigurare.”

12. Litera d) a articolului 19 va avea următorul cuprins:

“d) indemnizatie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă si indemnizatie pentru reducerea timpului de muncă;”

13. Alineatele (1)-(3) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Baza de calcul al indemnizatiilor pentru incapacitate temporară de muncă sau pentru reducerea timpului de muncă se calculează ca medie a veniturilor salariale brute realizate de către salariat în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului, respectiv a veniturilor stipulate în contractele individuale de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

(2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul al indemnizatiilor pentru incapacitate temporară de muncă sau pentru reducerea timpului de muncă o constituie venitul salarial brut din ultima lună de activitate, respectiv venitul stipulat în contractul individual de asigurare, pe baza căruia s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

(3) Pentru calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporară de muncă sau pentru reducerea timpului de muncă se utilizează numărul de zile lucrătoare din luna în care se acordă concediul medical sau, după caz, se solicit ă alte drepturi de asigurări sociale.”

14. Alineatul (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asigurătorului celor care se află în incapacitate temporară de muncă, ca urmare în exclusivitate a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suportă integral din contributiile de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.”

15. Alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Pentru reabilitarea medicală si recuperarea capacitătii de muncă asiguratii beneficiază de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asigurătorului, în functie de natura si de diagnosticul bolii.”

16. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“(2) Dreptul la prestatii si servicii pentru reabilitarea medicală si recuperarea capacitătii de muncă se suspendă în cazul în care asiguratii nu urmează sau nu respectă programul individual de recuperare.”

17. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Unitătile prestatoare de servicii medicale se stabilesc de asigurător, care încheie cu acestea contracte de prestări de servicii medicale pentru reabilitarea medicală si recuperarea capacitătii de muncă a asiguratilor care au suferit accidente de muncă si boli profesionale.

(2) Tarifele pentru prestarea serviciilor medicale se stabilesc între părtile contractante, pe baza prevederilor existente în contractele-cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.”

18. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni.

(2) În cazul asiguratilor prevăzuti la art. 6, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni.”

19. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - Indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contribu tia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.“

20. Alineatul (3) al articolului 37 va avea următorul cuprins:

“(3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, în functie de evolutia cazului si de rezultatele actiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPAS.”

21. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - În situatia în care medicul expert al asigur ărilor sociale din sistemul public de pensii decide încadrarea într-un grad de invaliditate, indemnizatia se va acorda până la sfârsitul lunii următoare celei în care s-a dat avizul de pensionare, fără a se depăsi durata maximă de acordare a concediului medical, prevăzută la art. 37.”

22. Denumirea sectiunii a 4-a a capitolului IV va avea următorul cuprins:

Indemnizatia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă si indemnizatia pentru reducerea timpului de muncă”

23. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Compensatia pentru atingerea integritătii reprezintă o sumă fixă în bani si se acordă integral, o singur ă dată, fără a afecta celelalte drepturi sau indemnizatii la care este îndreptătit asiguratul, si nu este luată în baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi.

(2) Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritătii se stabileste în functie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute pe economie, comunicate de Institutul National de Statistică.

(3) Criteriile si grilele pe baza cărora se acordă compensatia pentru atingerea integritătii se stabilesc de către CNPAS prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

24. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire în caz de deces o singură persoană, care poate fi, după caz: sotul supravietuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, în conditiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeste că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

(2) Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute pe economie, comunicate de Institutul National de Statistică.”

25. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - Cererea pentru obtinerea despăgubirii în caz de deces se depune la sediul asigurătorului, însotită de actele din care rezultă dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi.”

26. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

“Art. 49. - Plata despăgubirii în caz de deces se face în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei prevăzute la art. 48.”

27. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

“Art. 52. - (1) Dacă în urma controalelor medicale periodice personalul din structurile de medicina muncii, care asigură servicii medicale angajatorului, constată că există riscul unei îmbolnăviri profesionale, acesta are obligatia de a semnala de îndată cazul asigurătorului.

(2) Declararea bolilor profesionale se realizează conform prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, iar un exemplar din formularul de declarare a bolii respective va fi înaintat CNPAS de către autoritatea competentă.”

28. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

“Art. 53. - (1) Pentru constatarea cazului asigurat si stabilirea drepturilor de asigurare, asigurătorul are acces si recurge la procesul-verbal de cercetare întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă care efectuează cercetarea accidentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă, invaliditate si deces.

(2) Asigurătorul verifică si decide asupra modalitătii în care a fost efectuată cercetarea accidentului care a determinat incapacitatea temporară de muncă.

(3) În scopul realizării atributiilor prevăzute la alin. (2) asigurătorul poate participa direct la cercetarea accidentului sau poate efectua o anchetă proprie, după caz.”

29. După articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 541, cu următorul cuprins:

“Art. 541. - Până la stabilirea caracterului de muncă al accidentului sau caracterului profesional al bolii, conform documentelor prevăzute la art. 54, contravaloarea serviciilor medicale acordate va fi suportată din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, urmând ca decontarea să se realizeze ulterior din contributiile de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, după caz.”

30. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

“Art. 60. - Angajatii au dreptul, fără ca acest lucru să atragă consecinte asupra lor, de a sesiza Inspectia Muncii, asigurătorul sau comitetele de sănătate si securitate în muncă asupra neluării de către angajator a unor măsuri de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale.“

31. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

“Art. 62. - Asigurătorul coordonează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale la nivel national si realizează obiectivele de prevenire prin servicii proprii, cu personal specializat sau cu persoane fizice/juridice abilitate conform legii.”

32. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

“Art. 63. - Personalul tehnic al asigurătorului, care desfăsoară activităti de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale, precum si personalul medical specializat în medicina muncii au următoarele atributii:

a) acordă consultantă si asistentă tehnică si medicală de medicina muncii cu privire la măsurile si mijloacele de prevenire;

b) initiază elaborarea de studii si analize si asigură documentatia privind riscurile si conditiile de muncă din unităti, în vederea fundamentării unor măsuri de prevenire;

c) propun finantarea unor proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea stiintifică a măsurilor de prevenire necesare;

d) elaborează si propun angajatorilor instructiuni de prevenire si proceduri de lucru specifice unor locuri de muncă;

e) verifică modalitatea de efectuare a cercetării accidentelor de muncă ce au avut ca urmare incapacitatea temporar ă de muncă;

f) controlează aplicarea si respectarea măsurilor de prevenire convenite cu angajatorii;

g) elaborează si propun forme si mijloace de educare si informare în masă pentru prevenirea accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

h) tin evidenta accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

i) propun asigurătorului majorări sau reduceri ale contributiei pentru stimularea activitătii de prevenire;

j) acolo unde este cazul, pot propune asigurătorului încheierea unor contracte cu angajatorii, în scopul îmbunătătirii activitătii de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale.”

33. Articolul 68 va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - CNPAS administrează, gestionează, coordonează si controlează întreaga activitate de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.”

34. Articolul 69 se abrogă.

35. Articolul 70 se abrogă.

36. Articolul 71 se abrogă.

37. Articolul 72 va avea următorul cuprins:

“Art. 72. - În vederea realizării activitătii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, CNPAS are, în principal, următoarele atributii:

a) coordonează si controlează activitatea în acest domeniu, desfăsurată de casele teritoriale de pensii;

b) poate cofinanta programe si proiecte de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

c) aplică măsuri pentru îmbunătătirea serviciilor si prestatiilor de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale;

d) elaborează criteriile si metodologia care stau la baza calculului contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale;

e) îndrumă si controlează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

f) controlează modul de acordare a prestatiilor si serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, prevăzute de prezenta lege;

g) controlează modul de acordare a stimulentelor pentru încurajarea aplicării măsurilor de prevenire si reducere a nivelului de risc, stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

h) poate organiza la nivel national, la propunerea caselor teritoriale de pensii sau a asociatiilor profesionale de asigurare, activitatea de recuperare functională, protezare, reorientare si reconversie, în vederea reintegrării profesionale pentru persoanele care au suferit accidente de muncă si boli profesionale;

i) organizează evidenta cazurilor asigurate, precum si a costurilor de asigurare la nivel national;

j) emite si retrage autorizatia de functionare a asociatiilor profesionale de asigurare;

k) finantează la nivel national studii de cercetare aplicativă în vederea elaborării de solutii, dispozitive si metode de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

l) organizează instruirea, formarea si perfectionarea personalului din domeniul asigurării pentru accidente de muncă si boli profesionale;

m) face propuneri privind cheltuielile ce se finantează din veniturile provenite din contributiile de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale;

n) urmăreste executia veniturilor si cheltuielilor activitătii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale si prezintă ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei rapoarte trimestriale si anuale privind executia bugetară;

o) coordonează activitatea de management al securitătii si sănătătii în muncă.”

38. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

“Art. 73. - Conducerea activitătii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale este asigurată de presedintele CNPAS si de un consiliu tripartit.”

39. Articolul 74 va avea următorul cuprins:

“Art. 74. - (1) Activitatea de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale este organizată la nivel de directie generală în cadrul CNPAS.

(2) Conducerea executivă a activitătii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale este asigurată de un director general cu rang de înalt functionar public, numit în conditiile legii de către presedintele CNPAS.

(3) Ocuparea functiei de director general se face în conditiile legii.

(4) Salarizarea directorului general se face la nivelul salariului stabilit de lege pentru functia de secretar general din ministere.”

40. Articolul 75 se abrogă.

41. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

“Art. 76. - (1) Consiliul tripartit este format din 9 membri:

a) 3 reprezentanti ai Guvernului, dintre care presedintele CNPAS si directorul general prevăzut la art. 74 alin. (2) - membri de drept, iar al treilea, un reprezentant al Agentiei Nationale de Administratie Fiscală, desemnat de Ministerul Finantelor Publice;

b) 3 reprezentanti ai salariatilor, desemnati prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, conform Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările ulterioare;

c) 3 reprezentanti ai patronilor, desemnati prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, conform Legii nr. 130/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Membrii consiliului tripartit îsi desfăsoară activitatea în baza unui mandat pe o durată de 4 ani.

(3) Presedintele CNPAS este si presedintele consiliului tripartit.

(4) Indemnizatia de sedintă pentru membrii consiliului tripartit, cu exceptia presedintelui CNPAS si a directorului general, este egală cu 10% din indemnizatia lunară a unui secretar de stat.

(5) Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului tripartit ca urmare a participării la sedinte nu poate depăsi, într-o lună, 20% din indemnizatia lunară a unui secretar de stat.”

42. Articolul 77 se abrogă.

43. Articolul 78 se abrogă.

44. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

“Art. 79. - (1) În îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 72, în structura organizatorică a CNPAS se înfiintează structuri specializate pentru urmărirea si asigurarea:

a) activitătii de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

b) activitătii de reabilitare medicală, reabilitare socioprofesională si tratament medical;

c) evidentei contributiilor, prestatiilor si serviciilor acordate si a costurilor de asigurare.

(2) Organizarea structurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului de modificare a Statutului CNPAS.”

45. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

“Art. 80. - Prin Statutul CNPAS se stabilesc atributiile, organizarea si functionarea la nivel central si teritorial a structurilor care asigură desfăsurarea activitătii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si atributiile consiliului tripartit.”

46. După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 801, cu următorul cuprins:

“Art. 801. - (1) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se constituie consilii tripartite consultative.

(2) Componenta, atributiile, organizarea si functionarea consiliilor tripartite consultative se stabilesc prin Statutul CNPAS.

(3) Membrii desemnati în consiliile tripartite consultative nu beneficiază de indemnizatie de sedintă.”

47. Articolul 81 se abrogă.

48. Articolul 82 se abrogă.

49. Articolul 83 se abrogă.

50. Articolul 87 se abrogă.

51. Articolul 89 se abrogă.

52. Articolul 90 se abrogă.

53. Articolul 91 se abrogă.

54. Articolul 92 va avea următorul cuprins:

“Art. 92. - Asociatiile profesionale de asigurare au obligatia de a supune anual aprobării CNPAS situatia financiară si bugetul de venituri si cheltuieli.”

55. Articolul 93 se abrogă.

56. Articolul 94 se abrogă.

57. Articolul 95 se abrogă.

58. Articolul 96 va avea următorul cuprins:

“Art. 96. - (1) Datorează contributii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale următorii:

a) angajatorii, pentru asiguratii prevăzuti la art. 5 si 7;

b) asiguratii prevăzuti la art. 6.

(2) Contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale în cazul somerilor se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru somaj, se datorează numai pe perioada în care acestia urmează cursuri de recalificare si de reconversie profesională si se stabileste în cotă de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectivă.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), angajatorii nu datorează contributii pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. d).”

59. Alineatul 3 al articolului 99 va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru prima perioadă de functionare a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, tarifele si clasele de risc se pot modifica si la un interval de timp mai scurt de 4 ani, dar numai o singură dată.”

60. Articolul 101 va avea următorul cuprins:

“Art. 101. - (1) Baza lunară de calcul la care persoanele prevăzute la art. 5 si 7 datorează contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale o reprezintă fondul total de salarii brute lunare realizate.

(2) În situatia în care într-o unitate există activităti încadrate în mai multe clase de risc, baza lunară de calcul o reprezintă fondul total de salarii brute lunare realizate corespunzător activitătilor încadrate în fiecare clasă de risc.

(3) Cotele de contributie datorate de angajatori în functie de clasa de risc sunt stabilite de la 0,5% la 4%, aplicate asupra fondului total de salarii brute lunare realizate.

(4) Contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale nu se aplică asupra sumelor reprezent ând:

a) prestatii de asigurări sociale care se suportă din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se plătesc direct de către acesta, potrivit legii;

b) drepturile plătite potrivit dispozitiilor legale în cazul desfacerii contractelor individuale de muncă, al încetării calitătii de functionar public sau de membru cooperator, altele decât cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;

c) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor;

d) sumele reprezentând participarea salariatilor la profit;

e) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.”

61. Articolul 102 va avea următorul cuprins:

“Art. 102. - (1) Contributia datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 6 este unică, în valoare de 1%, aplicată asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea prestată.

(2) Baza lunară de calcul pentru aceste contributii o reprezintă venitul lunar prevăzut în contractul individual de asigurare, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe tară.”

62. Articolul 105 se abrogă.

63. Articolul 106 va avea următorul cuprins:

“Art. 106. - Contributiile de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, după calculare si retinere, se virează până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale.”

64. Articolul 107 se abrogă.

65. Articolul 108 se abrogă.

66. Articolul 109 se abrogă.

67. Articolul 111 va avea următorul cuprins:

“Art. 111. - (1) Neplata contributiei de asigurare de către asiguratii prevăzuti la art. 6 la termenul stabilit atrage neacordarea drepturilor la prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, până la achitarea contributiilor datorate si a dobânzilor si penalitătilor aferente.

(2) Neplata contributiei de asigurare de către asiguratii prevăzuti la art. 6 pe o perioadă de 3 luni consecutive constituie pentru asigurător motiv de reziliere a contractului individual de asigurare.”

68. Articolul 112 se abrogă.

69. Articolul 113 va avea următorul cuprins:

“Art. 113. - (1) Asigurătorul poate să aprobe annual majorări sau reduceri ale cotelor contributiilor de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

(2) Nivelul majorării sau al reducerii cotelor se stabileste în principal după următoarele criterii:

a) numărul accidentelor de muncă si al bolilor profesionale pe o perioadă de referintă;

b) gravitatea consecintelor accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

c) volumul cheltuielilor pentru prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale;

d) existenta locurilor de muncă încadrate în conditii deosebite sau speciale.”copyrightdsc.net

70. Denumirea capitolului IX va avea următorul cuprins:

“Veniturile si cheltuielile asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale”

71. Articolul 114 va avea următorul cuprins:

“Art. 114. - Veniturile pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale se constituie din:

a) contributii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale datorate de persoanele juridice, precum si de persoanele fizice care încheie asigurare;

b) dobânzi si penalităti de întârziere;

c) alte venituri, potrivit legii.”

72. Articolul 115 va avea următorul cuprins:

“Art. 115. - (1) Veniturile din contributiile de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale datorate de persoanele fizice si juridice, în conditiile prezentei legi, se prevăd distinct la partea de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Veniturile prevăzute la art. 114 sunt destinate în exclusivitate pentru finantarea prestatiilor si serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale prevăzute de prezenta lege, precum si pentru finantarea organizării si functionării sistemului de asigurare reglementat de prezenta lege.”

73. Articolul 116 va avea următorul cuprins:

“Art. 116. - (1) Cheltuielile pentru prestatiile si serviciile de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale si cheltuielile pentru organizarea si functionarea acestui sistem se prevăd distinct la partea de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Cheltuielile pentru prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se efectuează pentru:

a) reabilitarea medicală si recuperarea capacitătii de muncă;

b) reabilitarea si reconversia profesională;

c) indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă;

d) indemnizatia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă si indemnizatia pentru reducerea timpului de muncă;

e) compensatiile pentru atingerea integritătii;

f) despăgubirile în caz de deces;

g) rambursările de cheltuieli;

h) activitatea de prevenire a accidentelor de muncă si bolilor profesionale.

(3) Cheltuielile pentru organizarea si functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se efectuează în limita a până la 3% din veniturile ce reprezintă contributii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, care se prevăd a se încasa în anul bugetar.”

74. Articolul 117 va avea următorul cuprins:

“Art. 117. - (1) Excedentele anuale rezultate în cazul în care veniturile depăsesc cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se reportează în anul următor, utilizându-se pentru finantarea cheltuielilor prevăzute la art. 116 alin. (2).

(2) Eventualele deficite înregistrate pe parcursul executiei si deficitul anual rezultat în cazul în care veniturile sunt depăsite de cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se acoperă din disponibilitătile înregistrate în anul precedent de sistem.”

75. Articolul 118 va avea următorul cuprins:

“Art. 118. - (1) Executia de casă a fondurilor aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale se realizează prin Trezoreria Statului.

(2) Disponibilitătile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se păstrează în Trezoreria Statului si sunt purtătoare de dobânzi.”

76. Articolul 119 va avea următorul cuprins:

“Art. 119. - Disponibilitătile fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare înregistrate la data de 31 decembrie 2003, asa cum au fost constituite conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, cu modificările ulterioare, se preiau de către CNPAS spre administrare.”

77. Articolul 120 se abrogă.

78. La articolul 124 alineatul 1, literele a), b) si c) vor avea următorul cuprins:

“a) nedepunerea la termen a declaratiei prevăzute la art. 10 si 12;

b) nerespectarea obligatiei de comunicare prevăzute la art. 10 si 51;

c) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control informatiile solicitate potrivit art. 58.”

79. Alineatul (1) al articolului 125 va avea următorul cuprins:

“Art. 125. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal de către personalul împuternicit din cadrul CNPAS sau de către autoritătile publice abilitate potrivit legii.”

80. După alineatul (2) al articolului 125 se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

“(3) Dispozitiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

81. Articolul 127 va avea următorul cuprins:

“Art. 127. - Sumele încasate din amenzile contraventionale, aplicate conform prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat.”

82. Literele a) si e) ale articolului 129 vor avea următorul cuprins:

“a) modul de calcul al contributiei de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si majorarea sau micsorarea cotei de contributie;

……….………………………

e) modul de stabilire si de plată a prestatiilor si serviciilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale;”

83. După articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 1331, cu următorul cuprins:

“Art. 1331. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestatii si servicii pentru accidente de muncă si boli profesionale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescriptie de 3 ani.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează de la beneficiari în baza deciziei organului competent, care constituie titlu executoriu. Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmăresc.”

84. Articolul 134 se abrogă.

85. Articolul 135 va avea următorul cuprins:

“Art. 135. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor referitoare la constituirea fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.”

86. Articolul 136 se abrogă.

87. Articolul 137 se abrogă.

88. Articolul 138 se abrogă.

89. Articolul 139 se abrogă.

90. Articolul 140 va avea următorul cuprins:

“Art. 140. - (1) În perioada 1 ianuarie 2003 - 31 decembrie 2004 contributiile de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale sunt destinate exclusiv constituirii fondului initial necesar pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

(2) Cota de contributie datorată de angajatori si de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare este de 0,5%, indiferent de clasa de risc.

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, CNPAS va administra fondurile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale prin structurile înfiintate pentru acest scop.”

91. După articolul 140 se introduce un nou articol, articolul 1401, cu următorul cuprins:

“Art. 1401. - Perioada de suspendare a contractului individual de muncă în cazul concediului pentru incapacitate temporară de muncă datorată producerii unui accident de muncă sau boală profesională se consideră vechime în muncă.”

92. Articolul 141 va avea următorul cuprins:

“Art. 141. - Până la data de 31 decembrie 2004 Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Sănătătii vor elabora si vor aproba normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. II. - (1) Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale se modifică si se completeaz ă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 decembrie 2003, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) După data modificării si completării Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, potrivit dispozitiilor alin. (1), aceasta preia prin protocol, de la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, activit ătile corespunzătoare functionării si organizării sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si personalul aferent acestor activităti.

(3) Personalul preluat de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale va fi transferat, potrivit legii, de la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si de la unitătile subordonate sau aflate în coordonarea ori sub autoritatea acestuia.

(4) Până la modificarea si completarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în conditiile dispozitiilor alin. (1), Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin structurile proprii, va asigura logistic si organizatoric desfăsurarea activitătilor necesare gestionării fondului initial.

(5) Contributiile pentru fondul initial aferent anului 2003 se colectează până la data de 31 decembrie 2003 de către casele teritoriale de pensii si se virează la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. III. - Angajatorii existenti la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă sunt obligati să depună declaratia prevăzută la art. I pct. 7 la sediul asigurătorului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, cu modificările ulterioare.

Art. IV. - În cuprinsul Legii nr. 346/2002, cu modificările ulterioare, sintagmele “Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Muncă si Boli Profesionale”, respectiv “Fondul National”, precum si “fondurile teritoriale de asigurare pentru accidentele de muncă si boli profesionale” si “fondurile teritoriale” se înlocuiesc corespunzător cu sintagmele “Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale”, respectiv “CNPAS” si “casele teritoriale de pensii si alte drepturi de asigurări sociale”, respectiv “casele teritoriale de pensii”.

Art. V. - Pe data de 1 ianuarie 2005 se abrogă prevederile referitoare la accidente de muncă si boli profesionale din cap. V “Alte drepturi de asigurări sociale” din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. VI. - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul interimar al sănătătii,

Ionel Blănculescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 107.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru desfiintarea închisorii contraventionale

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Litera c) a alineatului (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“c) prestarea unei activităti în folosul comunitătii.”

2. Litera d) a alineatului (2) al articolului 5 se abrogă.

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Avertismentul si amenda contraventională se pot aplica oricărui contravenient persoană fizică sau juridică.

(2) Prestarea unei activităti în folosul comunitătii se poate aplica numai contravenientilor persoane fizice.”

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Prestarea unei activităti în folosul comunitătii poate fi stabilită numai prin lege si numai pe o durată ce nu poate depăsi 300 de ore.

(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se stabileste alternativ cu amenda.”

5. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(2) Când contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal, sanctiunile contraventionale se cumulează fără a putea depăsi dublul maximului amenzii prevăzut pentru contraventia cea mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta ordonantă pentru prestarea unei activităti în folosul comunitătii.”

6. Alineatul (4) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(4) Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sanctionat cu prestarea unei activităti în folosul comunitătii.”

7. Alineatul (3) al articolului 14 se abrogă.

8. Articolul 22 se abrogă.

9. Articolul 43 se abrogă.

10. Articolul 45 se abrogă.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestării unei activităti în folosul comunitătii si închisorii contraventionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 30 august 2002, aprobată prin Legea nr. 641/2002, se modifică după cum urmează:

1.      Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

ORDONANTĂ

privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti în folosul comunitătii”

2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii poate fi prevăzută numai în legi sau în ordonante ale Guvernului, prin care se stabilesc si se sanctionează anumite fapte ce constituie contraventii.

(2) Sanctiunea contraventională prevăzută la alin. (1) se stabileste întotdeauna alternativ cu amenda si poate fi aplicată numai de instanta de judecată.”

3. Articolul 4 se abrogă.

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii se aplică numai contravenientilor persoane fizice.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - În cazul contraventiilor pentru care legea prevede sanctiunea amenzii alternativ cu sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii, dacă agentul constatator apreciază că sanctiunea amenzii este îndestulătoare, aplică amenda procedând potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Dacă, în raport cu gravitatea faptei, se apreciază că amenda este neîndestulătoare, agentul constatator încheie procesulverbal de constatare a contraventiei si îl înaintează, în cel mult 48 de ore, instantei competente.”

6. Alineatele (5) si (6) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“(5) Instanta apreciază asupra legalitătii si temeiniciei procesului-verbal si pronuntă una dintre următoarele solutii:

a) aplică sanctiunea amenzii;

b) aplică sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii, cu consimtământul contravenientului, dacă apreciază că aplicarea amenzii contraventionale nu este îndestulătoare ori contravenientul nu dispune de mijloace materiale si financiare pentru plata acesteia;

c) anulează procesul-verbal.

(6) Dacă o persoană a săvârsit mai multe contraventii, constatate prin acelasi proces-verbal, în cazul în care pentru toate faptele sau numai pentru unele dintre ele se prevede sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii, sanctiunile se cumulează fără a putea depăsi maximul general stabilit de lege.”

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Hotărârea prin care s-a aplicat sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii este irevocabilă.”

8. Articolele 10-12 se abrogă.

9. Articolul 14 se abrogă.

10. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - În cazul în care contravenientul, cu reavointă, nu se prezintă la primar pentru luarea în evidentă si executarea sanctiunii, se sustrage de la executarea sanctiunii după începerea activitătii sau nu îsi îndeplineste îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, judecătoria, la sesizarea primarului, a unitătii de politie sau a conducerii unitătii la care contravenientul avea obligatia să se prezinte si să presteze activitatea în folosul comunitătii, poate înlocui această sanctiune cu sanctiunea amenzii.”

11. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Amenda prevăzută la art. 21 se execută potrivit dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.”

12. Articolul 25 se abrogă.

13. Alineatul (2) al articolului 26 se abrogă.

Art. III. - (1) Ori de câte ori o lege sau o ordonantă prevede că o contraventie se sanctionează cu închisoarea contraventională alternativ cu amenda, referirea la sanctiunea închisorii contraventionale se consideră făcută la sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii.

(2) Cauzele aflate în curs de judecată, în care agentul constatator a solicitat instantei aplicarea sanctiunii închisorii contraventionale, sunt solutionate potrivit prezentei ordonante de urgentă.

Art. IV. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică de la data intrării în vigoare a Legii de revizuire a Constitutiei României.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 108.