MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 748         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Duminică, 26 octombrie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

109. - Ordonantă de urgentă privind modificarea Codului de procedură penală

 

110. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată

 

111. - Ordonantă de urgentă privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante

 

112. - Ordonantă de urgentă pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

113. - Ordonantă de urgentă privind protectia socială a salariatilor disponibilizati prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare si reorganizare

 

114. - Ordonantă de urgentă privind privatizarea Societătii Comerciale “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel

115. - Ordonantă de urgentă privind privatizarea Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societătii Comerciale “Roman” - S.A.

 

116. - Ordonantă de urgentă privind privatizarea Societătii Comerciale “Siderurgica” - S.A. Hunedoara

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea Codului de procedură penală

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.      Litera a) a punctului 1 al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“a) infractiunile prevăzute de Codul penal în art. 174-177, 179, art. 189 alin. 3, art. 190, art. 197 alin. 3, art. 209 alin. 3 si 4, art. 211 alin. 2, 21 si 3, art. 212, art. 215 alin. 5, art. 2151 alin. 2, art. 252, 254, 255, 257, 266-270, 273-276 când s-a produs o catastrofă de cale ferată, art. 2791, 298, 312 si 317, precum si infractiunea de contrabandă, dacă a avut ca obiect arme, munitii sau materii explozive ori radioactive;”

2. Alineatul 2 al articolului 40 va avea următorul cuprins:

“Dobândirea calitătii după săvârsirea infractiunii nu determină schimbarea competentei, cu exceptia infractiunilor săvârsite de persoanele prevăzute în art. 29 pct. 1.”

3. Litera a) a articolului 48 va avea următorul cuprins:

“a) a pus în miscare actiunea penală sau a dispus trimiterea în judecată ori a pus concluzii în fond în calitate de procuror la instanta de judecată sau a emis mandatul de arestare preventivă în cursul urmăririi penale;”

4. Alineatul 3 al articolului 49 va avea următorul cuprins:

“Procurorul care a participat ca judecător la solutionarea cauzei în primă instantă nu poate pune concluzii la judecarea ei în căile de atac.”

5. Articolul 100 va avea următorul cuprins:

“Perchezitia

Art. 100. - Când persoana căreia i s-a cerut să predea vreun obiect sau vreun înscris dintre cele arătate în art. 98 tăgăduieste existenta sau detinerea acestora, precum si ori de câte ori există indicii temeinice că efectuarea unei perchezitii este necesară pentru descoperirea si strângerea probelor, se poate dispune efectuarea acesteia.

Perchezitia poate fi domiciliară sau corporală.

Perchezitia domiciliară poate fi dispusă numai de judecător, prin încheiere motivată, în cursul urmăririi penale, la cererea procurorului, sau în cursul judecătii.

Perchezitia domiciliară se dispune în cursul urmăririi penale în camera de consiliu, fără citarea părtilor. Participarea procurorului este obligatorie.

Perchezitia corporală poate fi dispusă, după caz, de organul de cercetare penală, de procuror sau de judecător.

Perchezitia domiciliară nu poate fi dispusă înainte de începerea urmăririi penale.”

6. Alineatul 1 al articolului 104 va avea următorul cuprins:

“Organul judiciar care urmează a efectua perchezitia este obligat ca, în prealabil, să se legitimeze si, în cazurile prevăzute de lege, să prezinte autorizatia dată de judecător.”

7. Alineatul 5 al articolului 136 va avea următorul cuprins:

Măsura prevăzută în alin. 1 lit. d) poate fi luată de judecător.”

8. Alineatul 2 al articolului 1371 va avea următorul cuprins:

“Când se dispune arestarea preventivă a învinuitului sau inculpatului, judecătorul încunostintează despre măsura luată, în termen de 24 de ore, un membru al familiei acestuia ori o altă persoană pe care o desemnează învinuitul sau inculpatul, consemnându-se aceasta într-un proces-verbal.”

9. Alineatul 34 al articolului 139 va avea următorul cuprins:

De asemenea, dacă instanta constată, pe baza unei expertize medico-legale, că cel arestat preventiv suferă de o boală care nu poate fi tratată în reteaua medicală a Directiei Generale a Penitenciarelor, dispune, la cerere sau din oficiu, revocarea măsurii arestării preventive.”

10. Alineatul 3 al articolului 140 va avea următorul cuprins:

“În cazurile arătate în alin. 1 si 2, instanta de judecată, din oficiu sau la sesizarea procurorului, ori procurorul în cazul retinerii, din oficiu sau în urma informării organului de cercetare penală, are obligatia să dispună punerea de îndată în libertate a celui retinut sau arestat, trimitând administratiei locului de detinere o copie de pe dispozitiv sau ordonantă ori un extras cuprinzând următoarele mentiuni: datele necesare pentru identificarea învinuitului sau inculpatului, numărul mandatului de arestare, numărul si data ordonantei, ale încheierii sau hotărârii prin care s-a dispus liberarea, precum si temeiul legal al liberării.”

11. Alineatul 1 al articolului 1403 va avea următorul cuprins:

“Împotriva încheierii prin care se dispune, în timpul urmăririi penale, luarea măsurii arestării preventive a învinuitului sau inculpatului, împotriva încheierii prin care se dispune revocarea, înlocuirea, încetarea sau prelungirea arestării preventive, precum si împotriva încheierii de respingere a propunerii de arestare preventivă, învinuitul sau inculpatul si procurorul pot face recurs la instanta superioară în termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsă.”

12. Alineatul 2 al articolului 1403 se abrogă.

13. Alineatul 8 al articolului 1403 va avea următorul cuprins:

Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea măsurii arestării preventive sau prin care s-a constatat încetarea de drept a acestei măsuri nu este suspensiv de executare.”

14. Alineatul 2 al articolului 145 va avea următorul cuprins:

“În cursul urmăririi penale, durata măsurii prevăzute în alin. 1 nu poate depăsi 30 de zile, afară de cazul când ea este prelungită în conditiile legii. Măsura obligării de a nu părăsi localitatea poate fi prelungită în cursul urmăririi penale, în caz de necesitate si numai motivat.

Prelungirea se dispune de instanta căreia i-ar reveni competenta să judece cauza în fond, fiecare prelungire neputând să depăsească 30 de zile.

Dispozitiile art. 159 alin. 7-9 se aplică în mod corespunzător. Durata maximă a măsurii prevăzute în alin. 1 în cursul urmăririi penale este de un an. În mod exceptional, când pedeapsa prevăzută de lege este detentiunea pe viată sau închisoarea de 10 ani ori mai mare, durata maximă a obligării de a nu părăsi localitatea este de 2 ani.”

15. Articolul 146 va avea următorul cuprins:

“Arestarea învinuitului în cursul urmăririi penale

Art. 146. - Dacă sunt întrunite conditiile prevăzute în art. 143 si există probe din care rezultă vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 148, procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penală, când consideră că în interesul urmăririi penale este necesară arestarea învinuitului, numai după ascultarea acestuia în prezenta apărătorului, prezintă dosarul cauzei, cu propunerea motivată de luare a măsurii arestării preventive a învinuitului, presedintelui instantei sau judecătorului delegat de acesta. Dosarul se prezintă presedintelui instantei căreia i-ar reveni competenta să judece cauza în fond sau al instantei corespunzătoare în a cărei circumscriptie se află locul de detentie ori judecătorului delegat de presedintele instantei.

La prezentarea dosarului de către procuror, presedintele instantei sau judecătorul delegat de acesta fixează ziua si ora de solutionare a propunerii de arestare preventivă, până la expirarea celor 24 de ore de retinere, în cazul în care învinuitul este retinut.

Ziua si ora se comunică atât apărătorului ales sau numit din oficiu, cât si procurorului, acesta din urmă fiind obligat să asigure prezenta în fata judecătorului a învinuitului retinut.

Propunerea de arestare preventivă se solutionează în camera de consiliu de un singur judecător, indiferent de natura infractiunii.

Învinuitul este adus în fata judecătorului si va fi asistat de apărător.

Dispozitiile art. 1491 alin. 6 si ale art. 150 se aplică în mod corespunzător.

Participarea procurorului este obligatorie.

După ascultarea învinuitului, judecătorul, de îndată, admite sau respinge propunerea de arestare preventivă, prin încheiere motivată.

Dacă sunt întrunite conditiile prevăzute în alin. 1, judecătorul dispune, prin încheiere, arestarea preventivă a învinuitului, arătând în concret temeiurile care justifică luarea măsurii arestării preventive si fixând durata acesteia, care nu poate depăsi 10 zile.

Totodată, judecătorul, admitând propunerea, emite, de urgentă, mandatul de arestare a învinuitului. Mandatul cuprinde în mod corespunzător mentiunile arătate în art. 151 alin. 3 lit. a)-c), e) si j), precum si numele si prenumele învinuitului si durata pentru care este dispusă arestarea preventivă a acestuia.

Dispozitiile art. 152 alin. 1 se aplică în mod corespunzător.

Împotriva încheierii se poate face recurs în termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsă.”

16. Alineatul 1 al articolului 149 va avea următorul cuprins:

“Durata arestării inculpatului în cursul urmăririi penale nu poate depăsi 30 de zile, afară de cazul când ea este prelungită în conditiile legii. Termenul curge de la data emiterii mandatului, când arestarea a fost dispusă după ascultarea inculpatului, iar în cazul când arestarea a fost dispusă în lipsa acestuia, termenul curge de la data punerii în executare a mandatului de arestare.”

17. Articolul 1491 va avea următorul cuprins:

“Arestarea inculpatului în cursul urmăririi penale

Art. 1491. - Procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penală, dacă sunt întrunite conditiile prevăzute în art. 143 si există vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 148, când consideră că în interesul urmăririi penale este necesară arestarea inculpatului, numai după ascultarea acestuia în prezenta apărătorului, prezintă dosarul cauzei, cu propunerea motivată de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului, presedintelui instantei sau judecătorului delegat de acesta.

Dosarul se prezintă presedintelui instantei căreia i-ar reveni competenta să judece cauza în fond sau al instantei corespunzătoare în a cărei circumscriptie se află locul de detentie ori judecătorului delegat de presedintele instantei.

Cu ocazia prezentării dosarului de către procuror, presedintele instantei sau judecătorul delegat de acesta fixează ziua si ora de solutionare a propunerii de arestare preventivă, până la expirarea mandatului de arestare preventivă a învinuitului devenit inculpat sau, dacă acesta este retinut, până la expirarea celor 24 de ore de retinere. Ziua si ora se comunică atât apărătorului ales sau numit din oficiu cât si procurorului, acesta din urmă fiind obligat să asigure prezenta în fata judecătorului a inculpatului arestat sau retinut.

Propunerea de arestare preventivă se solutionează în camera de consiliu de un singur judecător, indiferent de natura infractiunii.

Inculpatul este adus în fata judecătorului si va fi asistat de apărător.

În cazul în care inculpatul se află în stare de retinere sau de arestare potrivit art. 146 si din cauza stării sănătătii ori din cauză de fortă majoră sau stare de necesitate nu poate fi adus în fata judecătorului, propunerea de arestare va fi examinată în lipsa inculpatului, în prezenta apărătorului, căruia i se dă cuvântul pentru a formula concluzii.

Dispozitiile art. 150 se aplică în mod corespunzător.

Participarea procurorului este obligatorie.

Judecătorul admite sau respinge propunerea de arestare preventivă, prin încheiere motivată.

În cazul în care sunt întrunite conditiile prevăzute în alin. 1, judecătorul dispune, prin încheiere, arestarea preventivă a inculpatului, arătând temeiurile care justifică luarea măsurii arestării preventive si fixând durata acesteia, care nu poate depăsi 30 de zile.

Arestarea inculpatului nu poate fi dispusă decât pentru zilele care au rămas după scăderea din 30 de zile a perioadei în care acesta a fost anterior retinut sau arestat.

Arestarea preventivă a inculpatului se dispune înainte de expirarea duratei arestării învinuitului.

Dispozitiile art. 146 alin. 10 si art. 152 alin. 1 se aplică în mod corespunzător.

Împotriva încheierii se poate face recurs, în termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsă.

Dispozitiile alineatelor precedente se aplică si în cazul în care procurorul pune în miscare actiunea penală înainte de expirarea duratei mandatului de arestare a învinuitului.

Mandatul de arestare a învinuitului încetează la data emiterii mandatului de arestare a inculpatului.”

18. Alineatul 1 al articolului 150 va avea următorul cuprins:

“Măsura arestării inculpatului poate fi luată numai după ascultarea acestuia de către procuror si de către judecător, afară de cazul când inculpatul este dispărut, se află în străinătate ori se sustrage de la urmărire sau de la judecată ori se află în una dintre situatiile prevăzute în art. 1491 alin. 6.”

19. Articolul 151 va avea următorul cuprins:

“Continutul mandatului de arestare

Art. 151. - După întocmirea hotărârii prin care s-a dispus arestarea inculpatului, judecătorul emite de îndată mandat de arestare.

Dacă prin aceeasi hotărâre s-a dispus arestarea mai multor inculpati, se emite mandat de arestare separat pentru fiecare dintre ei.

În mandatul de arestare trebuie să se arate:

a) instanta care a dispus luarea măsurii arestării inculpatului;

b) data si locul emiterii;

c) numele, prenumele si calitatea persoanei care a emis mandatul de arestare;

d) datele privitoare la persoana inculpatului, prevăzute în art. 70, si codul numeric personal;

e) arătarea faptei ce formează obiectul inculpării si denumirea infractiunii;

f) încadrarea juridică a faptei si pedeapsa prevăzută de lege;

g) temeiurile concrete care determină arestarea;

h) ordinul de a fi arestat inculpatul;

i) indicarea locului unde urmează a fi detinut cel arestat;

j) semnătura judecătorului.”

20. Articolul 152 va avea următorul cuprins:

“Executarea mandatului

Art. 152. - Când mandatul de arestare a fost emis după ascultarea inculpatului, judecătorul care a emis mandatul înmânează un exemplar al mandatului persoanei arestate, iar un alt exemplar îl trimite organului de politie pentru a fi predat la locul de detinere o dată cu arestatul.

Când măsura arestării a fost dispusă în lipsa inculpatului potrivit art. 150, mandatul emis se înaintează în dublu exemplar organului de politie, pentru executare.

Organul de politie procedează la arestarea persoanei arătate în mandat, căreia îi predă un exemplar al mandatului si o conduce la judecătorul care a emis mandatul.

Judecătorul procedează la ascultarea inculpatului, iar dacă acesta ridică obiectii care necesită o rezolvare urgentă, fixează de îndată termen de judecată.”

21. Articolul 153 va avea următorul cuprins:

“Obiectii în ceea ce priveste identitatea Art. 153. - Dacă cel arestat ridică obiectii în contra executării mandatului numai în ceea ce priveste identitatea, este condus în fata instantei locului unde a fost găsit, care, dacă este necesar, cere relatii judecătorului care a emis mandatul.

Până la rezolvarea obiectiilor, instanta, dacă apreciază că nu există pericol de disparitie, dispune punerea în libertate a persoanei împotriva căreia s-a executat mandatul.

Dacă instanta constată că persoana adusă nu este cea arătată în mandat, o pune imediat în libertate, iar dacă constată că obiectiile sunt nefondate, dispune executarea mandatului, procedându-se potrivit art. 152 alin. 3.

În cazurile prevăzute în alin. 1-3, instanta dispune prin încheiere, ce se trimite si judecătorului care a emis mandatul.”

22. Alineatul 2 al articolului 159 va avea următorul cuprins:

“Propunerea de prelungire a arestării se solutionează în camera de consiliu, de un singur judecător, indiferent de natura infractiunii.”

23. Alineatul 13 al articolului 159 va avea următorul cuprins:

Judecătorul poate acorda si alte prelungiri, fiecare neputând depăsi 30 de zile. Dispozitiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător. Durata totală a arestării preventive în cursul urmăririi penale nu poate depăsi un termen rezonabil, si nu mai mult de 180 de zile.”

24. Articolele 160, 160a si 160b vor avea următorul cuprins:

Mentinerea arestării inculpatului la primirea dosarului

Art. 160. - Când procurorul dispune, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului aflat în stare de arest, dosarul se înaintează instantei competente cu cel putin 5 zile înainte de expirarea mandatului de arestare sau, după caz, a duratei pentru care a fost dispus ă prelungirea arestării.

Instanta, în camera de consiliu, procedează potrivit art. 3001.

Arestarea inculpatului în cursul judecătii

Art. 160a. - Arestarea preventivă a inculpatului poate fi dispusă în cursul judecătii, prin încheiere motivată, dacă sunt întrunite conditiile prevăzute în art. 143 si există vreunul dintre cazurile prevăzute de art. 148.

Încheierea poate fi atacată separat cu recurs. Termenul de recurs este de 24 de ore si curge de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsă.

Dosarul va fi înaintat instantei de recurs în termen de 24 de ore, iar recursul se judecă în 3 zile. Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus arestarea nu este suspensiv de executare.

Dispozitiile art. 151 se aplică si în cazul arestării inculpatului în cursul judecătii.

Fată de inculpatul care a mai fost anterior arestat în aceeasi cauză, în cursul urmăririi penale sau al judecătii, se poate dispune din nou această măsură, dacă au intervenit clemente noi care fac necesară privarea sa de libertate.

Verificări privind arestarea inculpatului în cursul judecătii

Art. 160b. - În cursul judecătii, instanta verifică periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea si temeinicia arestării preventive.

Dacă instanta constată că temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau că nu există temeiuri noi care să justifice privarea de libertate, dispune, prin încheiere, revocarea arestării preventive si punerea de îndată în libertate a inculpatului.

Când instanta constată că temeiurile care au determinat arestarea impun în continuare privarea de libertate sau că există temeiuri noi care justifică privarea de libertate, instanta dispune, prin încheiere motivată, mentinerea arestării preventive.

Încheierea poate fi atacată cu recurs, prevederile art. 160a alin. 2 aplicându-se în mod corespunzător.”

25. Articolul 160c se abrogă.

26. Articolul 160d se abrogă.

27. Articolul 160e va avea următorul cuprins:

“Dispozitii generale

Art. 160e. - Retinerea si arestarea preventivă a minorului se fac potrivit dispozitiilor prevăzute în sectiunile I, II si IV, cu derogările si completările din prezenta sectiune.”

28. Alineatele 2 si 3 ale articolului 160h vor avea următorul cuprins:

“Durata arestării inculpatului minor între 14 si 16 ani este, în cursul urmăririi penale, de cel mult 15 zile, iar verificarea legalitătii si temeiniciei arestării preventive se efectuează în cursul judecătii periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile. Prelungirea acestei măsuri în cursul urmăririi penale sau mentinerea ei în cursul judecătii nu poate fi dispusă decât în mod exceptional. Arestarea preventivă a minorului în cursul urmăririi penale nu poate să depăsească, în total, un termen rezonabil si nu mai mult de 60 de zile, fiecare prelungire neputând depăsi 15 zile. În mod exceptional, când pedeapsa prevăzută de lege este detentiunea pe viată sau închisoarea de 20 de ani sau mai mare, arestarea preventivă a inculpatului minor între 14 si 16 ani în cursul urmăririi penale poate fi prelungită până la 180 de zile.

Inculpatul minor mai mare de 16 ani poate fi arestat preventiv în cursul urmăririi penale pe o durată de cel mult 20 de zile. Durata măsurii preventive poate fi prelungită în cursul urmăririi penale, de fiecare dată cu 20 de zile. Arestarea preventivă a inculpatului minor în cursul urmăririi penale nu poate să depăsească, în total, un termen rezonabil si nu mai mult de 90 de zile. În mod exceptional, când pedeapsa prevăzută de lege este detentiunea pe viată sau închisoarea de 10 ani ori mai mare, arestarea preventivă a inculpatului minor în cursul urmăririi penale poate fi prelungită până la 180 de zile. Verificarea legalitătii si temeiniciei arestării preventive a inculpatului minor mai mare de 16 ani în cursul judecătii se efectuează periodic, dar nu mai târziu de 40 de zile.”

29. Alineatul 2 al articolului 267 va avea următorul cuprins:

“În cazurile prevăzute în art. 262 pct. 2, art. 265 si 268, procurorul trimite dosarul cauzei la instantă, pentru ca judecătorul care a dispus în cursul urmăririi penale arestarea preventivă sau măsurile de sigurantă prevăzute în art. 113 si 114 din Codul penal să dispună asupra prelungirii sau revocării acestora. În cazul măsurilor preventive prevăzute în art. 145 si 1451, procurorul dispune revocarea acestor măsuri sau, după caz, trimite dosarul cauzei la instantă cu propunerea de prelungire.”

30. Alineatul 1 al articolului 274 va avea următorul cuprins:

“În cazurile de reluare a urmăririi penale prevăzute în art. 270 alin. 1 lit. a) si c) si în art. 273, termenul privitor la măsura arestării inculpatului curge de la data luării acestei măsuri, dispozitiile art. 150 aplicându-se în mod corespunzător.”

31. Articolul 3001 va avea următorul cuprins:

“Mentinerea arestării inculpatului la primirea dosarului

Art. 3001. - După înregistrarea dosarului la instantă, în cauzele în care inculpatul este trimis în judecată în stare de arest, instanta este datoare să verifice din oficiu, în camera de consiliu, legalitatea si temeinicia arestării preventive, înainte de expirarea duratei arestării preventive.

Dacă instanta constată că temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau că nu există temeiuri noi care să justifice privarea de libertate, dispune, prin încheiere, revocarea arestării preventive si punerea de îndată în libertate a inculpatului.

Când instanta constată că temeiurile care au determinat arestarea impun în continuare privarea de libertate sau că există temeiuri noi care justifică privarea de libertate, instanta mentine, prin încheiere motivată, arestarea preventivă. Dispozitiile art. 159 alin. 3, 4, 5, 7 si 11 se aplică în mod corespunzător.

Încheierea poate fi atacată cu recurs, aplicându-se dispozitiile art. 160a alin. 2.”

32. Articolul 3002 va avea următorul cuprins:

“Verificări privind arestarea inculpatului în cursul judecătii

Art. 3002.- În cauzele în care inculpatul este arestat, instanta legal sesizată este datoare să verifice, în cursul judecătii, legalitatea si temeinicia arestării preventive, procedând potrivit art. 160b.”

33. Alineatul 2 al articolului 460 va avea următorul cuprins:

“Condamnatul arestat este adus la judecată.”

34. Alineatul 1 al articolului 468 va avea următorul cuprins:

“Învinuitul este retinut. Retinerea durează 24 de ore. La sesizarea organului de cercetare sau din oficiu, procurorul poate solicita judecătorului arestarea învinuitului, care nu poate depăsi 10 zile, acestea calculându-se de la data expirării ordonantei de retinere.”

35. Alineatul 1 al articolului 469 va avea următorul cuprins:

“În cazul când judecătorul a emis mandat de arestare a învinuitului si procurorul a restituit cauza, organul de cercetare este obligat să continue cercetarea si să înainteze dosarul procurorului o dată cu învinuitul, cel mai târziu în 3 zile de la arestarea acestuia.”

36. Alineatul 2 al articolului 470 va avea următorul cuprins:

“Când procurorul dispune trimiterea în judecată, întocmeste rechizitoriu si înaintează de îndată instantei de judecată dosarul cauzei, cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului.”

Art. II. - (1) Ori de câte ori în Codul de procedură penală si în alte legi cu dispozitii de procedură penală termenul de "instantă” se referă la perchezitia domiciliară sau la dispunerea arestării preventive, acesta se înlocuieste cu termenul de “judecător”.

(2) Ori de câte ori legile speciale cu dispozitii de procedură penală se referă la perchezitia domiciliară si la arestarea preventivă dispuse de către procuror, trebuie înteles că aceste legi speciale se referă la perchezitia domiciliară si la arestarea preventivă dispuse de către judecător.

Art. III. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică de la data intrării în vigoare a Legii de revizuire a Constitutiei României.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 109.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Articolul 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu două noi alineate, (31) si (32), cu următorul cuprins:

“(31) Justa despăgubire prevăzută la alin. (3) se acordă, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si a Ministerului Finantelor Publice, în termen de 60 de zile de la data semnării protocolului de predarepreluare.

(32) Cuantumul despăgubirii se stabileste în termen de 30 de zile de la data semnării protocolului de predare-preluare, de către o comisie de evaluare formată din reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si ai Ministerului Finantelor Publice, constituită prin ordin comun.”

Art. II. - (1) Pentru imobilele preluate pe bază de protocol de predare-preluare, în conformitate cu dispozitiile art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, si pentru care Guvernul a fost obligat prin hotărâri judecătoresti să emită hotărâri de acordare a justei despăgubiri, aceasta se acordă, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si a Ministerului Finantelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

(2) Cuantumul despăgubirii se stabileste în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă de către comisia de evaluare prevăzută la alin. (32) al art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 110.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Veniturile încasate de către toate institutiile implicate în procesul de privatizare din vânzarea actiunilor detinute la unele societăti comerciale cu capital de stat si din dividende, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestor institutii si efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se utilizează pe destinatiile prevăzute prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - Veniturile încasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare din valorificarea activelor bancare neperformante, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetul acestei institutii si efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se utilizează pentru răscumpărarea titlurilor de stat, în vederea diminuării datoriei publice interne.

Art. 3. - În acest scop, sumele prevăzute la art. 1 si 2 se varsă în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Art. 4. - Sumele încasate si neutilizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi folosite în conformitate cu destinatiile prevăzute la art. 1 si 2.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 25 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 315/2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 111.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se desfiintează Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova.

Art. 2. - Cu sumele neangajate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, precum si cu cele nealocate în anul 2003 din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului, destinat Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Art. 3. - Sumele angajate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se utilizează până la sfârsitul anului 2003 potrivit contractelor încheiate.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în bugetul Secretariatului General al Guvernului si în structura bugetului de stat pe anul 2003, pe baza protocoalelor încheiate în acest sens între ordonatorii principali de credite implicati.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Legea nr. 36/1993 privind finantarea unor actiuni de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 28 iunie 1993, cu modificările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 288/2001 privind constituirea Comitetului Interministerial pentru Relatiile României cu Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 13 martie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 112.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind protectia socială a salariatilor disponibilizati prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare si reorganizare

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Salariatii disponibilizati prin concedieri colective, pe baza unor programe de restructurare sau reorganizare, din cadrul unitătilor sanitare finantate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, aflate în subordinea directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti sau, după caz, a Ministerului Sănătătii, beneficiază de măsurile de protectie socială prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Lista unitătilor care pot efectua concedieri colective potrivit alin. (1) se stabileste prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgentă este cel prevăzut în programele de restructurare sau reorganizare aprobate.

Art. 2. - (1) Programele de restructurare si reorganizare se întocmesc de fiecare unitate cu personalitate juridică si se aprobă de către Ministerul Sănătătii, cu avizul, după caz, al directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) În programele de restructurare si reorganizare se vor mentiona:

a) numărul de personal existent în unitatea sanitară cu personalitate juridică la data întocmirii acestora;

b) numărul de personal disponibilizat;

c) numărul de personal necesar pentru desfăsurarea activitătii în urma restructurării.

Art. 3. - (1) Persoanele disponibilizate până la data de 31 ianuarie 2004, în baza programelor de restructurare si reorganizare aprobate în perioada 1 noiembrie-15 decembrie 2003, beneficiază de indemnizatie de somaj stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum si de un venit lunar de completare egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni anterioare disponibiliz ării, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistică pentru luna în care se aprobă programul de restructurare si reorganizare, si nivelul indemnizatiei de somaj.

(2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizatiei de somaj, după cum urmează:

a) pe o perioadă de 2 luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă mai mică de 3 ani;

b) pe o perioadă de 3 luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani si 5 ani;

c) pe o perioadă de 4 luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă cuprinsă între 5 ani si 15 ani;

d) pe o perioadă de 6 luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă de cel putin 15 ani.

(3) La stabilirea salariului individual net, prevăzut la alin. (1), se vor lua în calcul salariul de bază si celelalte elemente constitutive ale drepturilor salariale prevăzute în contractul individual de muncă.

Art. 4. - Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 3 se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj, de la articolul “Indemnizatii de somaj”.

Art. 5. - (1) Venitul lunar de completare, prevăzut la art. 3, este exceptat de la plata contributiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat si către Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Venitul lunar de completare are acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.

Art. 6. - Persoanele concediate potrivit art. 1 beneficiază de serviciile de preconcediere colectivă, precum si de programele de măsuri active pentru stimularea ocupării fortei de muncă ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

Art. 7. - (1) Beneficiază de prevederile prezentei ordonante de urgentă persoanele concediate în conditiile art. 1, care au fost încadrate cu contracte individuale de muncă încheiate pe durată nedeterminată si au o vechime în muncă la angajatorul care le-a disponibilizat, de minimum 12 luni, realizată în ultimele 24 de luni anterioare datei la care s-a aprobat programul de restructurare sau reorganizare.

(2) Perioada de 12 luni prevăzută la alin. (1) poate fi realizată, după caz, si prin cumularea perioadei de încadrare la unitatea sanitar ă care face disponibilizarea cu perioada de încadrare în muncă la o altă unitate sanitară publică.

(3) Nu beneficiază de prevederile art. 3 persoanele prevăzute la alin. (1), care se încadrează în muncă la unităti sanitare finantate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, aflate în subordinea directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti sau, după caz, a Ministerului Sănătătii, la unităti bugetare, la regii autonome sau la alti agenti economici cu capital de stat, de la data încadrării.

(4) Persoanele care se încadrează în muncă la alte unităti decât cele prevăzute la alin. (3), în perioada prevăzută la art. 3 alin. (2) beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare stabilit potrivit art. 3 alin. (1).

Art. 8. - Nu beneficiază de prevederile prezentei ordonante de urgentă persoanele care nu întrunesc conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj.

Art. 9. - (1) Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal si nu poate fi transmis mostenitorilor.

(2) Sumele neîncasate, la care are dreptul beneficiarul până la data decesului acestuia, se acordă mostenitorilor în baza certificatului de mostenitor.

Art. 10. - Venitul lunar de completare prevăzut la art. 3 alin. (1) se modifică ori de câte ori se recalculează indemnizatia de somaj ca urmare a modificării salariului minim brut pe tară.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul interimar al sănătătii,

Ionel Blănculescu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Marta Nora Tărnea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 113.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind privatizarea Societătii Comerciale “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel, denumită în continuare societate, beneficiază de următoarele înlesniri la plată ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni:

a) scutirea de la plată a obligatiilor bugetare restante, datorate si neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat, inclusiv a obligatiilor bugetare din luna în care se realizează transferul dreptului de proprietate, în situatia în care transferul are loc după data de 15 a lunii, si care au scadenta ulterioară acestei date, reprezentând impozite, taxe, contributii, inclusiv contribu tiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, precum si cele reprezentând totalitatea creantelor proprii si cele provenite din credite bugetare gestionate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumită în continuare APAPS.

Perioadele pentru care obligatiile bugetare sunt scutite de la plată constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru somaj, respectiv în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

b) scutirea de la plată a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel aferente obligatiilor restante prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

(2) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile, ca urmare a scutirii totale de la plată a obligatiilor datorate si neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor societătii, sunt neimpozabile.

(3) Pierderea reportată, acumulată de societate în exercitiile financiare precedente, precum si cea înregistrată de aceasta până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor se recuperează din profitul obtinut din scutirea totală de la plată a obligatiilor restante ale societătii.

(4) Profitul obtinut din scutirea de la plata obligatiilor bugetare restante, rămas după acoperirea pierderilor prevăzute la alin. (3), se utilizeaz ă ca sursă proprie de finantare.

(5) La data scutirii de la plată a obligatiilor restante ale societătii către APAPS se anulează de la plată si obligatia APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea creantelor proprii, precum si a creantelor bugetare gestionate de către APAPS, datorate si neachitate de societate.

(6) Înlesnirile prevăzute la alin. (1) nu se acordă în situatia în care nu se realizează transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat.

(7) În termen de 30 de zile de la data solicitării APAPS, ministerele si celelalte institutii creditoare vor emite certificatele de obligatii bugetare si notificările prin care se atestă cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plată.

Art. 2. - Autoritătile administratiei publice locale pot aproba prin hotărâre înlesniri la plata obligatiilor către bugetele locale, după cum urmează:

a) scutirea totală sau partială de la plată a obligatiilor bugetare restante la data transferului dreptului de proprietate către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri, precum si cele reprezentând creantele proprii si cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administratiei publice locale. În cazul scutirii partiale, diferenta rămasă va fi achitată esalonat, conform graficului aprobat de către autoritatea administratiei publice locale;

b) scutirea totală sau partială de la plată a dobânzilor si a penalit ătilor de orice fel aferente obligatiilor restante prevăzute la lit. a), datorate si neachitate de societate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor.

Art. 3. - (1) Se aprobă stingerea prin conversia în actiuni a obligatiilor societătii către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Oltenia, datorate si neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat, cu respectarea următoarelor reguli:

a) totalul obligatiilor societătii către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Oltenia, inclusiv majorările de tarif, cu exceptia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de aceasta, a taxei de dezvoltare reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si completările ulterioare, a dobânzilor, majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel aferente obligatiilor datorate si neachitate de societate furnizorului de utilităti până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, vor face obiectul unor conversii în actiuni la valoarea de 25.000 lei/actiune;

b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor obligatii si nerecuperată de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Oltenia, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în conditiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de Ministerul Finantelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în conditiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat;

c) taxa de dezvoltare reglementată de Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si completările ulterioare, aferentă obligatiilor prevăzute în prezentul alineat, se anulează la data conversiei în actiuni a acestor obligatii;

d) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

(2) Se mandatează reprezentantii statului în organele de conducere ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Oltenia să actioneze pentru aprobarea conversiei în actiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/ actiune a creantelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creantelor.

(3) Se mandatează reprezentantii statului în cadrul organelor de conducere ale societătii să actioneze pentru:

a) majorarea capitalului social al societătii prin conversia în actiuni a tuturor creantelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/actiune;

b) ridicarea dreptului de preferintă al celorlalti actionari la subscrierea de noi aporturi pentru mentinerea cotei de participare la capitalul social.

(4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conversia în actiuni a creantelor detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Oltenia la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferintă al actionarilor existenti la subscrierea actiunilor nou-emise.

(5) Actiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun si la acelasi pret pe actiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de actiuni detinut de aceasta.

(6) Sumele rezultate în urma vânzării actiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Oltenia proportional cu valoarea creantelor convertite în actiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.

(7) Cu suma reprezentând diferenta dintre valoarea nominală a pachetului de actiuni rezultat în urma conversiei si suma încasată din valorificarea acestuia se sting obligatiile de plată ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Oltenia către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., ale acesteia către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si, respectiv, ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. către fondul de risc pentru

împrumuturi interne si externe garantate de stat.

Art. 4. - (1) Se aprobă stingerea prin conversia în actiuni a obligatiilor societătii către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A., datorate si neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, cu respectarea următoarelor reguli:

a) totalul obligatiilor societătii către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A., cu exceptia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. si a dobânzilor, majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel aferente întregului debit datorat si neachitat de societate furnizorului de utilităti până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, vor face obiectul unor conversii în actiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/actiune;

b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor debite si nerecuperată de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A., se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în conditiile stabilite prin norme metodologice elaborate, în termen de 30 de zile, de Ministerul Finantelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în conditiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat;

c) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

(2) Se mandatează reprezentantii statului în organele de conducere ale Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. să actioneze pentru aprobarea conversiei în actiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/actiune a creantelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creantelor.

(3) Se mandatează reprezentantii statului în cadrul organelor de conducere ale societătii să actioneze pentru:

a) majorarea capitalului social al societătii prin conversia în actiuni a tuturor creantelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/actiune;

b) ridicarea dreptului de preferintă al celorlalti actionari la subscrierea de noi aporturi pentru mentinerea cotei de participare la capitalul social.

(4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conversia în actiuni a creantelor detinute de Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud”-S.A. la societate reprezint ă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferintă al actionarilor existenti la subscrierea actiunilor nou-emise.

(5) Actiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun si la acelasi pret pe actiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de actiuni detinut de aceasta.

(6) Sumele rezultate în urma vânzării actiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud”-S.A. proportional cu valoarea creantelor convertite în actiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.

(7) Diferenta dintre valoarea nominală a pachetului de actiuni rezultat în urma conversiei si suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la furnizorul de utilităti, urmând ca ulterior această diferentă să fie recuperată în totalitate din surse stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - Se aprobă scutirea de la plată a tuturor sumelor acordate cu titlu de împrumut societătii de către APAPS în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Se aprobă transferul cu plată al pachetului de actiuni detinut de Societatea Comercială “ARO”-S.A. Câmpulung Muscel la Societatea Comercială “Centrul de Experimentări si Studii pentru Automobile Românesti”-S.A. către APAPS, în vederea vânzării de către aceasta a pachetului de actiuni prin una dintre metodele de privatizare prevăzute de lege.

(2) Pretul pachetului de actiuni care se transferă potrivit alin. (1) este de 50.000.000 lei, această sumă urmând a fi plătită din veniturile totale ale APAPS.

Art. 7. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, APAPS este mandatată să notifice Consiliului Concurentei, în numele ministerelor si al celorlalte institutii, ajutoarele de stat acordate de aceste institutii, într-un singur formular de notificare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Claudiu Stefan Seucan

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 114.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind privatizarea Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societătii Comerciale “Roman” - S.A.

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează privatizarea Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov, modalitatea de constituire si functionare a parcului industrial pe platforma Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov, precum si protectia socială a personalului angajat la Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov si la filialele “Roman” - S.A.

Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov – societatea comercială la care APAPS detine 105.968.919 actiuni, reprezentând 94,2771% din capitalul social, cu sediul în municipiul Brasov, Str. Poienelor nr. 5, judetul Brasov;

b) filialele “Roman” - S.A. - societătile comerciale constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modific ările si completările ulterioare, la care Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov detine participatia majoritară la capitalul social, denumite în continuare:

- S.C. “Motoare AB” - S.A.

- S.C. “Axe si Punti” - S.A.

- S.C. “Semifabricate” - S.A.

- S.C. “Eurosam” - S.A.

- S.C. “Reutil” - S.A.

- S.C. “Roman Energetic” - S.A.

- S.C. “Rom Metrologia” - S.A.

- S.C. “Adrom” - S.A.copyrightdsc.net

- S.C. “CAF” - S.A.

- S.C. “Promt Trans” - S.A.;

c) contractul de vânzare-cumpărare de actiuni - contractul prin care APAPS vinde cumpărătorului PESAKA ASTANA (M) Sdn. Bhd. un număr de 105.968.919 actiuni, reprezentând 94,2771% din capitalul social, la care se adaugă actiunile rezultate în urma conversiei în actiuni, prevăzute la art. 5 alin. (1) si la art. 6 alin. (1);

d) cumpărător - Societatea Comercială PESAKA ASTANA (M) Sdn. Bhd., respectiv cumpărătorul din contractul de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de APAPS la Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov;

e) APAPS - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, respectiv vânzătorul din contractul de vânzare-cumpărare de actiuni la Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov;

f) Asociatia Parcul Industrial Roman - asociatia în participatiune, persoană juridică de drept privat, constituită în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu participarea Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si a filialelor “Roman” - S.A., cu exceptia S.C. “CAF” - S.A.;

g) societatea-administrator - societatea comercială pe actiuni, constituită cu participarea cumpărătorului si a unor entităti de drept public sau privat interesate, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii speciale cu privire la privatizarea Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov

 

Art. 3. - (1) Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov, denumită în prezentul articol societate, beneficiază de următoarele înlesniri la plată ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni:

a) scutirea de la plată a obligatiilor bugetare restante, datorate si neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat, inclusiv a obligatiilor bugetare din luna în care se realizează transferul dreptului de proprietate, în situatia în care transferul are loc după data de 15 a lunii, si care au scadenta ulterioară acestei date, reprezentând impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, precum si cele reprezentând totalitatea creantelor proprii si cele provenite din credite bugetare gestionate de APAPS. Perioadele pentru care obligatiile bugetare sunt scutite de la plată constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru somaj, respectiv în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

b) scutirea de la plată a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor restante prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora;

c) scutirea totală de la plată a tuturor obligatiilor rezultate din creditele acordate de Banca Comercială Română - S.A. si garantate de către APAPS pentru sumele datorate si neachitate până în prezent, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/1999 privind unele măsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov si ale Hotărârii Guvernului nr. 501/1999 privind unele măsuri pentru sustinerea Programului de restructurare prin garantarea unor credite la Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov, la Societatea Comercială “Tractorul UTB” - S.A. Brasov si la Societatea Comercială “Sidex” - S.A. Galati, cu modificările ulterioare.

Se scuteste total de la plată si obligatia societătii către Banca Comercială Română - S.A. pentru sumele rămase de plată si neexigibile, aferente acelorasi credite prevăzute în prezentul alineat, acestea urmând să fie achitate prin executarea de către Banca Comercială Română - S.A. a depozitului bancar colateral constituit de către APAPS, conform actelor normative prevăzute în prezenta literă.

(2) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile, ca urmare a scutirii totale de la plată a obligatiilor datorate si neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor societătii, sunt neimpozabile.

(3) Pierderea reportată, acumulată de societate în exercitiile financiare precedente, precum si cea înregistrată de aceasta până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor se recuperează din profitul obtinut din scutirea totală de la plată a obligatiilor restante ale societătii.

(4) Profitul obtinut din scutirea de la plata obligatiilor bugetare restante, rămas după acoperirea pierderilor prevăzute la alin. (3), se utilizează ca sursă proprie de finantare.

(5) La data scutirii de la plată a obligatiilor restante ale societătii către APAPS se anulează de la plată si obligatia APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea creantelor proprii, precum si a creantelor bugetare gestionate de către APAPS, datorate si neachitate de societate.

(6) Înlesnirile prevăzute la alin. (1) nu se acordă în situatia în care nu se realizează transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat către cumpărător.

(7) În termen de 30 de zile de la data solicitării APAPS, ministerele si celelalte institutii creditoare vor emite certificatele de obligatii bugetare si notificările prin care se atestă cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plată.

(8) Prevederile prezentului articol se aplică si filialelor societătii, asa cum sunt definite la art. 2 lit. b), cu exceptia S.C. “CAF” - S.A.

Art. 4. - Autoritătile administratiei publice locale pot aproba prin hotărâre înlesniri la plata obligatiilor către bugetele locale pentru Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov si filialele sale, după cum urmează:

a) scutirea totală sau partială de la plată a obligatiilor bugetare restante la data transferului dreptului de proprietate către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri, precum si cele reprezentând creantele proprii si cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administratiei publice locale. În cazul scutirii partiale, diferenta rămasă va fi achitată esalonat, conform graficului aprobat de către autoritatea administratiei publice locale;

b) scutirea totală sau partială de la plată a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel aferente obligatiilor restante prevăzute la lit. a), datorate si neachitate de societate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor.

Art. 5. - (1) Se aprobă stingerea prin conversie în actiuni a obligatiilor Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov, inclusiv cele preluate în conformitate cu prevederile art. 7, către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud, datorate si neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat, cu respectarea următoarelor reguli:

a) totalul obligatiilor societătii către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. – Filiala Electrica Transilvania Sud, inclusiv majorările de tarif, cu exceptia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de aceasta, a taxei de dezvoltare reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si completările ulterioare, a dobânzilor, majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel aferente obligatiilor datorate si neachitate de societate furnizorului de utilităti până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, vor face obiectul unor conversii în actiuni la valoarea de 25.000 lei/actiune;

b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor obligatii si nerecuperată de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în conditiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de Ministerul Finantelor Publice.

Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în conditiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat;

c) taxa de dezvoltare reglementată de Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si completările ulterioare, aferentă obligatiilor prevăzute la alin. (1), se anulează la data conversiei în actiuni a acestor obligatii;

d) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

(2) Se mandatează reprezentantii statului în organele de conducere ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud să actioneze pentru aprobarea conversiei în actiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/actiune a creantelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creantelor.

(3) Se mandatează reprezentantii statului în cadrul organelor de conducere ale societătii să actioneze pentru:

a) majorarea capitalului social al societătii prin conversia în actiuni a tuturor creantelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/actiune;

b) ridicarea dreptului de preferintă al celorlalti actionari la subscrierea de noi aporturi pentru mentinerea cotei de participare la capitalul social.

(4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conversia în actiuni a creantelor detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferintă al actionarilor existenti la subscrierea actiunilor nou-emise.

(5) Actiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora către cumpărător la un pret al pachetului de actiuni de minimum 10% din valoarea obligatiilor convertite în actiuni.

(6) Sumele rezultate în urma vânzării actiunilor prevăzute la alin. (5) se virează de APAPS către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.

(7) Cu suma reprezentând diferenta dintre valoarea nominală a pachetului de actiuni rezultat în urma conversiei si suma încasată din valorificarea acestuia se sting obligatiile de plată ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., ale acesteia către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si, respectiv, ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. către fondul de risc pentru împrumuturi interne si externe garantate de stat.

Art. 6. - (1) Se aprobă stingerea prin conversia în actiuni a obligatiilor Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A., datorate si neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, cu respectarea următoarelor reguli:

a) totalul obligatiilor societătii către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A., cu exceptia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. si a dobânzilor, majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel aferente întregului debit datorat si neachitat de societate furnizorului de utilităti până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, va face obiectul unor conversii în actiuni la valoarea nominal ă de 25.000 lei/actiune;

b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor debite si nerecuperată de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A., se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în conditiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de către Ministerul Finantelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulat ă la furnizori, în conditiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat;

c) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

(2) Se mandatează reprezentantii statului în organele de conducere ale Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. să actioneze pentru aprobarea conversiei în actiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/actiune a creantelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creantelor.

(3) Se mandatează reprezentantii statului în cadrul organelor de conducere ale societătii să actioneze pentru:

a) majorarea capitalului social al societătii prin conversia în actiuni a tuturor creantelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/actiune;

b) ridicarea dreptului de preferintă al celorlalti actionari la subscrierea de noi aporturi pentru mentinerea cotei de participare la capitalul social.

(4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conversia în actiuni a creantelor detinute de Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferintă al actionarilor existenti la subscrierea actiunilor nou-emise.

(5) Actiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora către cumpărător la un pret al pachetului de actiuni de minimum 10% din valoarea obligatiilor convertite în actiuni.

(6) Sumele rezultate în urma vânzării actiunilor prevăzute la alin. (5) se virează de APAPS către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A., în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.

(7) Diferenta dintre valoarea nominală a pachetului de actiuni rezultat în urma conversiei si suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la furnizorul de utilităti, urmând ca ulterior această diferentă să fie recuperată în totalitate din surse stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - (1) Toate obligatiile, inclusiv majorările si penalitătile de orice fel aferente acestor obligatii, datorate si neachitate de filiala S.C. “Roman Energetic” - S.A. către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. – Filiala Electrica Transilvania Sud si Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. se cesionează Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov în vederea realizării conversiei în actiuni, potrivit art. 5 si 6.

(2) La data cesionării prevăzute la alin. (1) toate obligatiile, inclusiv majorările de întârziere si penalitătile de orice fel aferente acestor obligatii, ale filialelor “Roman” - S.A. către S.C. “Roman Energetic” - S.A. se anulează.

Art. 8. - Facilitătile prevăzute în prezentul capitol vor fi mentinute doar în situatia constituirii Parcului Industrial Roman.

Art. 9. - Prin derogare de la prevederile art. 34-36 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, se aprobă încheierea contractului de vânzare-cumpărare de actiuni de către APAPS cu PESAKA ASTANA (M) Sdn. Bhd.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii speciale privind constituirea si functionarea parcului industrial pe platforma Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov

 

Art. 10. - (1) În temeiul art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, la propunerea APAPS, prin hotărâre a Guvernului se stabileste delimitarea zonei din cadrul platformei industriale a Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov, pe care se realizează parcul industrial, elementele esentiale pentru desfăsurarea activitătii în cadrul acestuia, precum si cele privind constituirea Asociatiei Parcul Industrial Roman si ale societătii-administrator, inclusiv structura actionariatului acesteia si cota de participare la capitalul social.

(2) Cota de participare a cumpărătorului la capitalul social al societătii-administrator este cuprinsă între 2%-10%.

(3) Cumpărătorul din contractul de vânzare-cumpărare de actiuni are obligatia constituirii societătii-administrator în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).

Art. 11. - În vederea realizării parcului industrial, cumpărătorul are obligatia ca în termen de 5 zile de la data constituirii societătiiadministrator să cesioneze contractul de vânzare-cumpărare de actiuni către societatea-administrator.

Art. 12. - (1) Societatea-administrator, în calitate de actionar majoritar la Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov, are obligatia ca la data cesiunii prevăzute la art. 11 să determine vânzarea către cumpărător a activelor identificate în evidenta contabilă a Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si/sau a filialelor “Roman” - S.A., sub denumirea de S 530, S 550 si S 580.

(2) Cumpărătorul se obligă să preia si să angajeze un număr de salariati dintre cei existenti în cadrul Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si filialelor “Roman” - S.A., la data semnării contractului de vânzare-cumpărare actiuni, necesar desfăsurării activitătii în activele prevăzute la alin. (1).

(3) Societatea-administrator se obligă ca toate vânzările si închirierile de active către societătile comerciale care îsi vor desfăsura activitatea în cadrul parcului industrial să fie conditionate de preluarea unui număr de personal necesar dintre salariatii existenti în cadrul Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si filialelor “Roman” - S.A., la data semnării contractului de vânzare-cumpărare actiuni.

(4) Salariatii Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si ai filialelor “Roman” - S.A. au un drept de întâietate la angajarea în cadrul societătilor comerciale care îsi desfăsoară activitatea în parcul industrial în baza unor contracte de vânzare-cumpărare sau de închirieri, încheiate cu societatea-administrator.

(5) În situatia în care personalul disponibilizat în baza prevederilor prezentei ordonante de urgentă refuză să se angajeze sau nu corespunde profesional, societătile comerciale care îsi desfăsoară activitatea în cadrul parcului industrial pot angaja si alt personal.

Art. 13. - (1) Se mandatează APAPS să actioneze pentru aprobarea în organul de conducere al Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov a transferului cu plată a filialei S.C. “CAF” - S.A. către Consiliul Local Brasov, prin compensare cu toate datoriile Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov către acesta, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri la bugetele locale. La data transferului toate datoriile Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov către Consiliul Local Brasov se sting.

(2) Transferul filialei S.C. “CAF” - S.A. către Consiliul Local Brasov se va face în perioada cuprinsă între data semnării contractului si data transferului dreptului de proprietate a actiunilor către cumpărător.

Art. 14. - (1) Obligatiile societătii-administrator sunt:

a) să elaboreze si să aprobe programul de organizare a parcului industrial pe platforma Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov;

b) să asigure utilitătile si serviciile necesare activitătilor desfăsurate în parcul industrial;

c) să asigure si să garanteze nediscriminatoriu dreptul de folosintă asupra infrastructurii si utilitătilor, potrivit contractelor încheiate cu beneficiarii acestora;

d) să asigure repararea, mentinerea si modernizarea, după caz, a infrastructurii si a utilitătilor din interiorul parcului industrial;

e) să asigure accesul la utilizarea spatiilor din parcul industrial destinate folosintei comune:

f) să asigure administrarea spatiilor si clădirilor parcului industrial;

g) să gestioneze sursele financiare proprii si atrase în conformitate cu strategia de functionare si dezvoltare a parcului industrial;

h) să atragă investitori pentru dezvoltarea de activităti productive si servicii;

i) să elaboreze strategia de functionare si dezvoltare a parcului industrial;

j) să asigure relatiile de colaborare cu autoritătile guvernamentale si cu autoritătile administratiei publice locale si centrale;

k) să asigure sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne si internationale, consultantă pentru afaceri, consultantă tehnologică;

l) să asigure selectarea solicitărilor de admitere de noi agenti economici în parcul industrial;

m) alte obligatii specifice ale societătii-administrator si ale agentilor economici care sunt prevăzute în contractele încheiate între acestia.

(2) Societatea-administrator este obligată, în calitate de actionar majoritar la Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov, să preia personalul existent la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de actiuni în cadrul Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si al filialelor “Roman” - S.A. si să distribuie către toate societătile comerciale care îsi desfăsoară activitatea în perimetrul parcului industrial personalul care va fi necesar desfăsurării activitătii acestora.

(3) Societatea-administrator este obligată să angajeze un număr de personal disponibilizat necesar functionării parcului industrial, dintre persoanele existente în cadrul Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si al filialelor “Roman” - S.A. la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de actiuni.

Art. 15. - (1) Societatea-administrator va plăti către APAPS o cotă de 15% din pretul încasat din vânzarea activelor din cadrul parcului industrial si 10% din chiriile încasate de la societătile comerciale care functionează în cadrul acestuia, pe o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Societatea-administrator va constitui un fond pentru plata salariilor compensatorii, cuvenite personalului disponibilizat din cadrul Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si al filialelor “Roman” - S.A. conform prevederilor din contractele colective de muncă, datorate si neachitate, dintr-o cotă de minimum 8% din pretul încasat din vânzarea activelor si chiriile încasate de la societătile comerciale care functionează în cadrul parcului industrial.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii speciale privind protectia personalului care lucrează pe platforma industrială a Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov

 

Art. 16. - Salariatii ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute prin concedieri colective din cadrul Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si al filialelor “Roman” - S.A., cu exceptia celor din cadrul filialei S.C. “CAF” - S.A., în baza programului de organizare a parcului industrial, întocmit si aprobat de societatea care asigură administrarea parcului industrial si însusit de societătile comerciale prevăzute la art. 2, beneficiază de măsurile de protectie socială prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 17. - (1) Persoanele prevăzute la art. 16 beneficiază de următoarele drepturi:

a) la momentul concedierii, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistică pentru luna în care se aprobă programul de organizare a parcului industrial;

b) indemnizatie de somaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum si un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistică pentru luna în care se aprobă programul de organizare a parcului industrial, si nivelul indemnizatiei de somaj.

(2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizatiei de somaj, după cum urmează:

a) 20 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă de până la 15 ani;

b) 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani si 25 de ani;

c) 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani.

(3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistică pentru luna în care se aprobă programul de organizare a parcului industrial.

(4) Venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) lit. b) se acordă si în perioadele în care beneficiarilor le-a fost suspendat sau le-a încetat dreptul la indemnizatia de somaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizatii.

(5) În situatia în care prin contractele colective de muncă încheiate în cadrul Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si al filialelor “Roman” - S.A., cu exceptia celui din cadrul filialei S.C. “CAF” - S.A., sunt prevăzute plăti compensatorii, acestea se acordă conform prevederilor contractelor colective de muncă, lunar, dacă concedierile colective s-au făcut în perioada de valabilitate a acestora, în termen de 36 de luni de la data desfacerii contractului individual de muncă al salariatului.

(6) Plătile compensatorii prevăzute conform contractelor colective de muncă, în vigoare la data disponibilizării colective, se acordă în sume nete, potrivit legii.

(7) În lunile în care se acordă plătile compensatorii prevăzute la alin. (5) plata indemnizatiei de somaj si a venitului lunar de completare sau, după caz, plata venitului lunar de completare se suspendă si se va relua în lunile în care aceste plăti compensatorii nu se acordă.

(8) Dacă în perioada de acordare a plătilor compensatorii intervin situatii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, dreptul la plata indemnizatiei de somaj încetează potrivit legii.

Art. 18. - Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 17 alin. (1) si (3) se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj de la articolul “Indemnizatii de somaj”.

Art. 19. - (1) Suma acordată la momentul concedierii, precum si veniturile lunare de completare, prevăzute la art. 17, sunt exceptate de la plata contributiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat si către Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Veniturile de completare prevăzute la art. 17 au acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.

(3) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în perioada acordării acestor drepturi.

(4) Perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, a venitului lunar de completare constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.

(5) Pe perioada acordării venitului lunar de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modific ările si completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistică pentru luna în care se aprobă programul de organizare a parcului industrial.

Art. 20. - Persoanele concediate potrivit art. 16 beneficiază de serviciile de preconcediere colectivă, precum si de programele de măsuri active pentru stimularea ocupării fortei de muncă ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

Art. 21. - (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgentă numai persoanele concediate în conditiile art. 16, care au contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată încheiate până la data de 1 iulie 2003.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază o singură dată de venitul de completare acordat în conditiile art. 17.

(3) Persoanele care se pensionează, conform legii, în perioada în care beneficiază de venitul de completare sau în perioadele în care sunt angajate cu contract individual de muncă la societătile din parcul industrial beneficiază, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 17 alin. (2), de un venit de completare în cuantumul stabilit în conditiile art. 17 alin. (1).

(4) Nu beneficiază de prevederile art. 17 persoanele prevăzute la alin. (1) care se reîncadrează în muncă la societătile comerciale cu capital majoritar de stat, de la data reîncadrării.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Pachetul de actiuni detinut de APAPS la Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov se vinde către PESAKA ASTANA (M) Sdn. Bhd. la pretul de 1 euro.

Art. 23. - Toate societătile comerciale din portofoliul APAPS, care vor fi privatizate cu un proiect de parc industrial până la sfârsitul anului 2003, vor beneficia de facilitătile prevăzute la cap. II.

Art. 24. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, APAPS este mandatată să notifice Consiliului Concurentei, în numele ministerelor si al celorlalte institutii, ajutoarele de stat acordate de aceste institutii, într-un singur formular de notificare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii pentru

Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Claudiu Stefan Seucan

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Marta Nora Tărnea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 115.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind privatizarea Societătii Comerciale “Siderurgica” - S.A. Hunedoara

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

           

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Societatea Comercială “Siderurgica” - S.A. Hunedoara, denumită în continuare societate, beneficiază de următoarele înlesniri la plată ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni:

a) scutirea de la plată a obligatiilor bugetare datorate si neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumită în continuare APAPS, inclusiv a obligatiilor bugetare din luna în care se realizează transferul dreptului de proprietate, în situatia în care transferul are loc după data de 15 a lunii, si care au scadenta ulterioară acestei date, reprezentând impozite, taxe, contribu tii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor, precum si orice alte venituri bugetare si cele reprezentând totalitatea creantelor proprii si cele provenite din credite bugetare gestionate de APAPS.

Perioadele pentru care obligatiile bugetare sunt scutite de la plată constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru somaj, respectiv în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

b) scutirea de la plată a dobânzilor, majorărilor si a penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor restante prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

(2) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile ca urmare a scutirii totale de la plată a obligatiilor bugetare potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) si b), datorate si neachitate la data transferului dreptului de proprietate

asupra actiunilor societătii, inclusiv a celor prevăzute la art. 2 lit. a) si b), art. 4 alin. (1) si (4), art. 5 alin. (1) lit. b) si c), art. 6 alin. (1) lit. b) si c) si la art. 7-10, sunt neimpozabile.

(3) Pierderea reportată, acumulată de societate în exercitiile financiare precedente, precum si cea înregistrată de aceasta până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor se recuperează din profitul obtinut din scutirea totală de la plată a obligatiilor restante ale societătii.

(4) Profitul obtinut din scutirea de la plată a obligatiilor bugetare, rămas după acoperirea pierderilor prevăzute la alin. (3), se utilizează ca sursă proprie de finantare.

(5) La data scutirii de la plată a obligatiilor către APAPS ale societătii se anulează de la plată si obligatia APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea creantelor proprii, precum si a creantelor gestionate de către APAPS, datorate si neachitate de societate.

(6) Înlesnirile prevăzute la alin. (1) nu se acordă în situatia în care nu se realizează transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat.

(7) În termen de 30 de zile de la data solicitării APAPS, ministerele si celelalte institutii creditoare vor emite certificatele de obligatii bugetare si notificările prin care se atestă cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plată.

Art. 2. - Autoritătile administratiei publice locale acordă societătii următoarele înlesniri la plată, care vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni:

a) scutirea totală de la plată a obligatiilor bugetare datorate si neachitate la data transferului dreptului de proprietate către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri, precum si cele reprezentând creantele proprii si cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administratiei publice locale;

b) scutirea totală de la plată a dobânzilor, majorărilor si a penalit ătilor de orice fel, aferente obligatiilor restante prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

Art. 3. - Se aprobă transferul cu titlu gratuit al activului “Complex Sportiv Popicărie” din patrimoniul societătii către Consiliul Local al Municipiului Hunedoara.

Art. 4. - (1) Se anulează obligatiile de plată ale societătii către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Banat, pentru debitele datorate si neachitate până la data de 30 noiembrie 2002.

(2) Se anulează obligatiile de plată ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Banat către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., în limita obligatiilor de plată datorate si neachitate până la data de 30 noiembrie 2002 de către societate fată de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Banat.

(3) Se anulează obligatiile de plată ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., în limita obligatiilor acesteia către fondul de risc pentru împrumuturi interne si externe garantate de stat.

(4) Se anulează obligatiile de plată ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., în limita obligatiilor de plată ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” -S.A.-Filiala Electrica Banat fată de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., rămase neacoperite după aplicarea prevederilor alin. (2) si (3).

(5) Se anulează obligatiile de plată ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. către fondul de risc pentru împrumuturi interne si externe garantate de stat, în limita obligatiilor de plată prevăzute la alin. (4).

(6) Se anulează taxa de dezvoltare reglementată de Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si completările ulterioare, aferentă debitelor prevăzute la alin. (1).

(7) Se anulează taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă debitelor prevăzute la alin. (1) si nerecuperate de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Banat.

(8) Se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la alin. (1), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor.

Art. 5. - (1) Se aprobă stingerea prin conversia în actiuni a obligatiilor societătii către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. datorate si neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, cu respectarea următoarelor reguli:

a) totalul obligatiilor societătii către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A., cu exceptia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. si a dobânzilor, majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel, aferente întregului debit datorat si neachitat de societate furnizorului de utilităti până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, vor face obiectul unor conversii în actiuni la valoarea nominal ă de 25.000 lei/actiune;

b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor debite si nerecuperată de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A., se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în conditiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de Ministerul Finantelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în conditiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat;

c) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

(2) Se mandatează reprezentantii statului în organele de conducere ale Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. să actioneze pentru aprobarea conversiei în actiuni la valoarea nominală de 25.000lei/actiune a creantelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creantelor.

(3) Se mandatează reprezentantii statului în cadrul organelor de conducere ale societătii să actioneze pentru:

a) majorarea capitalului social al societătii prin conversia în actiuni a tututor creantelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/actiune;

b) ridicarea dreptului de preferintă al celorlalti actionari la subscrierea de noi aporturi pentru mentinerea cotei de participare la capitalul social.

(4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conversia în actiuni a creantelor detinute de Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferintă al actionarilor existenti la subscrierea actiunilor nou-emise.

(5) Actiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun si la acelasi pret pe actiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de actiuni detinut de aceasta.

(6) Sumele rezultate în urma vânzării actiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A., proportional cu valoarea creantelor convertite în actiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.

(7) Diferenta dintre valoarea nominală a pachetului de actiuni rezultat în urma conversiei si suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la furnizorul de utilităti, urmând ca ulterior această diferentă să fie recuperată în totalitate din surse stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. - (1) Se aprobă stingerea prin conversia în actiuni a obligatiilor societătii către Societatea Natională a Căilor Ferate Române “S.N.C.F.R.” - R.A. - Bucuresti, Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R.-Marfă” - S.A. Bucuresti si Căile Ferate Române Marfă - Agentia Timisoara, denumite în continuare societăti nationale, datorate si neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, cu respectarea următoarelor reguli:

a) totalul debitelor societătii către societătile nationale, cu exceptia taxei pe valoarea adăugată, nerecuperate de către societătile nationale, si dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel, aferente debitelor datorate si neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, vor face obiectul unor conversii în actiuni la valoarea de 25.000 lei/actiune;

b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor debite si nerecuperată de către societătile nationale, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în conditiile stabilite prin normele metodologice elaborate în termen de 30 de zile de către Ministerul Finantelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în conditiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat;

c) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor.

(2) Se mandatează reprezentantii statului în organele de conducere ale societătilor nationale să actioneze pentru aprobarea conversiei în actiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/actiune a creantelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creantelor.

(3) Se mandatează reprezentantii statului în cadrul organelor de conducere ale societătii să actioneze pentru:

a) majorarea capitalului social al societătii prin conversia în actiuni a tuturor creantelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/actiune;

b) ridicarea dreptului de preferintă al celorlati actionari la subscrierea de noi aporturi pentru mentinerea cotei de participare la capitalul social.

(4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conversia în actiuni a creantelor detinute de societătile nationale la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferintă al actionarilor existenti la subscrierea actiunilor nou-emise.

(5) Actiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun si la acelasi pret pe actiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de actiuni detinut de aceasta.

(6) Sumele rezultate în urma vânzării actiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către societătile nationale, proportional cu valoarea creantelor convertite în actiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.

(7) Diferenta dintre valoarea nominală a pachetului de actiuni rezultat în urma conversiei si suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la societătile nationale prevăzute la alin. (1), urmând ca ulterior această diferentă să fie recuperată în totalitate din surse stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - (1) Se aprobă stingerea prin conversia în actiuni a obligatiilor societătii către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica”-S.A. - Filiala Electrica Banat, datorate începând cu data de 1 octombrie 2003 si neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, cu respectarea următoarelor reguli:

a) totalul obligatiilor societătii către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica”-S.A. – Filiala Electrica Banat, inclusiv majorările de tarif, cu exceptia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de aceasta, a taxei de dezvoltare reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si completările ulterioare, a dobânzilor, majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor datorate si neachitate de societate furnizorului de utilităti până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, vor face obiectul unor conversii în actiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/actiune;

b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor obligatii si nerecuperată de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Banat, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în conditiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de Ministerul Finantelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în conditiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat;

c) taxa de dezvoltare reglementată de Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si completările ulterioare, aferentă obligatiilor prevăzute la alin. (1), se anulează la data conversiei în actiuni a acestor obligatii;

d) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

(2) Se mandatează reprezentantii statului în organele de conducere ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Banat să actioneze pentru aprobarea conversiei în actiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/actiune a creantelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creantelor.

(3) Se mandatează reprezentantii statului în cadrul organelor de conducere ale societătii să actioneze pentru:

a) majorarea capitalului social al societătii prin conversia în actiuni a tuturor creantelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/actiune;

b) ridicarea dreptului de preferintă al celorlalti actionari la subscrierea de noi aporturi pentru mentinerea cotei de participare la capitalul social.

(4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conversia în actiuni a creantelor detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica”-S.A. - Filiala Electrica Banat la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferintă al actionarilor existenti la subscrierea actiunilor nou-emise.

(5) Actiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun si la acelasi pret pe actiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de actiuni detinut de aceasta.

(6) Sumele rezultate în urma vânzării actiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. – Filiala Electrica Banat, proportional cu valoarea creantelor convertite în actiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.

(7) Cu suma reprezentând diferenta dintre valoarea nominală a pachetului de actiuni rezultat în urma conversiei si suma încasată din valorificarea acestuia se sting obligatiile de plată ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Banat către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., ale acesteia către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si, respectiv, ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. către fondul de risc pentru împrumuturi interne si externe garantate de stat.

Art. 8. - Se scutesc de la plată dobânzile, majorările si penalit ătile de orice fel, aferente sumelor datorate si neachitate de societate către Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A., la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor.

Art. 9. - (1) Se aprobă scutirea de la plată a tuturor sumelor acordate societătii cu titlu de împrumut de către APAPS, pentru plata consumului de gaze naturale si energie electrică, aferent perioadei decembrie 2002-septembrie 2003, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat.

(2) La data scutirii de la plată a obligatiilor societătii către APAPS se anulează de la plată si obligatia APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea sumelor prevăzute la alin. (1).

Art. 10. - (1) Se aprobă scutirea de la plată a tuturor obligatiilor rezultate din creditul acordat de către Ministerul Finantelor Publice pentru sumele datorate si neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de APAPS, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 899/1997 privind alocarea, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, a sumei de 42 miliarde lei pentru finantarea investitiei “Turnătorie de tuburi la Societatea Comercială ÇSiderurgicaČ - S.A. Hunedoara”.

(2) Se aprobă scutirea de la plată a tuturor obligatiilor rezultate din creditul acordat de către Ministerul Finantelor Publice pentru sumele datorate si neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de APAPS, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 528/1998 privind modul de acordare a împrumuturilor prevăzute în bugetul de stat pe anul 1998 unor agenti economici pentru acoperirea arieratelor către Compania Natională de Electricitate - S.A. si către Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A.

(3) Se aprobă scutirea de la plată a tuturor obligatiilor societătii, datorate si neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, reprezentând dobânzile si penalitătile aferente creditelor prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 11. - (1) Se aprobă plata de către Ministerul Finantelor Publice, la scadentele stabilite conform graficului de rambursare, a tuturor obligatiilor, inclusiv dobânzi si eventuale penalităti de întârziere, aferente creditului acordat de către Banca Comercială Română - S.A., în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.283/2000 privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unui credit intern contractat de Societatea Comercială “Siderurgica” - S.A. Hunedoara de la Banca Comercială Română - S.A. Ministerul Finantelor Publice efectuează plătile din contul fondului de risc pentru împrumuturi interne si externe garantate de stat.

(2) Prin preluarea obligatiilor de plată prevăzute la alin. (1) de către Ministerul Finantelor Publice se anulează obligatiile de plată ale societătii, aferente creditului.

Art. 12. - (1) Se aprobă preluarea de către APAPS a tuturor obligatiilor de plată, inclusiv dobânzi si penalităti de întârziere, rezultate din creditele acordate de către Banca Comercială Română - S.A. societătii, conform contractelor de împrumut nr. 336 din 22 octombrie 1998, 553 din 27 decembrie 2001, 250 din 20 decembrie 2002, 4 din 16 ianuarie 2003, 14 din 12 februarie 2003 si 72 din 30 septembrie 2003.

(2) Sumele aferente creditelor prevăzute la alin. (1) vor fi plătite de către APAPS din veniturile obtinute potrivit legii.

(3) La data preluării de către APAPS a obligatiilor prevăzute la alin. (1) se anulează obligatiile de plată ale societătii, precum si obligatia APAPS de a vira la bugetul consolidat al statului sumele aferente obligatiilor preluate potrivit alin. (1).

Art. 13. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, APAPS este mandatată să notifice Consiliului Concurentei, în numele ministerelor si al celorlalte institutii, ajutoarele de stat acordate de aceste institutii, într-un singur formular de notificare.

Art. 14. - Toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societătii se suspendă pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor.

Art. 15. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, pretul obtinut de APAPS din vânzarea actiunilor societătii se va vira Parcului industrial Hunedoara, în termen de 5 zile de la încasarea acestuia, conform contractului de vânzare-cumpărare, în scopul creării unor noi locuri de muncă.

(2) Procedura privind virarea sumei prevăzute la alin. (1) către Parcul industrial Hunedoara se stabileste prin hotărâre a  Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii pentru

Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Claudiu Stefan Seucan

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Marta Nora Tărnea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 116.